Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER"

Transkript

1 Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af parterne er medlem af Anthos, på det tidspunkt, hvor aftalen kommer i stand, således forstået, at andre selskaber, der direkte eller indirekte er knyttet til en virksomhed, der er medlem af Anthos (f.eks. et søster-, datter- eller moderselskaber af et medlem) også betragtes som at være inkluderet inden for rammerne af disse generelle betingelser Hvis en aftale henviser til disse betingelser, og kun ikke-medlemmer er involverede i denne aftale, gælder de nedennævnte betingelser ikke, og bliver der samtidig handlet i strid med loven og ophavsretten Alle de tilbud, som sælger har givet, og alle købeaftaler, som er indgået med ham, og udførelsen deraf er underlagt disse betingelser Anvendeligheden af andre betingelser, herunder købers generelle bestemmelser, udelukkes udtrykkeligt En fravigelse af disse betingelser kan kun påberåbes, hvis sælger udtrykkeligt skriftligt har accepteret dette og finder kun anvendelse på den pågældende aftale Hvis disse generelle betingelser også er udarbejdet på et andet sprog end hollandsk, så er den hollandske tekst altid afgørende i tilfælde af uoverensstemmelser Ved skriftligt i disse betingelser forstås: pr. brev, pr. telefax eller ad elektronisk vej. 2. Tilbud og indgåelse af en aftale 2.1 Alle de tilbud og prisoplysninger, som sælger har givet, er uforpligtende. 2.2 En aftale kommer først i stand når sælger skriftligt har bekræftet ordren, og sælger samtidig skriftligt har accepteret en eventuel aftalt betalingssikkerhed, herunder en uigenkaldelig (bekræftet) letter of credit. Hver aftale indgås af sælgeren på den resolutive betingelse, at køberen viser sig at have tilstrækkelig kreditværdighed med hensyn til den finansielle opfyldelse af aftalen, alt udelukkende efter sælgers kreditforsikringsselskabs skøn. 2.3 Eventuelle supplerende aftaler eller ændringer eller mundtlige tilsagn, som på et senere tidspunkt er indgået med, henholdsvis lavet eller givet af sælgers personale eller på hans vegne af hans agenter eller andre repræsentanter, der arbejder for ham, er kun bindende for sælger fra det øjeblik, hvor han skriftligt har bekræftet disse. 3. Priser 3.1 Alle priser for varerne fastsættes i den aftalte valuta, eksklusive moms og er ex works (forretningsadresse), Holland (EXW, Incoterms 2010), medmindre andet er aftalt skriftligt. 3.2 Hvis én eller flere af de kostprisafgørende faktorer ændrer sig efter ordrebekræftelsen, men før levering af produkterne, forbeholder sælger sig ret til at tilpasse de aftalte priser i overensstemmelse hermed Omkostningerne til transport, emballage, forsikring og kontrol foretaget af kontrolinstanserne NVWa [den hollandske kontrolinstans om føde- og andre varer] og/eller Naktuinbouw [den hollandske almene kvalitetstjeneste for havebrug] er for køberens regning. Alle både direkte og indirekte skatter og/eller afgifter, der skal betales eller senere skal betales på grund af den aftale, som sælger og køber har indgået, er udelukkende og fuldstændig for købers regning og må ikke fratrækkes de beløb, som skal betales til sælger. 3.4 Hvis sælger og køber aftaler, at prisen er i en anden valuta end euroen, så gælder kursen på datoen for ordrebekræftelsen. 4. Betaling 4.1 Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, skal betalingen for de varer, som sælger har solgt, foretages i den aftalte valuta inden 30 dage efter fakturadatoen Betalingsdatoen er den valørdato, hvor sælger har modtaget betalingen. Ved betaling via banken er betalingsdatoen den dag, hvor sælgers bankkonto bliver krediteret. 4.3 Køber er ikke berettiget til nogen fradrag, udsættelse eller rabat, og samtidig udelukkes påberåbelse af modregning, medmindre andet er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen

2 er der automatisk tale om misligholdelse fra købers side fra det tidspunkt, hvor betalingsfristen er overskredet. Sælger er berettiget til at opkræve den lovbestemte handelsrente fra forfaldsdatoen, mens køber samtidig skal betale alle inkassoomkostninger, dvs. både de retslige og udenretslige, hvor sidstnævnte er fastsat til 15 % af det beløb, som skal inkasseres, men som minimum beløber sig til 250 euro. 4.4 I det tilfælde, hvor ordren udføres i flere omgange, er sælger berettiget til at kræve betaling for delleveringerne inden han udfører de øvrige delleveringer. 4.5 Sælger er berettiget til ved eller efter indgåelsen af aftalen, inden han foretager (yderligere) ydelser, at kræve fra køber, at denne stiller sikkerhed for, at både betalings- og andre forpligtelser i henhold til denne aftale bliver opfyldt. Hvis køber nægter at stille den ønskede sikkerhed, så får sælger ret til at udskyde sine forpligtelser og sluttelig får han ret til at ophæve aftalen helt eller delvist, uden forudgående varsel og uden en rets medvirken, uden præjudice for hans ret til erstatning for den skade, han har lidt. 4.6 Sælger har ret til først at modregne betalinger med ældre krav, trods købers anderledes lydende bestemmelser. Hvis der allerede er påløbet omkostninger og rente, modregnes betalingen først med omkostningerne, derefter med renten og først derefter med hovedstolen. 5. Levering 5.1 Medmindre andet er aftalt, sker alle leveringer ex works (forretningsadresse), Holland (EXW, Incoterms 2010). 5.2 Selvom den oplyste leveringstid overholdes så vidt muligt, gælder denne leveringstid kun tilnærmelsesvis og kan aldrig betragtes som en præklusiv frist. Sælger misligholder først sin forpligtelse angående leveringstiden efter at køber ved et skriftligt varsel har givet sælger mulighed for at levere inden for en rimelig frist, og sælger ikke har benyttet sig af denne mulighed. 5.3 Den aftalte leveringsfrist påbegynder så snart en aftale er kommet i stand i overensstemmelse med artikel Sælger er ikke ansvarlig for skade som følge af, at leveringen ikke sker rettidigt, såfremt denne ikke-rettidige levering skyldes forhold, der ikke er for sælgers regning og risiko, herunder manglende eller for sen opfyldelse fra leverandørers side. 5.5 Købers manglende eller ikke-rettidige opfyldelse af en betalingsforpligtelse udskyder sælgers leveringsforpligtelse. 5.6 Hvis der ikke er aftalt nogen leveringsfrister og leveringen sker efter anmodning, så har sælger ret til at udføre efterårsleveringerne inden 15. december i det pågældende år, og forårsleveringer efter 1. april. 5.7 Klumpplanter skal leveres inden 15. april og potte- og containerplanter inden 15. maj. Fravigelser skal meddeles skriftligt. Ved leveringer efter anmodning har sælger altid ret til at levere klump- og potteplanter efter 15. maj. Ved aftaler der er indgået efter 15. maj har sælger ret til at levere inden 14 dage. 5.8 Hvis der anmodes om at udskyde efterårsleveringen til efter 15. december, forhøjes prisen med 3 %. 5.9 Hvis der anmodes om at udskyde forårsleveringen til efteråret, er alle omkostninger der er afholdt for at muliggøre dette, for aftagerens regning. Derudover skal aftager på tidspunktet for anmodningen betale mindst 50 % af fakturabeløbet som forskud Sælger forbeholder sig ret til at levere varerne i flere omgange, i hvilket tilfælde (betalings)betingelserne jf. artikel 4 også gælder for hver dellevering. 6. Force majeure 6.1 I tilfælde af force majeure herunder almen fejlslagen høst, virusser, naturkatastrofe, strejke, brand, import- eller eksporthindringer eller i tilfælde af andre forhold, som gør, at der ikke kan kræves, at sælger opfylder eller rettidigt opfylder aftalen, har sælger ret til - uden en rets medvirken og uden forpligtelse til nogen som helst skadeerstatning ved en enkelt skriftlig meddelelse, efter eget valg enten at ophæve aftalen helt eller delvist eller at udskyde udførelsen af denne aftale indtil force majeure-forholdet ikke længere foreligger. 6.2 Hvis aftalen allerede delvist er udført af sælger, skal køber betale salgsprisen for de leverede varer.

3 7. Reklamationer 7.1 Ved levering har køber pligt til at undersøge varerne for synlige mangler og/eller mangler der direkte kan observeres. Ved sådanne mangler forstås alle mangler der kan konstateres ved hjælp af almindelige sanser eller en simpel stikprøve. Endvidere har køber pligt til at kontrollere om de leverede varer også i henhold til øvrige punkter er i overensstemmelse med bestillingen. Ved manglende overholdelse af denne kontrolpligt mister køber alle eventuelle krav mod sælger. 7.2 Hvis antallet, mængden eller vægten af leverancen afviger mindre end 10 % fra det aftalte, er køber alligevel forpligtet til at acceptere leverancen. 7.3 Reklamationer i anledning af kvaliteten og kvantiteten af de leverede varer skal indgives skriftligt og senest inden 8 kalenderdag efter leveringen. Mangler som først kan opdages på et senere tidspunkt (ikke-synlige mangler) skal meddeles sælger straks efter opdagelsen eller i hvert fald inden slutningen af den første vækstsæson efter leveringen. Så snart disse frister er overskredet, antages det, at køber har godkendt det leverede, og bliver reklamationer ikke mere taget under behandling. 7.4 Klagen skal indeholde en beskrivelse af manglen, og sælger skal på første anmodning får mulighed for at undersøge klagen. Køber skal tillade, at sælger lader en sagkyndig eller en uafhængig kontrolinstans foretage en inspektion af de pågældende varer. I tilfælde af, at den sagkyndige giver klageren medhold i klagen, er omkostningerne i forbindelse med inspektionen for sælgers regning. Hvis der ikke gives medhold er omkostninger for købers regning. 7.5 Hvis køber har indgivet klagen til sælger rettidigt, og denne har anerkendt klagen, så er sælger efter eget valg udelukkende forpligtet til enten af levere det manglede, udskifte de leverede varer eller refundere en forholdsmæssig del af købsprisen. 7.6 Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning for købers betalingsforpligtelse, medmindre sælger udtrykkeligt har accepteret en sådan opsættelse. 7.7 Returforsendelse af varerne sker for købers regning og risiko og kan kun finde sted efter sælgers forudgående skriftlige tilladelse. 8. Ansvar 8.1. Sælger er aldrig ansvarlig for genvækst eller blomstring af de leverede varer. Det er til enhver tid købers ansvar at vurdere om forholdene, herunder de klimatologiske forhold, er egnede til varerne Sælger garanter sortægtheden af de planter, som han har leveret Plantenavne beskrives ifølge Naamlijst van Houtige Gewassen en de Naamlijst van Vaste planten [Listen over navne på træagtige planter og Listen over navne på stauder] udgivet af PPO [videncenter for planter og deres naturlige omgivelse] i Lisse. 8.4 Bortset fra lovbestemt ansvar på grund af ufravigelige bestemmelser, og bortset fra forsæt og grov uagtsomhed, er sælger aldrig ansvarlig for den skade, som køber har lidt. Ansvar for indirekte skader, følgeskader, immaterielle skader, driftstab, miljøskader, skader på grund af tabt fortjeneste eller skader som følge af ansvar over for tredjemand, udelukkes desuden udtrykkeligt. 8.5 Hvis sælger, trods bestemmelserne i artikel 8.4, pålægges ansvar, uanset årsagen, så er dette ansvar begrænset til et beløb svarende til pågældende varers nettofakturaværdi. 8.6 Køber sikrer sælger mod erstatningskrav, som tredjemand gør gældende i forbindelse med skader, som sælger ikke er ansvarlig for jf. disse betingelser. 9. Annullering 9.1. Sælger har ret til at annullere en ordre, hvis køber på tidspunktet for leveringen endnu ikke har opfyldt sine tidligere betalingsforpligtelser over for sælger eller andre kreditorer rettidigt. Sælger kan ligeledes udøve denne ret hvis sælger betragter oplysningerne om købers kreditværdighed som utilstrækkelige. Disse annulleringer giver køber ingen rettigheder, og han kan aldrig stille sælger til ansvar Køber kan i princippet ikke annullere en ordre. Når køber alligevel helt eller delvist annullerer en ordre, uanset årsagen, bliver sælger kun nødt til at acceptere dette hvis varerne endnu ikke er overdraget til fragtmanden og under forudsætning af, at aftager betaler

4 annulleringsomkostninger, der mindst svarer til 30 % af fakturaværdien af de annullerede varer, plus moms. Samtidig er sælger i så fald berettiget til at debitere alle omkostninger som er afholdt indtil da, og omkostninger som fortsat skal afholdes (bl.a. omkostninger til forberedelsen, behandling, opbevaring og lignende), uden præjudice for sælgers ret til erstatning for tabt fortjeneste og øvrige skader Køber er forpligtet til at aftage de købte varer på det tidspunkt, hvor disse bliver stillet til rådighed for ham. Nægter køber at tage imod disse, så er sælger berettiget til at sælge disse varer andetsteds, og er køber ansvarlig for prisforskellen samt for alle øvrige omkostninger, som sælger afholder som følge heraf, herunder opbevaringsomkostninger. 10. Ejendomsforbehold Ejendomsretten til de varer, som sælger har leveret, overgår først til køber, efter fuldstændig betaling af alle de beløb, som sælger har faktureret, plus eventuel rente, bøde og omkostninger samt af alle krav på grund af manglende opfyldelse af købers forpligtelser i henhold til denne aftale eller andre aftaler. Levering af en check eller et andet omsætningspapir gælder i denne forbindelse ikke som betaling Sælger er berettiget til umiddelbart at tage de solgte varer tilbage, hvis køber på en hvilken som helst måde undlader at opfylde sine (betalings)forpligtelser. I så fald er køber forpligtet til at give sælger adgang til købers terræner og bygninger til dette formål Køber skal opbevare de varer, som er behæftet med ejendomsforbehold, særskilt fra de øvrige varer, med henblik på fortsat at kunne skelne sælgers varer fra de andre varer Så længe de leverede varer er behæftede med ejendomsforbehold, må køber uden for den almindelige drift ikke afhænde, behæfte, pantsætte disse eller på anden måde overdrage disse til tredjemand. Køber er imidlertid ikke berettiget til at afhænde varerne inden for rammerne af den almindelige drift på det tidspunkt, hvor køber har anmodet om betalingsstandsning eller køber er erklæret konkurs. 11. Ophævelse og udskydelse 11.1 Såfremt køber ikke, ikke rettidigt eller ikke ordentligt opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller såfremt der er en begrundet risiko herfor, samt i tilfælde af anmodning om betalingsstandsning, konkurs eller likvidation af købers virksomheder, samt i tilfælde af købers død eller opløsning eller ophør af køber, såfremt denne er et selskab, eller når der opstår en ændring i dens virksomhedsform eller i ledelsen for selskabet eller i de aktiviteter der er indskudt i selskabet, har sælger ret til - uden forudgående varsel og uden en rets medvirken - at udskyde udførelsen af aftalen med en rimelig frist eller at ophæve aftalen uden en nogen som helst forpligtelse til skadeserstatning Sælgers krav vedrørende den del af aftalen, der allerede er udført, samt skaden som følge af udskydelsen eller ophævelsen, herunder tabt fortjeneste, forfalder øjeblikkeligt til betaling. 12. Intellektuelle ejendomsrettigheder Sælger forbeholder sig alle rettigheder, som sælger har til intellektuel ejendom med hensyn til de varer, som sælger har leveret I de tilfælde, hvor det fremgår af sælgers katalog eller den aftale, som parterne har indgået, at en race nyder sortsbeskyttelse hvilket angives med anførelsen (R) efter pågældende races navn er køber bundet af alle forpligtelser, der er knyttet til denne ret. Overtrædelse af denne bestemmelse fører til, at køber er ansvarlig for alle skader, som påføres sælger og tredjemand som følge heraf. 13. Konflikt med lovbestemmelser Hvis en hvilken som helst bestemmelse i disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser ikke gælder eller er i strid med den offentlige orden eller loven, så betragtes kun den pågældende bestemmelse som ikke eksisterende, og er de øvrige bestemmelser imidlertid fortsat gyldige. Sælger forbeholder sig ret til at udskifte den bestridte bestemmelse med en retsgyldig bestemmelse.

5 14. Kompetent ret / gældende lov 14.1 Alle tvister, også dem, som kun af én af parterne betragtes som sådan, påkendes af den kompetente ret, i hvis retskreds sælger har sit hjemsted, uden præjudice for sælgers beføjelse til - om ønsket - at forelægge tvisten for en anden kompetent ret Bestemmelserne i artikel 14.1 påvirker ikke sælgers rettigheder til at få en afgørelse ved hjælp af voldgift, foretaget af én voldgiftsmand hos internationalt handelskammer i overensstemmelse med voldgiftsreglement for det internationale handelskammer. Stedet for voldgifter er Amsterdam, Holland. Voldgiftsproceduren foregår på engelsk Alle de tilbud, som sælger har givet, og alle aftaler, som er indgået mellem køber og sælger er udelukkende underlagt hollandsk ret. May 2011

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KRONOSPAN APS - NOVOPAN

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KRONOSPAN APS - NOVOPAN SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KRONOSPAN APS - NOVOPAN 1 GENERELT 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle ordrer og leverancer foretaget af NOVOPAN, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017

Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Salg og Leveringsbetingelser af den 30. maj 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelse og gyldighed...2 2. Definitioner...2 3. Aftalegrundlag -tilbud og accept...2 4. Priser og betaling...3 5. Produkter,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Bestemmelser for levering af produkter 1. Produktinformation 1. Varerne, som præsenteres på Play-Talk.dk` hjemmesider, udgør Play-talk.dks almindelige sortiment.

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN

HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN HANDELSBETINGELSER FOR JIFFY OG VIRKSOMHEDER I JIFFY-GRUPPEN Artikel 1 - Generelt 1.1 Alle aftaler med, samt tilbud og pristilbud til Jiffy-virksomheder (eller andre virksomheder, der anvender disse handelsbetingelser)

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere