Årsrapport 2009 for Storebjergskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 for Storebjergskolen"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Side 1 af 11

2 1. Sammendrag Vi synes, vi har en velfungerende skole med stor fokus på trivsel, kvalitet og engagement (elevernes faglige standpunkt er godt, sygefraværet faldende, trivslen i orden, flot renovering og udstilling af elevarbejder, stabil medarbejdergruppe/ledelse, positivt omdømme hos forældrene). I skolebestyrelsen har vi drøftet skole/hjemsamarbejdet meget og udarbejdet principper for bl.a. forældreinddragelse. På har vi undervisningsmæssigt meget fokus på sundhed og natur. Det kan ses i de aktiviteter, vi har iværksat og gennemført i 2009 (se punkt 2) har et underskud i 2009, hvilket skyldes en for lille gennemsnitsløn til de lærere og pædagoger vi har, både på de normerede stillinger, men også for de stillinger, der er blevet visiterede gennem visitationsudvalgene. For at minimere underskuddet på lønkontoen har vi brugt mindre af det øvrige budget. Vi har arbejdet med de politiske pejlemærker og de kommunale resultatkrav. Disse passer fint ind i s egne værdier og definitioner af disse. Vi forholder os til de politiske pejlemærker i vores daglige pædagogiske og administrative arbejde. Dialog: Mødefora (både interne, eksterne og tværfaglige), specialcentre, bekymringsbørn, forældreintra, personaleintra, elevplaner, visitationsprocedurer. Dokumentation: Elevplaner, årsplaner, statusrapporter, evaluering af undervisningsforløb, registrering af fravær, data til Kvalitetsrapporten og Undervisningsministeriet. Faglighed: Holddeling, skolesport, læsekurser, elevplaner, evaluering af undervisningsforløb, anerkendende pædagogik. Helhed: Overlevering af børn fra dagsinstitution til skole/sfo, tæt samarbejde mellem skole og SFO (også i forhold til forældresamarbejde), elevplaner. Innovation: Kurser, arbejdet i pædagogisk selvstyrende team, pædagogiske projekter (Fælles temauger, tværfaglige projekter, naturfaglige projekter m.v.), turde prøve nyt. Kvalitet: Synlighed på skoleinta/hjemmeside, undervisningsmiljø/arbejdsmiljø og handleplaner til disse, principper, skolens egne værdier. Der arbejdes ud fra skolens og kommunens værdier i arbejdet med skolens brugere. Rummelighed: Familieklasser, Sporet, socialfag, procedure vedr. bekymringsbørn, samarbejde med familieafdelingen og PPR, elevmæglere/legepatrulje, workshops for forældre. Der skal også være plads til det normale og fungerende. Struktur og fysiske rammer: Opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling. Struktur for tilbuddet til børn med generelle indlæringsvanskeligheder(undersøgelse endnu ikke offentliggjort. Lokalt på Storebjerg: Indretning efter fase 2-færdiggørelsen. Trivsel: Fælles A-uger, elevmæglere/skolepatrulje, god skole, fællessamlinger, klasseregler, gode historier, stolthed, anti-mobbepolitik, håndtering af kritik fra brugere, forældreinvolvering (skole og samfund/ resultatkrav), personalegoder. Tværfaglighed: Tværfaglige netværk, specialcenterets arbejdsformer, samarbejdsmøder. Side 2 af 11

3 2. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Resultatkrav 1: Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. Storebjerg har arbejdet målrettet med at indfri dette resultatkrav. I langt de fleste tiltag og aktiviteter, har Sundhed og Trivsel været inddraget. Målgruppen har været elever og medarbejdere. Vi har fortsat en lille fravær hos eleverne og sygefraværet hos medarbejderne er faldende. Da trivselsundersøgelsen viser en bedre trivsel end i 2008, elevernes trivsel også er god og skolen bliver valgt i stedet for fravalgt, er vores succeskriterier opfyldt. Udbudt kurser i Førstehjælp (grundkursus og opfølgningskursus) Deltager i Skolesport (25 elever+4 juniorinstruktører og 2 lærere) Maden ved arrangementerne er blevet sundere (mere frugt og ingen kager) Bevægelse og motion ind i undervisningen(sundhedstegnet, har været på dagsordenen ved flere personalemøder) Haft forsøg med frikvartersændringer (der arbejdes videre med dette for at finde en bedre ordning, så motion og tid til spisning kan tilgodeses) Sociale arrangementer har været tilbudt og er gennemført med stor tilfredshed, herunder motionsgrupper for personalet. Fået etableret koldtvandshane i indskoling/sfo, således at eleverne altid kan få ordentligt drikkevand. Resultatkrav 2: Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Side 3 af 11

4 Vi har fået et overblik over s kompetencer og ligeledes et overblik over hvilke kompetencer, vi i de kommende år vil få brug for. Vi kan se, at medarbejdere byder ind med deres kompetencer når opgaverne fordeles. Der har været arbejdet med anerkendende ledelse siden Afholdt MUS med samtlige 95 medarbejdere ( alle medarbejdere har dog ikke fået lagt referatet fra møderne ind i EPOS) Retningslinie for efter- videreuddannelse er udarbejdet og vedtaget i MED.(Vi er netop i gang med planlægning af kurser, og derfor er det første gang vi følger den vedtagne retningslinie) De fleste kursusønsker er imødekommet, og afholdt med tilfredshed. Indstillinger til udviklingsudvalget på baggrund af personaleønsker har været en god proces og motiverende. Resultatkrav 3: Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Synliggjort forventningerne til service i administrationen (opgavefordelingen i administrationen er tydeliggjort) Bedre resultater i kvalitetsrapporten (vi har fokuseret på elevfravær) Vi har et elevfravær, der overordnet ikke er foruroligende. Dog har et mindre antal elever meget ulovligt fravær. Dette fravær er vi nu hurtigere til at reagere overfor, med henvendelse til hjemmet og familieafdelingen. Vi har registreret, reageret, været i dialog og udarbejdet handlingsplaner med involverede. Decentrale resultatkrav virksomhedsspecifikke Side 4 af 11

5 Resultatkrav 4: Inden udgangen af 2009 skabes tydelige og synlige forbedringer af det fysiske indvendige og udvendige miljø på skolen. Forbedringerne skal også afspejles i elevernes svar i God Skole. Skolen fremstår pæn og ordentlig langt de fleste steder. Lokaler og fællesområder er blevet møbleret (skolen har leaset en del nye møbler til fællesrum, mødelokaler og grupperum), og der udstilles elevarbejder, som giver et billede af de aktiviteter, der foregår i undervisningen. Bilag 1+2 ( God Skole ) Bilag 3+4 (før-efter billeder) I forbindelse med skolens 90 års fødselsdag tog alle fat på den udvendige del af skolen. Der blev lavet væg-mosaikker, store malerier, der til foråret bliver sat op på flere mure, blomsterkummer, malet hinkeruder, tal- og bogstavsfelter. Boldbanerne i skolegården blev malet op. Derudover blev mange områder tilplantet med blomsterløg, roser og træer. Formålet med aktiviteterne har ikke kun været for at få de fysiske forhold forbedret, men i højere grad at give eleverne relationelle styrker og påvirke adfærdskulturen på skolen. Side 5 af 11

6 Resultatkrav 5: Inden udgangen af 2009 er der oprettet en profil på skolens hjemmeside indeholdende skolens værdisæt på områderne Sundhed og Trivsel og Udeliv og Miljø samt en opgørelse over skolens tilbud på området. vil gerne være kendt som en skole, der tilgodeser disse områder. Måske er vores aktivitetsniveau så stort, at vi skriftlig ikke altid kan følge med? I planlægningen af skoleåret 2009/2010 indgik følgende aktiviteter: Sundhed og trivsel: Morgenidræt, Motionsdag, Skolesport, Kidsvolley, sund mad i kantinen, konditionsmålinger, Legepatrulje, Kropslaboratorium Udeliv og miljø: Grøn Profil, Hønsegård, friluftslejrskole, Sølagerprojekt, tværfaglige naturfagsprojekter Side 6 af 11

7 Alt det praktiske arbejde og udførelsen med eleverne er gennemført. Det vi mangler er, at få sorteret og lagt alt på hjemmesiden. Bilag 5: grøn profil x Vi har udviklet og udført alle aktiviteter. Området har altid haft plads på personalemøderne. Der er nedsat arbejdsgrupper indenfor hvert område. Decentrale resultatkrav områdespecifikke Resultatkrav 6: Inden udgangen af 2009 er der synlige tegn på, at undervisere er bedre udrustet til at gennemføre undervisning på flere forskellige måder, samt at der er dokumentation for ændret praksis. Det pædagogiske personale er meget bevidste om undervisningens gennemførelse. Vi oplever stor tilfredshed hos elever og forældre. Dog kan forældre godt mene at den individuelle specialundervisning, skal være større. Ja x Hvilke aktiviteter er gennemført? / Hvordan er der arbejdet med resultat- Side 7 af 11

8 kravet? Deltaget i Skolesport (25 elever fra 1-3.kl elever og forældre har været meget positive) Oprettet højdespringerhold i mindst et fag/område (det er på planen med gennemførelse i foråret). Der er valgt indenfor et kreativ område: animationsfilm) Fortsat projektet: Familieklasse, Sporet, socialfag (dialogen mellem AKTlærere og klassens lærere er blevet en naturlig del af samarbejdet) Holddeling i enkelte fag (planlægge en struktur, så undervisningen bliver så målrettet som muligt). Stort set alle årgange arbejder i perioder holdopdelt. Fokus på undervisningsdifferentiering Fortsætte med Grøn profil (bilag 5) Prioritere Sproglig opmærksomhed. (Indskolingslærer/børnehaveklasser arbejder struktureret med dette område). SFO indgår undervisningstiden Mini-spor, for elever der har svært ved at være i klassen i perioder. Minisporet er tiltænkt børn i indskolingen, og varetages af SFO-personale. Resultatkrav 7: Inden udgangen af 2009 er der skabt et øget, tættere, mere ligeværdigt og engageret samarbejde mellem forældre, lærere og elever på alle klassetrin såvel i indskoling, mellemtrinnet og i udskolingen. Vi har udarbejdet nye principper vedr. Klasseråd og Forældreråd, herunder samarbejdet om den enkelte klasse og hele skolen. Vi har haft flere nye tiltag i mødeformen med forældrene. Der er udarbejdet et princip Klasseråd og Forældreråd i skolebestyrelsen. Dette arbejde er sket i samarbejde med forældreorganisationen Sko- Side 8 af 11

9 le og Samfund og sammen med personalet på skolen. Arbejde med etablering af forældreråd, klasseråd og evt. netværksgrupper (specialklasser). Ved skoleårets første forældremøder blev der valgt én repræsentant til forældrerådet, som er et råd for hele skolen der har en tættere kontakt til skolebestyrelsen. Der afholdes 2 årlige møder, hvor der bliver talt om emner overordnet på skolen, og i dette skoleår vil der også blive talt skolebestyrelsesvalg. Udover forældremøder, sociale arrangementer, og udviklingssamtaler er der også været Foredrag (indskoling og SFO), flere Åbent Hus - arrangementer. Det er bl.a. i Børnehaveklasse og i SFO. I efteråret blev der inviteret til skolens 90 års fødselsdag. Rigtig mange forældre og tidligere elever og forældre. SFO har afholdt stort Loppemarked, ligesom arrangementer som Bag for en sag og julehyggedage er for børn og forældre. Et helt nyt tiltage har været Workshop for forældrene til de elever, der skal i børnehaveklasse. I samarbejde med skole og samfund har vi afholdt 3 workshops med overskrifterne Samvær, Fællesskab og Partnerskab. Vi ved, at bliver der etableret et godt engageret og ligeværdigt samarbejde tidligt, vil det gavne eleverne resten af deres skolegang. samtidig tror vi på at et godt skole/hjem-samarbejde vil skabe større rummelighed i folkeskolen. Den første workshop ligger inden eleverne skal starte og de næste to workshop er i børnehaveklassen. Der bliver afholdt fælles forældremøder for specialklasserækken. Emnerne kan være områder som især har interesse for forældre hvis børn har særlige behov. Resultatkrav 8: Inden udgangen af 2009 er det synliggjort, at der er udarbejdet Mål- og indholdsbeskrivelser for Halsnæs Kommunes skolefritidsordninger Ja X Hvilke aktiviteter er gennemført? / Hvordan er der arbejdet med resultatkravet? Der har været arbejdet med mål-og indholdsbeskrivelser, som har været behandlet som pædagogiske punkter på personalemøder. Side 9 af 11

10 3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt Arbejdet med egne mål har været meget brugerrettet. Det har været områder, hvor elever og forældre har været inddraget, og output er kommet børnene til gode. I forbindelse med at skolerne skulle fra vejledende timetal til minimumstimetal, var situationen, hvordan vi skulle reducerer personaleområdet. Nogle lærere ønskede nedsat tid og enkelte andre tog orlov fra skolen. Derudover fik flere lærere vikartimer. Dette gjorde, at vi ikke skulle afskedige personale. I forbindelse med besparelser og ikke-tilstrækkelige lønninger er der bl.a. reduceret i antallet af lerjskoledage. Der er kommet ny arbejdstidsaftale for lærere og støttepædagoger. Det har betydet en anden slags opgaveoversigt, hvor læreren skal arbejde ud fra begrebet den professionele lærer og ikke mere ud fra en optælling af tid til hver enkel aktivitet. I SFO en har vi arbejdet med Anerkendende pædagogik. Elevtilgangen til specialklasserækken er stigende, og det giver skolen en udfordring lokalemæssigt. Side 10 af 11

11 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 (Korr.Vedt.) Forbrugspct ,71 Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal Skolens SFO har ultimo uforbrugte midler på kr Skolen har et merforbrug på kr Skolen overførte et underskud fra 2008 på kr og en opsparing på kr De væsentligste årsager til skolens underskud 2009 er: Den udmeldte budget til lærerløn dækker ikke det faktiske forbrug. Udmeldingen har i 2009 været Kr /lærer til alm. klasser og kr /lærer til skolen specialklasser. Den gennemsnitlige lærerløn på har ligget mellem kr /lærer. Lønnen til skolepædagogerne. Skolen har i 2009 haft 3 fuldtidsstillinger. Det udmeldte lønbeløb dækker kun tilsynsdelen, hvilket svarer til ca. 60% af den egentlige lønudgift. Skolen har bidraget med kr til udligningsordningen skolerne i mellem. På skolens øvrige konti er der uforbrugte midler ca. kr ,-. Skolens SFO har kun kunnet nå et positivt resultat ved hjælp af massiv besparelse på andre områder, da det budgetmæssige lønniveau ikke matcher det reelle lønniveau, og har været belastet af budgetter på baggrund af historiske børnetal, og SFO ens børnetal har været stigende igen i år. 5. Oversigt over bilag + bilag Bilag 1: God skole 4.-9.klasse Bilag 2: God skole 0.-3.klasse Bilag 3+4: Før- og efterbilleder om skolens æstetiske udtryk Bilag 5: Grøn profil Side 11 af 11

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013 Kvalitetsrapport for for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 Acadre 13/6081 Indhold Skolens virke 2 1. Virke og rammer 2 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål 3 3. Selvvalgte indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere