Årsrapport Forebyggende hjemmebesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1

2 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som ikke modtager hjælp til både praktisk bistand og personlig pleje. Formålet er at sikre kommenens borgere et godt liv i alderdommen, og at støtte op om Viborg Kommunes indsats i forhold til hverdags rehabilitering Forebyggende hjemmebesøg har lovhjemmel i Servicelovens 79a: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt75 år, og som bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, dog skal der tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk bistand fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. I Viborg Kommune sendes brev til alle borgere i målgruppen en gang om året. Brevenes udformning er forskellige afhængig af hvilken alder man har: I det første brev de 75 årige modtager om forebyggende hjemmebesøg, sætter vi dato på hvornår vi gerne vil besøge dem. Sammen med brevet modtager de en informationsfolder om tilbuddet. De årige modtager et brev med et tilbud om at komme til et foredrag. Desuden får de tilbudt et besøg, hvis de kontakter os. For aldersgruppen der er over 79 år modtager borgeren et brev, hvor vi skriver, hvornår vi gerne vil besøge dem. Det er selvfølgelig frivilligt om man ønsker at modtage besøget. Der er omkring 5800 borgere tilknyttet tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Alder (år) Tilbudt besøg Ønskede besøg Fordeling mellem antal tilbudte besøg og antal ønskede besøg Vi er 4 forebyggende medarbejdere, der er ansat 27,5 timer pr. uge. Hver medarbejder er tilknyttet et geografisk distrikt i Viborg Kommune. Denne opdeling er valgt fordi vi mener det er vigtigt, at borgerne får besøg af den samme medarbejder hvert år. Det forebyggende team er tværfagligt med sygeplejerske, ergoterapeut og plejehjemsassistent., Det er vores opgave at samtalerne kommer til at dreje sig om sundhedsfremme og forebyggelse, men hvad der mere specifikt bliver talt om, bestemmer den enkelte borger. Derfor bliver besøgene og deres indhold 2

3 meget forskellige. Der bliver taget udgangspunkt i deres livshistorie, og de eventuelle problemstillinger de oplever lige nu. Det er vigtigt at koble både sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til den enkeltes livshistorie, for at sikre at de tiltag vi sætter i værk, giver mening for den enkelte. Det er også en af forudsætningerne i den rehabiliterende indsats, hvis man skal ændre vaner, er en væsentlig forudsætning for succes at den enkelte oplever det som meningsfyldt. De emner vi tager udgangspunkt i er eksemplevis KRAM faktorerne, her tolkes KRAM som det er gjort i sundhedspolitikken fra 2011: Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Kompetence, Ressourcer, Anerkendelse og Meningsfuldhed. Desuden taler vi meget aktivitet i hverdagen. Aktivitet i hverdagen kan være dem vi har i forbindelse med de daglige gøremål, og det kan være aktiviteter vi går til uden for hjemmet. Til sidstnævnte har vi udarbejdet en oversigt med aktivitetstilbud både inden for offentlig- og privat regi. Rigtig mange oplever meget usikkerhed over, hvad de skal gøre eller hvem de kan rette henvendelse til, hvis de får problemer med at klare dagligdagen og dens udfordringer. Til det formål har vi udarbejdet en telefonliste over hvem de kan rette henvendelse til. Listen bliver gennemgået, og det giver os samtidig en god mulighed for at komme omkring mange emner eks. incontinens, nedsat hørelse, nedsat syn eller hjælpermidler. Vi taler om muligheden for få hjælp fra en frivillig med også at de selv kan blive frivillig. Til borger med computer introducerer vi dem til brugen af Viborg Kommunes hjemmeside, hvis de har behov for det. Det er ikke nødvendigvis de store forkromede løsninger der kommer ud af et forebyggende hjemmebesøg. Det kan eksempelvis være: - at de får en badebænk, så faldrisikoen i badet mindskes. - At de begynder at gå til et lokalt motionstilbud, for at vedligeholde sit fysiske funktionsniveau. - At de bliver tilknyttet ældresagens telefonkæde, så de føler sig mere trygge. - At de kommer i kontakt med Viborg Kommunes tilbud om sundhedskurser, hvis de har svært ved at håndtere en kronisk lidelse. Det kan også være, at der er behov for mere omfattende indsats, og her hjælper vi med at skabe kontakt til visitation sundhed eller egen læge. Inden visitationen eventuelt kontaktes orienterer vi om sagsgangen, så borgerne er bekendt med den. Vi understreger meget, at vi ikke har nogen myndighedsrolle. Men hvis de vil søge om hjælp, vi er helt sikre på at de ikke kan få bevilget, fortæller vi, at vi ikke tror de kan få en bevilling, men at de selvfølgelig har ret til at søge. På den måde kan vi være med til at begrænse antallet af henvendelser til visitation sundhed. De forebyggende hjemmebesøg kan også blive brugt til at orientere om ændringer i Viborg Kommunes tilbud. Her kan eksempelvis nævnes overgang til e-boks og ændringer i tilbuddet om lægekørsel. Det er sundhedsfremmende at få lejlighed til at fortælle, hvad der er personligt meningsfyldt for en, og især hvis man derigennem får et skub til at udvikle sig. Det fremmer ældres handlerkraft og tryghed, hvis de kender til mulighederne i lokalsamfundet, og de har ansigt på den fagperson, de kan ty til med spørgsmål og ved behov for hjælp. 3

4 Temaeftermiddage om hjertekar-sygdomme og lungelidelser. I efteråret afholdt vi temamøder for de årige. På møderne var der foredrag om hjertekar sygdomme og lungelidelsen KOL. Det var hhv. hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening, der stod for oplæggene. Formålet med møderne var at formidle viden om, hvordan vi kan forebygge eller leve bedst muligt med hhv. en hjerte- eller lungesygdom. Møderne bliver afholdt som et supplement til de forebyggende hjemmebesøg. I henhold til lovgivningen får alle i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg tilbudt et besøg, men vi har erfaret at en del af de yngre gerne tager imod et tilbud om foredrag fremfor et besøg. Der blev inviteret 2667 personer. 484 personer deltog i møderne. Begrundelsen for at det er gruppen fra år, der modtager tilbud om temamøde er, at vi i den gruppe finder flest, der kan profitere af tilbuddet. For personer over 79 år er der oftest et større behov for et individuelt besøg, så møderne har også det formål, at vi kan bruge de fleste ressourcer på den gruppe, der har det største behov. Vel vidende at det opsporende arbejde for den målgruppe muligvis ikke er så optimal som tidligere Tilbud om temamøder startede i Her blev møderne kun afholdt i Bjerringbro og Viborg. I de øvrige områder blev det aflyst på grund af manglende tilslutning. I 2013 var målet at temamøderne skulle afholdes i alle områder. For at sikre, at vi kunne afholde det i alle områder, valgte vi at der kun blev tilbudt ét temamøde i hvert område, hvor vi i 2012 tilbød 3 temamøder med forskellige emner. Emnevalget til temamøderne var livsstilssygdommene, hjerte-kar og lungelidelser, som er relevant for mange. Vi valgte at inddrage patientforeningerne, fordi vi gerne vil have bredde i budskabet. Så der både bliver fortalt om årsagen til sygdommen, hvordan den kan forebygges og hvordan man lever bedst muligt med den. Budskabet skal være enkelt, så alle får noget med sig fra møderne. Lokalafdelingerne for hjerteog lungeforeningerne deltog også ved møderne. Her fik de lejlighed til at fortælle om de aktiviteter, de tilbyder rundt i lokalområdet. Hermed støtter vi også op omkring det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, der bliver gjort i privat/frivilligt regi. Temamøderne blev afholdt i Viborg, Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum. Alle steder var der god tilslutning til møderne. I Viborg og Bjerringbro var der så mange, at vi var nødt til at henvise nogle enkelte til andre mødesteder. Ud af de 484 fremmødte udfyldte omkring 75% et evalueringsskema efter mødet. Evalueringen viser, at der var stor tilfredshed med foredragsholderne, og % synes at budskabet blev godt formidlet. Over halvdelen af deltagerne gik fra mødet med en ny viden, de kunne bruge i deres hverdag. Af de der udfyldte evalueringsskemaerne havde 13% en lungesygdom, og 26% havde en hjertekar sygdom. Det vil sige, at rigtig mange deltog i møderne med det formål at få mere viden om, hvordan de kan forebygge at få de to livsstilssygdomme. Knapt en femtedel angav, at de ville ændre vaner efter mødet. 4

5 Det er nok ikke realistisk at tro, at så mange reelt får ændret vaner. Men det viser at budskabet har været vedkommende, og formidlet så deltagerne har kunnet tage det til sig, i en sådan grad at de gerne vil ændre vaner. En forudsætning for at vi kan få succes med temamøderne er, at vi kan få foredragsholdere der kan komme igennem med deres budskab. Der er udgifter forbundet med afholdelse af temamøderne eksempelvis til foredragsholdere. Digitalisering På rigtig mange besøg bliver der spurgt til og kommenteret på at post fra det offentlige bliver digitaliseret. Vi oplever at mange føler sig kørt ud på et sidespor, de er meget usikre over for det, der nu skal ske. Vi har i den forbindelse etableret et samarbejde med Claus Dreier, konsulent i ledelsessekretariatet. Samarbejdet har både til formål, at vi kan give den viden vi har på området videre ind centralt, og at vi kan få viden om, hvad der sker på området. Vi er nøglepersoner i forhold til at få formidlet Viborg Kommunes retningslinjer for digitalisering ud til de borgere, der nok har vanskeligst ved at kunne håndtere ændringerne. Rygestop I efteråret 2013 blev alle 4 forebyggende medarbejdere uddannet rygestopinstruktører. Formålet med uddannelsen er at blive en del at tobaksnetværket i Viborg Kommune, og være med til at få implementeret anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne for tobak. Derfor vil vi i 2014 sætte fokus på rygning ved alle besøg. Vi vil italesætte rygevaner i forhold til en anerkendende tilgang. Fokus ændres fra rygestop til reduktion i forbrug af røg. Rygestop er selvfølgelig det bedste, men ud fra den erfaring vi har fra tidligere besøg, tror vi ikke ret mange er motiveret for at stoppe. Men støtte til at nedsætte forbruget af røg, er der nok flere, der vil være med til. Enhver reduktion i røg er en sundhedsmæssig gevinst. Alle de der får besøg vil blive registreret mhp. om de er rygere eller ej, og om de er interesseret i at ændre vaner. Registreringen skal bruges til at opspore om der i lokalsamfundet er behov for evt. gruppestoprådgivning. Ud over at sætte fokus på rygning ved hjemmebesøg, vil vi som rygstopsinstruktører medvirke i events der laves for alle borgere i Viborg Kommune. Registrering I 2013 er der i Care udarbejdet en skabelon til faglig vurdering målrettet forebyggende hjemmebesøg. Registreringen skal være med til at vi kan følge og huske den enkelte borger, og dermed opkvalificere vores 5

6 besøg. Desuden skal registreringen danne grundlag for statistikker på udvalgte områder, og være et redskab til afgøre, hvad der skal sættes fokus på fremover. Det er vigtigt for de forebyggende medarbejdere, at registrering og dokumentation holdes på et minimum, da vi mener det er ude hos borgerne, vi kan gøre en forskel. I januar 2014 flytter de 4 forebyggende medarbejdere i Sundhedscentret. Vi glæder os til at være en del af Sundhedscentret, og til sammen med kollegaer i sundhedscentret opnå en synergieffekt i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Kommende års udfordringer Regeringen er på vej med en ændring i forhold til de forebyggende hjemmebesøg, hvor der lægges op til at prioriterer ressourcerne på de borgere, der har de største behov, især ensomme og udsatte. Dette kræver at vi finder frem til en måde at opspore målgruppen på. Der lægges desuden op til at ændre målgruppen, til også at omfatte sårbare personer under 75 år. feks. borgere der har misbrugsproblemer, er isolerede, eller lige har mistet deres ægtefælle. Borgerne skal ifølge regeringens udspil fortsat tilbydes et besøg første gang, når de fylder 75 år, både mhp. om de er i risikogruppen, og med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme. Da antallet af ældre i Viborg Kommune over 75 år vil stige markant over de næste 10 år, vil det for os i det forebyggende team kræve at vi har fokus på nye vinkler i vores møde med borgene, for at vi fortsat kan overholde lovens krav. Herefter lægges der fra regeringens side op til at aldersgrænsen for faste årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg målrettes til de 80 +årige. Samt at der udarbejdes en vejledning mhp. at understøtte kommunerne i opsporingen af de særlig udsatte. Udfordringen for os i 2014 vil derfor have fokus på hvordan vi opsporer de udsatte, og får målrettet vores tilbud bedst muligt til denne målgruppe. Samt hvordan vi bedst muligt bliver istand til at screene de nye 75-årige mhp. om de kan vente med næste tilbud til de fylder 80 år, hvis regeringens udspil til lovforslaget vedtages.. 6

7 7

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Evalueringsrapport Denne gruppe har brug for nogen, som er tæt på dem Juni 2011

Læs mere

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015 Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre Program 2015 Indholdsfortegnelse - Velkommen indenfor hos os 3 - Hvem er vi, og hvor holder vi til? 4 - Hvad tilbyder vi i vores sundhedscenter 7 - Blodtryksmåling

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere - erfaringer fra metodeudviklingsprojekter i Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne December 2011 Finn Kenneth Hansen og Marianne Malmgren CASA Metoder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013

VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013 VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013 Indholdsfortegnelse Spørgeskema anvendt i Projekt Sundhed og trivsel... 1 Trivselsambassadører... 9 Kursusprogram

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere