Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale."

Transkript

1 Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du 1. udfylde registreringsformular til bladsalg side 1 / forretningsoplysninger og underskrive. 2. udfylde registreringsformular til bladsalg side 2 / træktilladelser og underskrive. 3. udfylde registreringsformular til bladsalg side 3 / forretningsbetingelser og underskrive. 4. eventuelt udfylde bestillingssedler. 5. returnere registreringsformularerne til : BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN Helgeshøj Allé Tåstrup Ovennævnte registreringsformularer skal så vidt muligt være os i hænde 14 dage før 1. leveringsdag. Når formularerne er modtaget, oprettes du med et kontonummer, der er fælles for alle bladudgivere og distributører. Skulle du ønske yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen Bladudgivernes Forhandler-Nævn

2 Til nye forhandlere af aviser, ugeblade og magasiner Lov om butikstid Forhandleren må selv påse, at bladsalget finder sted efter de gældende love og vedtægter. Betaling Der fremsendes hver uge regning fra Bladkompagniet på danske aviser, ugeblade og magasiner og fra UBF (på ugeblade og magasiner). Hver 14. dag fremsender Bladkompagniet regning på udenlandske aviser og magasiner. Betaling sker mest praktisk via Leverandørservice, dvs. automatisk hver uge eller hver 14.dag fra din bank. Til det brug bedes du udfylde og underskrive træktilladelserne på registreringsformularen side 2. Depositum Der skal stilles sikkerhed for bladleveringerne. Normalt svarende til 4 ugers levering. Den nye ejer vil ved ejerskiftet modtage brev fra Bladkompagniet og fra UBF om størrelsen af den bankgaranti der skal stilles. Den nye ejer skal være opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen skal være etableret, før leverancer kan finde sted. Bladlevering Bladleveringen til forretningen fortsætter uændret. Men indehaveren kan til enhver tid give besked om regulering af leveringen. Ændring af danske aviser til den pågældende udgiver. Ændring af øvrige udgivelser kontaktes distributøren, Bladkompagniet eller UBD. Ejerskifte-dato Branchen arbejder med hele ugeregninger (mandag søndag), og det er derfor praktisk, hvis ejerskiftet sker en mandag morgen. Sker det på en anden ugedag, må den tidligere og den nye ejer selv indbyrdes dele den pågældende uges regninger. Ved ejerskifte Ved ejerskifte i en forretning, der sælger aviser og / eller ugeblade, skal ejerskiftet meddeles til Bladudgivernes Forhandler-Nævn 14 dage, før det sker. Den nye ejer skal, senest 8 dage før ejerskiftet, udfylde, underskrive og indsende registreringsformular til bladsalg til Bladudgivernes Forhandler-Nævn. Papirerne skal være Bladudgivernes Forhandler-Nævn i hænde, før leverancer kan finde sted. Herefter gives der meddelelse om ejerskifte til alle udgivere og distributører. Der skal underskrives nye registreringformularer ved omdannelse til A/S; ApS eller lign. Afregning mellem gammel og ny ejer Rest-aviserne fra ugen før ejerskiftet afhentes i begyndelsen af den kommende uge, og bliver krediteret den gamle ejer. De skal således ikke tælles med i varelageret. Det samme gælder de nye mandags-ugeblade. Selv om de er leveret i forretningen, må de jo først sælges fra mandag, og de bliver derfor også debiteret den nye ejer. De ugeblade og magasiner, der forefindes i forretningen ved ejerskiftedagen, skal medtages i varelageret, idet de jo enten bliver solgt af den nye ejer eller krediteret ham som retur. Ferie Ved ferielukning kan samtlige bladleveringer midlertidigt afbestilles ved opringning til Bladudgivernes Forhandler-Nævn på telefon Skulle du ønske yderlige oplysninger, er du velkommen til at ringe til Bladudgivernes Forhandler-Nævn på telefon Med venlig hilsen Bladudgivernes Forhandler-Nævn -bladbranchens fælles registreringskontor

3 Registreringsformular til bladsalg Side 1 / forretningsoplysninger Indsendes til: Bladudgivernes Forhandler-Nævn c/o UBD Helgeshøj Allé Taastrup Kunr. Kategori Udfyldes af BFN Forretnings oplysninger Dato for 1. Levering Forretningsnavn Adresse (gade) Postnr Butiksnr. Telefonnr. By Lokationsnr. Faxnr. adresse Ejer oplysninger Udfyldes hvis forretningen er personligt ejet, I/S, K/S Fornavn Efternavn Adresse (gade) Postnr. Telefonnr. By Mobilnr. SE nr. / CVR Ejer oplysninger Udfyldes hvis forretningen er selskabs ejet Selskabsnavn Adresse (gade) Postnr Telefonnr. By SEnr. / CVR Er selskabet et A/S eller et Aps vedlægges kopi af sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Ved min underskrift nedenfor bekræfter jeg at alle af mig ovenstående afgivne oplysninger i alle henseender er korrekte samt at jeg herefter er forpligtet til i alle ord og punkter at overholde omstående forretningsbetingelser. Dato Underskrift

4 Registreringsformular til bladsalg Side 2 / træktilladelser Træktilladelse til Bladkompagniet - Danske Produkter Registreringsnr. Kontonr. Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Bladkompagniet for tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte ugeopgørelser fra Bladkompagniet Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og meddelt mig af Bladkompagniet. Leverandørservice Kreditor nr er: Dato Underskrift Træktilladelse til UBF Registreringsnr. Kontonr. Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S (UBF) for tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte opgørelser fra UBF. Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og meddelt mig af UBF. UBF's PBS-kreditornummer er Dato Underskrift Træktilladelse til Bladkompagniet - Udenlandske Produkter Registreringsnr. Kontonr. Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Bladkompagniet for tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte opgørelser fra Bladkompagniet. Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og meddelt mig af Bladkompagniet. Leverandørservice Kreditor nr er: Dato Underskrift

5 Forretnings art, sortiment og åbningstid Registreringsformular til bladsalg Side 3 / forretningsbetingelser Forretningens art (bager, benzin, kiosk ) Forretningen har åben (sæt kryds) hele året kun sommer Sortiment / Distributør Forretningens åbningstid (sæt kryds for ønskede leveringer) Fra Til Omfanget af levering af aviser fra BK (sæt kryds) Hele året Kun sommer (max. 150 dage) Kun weekend (max. 120 dage) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Forretningsbetingelser for forhandling af dagblade og magasiner. 1. Forhandleren skal underskrive et eksemplar af Bladudgivernes Forhandler-Nævn s fælles forretningsbetingelser. De enkelte udgivere eller disses distributionsfirmaer fastsætter selv deres samhandelsvilkår. 2. Udgiverne eller disses distributionsfirmaer har ret til at ændre de løbende leveringer og til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer. På ikke bestilte leveringer er der fri retur. 3. Selv om bladene leveres til forhandleren før den påtrykte salgsdag, må salg først ske på salgsdagen, med mindre anden salgsdag er meddelt forhandleren. 4. Forhandleren skal overholde de af udgiverne fastsatte salgspriser. Det er dog tilladt forhandlerne at yde dividende eller rabat iform af rabatmærker på salgspriserne, men kun for så vidt dividenden eller rabatydelsen gives på den altovervejende del af vareudvalget i den pågældende forretning samt på alle blade. 5. Udlån af blade, udlejning eller salg til udlejning må ikke finde sted. 6. Videreforhandlere skal sørge for, at underforhandlere underskriver de fælles forretningsbetingelser og for at disse derefter indsendes til Bladudgivernes Forhandler-Nævn til registrering. 7. Ved retur forstås blade, der ikke har været solgt, udlejet eller udlånt. Retur afleveres/indsendes efter de til enhver tid af de enkelte udgivere/distributionsfirmaer fastsatte regler. 8. Forhandleren skal ved ejerskifte om muligt senest 14 dage før overtagelsesdagen give meddelelse herom til sine leverandører. Indtil en sådan meddelelse gives, vil han fortsat hæfte for leverancerne til forretningen. 9. Overtrædelse af de foranstående bestemmelser kan medføre en konventionalbod på indtil kr. 500,00, i gentagelsestilfælde indtil kr ,00. I tilfælde hvor det drejer sig om: salg til udlejning, ulovlige udsalg, returnering af brugte eller for gamle blade, kan for urigtige angivelser om indsendt retur eller andre grove overtrædelser Enhver sigtelse for overtrædelse skal forelægges Bladudgivernes Forhandler-Nævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til pådømmelse af en voldgiftsmand, eller om der i det foreliggende tilfælde kan tildeles en advarsel. Voldgiftsmanden, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret, afgør endeligt efter de almindelige regler om voldgift de ham overgivne sager. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af de foranstående bestemmelser forbeholder Bladudgivernes Forhandler-Nævn sig, foruden retten til at anlægge voldgiftssager, ret til at standse leveringen til den pågældende af de blade, som overtrædelsen vedrører. Underskrift

6 Distribueret af Bladkompagniet Levering Med leveringen modtager du en følgeseddel. For at sikre mod tyveri og vejrlig skal forhandleren kunne anvise et sikkert (aflåst) afleveringssted for de aviser der kommer før åbningstid. For nogle provinsaviser beregnes et dagligt leveringsgebyr. Endvidere beregnes for levering af B.T. og Ekstra Bladet et gebyr på kr. 2,86 pr. leveringsdag. Rettelser i leveringen Ændring af din avislevering kan normalt ske fra dag til dag. Kontakt venligst telefonisk de respektive udgivere. (Se kontakt siden). Retur Hvis Bladkompagniet ikke modtager returudgivelser rettidigt, vil du som forhandler ikke blive krediteret. Returprincipper: *Aviser og magasiner for retur, afhentes tirsdag og lørdag. * Lørdag afhentes magasiner og aviser med udkomstdato tirsdag til fredag. *Tirsdag afhentes aviser lørdag til mandag *Afhentning sker i forbindelse med levering af dagens aviser, hvilket som regel er før åbningstid. *Returudgivelser til Bladkompagniet, skal holdes adskilt fra returudgivelser til andre distributører, dette for at undgå fejl og dermed manglende kreditering. *Pakkerne med returudgivelser, skal være placeret så de er lette at komme til, og på samme sted hver gang. Dette for at lette vognmandens arbejde og minimere muligheden for fejl. *Hvis returudgivelserne ikke afhentes som aftalt, skal du kontakte Bladkompagniets kundeservice. *Vær opmærksom på at alle aftaler vedrørende afhentning af returudgivelser, skal være indgået med Bladkompagniets kundeservice. Individuelle aftaler med den enkelte vognmand, kan betyde manglende kreditering af returudgivelser. Bundter uden labels, navn og kontonummer kan ikke identificeres, hvorfor de derfor heller ikke kan blive krediteret. Produkter, der forsvinder i forbindelse med levering til en forhandler eller afhentning til retur, dækkes kun, hvis forhandleren benytter Bladkompagniets aviskasser. Husk at: *Returbundter skal være krydsbundet og så stramt at ingen udgivelser kan falde ud. *Tjekke navn, kontonummer og adresse på returlabels og retursedler. *Der skal være returlabel eller returseddel på samtlige af de bundter som du sender retur. *Noter bundtnummer, titler antal stk. på hjemkaldelsessedlen, dette letter evt. reklamations behandling. Mindstedebitering Avis Stor Resten Avis Stor Resten København af landet København af landet Berlingske, hverdag 1 1 Jyllands-Posten, hverdag 1 1 Berlingske, søndag 5 2 Jyllands-Posten, søndag 3 3 B.T. 3 3 Morgenposten, søndag Dagbladet Børsen 1 1 Næstved Tidende 2 - Dagbladet Ringsted 1 - Politiken, hverdag 2 2 De Bergske Blade - 3 Politiken, søndag 10 1 Ekstra Bladet 10 4 Randers Amtsavis - 3 Frederiksborg Amts Avis 2 - Sjællands Tidende 2 - Fyens Stifttidende 2 2 Tipsbladet Indsigt 3 3 Jydske Vestkysten - 3 Tipsbladet Update 3 3 Århus Stifttidende - 3 Vedrørende BT og Ekstra Bladet kan sæsonforhandlere (150 dage) som alternativ vælge fri returret uden

7 mindstedebitering til nedsat forhandleravance. For afhentningen af avisreturen beregnes et gebyr på kr. 28,89 + moms pr. uge. Uspecificeret vilkår for B.T. og Ekstra Bladet kan ses på og Af hensyn til den automatiske leveringsstyring, ønskes det eller de eksemplarer, der sædvanligvis ligger til gratis læsning blandt bladforhandlerens personale registreret. Derved kan udgiveren registrere det pågældende eksemplar som værende ude af salget. Man bedes derfor om at rette henvendelse, i fald man ikke ønsker at benytte muligheden for frieksemplarer til butikspersonalet. Regning Bladkompagniet står for afregning og returregistrering og fremsender hver uge regning på danske produkter og hver 14. dag på udenlandske produkter på foregående uges/ugers avis magasin salg. Betaling for danske produkter er hver fredag og for udenlandske produkter er hver 2. mandag.

8 Sikkerhed Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti eller transport pantsætningserklæring) til Bladkompagniet, svarende til 4 ugers levering + 25 % pr. produkttype. (avis og magasin danske) hvis levering sker i mere end 120 dage om året eller hvis betalingsfristen overskrides. Du vil modtage meddelelse om størrelsen af den sikkerhed der skal stilles. Bankgarantien frigives normalt efter 2 års forløb på produkttypen Avis, forudsat at alle regninger i denne periode er betalt rettidigt. Ved overskridelse af betalingsfristen skal der stilles fornyet sikkerhed. Force majeure Bladudgiverne hæfter ikke for manglende opfyldelse af Bladudgivernes forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor Bladudgivernes kontrol. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Bladudgiverne selv eller en af deres underleverandører. Kontakt Kontakt til aviserne Distribueret af Bladkompagniet Udgiver Telefon Berlingske Media, Forhandlerservice Berlingske Tidende B.T. Weekend Avisen Århus Stiftstidende Randers Amtsavis JydskeVestkysten Dagbladet Holstebro/Struer Thisted dagblad Ringkøbing Amts Dagblad Viborg Stifts Folkeblad JP/Politikens Hus A/S, ForhandlerService Ekstra Bladet Politiken Jyllands-Posten Dagbladet Børsen Information Kristeligt Dagblad Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyens Stiftstidende Morgen Posten Sjællandske Dagblad Sjællands Tidende Næstved Tidende

9 Vedr. ugeblade og magasiner Distribueret af UBD Levering Med leveringen modtager du en følgeseddel, hvorpå bl.a. er anført bladenes 1. salgsdag. Bladene må ikke sælges før denne dag. (Se forretningsbetingelserne 3.) På grund af store leveringsomkostninger har Dansk Magasinpresses Udgiverforening fastsat et leveringsgebyr for små leveringer. Gebyret pålignes når det gennemsnitlige ugentlige nettokøb ligger p.t. under kr ,00 pr. uge. Leveringsgebyret er p.t. kr. 166,00 + moms pr. uge. Bestemmende for gebyrbetaling er foregående måneds gennemsnitlige nettokøb pr. uge, excl. moms og gebyrer. Er dette køb over kr ,00 betales intet leveringsgebyr i den kommende måned. Er ugekøbet under kr ,00 pålignes leveringsgebyr på ugeregningerne i den kommende måned. Ovenstående satser er gældende pr. 1. oktober Satser reguleres 2 gange årligt pr. 1. april og 1. oktober. Rettelser i leveringen Ændring af bladleveringen sker nemmest og hurtigst ved telefonisk henvendelse til dit UBD distrikt. Telefonnummer står på din UBD følgesedler. Retur Der er normalt fri returret på usolgte blade indenfor returfristen. Ugens returblade afhentes fredag / lørdag i den efterfølgende uge (samme dag hver uge). For afhentning af bladreturen beregnes et gebyr på kr. 34,50 + moms pr. uge. Ved evt. fejl i krediteringen kontaktes UBD. (Se kontakt siden). Ovenstående satser er gældende pr. 1. januar Satser reguleres årligt pr. 1. januar. Regning Regning for bladleveringen fremsendes ugentligt af UBF, Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor. Betaling sker nemmest og sikrest via PBS. Sikkerhed Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti) for den løbende kredit. Normalt svarende til ca. 4 ugers levering. Du vil fra UBF, Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor modtage meddelelse om størrelsen af den garanti der skal stilles. Sikkerhedsstillelsen skal være etableret før leverancer kan finde sted. Kontakt På næste side findes navne og telefonnumre på branchens udgivere.

10 Kontakt til ugeblade og magasiner Distribueret af UBD Udgiver Telefon Aller Media A/S Egmont Publishing UBD (Ugebladsdistributionen) UBF (Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor)

11 Kontakt til aviserne Distribueret af Bladkompagniet Udgiver Telefon Berlingske Media, Forhandlerservice Berlingske Tidende B.T. Weekend Avisen Århus Stiftstidende Randers Amtsavis JydskeVestkysten Dagbladet Holstebro/Struer Thisted dagblad Ringkøbing Amts Dagblad Viborg Stifts Folkeblad JP/Politikens Hus A/S, ForhandlerService Ekstra Bladet Politiken Jyllands-Posten Dagbladet Børsen Information Kristeligt Dagblad Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyens Stiftstidende Morgen Posten Sjællandske Dagblad Sjællands Tidende Næstved Tidende Nordjyske Stiftstidende Bladkompagniet, Forhandler-service

12 Kontakt til ugeblade og magasiner Distribueret af UBD Udgiver Telefon Aller Media A/S Egmont Publishing UBD (Ugebladsdistributionen) UBF (Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor)

13 Vedr. udgivelser distribueret af Bladkompagniet A/S 1. Levering Leverancer bringes direkte til forretningen to gange om ugen, onsdag og fredag. Aviser og dagbladslignende ugeblade vil som hovedregel blive leveret samtidig med de Danske produkter. Med hver levering følger leveringsoversigt og pakkeseddel, som oplyser pakkeseddelnummer, antal eksemplarer pr. titel, udsalgs- og forhandlerpris samt en salgsdag, som vi beder dig overholde. Bemærk, at pakkesedlen er din specifikation til faktura og skal derfor gemmes til kontrol heraf. 2. Retur Returen håndteres jf. vedlagte returvejledninger. 3. Ekspeditionsgebyr For levering og returafhentning beregnes et ekspeditionsgebyr iht. forventet omsætning. 4. Faktura Hver 14. dag fremsendes faktura, som dækker leveringer i perioden fratrukket eventuel indsendt retur. Alle korsbånd, pakkesedler og retursedler bedes du omhyggeligt opbevare til kontrol af fakturaen. Yderligere specifikation fremsendes ikke. 5. Reklamationsfrist Reklamationer skal finde sted inden 8 dage efter modtagelsen af fakturaen. 6. Betaling og depositum Fakturaen skal altid betales fuldt ud, uden hensyntagen til retur. Med Leverandør Service tilmelding BK er tilsluttet Leverandør Service. Ønsker du at benytte den mulighed, skal du udfylde vedlagte blanket og afleverer den til dit pengeinstitut. Udligning af din faktura sker herefter automatisk, indtil du selv giver dit pengeinstitut anden instruks. Tilmelding til Leverandør Service betyder, at der ikke skal stilles anden form for sikkerhed i ved samhandel af udenlandske produkter med A/S Bladkompagniet. Uden Leverandør Service Ønsker du en anden betalingsform end Leverandør Service, vil der af fakturaen fremgå et registreringsnummer og kontonummer. som bedes benyttet.

14 Ved valg af disse betalingsformer, skal der tillige stilles depositum eller udfærdiges en garanti svarende til 4 ugers bruttoleverance, dog minimum kr ,- Depositum skal være indbetalt eller garanti udfærdiget sammen med underskrevne Forhandlerbetingelser. 7. Betalingsbetingelser Betales ikke på sidste rettidig betalingsdag på løber renter på 2 % pr. mdr. fra denne dag indtil betaling sker, og leverancer vil blive indstillet, indtil det udestående beløb inkl. evt. renter og rykkergebyr er betalt fuldt ud. Ved fremsendelse af rykker for betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang. I tilfælde af leverancestop grundet udeblevet betaling skal, når saldoen er udlignet, tillige opfyldes krav om betaling af depositum eller garanti iht. nr. 6 ovenfor, før leverancerne vil blive genoptaget. 8. Ejerskifte I tilfælde af ejerskifte eller ophør bedes du venligst give Bladudgivernes Forhandler Nævn (BFN) besked på tlf.: Generelle forhandlerbetingelser Med hensyn til generelle forhandlerbetingelser omkring overholdelse af salgsdage, faste udsalgspriser og hjemkaldelsesforhold henviser vi til den kontrakt, som du har indgået med Bladudgivernes Forhandler Nævn 10. Hvis A/S Bladkompagniet ikke har modtaget Forhandlerbetingelser i udfyldt og underskrevet stand og et evt. resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 8 dage fra oprettelsesdato, kan A/S Bladkompagniet ophøre med leverancerne med øjeblikkelig virkning. Med venlig hilsen Bladudgivernes Forhandler-Nævn -bladbranchens fælles registreringskontor

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. ALM. SUND FORNUFT Indholdsfortegnelse BRAND 1. Regler for Visa/Dankort............. 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?........... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær.

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Telia eksemplar Kontraktoplysninger

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere