1. Beretning Tabel 1. Økonomi 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004"

Transkript

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004

2

3 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i I 1970 blev universitetet en statsinstitution, men som følge af universitetsloven af maj 2003 blev Aarhus Universitet igen en selvejende institution under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. I denne årsrapport afrapporteres for de to hovedkonti og Fra 2005 overgår universitetet til tilskudsfinansiering. Universitetet er organiseret i fem fakulteter og en central administration. Omregnet til fuldtidsstillinger beskæftigedes i årsværk fordelt på omtrent personer. Der er godt indskrevne studerende. Årets øvrige hovedtal fremgår af tabel 1 og 2 i dette kapitel. Aarhus Universitet er Danmarks næststørste universitet og en stor regional arbejdsplads. Universitetets forskning har et betydeligt internationalt gennemslag, samtidig med at det er en vigtig national, regional og lokal samarbejdspartner for og leverandør af viden og uddannelse til det øvrige samfund. Universitetsloven på Aarhus Universitet Den nye bestyrelse tiltrådte den 1. februar Som den første opgave vedtog den et forslag til ny vedtægt for universitetet. Efter dialog med Videnskabsministeriet blev vedtægten endeligt godkendt den 10. september Bestyrelsen har brugt betydelig tid på at sætte sig ind i universitetets mangesidige virksomhed. Herudover har et gennemgående tema for bestyrelsen været en ny udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet. Bestyrelsen traf beslutning om et udkast til kontrakt på sit møde i januar 2005, og den endelige kontrakt blev godkendt af Videnskabsministeriet den 28. februar Universitetet har brugt betydelige politiske og administrative ressourcer på at skabe forudsætninger for at udnytte universitetsloven bedst muligt. Ledelsesmæssigt var det et væsentligt skridt, at der pr. 1. februar 2004 blev udpeget institutledere til erstatning for dem, hvis valgperiode udløb den 31. januar. Udpegningen skete efter opslag og ansøgninger fra videnskabelige medarbejdere ansat ved universitetet. Udpegningen af nye institutledere konfirmerede samtidig de ændringer af organiseringen på institutniveau, der i 2003 og 2004 har fundet sted ved tre af universitetets fakulteter. Årets finansielle resultat Universitetet bruger de tilførte midler på en måde, der afspejler universitetets opgaver, værdier, mål og prioriterede aktiviteter bedst muligt. De økonomiske ressourcer skal endvidere bruges effektivt og ansvarligt med hensyntagen til både de aktuelle opgaver og den langsigtede udvikling og fornyelse. Det finansielle resultat kan ikke vurderes ud fra, om det viser overskud eller underskud det enkelte år. Tabel 1. Økonomi 2004 Økonomiske hovedtal Mio. kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto -18 Akk. overskud til videreførsel 159 Ultimosaldo, beholdningskonti 167 For uddybning og yderligere data kan henvises til kapitel 3 og Aarhus Universitet i tal 2004 [www.au.dk/da/ital.htm] Årets samlede omsætning har været på mio. kr., hvilket er knap 200 mio. kr. mere end i Renset for prisstigninger har stigningen været på 7 pct. Der var fra årets start budgetteret med et mindre underskud på grund af gennemførelse af blandt andet anlægsinvesteringer. Årets resultat harmonerer således med budgettet. Der videreføres 159 mio. kr. til 2005 svarende til 6% af den forventede omsætning. Beløbet skal ses i relation til de kommende års behov for fornyelse og udvidelser. Universitetslovens udvidede portefølje af aktiviteter samt den administrative håndtering heraf medfører øgede udgifter i fremtiden. Hertil kommer behovet for at styrke forskerrekrutteringen 1

4 af hensyn til de kommende års generationsskifte. Desuden er en vis reserve nødvendig for at kunne afbøde uundgåelige svingninger i årets indtægter og udgifter. Endelig vil dele af videreførselsbeløbet blive brugt til at dække følgeudgifter ved blandt andet ibrugtagning af nye bygninger. På de kendte præmisser forventer universitetet i 2005 at bruge af de opsparede midler. Årets faglige resultater Studenteroptaget på Aarhus Universitet har i de seneste år ligget på et meget stabilt og højt niveau på nye studerende pr. år. Der blev i 2004 produceret kandidater og bachelorer, hvilket er det højeste antal nogensinde. Antal studenterårsværk satte i 2004 også rekord med STÅ. Der blev i 2004 konfereret 188 ph.d.-grader. I de seneste seks år har antallet af ph.d.-grader ligget stabilt i et interval mellem 172 og 208. Tabel 2. Faglige hovedtal i 2004 Faglige hovedtal 2004 Optagelsestal pr. 1/ Studenterårsværk Kandidater Konfererede ph.d.er 188 Forskningspublikationer For uddybning og yderligere data kan henvises til Aarhus Universitet i tal 2004 [www.au.dk/da/ital.htm] Det samlede antal indrapporterede forskningspublikationer for Aarhus Universitet og universitetshospitalet er på 4.260, det samme som rekordniveauet i Det sundhedsvidenskabelige område tegner sig for knap halvdelen (2090), naturvidenskab for 983, mens samfundsvidenskab, humaniora og teologi tilsammen bidrager med 1187 forskningspublikationer. Antallet af konfererede doktorgrader var i ; tallet har i de senere år ligget i intervallet 15 til 20. Antallet af konfererede ph.d.er varierer som nævnt fra år til år. Med udgangspunkt i de eksisterende bevillinger nærmer tallet for 2004 sig det ønskede niveau omkring 200. Da antallet af indskrevne ph.d.-studerende er højere, end det har været siden midten af 1990 erne, vil der komme en vækst i antallet af konfereringer. I 2004 steg antallet af indberettede opfindelser til 38 fra 22 i Universitetet besluttede at overtage rettighederne til 16 af opfindelserne. Universitetet har indsendt fire patentansøgninger, mens ansøgninger er under udarbejdelse for otte andre opfindelsers vedkommende. To opfindelser er efter aftale søgt patenteret af universitetets samarbejdspartnere. Omsætningen på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed var i mio. kr. Midler fra staten og EU udgjorde knap 2/3 heraf, mens resten var private midler. Omsætningen ved samarbejdsaftaler udgjorde 7 pct. af den samlede tilskudsfinansierede forskning. Fremtidsudsigter Udviklingskontrakten for 2005 er meget omfattende, og den er samtidig integreret med den kontrakt, der skal laves for perioden Udviklingskontrakten indeholder strategiske målsætninger og konkrete resultatmål på alle universitetets hovedopgaver forskning, uddannelse, forskningsformidling og vidensudveksling - og skal derfor ses som et instrument til en samlet styrkelse af kvaliteten i universitetets faglige og udadvendte virksomhed. Inden for denne ramme vil universitetet i 2005 give studiespørgsmål og den internationale profilering ekstra opmærksomhed. 2

5 2. Målrapportering Udviklingskontrakten for er afrapporteret i sidste årsrapport. De fleste mål var da opfyldt, eller aktiviteterne forløb tilfredsstillende, og de er blevet fortsat som led i universitetets almindelige udvikling. Der har ikke været en udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for 2004, som var et overgangsår, og derfor afrapporteres her i forhold til strategiske målsætninger, der dækker et spektrum af universitetets aktiviteter. Ved årets begyndelse var der ikke opstillet egentlige måltal. Tabel 3. Strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Høj produktivitet og synlighed i forskning Væsentligt nye uddannelsesinitiativer Synliggøre relevant forskningsformidling Afklare infrastruktur og samarbejdspartnere vedrørende vidensudveksling (øget samspil med erhvervslivet) Udbygge forholdet til andre uddannelsesinstitutioner Styrke international profil Implementering af ny ledelsesstruktur Større synlighed og gennemskuelighed i universitetets organisation og aktivitet Forbedret økonomistyring Aktivitet og gennemførelse Gennemførelse klart tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført Delvis gennemført Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende Delvis gennemført. Forløb tilfredsstillende I drift. Videreudvikles Beskrivelse af strategiske målsætninger Høj produktivitet i forskningen er målt ved antal videnskabelige publikationer. Den egentlige videnskabelige produktion, dvs. artikler i tidsskrifter, bidrag i antologier samt monografier, udgjorde i enheder. Hertil skal lægges andre videnskabelige bidrag, eksempelvis konferencepapers, således at den egentlige videnskabelige produktion udgjorde omkring 80 pct. af den samlede aktivitet. Herudover bidrog universitetets forskere med 253 redaktionsarbejder og fire egne patentansøgninger samt to patentansøgninger indsendt af samarbejdspartner. Høj produktivitet og synlighed i forskningen kan endvidere måles ved placering i internationale ratings. Aarhus Universitet ligger generelt omkring plads nr. 125 blandt verdens universiteter. Opdelt på områdeniveau og vurderet af peers placeres naturvidenskab som nr. 39, samfundsvidenskab som nr. 52 og sundhedsvidenskab som nr. 54 blandt verdens universiteter. Bestyrelsen har godkendt 11 ansøgninger om nye uddannelser, herunder civilingeniøruddannelser i teknisk it, procesteknologi, teknisk geologi samt en bacheloruddannelse i kemi og teknologi. Forskningsformidling sker løbende. Et udvalg på universitetet har udarbejdet forslag til en kategorisering af forskningsformidlingen, som forventes at kunne anvendes på aktiviteten i Universitetets patentenhed er udbygget betydeligt, så den kan være en vægtig partner med innovationsaktører. Fra og med 2005 styrkes også den politiske indsats på området. Erhvervskontaktens udbygning er fortsat i samlokalisering med patentenheden. Endelig indgår universitetet i Forskerkontakten, et initiativ under det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Universitetet har fortsat sit samarbejde 3

6 med virksomheder og erhvervsaktører, blandt andet på Katrinebjerg, ligesom virksomhedsovertagelsen af Center for Entrepreneurship kan ses i dette lys. Afklaringen af forholdet til og samarbejdet med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner sker løbende. I 2004 er der indgået aftale med to sektorforskningsinstitutioner, med to CVU-organisationer og med en sygeplejeskole. Hertil kommer etablering af et center som ramme for et samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole om journalistuddannelser. Der pågår et analysearbejde om en eventuel sammenlægning med et CVU. En omfattende beslutningsproces resulterede i en politik til styrkelse af universitetets internationale profil. Initiativerne retter sig mod egne forskere og studerende samt mod gæsteforskere og gæstestuderede, og de spænder vidt. Gennemførelse pågår. Bestyrelsen tiltrådte den 1. februar 2004, og universitetets nye vedtægt er på plads. Primo januar 2005 godkendte bestyrelsen et forslag til udviklingskontrakt. Dekanerne udpegede nye institutledere, hvorefter ansættelse af rektor, prorektor og dekaner gennemføres i Rektorale udvalg er bevaret som led i organisationen. Informationen til det omgivende samfund og til universitetsbefolkningen er blevet styrket, og samtidig er der arbejdet med at indføre et CMS og en mere ensartet websitepræsentation af universitetets enheder. På institutniveauet er der gennemført en betydelig omstrukturering, hvilket også er med til at øge den organisatoriske gennemsigtighed. For at forbedre den økonomiske styring på alle niveauer har universitetet brugt betydelige personelle og økonomiske ressourcer på at indføre et nyt økonomisystem, Navision Stat, og på at videreudvikle personalesystemet, PØS. Uddybende analyse og vurdering af strategiske målsætninger Høj produktivitet og synlighed i forskning Forskningsproduktionen er på niveau med 2003, og det vurderes som klart tilfredsstillende, fordi der i de senere år er lagt større vægt end tidligere på andre aktiviteter. Da fokuseringen på andre dele af forskningsaktiviteten planlægges øget, forventes antallet af forskningspublikationer ikke at stige. Udviklingskontrakten lægger i stedet op til fakultetsvise overvejelser om publiceringsstrategier. De internationale universitetsrankings parametre og metoder kan diskuteres. Men der er en sådan opmærksomhed om dem, at de ikke kan negligeres; i stedet kan de bruges som en blandt flere indikatorer på et universitets eller et hovedområdes aktivitet og renomme. Universitetet scorer flot på målingen af reputation blandt peers, dvs. i det globale akademiske miljø, men den generelle placering (ca. nr. 125) kan formentlig forbedres. Resultatet er opnået ved at give gode generelle arbejdsvilkår og ved at bakke op om forskere med særlige kvaliteter. Uddannelsesinitiativer og -kvalitet Styrkelsen af de tekniske uddannelsesmuligheder, ikke mindst gennem samarbejdet i Center for Tekniske Kandidatuddannelser, forløber tilfredsstillende på basis af eksisterende personelle og økonomiske ressourcer. Afklaringen af og den faglige udbygning på området forventes at skride fremad i de kommende år. Som et nyt uddannelsesområde på Aarhus Universitet har denne satsning stor strategisk betydning, også for samarbejdet med erhvervslivet. I samarbejde med Journalisthøjskolen har universitetet fået godkendt en Erasmus Mundus-uddannelse, der blev rost meget i EU-beslutningsprocessen. I regi af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser er det planen at udbyde en kandidatuddannelse i journalistik. En ansøgning blev i første omgang afvist af Videnskabsministeriet, og universitetet og Journalisthøjskolen arbejder nu på at ændre forslaget. Det er fortsat de to institutioners vurdering, at der er behov 4

7 for en sådan uddannelse og der er betydelige forventninger til området. I 2004 er der brugt betydelige ressourcer på at udvikle samarbejdet med gymnasiumskolen, ikke mindst på baggrund af gymnasiereformen, der skal implementeres i de nærmeste år. Universitetet har været særdeles aktiv på området almen studieforberedelse, hvor kurser gennemføres i Udviklingen har været meget tilfredsstillende. Den samlede studenterbestand er faldet med næsten 1.500, hvilket delvis skyldes beslutningen om efter nærmere regler at udskrive eksamensinaktive studerende. STÅ-produktionen samt antallet af kandidater og bachelorer har dog aldrig været større end i Det er en udmærket indikator på, at mange uddannelser er gode og fungerer effektivt. Arbejdet med udviklingskontrakten for 2005 (og de efterfølgende år) vil resultere i en styrket indsats på dette område. Universitetet har besluttet, at alle ansøgere til VIP-stillinger fra midten af 2005 skal fremlægge en undervisningsportfolio. Sigtet hermed er at tillægge undervisningskompetence større betydning ved besættelse af stillinger. Endvidere er der iværksat en undersøgelse af barrierer for de kvindelige forskeres karriere på universitetet og af muligheder for at forbedre denne. Der forventes i 2005 at kunne træffes beslutninger på området. Forskningsformidling Kategoriseringen af forskningsformidling er afsluttet, men anvendelsen af kategorierne afventer den endelige færdiggørelse af de elektroniske redskaber, der skal gøre indlæsning af data så simpel og gennemskuelig som mulig og samtidig undgå dobbeltregistrering. En større synlighed af universitetets aktivitet forventes. Vidensudveksling Universitetet har valgt at satse på selv at kunne håndtere alle juridiske spørgsmål knyttet til de forskellige former for samarbejde med erhvervslivet samt til EUkontrakter. Den oprettede enhed skal samtidig kunne varetage universitetets interesser over for områdets aktører. Til det formål er enheden udvidet, og det strategiske og operative beslutningssystem ændret. Enheden opererer i et meget tæt samarbejde med Århus Amt. Universitetet har fastholdt og vil videreudvikle sit samarbejde med områdets innovationsaktører, blandt andet gennem samarbejdsaftale med Østjysk Innovation og ved at være til stede i forskerparkerne. Universitetet bidrager til at styrke de eksisterende institutioner, hvor der her kan peges på indvielsen af en medico-orienteret forskerpark beliggende ved Skejby Sygehus og det igangværende byggeri af en it-forskerpark. Udviklingen på området er tilfredsstillende, men indsatsen kan øges. Universitetet har diskuteret mulighederne i den Tech-Trans-lov, der trådte i kraft den 1. januar Det er vurderingen, at loven ikke entydigt giver nye og bedre muligheder for at fremme innovation og samarbejde med erhvervslivet, når der tages udgangspunkt i de eksisterende muligheder i Århus-området. Foreløbig vil Aarhus Universitet således ikke oprette et Tech-Trans-selskab, men universitetet vil løbende vurdere denne beslutnings relevans. Samarbejde med andre institutioner Aarhus Universitet fortsætter med at udbygge det formaliserede samarbejde med sektorforskningen og med CVU erne. Aftaledækningen med de sidste er ikke helt optimal, og det bliver en opgave at se nærmere på det faktiske liv i aftalerne. CVU-sektoren har allerede gennemløbet flere større ændringer, og det vurderes, at sektoren er på vej ind i et delvist opbrud. Universitetet er i en fase, hvor konsekvenserne heraf overvejes, og hvor muligheder og risici for universitetet vurderes. Integration af mellemlange videregående uddannelser ville ikke være et nyt fænomen i den danske uddannelsessektor, men ville være nyt for Aarhus Universitet. Både positive og negative beslutninger kræver grundig overvejelse, da de strategiske konsekvenser kan være betydelige. International profil Beslutningen om at styrke universitetets internationale profil sammenfatter og 5

8 udbygger en række af de igangværende aktiviteter samt lægger nye til. Baggrunden for denne indsats er en vurdering af, at såvel aktivitetens kvalitet som omfang kan øges. Dertil kræves større fokusering, men også flere ressourcer. Indsatsen sigter på at styrke forskning og uddannelse i en national og international præget kontekst; men det er også et mål at synliggøre Aarhus Universitet yderligere i det internationale forsknings- og uddannelsessamarbejde. Den besluttede aktivitet omfatter derfor mange sider af især udenlandske forskeres og studerendes ophold ved universitetet. Styrkelse af universitetets internationale profil er en vigtig bestanddel af udviklingskontrakten for 2005, og det samme vil gælde for perioden Der er betydelige forventninger til udviklingen. Ny ledelsesstruktur og udviklingskontrakt Bestyrelsen har i det første år holdt seks møder, inklusive et seminar. Et gennemgående emne har været orientering om og drøftelse af forskellige sider af universitetets opbygning, aktivitet og politik. Den væsentligste overordnede aktivitet og beslutning har drejet sig om forslaget til udviklingskontrakt (vedtaget af bestyrelsen i januar 2005), der har været et tema på flere bestyrelsesmøder. Opslaget af rektorstillingen har også krævet stor opmærksomhed i bestyrelsen. Opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger vil styrke Aarhus Universitet fagligt og samtidig medvirke til en regional, national og international profilering af universitetet. Udviklingskontrakten vedrører 2005, men den er opbygget på en sådan måde, at den også indeholder aktivitetsområderne i kontrakten for Arbejdet i 2005 skal blandt andet bruges til yderligere at præcisere grundlaget for den næste kontrakts resultatmål. Med udgangspunkt i kontraktens femårige sigte er den blevet til med bidrag fra hele universitetet inden for en ramme fastlagt af ledelsen. Det har været en præmis for arbejdet med kontrakten, at den ikke nydefinerer universitetet, men sætter nogle aktiviteter og områder i fokus inden for rammen af universitetets samlede faglighed. Denne forståelse af kontrakten er vigtig, blandt andet fordi den giver tilstrækkelig plads til også at arbejde med områder og udfordringer, som ikke var kendt i Det forventes, at denne udviklingskontrakt (plus den kommende) kan bruges væsentligt mere konstruktivt end udviklingskontrakten for Forløbet og resultatet har været tilfredsstillende. Synlighed og gennemskuelighed Indsatsen med at informere både universitetets ansatte og studerende, kandidater og den bredere offentlighed om universitetets aktivitet er øget, både på det centrale niveau og på flere af fakulteterne. I betragtning af det politiske ønske om, at en større del af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er specielt indsatsen på studieområdet nødvendig. Men dette kan også siges med udgangspunkt i den skærpede konkurrence om at tiltrække de bedste studerende. Der er betydelige forventninger om større synlighed fremover. I et langt træk omlægger universitetet sine websites for at gøre det mere enkelt og overskueligt at navigere rundt. Introduktionen af et CMS spiller her en væsentlig rolle sammen med anskaffelsen af et system, hvormed forskernes kompetencer og interesseområder kan gøres lettere tilgængelig udefra for brugere. I forhold til potentielle studerende er denne opgradering ligeledes vigtig, fordi søgning på nettet ifølge alle undersøgelser spiller en dominerende rolle i unge menneskers informationssøgning. Økonomistyring En forbedret økonomistyring på alle niveauer af universitetet er undervejs gennem ibrugtagning af Navision Stat. Overgangen til tilskudsfinansiering, omkostningsbaseret regnskab og opgørelsen af en åbningsbalance pr. 1. januar 2005 er elementer i dette kompleks. Samtidig har universitetet igangsat en ændring af personalesystemet, PØS, blandt andet for at få en tættere sammenhæng mellem økonomisystem og personalesystem. Der har på alle niveauer af universitetet været ydet en meget stor indsats for at 6

9 gennemføre denne omlægning, som forudsætter en betydelig personalemæssig og økonomisk indsats. Hertil kommer, delvist efterfølgende, de nødvendige organisatoriske og institutionelle tilpasninger. Universitetet er nået et betydeligt stykke vej i gennemførelsen af denne opgave, som er meget stor. Den endelige fintuning af systemet og ikke mindst opbygningen af nye kompetencer og arbejdsrutiner vil imidlertid også kræve stor opmærksomhed i 2005 og i de følgende år. Opgaven har stor prioritet i universitetets administrative og organisatoriske udvikling. På lidt længere sigt forventes en klart styrket økonomistyring på Aarhus Universitet. 7

10 3. Regnskab Driftsregnskab I tabel 4 ses driftsregnskab 2004 for Aarhus Universitet sammen med regnskabet for 2003 og med angivelse af budgettet for De samlede indtægter på i alt 2.413,2 mio. kr. i 2004 er i løbende priser steget med ca. 7% i forhold til Udgifterne på i alt 2.431,2 mio.kr. i 2004 er udtryk for en stigning i løbende priser på knap 9%. I faste priser er udgiftsstigningen fra 2003 til 2004 på godt 7%. En tilsvarende stigning ses også i årsværksforbruget i tabel 10. Tabel 4. Regnskab for Aarhus Universitet 2004 ( ), årets priser Mio. kr. Regnskab 2003 Budget 2004 (B) Regnskab 2004 (R) Difference 2004 (B-R) Budget 2005 Indtægter i alt 2.248, , ,2-204, ,0 - nettoudgiftsbevilling 1.547, , ,1 0, ,3 - driftsindtægter 700,9 577,6 782,1-204,5 721,7 Udgifter i alt 2.236, , ,2-222, ,3 - lønudgifter 1.270, , ,6 - øvrige driftsudgifter 966, , ,7 Årets resultat 11,1-17,9 17,9-21,3 Driftsregnskabet angiver, at årets regnskabsresultat for 2004 udviser et underskud på 17,9 mio. kr. for Aarhus Universitets samlede aktiviteter. Set i forhold til et regnskabsmæssigt overskud i 2003 på 11 mio. kr. og et overskud i 2002 på 47 mio. kr., er der tale om en større nedgang. Som tidligere nævnt var der fra begyndelsen af året budgetteret med et underskud i Der tages et generelt forbehold for uløste problemer i forbindelse med refusionsopgørelse og udtrædelse af statsregnskabet. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 5. Bevillingsafregning for 2004, mio. kr., årets priser Hovedkonto Bevilling Regnskab Bevillingstekniske flytninger Årets overskud Til videreførsel i (drift) 1.631, ,0-17,9 158, (anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,6 - udgifter 18,1 - indtægter -18,1 Af tabel 5 med bevillingsafregningen for driftsbevillingen 2004 fremgår det, at årets underskud på 17,9 mio. kr. medfører et akkumuleret videreførselsbeløb til 2005 og følgende år på 158,9 mio. kr. for Aarhus Universitet. Videreførselsbeløbet for anlægsbevillingen (underkonto 39 og 57, ) på 0,6 mio. kr. forventes indarbejdet i åbningsbalancen 2005 og refusionsopgørelsen i forbindelse med udtrædelsen af statsregnskabet. De ved posteringsfejl opståede akkumulerede underskud på samlet 0,1 mio. kr. (tabel 7) på underkonto 95 og 97 ( ) forventes indarbejdet i åbningsbalancen

11 Tabel 6, Akkumuleret resultat til videreførelse, mio. kr., årets priser Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Resultat 2004 Ultimo (drift) 117,7 164,4 175,5-17,9 158, (anlæg) 2,9 0,6 0,6 0,0 0,6 Det akkumulerede overskud til videreførelse ultimo 2004 (tabel 6) består af et akkumuleret videreførselsbeløb på den ordinære virksomhed på 119 mio. kr. og et beløb på den indtægtsdækkede virksomhed inklusiv Retsmedicin på 40 mio. kr. Indfusioneringen af Dansk Center for Forskningsanalyse fra og med 2004 har betydet en forøgelse af videreførselsbeløbet ultimo 2004 på på 1,3 mio. kr. svarende til centrets videreførselsbeløb i Tabel 7. Resultatopgørelse 2004, akkumuleret resultat og beholdningskonti fordelt på underkonti, mio. kr. Mio. kr. UK10 UK90 UK91 UK95 UK97 Indtægter 1.861,1 29,5 21,5 472,9 28,2 Udgifter 1.878,4 29,8 21,6 473,1 28,2 Årets resultat -17,3-0,3-0,2-0,1 0,0 Akk. resultat til videreførsel 119,0 36,0 4,0-0,1 0,0 Ultimosaldo beholdningskonti 158,9 8,4 Tabel 7 viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat og beholdningskonti for de enkelte underkonti (UK) i De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår ikke i videreførelsesbeløbet, men henstår på beholdningskonti. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning Tabel 8. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, mio. kr., årets priser UK91 UK90 Akkumuleret overskud, ultimo ,1 29,9 Akkumuleret overskud, ultimo ,0 35,3 Akkumuleret overskud, ultimo ,9 33,1 Akkumuleret overskud, ultimo ,1 36,4 Akkumuleret overskud, ultimo ,0 36,0 Det akkumulerede overskud på UK91 på 4,0 mio. kr. skal blandt andet bruges til apparaturanskaffelser og til at nedsætte priserne på retsmedicinske ydelser i de følgende år. Aarhus Universitet har ca. 100 aktive projekter under kommerciel indtægtsdækket virksomhed inden for områder som kontraktforskning, undervisning, konsulentarbejde m.m. Det akkumulerede overskud på 36,0 mio. kr. forventer universitetet nedbragt i de kommende år. 9

12 Tabel 9. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2004, udgifter fordelt på ordninger og kilder, mio. kr. Ordning Statslige Internationale Øvrige Alle Alle udgifter heraf samarbejdsaftaler Tabel 9 viser udgifterne til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Aarhus Universitet i 2004 grupperet i statslige, internationale og øvrige tilskud, der i overvejende grad består af tilskud fra private fonde og virksomheder. De eksterne midler fra staten og EU udgør beløbsmæssigt knap 2/3 af de samlede midler, mens de private og øvrige midler tegner sig for resten af de 473 mio. kr. I 2004 udgør samarbejdsaftaler 7% af de samlede udgifter til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Personale Tabel 10. Personaleforbrug samt forventet forbrug 2005, årsværk Budget Opgørelsen i tabel 10 viser en årlig stigning i årsværksforbruget på 1,7% fra 2001 til 2002 og på 1,5% fra 2002 til Fra 2003 til 2004 har stigningen været på over 6%. Tabel 11. Personaleomsætning Tilgang TAP Afgang TAP Nettotilgang TAP Tilgang VIP Afgang VIP Nettotilgang VIP Tilgang i alt Afgang i alt Nettotilgang i alt Tabel 11 viser personaleomsætningen på Aarhus Universitet for teknisk-administrativt og videnskabeligt personale i perioden Det ses, at personaleomsætningen er højest for det videnskabelige personale. Endvidere skal det bemærkes at metoden for opgørelsen er ændret i 2004, hvor et nyt personalesystem er taget i brug. 10

13 4. Påtegning Fremlæggelse Aarhus Universitets årsrapport 2004 er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. 41 samt Akt 63 11/ Årsrapporten giver et retvisende billede af universitetets økonomiske og faglige resultater. For så vidt angår de dele af årsrapporten, som svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Årsrapporten dækker tillige de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Århus, den 13. april 2005 Niels Christian Sidenius Rektor Stig Møller Universitetsdirektør Påtegning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. København den 13. april 2005 Rudolf Straarup Kommitteret Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 11

14 5. Bilag Tabel 13. Aktivitets- og produktionsoplysninger Aarhus Universitet i alt Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 22,5 22,5 22,7 23,1 Medianalder for optagne 21,6 21,8 21,7 21,8 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 26,4 27,0 26,2 27,4 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,1 4,8 4,1 5,0 Medianalder, bachelorer 25,2 25,5 25,4 25,0 Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 4,1 3,5 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 28,9 29,1 29,6 29,3 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater (inkl. bac.) 6,7 6,8 6,8 6,7 Medianalder, kandidater 28,0 28,1 28,5 28,0 Medianstudietid, kandidater (inklusive bachelor) 6,5 6,5 7,0 6,5 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat Antal indberettede opfindelser Tabel 14. Formålsfordelt regnskab , mio. kr., niveau 2004 Aarhus Universitet i alt Forskning Uddannelse Andre faglige formål Fælles formål Kapitalformål Institutionsinterne overførselsudgifter Aarhus Universitet samlet

15

16 Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax: E-post: Web: ISBN ISSN X

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere