Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004 Årsrapport 2004"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post

5 Indhold Beretning...4 Mission...4 Vision...4 Hovedopgaver...4 Strategi Overordnede resultater...5 Forventninger...6 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...12 Regnskab...16 Driftsregnskab...16 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed...17 Bevillingsafregning...17 Akkumuleret resultat...17 Indtægtsdækket virksomhed...17 Personale...18 Påtegning

6 Beretning Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Strategi Strategien beskriver, hvordan instituttet aktivt skal medvirke til udviklingen af bygge- og boligområdet i perioden Den tager udgangspunkt i instituttets nye profil, der blev besluttet af regeringen d. 3. november 2003 som afslutning på Danmarks Forskningsråds gennemgang af instituttet. Målet er at SBi skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og sektoren kan bruge til at øge vækst og velfærd på byggeog boligområdet. I Strategi har instituttet valgt at sætte fokus på 4 Byggeteknik og Design med fokus på øget kvalitet i byggeriet, herunder konstruktiv sikkerhed Energi og Miljø med fokus på minimering af energiforbrug og miljøbelastning, både i bygge- og driftsfasen Sundhed og Komfort med fokus på sundere bygninger forbedring af sundhed og komfort

7 Proces og Innovation med fokus på øget produktivitet i byggeriet med fokus på processer og bygherrerollen Boliger og Byfornyelse med fokus på mere velfungerende og fleksibelt boligmarked samt en effektiv byfornyelse. Fælles for strategiens mål er at de skal bidrage til at fokusere den anvendelsesorienterede forskning mod byggeriets og boligmarkedets udvikling, målrette og styrke den koordinerede formidling, intensivere samarbejdet med bygge- og boligsektoren og den internationale forskningsverden samt styrke deltagelsen i den forskningsbaserede uddannelse Strategien udmøntes gennem instituttets årlige resultatkontrakter med Økonomi- og Erhvervsministeriet og årlige handlingsplaner for instituttets arbejde. Strategiens indsatsområder er udviklet gennem dialog med instituttets interessenter samt SBi s kontaktforum. Overordnede resultater Året har været præget af instituttets arbejde med at skabe en ny profil, implementering af en ny organisation og sikring af instituttets indtjening. Overordnet set har målopfyldelsen været meget tilfredsstillende i. Efter en nedgang i 2003 er den igen på niveau med målopfyldelsen i Specielt er det tilfredsstillende at de strategiske mål vedr. ny profil og nyt forskningsprogram er opfyldt, da de har stor betydning for den langsigtede positionering af instituttet. Endvidere at det er lykkedes at realisere et resultat der er betydeligt bedre end forventet. Det er kendetegnende for flere af de mål, der kun er delvist opfyldt, at der er problemer med at opnå ekstern finansiering til aktiviteterne. Det har enten taget længere tid end forventet at opnå finansieringen eller været umuligt at skaffe den på trods af gentagne forsøg. Med afsæt i et strategiseminar for alle medarbejdere i januar måned udarbejdede instituttet en strategi for som instituttets bestyrelse godkendte i april måned. Strategien beskriver hvordan instituttet aktivt skal medvirke til udviklingen af bygge- og boligområdet i perioden. I tilknytning til strategien er der udarbejdet et forskningsprogram for der uddyber den valgte fokusering for instituttets forskning i perioden. Selvom der er lagt mange ressourcer i opfyldelsen af de strategiske mål har de faglige resultater generelt været tilfredsstillende inden for alle instituttets forskningsområder. Der har særligt været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende afsluttede projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Energieffektiv skolebelysning. Forvaltning af boligbyggeri, INVESTIMMO. Svensk-dansk parallelbyggesag i Øresundsregionen. Bygningsdesign, arkitektur og brugerkrav. Ny model for naturlig ventilation i BSim2002. Fejl og mangler i byggeriet. Barrierer for energibesparelser. Potentiale for energibesparelser. På grund af omfanget af arbejdet med de strategiske mål og erhvervelse af nye projekter har det dog været nødvendigt at foretage en prioritering af forskernes tidsanvendelse. Det har vejet tungt at færdiggøre allerede påbegyndte forskningsprojekter, hvilket har medført at målene for artikler, sektorsamarbejde og indtjening ikke fuldt ud er opfyldt. 5

8 Tabel 1. Opfyldelse af resultatkontrakt for (vægtede mål). e mål Delvist opfyldte Ikke opfyldte I alt Indsatsområder mål mål Ny profil lederskab 14 % 14 % Anvendt og helhedsorienteret forskning 10 % 10 % 20 % Myndighedsberedskab 5 % 5 % Kommunikation 13 % 13 % Uddannelse 5 % 5 % Samarbejde og partnerskaber 5 % 6 % 11 % Medarbejdere 6 % 2 % 8 % Interne processer og ressourcer 14 % 10 % 24 % i alt 54 % 44 % 2 % 100 % 2003 i alt 21 % 52 % 27 % 100 % 2002 i alt 56 % 44 % % 2001 i alt 58 % 33 % 9 % 100 % 2000 i alt 51 % 41 % 8 % 100 % Instituttets økonomiske resultat er samlet set meget tilfredsstillende, idet det viser et større overskud end forventet både ift. årets budget og ved udgangen af tredje kvartal på hhv 2,9 mio kr og 3,0 mio kr. Den samlede indtjening på netto 23 mio kr 1 er lidt bedre end budgetteret korrigeret for de i til rådighed værende ressourcer. Tilsvarende er udgifterne 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes dels et mindre forbrug 1,6 mio kr og dels en planlagt udskydelse af nogle udgifter på 1,0 mio kr fra til 2005 Instituttet har fastholdt den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter på 42 % som i Tabel 2. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 30,0 Udgifter 59,7 Resultat, brutto - 29,7 Bevilling (nettotal) 32,8 Resultat, netto 3,1 Til videreførsel 3,1 De to finansieringsformer indtægter og finanslovsbevilling, de samlede udgifter og årets resultat. Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 12. Forventninger Med den nye profil har SBi fokuseret sin forskning i fem centrale hovedområder, der skal bidrage til at øge kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. Ambitionen er, at instituttet skal være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter med uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet. I forlængelse af implementeringen af den nye profil og organisation i vil det være en betydelig udfordring i 2005 at arbejde videre med at realisere den nye profil og de strategiske mål. I 2005 er hovedindsatsen centreret om Faglig positionering og styrket samarbejde, og herunder er der udpeget fem strategiske indsatsområder: Faglig positionering, Videnskabelig kvalitet, Sektor- og erhvervssamarbejde, Akkvisition og Forenkling af arbejdsrutiner. 6 1 brutto 30 mio kr incl. udlæg til refusion on interne overførelser vedrørende fællesomkostninger

9 Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution i form af faldende bevillinger og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne bliver det en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Det er desuden en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse med at realisere regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. SBi's rolle er at levere forskningsbaseret viden til at skabe de bedste vilkår for øget kvalitet og vækst på bygge- og boligområdet. På de indre linier har der i især været arbejdet med at styrke akkvisitionsevnen og forbedre kapacitetsstyringen. Begge dele forventes at resultere i at instituttet styrker sin evne til at realisere et bedre resultat for den eksterne indtjening og sikring af en effektiv ressourceudnyttelse. Instituttet har derfor hævet sit mål for ekstern finansiering fra 42 % i til 48 % i

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 3. Oversigt over samlet målopfyldelse. Strategi / Indsatsområde Resultatmål Status Budget/Regnskab Bemærkninger Ny profil - lederskab 1. Ny strategi og implementering af organisation B: 2,2 ÅV R: 2,2 ÅV a. Fastlæggelse og offentliggørelse af ny strategi senest 1. april. Strategien skal indeholde mindst fem tiltag, der skal målrette forskningen og formidlingen, som modtages positivt af centrale aktører i erhvervet. b. Fastlæggelse og implementering af organisationsdetaljer senest 1. august. c. Fastlæggelse af effektindikatorer. 2. Mission, vision og værdigrundlag a. Revision af mission og vision inden 1. juli b. Fastlæggelse af værdigrundlag inden 1. juli c. Udarbejdelse af plan for implementering af SBi s nye mission, vision og værdigrundlag inden 1. juli d. Implementering af SBi s nye mission, vision og værdigrundlag inden udgangen af. B: 0,6 ÅV R: 0,6 ÅV Anvendt og helhedsorienteret forskning 3. Nyt forskningsprogram a. Fastlæggelse af nyt forskningsprogram inden 1. april. b. Fastlæggelse af fokus i forskningsindsatsen i hver forskningsafdeling inden 1. april. B: 1,0 ÅV R: 1,0 ÅV 8

11 4. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang Mål for Delvist opfyldt Der er forudsat 50 forskerårsværk i. Regnskabet viser 43 forskerårsværk Hele publikationer 40 (0,80) Internationale artikler 50 (1,00) og konferenceindlæg - heraf med referee 25 (0,50) 75 (1,74) 42 (0,98) 18 (0,42) Internationale artikler er lavere pga. organisationsændring og delvis omstilling af nogle forskningsområder Danske artikler og kongresindlæg m.v. 90 (1,80) 67 (1,56) Danske publiceringer er faldet pga. en generel ændring mod alene mundtlige præsentationer. Myndighedsberedskab 5. Samarbejdsaftale med EBST og ENS a. Etablering af samarbejdsaftale med EBST inden 1. maj b. Etablering af samarbejdsaftale med ENS inden 1. september Kommunikation 6. Bredere og mere koordineret kommunikation a. Udarbejdelse af revideret kommunikationspolitik. b. Koordineret formidling med en række private oplysningsråd: - gennemførelse af forprojekt for webservice og anvisningskoncept - tilvejebringelse af den nødvendige finansiering til næste fase Delvist opfyldt Ikke opfyldt B: 0,2 ÅV R: 0,3 ÅV Igangsættelsen er forsinket af bevillingsmæssige årsager. Målet forventes først nået i 2005 på grund af den sene bevilling. 7. Kommunikationsmål Indikatorer for kommunikation Publikationssalg (mio.kr) 2,9 Trafik på hjemme siden (antal sidevisninger) Artikler og indslag 350 i døgnmedier Delvist opfyldt 2, Salget er faldet grundet manglende fornyelse af instituttets anvisningsserie og senere færdiggørelse af planlagte anvisninger 9

12 Uddannelse 8. Uddannelses- og forskningssamarbejde a. Udmøntning af rammeaftaler med minimum tre institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter b. Etablering af yderligere tre rammeaftaler med institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter Delvist opfyldt Delvist opfyldt Der er indgået rammeaftale med Københavns Erhvervsakademi og DTU (Center for Indeklima og Energi). Der er indledt forhandlinger med AAU (Byggeteknik) c. Minimum fem ph.d.-studerende d. Deltagelse i uddannelse af minimum 15 speciale- og praktikstuderende Ikke opfyldt Ikke opfyldt Fire 13 Samarbejde og partnerskaber 9. Sektorsamarbejde nationalt og internationalt a. Økonomisk forpligtende samarbejde med branchen i forbindelse med forskningsprojekter: 60 % af samtlige forskningsprojekter b. Etablering af minimum tre strategiske partnerskaber c. 23 % internationale projekter Delvist opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt 55 % 20 % 10. Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse a. Gennemførelse og afrapportering af kundeundersøgelse og afgrænset brugerundersøgelse senest september b. Opstilling af kundetilfredshedsmål og benchmarking af kundetilfredshed senest oktober c. Udarbejdelse af kommunikationsregnskab senest oktober B: 0,2 ÅV R: 0,2 ÅV Medarbejdere 11. Kompetenceudvikling i projektledelse a. Konkretisering af program og fastlæggelse af indhold i modul 1 b. Gennemførelse af modul 1 for projektledelse med deltagelse af mindst 25 % af forskerne B: 0,5 ÅV R: 0,5 ÅV Det rummelige arbejdsmarked Andelen af medarbejdere inden for det rummelige arbejdsmarked, jf. Finansministeriets definitioner skal i være mindst 3,5 % Ikke opfyldt Andelen udgør 2,8 %. På trods af mange henvendelser til Arbejdsformidlingen har det ikke været muligt at få anvist medarbejdere.

13 Interne processer og ressourcer 13. Implementering af Excellencemodellen a. Udarbejdelse af strategi med udgangspunkt i Excellencemodellen inden 1. april b. Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse c. Gennemførelse af selvevaluering af instituttet med Excellence Light d. Styrker og forbedringsområder identificeres gennem udarbejdelse af feed-bach-rapport e. Der udvælges og igangsættes tre væsentlige forbedringsinitiativer 14. Økonomistyring a. Analyse af arbejdsgangene for godkendelse, økonomistyring og budgetopfølgning af projekter B: 1,0 ÅV R: 0,6 ÅV c. Evalueringen er gennemført med Kvikmodellen og der er derfor anvendt færre resssourcer end forudsat i budgettet. e. Der er udvalgt fem initiativer og igangsat tre. B: 0,5 ÅV R: 0,78 ÅV b. Fastlæggelse af procedurer og udvikling af nødvendige hjælpeværktøjer c. Implementering af de nye procedurer og de nødvendige hjælpeværktøjer c. På grund af store problemer med leverandøren af ARS har man måttet ændre målet. Der er i stedet indgået aftale med DMU om køb af deres ARS-opsætning og -rapporter med virkning fra Nye procedurer implementeres primo IT a. Fastlæggelse af ny ITorganisation inden 1. maj b. Udarbejdelse af IThandlingsplan 16. Mål for indtjening og medfinansiering Nøgletal for indtægter (%) for B: 0,1 ÅV R: 0,1 ÅV Delvist opfyldt Ekstern forsknings- 43,0 finansiering - heraf privat finan- 9,0 siering - heraf international 8,5 finansiering 41,9 13,0 6,0 Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har været som forventet. Målopfyldelsen vurderes generelt som tilfredsstillende. 11

14 Tabel 4. Publiceringer. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af delvist opfyldte mål Mål nr. 4 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har i haft en mindre stigning i formidlingen via traditionelle publikationer i forhold til de foregående år til trods for det reducerede mål for denne type formidling, se tabel 4. Traditionelle publikationer er normalt nødvendige som dokumentation for de opnåede resultater og bliver som regel forventet af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Antallet af traditionelle publikationer er således mest et udtryk for antallet af projekter under færdiggørelse. Antallet af internationale artikler og kongresindlæg er på niveau med sidste år og andelen med referee er faldet, men målt pr. årsværk er der realiseret stort set det samme. Når det ikke er lykkedes at opfylde de højere mål for, skyldes det at indsatsen har været mere koncentreret om at opfylde de strategiske mål og erhvervelse af nye projekter, samt at det er meget begrænset, hvad der er af internationale fagblade og kongresser med referee på byggeområdet. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er lavere end de foregående år. Årsagen til dette er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. På den baggrund vil instituttet overveje hvorvidt man skal opretholde dette mål for fremtiden. Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Mål Resultat Publikationer 62 (1,02) 64 (1,26) 40 (0,80) 75 (1,74) Internationale artikler og kongresindlæg 39 (0,64) 82 (1,35) 43 (0,84) 50 (1,00) 42 (0,98) - heraf med referee-system 14 (0,23) 37 (0,61) 24 (0,46) 25 (0,50) 18 (0,42) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 90 (1,80) 67 (1,56) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal publikationer pr. forskerårsværk. Mål nr. 6 Bredere og mere koordineret kommunikation SBi har etableret et samarbejde om koordinering af informationsaktiviteterne med byggebranchens private oplysningsråd. I forlængelse af dette samarbejde blev der i foråret 2002 indleveret en ansøgning til Fonden Realdania. Instituttet havde forventet at projektet kunne iværksættes senest i begyndelse af men ansøgningen førte først i august til påbegyndelsen af et forprojekt til forberedelse af en række konkrete tiltag til forbedring af byggeriets vidensystem. Forprojektet udføres i samarbejde mellem SBi, oplysningsrådene og en række andre aktører på byggevidenområdet. Forprojeket ventes først afsluttet med en rapport ultimo marts 2005 på grund af den senere påbegyndelse. Først derefter vil det være muligt at tilvejebringe den nødvendige finansiering til næste fase. 12 Mål nr. 7 Kommunikationsmål SBi har gennem en årrække haft stadig vanskeligere ved at opnå ekstern medfinansiering til fornyelse af instituttets generelle byggetekniske anvisninger. Dette har ført til at en række af disse anvisninger ikke længere er tidssvarende, hvorfor salget af anvisningerne særligt det seneste år har været kraftigt faldende. Endvidere er en del af instituttets nye anvisninger som var planlagt udgivet i, ikke færdiggjort på grund af opprioritering af andre

15 forskningsopgaver. De vil først blive udgivet i Samlet har disse forhold medført et lavere publikationssalg end ventet. Tabel 5. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 2,8 2,7 2,9 3 2,6 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og ikke fra forskningsprodukter, som det planlægges at reducere omfanget af jf. tabel 2. Mål nr. 8 Uddannelses- og forskningssamarbejde Tidligere indgåede rammeaftaler med flere universiteter og højere læreanstalter er blevet udmøntet i konkrete samarbejdsaftaler. Der er indgået nye samarbejdsaftaler med Københavns Erhvervsakademi og det Internationale Center for Indeklima og Energi ved DTU. Aftalerne lægger rammer for et udvidet samarbejde omkring forskning, udvikling, uddannelse og øvrig formidling af viden. Der forhandles endvidere med Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet, men denne aftale er ikke blevet endeligt formuleret og dermed er målet kun delvist opfyldt. SBi har i medvirket ved uddannelse af fire Ph.d. studerende og 13 speciale og praktikstuderende fra bl.a. DTU og Aalborg Universitet. SBi s muligheder for at deltage i denne uddannelsesaktivitet er afhængig af relevante projekter, og samlet set har instituttet undervurderet den tid det tager at etablere samarbejder om projekter og uddannelse. Derfor er også denne del af målet kun delvist opfyldt. Mål nr. 9 Sektorsamarbejde nationalt og internationalt SBi har i fastholdt andelen af projekter med økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren, men har ikke opnået den ønskede stigning. Årsagen, til at der ikke er opnået den ønskede stigning, er primært, at det har været vanskeligere end oprindeligt antaget, at få branchen til at udvidde det økonomisk forpligtende samarbejde. Andelen af internationale projekter er også fastholdt i forhold til året før uden den ønskede stigning. Årsagen til dette er, at EU's 6. rammeprogram ikke indeholder konkrete indsatsområder for byggeri eller bolig, og at de projekter, der nu sættes i gang, typisk er større pr. deltager end tidligere. Hertil kommer, at EU's finansieringsandel i projekterne i praksis er reduceret til ca. 50 % mod % i andre forskningssager, således, at SBi er nødt til at være mere restriktiv med, hvilke projekter instituttet kan deltage i. Tabel 6. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2002 Realiseret 2003 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 40 % 52 % 55 % 60 % 55 % Internationale projekter - 23 % 20 % 23 % 20 % Mål nr. 16 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 41,9 % mod budgetteret 43,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf er væsentligt forøget mens instituttet ikke har opnået den forventede fremgang i den internationale finansiering, primært af samme årsager som anført ovenfor vedr. EU s 6. rammeprogram. 13

16 Tabel 7. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Regnskab 2001 Regnskab 2002 Regnskab 2003 Mål Regnskab Indtægter, nøgletal (%) Ekstern forskningsfinansiering 42,0 41,6 41,6 43,0 41,9 - heraf privat finansiering 3,1 3,9 10,0 9,0 13,0 - heraf international finansiering 3,5 6,6 6,1 8,5 6,0 Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 8 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2001 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2003 til viser en stor nedgang i finansieringen fra kommuner samt andre statslige kilder. Til gengæld er der en markant stigning i finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR (brancheforening for de danske eldistributionsselskaber). Efter en nedgang i antallet af opgaver for eget ministerområde, herunder Energistyrelsen, har det nu stabiliseret sig på et niveau på ca. 30 % af de samlede indtægter. Opgavesammensætningen har samtidig ændret sig mod flere opgaver fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Internationalt er niveauet uændret på omkring 15 % af den eksterne finansiering. Tabel 8. Udvikling i ekstern finansiering fra 2001 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2001 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (kun sager bevilget før ressortomlægningen) 22,9 % 17,2 % 1,6 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 1,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (kun sager bevilget efter ressortomlægningen) - 3,4 % 4,3 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen - 3,3 % 8,4 % 19,9 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 42,1 % 25,6 % 16,1, % 10,5 % Forskningsrådene 10,4 % 8,7 % 3,6 % 2,3 % Andre statslige kilder 2,4 % 9,6 % 17,5 % 6,4 % Kommuner 1,8 % 4,3 % 9,8 % 1,7 % ELFOR ,9 % Private fonde og branchen i øvrigt 9,1,% 12,7 % 24,0 % 33,7 % EU og andre internationale kilder 10,2 % 14,9 % 14,7 % 15,6 % Analyse af udvalgte mål Mål nr. 1 Ny strategi og implementering af organisation Regeringen besluttede den 3. november 2003, at instituttet skal fortsætte som selvstændigt sektorforskningsinstitut, men med en ny profil. I forlængelse heraf har instituttet i fastlagt en Strategi med udgangspunkt i den nye profil. Strategien er udviklet gennem dialog med SBi s interessenter og kontaktforum. Følgende tiltag fra strategien er blevet særligt positivt modtaget i erhvervet: Forskningsprogrammerne og deres prioritering, Koordineret formidling, Samarbejde og partnerskaber med sektoren, Uddannelsesbidrag, Formidling rettet mod praksis og International videnhjemtagning. 14

17 Endvidere er der med udgangspunkt i den nye organisation fastlagt og implementeret nye forretningsgange og organisationsdeltaljer. Alle med det formål at effektivisere instituttets drift til at understøtte realisering af strategien. SBi har stor opmærksomhed på at instituttets indsats skal resulterer i de effekter i samfundet, der er fastlagt gennem visionen og strategien. For løbende at vurdere om indsatsen bidrager til dette er der fastlagt en række effektindikatorer. Målet er årligt at gennemføre en vurdering af hvorvidt SBi har bidraget til den ønskede udvikling. Mål nr. 2 Mission, vision og værdigrundlag I har SBi fastlagt en ny mission og vision med udgangspunkt i instituttets nye profil og ØEM s nyformulerede organisationsgrundlag. SBi s mission og vision kan betragtes som en delmænge af ØEM s mission og vision og udtrykker, hvilke opgaver der skal løses (mission) og hvilken effekt indsatsen skal skabe (vision). Endvidere er der i formuleret og implementeret et sæt af værdier, der udtrykker hvorledes instituttet arbejder i det daglige for at realisere missionen og visionen. Værdierne er fastlagt med udgangspunkt i instituttets kultur, der er etableret over mange år, samt ØEM s værdigrundlag. I ændrede instituttet ligeledes kortnavn fra By og Byg til SBi for i højere grad at bringe instituttets kortnavn i overensstemmelse med den nye profil. For at understrege at det gamle SBI ikke kommer tilbage skrives SBi med lille i. Ud over at være anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, vil instituttet være kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation er vigtige elementer i SBi s nye profil. Til at understrege det nye navn er der ligeledes fastlagt et nyt logo. En kort beskrivelse af instituttets nye profil er samlet i en ny præsentationsfolder. Mål nr. 10 Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse SBi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af rekvirenternes oplevelse af samarbejdet med instituttet. En benchmarking med Socialforskningsinstituttet, som anvender samme metode, viser at SBi s rekvirenters oplevelse af samarbejdet med instituttet ligger på et særdeles tilfredsstillende niveau. På denne baggrund er der fastsat følgende sammenfattende tilfredshedsmål for 2005: Når rekvirenterne spørges om de alt i alt har været tilfredse med samarbejdet med SBi, er gennemsnittet 5,4 på en skala fra 1 til 6, med 6 som det bedste. Undersøgelsen af rekvirenternes tilfredshed er afrapporteret sammen med de centrale resultater af instituttets kommunikationsarbejde i et kundeog kommunikationsregnskab, som fremover vil blive fremlagt en gang årligt. 15

18 Regnskab Driftsregnskab Tabel 9. Regnskab for Statens Byggeforskningsinstitut ( ). Regnskab 2003 Budget Regnskab R-B Budget 2005 Udgifter, løn 43,0 45,8 38,0-7,8 40,9 Udgifter, øvrig 23,7 25,9 21,7-4,2 22,8 Udgifter i alt 66,7 71,7 59,7-12,0 63,7 Indtægter 32,6 38,9 30,0-8,9 34,8 Resultat, brutto - 34,1-32,8-29,7 3,1-28,9 Bevilling (nettotal) 35,5 32,8 32,8-28,9 Resultat, netto 1,4-3,1 3,1 - Tabel 9 viser de vigtigste bruttotal for regnskab og budget. Det realiserede resultat er 3,1 mio. kr. Tekniske afvigelser kan henføres til følgende årsager: Der har været en mindreomsætning af udlæg i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. Forskydningen er neutral for økonomien, idet nedgangen er lige stor for udgifter henholdsvis refusion. Interne statslige overførsler (her fordeling af fællesomkostninger) har været 1,0 mio. kr. mindre. Denne forskydning er også neutral for økonomien. Aktivitetsmæssige afvigelser er afledt af byforskningens bortfald som resultat af opgavegennemgangen for sektorforskningen. Omstillingen er gennemført i. Mindreforbrug på 8,4 mio. kr. samlet for løn og øvrig drift. Mindreindtægt på 5,3 mio. kr. vedrørende ekstern finansiering af forskningen. Budgettet, der vises i tabel 9, er finanslovens og tillægsbevillingslovens bruttotal for. Årets resultat forøger opsparingen/videreførslen til 4,7 mio. kr., jf. tabel 12. Tabel 10. Årets resultat opdelt på hovedformål (mio. kr.). Hovedformål Indtægter Udgifter Resultat Forskning, udvikling og formidling almindelig virksomhed Tilskudsfinansieret 6,1 21,7 36,5 20,9-30,4 0,8 Målinger/prøvninger m.m. 2,2 2,0 0,2 Ph.d.-ordning, andel af lønudgift - 0,3-0,3 Hjælpefunktioner - 15,5 - Generel ledelse og administration - 5,5 - Total 30,0 59,7-29,7 Bevilling (nettotal) ,8 Resultat, netto - - 3,1 16

19 Tabel 10 præsenterer hovedformål 1 (forskning, udvikling og formidling), hovedformål 2 (målinger og prøvninger m.m.) og hovedformål 3 (ph.d.-uddannelse). Herudover vises hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Af resultatkolonnen fremgår det, i hvilket omfang basisbevilling og opsparing skal finansiere det enkelte formål. Nettoresultatet videreføres til følgende år. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed SBi udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed helt eller delvist finansieret af programbevillinger fra statslige og kommunale myndigheder, herunder tilsagn/tilskud fra ministerier, styrelser, institutioner m.v., private organisationer, danske og nordiske råd, fonde, EU og andre internationale organer m.v. Der er i høj grad tale om medfinansiering af de forskningsaktiviteter, der udføres i den almindelige virksomhed, jf. tabel 10. Årets tilsagn/tilskud var 21,7 mio. kr. Resultatet til videreførsel 0,8 mio. kr. indgår i det samlede akkumulerede resultat, jf. tabel 12. Bevillingsafregning Tabel 11 viser finanslovens nettoudgiftsbevilling (basisbevilling) og bevillingens anvendelse, herunder den akkumulerede bevilling til videreførsel til følgende år. Tabel 11. Bevillingsafregning (mio.kr.). Hovedkonto Bevilling Regnskab Årets overskud Bevillingsteknisk omflytning Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året Lønsum 24,7 22,5 2,2-2,8 Øvrig drift 8,1 7,2 0,9-1,9 I alt 32,8 29,7 3,1-4,7 Akkumuleret resultat Tabel 12. Akkumuleret resultat. Hovedkonto Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo ,9 0,2 1,6 3,1 4,7 Det akkumulerede resultat i tabel 12 viser udviklingen for den samlede opsparing/videreførsel for hovedkontoen over fire år. Efter et usædvanligt stort fald i 2002 er opsparingen genetableret. Opsparingen er i forøget med 3,1 mio.kr. og udgør ultimo året 4,7 mio. kr. Der er henlagt midler som udsvingsmargin for eksterne forskningsindtægter samt fortaget henlæggelser til eventualforpligtelser vedrørende tidligere år. Der er herudover afsat midler til investeringer udskudt fra. Indtægtsdækket virksomhed SBi udfører arbejde efter rekvisition fra offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. på områder, hvor instituttet har særlig ekspertise eller særligt udstyr, og hvor opgaverne ikke løses mere hensigtsmæssigt af andre. Instituttet udfører ikke rutineprøvninger, og de rekvirerede opgaver skal have værdi i en bredere forskningsmæssig sammenhæng. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter sådanne opgaver, bestilt til rekvirentens eget brug. 17

20 Tabel 13. Akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (hovedformål 2) (1.000 kr.) Salg af varer og tjenesteydelser Tabel 13 viser det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed over fire år. Det akkumulerede resultat må ikke være negativt fire år i træk, hvilket er opfyldt. Resultatet indgår i det samlede akkumulerede resultat, jf. tabel 12. Personale De tilpasninger af organisationen, der blev iværksat i slutningen af 2003 slog først fuldt igennem i på grund af lange opsigelsesvarsler. Ud over de mange fratrædelser har en del medarbejdere fået nedsat deres arbejdstid i forbindelse med de organisatoriske tilpasninger. To vakante lederstillinger er desuden i blevet varetaget af andre, der ikke er blevet erstattet i deres egen stilling. Herved opstår den relativt store difference i årsværk mellem 2003 og. Tabel 14. Personaleoplysninger Budget Årsværk ,3 101,3 83,7 85 Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere I 2001 og 2002 omfatter antallet af årsværk ikke indstationerede, jobtilbudsansatte der er månedslønnede af instituttet, samt studentermedhjælpere på kontrakt. Fra 2003 er alle medarbejdere inkluderet. 18

21 Påtegning Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 29. november For de dele af virksomhedsregnskabet, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrivelse i henhold hertil. Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret. Hørsholm, den 31. marts 2005 Statens Byggeforskningsinstitut Kurt Hockerup Bestyrelsesformand Lone Møller Sørensen Direktør København, den 5. april 2005 Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Michael Dithmer Departementschef 19

22 20

23

24 Årsrapport

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Notat By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Sammenfatning Generelt om Danmarks Forskningsråds gennemgang By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) kan fuldt

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Administrerende direktør SFI

Administrerende direktør SFI Stillings- og personprofil Administrerende direktør SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2013 Opdragsgiver Bestyrelsen for SFI Adresse SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere