Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004 Årsrapport 2004"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post

5 Indhold Beretning...4 Mission...4 Vision...4 Hovedopgaver...4 Strategi Overordnede resultater...5 Forventninger...6 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...12 Regnskab...16 Driftsregnskab...16 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed...17 Bevillingsafregning...17 Akkumuleret resultat...17 Indtægtsdækket virksomhed...17 Personale...18 Påtegning

6 Beretning Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Strategi Strategien beskriver, hvordan instituttet aktivt skal medvirke til udviklingen af bygge- og boligområdet i perioden Den tager udgangspunkt i instituttets nye profil, der blev besluttet af regeringen d. 3. november 2003 som afslutning på Danmarks Forskningsråds gennemgang af instituttet. Målet er at SBi skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og sektoren kan bruge til at øge vækst og velfærd på byggeog boligområdet. I Strategi har instituttet valgt at sætte fokus på 4 Byggeteknik og Design med fokus på øget kvalitet i byggeriet, herunder konstruktiv sikkerhed Energi og Miljø med fokus på minimering af energiforbrug og miljøbelastning, både i bygge- og driftsfasen Sundhed og Komfort med fokus på sundere bygninger forbedring af sundhed og komfort

7 Proces og Innovation med fokus på øget produktivitet i byggeriet med fokus på processer og bygherrerollen Boliger og Byfornyelse med fokus på mere velfungerende og fleksibelt boligmarked samt en effektiv byfornyelse. Fælles for strategiens mål er at de skal bidrage til at fokusere den anvendelsesorienterede forskning mod byggeriets og boligmarkedets udvikling, målrette og styrke den koordinerede formidling, intensivere samarbejdet med bygge- og boligsektoren og den internationale forskningsverden samt styrke deltagelsen i den forskningsbaserede uddannelse Strategien udmøntes gennem instituttets årlige resultatkontrakter med Økonomi- og Erhvervsministeriet og årlige handlingsplaner for instituttets arbejde. Strategiens indsatsområder er udviklet gennem dialog med instituttets interessenter samt SBi s kontaktforum. Overordnede resultater Året har været præget af instituttets arbejde med at skabe en ny profil, implementering af en ny organisation og sikring af instituttets indtjening. Overordnet set har målopfyldelsen været meget tilfredsstillende i. Efter en nedgang i 2003 er den igen på niveau med målopfyldelsen i Specielt er det tilfredsstillende at de strategiske mål vedr. ny profil og nyt forskningsprogram er opfyldt, da de har stor betydning for den langsigtede positionering af instituttet. Endvidere at det er lykkedes at realisere et resultat der er betydeligt bedre end forventet. Det er kendetegnende for flere af de mål, der kun er delvist opfyldt, at der er problemer med at opnå ekstern finansiering til aktiviteterne. Det har enten taget længere tid end forventet at opnå finansieringen eller været umuligt at skaffe den på trods af gentagne forsøg. Med afsæt i et strategiseminar for alle medarbejdere i januar måned udarbejdede instituttet en strategi for som instituttets bestyrelse godkendte i april måned. Strategien beskriver hvordan instituttet aktivt skal medvirke til udviklingen af bygge- og boligområdet i perioden. I tilknytning til strategien er der udarbejdet et forskningsprogram for der uddyber den valgte fokusering for instituttets forskning i perioden. Selvom der er lagt mange ressourcer i opfyldelsen af de strategiske mål har de faglige resultater generelt været tilfredsstillende inden for alle instituttets forskningsområder. Der har særligt været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende afsluttede projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Energieffektiv skolebelysning. Forvaltning af boligbyggeri, INVESTIMMO. Svensk-dansk parallelbyggesag i Øresundsregionen. Bygningsdesign, arkitektur og brugerkrav. Ny model for naturlig ventilation i BSim2002. Fejl og mangler i byggeriet. Barrierer for energibesparelser. Potentiale for energibesparelser. På grund af omfanget af arbejdet med de strategiske mål og erhvervelse af nye projekter har det dog været nødvendigt at foretage en prioritering af forskernes tidsanvendelse. Det har vejet tungt at færdiggøre allerede påbegyndte forskningsprojekter, hvilket har medført at målene for artikler, sektorsamarbejde og indtjening ikke fuldt ud er opfyldt. 5

8 Tabel 1. Opfyldelse af resultatkontrakt for (vægtede mål). e mål Delvist opfyldte Ikke opfyldte I alt Indsatsområder mål mål Ny profil lederskab 14 % 14 % Anvendt og helhedsorienteret forskning 10 % 10 % 20 % Myndighedsberedskab 5 % 5 % Kommunikation 13 % 13 % Uddannelse 5 % 5 % Samarbejde og partnerskaber 5 % 6 % 11 % Medarbejdere 6 % 2 % 8 % Interne processer og ressourcer 14 % 10 % 24 % i alt 54 % 44 % 2 % 100 % 2003 i alt 21 % 52 % 27 % 100 % 2002 i alt 56 % 44 % % 2001 i alt 58 % 33 % 9 % 100 % 2000 i alt 51 % 41 % 8 % 100 % Instituttets økonomiske resultat er samlet set meget tilfredsstillende, idet det viser et større overskud end forventet både ift. årets budget og ved udgangen af tredje kvartal på hhv 2,9 mio kr og 3,0 mio kr. Den samlede indtjening på netto 23 mio kr 1 er lidt bedre end budgetteret korrigeret for de i til rådighed værende ressourcer. Tilsvarende er udgifterne 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes dels et mindre forbrug 1,6 mio kr og dels en planlagt udskydelse af nogle udgifter på 1,0 mio kr fra til 2005 Instituttet har fastholdt den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter på 42 % som i Tabel 2. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 30,0 Udgifter 59,7 Resultat, brutto - 29,7 Bevilling (nettotal) 32,8 Resultat, netto 3,1 Til videreførsel 3,1 De to finansieringsformer indtægter og finanslovsbevilling, de samlede udgifter og årets resultat. Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 12. Forventninger Med den nye profil har SBi fokuseret sin forskning i fem centrale hovedområder, der skal bidrage til at øge kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. Ambitionen er, at instituttet skal være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter med uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet. I forlængelse af implementeringen af den nye profil og organisation i vil det være en betydelig udfordring i 2005 at arbejde videre med at realisere den nye profil og de strategiske mål. I 2005 er hovedindsatsen centreret om Faglig positionering og styrket samarbejde, og herunder er der udpeget fem strategiske indsatsområder: Faglig positionering, Videnskabelig kvalitet, Sektor- og erhvervssamarbejde, Akkvisition og Forenkling af arbejdsrutiner. 6 1 brutto 30 mio kr incl. udlæg til refusion on interne overførelser vedrørende fællesomkostninger

9 Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution i form af faldende bevillinger og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne bliver det en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Det er desuden en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse med at realisere regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. SBi's rolle er at levere forskningsbaseret viden til at skabe de bedste vilkår for øget kvalitet og vækst på bygge- og boligområdet. På de indre linier har der i især været arbejdet med at styrke akkvisitionsevnen og forbedre kapacitetsstyringen. Begge dele forventes at resultere i at instituttet styrker sin evne til at realisere et bedre resultat for den eksterne indtjening og sikring af en effektiv ressourceudnyttelse. Instituttet har derfor hævet sit mål for ekstern finansiering fra 42 % i til 48 % i

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 3. Oversigt over samlet målopfyldelse. Strategi / Indsatsområde Resultatmål Status Budget/Regnskab Bemærkninger Ny profil - lederskab 1. Ny strategi og implementering af organisation B: 2,2 ÅV R: 2,2 ÅV a. Fastlæggelse og offentliggørelse af ny strategi senest 1. april. Strategien skal indeholde mindst fem tiltag, der skal målrette forskningen og formidlingen, som modtages positivt af centrale aktører i erhvervet. b. Fastlæggelse og implementering af organisationsdetaljer senest 1. august. c. Fastlæggelse af effektindikatorer. 2. Mission, vision og værdigrundlag a. Revision af mission og vision inden 1. juli b. Fastlæggelse af værdigrundlag inden 1. juli c. Udarbejdelse af plan for implementering af SBi s nye mission, vision og værdigrundlag inden 1. juli d. Implementering af SBi s nye mission, vision og værdigrundlag inden udgangen af. B: 0,6 ÅV R: 0,6 ÅV Anvendt og helhedsorienteret forskning 3. Nyt forskningsprogram a. Fastlæggelse af nyt forskningsprogram inden 1. april. b. Fastlæggelse af fokus i forskningsindsatsen i hver forskningsafdeling inden 1. april. B: 1,0 ÅV R: 1,0 ÅV 8

11 4. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang Mål for Delvist opfyldt Der er forudsat 50 forskerårsværk i. Regnskabet viser 43 forskerårsværk Hele publikationer 40 (0,80) Internationale artikler 50 (1,00) og konferenceindlæg - heraf med referee 25 (0,50) 75 (1,74) 42 (0,98) 18 (0,42) Internationale artikler er lavere pga. organisationsændring og delvis omstilling af nogle forskningsområder Danske artikler og kongresindlæg m.v. 90 (1,80) 67 (1,56) Danske publiceringer er faldet pga. en generel ændring mod alene mundtlige præsentationer. Myndighedsberedskab 5. Samarbejdsaftale med EBST og ENS a. Etablering af samarbejdsaftale med EBST inden 1. maj b. Etablering af samarbejdsaftale med ENS inden 1. september Kommunikation 6. Bredere og mere koordineret kommunikation a. Udarbejdelse af revideret kommunikationspolitik. b. Koordineret formidling med en række private oplysningsråd: - gennemførelse af forprojekt for webservice og anvisningskoncept - tilvejebringelse af den nødvendige finansiering til næste fase Delvist opfyldt Ikke opfyldt B: 0,2 ÅV R: 0,3 ÅV Igangsættelsen er forsinket af bevillingsmæssige årsager. Målet forventes først nået i 2005 på grund af den sene bevilling. 7. Kommunikationsmål Indikatorer for kommunikation Publikationssalg (mio.kr) 2,9 Trafik på hjemme siden (antal sidevisninger) Artikler og indslag 350 i døgnmedier Delvist opfyldt 2, Salget er faldet grundet manglende fornyelse af instituttets anvisningsserie og senere færdiggørelse af planlagte anvisninger 9

12 Uddannelse 8. Uddannelses- og forskningssamarbejde a. Udmøntning af rammeaftaler med minimum tre institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter b. Etablering af yderligere tre rammeaftaler med institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter Delvist opfyldt Delvist opfyldt Der er indgået rammeaftale med Københavns Erhvervsakademi og DTU (Center for Indeklima og Energi). Der er indledt forhandlinger med AAU (Byggeteknik) c. Minimum fem ph.d.-studerende d. Deltagelse i uddannelse af minimum 15 speciale- og praktikstuderende Ikke opfyldt Ikke opfyldt Fire 13 Samarbejde og partnerskaber 9. Sektorsamarbejde nationalt og internationalt a. Økonomisk forpligtende samarbejde med branchen i forbindelse med forskningsprojekter: 60 % af samtlige forskningsprojekter b. Etablering af minimum tre strategiske partnerskaber c. 23 % internationale projekter Delvist opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt 55 % 20 % 10. Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse a. Gennemførelse og afrapportering af kundeundersøgelse og afgrænset brugerundersøgelse senest september b. Opstilling af kundetilfredshedsmål og benchmarking af kundetilfredshed senest oktober c. Udarbejdelse af kommunikationsregnskab senest oktober B: 0,2 ÅV R: 0,2 ÅV Medarbejdere 11. Kompetenceudvikling i projektledelse a. Konkretisering af program og fastlæggelse af indhold i modul 1 b. Gennemførelse af modul 1 for projektledelse med deltagelse af mindst 25 % af forskerne B: 0,5 ÅV R: 0,5 ÅV Det rummelige arbejdsmarked Andelen af medarbejdere inden for det rummelige arbejdsmarked, jf. Finansministeriets definitioner skal i være mindst 3,5 % Ikke opfyldt Andelen udgør 2,8 %. På trods af mange henvendelser til Arbejdsformidlingen har det ikke været muligt at få anvist medarbejdere.

13 Interne processer og ressourcer 13. Implementering af Excellencemodellen a. Udarbejdelse af strategi med udgangspunkt i Excellencemodellen inden 1. april b. Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse c. Gennemførelse af selvevaluering af instituttet med Excellence Light d. Styrker og forbedringsområder identificeres gennem udarbejdelse af feed-bach-rapport e. Der udvælges og igangsættes tre væsentlige forbedringsinitiativer 14. Økonomistyring a. Analyse af arbejdsgangene for godkendelse, økonomistyring og budgetopfølgning af projekter B: 1,0 ÅV R: 0,6 ÅV c. Evalueringen er gennemført med Kvikmodellen og der er derfor anvendt færre resssourcer end forudsat i budgettet. e. Der er udvalgt fem initiativer og igangsat tre. B: 0,5 ÅV R: 0,78 ÅV b. Fastlæggelse af procedurer og udvikling af nødvendige hjælpeværktøjer c. Implementering af de nye procedurer og de nødvendige hjælpeværktøjer c. På grund af store problemer med leverandøren af ARS har man måttet ændre målet. Der er i stedet indgået aftale med DMU om køb af deres ARS-opsætning og -rapporter med virkning fra Nye procedurer implementeres primo IT a. Fastlæggelse af ny ITorganisation inden 1. maj b. Udarbejdelse af IThandlingsplan 16. Mål for indtjening og medfinansiering Nøgletal for indtægter (%) for B: 0,1 ÅV R: 0,1 ÅV Delvist opfyldt Ekstern forsknings- 43,0 finansiering - heraf privat finan- 9,0 siering - heraf international 8,5 finansiering 41,9 13,0 6,0 Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har været som forventet. Målopfyldelsen vurderes generelt som tilfredsstillende. 11

14 Tabel 4. Publiceringer. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af delvist opfyldte mål Mål nr. 4 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har i haft en mindre stigning i formidlingen via traditionelle publikationer i forhold til de foregående år til trods for det reducerede mål for denne type formidling, se tabel 4. Traditionelle publikationer er normalt nødvendige som dokumentation for de opnåede resultater og bliver som regel forventet af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Antallet af traditionelle publikationer er således mest et udtryk for antallet af projekter under færdiggørelse. Antallet af internationale artikler og kongresindlæg er på niveau med sidste år og andelen med referee er faldet, men målt pr. årsværk er der realiseret stort set det samme. Når det ikke er lykkedes at opfylde de højere mål for, skyldes det at indsatsen har været mere koncentreret om at opfylde de strategiske mål og erhvervelse af nye projekter, samt at det er meget begrænset, hvad der er af internationale fagblade og kongresser med referee på byggeområdet. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er lavere end de foregående år. Årsagen til dette er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. På den baggrund vil instituttet overveje hvorvidt man skal opretholde dette mål for fremtiden. Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Mål Resultat Publikationer 62 (1,02) 64 (1,26) 40 (0,80) 75 (1,74) Internationale artikler og kongresindlæg 39 (0,64) 82 (1,35) 43 (0,84) 50 (1,00) 42 (0,98) - heraf med referee-system 14 (0,23) 37 (0,61) 24 (0,46) 25 (0,50) 18 (0,42) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 90 (1,80) 67 (1,56) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal publikationer pr. forskerårsværk. Mål nr. 6 Bredere og mere koordineret kommunikation SBi har etableret et samarbejde om koordinering af informationsaktiviteterne med byggebranchens private oplysningsråd. I forlængelse af dette samarbejde blev der i foråret 2002 indleveret en ansøgning til Fonden Realdania. Instituttet havde forventet at projektet kunne iværksættes senest i begyndelse af men ansøgningen førte først i august til påbegyndelsen af et forprojekt til forberedelse af en række konkrete tiltag til forbedring af byggeriets vidensystem. Forprojektet udføres i samarbejde mellem SBi, oplysningsrådene og en række andre aktører på byggevidenområdet. Forprojeket ventes først afsluttet med en rapport ultimo marts 2005 på grund af den senere påbegyndelse. Først derefter vil det være muligt at tilvejebringe den nødvendige finansiering til næste fase. 12 Mål nr. 7 Kommunikationsmål SBi har gennem en årrække haft stadig vanskeligere ved at opnå ekstern medfinansiering til fornyelse af instituttets generelle byggetekniske anvisninger. Dette har ført til at en række af disse anvisninger ikke længere er tidssvarende, hvorfor salget af anvisningerne særligt det seneste år har været kraftigt faldende. Endvidere er en del af instituttets nye anvisninger som var planlagt udgivet i, ikke færdiggjort på grund af opprioritering af andre

15 forskningsopgaver. De vil først blive udgivet i Samlet har disse forhold medført et lavere publikationssalg end ventet. Tabel 5. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 2,8 2,7 2,9 3 2,6 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og ikke fra forskningsprodukter, som det planlægges at reducere omfanget af jf. tabel 2. Mål nr. 8 Uddannelses- og forskningssamarbejde Tidligere indgåede rammeaftaler med flere universiteter og højere læreanstalter er blevet udmøntet i konkrete samarbejdsaftaler. Der er indgået nye samarbejdsaftaler med Københavns Erhvervsakademi og det Internationale Center for Indeklima og Energi ved DTU. Aftalerne lægger rammer for et udvidet samarbejde omkring forskning, udvikling, uddannelse og øvrig formidling af viden. Der forhandles endvidere med Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet, men denne aftale er ikke blevet endeligt formuleret og dermed er målet kun delvist opfyldt. SBi har i medvirket ved uddannelse af fire Ph.d. studerende og 13 speciale og praktikstuderende fra bl.a. DTU og Aalborg Universitet. SBi s muligheder for at deltage i denne uddannelsesaktivitet er afhængig af relevante projekter, og samlet set har instituttet undervurderet den tid det tager at etablere samarbejder om projekter og uddannelse. Derfor er også denne del af målet kun delvist opfyldt. Mål nr. 9 Sektorsamarbejde nationalt og internationalt SBi har i fastholdt andelen af projekter med økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren, men har ikke opnået den ønskede stigning. Årsagen, til at der ikke er opnået den ønskede stigning, er primært, at det har været vanskeligere end oprindeligt antaget, at få branchen til at udvidde det økonomisk forpligtende samarbejde. Andelen af internationale projekter er også fastholdt i forhold til året før uden den ønskede stigning. Årsagen til dette er, at EU's 6. rammeprogram ikke indeholder konkrete indsatsområder for byggeri eller bolig, og at de projekter, der nu sættes i gang, typisk er større pr. deltager end tidligere. Hertil kommer, at EU's finansieringsandel i projekterne i praksis er reduceret til ca. 50 % mod % i andre forskningssager, således, at SBi er nødt til at være mere restriktiv med, hvilke projekter instituttet kan deltage i. Tabel 6. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2002 Realiseret 2003 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 40 % 52 % 55 % 60 % 55 % Internationale projekter - 23 % 20 % 23 % 20 % Mål nr. 16 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 41,9 % mod budgetteret 43,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf er væsentligt forøget mens instituttet ikke har opnået den forventede fremgang i den internationale finansiering, primært af samme årsager som anført ovenfor vedr. EU s 6. rammeprogram. 13

16 Tabel 7. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Regnskab 2001 Regnskab 2002 Regnskab 2003 Mål Regnskab Indtægter, nøgletal (%) Ekstern forskningsfinansiering 42,0 41,6 41,6 43,0 41,9 - heraf privat finansiering 3,1 3,9 10,0 9,0 13,0 - heraf international finansiering 3,5 6,6 6,1 8,5 6,0 Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 8 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2001 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2003 til viser en stor nedgang i finansieringen fra kommuner samt andre statslige kilder. Til gengæld er der en markant stigning i finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR (brancheforening for de danske eldistributionsselskaber). Efter en nedgang i antallet af opgaver for eget ministerområde, herunder Energistyrelsen, har det nu stabiliseret sig på et niveau på ca. 30 % af de samlede indtægter. Opgavesammensætningen har samtidig ændret sig mod flere opgaver fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Internationalt er niveauet uændret på omkring 15 % af den eksterne finansiering. Tabel 8. Udvikling i ekstern finansiering fra 2001 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2001 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (kun sager bevilget før ressortomlægningen) 22,9 % 17,2 % 1,6 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 1,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (kun sager bevilget efter ressortomlægningen) - 3,4 % 4,3 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen - 3,3 % 8,4 % 19,9 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 42,1 % 25,6 % 16,1, % 10,5 % Forskningsrådene 10,4 % 8,7 % 3,6 % 2,3 % Andre statslige kilder 2,4 % 9,6 % 17,5 % 6,4 % Kommuner 1,8 % 4,3 % 9,8 % 1,7 % ELFOR ,9 % Private fonde og branchen i øvrigt 9,1,% 12,7 % 24,0 % 33,7 % EU og andre internationale kilder 10,2 % 14,9 % 14,7 % 15,6 % Analyse af udvalgte mål Mål nr. 1 Ny strategi og implementering af organisation Regeringen besluttede den 3. november 2003, at instituttet skal fortsætte som selvstændigt sektorforskningsinstitut, men med en ny profil. I forlængelse heraf har instituttet i fastlagt en Strategi med udgangspunkt i den nye profil. Strategien er udviklet gennem dialog med SBi s interessenter og kontaktforum. Følgende tiltag fra strategien er blevet særligt positivt modtaget i erhvervet: Forskningsprogrammerne og deres prioritering, Koordineret formidling, Samarbejde og partnerskaber med sektoren, Uddannelsesbidrag, Formidling rettet mod praksis og International videnhjemtagning. 14

17 Endvidere er der med udgangspunkt i den nye organisation fastlagt og implementeret nye forretningsgange og organisationsdeltaljer. Alle med det formål at effektivisere instituttets drift til at understøtte realisering af strategien. SBi har stor opmærksomhed på at instituttets indsats skal resulterer i de effekter i samfundet, der er fastlagt gennem visionen og strategien. For løbende at vurdere om indsatsen bidrager til dette er der fastlagt en række effektindikatorer. Målet er årligt at gennemføre en vurdering af hvorvidt SBi har bidraget til den ønskede udvikling. Mål nr. 2 Mission, vision og værdigrundlag I har SBi fastlagt en ny mission og vision med udgangspunkt i instituttets nye profil og ØEM s nyformulerede organisationsgrundlag. SBi s mission og vision kan betragtes som en delmænge af ØEM s mission og vision og udtrykker, hvilke opgaver der skal løses (mission) og hvilken effekt indsatsen skal skabe (vision). Endvidere er der i formuleret og implementeret et sæt af værdier, der udtrykker hvorledes instituttet arbejder i det daglige for at realisere missionen og visionen. Værdierne er fastlagt med udgangspunkt i instituttets kultur, der er etableret over mange år, samt ØEM s værdigrundlag. I ændrede instituttet ligeledes kortnavn fra By og Byg til SBi for i højere grad at bringe instituttets kortnavn i overensstemmelse med den nye profil. For at understrege at det gamle SBI ikke kommer tilbage skrives SBi med lille i. Ud over at være anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, vil instituttet være kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation er vigtige elementer i SBi s nye profil. Til at understrege det nye navn er der ligeledes fastlagt et nyt logo. En kort beskrivelse af instituttets nye profil er samlet i en ny præsentationsfolder. Mål nr. 10 Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse SBi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af rekvirenternes oplevelse af samarbejdet med instituttet. En benchmarking med Socialforskningsinstituttet, som anvender samme metode, viser at SBi s rekvirenters oplevelse af samarbejdet med instituttet ligger på et særdeles tilfredsstillende niveau. På denne baggrund er der fastsat følgende sammenfattende tilfredshedsmål for 2005: Når rekvirenterne spørges om de alt i alt har været tilfredse med samarbejdet med SBi, er gennemsnittet 5,4 på en skala fra 1 til 6, med 6 som det bedste. Undersøgelsen af rekvirenternes tilfredshed er afrapporteret sammen med de centrale resultater af instituttets kommunikationsarbejde i et kundeog kommunikationsregnskab, som fremover vil blive fremlagt en gang årligt. 15

18 Regnskab Driftsregnskab Tabel 9. Regnskab for Statens Byggeforskningsinstitut ( ). Regnskab 2003 Budget Regnskab R-B Budget 2005 Udgifter, løn 43,0 45,8 38,0-7,8 40,9 Udgifter, øvrig 23,7 25,9 21,7-4,2 22,8 Udgifter i alt 66,7 71,7 59,7-12,0 63,7 Indtægter 32,6 38,9 30,0-8,9 34,8 Resultat, brutto - 34,1-32,8-29,7 3,1-28,9 Bevilling (nettotal) 35,5 32,8 32,8-28,9 Resultat, netto 1,4-3,1 3,1 - Tabel 9 viser de vigtigste bruttotal for regnskab og budget. Det realiserede resultat er 3,1 mio. kr. Tekniske afvigelser kan henføres til følgende årsager: Der har været en mindreomsætning af udlæg i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. Forskydningen er neutral for økonomien, idet nedgangen er lige stor for udgifter henholdsvis refusion. Interne statslige overførsler (her fordeling af fællesomkostninger) har været 1,0 mio. kr. mindre. Denne forskydning er også neutral for økonomien. Aktivitetsmæssige afvigelser er afledt af byforskningens bortfald som resultat af opgavegennemgangen for sektorforskningen. Omstillingen er gennemført i. Mindreforbrug på 8,4 mio. kr. samlet for løn og øvrig drift. Mindreindtægt på 5,3 mio. kr. vedrørende ekstern finansiering af forskningen. Budgettet, der vises i tabel 9, er finanslovens og tillægsbevillingslovens bruttotal for. Årets resultat forøger opsparingen/videreførslen til 4,7 mio. kr., jf. tabel 12. Tabel 10. Årets resultat opdelt på hovedformål (mio. kr.). Hovedformål Indtægter Udgifter Resultat Forskning, udvikling og formidling almindelig virksomhed Tilskudsfinansieret 6,1 21,7 36,5 20,9-30,4 0,8 Målinger/prøvninger m.m. 2,2 2,0 0,2 Ph.d.-ordning, andel af lønudgift - 0,3-0,3 Hjælpefunktioner - 15,5 - Generel ledelse og administration - 5,5 - Total 30,0 59,7-29,7 Bevilling (nettotal) ,8 Resultat, netto - - 3,1 16

19 Tabel 10 præsenterer hovedformål 1 (forskning, udvikling og formidling), hovedformål 2 (målinger og prøvninger m.m.) og hovedformål 3 (ph.d.-uddannelse). Herudover vises hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Af resultatkolonnen fremgår det, i hvilket omfang basisbevilling og opsparing skal finansiere det enkelte formål. Nettoresultatet videreføres til følgende år. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed SBi udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed helt eller delvist finansieret af programbevillinger fra statslige og kommunale myndigheder, herunder tilsagn/tilskud fra ministerier, styrelser, institutioner m.v., private organisationer, danske og nordiske råd, fonde, EU og andre internationale organer m.v. Der er i høj grad tale om medfinansiering af de forskningsaktiviteter, der udføres i den almindelige virksomhed, jf. tabel 10. Årets tilsagn/tilskud var 21,7 mio. kr. Resultatet til videreførsel 0,8 mio. kr. indgår i det samlede akkumulerede resultat, jf. tabel 12. Bevillingsafregning Tabel 11 viser finanslovens nettoudgiftsbevilling (basisbevilling) og bevillingens anvendelse, herunder den akkumulerede bevilling til videreførsel til følgende år. Tabel 11. Bevillingsafregning (mio.kr.). Hovedkonto Bevilling Regnskab Årets overskud Bevillingsteknisk omflytning Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året Lønsum 24,7 22,5 2,2-2,8 Øvrig drift 8,1 7,2 0,9-1,9 I alt 32,8 29,7 3,1-4,7 Akkumuleret resultat Tabel 12. Akkumuleret resultat. Hovedkonto Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo ,9 0,2 1,6 3,1 4,7 Det akkumulerede resultat i tabel 12 viser udviklingen for den samlede opsparing/videreførsel for hovedkontoen over fire år. Efter et usædvanligt stort fald i 2002 er opsparingen genetableret. Opsparingen er i forøget med 3,1 mio.kr. og udgør ultimo året 4,7 mio. kr. Der er henlagt midler som udsvingsmargin for eksterne forskningsindtægter samt fortaget henlæggelser til eventualforpligtelser vedrørende tidligere år. Der er herudover afsat midler til investeringer udskudt fra. Indtægtsdækket virksomhed SBi udfører arbejde efter rekvisition fra offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. på områder, hvor instituttet har særlig ekspertise eller særligt udstyr, og hvor opgaverne ikke løses mere hensigtsmæssigt af andre. Instituttet udfører ikke rutineprøvninger, og de rekvirerede opgaver skal have værdi i en bredere forskningsmæssig sammenhæng. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter sådanne opgaver, bestilt til rekvirentens eget brug. 17

20 Tabel 13. Akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (hovedformål 2) (1.000 kr.) Salg af varer og tjenesteydelser Tabel 13 viser det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed over fire år. Det akkumulerede resultat må ikke være negativt fire år i træk, hvilket er opfyldt. Resultatet indgår i det samlede akkumulerede resultat, jf. tabel 12. Personale De tilpasninger af organisationen, der blev iværksat i slutningen af 2003 slog først fuldt igennem i på grund af lange opsigelsesvarsler. Ud over de mange fratrædelser har en del medarbejdere fået nedsat deres arbejdstid i forbindelse med de organisatoriske tilpasninger. To vakante lederstillinger er desuden i blevet varetaget af andre, der ikke er blevet erstattet i deres egen stilling. Herved opstår den relativt store difference i årsværk mellem 2003 og. Tabel 14. Personaleoplysninger Budget Årsværk ,3 101,3 83,7 85 Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere I 2001 og 2002 omfatter antallet af årsværk ikke indstationerede, jobtilbudsansatte der er månedslønnede af instituttet, samt studentermedhjælpere på kontrakt. Fra 2003 er alle medarbejdere inkluderet. 18

21 Påtegning Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 29. november For de dele af virksomhedsregnskabet, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrivelse i henhold hertil. Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret. Hørsholm, den 31. marts 2005 Statens Byggeforskningsinstitut Kurt Hockerup Bestyrelsesformand Lone Møller Sørensen Direktør København, den 5. april 2005 Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Michael Dithmer Departementschef 19

22 20

23

24 Årsrapport

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt 2004 2007 By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2004-2007 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2004 Forfatter Lone Møller Sørensen Sprog Dansk Sidetal 22 Emneord

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI Center for Sprogteknologi Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 København, April 2003 Center for Sprogteknologi Njalsgade 80 2300 København S Tlf: +45 35 32 90 90 Fax: +45 35 32 90

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere