VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

2 VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Køge kommune. Selskabets formål er: 1) i henhold til den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til fornyelser og nødvendige renoveringer, samt 2) at varetage medlemmernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning. 2 MEDLEMMER Selskabets medlemmer er personer eller selskaber, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, og som har underskrevet optagelses- eller ejerskifteerklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativ og takstblad. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

3 3 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. 4 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af vandværkets regulativ og takstblad herunder betaling af anlægsbidrag samt af nærværende vedtægter. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet ved dødsfald medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Ejerskifteerklæring rekvireres hos selskabet. 5 LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE) Ejere af enkelte ejendomme eller institutioner, som iflg. deres natur eller iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det. Købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene, herunder prisen for sådanne vandleverancer.

4 6 FORSYNINGSANLÆGGET Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og fordelingsledninger, stophaner m.m. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. I øvrigt henvises til regulativet. 7 LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende medlem mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Medlemmerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er medlemmet forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. I øvrigt henvises til regulativet.

5 8 INDSKRÆNKNINGER I VANDLEVERANCEN Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Hverken medlemmer eller brugere, der aftager vand iflg. 5, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Videresalg må kun finde sted med bestyrelsens samtykke. I øvrigt henvises til regulativet. 9 UDTRÆDEN AF SELSKABET Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet træder ud af selskabet, når han til selskabet har betalt den del af selskabets gæld, der påhviler ham. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver, men skal afholde alle de dermed forbundne udgifter. 10 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger ordinære som ekstraordinære sker med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i en efter bestyrelsens skøn egnet avis. Hvis indkaldelse kun foretages ved annoncering i avis, skal der tillige være en angivelse af dagsordenen. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra medlemmer til

6 den ordinære generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 15. februar. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Eventuelt Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 i ulige år og 3 i lige år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter samt revisor og revisorsuppleant kan finde sted. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men et medlem kan fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Den kritiske revision foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor, mens den regnskabsmæssige revision foretages af et registreret eller autoriseret revisionsfirma engageret af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 navngivne medlemmer til bestyrelsen skriftligt fremsætter forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsam-

7 lingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.. 11 STEMMERET OG AFSTEMNINGER Intet medlem har mere end én stemme, uanset hvor mange ejendomme medlemmet ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end i alt 3 stemmer. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Købere i henhold til 5 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed, ved personvalg simpel relativ stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer. 12 BESTYRELSEN Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med vedtægterne og kan for vandværkets regning antage personale i fornødent omfang (i eller uden for sin midte) samt

8 afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til bogføring, revision, kautionsforsikring, tilsyn, optegning og ajourføring af ledningsplan, reparation og vedligeholdelse etc. Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar, dog max. 4% af den årlige omsætning. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen, opstiller årsregnskab og udarbejder budget og takstblad. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet. Det påhviler bestyrelsen at forelægge regulativ, vedtægter og takstblad samt eventuelt nødvendige ændringsforslag hertil til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Køge kommune. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af bestyrelsesmøder, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed til opretholdelse af forsyningen eller dennes sikkerhed kan iværksættes af bestyrelsen uden forudgående godkendelse af en generalforsamling. Langsigtet anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som fremgår af takstbladet. Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag supplerer bestyrelsen sig selv via de valgte suppleanter. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende funktionstid. Den daglige praktiske og tekniske ledelse af vandforsyningen kan varetages af en af bestyrelsen ansat bestyrer. Bestyreren foretager i givet fald de for driften fornødne indkøb og dispositioner i samarbejde med bestyrelsen.

9 13 TEGNINGSRET Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren eller et andet af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden betaling være attesteret af et bestyrelsesmedlem. 14 REGNSKABET Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Revision af årsregnskaberne foretages i henhold til 10. Årsregnskabet underskrives som minimum af formanden og kassereren samt den folkevalgte og den kritiske revisor. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. 15 VEDTÆGTER OG REGULATIV Bestyrelsen drager omsorg for, at hvert medlem samt eventuelle købere (i henhold til 5) får udleveret et eksemplar af gældende vedtægter, regulativ og takstblad. 16 SELSKABETS OPLØSNING Opløsning af selskabet kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal

10 overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. 17 STADFÆSTELSE AF VEDTÆGTER Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 12. november 1963 og sidst ændret på generalforsamlingen den 24. marts 2010 med ikrafttræden den 1. maj Palle Nielsen Formand Steen Skjærris Kasserer Vibeqe Nielsen Næstformand Tina Andersen Sekretær Per Andersen Medlem

11 Slimminge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere