1. Beretning Tabel 1. Økonomi 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004"

Transkript

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004

2

3 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i I 1970 blev universitetet en statsinstitution, men som følge af universitetsloven af maj 2003 blev Aarhus Universitet igen en selvejende institution under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. I denne årsrapport afrapporteres for de to hovedkonti og Fra 2005 overgår universitetet til tilskudsfinansiering. Universitetet er organiseret i fem fakulteter og en central administration. Omregnet til fuldtidsstillinger beskæftigedes i årsværk fordelt på omtrent personer. Der er godt indskrevne studerende. Årets øvrige hovedtal fremgår af tabel 1 og 2 i dette kapitel. Aarhus Universitet er Danmarks næststørste universitet og en stor regional arbejdsplads. Universitetets forskning har et betydeligt internationalt gennemslag, samtidig med at det er en vigtig national, regional og lokal samarbejdspartner for og leverandør af viden og uddannelse til det øvrige samfund. Universitetsloven på Aarhus Universitet Den nye bestyrelse tiltrådte den 1. februar Som den første opgave vedtog den et forslag til ny vedtægt for universitetet. Efter dialog med Videnskabsministeriet blev vedtægten endeligt godkendt den 10. september Bestyrelsen har brugt betydelig tid på at sætte sig ind i universitetets mangesidige virksomhed. Herudover har et gennemgående tema for bestyrelsen været en ny udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet. Bestyrelsen traf beslutning om et udkast til kontrakt på sit møde i januar 2005, og den endelige kontrakt blev godkendt af Videnskabsministeriet den 28. februar Universitetet har brugt betydelige politiske og administrative ressourcer på at skabe forudsætninger for at udnytte universitetsloven bedst muligt. Ledelsesmæssigt var det et væsentligt skridt, at der pr. 1. februar 2004 blev udpeget institutledere til erstatning for dem, hvis valgperiode udløb den 31. januar. Udpegningen skete efter opslag og ansøgninger fra videnskabelige medarbejdere ansat ved universitetet. Udpegningen af nye institutledere konfirmerede samtidig de ændringer af organiseringen på institutniveau, der i 2003 og 2004 har fundet sted ved tre af universitetets fakulteter. Årets finansielle resultat Universitetet bruger de tilførte midler på en måde, der afspejler universitetets opgaver, værdier, mål og prioriterede aktiviteter bedst muligt. De økonomiske ressourcer skal endvidere bruges effektivt og ansvarligt med hensyntagen til både de aktuelle opgaver og den langsigtede udvikling og fornyelse. Det finansielle resultat kan ikke vurderes ud fra, om det viser overskud eller underskud det enkelte år. Tabel 1. Økonomi 2004 Økonomiske hovedtal Mio. kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto -18 Akk. overskud til videreførsel 159 Ultimosaldo, beholdningskonti 167 For uddybning og yderligere data kan henvises til kapitel 3 og Aarhus Universitet i tal 2004 [www.au.dk/da/ital.htm] Årets samlede omsætning har været på mio. kr., hvilket er knap 200 mio. kr. mere end i Renset for prisstigninger har stigningen været på 7 pct. Der var fra årets start budgetteret med et mindre underskud på grund af gennemførelse af blandt andet anlægsinvesteringer. Årets resultat harmonerer således med budgettet. Der videreføres 159 mio. kr. til 2005 svarende til 6% af den forventede omsætning. Beløbet skal ses i relation til de kommende års behov for fornyelse og udvidelser. Universitetslovens udvidede portefølje af aktiviteter samt den administrative håndtering heraf medfører øgede udgifter i fremtiden. Hertil kommer behovet for at styrke forskerrekrutteringen 1

4 af hensyn til de kommende års generationsskifte. Desuden er en vis reserve nødvendig for at kunne afbøde uundgåelige svingninger i årets indtægter og udgifter. Endelig vil dele af videreførselsbeløbet blive brugt til at dække følgeudgifter ved blandt andet ibrugtagning af nye bygninger. På de kendte præmisser forventer universitetet i 2005 at bruge af de opsparede midler. Årets faglige resultater Studenteroptaget på Aarhus Universitet har i de seneste år ligget på et meget stabilt og højt niveau på nye studerende pr. år. Der blev i 2004 produceret kandidater og bachelorer, hvilket er det højeste antal nogensinde. Antal studenterårsværk satte i 2004 også rekord med STÅ. Der blev i 2004 konfereret 188 ph.d.-grader. I de seneste seks år har antallet af ph.d.-grader ligget stabilt i et interval mellem 172 og 208. Tabel 2. Faglige hovedtal i 2004 Faglige hovedtal 2004 Optagelsestal pr. 1/ Studenterårsværk Kandidater Konfererede ph.d.er 188 Forskningspublikationer For uddybning og yderligere data kan henvises til Aarhus Universitet i tal 2004 [www.au.dk/da/ital.htm] Det samlede antal indrapporterede forskningspublikationer for Aarhus Universitet og universitetshospitalet er på 4.260, det samme som rekordniveauet i Det sundhedsvidenskabelige område tegner sig for knap halvdelen (2090), naturvidenskab for 983, mens samfundsvidenskab, humaniora og teologi tilsammen bidrager med 1187 forskningspublikationer. Antallet af konfererede doktorgrader var i ; tallet har i de senere år ligget i intervallet 15 til 20. Antallet af konfererede ph.d.er varierer som nævnt fra år til år. Med udgangspunkt i de eksisterende bevillinger nærmer tallet for 2004 sig det ønskede niveau omkring 200. Da antallet af indskrevne ph.d.-studerende er højere, end det har været siden midten af 1990 erne, vil der komme en vækst i antallet af konfereringer. I 2004 steg antallet af indberettede opfindelser til 38 fra 22 i Universitetet besluttede at overtage rettighederne til 16 af opfindelserne. Universitetet har indsendt fire patentansøgninger, mens ansøgninger er under udarbejdelse for otte andre opfindelsers vedkommende. To opfindelser er efter aftale søgt patenteret af universitetets samarbejdspartnere. Omsætningen på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed var i mio. kr. Midler fra staten og EU udgjorde knap 2/3 heraf, mens resten var private midler. Omsætningen ved samarbejdsaftaler udgjorde 7 pct. af den samlede tilskudsfinansierede forskning. Fremtidsudsigter Udviklingskontrakten for 2005 er meget omfattende, og den er samtidig integreret med den kontrakt, der skal laves for perioden Udviklingskontrakten indeholder strategiske målsætninger og konkrete resultatmål på alle universitetets hovedopgaver forskning, uddannelse, forskningsformidling og vidensudveksling - og skal derfor ses som et instrument til en samlet styrkelse af kvaliteten i universitetets faglige og udadvendte virksomhed. Inden for denne ramme vil universitetet i 2005 give studiespørgsmål og den internationale profilering ekstra opmærksomhed. 2

5 2. Målrapportering Udviklingskontrakten for er afrapporteret i sidste årsrapport. De fleste mål var da opfyldt, eller aktiviteterne forløb tilfredsstillende, og de er blevet fortsat som led i universitetets almindelige udvikling. Der har ikke været en udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for 2004, som var et overgangsår, og derfor afrapporteres her i forhold til strategiske målsætninger, der dækker et spektrum af universitetets aktiviteter. Ved årets begyndelse var der ikke opstillet egentlige måltal. Tabel 3. Strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Høj produktivitet og synlighed i forskning Væsentligt nye uddannelsesinitiativer Synliggøre relevant forskningsformidling Afklare infrastruktur og samarbejdspartnere vedrørende vidensudveksling (øget samspil med erhvervslivet) Udbygge forholdet til andre uddannelsesinstitutioner Styrke international profil Implementering af ny ledelsesstruktur Større synlighed og gennemskuelighed i universitetets organisation og aktivitet Forbedret økonomistyring Aktivitet og gennemførelse Gennemførelse klart tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført Delvis gennemført Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende I drift. Videreudvikles Beskrivelse af strategiske målsætninger Høj produktivitet i forskningen er målt ved antal videnskabelige publikationer. Den egentlige videnskabelige produktion, dvs. artikler i tidsskrifter, bidrag i antologier samt monografier, udgjorde i enheder. Hertil skal lægges andre videnskabelige bidrag, eksempelvis konferencepapers, således at den egentlige videnskabelige produktion udgjorde omkring 80 pct. af den samlede aktivitet. Herudover bidrog universitetets forskere med 253 redaktionsarbejder og fire egne patentansøgninger samt to patentansøgninger indsendt af samarbejdspartner. Høj produktivitet og synlighed i forskningen kan endvidere måles ved placering i internationale ratings. Aarhus Universitet ligger generelt omkring plads nr. 125 blandt verdens universiteter. Opdelt på områdeniveau og vurderet af peers placeres naturvidenskab som nr. 39, samfundsvidenskab som nr. 52 og sundhedsvidenskab som nr. 54 blandt verdens universiteter. Bestyrelsen har godkendt 11 ansøgninger om nye uddannelser, herunder civilingeniøruddannelser i teknisk it, procesteknologi, teknisk geologi samt en bacheloruddannelse i kemi og teknologi. Forskningsformidling sker løbende. Et udvalg på universitetet har udarbejdet forslag til en kategorisering af forskningsformidlingen, som forventes at kunne anvendes på aktiviteten i Universitetets patentenhed er udbygget betydeligt, så den kan være en vægtig partner med innovationsaktører. Fra og med 2005 styrkes også den politiske indsats på området. Erhvervskontaktens udbygning er fortsat i samlokalisering med patentenheden. Endelig indgår universitetet i Forskerkontakten, et initiativ under det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Universitetet har fortsat sit samarbejde 3

6 med virksomheder og erhvervsaktører, blandt andet på Katrinebjerg, ligesom virksomhedsovertagelsen af Center for Entrepreneurship kan ses i dette lys. Afklaringen af forholdet til og samarbejdet med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner sker løbende. I 2004 er der indgået aftale med to sektorforskningsinstitutioner, med to CVU-organisationer og med en sygeplejeskole. Hertil kommer etablering af et center som ramme for et samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole om journalistuddannelser. Der pågår et analysearbejde om en eventuel sammenlægning med et CVU. En omfattende beslutningsproces resulterede i en politik til styrkelse af universitetets internationale profil. Initiativerne retter sig mod egne forskere og studerende samt mod gæsteforskere og gæstestuderede, og de spænder vidt. Gennemførelse pågår. Bestyrelsen tiltrådte den 1. februar 2004, og universitetets nye vedtægt er på plads. Primo januar 2005 godkendte bestyrelsen et forslag til udviklingskontrakt. Dekanerne udpegede nye institutledere, hvorefter ansættelse af rektor, prorektor og dekaner gennemføres i Rektorale udvalg er bevaret som led i organisationen. Informationen til det omgivende samfund og til universitetsbefolkningen er blevet styrket, og samtidig er der arbejdet med at indføre et CMS og en mere ensartet websitepræsentation af universitetets enheder. På institutniveauet er der gennemført en betydelig omstrukturering, hvilket også er med til at øge den organisatoriske gennemsigtighed. For at forbedre den økonomiske styring på alle niveauer har universitetet brugt betydelige personelle og økonomiske ressourcer på at indføre et nyt økonomisystem, Navision Stat, og på at videreudvikle personalesystemet, PØS. Uddybende analyse og vurdering af strategiske målsætninger Høj produktivitet og synlighed i forskning Forskningsproduktionen er på niveau med 2003, og det vurderes som klart tilfredsstillende, fordi der i de senere år er lagt større vægt end tidligere på andre aktiviteter. Da fokuseringen på andre dele af forskningsaktiviteten planlægges øget, forventes antallet af forskningspublikationer ikke at stige. Udviklingskontrakten lægger i stedet op til fakultetsvise overvejelser om publiceringsstrategier. De internationale universitetsrankings parametre og metoder kan diskuteres. Men der er en sådan opmærksomhed om dem, at de ikke kan negligeres; i stedet kan de bruges som en blandt flere indikatorer på et universitets eller et hovedområdes aktivitet og renomme. Universitetet scorer flot på målingen af reputation blandt peers, dvs. i det globale akademiske miljø, men den generelle placering (ca. nr. 125) kan formentlig forbedres. Resultatet er opnået ved at give gode generelle arbejdsvilkår og ved at bakke op om forskere med særlige kvaliteter. Uddannelsesinitiativer og -kvalitet Styrkelsen af de tekniske uddannelsesmuligheder, ikke mindst gennem samarbejdet i Center for Tekniske Kandidatuddannelser, forløber tilfredsstillende på basis af eksisterende personelle og økonomiske ressourcer. Afklaringen af og den faglige udbygning på området forventes at skride fremad i de kommende år. Som et nyt uddannelsesområde på Aarhus Universitet har denne satsning stor strategisk betydning, også for samarbejdet med erhvervslivet. I samarbejde med Journalisthøjskolen har universitetet fået godkendt en Erasmus Mundus-uddannelse, der blev rost meget i EU-beslutningsprocessen. I regi af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser er det planen at udbyde en kandidatuddannelse i journalistik. En ansøgning blev i første omgang afvist af Videnskabsministeriet, og universitetet og Journalisthøjskolen arbejder nu på at ændre forslaget. Det er fortsat de to institutioners vurdering, at der er behov 4

7 for en sådan uddannelse og der er betydelige forventninger til området. I 2004 er der brugt betydelige ressourcer på at udvikle samarbejdet med gymnasiumskolen, ikke mindst på baggrund af gymnasiereformen, der skal implementeres i de nærmeste år. Universitetet har været særdeles aktiv på området almen studieforberedelse, hvor kurser gennemføres i Udviklingen har været meget tilfredsstillende. Den samlede studenterbestand er faldet med næsten 1.500, hvilket delvis skyldes beslutningen om efter nærmere regler at udskrive eksamensinaktive studerende. STÅ-produktionen samt antallet af kandidater og bachelorer har dog aldrig været større end i Det er en udmærket indikator på, at mange uddannelser er gode og fungerer effektivt. Arbejdet med udviklingskontrakten for 2005 (og de efterfølgende år) vil resultere i en styrket indsats på dette område. Universitetet har besluttet, at alle ansøgere til VIP-stillinger fra midten af 2005 skal fremlægge en undervisningsportfolio. Sigtet hermed er at tillægge undervisningskompetence større betydning ved besættelse af stillinger. Endvidere er der iværksat en undersøgelse af barrierer for de kvindelige forskeres karriere på universitetet og af muligheder for at forbedre denne. Der forventes i 2005 at kunne træffes beslutninger på området. Forskningsformidling Kategoriseringen af forskningsformidling er afsluttet, men anvendelsen af kategorierne afventer den endelige færdiggørelse af de elektroniske redskaber, der skal gøre indlæsning af data så simpel og gennemskuelig som mulig og samtidig undgå dobbeltregistrering. En større synlighed af universitetets aktivitet forventes. Vidensudveksling Universitetet har valgt at satse på selv at kunne håndtere alle juridiske spørgsmål knyttet til de forskellige former for samarbejde med erhvervslivet samt til EUkontrakter. Den oprettede enhed skal samtidig kunne varetage universitetets interesser over for områdets aktører. Til det formål er enheden udvidet, og det strategiske og operative beslutningssystem ændret. Enheden opererer i et meget tæt samarbejde med Århus Amt. Universitetet har fastholdt og vil videreudvikle sit samarbejde med områdets innovationsaktører, blandt andet gennem samarbejdsaftale med Østjysk Innovation og ved at være til stede i forskerparkerne. Universitetet bidrager til at styrke de eksisterende institutioner, hvor der her kan peges på indvielsen af en medico-orienteret forskerpark beliggende ved Skejby Sygehus og det igangværende byggeri af en it-forskerpark. Udviklingen på området er tilfredsstillende, men indsatsen kan øges. Universitetet har diskuteret mulighederne i den Tech-Trans-lov, der trådte i kraft den 1. januar Det er vurderingen, at loven ikke entydigt giver nye og bedre muligheder for at fremme innovation og samarbejde med erhvervslivet, når der tages udgangspunkt i de eksisterende muligheder i Århus-området. Foreløbig vil Aarhus Universitet således ikke oprette et Tech-Trans-selskab, men universitetet vil løbende vurdere denne beslutnings relevans. Samarbejde med andre institutioner Aarhus Universitet fortsætter med at udbygge det formaliserede samarbejde med sektorforskningen og med CVU erne. Aftaledækningen med de sidste er ikke helt optimal, og det bliver en opgave at se nærmere på det faktiske liv i aftalerne. CVU-sektoren har allerede gennemløbet flere større ændringer, og det vurderes, at sektoren er på vej ind i et delvist opbrud. Universitetet er i en fase, hvor konsekvenserne heraf overvejes, og hvor muligheder og risici for universitetet vurderes. Integration af mellemlange videregående uddannelser ville ikke være et nyt fænomen i den danske uddannelsessektor, men ville være nyt for Aarhus Universitet. Både positive og negative beslutninger kræver grundig overvejelse, da de strategiske konsekvenser kan være betydelige. International profil Beslutningen om at styrke universitetets internationale profil sammenfatter og 5

8 udbygger en række af de igangværende aktiviteter samt lægger nye til. Baggrunden for denne indsats er en vurdering af, at såvel aktivitetens kvalitet som omfang kan øges. Dertil kræves større fokusering, men også flere ressourcer. Indsatsen sigter på at styrke forskning og uddannelse i en national og international præget kontekst; men det er også et mål at synliggøre Aarhus Universitet yderligere i det internationale forsknings- og uddannelsessamarbejde. Den besluttede aktivitet omfatter derfor mange sider af især udenlandske forskeres og studerendes ophold ved universitetet. Styrkelse af universitetets internationale profil er en vigtig bestanddel af udviklingskontrakten for 2005, og det samme vil gælde for perioden Der er betydelige forventninger til udviklingen. Ny ledelsesstruktur og udviklingskontrakt Bestyrelsen har i det første år holdt seks møder, inklusive et seminar. Et gennemgående emne har været orientering om og drøftelse af forskellige sider af universitetets opbygning, aktivitet og politik. Den væsentligste overordnede aktivitet og beslutning har drejet sig om forslaget til udviklingskontrakt (vedtaget af bestyrelsen i januar 2005), der har været et tema på flere bestyrelsesmøder. Opslaget af rektorstillingen har også krævet stor opmærksomhed i bestyrelsen. Opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger vil styrke Aarhus Universitet fagligt og samtidig medvirke til en regional, national og international profilering af universitetet. Udviklingskontrakten vedrører 2005, men den er opbygget på en sådan måde, at den også indeholder aktivitetsområderne i kontrakten for Arbejdet i 2005 skal blandt andet bruges til yderligere at præcisere grundlaget for den næste kontrakts resultatmål. Med udgangspunkt i kontraktens femårige sigte er den blevet til med bidrag fra hele universitetet inden for en ramme fastlagt af ledelsen. Det har været en præmis for arbejdet med kontrakten, at den ikke nydefinerer universitetet, men sætter nogle aktiviteter og områder i fokus inden for rammen af universitetets samlede faglighed. Denne forståelse af kontrakten er vigtig, blandt andet fordi den giver tilstrækkelig plads til også at arbejde med områder og udfordringer, som ikke var kendt i Det forventes, at denne udviklingskontrakt (plus den kommende) kan bruges væsentligt mere konstruktivt end udviklingskontrakten for Forløbet og resultatet har været tilfredsstillende. Synlighed og gennemskuelighed Indsatsen med at informere både universitetets ansatte og studerende, kandidater og den bredere offentlighed om universitetets aktivitet er øget, både på det centrale niveau og på flere af fakulteterne. I betragtning af det politiske ønske om, at en større del af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er specielt indsatsen på studieområdet nødvendig. Men dette kan også siges med udgangspunkt i den skærpede konkurrence om at tiltrække de bedste studerende. Der er betydelige forventninger om større synlighed fremover. I et langt træk omlægger universitetet sine websites for at gøre det mere enkelt og overskueligt at navigere rundt. Introduktionen af et CMS spiller her en væsentlig rolle sammen med anskaffelsen af et system, hvormed forskernes kompetencer og interesseområder kan gøres lettere tilgængelig udefra for brugere. I forhold til potentielle studerende er denne opgradering ligeledes vigtig, fordi søgning på nettet ifølge alle undersøgelser spiller en dominerende rolle i unge menneskers informationssøgning. Økonomistyring En forbedret økonomistyring på alle niveauer af universitetet er undervejs gennem ibrugtagning af Navision Stat. Overgangen til tilskudsfinansiering, omkostningsbaseret regnskab og opgørelsen af en åbningsbalance pr. 1. januar 2005 er elementer i dette kompleks. Samtidig har universitetet igangsat en ændring af personalesystemet, PØS, blandt andet for at få en tættere sammenhæng mellem økonomisystem og personalesystem. Der har på alle niveauer af universitetet været ydet en meget stor indsats for at 6

9 gennemføre denne omlægning, som forudsætter en betydelig personalemæssig og økonomisk indsats. Hertil kommer, delvist efterfølgende, de nødvendige organisatoriske og institutionelle tilpasninger. Universitetet er nået et betydeligt stykke vej i gennemførelsen af denne opgave, som er meget stor. Den endelige fintuning af systemet og ikke mindst opbygningen af nye kompetencer og arbejdsrutiner vil imidlertid også kræve stor opmærksomhed i 2005 og i de følgende år. Opgaven har stor prioritet i universitetets administrative og organisatoriske udvikling. På lidt længere sigt forventes en klart styrket økonomistyring på Aarhus Universitet. 7

10 3. Regnskab Driftsregnskab I tabel 4 ses driftsregnskab 2004 for Aarhus Universitet sammen med regnskabet for 2003 og med angivelse af budgettet for De samlede indtægter på i alt 2.413,2 mio. kr. i 2004 er i løbende priser steget med ca. 7% i forhold til Udgifterne på i alt 2.431,2 mio.kr. i 2004 er udtryk for en stigning i løbende priser på knap 9%. I faste priser er udgiftsstigningen fra 2003 til 2004 på godt 7%. En tilsvarende stigning ses også i årsværksforbruget i tabel 10. Tabel 4. Regnskab for Aarhus Universitet 2004 ( ), årets priser Mio. kr. Regnskab 2003 Budget 2004 (B) Regnskab 2004 (R) Difference 2004 (B-R) Budget 2005 Indtægter i alt 2.248, , ,2-204, ,0 - nettoudgiftsbevilling 1.547, , ,1 0, ,3 - driftsindtægter 700,9 577,6 782,1-204,5 721,7 Udgifter i alt 2.236, , ,2-222, ,3 - lønudgifter 1.270, , ,6 - øvrige driftsudgifter 966, , ,7 Årets resultat 11,1-17,9 17,9-21,3 Driftsregnskabet angiver, at årets regnskabsresultat for 2004 udviser et underskud på 17,9 mio. kr. for Aarhus Universitets samlede aktiviteter. Set i forhold til et regnskabsmæssigt overskud i 2003 på 11 mio. kr. og et overskud i 2002 på 47 mio. kr., er der tale om en større nedgang. Som tidligere nævnt var der fra begyndelsen af året budgetteret med et underskud i Der tages et generelt forbehold for uløste problemer i forbindelse med refusionsopgørelse og udtrædelse af statsregnskabet. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 5. Bevillingsafregning for 2004, mio. kr., årets priser Hovedkonto Bevilling Regnskab Bevillingstekniske flytninger Årets overskud Til videreførsel i (drift) 1.631, ,0-17,9 158, (anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,6 - udgifter 18,1 - indtægter -18,1 Af tabel 5 med bevillingsafregningen for driftsbevillingen 2004 fremgår det, at årets underskud på 17,9 mio. kr. medfører et akkumuleret videreførselsbeløb til 2005 og følgende år på 158,9 mio. kr. for Aarhus Universitet. Videreførselsbeløbet for anlægsbevillingen (underkonto 39 og 57, ) på 0,6 mio. kr. forventes indarbejdet i åbningsbalancen 2005 og refusionsopgørelsen i forbindelse med udtrædelsen af statsregnskabet. De ved posteringsfejl opståede akkumulerede underskud på samlet 0,1 mio. kr. (tabel 7) på underkonto 95 og 97 ( ) forventes indarbejdet i åbningsbalancen

11 Tabel 6, Akkumuleret resultat til videreførelse, mio. kr., årets priser Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Resultat 2004 Ultimo (drift) 117,7 164,4 175,5-17,9 158, (anlæg) 2,9 0,6 0,6 0,0 0,6 Det akkumulerede overskud til videreførelse ultimo 2004 (tabel 6) består af et akkumuleret videreførselsbeløb på den ordinære virksomhed på 119 mio. kr. og et beløb på den indtægtsdækkede virksomhed inklusiv Retsmedicin på 40 mio. kr. Indfusioneringen af Dansk Center for Forskningsanalyse fra og med 2004 har betydet en forøgelse af videreførselsbeløbet ultimo 2004 på på 1,3 mio. kr. svarende til centrets videreførselsbeløb i Tabel 7. Resultatopgørelse 2004, akkumuleret resultat og beholdningskonti fordelt på underkonti, mio. kr. Mio. kr. UK10 UK90 UK91 UK95 UK97 Indtægter 1.861,1 29,5 21,5 472,9 28,2 Udgifter 1.878,4 29,8 21,6 473,1 28,2 Årets resultat -17,3-0,3-0,2-0,1 0,0 Akk. resultat til videreførsel 119,0 36,0 4,0-0,1 0,0 Ultimosaldo beholdningskonti 158,9 8,4 Tabel 7 viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat og beholdningskonti for de enkelte underkonti (UK) i De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår ikke i videreførelsesbeløbet, men henstår på beholdningskonti. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning Tabel 8. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, mio. kr., årets priser UK91 UK90 Akkumuleret overskud, ultimo ,1 29,9 Akkumuleret overskud, ultimo ,0 35,3 Akkumuleret overskud, ultimo ,9 33,1 Akkumuleret overskud, ultimo ,1 36,4 Akkumuleret overskud, ultimo ,0 36,0 Det akkumulerede overskud på UK91 på 4,0 mio. kr. skal blandt andet bruges til apparaturanskaffelser og til at nedsætte priserne på retsmedicinske ydelser i de følgende år. Aarhus Universitet har ca. 100 aktive projekter under kommerciel indtægtsdækket virksomhed inden for områder som kontraktforskning, undervisning, konsulentarbejde m.m. Det akkumulerede overskud på 36,0 mio. kr. forventer universitetet nedbragt i de kommende år. 9

12 Tabel 9. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2004, udgifter fordelt på ordninger og kilder, mio. kr. Ordning Statslige Internationale Øvrige Alle Alle udgifter heraf samarbejdsaftaler Tabel 9 viser udgifterne til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Aarhus Universitet i 2004 grupperet i statslige, internationale og øvrige tilskud, der i overvejende grad består af tilskud fra private fonde og virksomheder. De eksterne midler fra staten og EU udgør beløbsmæssigt knap 2/3 af de samlede midler, mens de private og øvrige midler tegner sig for resten af de 473 mio. kr. I 2004 udgør samarbejdsaftaler 7% af de samlede udgifter til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Personale Tabel 10. Personaleforbrug samt forventet forbrug 2005, årsværk Budget Opgørelsen i tabel 10 viser en årlig stigning i årsværksforbruget på 1,7% fra 2001 til 2002 og på 1,5% fra 2002 til Fra 2003 til 2004 har stigningen været på over 6%. Tabel 11. Personaleomsætning Tilgang TAP Afgang TAP Nettotilgang TAP Tilgang VIP Afgang VIP Nettotilgang VIP Tilgang i alt Afgang i alt Nettotilgang i alt Tabel 11 viser personaleomsætningen på Aarhus Universitet for teknisk-administrativt og videnskabeligt personale i perioden Det ses, at personaleomsætningen er højest for det videnskabelige personale. Endvidere skal det bemærkes at metoden for opgørelsen er ændret i 2004, hvor et nyt personalesystem er taget i brug. 10

13 4. Påtegning Fremlæggelse Aarhus Universitets årsrapport 2004 er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. 41 samt Akt 63 11/ Årsrapporten giver et retvisende billede af universitetets økonomiske og faglige resultater. For så vidt angår de dele af årsrapporten, som svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Årsrapporten dækker tillige de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Århus, den 13. april 2005 Niels Christian Sidenius Rektor Stig Møller Universitetsdirektør Påtegning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. København den 13. april 2005 Rudolf Straarup Kommitteret Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 11

14 5. Bilag Tabel 13. Aktivitets- og produktionsoplysninger Aarhus Universitet i alt Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 22,5 22,5 22,7 23,1 Medianalder for optagne 21,6 21,8 21,7 21,8 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 26,4 27,0 26,2 27,4 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,1 4,8 4,1 5,0 Medianalder, bachelorer 25,2 25,5 25,4 25,0 Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 4,1 3,5 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 28,9 29,1 29,6 29,3 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater (inkl. bac.) 6,7 6,8 6,8 6,7 Medianalder, kandidater 28,0 28,1 28,5 28,0 Medianstudietid, kandidater (inklusive bachelor) 6,5 6,5 7,0 6,5 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat Antal indberettede opfindelser Tabel 14. Formålsfordelt regnskab , mio. kr., niveau 2004 Aarhus Universitet i alt Forskning Uddannelse Andre faglige formål Fælles formål Kapitalformål Institutionsinterne overførselsudgifter Aarhus Universitet samlet

15

16 Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax: E-post: Web: ISBN ISSN X

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Bilag G Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Universiteterne modtager bloktilskudsbevillinger til uddannelse og forskning.

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Finansielt outlook 2015+

Finansielt outlook 2015+ B5-2013 Pkt. 2.a Bilag 2.1 Bestyrelsesmødet 16. december 2013 Finansielt outlook 2015+ 16. december 2013 Side 1 En dansk business school iblandt den internationale elite af business schools CBS ambition

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus Universitets- og Byggestyrelsen Bredgade 43 1260 København K Jens Bigum Bestyrelsesformand Dato: 2. november 2006 Journalnr: AU-2006-010-017 Reference: ms Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse Oktober 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere