DMCG.dk Årsberetning Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)"

Transkript

1 DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive summary (statusbeskrivelse)... 5 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer 1. Rapportudarbejdelse og Forretningsudvalget for DMG Overlæge, dr. med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich (formand, ansvarlig for udarbejdelse af rapporten) Plastikkirurgisk afdeling Herlev Universitetshospital telefon Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Henrik Schmidt Onkologisk afdeling Århus Universitetshospital telefon Overlæge, professor, ph.d. Inge Marie Svane Onkologisk afdeling Herlev Universitetshospital telefon Overlæge Dorte Gad Plastikkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital telefon Overlæge Grethe Schmidt (kasserer) Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling Rigshospitalet telefon Overlæge Eva Spaun Patologisk Institut Århus Universitetshospital telefon Overlæge Siri Klausen Patologiafdelingen Herlev Universitetshospital telefon Overlæge Henrik Lorentzen Dermatologisk afdeling 3

4 Århus Universitetshospital Sekretær Navid Toyserkani DMG-Sekretariatet, c/o Lisbet R. Hölmich, Plastikkirurgisk afdeling Herlev Universitetshospital Herlev Ringvej Herlev 4

5 Executive summary (statusbeskrivelse) 1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver? Dansk Melanom Gruppes hovedformål er at bedre prognosen for patienter med malignt melanom bl.a. ved at videreudvikle landsdækkende standarder for behandling og registrering af denne. Vi vil endvidere stimulere til forskningsaktiviteter bredt inden for melanom; både epidemiologi, ætiologi, diagnostik, behandling, rehabilitering mv. I 2014 har vi primært arbejdet med dels med udvikling af nyt opfølgningsprogram efter behandling for melanom og dels med vores første årsrapport som klinisk kvalitetsdatabase. Arbejdet med opfølgning efter melanom har været temmelig ressourcekrævende, men det lykkedes at udkomme med et program, som der var bred tilslutning til. Mandatet fra Regionerne og Sundhedsstyrelsen var, at formålet med den brede nationale ændring af opfølgningsprogrammer var dikteret af manglende evidens for de aktuelle programmer, et stigende antal patienter med cancer og dermed stigende pres på ressourcer til opfølgning. Omkostningerne skulle holdes inden for det aktuelle budget, og formålet var at forbedre og målrette indsatsen. DMGs forslag til nyt opfølgningsprogram fortsætter egentlig en trend, som har været gennemgående i årene forud: Vi har skåret ned på standardopfølgning til patienter med god prognose, og afsat flere ressourcer til gruppen af patienter med dårligere prognose. Den mest i øjenfaldende ændring er inklusion af faste PET-CT skanninger. Der foreligger generelt meget sparsom evidens for, hvordan opfølgningsprogrammer bør tilrettelægges. Hverken med hensyn til den bedste patientoplevelse eller med hensyn til tidlig opdagelse af tilbagefald og i sidste ende forbedret overlevelse. Der har i Danmark været tiltagende usystematisk inddragelse af PET-CT, og i erkendelse heraf er det nye program tilrettelagt med skanning efter faste intervaller. Det er hensigten fremover at monitorere intensivt på en række variable vedrørende diagnostik af tilbagefald for fremover at kunne evaluere nytten af programmet. Imidlertid er processen med udrulning af de nye opfølgningsprogrammer stagneret af os ubekendte årsager. 1. Hvad har vi været optaget af i 2014? 2013 var første år vi registrerede data til den første Årsrapport fra Dansk Melanom Database. Der har derfor i første halvdel af 2014 været arbejdet intenst med udarbejdelsen af den første rapport. Der er indrapporteret i alt melanomer i 2013, heraf 532 in situ tumorer. De invasive tumorer fandtes hos patienter. Data er valideret op mod Patobanken. Der var i starten af 2014 talrige huller i indrapporteringen, som efter intensiv information og udsendelse af rykkere blev optimeret. Da data til rapporten blev trukket, var der få mangler. Programmeringsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af indikatorrapporten var nyt og derved temmelig krævende, ligesom analysen og beskrivelsen af data. Målopfyldelsen i forhold til de kliniske indikatorer var god. 2. Hvad er vores aktuelle hoved problemstillinger/udfordringer? I 2011 tog vi hul på omfattende revision og udbygning af de kliniske guidelines. Arbejdet med 5

6 disse har været gået næsten noget i stå I 2014, men er nu efter intensiveret rykkerprocedurer mv. i gang igen. Vi har imidlertid den udfordring, at den kliniske hverdag ikke tillader frihed til sådant arbejde. Frikøb kunne være en teoretisk mulighed, men dels er der ikke budget til dette, og dels kan afdelingerne ikke undvære arbejdskraften i det daglige arbejde. Første halvdel af 2015 vil være dedikeret den kommende årsrapport. Arbejdet med denne bliver forhåbentlig lidt lettere end den foregående, da vi nu kender processen. Imidlertid har vi besluttet at inddrage yderligere 3 kliniske (kirurgiske) indikatorer, og her starter vi således igen på bar bund. Vi har erkendt, at indtastningsskemaer/websider trænger til revision. Den aktuelle version af kliniske skemaer er fra Vi har således initieret et revisionsarbejde, som vi håber at kunne afsluttet i løbet af foråret Database skal opdateres tilsvarende. Vi ansøger RKKP om mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2014 til denne aktivitet, idet vi ikke kan få del i Intieringspuljen til disse aktiviteter. Vi planlægger en betydelig udvidelse af dataregistreringen i forbindelse med det nye opfølgningsprogram. Implementering af programmet kommer forhåbentlig også til at skulle foregå i løbet af Guidelinearbejdet vil desuden kræve en stor indsats fra alle implicerede. Den helt store udfordring er tidsmangel, og dette vil sætte begrænsninger på aktiviteterne. Der er ønsker om at optimere de tværfaglige MDT konferencer på nationalt plan og dette vil blive genstand for diskussion i Endelig er der behov for revision af DMG s hjemmeside, og vi forventer at gå i gang med denne proces i 2015, og forhåbentlig kan der findes midler til dette arbejde. 6

7 7

8 Mødeaktiviteter i 2014 Der har været afholdt 2 møder i forretningsudvalget (05.02, 07.11) I de videnskabelige udvalg har der været afholdt : 1 møde i det kirurgiske udvalg 1 møde i patologi-udvalget 2 møder i onkologi-udvalget samt flere telefonmøder. Det årlige repræsentantskabsmøde med tilhørende videnskabeligt møde blev afholdt 5. marts Herudover har der været afholdt 2 møder i Styregruppen for Dansk Melanom Database møde med Kompetence Center Øst. Efterfølgende er arbejdet med database og kliniske indikatorer foregået pr. . Der har været et møde i undergruppen vedrørende udarbejdelse af kirurgisk kodevejledning til databasen, samt livlig mailaktivitet. I guideline-gruppen har der været afholdt flere møder. Medlemmer af DMG samt udpegede eksperter fra de respektive regioner har deltaget i udvalgsarbejdet vedrørende udarbejdelse af opfølgning af patienter med melanom, som er iværksat af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Arbejdet blev påbegyndt i 2013 og tilendebragt marts 2014, hvor udvalgets rapport blev færdig. Det sidste møde i arbejdsgruppen blev afholdt 5. marts Se i øvrigt pkt. 11 nedenfor. Endelig har repræsentanter for DMG deltaget i DMCG møder. Videnskabelige aktiviteter: Kræftens Bekæmpelses særlige pulje til strategiske midler til DMCG erne har støttet DMG med til hver af 2 projekter (Kirurgiske senfølger efter melanomkirurgi og Konditioneret overlevelse efter melanom). Begge studier er i gang. Der er ikke publikationer fra 2014 med anvendelse af data fra DMD. Se i øvrigt nedenfor: 8

9 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver Skal som minimum afrapportere de specifikke aktiviteter, som blev finansieret af de tildelte ressourcer (obligatorisk del). Alt derudover er på frivillig basis (ikkeobligatoriske opgaver er markeret med dobbelt-stjerner**). i. kliniske protokoller** ii. kræft forskning i samarbejde med laboratoriebaseret forskning og biobanker** iii. støtte til klinisk kræftforskning** iv. kliniske databaser v. udarbejdelse af kliniske retningslinjer vi. kvalitetsprojekter vii. internationalt samarbejde** viii. bidrage til overvågning ix. vidensopsamling og - spredning** x. uddannelsestiltag xi. integration af 1. og 2. sektorerne 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller (ikke obligatorisk) Dansk Melanom Database har i 2014 bidraget med data til følgende videnskabelige projektet i 2014 (Alle studier er igangværende og endnu ikke afsluttet): PhD projekt for Caroline Asvirtham Gjørup, Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital: Quality of life and surgical late effects of melanoma treatment PhD projekt for Kathrine Damm Meyle, Institut for Sygdomsforebyggelse, Frederiksberg Hospital: Childhood body size and growth and the risk of malignant melanoma in adulthood Else Helene Ibfeldt m.fl., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital m.fl. Socioeconomic position in relation to stage of cancer, treatment and survival among Danish patients with Malignant Melanoma. Neel Maria Helvind m.fl. Increasing incidence of in-situ melanoma and invasive melanoma in Denmark from 1985 to 2012: A national database study of 24,059 melanoma cases. Arbejdet er submitted, men endnu ikke antaget. Lisbet Rosenkrantz Hölmich m.fl. : Conditional Survival after Melanoma in Denmark 9

10 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker (ikke obligatorisk) Der foregår endnu ikke videnskabelige studier med anvendelse af data fra biobanker. Der foregår tværfagligt samarbejde vedrørende deltagelse i adskillige onkologiske behandlingsprotokoller til metastaserende sygdom, hvor både de onkologiske afdelinger og patologiafdelingerne biddrager med dataopsamling. Dette er et område i rivende udvikling. 3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. Dansk Melanom Gruppe har ikke støttet eksterne kliniske kræftprojekter, men har selv initieret et større epidemiologisk studie, som aktuelt er submittet mhp publikation (N.M. Helvind et al.). Herudover står DMG også for studiet om Konditioneret overlevelse efter Melanom i samarbejde med forskere fra Kræftens Bekæmpelse, hvortil Kræftens Bekæmpelse i øvrigt har doneret strategiske midler til finansiering af studiet. 4. Kliniske databaser egnet til forskning Den kliniske kræftdatabase i Dansk Melanom Gruppe blev etableret allerede i I alle årerne har de plastikkirurgiske afdelinger og de patologiafdelinger, samt de af de onkologiske afdelinger, som varetager follow-up, bidraget til registreringen. I løbet af 2011 blev databasen online (www.sundata.dk), og data fra årene er siden tastet ind. Opgaven er varetaget af IT-firmaet Carma Group. I 2011 blev der også taget initiativ til, at DMG skulle indgå som regulær klinisk kræftdatabase i regi af RKKP, og dette blev effekturet fra Data i databasen er egnede både til kvalitetssikring og til forskning. Den første årsrapport fra Dansk Melanom Database udkom i juni Den baserer sig på alle melanomer og in situ melanomer diagnosticeret i Ni kliniske indikatorer blev inddraget (4 kirurgiske og 5 patologi-relaterede). Klinikere og patologer i de involverede afdelinger har allokeret mange ressourcer til kontrol og fejlretning af data i gennem hele året: i foråret for 2013 data, og i hele 2014 for 2014 data. Der var generelt god målopfyldelse. Data fra de plastikkirurgiske afdelinger, patologiafdelingerne og de onkologiske afdelinger, som forestår follow-up af patienterne taster data i databasen. Den konkrete organisering af arbejdet er forskellig fra afdeling til afdeling. Generelt er det patologerne, som opretter patienten, så snart der foreligger et malignt patologisvar (incl. in situ melanom). Kirurgiske data indtastes herefter fra de plastikkirurgiske afdelinger. Følgende variabler registreres: tumorkarakteristika (histopatologiske og kliniske), varighed af symptomer, melanom i familien, lokalisation og udseende af tumor, biopsi teknik, definitiv behandling inkl. oplysninger om sentinel node biopsi (incl. lymfoskintegrafi), histopatologisk undersøgelse af SN. TNM klassifikation. Forekomst 10

11 af recidiv, typen af dette og behandlingen herfor. Endvidere registreres follow-up med datoer og klinisk stadie på kontakttidspunktet. Den aktuelle version af kliniske skemaer er fra 2003, og vi har erkendt, at indtastningsskemaer/websider trænger til revision. Vi har således initieret et revisionsarbejde, som vi håber at kunne afsluttet i løbet af foråret Database skal opdateres tilsvarende. Vi ønsker at gøre den kliniske anmeldelse mere komplet og nemmere at håndtere, således at oplysninger kan afgives mere flydende og på færre skemaer end aktuelt. På sigt ønsker vi også i 2015 at klargøre databasen med henblik på at kunne registrere langt flere variabler end aktuelt vedr. opfølgningen. Det bliver høj-relevant, når den kliniske opfølgning ændres. Vi håber at kunne anvende uforbrugte 2014 midler til denne opgave. I modsat fald vil vi imødese betydelige begrænsninger og unødig forsinkelse. Aktuelt er vi ved at klargøre data til den næste Årsrapport fra Databasen. Vi planlægger at inkludere yderligere 3 kirurgiske indikatorer. Der er møde i Styregruppen for databasen 6. maj 2015, hvor data forventes at være færdige til endelig drøftelse. Der er etableret arbejdsgange, således at der automatisk generes fejllister for en række af de variabler, som indgår i Årsrapporten. Der sammenlignes med data fra Patobanken, som fungerer som gylden standard. Onkologi-udvalget har med støtte fra industrien oprettet en separat database til monitorering af systemisk behandling af melanompatienter med dissemineret sygdom (ca. 300 nye patienter/år). Der er generet den første rapport fra databasen og der foregår nu prospektiv indtastning af patienter, sygdomsstatus og behandling. 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor DMG har haft kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af melanom siden 1985, og der er foretaget revision af retningslinjer flere gange siden (1987,1993, 2003). I 2011 tog DMG initiativ til en grundlæggende ambitiøs revision og udbygning af de kliniske retningslinjer. Dette arbejde pågår løbende og er successivt blevet udbygget. Retningslinjerne er at finde på DMGs hjemmeside under fanen Guidelines. Det er vedtaget, at når en ny guideline er færdig orienteres afdelingerne, den lægges på hjemmesiden og er dermed gældende. Indtil da gælder de hidtidige retningslinjer, som er at finde under fanen Protokoller. Der resterer stadig udarbejdelse af en del af de planlagte guidelines. Arbejdet har været ledet af Professor, overlæge dr.med. K.T. Drzewiecki, Rigshospitalet med støtte fra læge, PhD-studerende Caroline A. Gjørup. Mange aktører indenfor relevante specialer har deltaget med bidrag, og alle har leveret gratis arbejdskraft, idet der ikke har været frikøb til aktiviteten. Hastigheden hvormed nye bidrag kommer til bærer derfor præg af dette. I forbindelse med den aktuelle revision har man også fået udbygget samarbejdet med de behandlingsansvarlige for okulære melanomer og slimhindemelanomer i ØNH området, og disse parter er nu inviteret til deltagelse i DMG repræsentantskabsmøderne. Rækken af opdaterede guidelines vokser, om end 11

12 langsomt. Der er foretaget opsummering og rykkerprocedurer samt lavet forslag til ændringer i forfattergrupper for de kapitler, som lader vente på sig. 6. Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Der har ikke i 2014 været udført kvalitetsprojekter i regi af Dansk Melanom Gruppe, ej heller internationalt. 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde (ikke obligatorisk) DMG deltager med repræsentation i Nordisk Melanom Gruppe og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 8. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling I kraft af Årsrapporten for Dansk Melanom Database får vi real time opdatering af antal af og fordeling af nye melanomer i Danmark. Vi medvirker til, at data omtales i dagspressen samt i videnskabelige fora, og der bliver derved øget opmærksomhed på den stigende incidens af melanomer. 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden (ikke obligatorisk). DMG bidrager til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden bl.a. i kraft af udarbejdelse af Årsrapporter. Data fra den første Årsrapport i 2013 er blevet bredt anvendt i dagspressen, i undervisningssituationer og også i kommende videnskabelige arbejder. Vi forventer at den fortsatte registrering og aktiviteter i denne henseende vil fortsætte og formentlig også øges. Data fra den første Årsrapport i 2013 har været benyttet i det arbejde, som DMG har deltaget i vedr. udarbejdelse af nye follow-up retningslinjer. 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området DMG har ikke i 2014 taget selvstændige initiativer til uddannelse, udover arrangering af videnskabelige møder i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Data fra DMD og de kliniske guidelines anvendes dagligt i klinikken af både plastikkirurger, patologer, dermatologer og onkologer, og medgår til undervisning og uddannelse af bl.a. lægestuderende ved landets universiteter. 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren DMG har deltaget i udformning af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for melanom, som blev revideret i Her er samarbejdet mellem primær og sekundær sektorer tydeliggjort og forbedret. Der er har ikke været tilsvarende aktiviteter i

13 DMG har deltaget i Sundhedsstyrelsen og Regionernes arbejde med udarbejdelse af nye retningslinjer for opfølgning efter operation for melanom. DMG har været drivende i dette arbejde. Aktuelt er programmet i høring/under overvejelse i de respektive organer (Regioner og Sundhedsstyrelse). Der har i de tidligere follow-up programmer været præcedens for, at melanompatienter er blevet fulgt 5 år i hospitalssektoren; enten i plastikkirurgisk afdeling eller onkologisk afdeling (dette er organiseret forskelligt i forskellige regioner). Efter endt kontrolforløb i hospitalssektoren er patienterne blevet afsluttet til egen læge med råd om en årlig kontrol i yderligere 5 år, hvor huden gennemses, lymfeknudestationer gennempalperes og det tidligere tumorsted ligeså. Endvidere lægges vægt på omhyggelig anamnese med henblik på tegn på disseminering. Nogle patienter med særlig risikoprofil er tilrådet livslang opfølgning ved hudlæge. Det har nu vist sig tiltagende vanskeligt at få lov at afslutte patienten med råd om at søge egen læge årligt de næstekommende 5 år. En hel del praktiserende læger har afvist at modtage patienterne. Der er næppe tvivl om, at dette hænger sammen med oprustning i forhold til de kommende nye follow-up programmer, hvor der formentlig lægges en hel del opfølgning ud til de praktiserende læger. Der er således allerede nu et problem med manglende opgave-overtagelse i primærsektoren. DMG planlægger henvendelse til regionerne vedrørende dette problem. 13

14 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter I 2014 har DMG arbejdet med udbygning af evidensbaserede og -graderede kliniske guidelines. Guidelines er desværre endnu ikke færdige, og der er behov for løbende opdatering. Arbejdet er i vidt omfang foregået som fritidsbaseret aktivitet og skrider derfor langsommere frem end håbet. Det anbefales at afsætte yderligere midler til dette arbejde. Det er næppe sandsynligt, at der kan ske større frikøb til udarbejdelse af de kliniske guidelines. De personer, som vil være i stand til at forestå dette arbejde er også kritiske aktører i den kliniske behandling af melanompatienterne og kan ikke undværes i dagligdagen. Arbejdet må derfor foregå i fritiden, hvorfor aflønning af indsatsen er rimelig og skønnes nødvendig for den fremtidige proces. Flere videnskabelige projektet baseret på DMG data er under udarbejdelse og en del af disse forventes færdigrapporteret i løbet af Nedsættelse af Styregruppe for Dansk Melanom Database samt justering af vedtægter for Dansk Melanom Gruppe som led i DMGC-tilpasning er foretaget / er undervejs (skal behandles på det kommende repræsentantskabsmøde 4. Marts 2015). Der er ønsker om at optimere de tværfaglige MDT konferencer på nationalt plan og dette vil blive genstand for diskussion i Der arbejdes aktuelt med forbedring af den kliniske database: justering af variabler, skemaer til brug for registrering og tilsvarende justering af den elektroniske registrering. Der arbejdes også på automatisk overførsel af patalogidata via Patobank. Senere i år vil vi arbejde med ændring af databasen, således at det nye opfølgningsprogram kan registreres tilfredsstillende fremover. Ændring i databaseopsætning vil facilitere indtastningen, og derved bidrage til væsentlig fejlretning og højere kvalitet af data. Dannelse af nye og bedre variabler vil tillige i særdeleshed facilitere udtræk af de kliniske kvalitetsindikatorer til de kommende Årsrapporter. Vi har mundtligt fået afslag på ansøgning til midler afsat til projektinitiering via RKKP, men håber i stedet at få lov at re-allokere uforbrugte 2014 midler til denne databaseopgave, og vi anbefaler stærkt at aktiviteten støttes. DMG sekretariatet består aktuelt blot af formanden og løse sekretærtimer til ad hoc opgaver. Vi vil gerne styrke sekretariatsfunktionen, således at der bl.a. kan foregå løbende monitorering af dataindberetning mv. Vi har også planer om renovering af DMG s hjemmeside hvilket er ret hårdt tiltrængt. Med en ny hjemmeside vil det også blive muligt at tilgodese patientønske om bedre samlet information om dansk melanombehandling. 14

15 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Bevilliget 2014 Forbrug 2014 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKPorganisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) 0 Overførte midler 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 I alt Udbetalt via post 7 15

16 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Personaleudgifter Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførsler/efterbevilling 0 0 Samlet Resultat

17 Kommentarer til den økonomiske drift DMG og DMD har heller ikke i 2014 anvendt alle de budgetterede midler. Organisationen har været igennem en omstruktureringsproces, som endnu ikke er tilendebragt. Vi har forventning om, at der bliver større træk på de enkelte poster i det kommende år. Der planlægges et internatmøde i patologiudvalget, og formentlig også i kirurgiudvalget. Det er planen at styrke sekretariatsfunktionen, således at der bl.a. kan foregå løbende monitorering af dataindberetning mv. Vi har også planer om renovering af DMG s hjemmeside hvilket er ret hårdt tiltrængt. Med en ny hjemmeside vil det også blive muligt at tilgodese patientønske om bedre samlet information om dansk melanombehandling. Sådant materiale skal udarbejdes. 17

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet

DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet Tilstede: Jakob Jakobsen (JJ), Gedske Daugaard (GD), Jørgen Bjerggaard (JB), Lisa Sengeløv (LS), Michael Borre (MB), Niels Chr. Langkilde (NCL), Søren McNair (SMN), Erik Højkær Larsen (EHL), Astrid Petersen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO)

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012

Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012 Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012 Elektronisk udgave - 28. maj 2014 1 Program og konklusionsreferater fra Konferencen den 6. marts 2012. Optakten og baggrunden til konferencens tema blev anført

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere