EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON"

Transkript

1 [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om samarbejdsaftale for 2006 samt om ændring af retningslinierne for Brobygningspuljen. PROBLEMSTILLING Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden 2002 indgået en årlig samarbejdsaftale om en særlig målrettet integrationsindsats på foreningsområdet, hvorefter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har rekvireret ydelser under Kultur- og Fritidsudvalget efter bestiller- og udførermodellen (BUM). Der skal nu indgås samarbejdsaftale for I den forbindelse skal endvidere tages stilling til retningslinierne for Brobygningspuljen. LØSNING Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet varetages af Projektrådgivningen, som har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. Indsatsen sker i form af økonomisk støtte til foreninger (Brobygningspuljen på 1,2 mill. kr. årligt), rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde samt samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører. Projektrådgivningen har i de foregående år skabt gode og bæredygtige resultater. En ekstern evaluering i august 2005 viser, at der fortsat er behov for Projektrådgivningens ydelser, og at der er stor tilfredshed blandt Projektrådgivningens brugere, jf. bilag 7. Ny samarbejdsaftale På den baggrund har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale for 2006 med samme økonomiske omfang som i 2005, jf. bilag 2. Aftalen indebærer blandt andet, at der opstilles følgende nye særlige indsatsområder for Projektrådgivningen: En særlig indsats for at styrke integrationen af etniske minoriteter i det frivillige foreningsliv i Tingbjerg. En særlig indsats over for børnene i Mjølnerparken med henblik på deres aktive deltagelse i lokalområdets foreningsliv. En særlig indsats for at få flere unge rollemodeller dvs. etniske minoritetsunge i alderen år, der tager aktiv del i foreningslivet som frivillige, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. 1

2 INDSTILLING fortsat [EKSEMPEL: BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] En særlig indsats for at udvikle og videreformidle metoder til at inddrage etniske minoritetsforældre og bedsteforældre i børn og unges kultur- og fritidsliv. En særlig indsats for at fremme sammentænkningen af sundhedsområdet og foreningslivet med henblik på øget integration i foreningslivet. Der er opstillet konkrete succeskriterier for de enkelte indsatsområder, jf. bilag 2. Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udkastet til samarbejdsaftale for 2006 indebærer i lighed med tidligere, at beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger til puljen er delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at sikre sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige beslutninger i forhold til integration. Ændrede retningslinier for Brobygningspuljen På baggrund af de indhøstede erfaringer med Brobygningspuljen vurderes det endvidere hensigtsmæssigt at ændre retningslinierne. Udover enkelte sproglige justeringer foreslås to væsentlige ændringer, som samlet set vurderes at udgøre en servicemæssig forbedring, der imødekommer foreningernes behov: 1) De fire årlige ansøgningsfrister ændres til to ( 6): Med to frister for ansøgninger om tilskud på over kr. 1. maj og 1. oktober vil foreningerne modtage evt. bevillinger ved sæsonstart, hvor større projekter typisk startes op (under forudsætning af kortere sagsbehandlingstid for projekter med mindre budgetter, jf. punkt 2). 2) Projektrådgivningen får inden for en ramme på kr. kompetence til at træffe administrative afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. ( 8, stk. 1): Ændringen vurderes at kunne reducere sagsbehandlingstiden fra i dag ca. 2-2½ måned til ca. 1 uge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. ØKONOMI Udkastet til samarbejdsaftale for 2006 indebærer, at der afsættes 3,649 mio.kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til bestilling af særligt målrettede kulturog fritidstilbud for etniske minoriteter hos Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2006, heraf 1,2 mio.kr. til Brobygningspuljen. BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1) at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender samarbejdsaftalen for 2006 om integration af etniske minoriteter i kultur- og fritidstilbud (jf. bilag 2), og 2

3 INDSTILLING fortsat [EKSEMPEL: BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 2) at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringerne af retningslinierne for Brobygningspuljen (jf. bilag 4). VIDERE PROCES Under forudsætning af udvalgenes godkendelse træder samarbejdsaftalen i kraft med virkning fra 1. januar 2006 til og med 31. december 2006, mens de ændrede retningslinier for Brobygningspuljen træder i kraft med virkning for ansøgninger indgivet til fristen 1. maj BILAG [bilag er ikke vedlagt eksemplet] Høring Bilag 5. Høringssvar fra Integrationsrådet Bilag 5a. Notat om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Integrationsrådet Øvrige bilag Bilag 1. Samarbejdsaftale for Bilag 2. Udkast til samarbejdsaftale for Bilag 3. Gældende retningslinier for Brobygningspuljen. Bilag 4. Udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen. Bilag 6. Årsrapport 2004 (fremlagt på møderne) Bilag 7. Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) 3

4 [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NUVÆRENDE SKABELON INDSTILLING 11. BIU 58/2006 Kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter (fællesindstilling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) INDSTILLING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder samarbejdsaftale for 2006 mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kulturog Fritidsforvaltningen om integration af etniske minoriteter i kultur- og fritidstilbud (bilag 2), at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder ændringerne af retningslinierne for Brobygningspuljen (bilag 4). RESUME Der er siden 2002 indgået årlige samarbejdsaftaler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om en særlig målrettet integrationsindsats på foreningsområdet, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har rekvireret ydelsen under Kultur- og Fritidsudvalget efter bestiller- og udførermodellen (BUM). Der skal nu indgås samarbejdsaftale for Integrationsindsatsen varetages af Projektrådgivningen, som har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. Dette sikres via økonomisk støtte til foreninger (Brobygningspuljen, 1,2 mill. kr. årligt), rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde samt samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører. Som det fremgår af samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) har Projektrådgivningen i de foregående år skabt gode og bæredygtige resultater. En ekstern evaluering udført i august 2005 viser endvidere, at der fortsat er behov for Projektrådgivningens ydelser, og at der er stor tilfredshed blandt Projektrådgivningens brugere. På baggrund af ovenstående har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale for 2006 (bilag 2) med samme økonomiske omfang som i Det bemærkes, at Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 1

5 Med udkastet til aftale for 2006 er kompetencen mht. beslutning om bevilling af og afslag på ansøgninger delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Kulturog Fritidsudvalget mht. beslutning i lighed med tidligere år. Den delte kompetence sikre sammenhængen med øvrige beslutninger der træffes af Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til integration, herunder fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets egne puljemidler. Med udkastet til aftalen for 2006 ændres der ikke på dette kompetenceforhold. Endvidere foreslås det at ændre retningslinierne for Brobygningspuljen, således at de fire årlige ansøgningsfrister ændres til to, og at Projektrådgivningen inden for en maksramme af kr. kan træffe administrative afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. De gældende retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 3, mens udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 4. Ændringerne er markeret med fed skrift. SAGSBESKRIVELSE På baggrund af rapporten Integration i danske foreninger afgivet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Integrationsrådet og foreningslivet besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 10. oktober 2001 at indgå aftale om bestilling af kultur- og fritidstilbud til etniske minoriteter. Integrationsindsatsen på foreningsområdet, som blev påbegyndt i marts 2002, er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen og varetages af Projektrådgivningen Mangfoldighed, Kultur & Fritid. Aftalen mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er siden da blevet fornyet for et år af gangen. Der skal nu indgås samarbejdsaftale for Aftalen for 2005 mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6. april 2005 og af Kultur- og Fritidsudvalget d. 21. april Aftalen for 2005 fremgår af bilag 1 og omhandler bestilling af ydelser for i alt 3,564 mill. kr. Aftalen for 2006 fremgår af bilag 2 og omhandler bestilling af ydelser for i alt 3,649 mill. kr., og omfatter bl.a.: Forenings-, pulje- og projektrådgivning til foreningslivet. Praktisk støtte til afvikling af integrationsprojekter i foreningslivet. Samarbejdsprojekter med foreningslivet og iværksættelse af aktiviteter, der gradvist overdrages til foreningslivet. 2

6 Understøttelse af etniske minoritetsgruppers initiativer til etablering af egne projekter/foreninger og formidling af samarbejde med eksisterende foreninger. Økonomisk støtte via Brobygningspuljen (ca.1.2 mio. kr. årligt). Puljen administreres af Projektrådgivningen. Opsøgende arbejde blandt især børn i 6-14 års alderen på skoler, fritidshjem m.m. og efterfølgende foreningsguidning af børn og forældre. Information og vejledning om foreningslivet og dets muligheder til forældregenerationen. Opsøgende arbejde blandt voksne etniske minoriteter og efterfølgende foreningsguidning. Samarbejde med opsøgende teams i foreninger, organisationer, boligområder, andre forvaltninger mm. Foredrag, kurser, konsulentforløb m.m. for foreninger og etniske minoriteter. Aftalen for 2005 blev indgået med mulighed for forlængelse under forudsætning af tilfredsstillende evaluering. Projektrådgivningens årsrapport 2004 samt Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) er fremsendt til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Integrationsrådet og Det Rådgivende Integrationsudvalg i henholdsvis april og august Årsrapporten for 2004 (bilag 6) viser, at indsatsen har været virkningsfuld, og at der er skabt gode og bæredygtige resultater inden for de prioriterede områder. Evaluering af Projektrådgivningen (bilag 7) viser, at der blandt brugerne er et stort behov for og en stor tilfredshed med den støtte, rådgivning og praktiske hjælp Projektrådgivningen yder. Endvidere viser evalueringen, at der blandt de foreninger, som ikke kender til eller ikke har benyttet sig af Projektrådgivningens ydelser, er 61 %, der er interesseret i at rekruttere nye medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund. Denne vilje til integration vil Projektrådgivningen opdyrke i løbet af 2006, hvor der gøres en særlig indsats for at nå ud til disse foreninger. På denne baggrund har forvaltningerne udarbejdet vedlagte udkast til samarbejdsaftale for 2006 (bilag 2). Succeskriterier og indsatsområder i 2006 For at sikre en resultatorienteret og målrettet indsats er der i samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) dels opstillet en række overordnede succeskriterier, dels en række særlige indsatsområder med tilhørende succeskriterier. Overordnede succeskriterier for Projektrådgivningens arbejde i 2006: Mindst 70 foreninger/projekter har været igennem et rådgivningsforløb. 3

7 Mindst 25 nye samarbejdsprojekter med foreningslivet og/eller andre aktører er iværksat. o Hvoraf mindst 20 % er kulturelle/ikke-idrætslige projekter. o Hvoraf mindst 20 % er projekter rettet mod etniske minoritetspiger. Mindst 300 etniske minoritetsbørn er via Projektrådgivningens samarbejdsprojekter og opsøgende arbejde guidet ud i foreningslivet. Mindst 20 oplæg/kurser om integration og foreningsliv er afholdt. Mindst 350 nye medlemmer under 25 år er rekrutteret til foreningslivet, og mindst 100 eksisterende medlemmer er yderligere fastholdt i foreningslivet via Brobygningspuljeprojekterne. Mindst 50 frivillige er rekrutteret til integrationsprojekter og/eller foreninger, der arbejder med integration. Integrationsarbejdet i 2006 vurderes som minimum at involvere 3225 personer, hvorved pris pr. gavnet borger maksimalt vil være kr. Beløbet er beregnet ud fra, at hvert rådgivningsforløb, hvert samarbejdsprojekt, hvert oplæg eller hver ny frivillig som minimum vil komme 15 personer til gavn. Projektrådgivningens særlige indsatsområder i 2006: For at sikre en målrettet indsats udvælger Projektrådgivningen hvert år nogle særlige indsatsområder geografiske såvel som tematiske områder. I samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) indgår nedenstående indsatsområder, som er fastsat på baggrund af de erfaringer, Projektrådgivningen har gjort sig via det rådgivende og opsøgende arbejde blandt foreninger og etniske minoriteter. Succeskriterierne for de enkelte indsatsområder fremgår af samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2). En særlig indsats for at styrke integrationen af etniske minoriteter i det frivillige foreningsliv i Tingbjerg. En særlig indsats over for børnene i Mjølnerparken med henblik på deres aktive deltagelse i lokalområdets foreningsliv. En særlig indsats for at få flere unge rollemodeller dvs. etniske minoritetsunge i alderen år, der tager aktiv del i foreningslivet som frivillige, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. En særlig indsats for at udvikle og videreformidle metoder til at inddrage etniske minoritetsforældre og bedsteforældre i børn og unges kultur- og fritidsliv. En særlig indsats for at fremme sammentænkningen af sundhedsområdet og foreningslivet med henblik på øget integration i foreningslivet. Om Brobygningspuljen 4

8 Det bemærkes, at Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Med udkastet til aftale for 2006 er kompetencen mht. beslutning om bevilling af og afslag på ansøgninger delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Kulturog Fritidsudvalget mht. beslutning i lighed med tidligere år. Den delte kompetence sikre sammenhængen med øvrige beslutninger der træffes af Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til integration, herunder fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets egne puljemidler. Med udkastet til aftalen for 2006 ændres der ikke på dette kompetenceforhold. Ændring af retningslinierne for Brobygningspuljen Retningslinierne for tildeling af brobygningsmidler til integration af etniske minoriteter i foreningslivet er senest godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 21. januar 2004 og af Kultur- og Fritidsudvalget d. 29. januar På baggrund af de indhøstede erfaringer med Brobygningspuljen vurderes det hensigtsmæssigt at ændre retningslinierne. De gældende retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 3, mens udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 4. Ændringerne er markeret med fed skrift. Udover et par sproglige justeringer og præciseringer er der tale om to væsentlige ændringsforslag: At de fire årlige ansøgningsfrister (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) ændres til to (1. maj og 1. oktober) (jf. 6). At Projektrådgivningen inden for en maksramme på kr. kan træffe afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. (jf. 8, stk. 1). Forslaget om at ændre antallet af ansøgningsfrister til to skyldes, at den nuværende ansøgningsfrist 1. august er overflødig og uhensigtsmæssig for foreningerne, som holder sommerferie op til ansøgningsfristen. Med to frister for ansøgninger om tilskud på over kr. d. 1. maj og 1. oktober vil foreningerne modtage evt. bevillinger ved sæsonstart, hvor større projekter typisk startes op. To ansøgningsfrister vurderes således at dække foreningernes behov, men kun i det omfang at de to ansøgningsfrister kombineres med en kortere sagsbehandlingstid for projekter med mindre budgetter (jf. nedenfor). Forslaget om at afgørelser vedr. ansøgninger på op til kr. delegeres til Projektrådgivningen, skyldes at en del foreninger med mindre (omkostningskrævende) projekter finder sagsbehandlingstiden fra ansøgningsfrist til politisk behandling og udbetaling af midler (2 2½ måned) for lang. Det ligger uden for Projektrådgivningens rækkevidde at ændre væsentligt på sagsbehandlingstiden, idet Projektrådgivningens sagsbehandlingstid (ca. en arbejdsuge) umiddelbart ikke kan gøres kortere. 5

9 Det er Projektrådgivningens erfaring, at foreningerne kan skabe gode integrationsprojekter og -resultater for tilskud på under kr., men at 2 2½ måneds ventetid kan virke demotiverende eller helt afholde foreningerne fra at søge. Dertil kommer, at foreningsprojekter, der har brug for midler i størrelsesordenen op til kr. typisk er mere orienteret mod handling her og nu, end foreningsprojekter med et budget på over kr. Muligheden for at bevilge tilskud på op til kr. vil motivere flere foreninger til at gøre en integrationsindsats, og vil sikre en langt større fleksibilitet og smidighed, idet det bliver muligt at imødekomme foreningerne, de frivillige og de nye medlemmer, når deres motivation er på sit højeste. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. Kombinationen af to ansøgningsfrister til større projekter og administrative bevillinger til mindre (omkostningstunge) projekter vurderes således at udgøre en servicemæssig forbedring, der imødekommer foreningernes behov. MILJØVURDERING Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. ØKONOMI Det indstilles, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen disponerer 3,649 mill. kr. til bestilling af særligt målrettede kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter hos Kultur- og Fritidsforvaltningen i Af de 3,649 mill. kr. disponeres 1,2 mill. kr. til Brobygningspuljen. Projektrådgivningens arbejde vurderes at involvere mindst 3225 personer, hvorved pris pr. gavnet borger maksimalt vil være kr. HØRING Sagen har været i høring i Integrationsrådet d. 2. marts Høringssvaret er vedlagt som bilag 5. Formandskabet for Integrationsrådet udtrykker tilfredshed med Projektrådgivningens arbejde, og med beslutningen om at prioritere Projektrådgivningen i budget Formandskabet finder det dog uheldigt for kontinuiteten og forankringen af Projektrådgivningens arbejde, at samarbejdsaftalen kun gælder for et år. Formandskabet kan tilslutte sig Projektrådgivningens succeskriterier og indsatsområder i 2006 samt forslaget om at ændre retningslinierne for Brobygningspuljen - herunder at de fire årlige ansøgningsfrister ændres til to. 6

10 Dog udtrykkes der betænkelighed ved, at der i 3 sker en indsnævring af ansøgerfeltet, idet ordet folkeoplysende foreslås tilføjet. Forvaltningen skal i den forbindelse understrege, at der ikke sker en indsnævring af ansøgerfeltet, da formålet med Brobygningspuljen hele tiden har været at fremme integrationen af etniske minoriteter i de frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge ( 1). Andre foreningstyper (frivilliggrupper, sociale foreninger mm.) kan fortsat søge Brobygningspuljen, såfremt formålet er at fremme integrationen i de folkeoplysende foreninger. BILAG [bilag er ikke vedlagt eksemplet] 1. Samarbejdsaftale for Udkast til samarbejdsaftale for Gældende retningslinier for Brobygningspuljen. 4. Udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen. 5. Høringssvar fra Integrationsrådet. 6. Årsrapport 2004 (fremlagt på møderne) 7. Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) Carsten Haurum / Morten Binder 7

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere