Årsrapport Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Marts 2013

2 Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Årets resultater Årets faglige resultater...4 Ny fælles rektor for KADK...5 Fusionsaktiviteter i Ny ledelsesstruktur...5 Visions- og strategiproces...6 Ny faglig struktur...6 Administration og service...6 Personalereduktioner som følge af faldende bevillinger Uddannelserne Forskningen Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten...33

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 2A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 2B: Nøgletal uddannelserne Tabel 2C: Nøgletal forskningen Tabel 3: Reservation Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Tabel 5: Årets resultatopfyldelse (benyt tabel 5A) Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Bilag 4: Tilskudsregnskab Bilag 5: Udestående tilsagn Bilag 6: Afsluttede projekter Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter Øvrige bilag Bilag 8: Afrapportering fra aftagerpanel, Designskolen Supplerende noter til regnskabet

4 Side 4 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet). KADK består af tre skoler og i alt fire uddannelser. Institutionen er forankret på flere lokaliteter: Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunstakademiets Konservatorskole (KK) på Esplanaden samt Kunstakademiets Designskoles kunst- på Bornholm (KDB). håndværkeruddannelse Hovedopgave I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. 889 af 21. sepfor Arki- tember 2000 med senere ændringer, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler tektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering Rammeaftale 2012 Der aflægges rapport for de økonomiske og faglige resultater i 2012 i henhold til den indgåede (et-årige) rammeaftale mellem KADK og Uddannelsesministeriet Hovedkonti på finansloven Årsrapporten for 2012 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: , Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. For 2011 aflagde skolen regnskab under kulturministeriet for følgende konti: , og Årets resultater KADK s faglige resultater i 2012 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som meget tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2012 som meget tilfredsstillende Årets faglige resultater Rammeaftalen fastsætter 17 delmål for KADK i 2012, hvoraf 12 er helt opfyldt, 5 er delvist opfyldt, mens ingen mål falder i kategorien: ikke opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende. Nedenfor beskrives rammeaftalens mål samt institutionens øvrige væsentlige faglige resultater for 2012 mere detaljeret.

5 Side 5 Ny fælles rektor for KADK 2012 har været et begivenhedsrigt år med en række væsentlige pejlepunkter med stor betydning for KADK's virke og virksomhed har særligt været præget af det fortsatte arbejde med fusi- Kon- onen af Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Designskole og Kunstakademiets servatorskole, og den første opgave for bestyrelsen i 2012 var at ansætte en ny rektor for den fælbestyrelsen ansatte Lene les nyfusionerede institution. Dette skete den 17. januar 2012, hvor Dammand Lund, der tiltrådte som ny rektor for KADK den 1. april Fusionsaktiviteter i 2012 I forlængelse af rektors tiltrædelse blev der iværksat en række større initiativer, der skal fremme og skabe synergi i fusionen. Blandt andet er der blevet etableret en ny ledelsesstruktur på øverste niveau samt igangsat en række strategiske processer, der bl.a. omfatter udarbejdelsen af en fælles vision og strategi, etableringen en ny organisationsstruktur for alle forsknings- og uddannelses- og effektivisering af service og aktiviteter og en tilpasning administration. Ny ledelsesstruktur Den øverste ledelse på KADK er organiseret i et strategisk ledelsesteam. Ledelsesteamet arbejder for at sikre, at KADK s høje faglige niveau bibeholdes og udvikles i samspil med sin omverden og at KADK s position som førende uddannelsesinstitution inden for felterne arkitektur, design og konservering fastholdes og styrkes. Strategisk ledelsesteam arbejder bl.a. med at sætte nye stan- darder for samspillet mellem administration, undervisning, forskning, kunstnerisk udviklings- virksomhed og praksis på tværs af skolerne. Den nye ledelsesstruktur blev godkendt af bestyrel- sen den 6. juni 2012, og den nye ledelse blev præsenteret den 3. september i forbindelse med stu- dieårets begyndelse. Det strategiske ledelsesteam består ud over rektor, prorektor og administra- tionschef også af en fagleder for hver af de tre skoler, en forskningsleder og en uddannelsesleder. De tre fagledere for hhv. arkitektskolen, designskolen og konservatorskolen varetager den overhver af skolern e. D e sikrer at der er fælles mål for skolernes enheder og at de- ordnede ledelse af res aktiviteter er koordinerede. Endvidere sikrer de, at der udvikles frugtbare lærings- og studie- miljøer og de understøtter samar- bejde med brancher og organisatio- Strategisk Ledelsesteam ner i ind- og udland. Rektor Lene Dammand Lund Forskningslederen har på tværs af KADK ansvar for kvalitetsudvikling indenfor forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Dette sker i dia- log med andre højere uddannelses- ind- og udland. institutioner i både Forskningslederen er tovholder på større udviklingsprojekter der vedrører forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, f.eks. etablering af forskerskole. Prorektor Svend Lawaetz Administrationschef Mette Mejlvang Sørensen Fagleder Peter Thule Kristensen (KA) Fagleder Tine Kjølsen (KD) Fagleder René Larsen (KK) Forskningsleder Henrik Oxvig Uddannelsesleder Ida Engholm

6 Side 6 Uddannelseslederen har på tværs af KADK ansvaret for kvalitetsudvikling indenfor uddannelses- programmerne. Dette sker bl.a. i dialog med praksis og med andre højere uddannelsesinstitutio- der vedrører ner i ind- og udland. Uddannelseslederen er tovholder på større udviklingsprojekter uddannelse, f.eks. organisering af KADKs samlede efteruddannelsestilbud. Visions- og strategiproces KADK skal have en ny fælles vision og strategi frem mod 2017, og selve processen blev skudt i gang i foråret 2012 med udarbejdelse af en omverdensanalyse, interviews med aftagere og work- og an- shops med inddragelse af repræsentanter for medarbejdere og studerende. Alle studerende satte på KADK fik inden da mulighed for at komme med input og give deres mening til kende i processen ud fra en række centrale spørgsmål vedrørende uddannelse, forskning og relationer til omverdenen. De mange input blev efterfølgende indarbejdet i en strategibog, der giver et samlet overblik over de mål og rammer, som institutionen navigerer efter, og de udfordringer som en ny vision og strategi for den fælles institution skal kunne bidrage til løsningen af. Som opfølgning på arbejdet med strategibogen afholdt KADK s bestyrelse i oktober 2012 et strategiseminar, og den endelig vision og strategi planlægges vedtaget i foråret Ny faglig struktur For at høste synergieffekten af fusionen og skabe bedre grundlag for at føre KADK s visioner ud i livet har KADK i 2012 iværksat en proces, der skal føre til en ny organisering af alle institutionens forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En sådan ny faglig struktur vil skabe bedre grobund for samarbejde på tværs af fagområder og klassiske kernefelter, både internt på KADK og eksternt. Den nye struktur skal blandt andet sikre de studerende større mobilitet og bedre mulighed for at sammensætte deres uddannelse på overskuelig vis. Bestyrelsen har ultimo 2012 godkendt de overordnede principper for en ny faglig struktur og i 2013 udfoldes de videre processer, så struk- turen kan implementeres ved studiestart sommeren Administration og service KADK har i 2012 gennemført en række væsentlige fusionsprojekter, som sikrer en teknisk og økonomisk udnyttelse af fusionen. Der er fundet store besparelser på driften i form af nye serviceaftaler og samdrift, hvorved der er hentet væsentlige økonomiske gevinster. I lyset af at ad- der fortsat på at analysere og ministrationens medarbejderstab samtidig er reduceret, arbejdes kortlægge opgaver med henblik på at skabe en effektiv og sammenhængende administration til- passet en ny faglig struktur. Personalereduktioner som følge af faldende bevillinger Driftsbesparelser og administrative effektiviseringer har ikke været tilstrækkeligt for at imødegå faldende bevillinger og KADK har derfor i 2012 gennemført personalereduktioner. Bestyrelsen vedtog i foråret en økonomisk handlingsplan, der indebar en reduktion af lønudgifterne i årene med 14,2 mio. kr. svarende til 32 årsværk. Det betød, at en række medarbejdere i juni blev varslet om afsked eller reduktion i ansættelsestid. En væsentlig del af besparelserne blev dog fundet gennem indgåelse af frivillige fratrædelsesordninger. Se den nærmere beskrivelse under årets økonomiske resultater.

7 Side Uddannelserne Aktivitetskrav, frafald og gennemsnitlige studietider Antallet af aktive finansårsstuderende på KADK inden for normeret tid er i 2012 i alt 1560 studerende, fordelt på 938 aktive studerende på KA, 502 studerende på KD, 68 aktive studerende på KK samt 52 studerende på kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm. Antallet af aktive studerende ligger dermed tæt på det samlede fastsatte aktivitetskrav på 1571 studerende, dog ligger KA over og KD under det fastsatte krav (jf. tabel 2b). Frafaldet på bacheloruddannelserne er samlet for årgangen 2007 på 17,7 % og holder sig dermed inden for institutionens rammemål på maksimalt 20 % frafald. På kandidatuddannelserne er det samlede frafald på 11,1 %, hvilket er 1,1 procentpoint højere end målsætningen. Det skyldes bl.a. at frafaldet på kandidatuddannelsen i design for årgang 2008 er højere end normalt. En af årsa- har gerne er, at der for denne årgang har været en øget grad af mobilitet, hvor flere studerende søgt og blevet optaget på en kandidatuddannelse på f.eks. en anden udenlandsk uddannelsesinsti- tution, efter at de allerede havde påbegyndt kandidatuddannelsen i design. I 2012 gennemførte 95 % kandidatuddannelsen inden for normeret tid plus ét år, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Den gennemsnitlige studietid på hhv. arkitektuddannelsen og på designuddannelsen er 6,1 år og 6,2 år (Konservatorskolen har kun optag på bacheloruddannelsen hvert 3. år, og et gennemsnit for uddannelsen kan ikke opgøres for Konservatorskolen optager nye studerende igen i 2013). Karaktergennemsnittet for de kandidatstuderendes afgangsprojekter/specialer er på henholdsvis 8,8 for arkitekter, 10,1 for designere og 10,5 for konservatorer, hvilket afspejler de kandidatstude- rendes høje faglige niveau. Kvalitet i uddannelserne I 2012 har der været fokus på at etablere et fælles kvalitetsudviklingssystem. Der er et stort poten- og sy- tiale i at samordne og koordinere de tre skolers kvalitetsarbejde, så der er fælles metode stematik i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne. KADK s fælles kvalitetsudviklings- an- system forventes implementeret i Herudover er der både initieret og afsluttet en række dre tiltag med henblik på at sikre en fortsat høj kvalitet i udannelserne ved KADK. Blandt andet kan det nævnes, at Konservatorskolen i 2012 har gennemført en studenterfokuseret selvevalue- skoler ring, Designskolen har evalueret sin undervisningsmodulstruktur, og endelig har alle tre igangsat dimittendundersøgelser, taget initiativ til genetablering af aftagerpaneler, der har været sat i bero. Internationalisering Både Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen har samarbejdsaftaler med mange højt estimerede internationale skoler, og disse aftaler bliver løbende vurderet. Skolerne har omfattende udveksling af studerende med udlandet og har et stort fokus på internationaliseringen af uddannelserne generelt. Som eksempel kan nævnes, at Arkitektskolen har oprettet en ekstra og dermed den tredje engelsksproget kandidatlinje for at imødekomme det stigende antal udenlandske ansøgere, der søger til de allerede eksisterende engelsksprogede linjer. Disse uddannelser er særlige internationale uddannelsesprogrammer, hvor der optages et ligeligt antal danske og

8 Side 8 udenlandske studerende. Arkitektskolen havde i 2011 i alt 285 ansøgere til de engelsksprogede kandidatlinjer. Dette tal er steget til i alt 369 ansøgere i Kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm har med stor succes været med til at afholde den store internationale glasbiennale: European Glas Context. Skolen var her centrum for workshops og masterclasses med stor fagligt udbytte for faget, branchen og et internationalt publikum. Internationaliseringen vedrører ikke kun de "klassiske" samarbejdspartnere, men også nye områer De- der som f.eks. uddannelsesinstitutioner fra de såkaldte BRIK-lande. Et sådan eksempel signskolens deltagelse i Design Society Denmarks udstilling i Hong Kong, hvor der er videreudviklet og etableret flere nye samarbejds- og udvekslingsaftaler med HKDI og PolyU, de to førende designuddannelser i Hong Kong. Praktik og beskæftigelse Praktik har en målbar betydning for kandidaternes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarke- og det. Derfor har KADK i 2012 taget en række initiativer for at målrette uddannelseselementer styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervet, der aftager praktikanter. KADK følger herudover via beskæftigelsesrapporter nøje beskæftigelsessituationen for arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Ser man nærmere på nogle af konklusionerne fra beskæftigelsesrapporten, så viser de blandt andet at ledigheden for dimittender fra Kunstakade- havde miets Arkitektskole i 2011 var 10,9 %, mens dimittender fra Kunstakademiets Designskole en ledighed på 13,8 %. Ledigheden blandt dimittender fra arkitektskolerne og designskolerne har i perioden 2010 til 2011 været faldende, hvilket må anses som en positiv udvikling. Rapporten vi- le- ser også, at dimittenderne fra Kunstakademiets Konservatorskole har lidt højere ledighed i 2011 end tidligere. Ledigheden for konservatorerne ligger dog overordnet set på et lavt niveau, idet digheden blandt dimittender på kandidatniveau i 2011 var på under 4 %. Selv om der er et vist sammenfald mellem nogle af KADK s uddannelser, så følger både uddannelserne og specialerne vidt forskellige beskæftigelsesmønstre og har derfor forskellige udfordringer. Overordnet set har arkitekternes og designernes beskæftigelsesmuligheder været meget påvirket af den nuværende lavkonjunktur, mens konservatorerne, der hovedsageligt er beskæftiget inden for det offentlige, har været mindre påvirket af den økonomiske krise. KADK har iværksat en række initiativer, der skal sikre et større fokus på de nyuddannede kandiog dimit- daters muligheder på jobmarkedet. KADK har blandt disse initiativer igangsat aftagertendundersøgelser, etableret aftagerpaneler, afholdt branche-events og matchmaking arrange- at institutionen i væsentlig omfang inddrager erhvervet og personer fra menter. Dertil kommer praksis direkte i undervisningen og forskningen. KADK har i 2012 desuden igangsat en proces med henblik på at øge beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede kandidater som led i institutio- robu- nens udviklingskontrakt for Målet er en indsats, der gør KADK s kandidater mere ste i forhold til konjunkturudsving. En række af ovenstående initiativer analyseres endvidere nærmere i afsnit 2.2. Efter- og videreuddannelse KADK udbyder fortsat videreuddannelse i form af masteruddannelser inden for design og byplanlægning, mens master i nordisk arkitektur forventes udbudt igen i Inden for konservatorfa-

9 Side 9 get er der udbudt enkeltstående efteruddannelseskurser. Ved udgangen af 2012 overgik master- til KADK og bliver uddannelsen i Design i regi af det nu nedlagte Center for Designforskning fremover en del af skolernes samlede efter- og videreuddannelsestilbud. Eksterne samarbejder KADK samarbejder direkte med virksomheder og enkeltpersoner fra fagenes praksis gennem et stort antal uddannelsesorienterede samarbejdsaftaler. Blandt disse samarbejdsaftaler kan bl.a. nævnes: Arkitektskolen har, som et blandt flere eksempler, i 2012 indgået en aftale om samarbejde med Henning Larsens Tegnestue og Dansk Arkitektur Center (DAC) vedr. studerendes deltagelse i en række workshops på DAC. Et arrangement, hvor de studerende deltager aktivt og vil arbejde tværfagligt med studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og andre uddannelsesin- skolens udviklingsprojekt: Empowerment through Design, hvor designredskaber bidrog til for- stitutioner. I foråret 2012 sendte Designskolen tre studerende på arbejdstur til Marokko som del af Design- retningsudvikling, forbedring af kvinders selvstændighed og rettigheder og demokratisk udvikling i Mellemøsten i samarbejde med bl.a. KVINFO. Projektet har opnået positiv evaluering af Udenrigsministeriet og der arbejdes derfor på at fortsætte og udvide projektmodellen til Tunis og Palæstina. Kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm har haft succes med projektet: Made in Europe: Reclaiming Industry, hvor skolen samarbejdede med tyske glas- og porcelænsvirksomheder som Kahal, TGI og Rosenthal. Konservatorskolen har aktivt deltaget i CATS (Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring), der er et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Konservatorskolen, støttet af Villum og Velux fondene. Det første CATS-projekt er netop afsluttet og resulterede i den velbesøgte interaktive udstilling Gennemlyst på sporet af Bosch og Bruegel på Statens Museum for Kunst og bogudgivelsen On the trail of Bosch and Bruegel Forskningen Ph.d.-området I 2012 har KADK på ph.d.-området især haft fokus på samarbejde med eksterne parter, andre of- med fentlige institutioner samt erhverv. Der er i 2012 forhandlet tre ph.d.-samarbejder på plads Københavns Erhvervsakademi, som alle er igangsat. Forløbene er en del af den generelle opgradering af erhvervsakademiets uddannelses- og vidensgrundlag. Derudover har KADK i 2012 væ- virksom- ret medansøger på i alt fem ansøgninger til ErhvervsPhD-ordningen fra fire forskellige heder. Alle ansøgninger er imødekommet, og Ph.d.-forløbene er sat igang. Designskolen har i 2012 uddannet sin første lærer-ph.d., der er en ph.d.-ordning, som giver praksisbaserede undervisere mulighed for at gennemføre en ph.d. over en 4-årig ansættelse. Sidst men ikke mindst har KADK i 2012 forhandlet om to ph.d.-forløb i samarbejde med museer. Det ene ph.d.-forløb i samarbejde med Designmuseum Danmark er sat igang. Det andet forventes påbegyndt i løbet af

10 Side KADK har desværre som led i håndteringen af de faldende bevillinger været nødsaget til at reducere det samlede antal planlagte egenfinansierede Ph.d.-stipendiater med i alt tre styk. UMTS-midler I 2011 bevilligede Kulturministeriet 2 mio. kr. til hver af KADK's skoler til tværfaglige fælles forskningsprojekter, øremærket til at fremme den faglige integration imellem de tre uddannel- i sesområder. Udmøntningen af midlerne har muliggjort etableringen af fire netværk og fem større forskningsprojekter, der udforsker temaer som LED-lys tværfagligt, brugen af eksperimenter den kunstnerisk baserede forskning samt materialers holdbarhed, nedbrydning og patinering. Flere aktiviteter involverer deltagelse af virksomheder og forskningsinstitutioner fra ind- og ud- seminarer og land. Foreløbigt har resultaterne manifesteret sig i en række vellykkede workshops, symposier, der vidner om en øget synergi og interesse for at arbejde på tværs af skolens forsk- op af planlagte videnskabelige ningsområder, og som vil blive fulgt publikationer. Sapere Aude Topforskerbevilling Professor Mette Ramsgaard Thomsen (KA) modtog i 2012 som en af de første syv forskere i Danmark Det Frie Forskningsråds Sapere Aude Top-forskerbevilling. Bevillingen, som er på 7 mio. kr., blev givet til Complex Modelling in Architectural Design, der som det eneste forsk- med ningsprojekt inden for det humanistiske område modtog en Top-forskerbevilling. Målet forskningsprojektet er at skabe nye konceptuelle og praktiske modeller til at forstå og arbejde med materialer i arkitektur på. Bevillingen støtter excellent forskning og giver forskningens elite de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskningsresultater og bidrage positivt med brain gain til den danske forskningsverden, som det hedder i motivationen til Sapere Audes for- skerkarriereprogram. Innovationsnetværk og eksterne samarbejder KADK har i 2012 deltaget i en række netværksaktiviteter. Blandt andet i regi af Innovationsnet- 2. Mo- værket Livsstil, Bolig & Beklædning inden for fagområderne 1. Nye materialer/tekstil, de/konference samt 3. Mode/Innovation i modens designproces og metode. Netværket har fokus på at fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen ved at identificere, formidle og forankre ny viden, og bygger bro mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner. Alle tre skoler deltager desuden i en række forskningssamarbejder og -projekter med eksterne parter fra ind- og udland. Herunder kan bl.a. nævnes, at Arkitektskolen via Villum Fondens gæ- steforskerprogram har modtaget en bevilling på fem VELUX visiting-professorer, som har været en del af skolens forskningsmiljø i perioden 2011 og Udstillinger mv. Der har i 2012 været afholdt 6 større og en række mindre udstillinger med aktuelle forsknings- og studieprojekter på KADK. Flere af disse har haft det formål at formidle skolens forskningsaktivi- grad udstil- teter bredt til offentligheden, ligesom skolens forskere, praktikere og studerende i høj ler eksternt, i internationale sammenhænge og på fagspecifikke messer som Stockholm Furniture Fair, Milanomessen, Copenhagen Fashion Week mv. KADK har i 2012 desuden deltaget i Forskningens Døgn, Stjerner med hjerner, Kulturnatten, Arkitekturens Dag mv. som en del af den bredere forskningsformidling. KADK har som konsekvens af de faldende bevillinger i 2012 nedlagt sin forlagsvirksomhed, og vil på udstillingsområdet fremover prioritere at udstille egne arbejder.

11 Side Årets økonomiske resultat 1. januar 2012 blev der etableret fælles økonomi for de tre fusioneredes skoler under hovedkonto Det er således første gang, at der aflægges økonomisk regnskab for KADK, der blev fusioneret 2. juni 2011 men havde særskilt økonomi frem til årsskiftet Af tabel 1 fremgår det, at årets samlede resultat for KADK udgør i 2012 et overskud på ca. 0,6 mio. kr. Dette overordnede resultat vurderes at være tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af at bestyrelsen vedtog et budget for 2012 med et underskud på ca. -0,5 mio. kr.. Årsagen til at besty- for at relsen budgetterede med et træk i egenkapitalen var udsigt til faldende bevillinger og behov gennemføre en række fusionsaktiviteter. Når årets resultat endvidere vurderes tilfredsstillende skyldes det den usikkerhed, det indebærer at udarbejde et første samlet budget for en fusioneret institution. Budgettet indeholder i sagens natur en række aktiviteter, der er skønsmæssigt fastsat. Heriblandt ejendomsomkostninger for en delvis ny bygningsmasse og dermed ukendte driftsomkostninger. Primo 2012 vedtog ledelsen en økonomisk handlingsplan, der havde til formål at imødegå det væ- tek- sentlige fald i finanslovsbevillingen frem mod Ud over en række aktiviteter, som sikrer nisk og økonomisk udnyttelse af fusionen, er der gennemført markante besparelser på indkøb, serviceaftaler, bygningsvedligehold og generelle administrative driftsområder, fandt ledelsen det nødvendigt at reducere i personaleomkostningerne. Effekten af den økonomiske handlingsplans iværksættelse er allerede synlig i årsresultatet for 2012, hvor antallet af årsværk er faldet og lønogså in- forbruget reduceret. Men de iværksatte personalereduktioner, der ud over afskedigelser debærer en lang række fratrædelsesaftaler og udbetaling af feriepengeforpligtigelse, får først fuld effekt i årene 2013 og Den samlede egenkapital udgør ca. 12 mio. kr. (eks. statsforskrivningen 5,4 mio. kr.). Det er ledelsens mål, at KADK har en egenkapital på et fornuftigt og rimeligt niveau, således at KADK kan fo- eksterne retage strategiske prioriteringer og håndtere uforudsete omkostninger vedr. bl.a. tab på projekter. Det skal bemærkes, at der er en difference mellem SB og Navision på 2 mio. kr., da beløbet fejlag- konteret som reserveret bevilling i regnskabet frem for som hensættelse. Midlerne henhø- tigt er rer til Center for Designforskning, der blev lukket ved udgangen af Der er tale om midler, der allerede er bevilget til forskningsprojekter i Hensættelsen er bogført i regnskabet til afvikling af projekter under CDF fra de samarbejdende skoler. Dette vil blive rettet i regnskabet for KADK vurderer, at regnskabsresultatet for 2012 på ca. 0,6 mio. kr. i overskud er tilfredsstillende. Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøg- letal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , , Heraf indtægtsført bevilling , , , 0 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger , , ,

12 Side Heraf løn , , , Heraf afskrivninger 6.464, , ,1 - Heraf øvrige omkostninger , , ,7 Resultat af ordinær drift 3.353, , ,2 Resultat før finansielle poster , , ,3 Årets resultat , ,6-580,9 Balance Anlægsaktiver , , ,3 Omsætningsaktiver , , ,5 Egenkapital , , ,2 Langfristet gæld , , ,5 Kortfristet gæld , , ,0 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen (FF4) , , ,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 59,6% 80,8% 73,9% Negativ udsvingsrate 338,4% 209,0% 222,2% Overskudsgrad 0,6% -2,1% 0,2% Bevillingsandel 91,1% 91,4% 88,2% Personaleoplysninger Antal årsværk 372,8 386,2 380,6 Årsværkspris 485,1 468,1 475,1 Lønomkostningsandel 58,0% 53,7% 58,1% , , , Lønsumsloft , , , Lønforbrug Kilde SKS Note: Tal i tabellen vedr og 2011 er taget fra de tre skolers separate årsregnskaber. Den negative udsvingsrate i 2010 er relativ stor hvilket skyldes ekstraordinære omkostnin- til Holmen. På samme måde skyldes udsving ger i forbindelse med Designskolens udflytning i 2011 vedr. både forøgede bevillingsindtægter og driftsudgifter udflytningen af Designsko- blev aktiveret i 2011 og 2012 som følge af ombyg- len. Ligesom en række nye investeringer ninger og fusionsprojekter. Det skal bemærkes, at udflytningen af Designskolen til Holmen har medført en højere udnyttelsesgrad af lånerammen Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Samme nfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført Øvrige Omkostninger bevilling indtægter Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm , , ,4-226,1 Færdiguddannelse , , ,8-175,4 Forskning og udvikling , , ,5-155,7 National biblioteksservice , , ,9-23,8

13 Side 13 I alt , , ,7-581,0 Omkostningsfordelingen mellem KADK s produkter/opgaver svarer til den fordeling, der er budgetteret på Finansloven Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for KADK i årene 2009 til 2012: Tabel 2A: Centrale aktivitetsoplysninger Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Finansårsstuderende (FL) Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende 59, Betalingsstuderende ( er ikke medregnet i antallet af F-årsstud. ) 7 16 Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen i alt heraf arkitektstuderende heraf designstuderende heraf konservatorstuderende Afvigelse i alt Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede DESIGN Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 9% 9% 6% 6% Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandi- datuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal eksterne optagne pr. 1. oktober Optagne i % af eksterne ansøgere 39% 19% 7% 9% Færdiguddannede kandidater ARKITEKTUR

14 Side 14 Antal ansøgere til bacheloruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 19% 23% 18% 16% Færdiguddannede bachelorer Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af eksterne ansøgere* 13% 12% Færdiguddannede kandidater *Opdeling af data er ny og der findes ikke konsoliderede tal for Arkitektuddannelse før KONSERVERING Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i konservering Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 0% 74% 0% 0% Færdiguddannede bachelorer Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne + eksterne* Antal optagne pr. 1. oktober eksterne Optagne i % af ansøgere 100% 96% 88% 100% Færdiguddannede kandidater * På konservatoruddannelsen skal studerende med en Bsc. fra Konservatorskolen søge om optagelse på lige fod m ed eksterne ansøgere KUNSTHÅNDVÆRK Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 42% 41% 41% 37% Færdiguddannede kunsthåndværkere Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 100% 85,7% 80% 100% Deltagere Deltagerbetaling (IV, 1000 kroner, årets priser) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)*

15 Side 15 Antal årskursister 0,63 9,81 97,32 0,50 *Gammel og udefineret opgørelsesmetode for KA Ny fælles KADK opgørelsesmetode indført Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser) Antal ansøgere Antal optagne Optagne i % af antal ansøgere 94% 91% 91% 91% Antal færdiguddannede Nøgletal for KADK 2012 Nedenfor er en oversigt over de vigtigste nøgletal for henholdsvis uddannelserne og forskningen ved KADK.

16 Side 16 Tabel 2B - Nøgletal for uddannelserne 2012 Arkitektur Design Konservator Kunsthåndværk Aktive studerende pr Heraf på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for norme ,5 44,5 52 ret studietid på bacheloruddannelsen Aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid på kandidatuddannelsen 400,5 211,5 23,5 Aktive finansårsstuderende i alt 937, Antal studerende som har gennemført bache loruddannelsen i Gennemsnitlig studietid for bachelorer i ,2 3,4 3,3 Antal studerende som har gennemført kandi datuddannelsen i 2012 Gennemsnitlig studietid kandidater i ,9 2,8 2,2 Antal ansøgere bacheloruddannelsen Ingen optag i 2012 Antal optagne på bacheloruddannelsen Optagne i procent 15,67% 6,4% 36,8% 57 Antal ansøgere kandidatuddannelsen * Antal optagne 19 27** 3 Optagne i procent 22,6% 10,1% 100% Antal ansøgere til engelsksproget kandidatud- 369 dannelse Antal optagne 35 Optagne i procent 9,49% Antal studerende fra KADK som påbegynder kandidatuddannelsen i 2012 * * Antal studerende i praktik Antal studerende i praktik i udlandet Antal studerende på udveksling i udlandet Antal studerende i praktik og på udveksling i udlandet Antal betalingsstuderende

17 Side 17 * Da konservatoruddannelsen ikke har optag på bachelor-delen hvert år varierer rekrutteringsgrundlaget til kandidatde- bacheloruddannelsen i 2013, og har pt. modtaget 189 ansøger mod sidst 69. len meget. Konservatorskolen har optag på Ansøgerne vil blive kaldt til optagelsessamtale. ** betalingsstuderende Tabel 2C: Nøgletal for forskningen Antal færdiguddannede ph.d.ere Konservator- Arkitekt- skolen skolen KADK 2011 KADK Designskolen Forskningsbibliometri i alt Videnskabelige monografier Videnskabelige artikler i tidsskrif- i antologier ter* Videnskabelige artikler Patenter Ph.d.-afhandlinger Doktorafhandlinger Ekstern finansiering (regnskabsførte omkostninger i mio. danske kr.) * Periodika eller serier, herunder en videnskabelig artikel i en antologiserie med ISSN-nummer Tabel 2C viser, at fra 2010 til 2011 er den samlede forskningsbibliometri steget en anelse og med i alt to videnskabelige publikationer, det samlede antal færdiguddannede ph.d.er er steget fra to til ni, og omsætningen i den eksterne forskningsfinansiering er steget med i alt ca. 2.2 mio. kr Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto kr., løbende priser Reserver et år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Opgave 1 400,0 0,0 400,0 STADS ,0 0,0 400,0 Opgave 2 712,8 0,0 712,8 Styrkelse af forskning ,8 0,0 712,8 KADK har foretaget en reservation på i alt ca. 1,1 mio. kr. til anvendelse i Det drejer sig om midler til STADS (0,4 mio. kr.) samt uforbrugte reserverede midler til medfinansiering af ph.d.-stipendier fra Konservatorskolen (0,7 mio. kr.). Der er således foretaget en reservation på 1.1 mio. kr. til anvendelse i 2013, dog under forbehold for den gældende budgetlov.

18 Side Forventninger til kommende år KADK har store forventninger til Året vil være præget af et fortsat omfattende arbejde med fusionen og de mange fusionsaktiviteter, hvor implementering vil trække ressourcer på hele KADK. Blandt disse fusionsaktiviteter kan nævnes: Det afsluttende arbejde med den nye fælles vision og strategi for KADK. Processen for den fælles vision for KADK føres videre ud på de tre skoler, hvor visionen skal udfoldes, og der skal lokalt udarbejdes visioner for hver skole, for de enkelte institutters programindhold og for de faglige satsninger frem mod Forberedelsen og implementeringen af KADK s nye faglige struktur forventes at udgøre et alt- og overvejende indsatsområde for Det faglige indhold skal fastsættes, ledere rekrutteres medarbejdere og studerende skal indpasses i den nye struktur, inden en ny faglig struktur im- side plementeres endeligt omkring studiestart sommeren Samtidig vil der fra administrativ blive arbejdet med supporterende projekter som f.eks. ny visuel identitet, ny fælles hjemmeside og intranet, journalsystem, studieadministrativt system (STADS) mv., som skal være med til at muliggøre de nye faglige mål for KADK.

19 Side Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Tabel 5A Rammeaftale 2012 målrapportering Overordnet mål Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse Mål 1: Høj faglig kvalitet i uddannelserne 1a Etablering af et fælles system for kvalitetssikring ved KADK s uddannelser Udarbejdelse af kvali- for tetspolitik og plan kvalitetsarbejdet igangsat med forventet implementeret fra studieåret Arbejdet med udarbejdelse af en kvalitetspolitik og plan kvalitetsarbejdet er igangsat og faseplan foreligger Helt opfyldt 1b KADK etablerer aftagerpaneler for hhv. arkitekt-, design- og konservatoruddannelsen 1c Styrket dialog med aftagerfeltet om uddannelsernes kvalitet og relevans 1d Evaluering af designuddannel- sens modulsystem mhp. at Aftagerpaneler er etab- Formænd for aftagerpanelerne er godkendt på besty- leret ved udgangen af 2012 relsens møde den 18. december 2012 Der er på arkitek- Udbudsmateriale udarbejog tuddannelsen i sam- det. Kandidat- aftager- arbejde med AAA, AA, undersøgelse forventes Danske Ark og AF offentliggjort forår 2013 gennemført en kandi- (se i øvrigt afsnit 2.2.) dat- og aftagerundersø- og arkitekterhvervet Gennemførelse af un- gelse om dimittenderne dersøgelse, udarbejd- kvalificere en ny uddannelses- else af rapport, udarbejdelse 2.2.) strategi samt reformere studieordningeger af anbefalin- Evalueringsrapport udarbejdet. (se i øvrigt afsnit Delvist opfyldt Delvist opfyldt Helt opfyldt Overordnet mål Mål 2: Bedre sammenhæng i de videregående ud- Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 2a KADK igangsætter en undersøgelse Kortlægning af KADK's Kortlægning udarbejdet. Helt opfyldt om mulighederne for interne uddannelsestil- (se i øvrigt afsnit 2.2.) mobilitet mellem KADK s uddannelser bud med henblik på at samt indgåelse af opnå øget mobilitet og

20 Side 20 dannelser forpligtende samarbejde med andre lange videregående ud- dannelser omkring fælles ud- bud af undervisningsaktivite- ter indgå eksterne forpligtende samarbejder Overordnet mål Mål 3: Hurtigere igennem (lavere dimittendalder) 3b KADK vil som minimum fast- Minimum 90 % gen- ret tid + 1 holde niveauet for gennemførelsestiden for kandidatududdannelsen på norme- nemfører kandidat- dannelserne år Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 3a KADK vil fastholde det lave frafald på bachelor- og kandi- datuddannelserne Maks. 20 % frafald på bacheloruddannelserne og maks. 10 % frafald på kandidatuddannelserne For studerende påbegyndt en bacheloruddannelse i 2007 er der et samlet fra- fald på 17,7 % Delvist opfyldt For studerende påbegyndt en kandidatuddannelse i 2008 er der et samlet fra- fald på 11,1 % I 2012 gennemførte 95 % kandidatuddannelsen inden for normeret tid + ét år Helt opfyldt Overordnet mål Mål 4: Øget innovationskapacitet Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 4a KADK indgår samarbejderom erhvervsph.d.-forløb og inno- vationsnetværk KADK indsender minimum fire erhvervsph.d.-ansøgninger og indgår aktivt i mini- mum ét innovationsnet- værk innovationsnetværk KADK har indsendt fem erhvervsph.d.-ansøgninger og indgår aktivt i et Helt opfyldt 4b Kortlægning af initiativer for Udarbejdelse af plan Kortlægning af initiativer Helt opfyldt styrkelse af design- og arkitekturkandidaters herfor med henblik på for styrkelse af design- og entreprenan- at justere uddannelses- arkitekturkandidaters en- te/innovative kompetencer indholdet i studieåret treprenante/innovative kompetencer er udarbejdet (se i øvrigt afsnit 2.2.)

21 Side 21 Overordnet mål Mål 5: Forskning og kunstnerisk udvikling Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 5a Ekstern evaluering af Arkitekt- skolens forskning og kunstne- riske udviklingsvirksomhed KA har udarbejdet selv- evaluering samt tilveje- bragt relevante nøgletal KA har udarbejdet en selv- samt Helt opfyldt evalueringsrapport tilvejebragt relevante nøg- til brug for et eksternt letal til brug for det eksterne evalueringspanel evalueringspanel. Panelet har besøgt KA 5b Faglig synergi mellem KADK s eksisterende forskningsmiljøer Der er oprettet mini- mum otte tværfaglige forskningsnetværk eller forskningsprojekter Der er i alt oprettet 9 tværfaglige forskningsnetværk eller forskningsprojekter Helt opfyldt Overordnet mål Mål 6: Arbejdsmarked og beskæftigelse Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 6a KADK vil understøtte, at de Minimum 250 studerende KADK har i 2012 i alt haft Delvist opfyldt studerende i videst muligt omfang gennemfører et praktik- ophold under uddannelsen i praktik i studerende i praktik (se i øvrigt afsnit 2.2) 6b Dybere indsigt i dimittendernes overgange til arbejdsmarkedet KADK udarbejder en dimittendundersøgelse i 2012 Beskæftigelsesrapport udarbejdet i samarbejde med Danmarks Statistik. (se uddybning afsnit 2.2.) Helt opfyldt

22 Side 22 Overordnet mål Mål 7: Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 7a Fastlæggelse og imple- mentering af den øver- ste ledelsesstruktur Beskrivelse af øverste ledelses- struktur og stillinger Ny ledelsesstruktur er etableret, og ledelsen er i gang.. (se uddybende beretning i afsnit 1.2.1) Helt opfyldt 7b Fusionsostrategiar- bejde ved KADK Fastlægge lse af vision og strategi samt faglig organisering Udarbejdelse af omverdensanalyse, afholdelse work- rende og medar- bejdere, afholdelse af bestyrelsesse- minar samt udar- shops for stude- bejdelse af procesplan for imple- KADK har udarbejdet en omverdensanalyse, afholdt workshops for medarbejdere og stude- bestyrel- rende, afholdt sesseminar og udarbejdet procesplan for implementering af strategien Helt opfyldt mentering Overordnet mål Mål 8 National Biblioteksservice Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 8a Etablering af én samlet Samling af KADK s KADK s biblioteksbaser Helt opfyldt adgang for interne og biblioteksbaser i et er samlet i et fælles bibliotekssystem eksterne brugerne af fælles KADK bibliotekssystem (FIND) KADK s bibliotek (FIND)

23 Side 23 Overordnet mål Mål 9: Internationa- lisering Delmål Milepæle 2012 Resultat Målopfyldelse 9a Arkitektuddannelsen ved KADK vil øge til- gangen til den engelsk- sprogede kandidatuddannelse 65 danske og I 2012 er der 57 danske Delvist opfyldt og udenlandske stude- rende på den engelsk- sprogede kandidatuddannelse KADK har i alt 16 betalingsstuderende - heraf 12 på KA 2.2. Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vurderinger I følgende afsnit redegøres og analyseres de vigtigste mål i Rammeaftale 2012 med et særligt fokus på de mål i aftalen, som kun er delvist opfyldt. udenlandske stu- derende (herunder 5 betalings- studerende) på uddannelsen Mål 1B: KADK etablerer aftagerpaneler for hhv. arkitekt-, design- og konservatoruddannel- sen Genetableringen af aftagerpaneler har afventet ny bekendtgørelse på området. En ny bekendtgø- relse forventes dog først at foreligge i 2013, og KADK har som følge heraf søgt ministeriet om dispensation fra gældende bekendtgørelse om aftagerpaneler. Dispensationsansøgningen er imødeaf bestyrelsesfor- kommet, og KADK s bestyrelse har den 18. december godkendt udnævnelse mænd for KA og KK aftagerpaneler (KD s aftagerpanel er i funktion). Aftagerpanelerne forventes at være nedsat og i funktion primo Mål 1c: Styrket dialog med aftagerfeltet om uddannelsernes kvalitet og relevans Arkitektskolen har i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, Arkitektforeningen, Arkitektforbundet og Danske Ark indgået aftale om udarbejdelse af en kandidat- og aftagerundersøgelse vedrø- rende dimittenderne og arkitekterhvervet. De fem parter har udarbejdet et fælles udbudsmateria- i ro grundet afklaring af juridiske forhold omkring le. Projektet har i en kort periode været sat udbudsmaterialet. Projektet forventes igangsat primo Udskydelsen forventes ikke at have konsekvenser for KADK's videre arbejde på området. Mål 1d: Evaluering af designuddannelsens modulsystem mhp. at kvalificere en ny uddannelsesstrategi samt reformere studieordninger Kunstakademiets Designskole har gennemført en intern evaluering af uddannelsens modulsystem, og resultatet er bl.a. følgende anbefalinger: at koordinering af moduludbuddet styrkes, at

24 Side 24 der indføres flere obligatoriske forløb især på bachelordelen, at der indføres semestre med under- paral- visningsfri eksamensperioder, at der bliver færre men længere modulforløb, at der indføres lelle undervisningsforløb (frem for nuværende blokforløb), at spredningskravet uddybes og at der sker en styrkelse af kvalitetsudvikling gennem etablering af kvalitetshjul. Evalueringen af modul- vil indgå som en vigtig del af KADK s videre arbejde strukturen og evalueringens anbefalinger med etableringen af en ny faglig struktur. Mål 2a: KADK igangsætter en undersøgelse om mulighederne for mobilitet mellem KADK s uddannelser samt indgåelse af forpligtende samarbejde med andre lange videregående ud- desu- dannelser omkring fælles udbud af undervisningsaktiviteter. KADK har udarbejdet en kortlægning af KADK's interne uddannelsestilbud med henblik på at opnå øget mobilitet og indgå eksterne forpligtende samarbejder. Kortlægningen indeholder den en række anbefalinger herunder, at der udarbejdes nye retningslinjer for godkendelse af stu- Det anbefales desuden at nedsætte et udvalg, der får til opgave at udpege fag og uddannelsesele- menter, der kan være fælles på tværs af de to uddannelser fra studieåret KADK har dier på tværs af arkitekt- og designuddannelsen inden for industriel-, grafisk- og møbeldesign. igangsat de første tiltag i forhold til at indgå forpligtende samarbejde med andre lange videregå- ende uddannelsesinstitutioner. Mål 3a: KADK vil fastholde det lave frafald på bachelor- og kandidatuddannelserne Frafaldet på bacheloruddannelserne ligger med 17,7 % under måltallet på maksimalt 20 % frafald. På kandidatuddannelserne er det samlede frafald for kandidatårgang 2008 på 11,1 %, hvilket er 1,1 procentpoint højere end målsætningen. Sidstnævnte skyldes som tidligere beskrevet bl.a., at frafaldet på kandidatuddannelsen i design for årgang 2008 er højere end normalt. En af årsagerne er, at der for denne årgang har været en større mobilitet og flere studerende, som har søgt og blevet optaget på en kandidatuddannelse på f.eks. en anden udenlandsk uddannelsesinstitution, efter de er påbegyndt kandidatuddannelsen i design. Mål 4b Kortlægning af initiativer for styrkelse af design- og arkitekturkandidaters entrepre- entreprenante og innovative kompetence med henblik på at justere uddannelsen i Der er nante/innovative kompetencer KADK har udarbejdet en kortlægning af initiativer for styrkelse af design- og arkitektkandidaters i forbindelse med det videre arbejde med målet blevet tilknyttet en projektkonsulent, der har fået til opgave at evaluere hidtidige praksisser på skolerne med henblik på udvikling af fremadrettede initiativer, der skal styrke de entreprenante og innovative kompetencer i uddannelserne. Dette arbejde planlægges indarbejdet som en del af en skærpet indsats ifht praksis- og karrierefrem- mende aktiviteter i den nye faglige struktur med ikrafttræden ved studiestart Mål 5b: Faglig synergi mellem KADK s eksisterende forskningsmiljøer Udmøntningen af UMTS-midlerne til tværfaglige fælles forskningsprojekter og netværksaktiviteter har været en succes, og i alt 9 netværksaktiviteter og forskningsprojekter er blevet støttet. I første uddelingsrunde blev der tildelt støtte til seks ansøgninger (heraf tre netværksaktiviteter og tre forskningsprojekter). I anden uddelingsrunde blev der tildelt støtte til tre ansøgninger (heraf en netværksaktivitet og to forskningsprojekter).

25 Side 25 Mål 6a: KADK vil understøtte, at de studerende i videst muligt omfang gennemfører et prak- i tikophold under uddannelsen Med 207 studerende i praktik i 2012 er antallet lavere end i 2011, hvor tallet var 250 studerende praktik. Der er dog fortsat en stor andel af de studerende, som er i praktik i løbet af deres uddan- uddan- nelse. Billedet med færre studerende i praktik i 2012 i forhold til 2011 gælder for alle fire nelser. Faldet har især været stort på designuddannelsen, men her har der til gengæld været en stigning i antallet af studerende, der tager i praktik og på udveksling i udlandet. Der opleves en stigende interesse for udveksling fra de studerende på designuddannelsen, hvilket kan betyde at færre studerende tager i praktik. På Arkitektskolen er arkitektuddannelsens praktikordning reor- læringsmål, skolens kontakt til praktikstederne ganiseret i Ordningen har fået selvstændige er intensiveret, der afholdes praktikdag hvert semester, og der er etableret et netværk af praktik- lærere samt et permanent praktikudvalg. Mål 6b: Dybere indsigt i dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet KADK har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en beskæftigelsesrapport som led i KADK's bestræbelser på løbende at forbedre dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet. Rap- område, og mange af Konservatorskolens bachelorer går direkte ud og får arbejde. Der er samti- porten viste i kort gengivelse, at beskæftigelsen fortsat er høj inden for det konserveringsfaglige dig sket en lille forbedring i beskæftigelsesfrekvensen for dimittender fra Designskolen og Arki- blandt de seneste fem års dimittender. Dimittender fra Arkitektskolen er ikke med i undersøgel- sen, da de allerede indgår i kandidat- og aftagerundersøgelsen, som foretages i samarbejde med tektskolen. Udover beskæftigelsesrapporten igangsatte KADK i efteråret 2012 en dimittendundersøgelse Arkitektskolen i Aarhus, Danske Ark, Arkitektforeningen og Arkitektforbundet. Data til dimit- færdig tendundersøgelsen blev indsamlet i december og derefter analyseret. Rapporten forventes primo Ovennævnte tiltag supplerer KADK s generelle og løbende beskæftigelsesindsats herunder f.eks. afholdelse af brancheevents, matchmaking-arrangementer, aftaler om mentorordninger og undervisningssamarbejder etc. Arrangementerne er af stor glæde for såvel studerende som afta- institutio- gere. KADK drøfter desuden løbende behovet for yderligere beskæftigelsestiltag med nens aftagerpaneler, jf. bilag 8. Mål 8a: Etablering af én samlet adgang for interne og eksterne brugere af KADK s bibliotek Målet om en fælles KADK biblioteksdatabase er opfyldt. Konservatorskolens biblioteksbase KONK er konverteret og integreret i den nye fælles biblioteksbase, FIND, basen.dk. Mål 9a: Arkitektuddannelsen ved KADK vil øge tilgangen til den engelsksprogede kandidatuddannelse I 2012 etablerede KA et tredje engelsksproget kandidatprogram inden for temaet Arkitektur, Pro- Pro- ces og Projektudvikling, efter samme koncept som skolens to eksisterende programmer. grammet havde 12 udenlandske og 10 danske studerende fra starten, og det nye program medvirkede således til at øge antallet af betalingsstuderende på arkitektuddannelsen fra 2 til 12. Det samlede antal danske og udenlandske studerende på de engelsksprogede kandidatuddannelser er således pr. 1. oktober 2012 i alt 57 studerende. Det er lidt færre en forventet. Uddannelser-

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Struktur- og samarbejdsudvalget FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 7. januar 2009 1. Indledning Kort gennemgang af udvalgets opgave Folketinget 1 vedtog i efteråret 2006

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere