SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME"

Transkript

1 SALGSBETINGELSER FOR offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME nr. 9. Gældende fra 6. juni 2014

2 Indledning Nukissiorfiits salgsbetingelser med tilhørende bilag er det væsentligste dokument i retsgrundlaget mellem kunden og Nukissiorfiit, om salg og levering af el, vand og fjernvarme. Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i salgsbetingelserne og de tilhørende bilag. Kunden og Nukissiorfiit er underkastet de til enhver tid gældende love, forordninger, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 og Landstingsforordning nr. 9 af 15. november 2007 om energiforsyning Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel Landstingsforordning nr. 2 af 31. oktober 1991 og Landstingsforordning nr. 3 af 16. maj 2008 om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlæggenes forsyningsområde Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening, Aftalegrundlag for Grønlands Hjemmestyrets/Nukissiorfiit overtagelse af kommunernes bygdeel og vand af 1. januar 1998 Tekstanmærkning nr. 4 til hovedkonto Nukissiorfiit Grønlands Energiforsyning i Landstingsfinanslov for 2009 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af EL Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af VAND Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af FJERNVARME OG ELVARME - 2 -

3 Indhold Nukissiorfiits salgs- og leveringsbetingelser er inddelt i følgende afsnit: 1. Indledende bestemmelser 2. Tariffer og bestemmelser for levering af el 3. Tariffer og bestemmelser for levering af vand 4. Tariffer og bestemmelser for levering af fjernvarme og afbrydelig fjernvarme 5. Måling og aflæsning 6. Betaling og Restance 7. Tilmelding, afmelding og fraflytning 8. Ansvar 9. Henvendelse 10. Klageadgang - 3 -

4 1. Indledende bestemmelser Kundegrupper 1.1 Ved en kunde forstås en person, institution eller juridisk enhed som er tilmeldt en installation. Kundegruppe Kundegruppe 1 omfatter leveringen af el, vand og fjernvarme til alle kunder bortset fra den landbaserede fiskeindustri med hensyn til el og vand jf. pkt Alle kunder betaler samme tarif for henholdsvis fast el- og fjernvarme og afbrydelig el- og fjernvarme. Kundegruppe Kundegruppe 2 omfatter leveringen af el og vand til den landbaserede fiskeindustri. Ved landbaseret fiskeindustri forstås en produktionsenhed, hvor mere end 50% af omsætningen er baseret på fiske- og skaldyrsproduktion. En produktionsenhed er det fysiske sted, hvor indhandling eller forarbejdning af fisk eller skaldyr foregår. El og vand til kundegruppe 2 kan kun oppebæres til den konkrete produktion, mens virksomhedens øvrige el- og vandforbrugende aktiviteter faktureres under kundegruppe 1. For eksisterende virksomheder, hvor omkostningerne til omlægning af installationerne til adskillelse af el og vand til konkret produktion og øvrige formål er uforholdsmæssig store, kan der mellem virksomheden og Nukissiorfiit aftales en %-sats af virksomhedens samlede el- og vandforbrug, som skal gå til øvrige formål. Mellem den landbaserede fiskeindustri og Nukissiorfiit kan der indgås en kontraktlig individuel aftale om energi- og effektmaksimum samt vandmængde og timeforbrug pr. forsyningsenhed før levering af el og vand kan finde sted. Ved knaphed eller udsigt hertil på el eller vand skal den lokale energitjeneste skriftligt indgå en aftale jf. ovennævnte. Den landbaserede fiskeindustri skal kunne dokumentere behovet af fremtidigt forbrug ved fremlæggelse af planer, ved knaphed eller risiko for knaphed på el eller vand. Såfremt den landbaserede fiskeindustri midlertidigt har et lavere forbrug af el eller vand, eller såfremt den landbaserede fiskeindustri kan dokumentere et fremtidigt øget behov for el eller vand, har den landbaserede fiskeindustri mulighed for at reservere vandmængden, medmindre knapheden på vand umuliggør dette. Ved reservation, som aftales skriftligt, skal den landbaserede fiskeindustri betale for den reserverede mængde uanset om den - 4 -

5 reserverede mængde bliver udnyttet. Forskellen mellem den reserverede mængde og det faktiske forbrug afregnes ved årets afslutning til tariffen for den pågældende lokalitet. Kørt vand, beholderhuse og tapsteder 1.2 Kørt vand til kunder Kørselsregnskaberne opgøres på grundlag af de lokale kørselsomkostninger opgjort for året før. For kunder med store vandtanke over 2000 liter indgår Nukissiorfiit og kunden en individuel aftale om tilslutningsgebyrets størrelse, som fastsættes efter de faktiske omkostninger. Ved levering fra tankvogne udenfor almindelig kørselsperiode både med hensyn til arbejdstid og udbringningsdage, kan Nukissiorfiit pålægge kunden at betale et tilslutningsgebyr, der udgør 100 % af de lokale kørselsomkostninger. Ved henvendelse til Nukissiorfiits Energitjenester kan kunden få oplyst, hvad der er almindelig kørselsperiode for de enkelte byer og bygder. Ændringer af en kørselsperiode skal meddeles af Nukissiorfiit til de berørte kunder. Dersom kunden ikke framelder levering af vand senest dagen før, bliver tilslutningsgebyret pålagt kunden. Tap- og beholderhuse Ved taphuse forstås en installation med aftapningshane, der frit kan benyttes af brugerne, og som er tilsluttet hovedvandledninger, der ejes, etableres eller drives af Nukissiorfiit Ved offentligt beholderhuse forstås en vandtankinstallation med offentligt tapsted, der ikke er tilsluttet vandforsyningens hovedvandledninger. Offentlige beholderhuse ejes og vedligeholdes af kommuner, dog med undtagelser af Upernavik by, hvor beholderhusene ejes og vedligeholdes af Nukissiorfiit. Nukissiorfiit varetager forsyningen med vand til alle beholderhusene Forbrug fra Nukissiorfiits taphuse og beholderhuse (vintervandtanke) uden målere i bygderne betales af kommunen i henhold til indgået aftale mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre til et forbrug svarende til 21 liter/person/døgn, hvor antal personer er indbyggertallet pr , indtil Nukissiorfiit har opsat målere. Fastlæggelse af tariffer 1.3 Tariffer skal godkendes af Landsstyremedlem for Infrastruktur og Miljø Principperne for fastsættelse af tariffer samt maksimal- og minimalpriser for el og vand fremgår af bilag

6 Indskrænkning af el- og vandforbrug 1.4 Nukissiorfiit kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af el- og vandforbruget eller visse dele af det. Indskrænkningen sker når Nukissiorfiit finder, at el- og vandforsyningens drift eller hensynet til effektbehovet og vandforekomsterne, gør det nødvendigt. Nukissiorfiit bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres el og vand til erhvervsvirksomheder med et stort forbrug og til andre formål i større omfang. Det skal bemærkes, at forbrugsbegrænsninger i bygder fortsat er gældende, jf. Landstingsforordning nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning 4, stk. 3 Sommervand 1.5 Som en service for borgerne og et middel til reduktion af Nukissiorfiits omkostninger til vandkørsel, kan Nukissiorfiit udlægge et sommervandledningsnet, hvor der ikke er fremført offentlig vandforsyning, og i områder som især er bebygget med ejendomme forsynet med vandtank. Vand leveret gennem en sommervandsstikledning afregnes med vandprisen for kundegruppe 1. Kunder, der får udlagt eller tilkoblet eller vedligeholdt en sommerstikledning af Nukissiorfiit, betaler et gebyr for dette. Nukissiorfiit og kunden har mulighed for at aftale et normalforbrug, som der afregnes efter. Videresalg af Nukissiorfiits produkter 1.6 Videresalg af Nukissiorfiits produkter må ikke finde sted uden en forudgående aftale med Nukissiorfiit

7 2. Tariffer og bestemmelser for levering af el El tariffer 2.1 Tarifferne dækker levering af el fra Nukissiorfiits elforsyningsanlæg. Elprisen kundegruppe Betaling for elleverancen afregnes med prisen for kundegruppe 1. Elprisen kundegruppe Betaling for elleverancen afregnes med prisen for kundegruppe 2. Elprisen for fast elvarme (gælder kun Nuuk) Under denne tarif må el kun anvendes til rumopvarmning og varmt brugsvand. Fast elvarme skal registreres i separate installationer til elvarme. Denne tarif kan ikke anvendes i forbindelse med klimaanlæg eller tilsvarende installationer. Disse indgår i kundegruppe 1. Denne tarif må kun anvendes i installationer, som er udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for elvarmeinstallation. Elprisen for afbrydelig elvarme (gælder kun byer med vandkraft) Under denne tarif afregnes elforbrug, som aftages til opvarmning af elektrokedler som supplement til anden opvarmning, og hvor Nukissiorfiit kan styre energiforbruget. Abonnement for elmåler 2.2 Der betales et fast månedlig abonnement for leje af elmåler. Elmålerne er delt op i 3 typer som følger: Elmåler 63 A: Elmåleren måler strømmen direkte. Elmåleren benyttes til elinstallationer med stikledningssikring op til og med 63 Ampere. Elmåler > 63 A: Elmåleren er en transformermåler, som måler strømmen indirekte gennem en strømtransformer. Transformermåleren benyttes ved sikringsstørrelser større end 63 Ampere. Midlertidig elmåler: En midlertidig elmåler benyttes på byggepladser og lignende midlertidige tilsluttede elinstallationer. Elmåler 63 A kundegruppe 1 Elmåler 63 A kundegruppe Betaling af abonnement for leje af almindelig elmåler for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af almindelig elmåler for kundegruppe

8 Elmåler 63 A fast elvarme Elmåler > 63 A kundegruppe 1 Elmåler > 63 A kundegruppe 2 Elmåler > 63 A fast elvarme Betaling af abonnement for leje af almindelig elmåler til fast elvarme Betaling af abonnement for leje af transformermåler for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af transformermåler for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af transformermåler for el til fast elvarme. Midlertidig elmåler Betaling af abonnement for leje af midlertidig elmåler. Tilslutningsbidrag for el 2.3 Tilslutningsbidraget betales efter størrelsen af tarifsikringen. Efter forudbetaling af tilslutningsbidraget tilslutter Nukissiorfiit kundens stikledning i kabelskab eller mast. Tilslutningsbidragets størrelse opdeles som følgende: Tilslutningsbidrag For tarifsikring til og med 35 A Tilslutningsbidrag For tarifsikring fra 50 A til og med 100A Tilslutningsbidrag For tarifsikring fra 125 A til og med 160 A Tilslutningsbidrag Større tarifsikringer samt tilslutning andre steder end i mast eller kabelskab betales efter regning (evt. efter tilbud). Tilslutningsbidrag for byggeplads/midlertidige installationer Tilslutningsbidrag for fast elvarme Tilslutning af byggepladser og andre midlertidige installationer sker uden betaling af tilslutningsbidrag 1 4. Kunden betaler derimod alle omkostninger der er forbundet med tilslutningen. 2.4 Der henvises til afsnit 2.3 Faseforskydning 2.5 Dersom en forbruger belaster nettet med en større faseforskydning end tilladt i henhold til Fællesregulativet og Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, og ikke på forlangende retter faseforskydningen op, kan Nukissiorfiit lade opsætte en kvah-måler og opkræve betaling af forbruget efter denne. Som kvah-pris anvendes kundens sædvanlige kwh-pris

9 Abonnement kvah-måler Der betales ekstra abonnement for kvah-måleren af samme størrelse som for kundens kwh-måler. Opsætning af kvah-måler Kunden betaler for opsætning af kvah-måleren efter regning, heri medregnes tilmeldingsbetaling pkt Nedtagning af kvah-måler kvah-målerens nedtagning betales efter regning, heri medregnes afmeldingsbetaling pkt

10 3. Tariffer og bestemmelser for levering af vand Vand tariffer 3.1 Tarifferne dækker levering af vand fra Nukissiorfiits vandforsyningsanlæg. Vandprisen kundegruppe Betaling af vandleverancen afregnes med vandprisen for kundegruppe 1. Vandprisen kundegruppe Betaling af vandleverancen afregnes med vandprisen for kundegruppe 2. Vandprisen for kørt vand til kunder og beholderhuse Vandprisen for kørt vand til byggepladser, små skibe etc Betaling af vandleverancen afregnes med vandprisen under pkt plus et tilslutningsgebyr på 50% af de lokale kørselsomkostninger, jf. pkt Betaling af vandleverancen afregnes med vandprisen under pkt plus et tilslutningsgebyr på 100% af de lokale kørselsomkostninger, jf. pkt Vandprisen for leveret vand med tankvogn til videresalg til større skibe Betalingen af vandleverancen afregnes med vandprisen under pkt plus et tilslutningsgebyr svarende til de lokale kørselsomkostninger for hele Grønland. Prisen er kun gældende indenfor normal kørselsperiode. Udenfor normal kørselsperiode kan kørsel rekvireres mod betaling efter regning. Om almindelig kørselsperiode se pkt Vandprisen for leveret vand med ledning til videresalg til større skibe Gebyr for udlægning af sommervandsledningsnet Abonnement for vandmåler Betalingen af vandleverancen afregnes med vandprisen under pkt Betaling for udlægning af sommervandledningsnet under pkt Der betales et fast månedlig abonnement for leje af vandmåler. Vandmålerne er delt op i 2 størrelser som følger: Vandmåler 10 m 3 /h: Vandmålere med en kapacitet på op til og med 10 m 3 /h. Vandmåler >10 m 3 /h: Vandmålere med en kapacitet på over 10 m 3 /h

11 Vandmåler 10 m 3 /h kundegruppe 1 Vandmåler 10 m 3 /h kundegruppe 2 Vandmåler >10 m 3 /h kundegruppe 1 Vandmåler >10 m 3 /h kundegruppe Betaling af abonnement for leje af vandmåler 10 m 3 /h for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af vandmåler 10 m 3 /h for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af vandmåler >10 m 3 /h for kundegruppe Betaling af abonnement for leje af vandmåler >10 m 3 /h for kundegruppe 2. Tilslutningsbidrag for vand 3.3 Efter forudbetaling af tilslutningsbidraget udleverer Nukissiorfiit Vandmåler m.v. og kontrollerer installationen. Tilslutningsbidrag Der henvises til afsnit

12 4. Tariffer og bestemmelser for levering af fjernvarme Fjernvarme tariffer 4.1 Tariffen dækker levering af fjernvarme fra Nukissiorfiits varmeværker. Fjernvarmeprisen Betaling for fjernvarmeleverancen afregnes med varmeprisen. Prisen angives pr. MWh (1.000 kwh) Abonnement for varmemåler 4.2 Der betales et fast månedlig abonnement for leje af varmemåler. Varmemålerne er delt op i 2 størrelser som følger: Varmemåler 5 m 3 /h: Varmemålere med en kapacitet på op til og med 5 m 3 /h. Varmemåler > 5 m 3 /h: Varmemålere med en kapacitet på over 5 m 3 /h. Afregningsmåler 5 m 3 /h Betaling af abonnement for leje af varmemåler op til og med 5 m 3 /h. Afregningsmåler > 5 m 3 /h Betaling af abonnement for leje af varmemåler over 5 m 3 /h. Afbrydelig fjernvarme tariffer 4.3 Tariffen dækker levering af afbrydelig fjernvarme fra Nukissiorfiits elværker til kedelcentraler, der ikke ejes af Nukissiorfiit, og hvor Nukissiorfiit ikke har forsyningspligt. For afbrydelig fjernvarmeleverancer i bygder gælder særlige forhold i henhold til aftale mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre. Afbrydelig fjernvarmeprisen Betaling for afbrydelig fjernvarme afregnes med varmeprisen. Prisen angives pr. MWh (1.000 kwh)

13 5. Måling og aflæsning Måleudstyr 5.1 Nukissiorfiit, ejer, vedligeholder og kontrollerer udstyr til måling af leveret el, vand og fjernvarme. Ejere af ejendomme, der får leveret el, vand og varme fra Nukissiorfiit, har pligt til at installere målere til brug for afregning af ejendommens forbrug, jf. dog afsnit 1.5. Nukissiorfiit, autoriserede installatører eller mestre som er godkendt af Nukissiorfiit, kan opsætte udstyr til måling af leveret el, vand og varme indenfor de respektive mestres fagområde. Kun de af Nukissiorfiit leverede og opsatte målere må anvendes til afregning. Nukissiorfiit kan opsætte målere, hvorved måling af faktisk forbrug kan foretages gennem fjernaflæsning. Kundens eventuelle bimålere/fordelingsmålere er Nukissiorfiit uvedkommende. Sådanne målere skal klart skiltes som bimålere/fordelingsmålere således, at forveksling ikke finder sted. Skulle forveksling alligevel finde sted, påhviler konsekvenserne kunden. Placering af målere m.m. 5.2 Nukissiorfiit kan fastsætte retningslinier for målernes placering. Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til målerne samt deres placering fortsat overholde Nukissiorfiits retningslinier. Målere skal placeres således at de er let tilgængelige, hvorved de uden problemer kan udskiftes og aflæses. Flytning af måler 5.3 Såfremt en måler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering således, at kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er Nukissiorfiit berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens (bygningsejerens) regning. Beskadigelse af måler 5.4 Kunden er erstatningspligtig overfor Nukissiorfiit i tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges. Underretning af målerfejl/beskadigelse Målernøjagtighed og undersøgelse 5.5 Såfremt kunden har formodning om, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, er kunden forpligtet til straks at underrette Nukissiorfiit herom. 5.6 Den installerede måler kan kontrolleres på såvel kundens som Nukissiorfiits foranledning. Såfremt kunden har rekvireret kontrol og måleren ved kontrollen afviger 5 % eller derunder, betaler kunden omkostninger ved undersøgelsen

14 Hvis måleren afviger maksimum 5 %, anses målerens udvisende for at være korrekt, og kunden er forpligtet til at betale for det registrerede forbrug. Selvaflæsning, herunder rekvireret aflæsning 5.7 Nukissiorfiit er berettiget til at foretage ekstraordinær aflæsning på eget initiativ, for hvilke der ikke betales et beløb af kunden. Måleraflæsning kan erstattes af en selvaflæsning, hvor kunden er forpligtet til selv at foretage aflæsning af måleren indenfor et fastsat tidsrum. Indsendes selvaflæsningskortet ikke, er Nukissiorfiit berettiget til selv at aflæse måleren og opkræve et gebyr hos kunden svarende til en rekvireret aflæsning. Kunden kan mod betaling rekvirere aflæsning af måleren. El Der foretages normalt måleraflæsning 1 gang årligt. Aflæsningstidspunktet bestemmes af Nukissiorfiit. Ved ændring af elprisen foretages en beregnet regulering ved regningsudskrivningen i overensstemmelse hermed. Virksomheder med særlig kontrakt bliver reguleret på grundlag af måleraflæsning ved ændring af elprisen. Vand Der foretages normalt måleraflæsning 1 gang årligt. Aflæsningstidspunktet bestemmes af Nukissiorfiit. Ved ændring af vandprisen foretages en beregnet regulering ved regningsudskrivningen i overensstemmelse hermed. Virksomheder med særlig kontrakt bliver reguleret på grundlag af måleraflæsning ved ændring af vandprisen. Fjernvarme Der foretages normalt måleraflæsning hvert kvartal samt eventuel ved ændringer af varmeprisen. Fjernaflæsning Nukissiorfiit aflæser fjernaflæste målere minimum 1 gang månedligt, Forbrug i tilfælde af målerfejl 5.8 Konstateres det, at målerens visning er ukorrekt, fastsættes forbruget i perioden med afvigelsen af Nukissiorfiit efter vurdering. Vurderingen baseres på tidligere årsforbrug samt på informationer indhentet hos kunden om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden

15 Regulering med målerfejl og afregningsfejl 5.9 Nukissiorfiit godskriver kunden for for meget indbetalt beløb og kan kræve efterbetaling af for lidt indbetalt beløb som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, beregning af forbruget og lignende. Regulering af afregning kan ske for den periode, fejl kan påvises for. Dog Maksimalt op til 5 år bagud for den dag kunden er blevet bekendt med fejlen. Plomber 5.10 Kunden må ikke foretage indgreb i måleren herunder bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens funktion. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler, som følge af et sådant indgreb afholdes af kunden. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles Nukissiorfiit

16 6. Betaling og restance Regninger/ á conto regninger 6.1 Nukissiorfiit kan udskrive et antal regninger eller á conto regninger. Antallet af regninger eller á conto regninger pr. år fastsættes af Nukissiorfiit. Á conto beløbet kan ændres af Nukissiorfiit, hvis der sker ændringer i tarifferne eller ændringer i forbruget. Ændring af á conto beløb kan også ske på kundens anmodning, hvis Nukissiorfiit finder ændringen i forbruget sandsynligt. Forbruget hos kunder, der har fået opsat fjernaflæste målere, bliver faktureret for det faktiske forbrug månedsvis. Faktureringsgebyr 6.2 Af kunder som ikke anvender Pengeinstitutternes Betalings Service eller benytter det tilsendte FI-indbetalingskort, kan Nukissiorfiit opkræve et gebyr pr. faktura for manuel behandling af indbetaling fra kunden. Betalingsfrist 6.3 Regninger fra Nukissiorfiit skal betales indenfor den på regningen angivne frist. Betaler kunden ikke rettidigt fremsender Nukissiorfiit en betalingspåmindelse om, at regningen ikke er blevet betalt, og Nukissiorfiit vil lukke for leverancen, såfremt der ikke er betalt indenfor den dato, som fremgår af betalingspåmindelsen. Nukissiorfiit er berettiget til at opkræve gebyr for fremsendelse af betalingspåmindelsen. Gebyret vil blive påført kundens efterfølgende regning. Ved restance kan Nukissiorfiit tillægge renter i henhold til gældende rentelovgivning af den til enhver tid værende restgæld. Lukkebetaling 6.4 Såfremt kunden ikke har betalt inden den fastsatte lukkedato, som fremgår af betalingspåmindelsen fremsendes en lukkemeddelelse, hvorefter Nukissiorfiit er berettiget til uden yderligere varsel at afbryde forsyningen. Efter fremsendelsen af lukkemeddelelsen er kunden forpligtet til at betale for lukningen og fremsendelse af slutafregning, uanset om lukningen er fysisk gennemført. Kunder der bliver fjernlukket ved hjælp af fjernaflæste målere betaler ikke for montørbesøg. Risiko ved befordring med post 6.5 Når Nukissiorfiit har indleveret betalingspåmindelsen eller lukkemeddelelsen til befordring med post eller andet forsvarligt befordringsmiddel bærer Nukissiorfiit ikke risikoen for, at denne forsinkes eller ikke kommer frem

17 Henstand / frivillig forlig 6.6 Nukissiorfiit kan, men er ikke forpligtet til, indgå aftale om henstand eller betalingsordning. Nukissiorfiit fastsætter aftalens løbetid, og der kan opkræves et gebyr/rentetillæg herfor. En henstandsordning / frivillig forlig ophæves automatisk ved kundens misligholdelse heraf. Betalingsstandsning, konkurs m.v. 6.7 I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling m.v. sker der inddrivelse af skyldige beløb. Fortsat tilslutning ud over datoen for betalingsstandsningen, konkursen, dødsfaldet m.v. kan kun ske, dersom Nukissiorfiit er sikret betaling for fortsat leverance. Sikkerhedsstillelse 6.8 Hvis Nukissiorfiit ved tilmelding eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Nukissiorfiit berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed i følgende situationer: a: Kunden har tidligere misligholdt eller misligholder sin betalingsforpligtelse i henhold til Nukissiorfiits salgs- og leveringsbetingelser. b: Kunden er i restance. c: Nyetablerede virksomheder, som ikke kan dokumentere betalingsevnen i form af budgetter samt anden relevant dokumentation. Beløbets størrelse fastsættes udfra det skønnede forbrug i op til 5 måneder. Nukissiorfiit tilbagebetaler et stillet depositum, når kunden igennem tre år har betalt rettidigt. Undlader kunden efter påkrav at stille depositum, er Nukissiorfiit berettiget til at afbryde forsyningen efter, at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse foretaget efter overnævnte fremgangsmåde er Nukissiorfiit uvedkommende. Genoptagelse 6.9 Genoptagelse af forsyningen efter en afbrydelse som følge af manglende betaling, vil først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt. Ved åbning efter restance pålægges et gebyr. Kunder der bliver fjernåbnet af Nukissiorfiit ved hjælp af fjernaflæste målere betaler ikke for montørbesøg

18 7. Tilmelding, afmelding og fraflytning Tilmelding 7.1 Når en kunde tilmelder sig som forbruger, opkræves der et gebyr pr. måler. Dog ikke såfremt tilmelding sker via Nukissiorfiit kan indgå skriftlig aftale med boligadministrationer, hvor samtlige af- og tilmeldinger vedrørende boliger, som bliver administreret samlet, vil blive opkrævet kvartalsvis med et fast beløb. Afmelding 7.2 Kunden kan afmelde sine installationer med 3 arbejdsdages varsel. Der vil efterfølgende blive foretaget aflæsning, der anvendes ved udarbejdelse af slutafregningen. Nukissiorfiit opkræver gebyr i forbindelse med kundens afmelding. Dog ikke såfremt afmelding sker via Hæftelse, fraflytning 7.3 Kunden hæfter for betaling indtil den dato, til hvilken installationerne er opsagt, og der foreligger en af Nukissiorfiit godkendt aflæsning af måler, eller en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet, og hvor denne har oplyst målerstanden. I udlejningsejendomme hæfter ejeren for forbruget i mellemperioden ved lejerskifte. Ejeren har pligt til at sørge for til- og afmelding ved brug af Nukissiorfiits blanket. Nedtagning og genetablering af måler m.v. 7.4 Når Nukissiorfiit modtager en opsigelse uden, at en ny kunde samtidig ønsker at overtage installationen, har Nukissiorfiit ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden: - at afbryde muligheden for levering og nedtage måleudstyret, og - hvis der er en rimelig grund hertil nedtage Nukissiorfiits forsyningsanlæg, der er etableret i forbindelse med kundens installationer. Nukissiorfiit genetablerer installationen, når kunden tilmeldes som forbruger i den pågældende installation. Nukissiorfiit opkræver et gebyr for nedtagning og genetablering af installationen

19 8. Ansvar Ansvar ved driftsforstyrrelser 8.1 Nukissiorfiit vil til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold af el, vand og fjernvarme. I de tilfælde, hvor anlægget forvolder skade på person eller gods gælder Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel 16. Nukissiorfiit forbeholder sig ret til at afbryde leveringen så vidt muligt med forudgående varsel. I forbindelse med havari kan kortvarige, nødvendige afbrydelser af leveringen foretages uden varsel. Nukissiorfiit er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger grov uagtsomhed fra Nukissiorfiits side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring. Force majeure 8.2 Nukissiorfiit påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikt eller andre forhold, der er uden for Nukissiorfiits kontrol

20 9. Henvendelse Henvendelse 9.1 Såfremt Kunden har spørgsmål til Nukissiorfiit vedrørende ydelser leveret af Nukissiorfiit kan kunden til hver en tid henvende sig til kundeservice i den lokale energitjeneste eller til kundeservice på Hovedkontoret i Nuuk. Kunden kan også skrive til: Nukissiorfiit Kundeservice Postboks Nuuk Adresser til lokale energitjenester findes i

21 10. Klageadgang Klageadgang 10.1 Hvis en kunde ikke er tilfreds med Nukissiorfiits leverancer eller regninger m.m., kan der klages til: Nukissiorfiit Kundeklager Postboks Nuuk Dersom kunden ikke er tilfreds med afgørelsen, kan afgørelsen påklages til Energidirektøren, Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Energidirektørens afgørelser om leverancer eller regninger m.m. kan påklages til Departementet for Infrastruktur og Miljø, Postboks 909, 3900 Nuuk

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v. 5 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere