Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for TDC Webtekst"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte ordrebekræftelse grundlaget for aftalen mellem dig og TDC. Nogle af punkterne i vilkårene er særlige vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Du har under visse betingelser fortrydelsesret i 14 dage fra aftalen er indgået. Læs mere i vilkårenes pkt. 1A Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som TDC leverer i henhold til abonnementsaftalen. Hvis du er privatperson, skal du betale din regning via Betalingsservice. Hvis du ønsker, at betale på andre måder, opkræver TDC et betalingsgebyr. Læs mere i vilkårenes pkt. 10. TDC lukker for din adgang til TDC Webtekst, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i vilkårenes pkt. 11 Hvis der opstår fejl i TDC's net, så din adgang til TDC Webtekst ikke virker, retter TDC fejlen inden for normal arbejdstid. Læs mere om TDC's fejlretning og erstatningsansvar i vilkårenes pkt. 13. Du er bundet af din aftale med TDC i 3 måneder fra aftalen er indgået - medmindre du benytter din fortrydelsesret. Du kan i øvrigt opsige aftalen til udgangen af en måned. Læs mere i vilkårenes pkt. 14 Ændring af priser og abonnementsvilkår varsles skriftligt. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem TDC og dig som kunde. Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Abonnementsaftalen A. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter mv Registrering og ændring af adresseoplysninger Kvalitets- og serviceniveau Leveringstidspunkt Behandling af kundeoplysninger (opkalds- og regningsdata) Regningsspecifikation Flytning Priser Betaling Kundens forhold A. Kundens ansvar B. Kundens misligholdelse (TDC s lukkeret) TDC s misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af abonnementsaftalen Opsigelse og uopsigelighedsperiode Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten Ændring af vilkår og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse Abonnementsaftalen Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på TDC Webtekst, der udbydes af TDC Totalløsninger A/S (herefter TDC). Et abonnement på TDC Webtekst omfatter en Internet teksttelefontjeneste for kommunikationshæmmede og andre, som skal kommunikere med dem. Det er en forudsætning, for at kunden kan bruge sit abonnement på TDC Webtekst, at kunden har adgang til Internettet. Det fremgår af TDC s skriftlige ordrebekræftelse, hvad abonnementsaftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen modtager kunden gældende abonnementsvilkår, priser og produktinformation. Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for abonnementsaftalen mellem kunden og TDC. Side 2 af 7

3 1.A. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at TDC påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når TDC påbegynder leveringen, jf. pkt Aftalens parter m.v. Parterne i denne aftale om abonnement på TDC Webtekst er kunden (abonnenten) og TDC. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelse af abonnementsvilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod TDC eller TDC s medarbejdere. 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TDC oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse). TDC kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med TDC. Kunden skal efter TDC s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. TDC kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og TDC s registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give TDC meddelelse herom. 4. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om tjenestens til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til TDC Handicapservice. 5. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen fastlægger TDC på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. et leveringstidspunkt, der meddeles kunden i TDC s ordrebekræftelse. 6. Behandling af kundeoplysninger (opkalds- og regningsdata) TDC registrerer opkalds- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af TDC Webtekst. Opkalds- og regningsdata omfatter bl.a. kundens eget nummer, det kaldte nummer, datoen for samtalen samt samtalens begyndelsestidspunkt og varighed. Side 3 af 7

4 7. Regningsspecifikation TDC fremsender en takstopdelt regning, jf. pkt. 10, til kunden. På den takstopdelte regning er de debiterede ydelser fordelt på de takseringskategorier TDC opererer med, og omfatter oplysning om alle fakturerede opkald, herunder oplysning om takseringskategori, dato, klokkeslæt, kaldt nummer, opkaldets varighed og pris. 8. Flytning Ved flytning skal kunden straks give TDC skriftlig meddelelse herom, jf. pkt Priser TDC fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. TDC opkræver forbrugsafgifter, oprettelsesafgift og abonnementsafgift. Derudover kan TDC opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for den valgte abonnementsform kan fås ved henvendelse til TDC. 10. Betaling Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Kunden skal betale regningen via Betalingsservice. Hvis kunden ønsker at betale på andre måder f.eks. via giroindbetalingskort - opkræves et betalingsgebyr pr. udsendt regning. Hvis betalingen sker via Betalingsservice fremgår oplysninger vedrørende regningen af udskriften fra kundens pengeinstitut eller Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 5, og opkrævningen sker normalt kvartalsvis forud. Eventuelle forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis. TDC kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er TDC berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TDC er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. TDC er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende abonnement på andre teletjenester, der udbydes af TDC, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor TDC varetager opkrævningen på dennes vegne. TDC kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, herunder andre selskaber i TDC-koncernen, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af TDC. Side 4 af 7

5 11. Kundens forhold 11.A. Kundens ansvar Ved oprettelse af abonnementsaftalen får kunden et kundenavn og et password til brug for adgang til TDC Webtekst. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. Kunden kan ved downloading af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TDC har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. 11.B. Kundens misligholdelse (TDC s lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TDC berettiget til at afbryde kundens adgang til TDC Webtekst. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Opkrævning af eventuel oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. B. Opkrævning af forbrugsafgifter og eventuelle abonnementsafgifter m.v. betales ikke efter TDC s fremsendelse af et rykkerbrev. C. Kunden udøver chikane mod TDC eller TDC s medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i TDC s offentlige telenet, jf. pkt. 2. D. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt. 3. E. Kunden er taget under konkursbehandling. F. Misbrug af tjenesten, benyttelse til andre forhold end omtalt i pkt.1 Afbrydelse af kundens adgang til TDC Webtekst medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager TDC snarest genåbning af kundens adgang til TDC Webtekst. TDC er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TDC opsige abonnementsaftalen uden varsel, jf. pkt. 14. En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på TDC teletjenester, før gælden er betalt. Side 5 af 7

6 12. TDC's misligholdelse 12.A. Fejlafhjælpning TDC afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC s offentlige telenet eller Internettjenesten TDC Webtekst, er kunden forpligtet til at dække TDC s udgifter til fejlsøgning. 12.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis der opstår fejl i TDC Webtekst der medfører afbrydelse af kundens adgang til internettjenesten TDC Webtekst, foretager TDC efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette vil dog kun ske, hvis kunden har været uden kontakt i den pågældende periode i mere end 2 døgn, Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgiften. 12.C. Erstatningsansvar TDC er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TDC eller nogen, som TDC har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. TDC er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC Webtekst i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. TDC er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at TDC Webtekst ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. 12.D. Force majeure TDC er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 12.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for TDC s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TDC s egne medarbejdere. 13. Overdragelse af abonnementsaftalen Kunden kan ikke overdrage abonnementsaftalen til en ny kunde. TDC kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen til et andet selskab i TDC-koncernen. 14. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Abonnementsaftalen er uopsigelig i 3 måneder fra aftaleindgåelsen, og løber herefter automatisk videre. Kunden kan herefter opsige abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned. Side 6 af 7

7 Ved TDC s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 16, kan kunden dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. TDC opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. TDC kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens adgang til internettjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 11.B. TDC kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis TDC ophører med at udbyde TDC Webtekst. 15. Driftssikkerhed og ændringer af TDC Webtekst TDC er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC Webtekst for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. TDC tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TDC skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kunden. TDC forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af TDC Webtekst på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 16. Ændring af vilkår og priser TDC kan ændre disse abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af engangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel. 17. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og TDC om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til TDC. TDC træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. TDC s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 18. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 15. januar Side 7 af 7

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere