Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2010

2 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16 Forventninger 17 Forbehold 19 Ledelsens påtegning 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Geografiske segmenter 34 Kvartalsoversigt 1. kvartal kvartal Yderligere information 38 Webc ast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference fredag den 21. maj 2010 kl CET. Følg webcastet på Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcast og telekonference foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på Denne rapport er ikke revideret. Historiske tal er justeret for frasalg af søkaskoforretningen jf. selskabsmeddelelse fra 11. marts Alle sammenligninger er i forhold til 1. kvartal 2009, med mindre andet er nævnt. Redaktion Investor Relations Layout amo design Fotos Mads Armgaard/gab.dk og Colourbox 2 af 40 l Indholdsfortegnelse l Delårsrapport 1. kvartal 2010

3 Højdepunkter > Præmievækst i 1. kvartal 2010 på 7,7 % i lokal valuta (12,9% i DKK) inklusive Moderna Försäkringar (Moderna). Eksklusive Moderna var væksten 2,4 % i lokal valuta og påvirket af lavere præmieindtægter i Industri. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. > Forsikringsteknisk resultat på -354 mio. DKK mod 437 mio. DKK kraftigt påvirket af ekstraordinære vinterskader som efter reassurance er opgjort til 700 mio. DKK over normalt vinterniveau. > Investeringsresultat (efter overførsel af forsikringsteknisk rente) på 204 mio. DKK og bedre end ventet. > Resultat før skat på -113 mio. DKK i forhold til 470 mio. DKK. > Combined ratio på 108,4. Isoleret påvirkede ekstraordinære vinterskader med 15,1 procentpoint, således at den justerede combined ratio var 93,3. > Combined ratio i den finske privatforretning blev 98,3 og er således bedre end forventet og på linje med krav om bedre lønsomhed. > Egenkapital forrentet med -3,6 % p.a. efter skat. > Tryg solgte fornyelsesretten til sø-kaskoforsikring til Codan for 50 mio. DKK. Sø-kasko havde en præmieindtægt på cirka 400 mio. DKK i 2009 og gav underskud. Sø-kasko er udtaget af de historiske tal for koncernens udvikling, og engangseffekten af salget er opgjort under posten Andre indtægter og omkostninger. > Justeret for ekstraordinære vinterskader udgjorde den underliggende erstatningsprocent 78,0 i forhold til 77,3. Positiv udvikling i privatforretningen, mens udviklingen i erhvervsforretningen kræver yderligere præmieforhøjelser. > Tryg fastholder forventningerne for præmievækst i lokal valuta på 3-4 % i Combined ratio før vinterskader ændres fra til Inklusive vinterskader forventes combined ratio nu på Afløb forventes at være nul. > Præmievækst på 7,7 % i lokal valuta (12,9 % i DKK). > Resultat påvirket af usædvanlig hård vinter i Norden. > Positiv underliggende erstatningsudvikling i privatforretningen. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Højdepunkter l 3 af 40

4 Regnskab Hovedtal Året Mio. DKK 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Ændring 2009 Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 81,14 84,34 84,83 88,04 90,87 12,0 % 84,59 Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit 67,78 69,18 71,25 71,88 73,84 8,9 % 70,02 Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter ,9% Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat ** Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 69,4 72,8 71,5 74,5 88,9-19,5 72,1 Nettogenforsikringsprocent 4,3 1,0 4,7 1,7 2,5 1,8 2,9 Skadeforløb 73,7 73,8 76,2 76,2 91,4-17,7 75,0 Bruttoomkostningsprocent 17,2 17,7 15,8 17,8 17,0 0,2 17,1 Combined ratio 90,9 91,5 92,0 94,0 108,4-17,5 92,1 Bruttoomkostningsprocent med korrektion * 17,0 17,1 17,2 Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning efter skat og før ophørte og frasolgte aktiviteter (%) 15,9-3,6 18,3 Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) 15,6-4,3 22,5 Resultat pr. aktie (DKK) 5,0-1,6 31,7 Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Gennemsnitlig antal aktier udvandet (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Indre værdi pr. aktie (DKK) 130,1 150,1 152,3 Aktiekurs (DKK) 283,5 363,8 342,8 * Ved beregningen af bruttoomkostningsprocenten med korrektion i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse er omkostningerne fradraget afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme og tillagt en beregnet omkostning(husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal ** Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat inkluderer Sø-Kasko forretningen. Sammenligningstallene er korrigerede for Sø-Kasko forretning. 4 af 40 l Hovedtal l Delårsrapport 1. kvartal 2010

5 Koncernens samlede resultat Præmievækst på 7,7 % i lokal valuta (12,9 % i DKK) Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2010, hvilket svarer til en stigning på 7,7 % i lokal valuta (12,9 % i DKK). Købet af Moderna blev konsolideret fra og med 2. kvartal 2009, og justeret herfor var væksten 2,4 %. Præmievæksten var som ventet. Den høje vækst i DKK skyldes stigende valutakurser for NOK og SEK, der vægter 46 % af koncernen samlede præmieindtægter. Præmieindtægterne var desuden positivt påvirket af løbende præmieforhøjelser foretaget i alle fire nordiske lande i 2008, 2009 og I Privat Norden udgjorde præmievæksten i lokal valuta 14,2 %, og i Erhverv Norden var væksten 7,4 %. Industri var påvirket af priskonkurrence i markedet på flere forsikringsprodukter, og præmieindtægterne i Industri faldt således 2,8 % i lokal valuta. Præmievæksten i Privat Norden og Industri var positivt påvirket af købet af Moderna. Erstatninger kraftigt påvirket af vinterskader Erstatningsudgifterne udgjorde mio. DKK i forhold til mio. DKK året før og var kraftigt påvirket af vinterskader opgjort til brutto 750 mio. DKK. Erstatningsprocenten var 88,9 mod 69,4 og påvirket med 16,1 procentpoint fra ekstraordinære vinterskader. Præmieforhøjelserne i privatforretningen siden 2008 samt det underliggende skadeforløb betyder, at erstatningsprocenten i dette område begynder at blive bedre. Stigningen i erstatningsudgifterne skyldes desuden konsolidering af Moderna med 211 mio. DKK samt lavere afløb og flere storskader, der beløb sig til 138 mio. DKK. Herudover steg erstatningsudgifterne i erhvervsforretningen mere end ventet. Den underliggende erstatningsprocent (justeret for vinterskader, afløb, renteeffekt og storskader) udgjorde 78,0 mod til sammenligning 77,4 i samme kvartal Den underliggende skadeudvikling illustrerer effekten af præmieforhøjelser og risikoforebyggende arbejde. Til sammenligning lå erstatningsprocenten på 77,6 i 4. kvartal i Normalt ligger erstatningsprocenten i 1. kvartal cirka 2 procentpoint højere end 4. kvartal. Siden 2. halvår 2009 er stigningen i erstatningerne for erhvervsforsikringer øget til et niveau, hvor lønsomheden ikke er tilfredsstillende. Præmieforhøjelser og risikoreducerende tiltag på dette område har vist sig ikke at være tilstrækkelige, hvorfor der vil komme yderligere generelle præmieforhøjelser. I den svenske forretning steg skadeudgifterne næsten udelukkende på grund af købet af Moderna, der ikke var konsolideret i regnskabet i 1. kvartal 2009, og i mindre omfang på grund af vinterskader i 1. kvartal De omtalte udgifter til vinterskader påvirkede erstatningsprocenten med cirka 16 procentpoint. Øvrige påvirkende faktorer i perioden var et lavere renteniveau, som påvirkede erstatningsprocenten med 4,0 % i forhold til 4,3 %. Udgifter til storskader udgjorde 138 mio. DKK i forhold til 54 mio. DKK. Tilbageførsel af hensættelser (nettoafløb) udgjorde 158 mio. DKK mod 186 mio. DKK. De allerede annoncerede præmieforhøjelser ventes at bidrage med 900 mio. DKK i yderligere præmieindtægter i Udviklingen i 1. kvartal 2010 viser at der er yderligere behov for generelle præmieforhøjelser, som vil blive iværksat på erhvervsområdet og realiseret i 2010 og Omkostningsprocent reduceret til 17,0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 789 mio. DKK i forhold til 707 mio. DKK i samme periode sidste år, og omkostningsprocenten faldt fra 17,2 til 17,0. Stigningen i absolutte kroner indeholder konsolideringen af Moderna på 71 mio. DKK. Den underliggende omkostningsstigning, der indeholder den generelle lønstigning, vurderes således Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Koncernens samlede resultet l 5 af 40

6 at være på et tilfredsstillende niveau. Tryg har stort fokus på omkostningstilbageholdenhed, løbende optimering af processer og dermed lønsomhedsforbedring. Omkostningsprocenten i Danmark og Norge udgjorde henholdsvis 14,8 og 16,4 i forhold til henholdsvis 13,8 og 18,8 i 1. kvartal Omkostningsprocenten i Finland faldt fra 40,9 til 28,4 og er et resultat af en stram omkostningsstyring siden sommeren Siden 2. halvår 2008 har en fokuseret indsats på intern genbesættelse af ledige stillinger været med til at holde bemandingsomkostningerne på et fortsat lavt niveau. Tryg har fokus på gradvis introduktion af selvbetjening og papirløse processer. Denne strategi ventes på længere sigt at reducere omkostningsprocenten yderligere. Investeringsresultat bedre end ventet Den samlede investeringsportefølje udgjorde 41,8 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2010 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på 403 mio. DKK eller svarende til et afkast på 1,0 % (cirka 4 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 204 mio. DKK i forhold til 46 mio. DKK. Resultatet i 1. kvartal 2010 var positivt påvirket af kursgevinster og afkast på aktier på 87 mio. DKK samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer på 575 mio. DKK. Idet Tryg diskonterer forsikringshensættelserne, opvejes kursgevinster på obligationer som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede forsikringshensættelser. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde -354 mio. DKK i forhold til 437 mio. DKK i samme periode sidste år. Resultatudviklingen er kraftigt påvirket af den hårde vinter i 1. kvartal 2010 med de tidligere nævnte netto 700 mio. DKK, hvortil kommer en lavere forsikringsteknisk rente med 30 mio. DKK, lavere afløb og flere storskader. Combined ratio på 93,3 justeret for ekstraordinære vinterskader Combined ratio blev 108,4 i forhold til 90,9 i samme periode sidste år. Justeret for effekten af vintervejret var combined ratio 93,3. Stigningen på 2,4 procentpoint siden 1. kvartal 2009 skyldes flere storskader på 1,8 procentpoint, mindre afløb på 0,3 % og en lavere rente med 0,3 procentpoint. Tryg har opdelt investeringsporteføljen i en del, der anvendes til matchning af de diskonterede forsikringshensættelser og en anden del, den fri investeringsportefølje. Resultat før og efter skat Resultat før skat faldt fra 470 mio. DKK til -113 mio. DKK. De tidligere omtalte vinterskader var den væsentligste årsag til faldet, mens investeringsresultatet påvirkede positivt. Skatten af fortsættende aktiviteter var en indtægt på 28 mio. DKK i forhold til en udgift på 142 mio. DKK i samme periode i Periodens resultat efter skat blev således -102 mio. DKK i forhold til 320 mio. DKK. 6 af 40 l Koncernens samlede resultet l Delårsrapport 1. kvartal 2010

7 Solvency II EU er i færd med at udarbejde nye fælles rammer for forsikringsselskabers kapitalkrav, de såkaldte Solvency IIregler, der træder i kraft den 1. januar Direktivet er endeligt godkendt, og fællesorganisationen for finanstilsynene i EU, CEIPOS, udarbejder løbende forslag til, hvordan reglerne kan implementeres i praksis i såkaldte Consultation Papers. Modellen til beregning af de faktiske kapitalkrav testes også med jævne mellemrum blandt selskaberne i EU. I april 2010 udsendtes foreløbigt udkast til tekniske specifikationer for den 5. og sidste testrunde. I forhold til tidligere versioner i kølvandet på finanskrisen i 2008 vil dette udkast give en reduktion i kapitalkravene blandt andet via mindre loading for aktierisiko samt adgangen til at indregne geografisk diversifikation, samtidigt med at der er en lempeligere adgang til at medregne kapitalelementer i den faktiske kapital. For yderligere oplysninger henvises til Samfundsansvar (CSR) Fra og med 2009 skal børsnoterede selskaber løbende rapportere om forhold vedrørende samfundsansvar. Tryg er åben om koncernens samfundsengagement og rapporterer om koncernens løbende CSRaktiviteter på Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Koncernens samlede resultet l 7 af 40

8 Privat Norden 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Ændring 2009 Bruttopræmieindtægter ,3% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 76,1 92,2-16,1 75,3 Nettogenforsikringsprocent 1,2-0,7 1,9 1,1 Skadeforløb 77,3 91,5-14,2 76,4 Bruttoomkostningsprocent 17,0 16,3 0,7 16,8 Combined ratio 94,3 107,8-13,5 93,2 Privat Norden består af forretningsområder, der sælger forsikring til privatpersoner inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Forretningsområdet udgør cirka 51 % af koncernens samlede præmieindtægter. de senere år faldet som følge af omlægning af risikoparametre såsom kørelængde, bilens alder og sikkerhedsudstyr. Denne omlægning af porteføljen er nu gennemført, og gennemsnitspræmien forventes derfor at stige fremadrettet. God vækst i præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 14,2 % (20,3 % i DKK) til mio. DKK, hvilket især skyldes købet af Moderna samt stigende markedsandele i Sverige og Finland. Endvidere var udviklingen påvirket af præmieforhøjelser i alle fire lande. Præmievæksten var 24 % i Finland og 29 % i Sverige (eksklusive Moderna). I Danmark steg præmierne med 6,3 %, mens præmieindtægterne i Norge steg med 2,7 % i lokal valuta. Præmieforhøjelserne begynder at vise sig på gennemsnitspræmierne, og præmien på villaforsikringer steg 7 % i Danmark og 9 % i Norge. På bilforsikringer steg gennemsnitspræmien 6 % i Norge, mens de i Danmark faldt 1 %. I Danmark er gennemsnitspræmien på bilforsikringer Nettotilgangen af bil- og villaforsikringer steg i Danmark, Sverige og Finland. 90,9 % af de danske privatkunder fornyer deres forsikringsaftaler og bliver dermed i gennemsnit mere end ti år hos selskabet. I Norge faldt fastholdelsesprocenten fra 86,5 % til 85,2 % som følge af præmieforhøjelser som nye aktører i markedet ikke har iværksat. God underliggende skadeudvikling, men hård vinter gav flere skadeudgifter Erstatningsudgifterne steg med 691 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 76,1 til 92,2. Den hårde vinter påvirkede erstatningsprocenten med 17,1 procentpoint. 8 af 40 l Privat Norden l Delårsrapport 1. kvartal 2010

9 I Finland var erstatningsprocenten på 77,9. Snemængderne i Finland var ikke usædvanlige, og derfor var erstatningsforløbet heller ikke påvirket af den kolde vinter. Erstatningsprocenten i Danmark var 86,2 i forhold til 70,9, og vinterskader påvirkede med 12 procentpoint. Erstatningsudgifterne lå på et højere niveau end 1. kvartal Distributionsstrategien og salgskanaler såsom call-center, egne sælgere og salg gennem partnere bliver løbende trimmet med henblik på at opnå bedst mulig effektivitet i salget. Selvbetjent salg online er en mulighed i Danmark, Sverige og Finland. Fremadrettet vil selvbetjening inden for salg, service og skade blive prioriteret i en lang række processer og IT-projekter, således at omkostningsprocenten på sigt forbedres yderligere. Antallet af indbrud faldt i januar og februar, men var i marts tilbage på samme høje niveau som i Det lavere niveau af indbrud i starten af året var formentlig hjulpet af den hårde vinter, hvorfor det endnu er for tidligt at konstatere effekten den øgede politiindsats over for indbrud. Erstatningsprocenten i Norge var 99,8 mod 80,3 og kraftigt påvirket af vinterskader med 26 procentpoint, og den underliggende erstatningsprocent viser således en positiv udvikling. Storskader påvirkede resultatet med 17 mio. DKK i forhold til 0 mio. DKK i samme periode Skadefrekvensen på bilforsikringer i Danmark steg på grund et højere antal glatføreulykker i forbindelse med vinteren. De øvrige frekvens- og gennemsnitsskadeudviklinger i porteføljen var på linje med forventningerne. Omkostningsprocent på 16,3 mod 17,0 Omkostningerne udgjorde i 390 mio. DKK, hvilket er en stigning på 52 mio. DKK i forhold til 1. kvartal Konsolideringen af Moderna bidrog med 42 mio. DKK og står således for hovedparten af denne stigning. Privat Nordens omkostninger indeholder ekspansionsudgifterne i Sverige og Finland. Det er værd at bemærke, at omkostningsprocenten i Sverige (før Moderna) og Finland faldt henholdsvis 7,5 og 7,1 procentpoint. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev -167 mio. DKK i forhold til 138 mio. DKK i 1. kvartal Vinterskader påvirkede det forsikringstekniske resultat med cirka 410 mio. DKK. Den underliggende skadeudvikling, specielt i Norge og Finland, samt de allerede iværksatte præmieforhøjelser forventes at bidrage til yderligere forbedret lønsomhed fremadrettet. Combined ratio Combined ratio var 107,8 i forhold til 94,3. Combined ratio for Privat Norden indeholder ekspansionsudgifter i Sverige og Finland. I Finland lå combined ratio i 1. kvartal 2010 på 98,3, som er et resultat af det fokus, der siden sommeren 2009 har været på at forbedre lønsomheden i den finske forretning. I Danmark var combined ratio 94,9 mod 83,2, hvoraf vinterskader påvirkede med 12 procentpoint i 1. kvartal I Norge var combined ratio 120,6 mod 104,0, og vinterskader i 1. kvartal 2010 var 26 procentpoint. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Privat Norden l 9 af 40

10 Erhverv Norden 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Ændring 2009 Bruttopræmieindtægter ,0% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 71,9 117,2-45,3 74,4 Nettogenforsikringsprocent 4,2-2,5 6,7 2,2 Skadeforløb 76,1 114,7-38,6 76,6 Bruttoomkostningsprocent 24,1 23,0 1,1 24,5 Combined ratio 100,2 137,7-37,5 101,1 Erhverv Norden sælger forsikringer til virksomheder inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Danmark, Finland og Norge. Forretningsområdet udgør cirka 22 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 7,4 % i lokal valuta (12,0 % i DKK) til mio. DKK, hvilket anses for tilfredsstillende i en situation, hvor markedet for erhvervsforsikringer er påvirket af lavkonjunkturen. Dette gør de annoncerede præmieforhøjelser vanskeligere end ventet at gennemføre. Præmieforhøjelser på blandt andet landbrugsforsikringer påvirkede udviklingen positivt, mens præmieniveauet for arbejdsskadeforsikringer lå uændret. Markedet for arbejdsskadeforsikringer har siden 2008 oplevet stigende priskonkurrence, som påvirker Trygs portefølje af arbejdsskadeforsikringer både inden for Erhverv Norden og Industri Norden. Kundefornyelsen inden for Erhverv Norden blev forbedret i 1. kvartal 2010 og lå i Danmark og Norge samlet lige under 90 %, hvilket betyder, at et kundeforhold i gennemsnit varer lige under 10 år. 10 af 40 l Erhverv Norden l Delårsrapport 1. kvartal 2010

11 Skadeudgifter kraftigt påvirket af vinterskader Erstatningsudgifterne i 1. kvartal 2010 steg som følge af ekstraordinære udgifter til vinterskader samt et øget forretningsomfang fra 654 mio. DKK til mio. DKK. Erstatningsprocenten steg fra 71,9 til 117,2, hvoraf vinterskader udgjorde 28 procentpoint. I Danmark var erstatningsprocenten 121,1 mod 66,9, hvoraf vinterskader såsom snetryk øgede erstatningsprocenten med 39 procentpoint. Erstatninger til erhvervsejendomme steg betydeligt mere end ventet, og individuelle præmiestigninger har været sværere at gennemføre. Derfor gennemførte vi i 2010 generelle præmieforhøjelser i Danmark og Norge. I Norge var erstatningsprocenten 109,6 mod 83,3. Vinterskader påvirkede med 6 procentpoint. Herudover påvirkede et større antal storskader, der udgjorde 51 mio. DKK mod 18 mio. DKK, samt et større antal mellemstore skader. Forsikringsteknisk resultat Erhverv Norden opnåede et forsikringsteknisk resultat på -376 mio. DKK i forhold til 14 mio. DKK. Som nævnt er resultatet kraftigt påvirket af et betydeligt antal vinterskader, specielt i Danmark, samt en underliggende udvikling i erstatningerne, som er betydeligt værre end ventet. De ovenfornævnte præmieforhøjelser ventes at forbedre lønsomheden inden for erhvervsforsikringer de kommende år. Combined ratio Combined ratio var 137,7 i forhold til 100,2 i 1. kvartal 2009, og udviklingen i 2010 var kraftigt påvirket af den hårde vinter. Men selv uden vintereffekt var combined ratio cirka 110, hvilket tydeligt illustrerer behovet for effektuering af de ovenfornævnte præmieforhøjelser samt yderligere initiativer. Omkostningsprocent på 23,0 mod 24,1 Omkostningerne udgjorde 234 mio. DKK i forhold til 219 mio. DKK i 1. kvartal 2009 og skyldes udelukkede konsolidering af Moderna med 23 mio. DKK. Omkostningsprocenten blev således 23,0 i forhold til 24,1 året før og illustrerer koncernens fokus på effektiv drift og omkostningsreduktioner. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Erhverv Norden l 11 af 40

12 Industri Norden 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Ændring 2009 Bruttopræmieindtægter ,6% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 56,7 59,4-2,7 64,9 Nettogenforsikringsprocent 9,5 12,7-3,2 6,5 Skadeforløb 66,2 72,1-5,9 71,4 Bruttoomkostningsprocent 11,6 13,2-1,6 11,2 Combined ratio 77,8 85,3-7,5 82,6 Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandene Tryg og Moderna. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Forretningsområdet udgør cirka 27 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne faldt 2,8 % i lokal valuta (steg 1,6 % i DKK) til mio. DKK. I forhold til 1. kvartal 2009 er de historiske tal justeret for frasalget af Sø-kaskoforretningen. I den danske del af Industri Norden faldt bruttopræmierne med 11 % som følge af økonomisk afmatning, der har medført lavere volumen og hård priskonkurrence på enkeltprodukter såsom arbejdsskadeforsikringer. I Norge faldt præmieindtægterne med 5,3 % i lokal valuta (steg 3,5 % i DKK), hvilket skyldes øget konkurrence særligt på personforsikringer og afgang af en større kunde. Tryg fokuserer på at sikre en lønsom udvikling i Industriporteføljen, så vi kan være en stabil og langsigtet kvalitetsleverandør af tryghed. Denne strategi har i den 12 af 40 l Industri Norden l Delårsrapport 1. kvartal 2010

13 nuværende konkurrencesituation medført en lavere tilgang af nye kunder og en let øget afgang af eksisterende kunder. Historisk set har nye aktører i markedet anvendt prisparameter som primær konkurrencekraft, som siden hen udmøntes i dårlig indtjening og efterfølgende øgede priser for at bedre lønsomheden. Industrimarkedet har siden 2009 været påvirket af en sådan adfærd fra nogle markedsdeltagere. Tryg ønsker ikke at bidrage til denne udvikling, da vi mener, at erhvervslivet er bedst tjent med en stabil, forudsigelig og langsigtet risikoplanlægning. Læs mere om arbejdsskadeporteføljen på side 10. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev 188 mio. DKK i forhold til 293 mio. DKK. Udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold, samt at den forsikringstekniske rente faldt fra 23 mio. DKK til 7 mio. DKK. Omkostninger til genforsikring steg fra 116 mio. DKK til 158 mio. DKK. Combined ratio på 85,3 trods hård vinter Combined ratio var 85,3 i 1. kvartal 2010 mod 77,8 i samme periode Combined ratio i Danmark var 90,4 mod 86,3 og kun i beskedent omfang påvirket af vinterskader. I Norge var combined ratio 76,6 mod 65,8. I begge perioder var afløb positivt. Skadeudgiften omtrent uændret og skadeforløb på 72,1 Erstatningsudgifterne steg 45 mio. DKK til 737 mio. DKK. Stigningen skyldes hovedsagelig konsolidering af Moderna, som samlet udgjorde 60 mio. DKK. Udgifterne til storskader beløb sig til 70 mio. DKK mod 35 mio. DKK i 1. kvartal Den underliggende udvikling i erstatningsudgifterne anses for tilfredsstillende og illustrerer Trygs risikostyring. Skadeforløbet (erstatninger inklusive genforsikringsomkostninger) var 72,1 mod 66,2. Omkostninger Omkostningerne steg fra 142 mio. DKK til 164 mio. DKK, hvilket hovedsaglig skyldes konsolidering af Moderna og ekspansion i Sverige generelt. Omkostningsprocenten udgjorde 13,2 mod 11,6. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Industri Norden l 13 af 40

14 Investeringsvirksomhed 1. kvartal 1. kvartal Året Investeringsaktiver Mio. DKK Ændring Obligationer m.v Aktier* Ejendomme** I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Andre finansielle indtægter og udgifter*** Investeringsafkast i alt Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast * I aktiebeholdningen er fratrukket 130 mio. DKK solgt på futureskontrakter. ** I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme (eksklusive omkostninger ved Det Levende Hus ), som modposteres under Andre finansielle indtægter og udgifter således, at det viste afkast i alt svarer til investeringsafkastet ifølge resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. *** Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme. Koncernens investeringsportefølje på 41,8 mia. DKK gav i 1. kvartal 2010 et bruttoafkast (før ændringer foranlediget af diskontering og andre finansielle poster) på 723 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,8 % eller 7,1 % pro anno på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Aktivporteføljen blev i løbet af 1. kvartal 2010 opdelt i en match-portefølje, der afdækker risikoen på hensættelserne og i en investeringsportefølje, der i 1. kvartal gav et afkast på 3,2 %. Investeringsporteføljen afspejler primært afkastet af den aktive allokeringsporte- følje samt den investeringsrisiko, som koncernen påtager sig. Nettoinvesteringsresultatet på 204 mio. DKK i forhold til 46 mio. DKK blev positivt påvirket af udviklingen i rentespændet i obligationsporteføljen samt kursgevinster på aktier på 87 mio. DKK. Obligationer Obligationsporteføljen på 36,2 mia. DKK gav et afkast på 575 mio. DKK, hvilket svarer til en forrentning på 1,6 % eller 6,5 % på årsbasis. Tryg matcher renterisiko på aktiver 14 af 40 l Investeringsvirksomhed l Delårsrapport 1. kvartal 2010

15 og passiver (obligationsporteføljen og forsikringshensættelserne) på i alt 31,3 mia. DKK med det formål at neutralisere eksponeringen over for ændringer i renteniveau og -kurve. 76 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 15 % i AA-ratede papirer og 3 % i A-ratede papirer. Norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet, udgjorde 3 %. Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig varighed på cirka 2 år, er placeret med 24 % i europæiske statsobligationer, 11 % i statsgaranterede danske bankindskud, 49 % i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10 % som bankindskud i øvrige nordiske banker og 6 % i andet. I løbet af det seneste år er realkreditobligationsporteføljen omlagt fra længere og konverterbare obligationer til korte og ikke-konverterbare obligationer. GEOGRAFISK FORDELING AF NOTEREDE AKTIER Den aktive del af porteføljen, den del, der ikke anvendes til matchning af forsikringshensættelserne, og som i princippet udgør selskabets kapital (inklusive ansvarlig lånekapital), udgjorde ved udgangen af perioden 11,0 mia. DKK. Denne del af porteføljen består af aktier for 1,7 mia. DKK eller 15 %, ejendomme for 3,9 mia. DKK eller 35 % samt rentebærende fordringer og obligationer for 5,4 mia. DKK eller 49 %. Aktier Aktieporteføljen gav i perioden et resultat på 87 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 5,7 %. Aktieporteføljen er bredt diversificeret, og fordelingen på geografi kan ses i grafen til venstre. 13% 21% Ejendomme Ejendomsporteføljen gav et afkast på 61 mio. DKK svarende til et afkast på 1,6 % eller 6,3 % p.a. 30% 10% Ejendomsafkastet beregnes på baggrund af ejendommenes løbende nettolejeindtægter. For domicilejendommene beregnes et afkast, baseret på markedslejer for tilsvarende 26% bygninger, der dog fratrækkes igen i posten Andre finan- Norden USA UK Asien og øvrige Øvrige Europa sielle indtægter og udgifter. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Investeringsvirksomhed l 15 af 40

16 Kapitalforhold 1. kvartal Mio. DKK 2010 Egenkapital primo periode Besluttet kontant udbytte for perioden 0 Faktisk aktietilbagekøb i perioden 0 Udbetalt kontantudbytte i perioden 0 Egenkapital ultimo periode Egenkapital ultimo perioden justeret for udlodning Trygs egenkapital var 9,5 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal Inklusive hybridkapital på 1,6 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 11,1 mia. DKK i slutningen af 1. kvartal Aktiekapitalen bestod oprindeligt af 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK. På Trygs generalforsamling den 22. april 2009 blev det besluttet at annullere tilbagekøbte aktier fra 2008/09 og nedsætte selskabets aktiekapital. Dette blev gennemført i 3. kvartal 2009, hvorefter antallet af aktier udgjorde stk., og selskabets aktiekapital nominelt udgjorde DKK. Fratrukket egne aktier udgjorde antallet af aktier stk. ved udgangen af 1. kvartal I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel var Trygs tilgængelige kapital mio. DKK. Hertil kan lægges ikke anvendt beløb til aktietilbagekøbsprogram på 799 mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal ses i forhold til et kapitalkrav på mio. DKK. Kapitalkravet er fastsat ud fra Standard & Poor s kapitalmodel, hvortil Tryg tillægger et yderligere kapitalkrav på 5 %, så koncernen har en større sikkerhed for til enhver tid at leve op til selskabets A- rating. Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var forskellen mellem den tilgængelige kapital og kapitalkravet 2,5 %. Standard & Poor s kapitalmodel ændrer behandlingen af præmiehensættelserne, og dette medtages i Trygs kapitalmodel senere i En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 1. kvartal 2010 kan ses på under Investor/nøgletal. 16 af 40 l Kapitalforhold l Delårsrapport 1. kvartal 2010

17 Forventninger Faktisk Forventet April 2010 Maj 2010 Mia. DKK 2009 feb 2010 inkl. vinter inkl. vinter Præmievækst* (%) 4, Forsikringsteknisk resultat (mia. DKK) 1,2-1,6 0,5-0,9 0,3-0,7 Investeringsresultat (mia. DKK) 0,2-0,3 0,3-0,4 0,3-0,4 Resultat før skat (mia. DKK) 1,4-1,8 0,8-1,2 0,6-1,0 Skatteprocent cirka 26 cirka 25 cirka 25 Combined ratio før afløb** 95, * I lokal valuta ** Forventningerne til 2010 for april og maj indeholder afløb fra 1. kvartal Forventningerne til combined ratio indeholder ikke afløb for resten af > Tryg fastholder forventningerne for præmievækst i lokal valuta på 3-4 % i > Combined ratio før vinterskader og afløb ændres fra til Inklusive vinterskader forventes combined ratio på Præmier Bruttopræmieindtægterne forventes at stige 3-4 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til tidligere forventning. Moderna indgik i tallene fra og med 2. kvartal 2009, og denne konsolidering løfter væksten i 2010 med cirka 1 procentpoint. Væksten i DKK ventes højere end 3-4 %, da NOK og SEK valutaer er steget omkring 10 % i forhold i DKK siden foråret Præmievæksten forventes opnået ved fortsat høj vækst i Sverige og Finland samt realisering af de allerede annoncerede præmieforhøjelser i alle fire lande. Den samlede effekt af præmieforhøjelser og almindelig inflationsstigning (indeks) er cirka 0,9 mia. DKK i Læs mere i afsnittet om finansielle forventninger til 2010 i årsrapport Combined ratio før afløb og vintereffekt Forventningerne til combined ratio før afløb og ekstraordinære vinterskader justeres fra til Vinterskaderne estimeres til omtrent 700 mio. DKK, hvilket svarer til 3,4 procentpoint på combined ratio. Den faktiske combined ratio inklusive udgifter til vinterskader, men før afløb, forventes således i intervallet for helåret Forventningerne til combined ratio indeholder ikke afløb for resten af Afløb har de seneste 4 år påvirket combined ratio positivt med 3,5-4,6 procentpoint. Skader De ekstraordinære vinterskader i 1. kvartal 2010 påvirker resultatet for helåret betydeligt. Den underliggende udvikling i skadeudgifterne er præget af flere forskellige faktorer, der netto betyder en højere forventning til skadeudgifter end tidligere antaget. Den økonomiske konjunktur samt priskonkurrence på visse forsikringer til erhvervslivet er indarbejdet i ovenstående forventninger dog med usikkerhed om den samlede effekt. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Forventninger l 17 af 40

18 Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 0,5-0,6 mia. DKK for hele Storskader udgjorde 138 mio. DKK brutto i 1. kvartal For resten af 2010 forventes storskader for mio. DKK. I 2. kvartal 2010 havde Tryg en større brandskade i Bredgade i København, og denne er medtaget i forventningerne for hele Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2010 at udgøre 0,2-0,3 mia DKK. Vejrrelaterede skader udgjorde 750 mio. DKK i 1. kvartal 2010, og for resten af 2010 antages forventningerne til vejrrelaterede skader for cirka 200 mio. DKK. Askeskyen fra Island, der forstyrrede flytrafikken i foråret 2010, vurderes på nuværende tidspunkt ikke at have betydelig indflydelse på skadeudgifterne. Afløb Afløbsresultatet som er ændringer i erstatningshensættelser var netto 158 mio. DKK år til dato Forventningerne indeholder ikke afløb for resten af Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af løbende effektivisering og rationalisering, som skaber plads til ekspansion og vækst. I 2010 er omkostningsprocenten påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med en flerårig forbedring af forretningsprocesser og understøttende it-systemer samt øgede omkostninger i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II. Endelig forventes omkostningerne i 2010 øget som følge af øget pannordisk branding af Tryg som nordisk tryghedsleverandør. Brandingaktiviteterne bliver iværksat i 2. halvår af Samlet set ventes omkostningsprocenten at ligge cirka 0,5 procentpoint højere i 2010 end i 2009, hvor den var 17,1. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes at udgøre 0,3-0,7 mia. DKK i 2010 før afløb i resten af 2010 i forhold til 1,55 mia. DKK i Eksklusive vinterskader forventes et resultat på 1,0-1,4 mia. DKK. Investeringsresultat Investeringsmarkedernes udvikling i perioden frem til 31. marts 2010 medfører en opjustering af forventningen til investeringsresultatet for Efter overførsel af forsikringsteknisk rente forventes nu et resultat på 0,3-0,4 mia. DKK mod tidligere 0,2-0,3 mio. DKK. Et aktieafkast på 87 mio. DKK og kursgevinster på obligationssiden begrunder opjusteringen. Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2010 er baseret på investeringsresultatet til og med 30. april 2010 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2010 på 2,4 % p.a. for obligationer, 7,0 % p.a. for aktier og 6,0 % p.a. for fast ejendom. Volatilitet og usikkerhed i de finansielle markeder foranlediget af blandt andet sydeuropæisk statsgældsproblemer samt et fortsat skrøbeligt spirende økonomisk opsving bevirker, at forventningerne til investeringsafkastet er behæftet med stor usikkerhed. En følsomhedsanalyse for værditab/-gevinst på Trygs portefølje af værdipapirer findes i årsrapport 2009 på side 61. Skat For 2010 skønnes den effektive skatteprocent for året at blive på 25, der dog afhænger af størrelsen af skattefrie eller ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller tab Egenkapitalforrentning Indfries de nævnte forventninger, forventes egenkapitalen at blive forrentet med cirka 5 % efter skat. 18 af 40 l Forventninger l Delårsrapport 1. kvartal 2010

19 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, kan, fortsætter eller lignende udtryk. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Tryg opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Forbehold l 19 af 40

20

21 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 21. maj Direktion Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Lene Skole Bill-Owe Johansson John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Tina Snejbjerg Jesper Hjulmand Berit Torm Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Ledelsens påtegning l 21 af 40

22 Regnskab Resultatopgørelse 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Note Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandele af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK 5,1-1,4 25,8 Resultat pr. aktie á 25 DKK 5,0-1,6 31,7 Resultat pr. aktie udvandet (DKK) 5,0-1,6 31,7 22 af 40 l Resultatopgørelse l Delårsrapport 1. kvartal 2010

23 Totalindkomst 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Primoregulering jf. note Periodens omvurdering af domicilejendomme Skat af omvurdering af domicilejendomme Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Nettoindtægt/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Periodens totalindkomst Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Totalindkomst l 23 af 40

24 Regnskab Balance Mio. DKK Note aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Aktiver under opførsel Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter andre finansielle investeringsaktiver, i alt genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt aktiver, i alt af 40 l Balance l Delårsrapport 1. kvartal 2010

25 Mio. DKK Note Passiver egenkapital ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Balance l 25 af 40

26 Regnskab Egenkapital Mio. DKK opskriv- Reserve Udjæv- Andre aktie- ningshen- vedr. valuta- nings- henlæg- Overført Foreslået kapital læggelser kursreg. reserve gelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december kvartal 2009 Primoregulering jf. note Periodens resultat Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner 1 1 Udstedelse af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner 3 3 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2009, i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 31. december Primoregulering jf. note Årets resultat Årets omvurdering af domicilejendomme 9 9 Årets valutakursregulering af udenlandske enheder Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Annullering af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner Udstedelse af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner Egenkapitalbevægelser i 2009, i alt Egenkapital 31. december af 40 l Egenkapital l Delårsrapport 1. kvartal 2010

27 Mio. DKK opskriv- Reserve Udjæv- Andre aktie- ningshen- vedr. valuta- nings- henlæg- Overført Foreslået kapital læggelser kursreg. reserve gelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december kvartal 2010 Periodens resultat Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner 3 3 Udstedelse af medarbejderaktier 0 0 Udstedelse af aktieoptioner 5 5 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2010, i alt Egenkapital 31. marts Delårsrapport 1. kvartal 2010 l Egenkapital l 27 af 40

28 Regnskab Pengestrømsopgørelse 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK Pengestrømme fra driften Præmier Erstatninger Afgiven forretning Omkostninger Ændringer i anden gæld og andre tilgodehavender Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed Renteindtægter Renteudgifter Modtaget udbytte Skatter og afgifter Andre indtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driften, ophørte og frasolgte aktiviteter Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Køb af ejendomme Salg af ejendomme Køb/salg af kapitalandele og investeringsforeningsandele (netto) Køb/salg af obligationer (netto) Indlån i kreditinstitutter Køb/salg af driftsmidler (netto) Køb af tilknyttede virksomheder Køb af tilknyttede virksomheder, likvider Afdækning af valutaeksponering Investeringer, fortsættende aktiviteter Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Ansvarlig lånekapital Udbetalt udbytte Ændring i gæld til kreditinstitutter Finansiering, fortsættende aktiviteter Finansiering, i alt Ændring i likvider, netto Kursregulering af likvider, primo Ændring i likvider, brutto Likvider, primo Likvider, ultimo af 40 l Pengestrømsopgørelse l Delårsrapport 1. kvartal 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere