DMCG.dk Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)"

Transkript

1 DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive summary (statusbeskrivelse)... 5 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer 1. Rapportudarbejdelse og Forretningsudvalget for DMG Overlæge, dr. med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich (formand, ansvarlig for udarbejdelse af rapporten) Plastikkirurgisk afdeling Herlev Universitetshospital telefon Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Henrik Schmidt Onkologisk afdeling Århus Universitetshospital telefon Overlæge, professor, ph.d. Inge Marie Svane Onkologisk afdeling Herlev Universitetshospital telefon Overlæge Dorte Gad Plastikkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital telefon Overlæge Grethe Schmidt (kasserer) Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling Rigshospitalet telefon Overlæge Eva Spaun Patologisk Institut Århus Universitetshospital telefon Overlæge Siri Klausen Patologiafdelingen Herlev Universitetshospital telefon Overlæge Henrik Lorentzen Dermatologisk afdeling 3

4 Århus Universitetshospital Sekretær Navid Toyserkani DMG-Sekretariatet, c/o Lisbet R. Hölmich, Plastikkirurgisk afdeling Herlev Universitetshospital Herlev Ringvej Herlev 4

5 Executive summary (statusbeskrivelse) 1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver? Dansk Melanom Gruppes hovedformål er at bedre prognosen for patienter med malignt melanom bl.a. ved at videreudvikle landsdækkende standarder for behandling og registrering af denne. Vi vil endvidere stimulere til forskningsaktiviteter bredt inden for melanom; både epidemiologi, ætiologi, diagnostik, behandling, rehabilitering mv. I 2014 har vi primært arbejdet med dels med udvikling af nyt opfølgningsprogram efter behandling for melanom og dels med vores første årsrapport som klinisk kvalitetsdatabase. Arbejdet med opfølgning efter melanom har været temmelig ressourcekrævende, men det lykkedes at udkomme med et program, som der var bred tilslutning til. Mandatet fra Regionerne og Sundhedsstyrelsen var, at formålet med den brede nationale ændring af opfølgningsprogrammer var dikteret af manglende evidens for de aktuelle programmer, et stigende antal patienter med cancer og dermed stigende pres på ressourcer til opfølgning. Omkostningerne skulle holdes inden for det aktuelle budget, og formålet var at forbedre og målrette indsatsen. DMGs forslag til nyt opfølgningsprogram fortsætter egentlig en trend, som har været gennemgående i årene forud: Vi har skåret ned på standardopfølgning til patienter med god prognose, og afsat flere ressourcer til gruppen af patienter med dårligere prognose. Den mest i øjenfaldende ændring er inklusion af faste PET-CT skanninger. Der foreligger generelt meget sparsom evidens for, hvordan opfølgningsprogrammer bør tilrettelægges. Hverken med hensyn til den bedste patientoplevelse eller med hensyn til tidlig opdagelse af tilbagefald og i sidste ende forbedret overlevelse. Der har i Danmark været tiltagende usystematisk inddragelse af PET-CT, og i erkendelse heraf er det nye program tilrettelagt med skanning efter faste intervaller. Det er hensigten fremover at monitorere intensivt på en række variable vedrørende diagnostik af tilbagefald for fremover at kunne evaluere nytten af programmet. Imidlertid er processen med udrulning af de nye opfølgningsprogrammer stagneret af os ubekendte årsager. 1. Hvad har vi været optaget af i 2014? 2013 var første år vi registrerede data til den første Årsrapport fra Dansk Melanom Database. Der har derfor i første halvdel af 2014 været arbejdet intenst med udarbejdelsen af den første rapport. Der er indrapporteret i alt melanomer i 2013, heraf 532 in situ tumorer. De invasive tumorer fandtes hos patienter. Data er valideret op mod Patobanken. Der var i starten af 2014 talrige huller i indrapporteringen, som efter intensiv information og udsendelse af rykkere blev optimeret. Da data til rapporten blev trukket, var der få mangler. Programmeringsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af indikatorrapporten var nyt og derved temmelig krævende, ligesom analysen og beskrivelsen af data. Målopfyldelsen i forhold til de kliniske indikatorer var god. 2. Hvad er vores aktuelle hoved problemstillinger/udfordringer? I 2011 tog vi hul på omfattende revision og udbygning af de kliniske guidelines. Arbejdet med 5

6 disse har været gået næsten noget i stå I 2014, men er nu efter intensiveret rykkerprocedurer mv. i gang igen. Vi har imidlertid den udfordring, at den kliniske hverdag ikke tillader frihed til sådant arbejde. Frikøb kunne være en teoretisk mulighed, men dels er der ikke budget til dette, og dels kan afdelingerne ikke undvære arbejdskraften i det daglige arbejde. Første halvdel af 2015 vil være dedikeret den kommende årsrapport. Arbejdet med denne bliver forhåbentlig lidt lettere end den foregående, da vi nu kender processen. Imidlertid har vi besluttet at inddrage yderligere 3 kliniske (kirurgiske) indikatorer, og her starter vi således igen på bar bund. Vi har erkendt, at indtastningsskemaer/websider trænger til revision. Den aktuelle version af kliniske skemaer er fra Vi har således initieret et revisionsarbejde, som vi håber at kunne afsluttet i løbet af foråret Database skal opdateres tilsvarende. Vi ansøger RKKP om mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2014 til denne aktivitet, idet vi ikke kan få del i Intieringspuljen til disse aktiviteter. Vi planlægger en betydelig udvidelse af dataregistreringen i forbindelse med det nye opfølgningsprogram. Implementering af programmet kommer forhåbentlig også til at skulle foregå i løbet af Guidelinearbejdet vil desuden kræve en stor indsats fra alle implicerede. Den helt store udfordring er tidsmangel, og dette vil sætte begrænsninger på aktiviteterne. Der er ønsker om at optimere de tværfaglige MDT konferencer på nationalt plan og dette vil blive genstand for diskussion i Endelig er der behov for revision af DMG s hjemmeside, og vi forventer at gå i gang med denne proces i 2015, og forhåbentlig kan der findes midler til dette arbejde. 6

7 7

8 Mødeaktiviteter i 2014 Der har været afholdt 2 møder i forretningsudvalget (05.02, 07.11) I de videnskabelige udvalg har der været afholdt : 1 møde i det kirurgiske udvalg 1 møde i patologi-udvalget 2 møder i onkologi-udvalget samt flere telefonmøder. Det årlige repræsentantskabsmøde med tilhørende videnskabeligt møde blev afholdt 5. marts Herudover har der været afholdt 2 møder i Styregruppen for Dansk Melanom Database møde med Kompetence Center Øst. Efterfølgende er arbejdet med database og kliniske indikatorer foregået pr. . Der har været et møde i undergruppen vedrørende udarbejdelse af kirurgisk kodevejledning til databasen, samt livlig mailaktivitet. I guideline-gruppen har der været afholdt flere møder. Medlemmer af DMG samt udpegede eksperter fra de respektive regioner har deltaget i udvalgsarbejdet vedrørende udarbejdelse af opfølgning af patienter med melanom, som er iværksat af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Arbejdet blev påbegyndt i 2013 og tilendebragt marts 2014, hvor udvalgets rapport blev færdig. Det sidste møde i arbejdsgruppen blev afholdt 5. marts Se i øvrigt pkt. 11 nedenfor. Endelig har repræsentanter for DMG deltaget i DMCG møder. Videnskabelige aktiviteter: Kræftens Bekæmpelses særlige pulje til strategiske midler til DMCG erne har støttet DMG med til hver af 2 projekter (Kirurgiske senfølger efter melanomkirurgi og Konditioneret overlevelse efter melanom). Begge studier er i gang. Der er ikke publikationer fra 2014 med anvendelse af data fra DMD. Se i øvrigt nedenfor: 8

9 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver Skal som minimum afrapportere de specifikke aktiviteter, som blev finansieret af de tildelte ressourcer (obligatorisk del). Alt derudover er på frivillig basis (ikkeobligatoriske opgaver er markeret med dobbelt-stjerner**). i. kliniske protokoller** ii. kræft forskning i samarbejde med laboratoriebaseret forskning og biobanker** iii. støtte til klinisk kræftforskning** iv. kliniske databaser v. udarbejdelse af kliniske retningslinjer vi. kvalitetsprojekter vii. internationalt samarbejde** viii. bidrage til overvågning ix. vidensopsamling og - spredning** x. uddannelsestiltag xi. integration af 1. og 2. sektorerne 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller (ikke obligatorisk) Dansk Melanom Database har i 2014 bidraget med data til følgende videnskabelige projektet i 2014 (Alle studier er igangværende og endnu ikke afsluttet): PhD projekt for Caroline Asvirtham Gjørup, Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital: Quality of life and surgical late effects of melanoma treatment PhD projekt for Kathrine Damm Meyle, Institut for Sygdomsforebyggelse, Frederiksberg Hospital: Childhood body size and growth and the risk of malignant melanoma in adulthood Else Helene Ibfeldt m.fl., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital m.fl. Socioeconomic position in relation to stage of cancer, treatment and survival among Danish patients with Malignant Melanoma. Neel Maria Helvind m.fl. Increasing incidence of in-situ melanoma and invasive melanoma in Denmark from 1985 to 2012: A national database study of 24,059 melanoma cases. Arbejdet er submitted, men endnu ikke antaget. Lisbet Rosenkrantz Hölmich m.fl. : Conditional Survival after Melanoma in Denmark 9

10 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker (ikke obligatorisk) Der foregår endnu ikke videnskabelige studier med anvendelse af data fra biobanker. Der foregår tværfagligt samarbejde vedrørende deltagelse i adskillige onkologiske behandlingsprotokoller til metastaserende sygdom, hvor både de onkologiske afdelinger og patologiafdelingerne biddrager med dataopsamling. Dette er et område i rivende udvikling. 3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. Dansk Melanom Gruppe har ikke støttet eksterne kliniske kræftprojekter, men har selv initieret et større epidemiologisk studie, som aktuelt er submittet mhp publikation (N.M. Helvind et al.). Herudover står DMG også for studiet om Konditioneret overlevelse efter Melanom i samarbejde med forskere fra Kræftens Bekæmpelse, hvortil Kræftens Bekæmpelse i øvrigt har doneret strategiske midler til finansiering af studiet. 4. Kliniske databaser egnet til forskning Den kliniske kræftdatabase i Dansk Melanom Gruppe blev etableret allerede i I alle årerne har de plastikkirurgiske afdelinger og de patologiafdelinger, samt de af de onkologiske afdelinger, som varetager follow-up, bidraget til registreringen. I løbet af 2011 blev databasen online (www.sundata.dk), og data fra årene er siden tastet ind. Opgaven er varetaget af IT-firmaet Carma Group. I 2011 blev der også taget initiativ til, at DMG skulle indgå som regulær klinisk kræftdatabase i regi af RKKP, og dette blev effekturet fra Data i databasen er egnede både til kvalitetssikring og til forskning. Den første årsrapport fra Dansk Melanom Database udkom i juni Den baserer sig på alle melanomer og in situ melanomer diagnosticeret i Ni kliniske indikatorer blev inddraget (4 kirurgiske og 5 patologi-relaterede). Klinikere og patologer i de involverede afdelinger har allokeret mange ressourcer til kontrol og fejlretning af data i gennem hele året: i foråret for 2013 data, og i hele 2014 for 2014 data. Der var generelt god målopfyldelse. Data fra de plastikkirurgiske afdelinger, patologiafdelingerne og de onkologiske afdelinger, som forestår follow-up af patienterne taster data i databasen. Den konkrete organisering af arbejdet er forskellig fra afdeling til afdeling. Generelt er det patologerne, som opretter patienten, så snart der foreligger et malignt patologisvar (incl. in situ melanom). Kirurgiske data indtastes herefter fra de plastikkirurgiske afdelinger. Følgende variabler registreres: tumorkarakteristika (histopatologiske og kliniske), varighed af symptomer, melanom i familien, lokalisation og udseende af tumor, biopsi teknik, definitiv behandling inkl. oplysninger om sentinel node biopsi (incl. lymfoskintegrafi), histopatologisk undersøgelse af SN. TNM klassifikation. Forekomst 10

11 af recidiv, typen af dette og behandlingen herfor. Endvidere registreres follow-up med datoer og klinisk stadie på kontakttidspunktet. Den aktuelle version af kliniske skemaer er fra 2003, og vi har erkendt, at indtastningsskemaer/websider trænger til revision. Vi har således initieret et revisionsarbejde, som vi håber at kunne afsluttet i løbet af foråret Database skal opdateres tilsvarende. Vi ønsker at gøre den kliniske anmeldelse mere komplet og nemmere at håndtere, således at oplysninger kan afgives mere flydende og på færre skemaer end aktuelt. På sigt ønsker vi også i 2015 at klargøre databasen med henblik på at kunne registrere langt flere variabler end aktuelt vedr. opfølgningen. Det bliver høj-relevant, når den kliniske opfølgning ændres. Vi håber at kunne anvende uforbrugte 2014 midler til denne opgave. I modsat fald vil vi imødese betydelige begrænsninger og unødig forsinkelse. Aktuelt er vi ved at klargøre data til den næste Årsrapport fra Databasen. Vi planlægger at inkludere yderligere 3 kirurgiske indikatorer. Der er møde i Styregruppen for databasen 6. maj 2015, hvor data forventes at være færdige til endelig drøftelse. Der er etableret arbejdsgange, således at der automatisk generes fejllister for en række af de variabler, som indgår i Årsrapporten. Der sammenlignes med data fra Patobanken, som fungerer som gylden standard. Onkologi-udvalget har med støtte fra industrien oprettet en separat database til monitorering af systemisk behandling af melanompatienter med dissemineret sygdom (ca. 300 nye patienter/år). Der er generet den første rapport fra databasen og der foregår nu prospektiv indtastning af patienter, sygdomsstatus og behandling. 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor DMG har haft kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af melanom siden 1985, og der er foretaget revision af retningslinjer flere gange siden (1987,1993, 2003). I 2011 tog DMG initiativ til en grundlæggende ambitiøs revision og udbygning af de kliniske retningslinjer. Dette arbejde pågår løbende og er successivt blevet udbygget. Retningslinjerne er at finde på DMGs hjemmeside under fanen Guidelines. Det er vedtaget, at når en ny guideline er færdig orienteres afdelingerne, den lægges på hjemmesiden og er dermed gældende. Indtil da gælder de hidtidige retningslinjer, som er at finde under fanen Protokoller. Der resterer stadig udarbejdelse af en del af de planlagte guidelines. Arbejdet har været ledet af Professor, overlæge dr.med. K.T. Drzewiecki, Rigshospitalet med støtte fra læge, PhD-studerende Caroline A. Gjørup. Mange aktører indenfor relevante specialer har deltaget med bidrag, og alle har leveret gratis arbejdskraft, idet der ikke har været frikøb til aktiviteten. Hastigheden hvormed nye bidrag kommer til bærer derfor præg af dette. I forbindelse med den aktuelle revision har man også fået udbygget samarbejdet med de behandlingsansvarlige for okulære melanomer og slimhindemelanomer i ØNH området, og disse parter er nu inviteret til deltagelse i DMG repræsentantskabsmøderne. Rækken af opdaterede guidelines vokser, om end 11

12 langsomt. Der er foretaget opsummering og rykkerprocedurer samt lavet forslag til ændringer i forfattergrupper for de kapitler, som lader vente på sig. 6. Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Der har ikke i 2014 været udført kvalitetsprojekter i regi af Dansk Melanom Gruppe, ej heller internationalt. 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde (ikke obligatorisk) DMG deltager med repræsentation i Nordisk Melanom Gruppe og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 8. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling I kraft af Årsrapporten for Dansk Melanom Database får vi real time opdatering af antal af og fordeling af nye melanomer i Danmark. Vi medvirker til, at data omtales i dagspressen samt i videnskabelige fora, og der bliver derved øget opmærksomhed på den stigende incidens af melanomer. 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden (ikke obligatorisk). DMG bidrager til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden bl.a. i kraft af udarbejdelse af Årsrapporter. Data fra den første Årsrapport i 2013 er blevet bredt anvendt i dagspressen, i undervisningssituationer og også i kommende videnskabelige arbejder. Vi forventer at den fortsatte registrering og aktiviteter i denne henseende vil fortsætte og formentlig også øges. Data fra den første Årsrapport i 2013 har været benyttet i det arbejde, som DMG har deltaget i vedr. udarbejdelse af nye follow-up retningslinjer. 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området DMG har ikke i 2014 taget selvstændige initiativer til uddannelse, udover arrangering af videnskabelige møder i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Data fra DMD og de kliniske guidelines anvendes dagligt i klinikken af både plastikkirurger, patologer, dermatologer og onkologer, og medgår til undervisning og uddannelse af bl.a. lægestuderende ved landets universiteter. 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren DMG har deltaget i udformning af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for melanom, som blev revideret i Her er samarbejdet mellem primær og sekundær sektorer tydeliggjort og forbedret. Der er har ikke været tilsvarende aktiviteter i

13 DMG har deltaget i Sundhedsstyrelsen og Regionernes arbejde med udarbejdelse af nye retningslinjer for opfølgning efter operation for melanom. DMG har været drivende i dette arbejde. Aktuelt er programmet i høring/under overvejelse i de respektive organer (Regioner og Sundhedsstyrelse). Der har i de tidligere follow-up programmer været præcedens for, at melanompatienter er blevet fulgt 5 år i hospitalssektoren; enten i plastikkirurgisk afdeling eller onkologisk afdeling (dette er organiseret forskelligt i forskellige regioner). Efter endt kontrolforløb i hospitalssektoren er patienterne blevet afsluttet til egen læge med råd om en årlig kontrol i yderligere 5 år, hvor huden gennemses, lymfeknudestationer gennempalperes og det tidligere tumorsted ligeså. Endvidere lægges vægt på omhyggelig anamnese med henblik på tegn på disseminering. Nogle patienter med særlig risikoprofil er tilrådet livslang opfølgning ved hudlæge. Det har nu vist sig tiltagende vanskeligt at få lov at afslutte patienten med råd om at søge egen læge årligt de næstekommende 5 år. En hel del praktiserende læger har afvist at modtage patienterne. Der er næppe tvivl om, at dette hænger sammen med oprustning i forhold til de kommende nye follow-up programmer, hvor der formentlig lægges en hel del opfølgning ud til de praktiserende læger. Der er således allerede nu et problem med manglende opgave-overtagelse i primærsektoren. DMG planlægger henvendelse til regionerne vedrørende dette problem. 13

14 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter I 2014 har DMG arbejdet med udbygning af evidensbaserede og -graderede kliniske guidelines. Guidelines er desværre endnu ikke færdige, og der er behov for løbende opdatering. Arbejdet er i vidt omfang foregået som fritidsbaseret aktivitet og skrider derfor langsommere frem end håbet. Det anbefales at afsætte yderligere midler til dette arbejde. Det er næppe sandsynligt, at der kan ske større frikøb til udarbejdelse af de kliniske guidelines. De personer, som vil være i stand til at forestå dette arbejde er også kritiske aktører i den kliniske behandling af melanompatienterne og kan ikke undværes i dagligdagen. Arbejdet må derfor foregå i fritiden, hvorfor aflønning af indsatsen er rimelig og skønnes nødvendig for den fremtidige proces. Flere videnskabelige projektet baseret på DMG data er under udarbejdelse og en del af disse forventes færdigrapporteret i løbet af Nedsættelse af Styregruppe for Dansk Melanom Database samt justering af vedtægter for Dansk Melanom Gruppe som led i DMGC-tilpasning er foretaget / er undervejs (skal behandles på det kommende repræsentantskabsmøde 4. Marts 2015). Der er ønsker om at optimere de tværfaglige MDT konferencer på nationalt plan og dette vil blive genstand for diskussion i Der arbejdes aktuelt med forbedring af den kliniske database: justering af variabler, skemaer til brug for registrering og tilsvarende justering af den elektroniske registrering. Der arbejdes også på automatisk overførsel af patalogidata via Patobank. Senere i år vil vi arbejde med ændring af databasen, således at det nye opfølgningsprogram kan registreres tilfredsstillende fremover. Ændring i databaseopsætning vil facilitere indtastningen, og derved bidrage til væsentlig fejlretning og højere kvalitet af data. Dannelse af nye og bedre variabler vil tillige i særdeleshed facilitere udtræk af de kliniske kvalitetsindikatorer til de kommende Årsrapporter. Vi har mundtligt fået afslag på ansøgning til midler afsat til projektinitiering via RKKP, men håber i stedet at få lov at re-allokere uforbrugte 2014 midler til denne databaseopgave, og vi anbefaler stærkt at aktiviteten støttes. DMG sekretariatet består aktuelt blot af formanden og løse sekretærtimer til ad hoc opgaver. Vi vil gerne styrke sekretariatsfunktionen, således at der bl.a. kan foregå løbende monitorering af dataindberetning mv. Vi har også planer om renovering af DMG s hjemmeside hvilket er ret hårdt tiltrængt. Med en ny hjemmeside vil det også blive muligt at tilgodese patientønske om bedre samlet information om dansk melanombehandling. 14

15 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Bevilliget 2014 Forbrug 2014 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKPorganisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) 0 Overførte midler 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 I alt Udbetalt via post 7 15

16 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Personaleudgifter Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførsler/efterbevilling 0 0 Samlet Resultat

17 Kommentarer til den økonomiske drift DMG og DMD har heller ikke i 2014 anvendt alle de budgetterede midler. Organisationen har været igennem en omstruktureringsproces, som endnu ikke er tilendebragt. Vi har forventning om, at der bliver større træk på de enkelte poster i det kommende år. Der planlægges et internatmøde i patologiudvalget, og formentlig også i kirurgiudvalget. Det er planen at styrke sekretariatsfunktionen, således at der bl.a. kan foregå løbende monitorering af dataindberetning mv. Vi har også planer om renovering af DMG s hjemmeside hvilket er ret hårdt tiltrængt. Med en ny hjemmeside vil det også blive muligt at tilgodese patientønske om bedre samlet information om dansk melanombehandling. Sådant materiale skal udarbejdes. 17

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

DMG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Melanom Gruppe (DMG)

DMG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Melanom Gruppe (DMG) DMG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse... 1 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Forretningsudvalg 2015... 3 Executive

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Referat for DMG repræsentantskabsmødet det 12/3-2013 klokken 14:30-16:00. 1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Godkendt uden anmærkninger. 2. Beretning fra formanden.

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DPCG Årsberetning 2014

DPCG Årsberetning 2014 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling.

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. DUCG Styregruppemøde 5.10.16 12-15. Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. Referat: Deltagere: Astrid Petersen (AP), Bjarne Kromann, Gedske Daugaard, Jørgen Bjerregaard (JB), Lars Dyrskjøt (LD), Lisa Sengeløv,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

1. Valg af ordstyrer (Siri Klausen) og referent (DMG-sekretær Caroline A. Gjørup (CG)) 2. Beretning fra formanden. Side 1 af 8

1. Valg af ordstyrer (Siri Klausen) og referent (DMG-sekretær Caroline A. Gjørup (CG)) 2. Beretning fra formanden. Side 1 af 8 Referat af repræsentantskabsmødet i Dansk Melanom Gruppe 1. marts, 2016 kl. 12.00 16.00 Rigshospitalet, Klinik for Plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, konferencerummet afsnit 2102 Tilstede:

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) DPCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Derudover danner den løbende indberetning grundlag for en kontinuerlig kontrol af, om retningslinierne efterleves.

Derudover danner den løbende indberetning grundlag for en kontinuerlig kontrol af, om retningslinierne efterleves. 1 DBCG 1.1 Indledning Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) blev grundlagt i 1976 med det formål at sikre en optimal diagnostik og behandling af brystkræft på landsplan. For at opnå det, har DBCG

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG-PAL Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00:

Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00: Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00: 1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde Godkendt uden kommentarer. 2. Karin Dahlstrøm har besluttet at stoppe som

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2013

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2013 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) er en multidiciplinær gruppe, der omfatter de lægelige fagområder, der tager del i udredning og behandling

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere