Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig"

Transkript

1 Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især flygtninge og indvandreres kompetencer. Det gælder både kompetencer opnået gennem uddannelse og gennem erhvervserfaring. Nogle flygtninge og indvandrere har måske ikke et uddannelsesbevis og der er ikke mulighed for at skaffe det pga. forhold i hjemlandet. For andre er behovet at kunne dokumentere kompetencer opnået gennem konkret arbejdserfaring, f.eks. arbejde med diverse maskiner. Kompetenceafklaring er samtidig en forudsætning for bedst muligt at kunne anvende de ressourcer flygtninge og indvandrere besidder. Denne pjece beskriver de muligheder der er for at oversætte uddannelser og afklare flygtninge og indvandreres medbragte kvalifikationer. Der vil typisk være 3 situationer, hvor virksomheden efterspørger kompetenceafklaring: 1. En allerede ansat medarbejder har behov for kompetenceafklaring 2. En kommende medarbejder har behov for kompetenceafklaring ordinær ansættelse 3. Aftaler om kompetenceafklaring med kommune/af (integrationsforløb) I det følgende afsnit 1-3 gennemgås virksomhedens muligheder. Afsnit 4 beskriver, hvem der tilbyder kompetenceafklaring, afsnit 5 beskriver særlige krav om godkendelse af kvalifikationer i forbindelse med udførelse af lovregulerede erhverv og endelig omhandler afsnit 6 muligheder for løntabsgodtgørelse. 1. En allerede ansat medarbejder har behov for kompetenceafklaring Hvis virksomheden mener, at en medarbejder har behov for kompetenceafklaring, for i højere grad at kunne anvende de kompetencer medarbejderne besidder uanset om kompetencerne er opnået i hjemlandet eller på virksomheden. Det kan f.eks. være i forhold til de 1

2 daglige opgaver på virksomheden eller ved behov for kompetenceudvikling/efteruddannelse - evt. på virksomheden. Ud over selv at gennemføre kompetenceafklaring kan virksomheden sende medarbejdere til gratis kompetenceafklaring, hvis der er behov for: oversættelse af medbragt uddannelsesbevis afklaring af formelle og uformelle kompetencer Det er typisk SIRIUS, (center for vurdering af udlændinges uddannelser) der oversætter eksamensbeviser for medbragt uddannelse, hvor AMU- og erhvervsskoler forestår formel og uformel afklaring. Se også afsnit 5. Det må forventes, at øvrige tilbud om kompetenceafklaring er for virksomhedens egen regning eller er omfattet af deltagerbetaling. Virksomheden kan også sende medarbejdere til test i dansk, jf. boks 1. Boks 1: Danskprøver Dansk og tilsvarende danskprøver - på sprogcentrene udbydes i 3 niveauer/uddannelser svarende til almen dansk. Dansk 1 er rettet mod analfabeter og borgere uden europæisk skriftsystem. Dansk 2 er for indvandrere med kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Dansk 3 er for kursister, der har en mellemlang eller lang skoleog uddannelsesbaggrund. Prisen for en sprogtest er ca kr. pr. modul. Undtaget herfor er sprogtest til nyankomne indvandrere samt indvandrere, der ikke har opnået statsborgerskab pr. 1. januar 2004, og som har ret til 3 års almen danskuddannelse og dansktest uanset om de er i job eller ej. 2. En kommende medarbejder har behov for kompetenceafklaring ordinær ansættelse Virksomheder, der står overfor at ansætte en flygtning eller indvandrer kender ofte ikke den enkeltes kompetencer. Virksomheden kan have behov for, at der f.eks. kan fremvises et egentligt kompetencekort, der afdækker uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige, sproglige og sociale kompetencer. Hvis der er tale om en person, der indtil ansættelsestidspunktet har modtaget offentlig forsørgelse, kan virksomheden stille krav til AF/kommunen om at sikre og 2

3 finansiere eventuel kompetenceafklaring af den enkelte flygtning eller indvandrer. Når medarbejderen først er ansat gælder samme regler som afsnit Aftaler om kompetenceafklaring med kommune/af - integrationsforløb Virksomheden kan indgå aftale med kommune/af om kompetenceafklaring på virksomheden evt. som led i et integrationsforløb. Et integrationsforløb kan bestå af følgende elementer eller dele heraf: virksomhedspraktik ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår eller via sociale kapitler mv. anvist af overenskomstberettigede organisationer ansættelse med løntilskud Fælles for alle elementer i forløbet er, at virksomheden kan stille krav om, at kommunen/af helt eller delvis skal betale for ikke kun den faglige og sproglige opkvalificering men også en indledende kompetenceafklaring. Særligt om kompetenceafklaring på virksomheden - virksomhedspraktik I mange tilfælde vil en praktisk afklaring på virksomheden være lige så anvendelig eller bedre ifor- hold til at opnå og fastholde beskæftigelse, som hvis afklaringen foregår på en uddannelsesinstitution. Virksomheden kan evt. indgå aftale med kommunen/af om at tage den enkelte flygtning eller indvandrer i virksomhedspraktik, der har til formål at afdække kompetencerne. I virksomhedspraktik er den enkelte ikke ansat på virksomheden, men medtager sin ydelse fra kommunen/af. Der er derfor ingen direkte omkostninger for virksomheden. Virksomhedspraktik vil, afhængig af den enkeltes forudsætninger, have en varighed på mellem 4-26 uger, men kan i særlige tilfælde forlænges ud over 26 uger. Om virksomhedspraktik gælder generelt: At den enkelte ikke er ansat på virksomheden og ikke er omfattet af gældende overenskomster At den enkelte som led i sin afklaring må udføre alle former for arbejde At den enkelte er omfattet af en forsikrings- /erstatningsordning via lovgivningen 3

4 At kommunen er erstatningsansvarlig over for virksomheden, hvis virksomheden pådrages tab, f.eks. pga. fejlvisitation At virksomheden skal drøfte spørgsmålet om brug af virksomhedspraktik med en medarbejderrepræsentant ved forløb over 13 uger At etablering af virksomhedspraktik ikke må være konkurrenceforvridende At der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte på ordinære vilkår og personer i støttet ansættelse. Som hovedregel gælder, at der for virksomheder med 0-50 ansatte max må være 1 person i virksomhedspraktik/ løntilskud for hver 5 ansatte. For virksomheder med over 50 ansatte yderligere max 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bestilling af kompetenceafklaring Ved bestilling af kompetenceafklaring bruger AF/kommunen et skema, der efter aftale med virksomheden, nøje beskriver hvilke elementer den enkelte skal kompetenceafklares i på virksomheden. Se eksempel på 4. Hvem tilbyder kompetenceafklaring? Udover kompetenceafklaring på virksomheder er der en række institutioner, der tilbyder kompetenceafklaring afhængig af behov. Hvis der eksisterer et uddannelsesbevis, kan virksomheden eller den enkelte flygtning eller indvandrer anmode SIRIUS om at vurdere, hvad kvalifikationerne svarer til i det danske uddannelsessystem, jf. boks 2. Det bemærkes, at hvis virksomheden er ansøger, kræves dokumentation for at den konkrete flygtning eller indvandrer har givet tilladelse til at uddannelsesbeviset oversættes. Hvis der ikke eksisterer et uddannelsesbevis, kan man henvende sig til AMU- og erhvervsskolerne eller foretage en egentlig afklaring på virksomheden. Kompetenceafklaring på AMU- og erhvervsskoler omfatter både formelle og uformelle kompetencer, hvor kompetenceafklaring gennem SIRIUS omhandler oversættelse af formelle uddannelsesmæssige kompetencer. Boks 2: Udbydere af kompetenceafklaring 4

5 SIRIUS SIRIUS rådgiver og vurderer udenlandske uddannelser og påpeger eventuelle konkrete behov for supplerende undervisning i forhold til tilsvarende danske uddannelser. Det er dog det enkelte uddannelsessted, der afgør om en udenlandsk uddannelse kan erstatte en del af uddannelsesforløbet. Det er gratis at anvende centrets rådgivning og vurderinger men sproglig oversættelse af dokumenter, skal der betales for. AMU- og erhvervsskoler Kompetenceafklaring på AMU- og erhvervsskoler omhandler afklaring af både formelle og uformelle kompetencer i forhold til et uddannelsesområde og med henblik på en uddannelsesplan. Der kan evt. ske afprøvning i praksis også med henblik på anerkendelse i forhold til det danske uddannelsessystem. Der kan bl.a. udstedes et kompetencebevis, f.eks. på de tekniske skoler eller i forbindelse med AMU-kurser. Afgørelser om optagelse på erhvervsuddannelserne træffes af erhvervsskolerne, herunder om der kan gives merit i forhold til skoledelen på uddannelsen. De faglige udvalg afgør, om der kan gives merit i forhold til praktikdelen på erhvervsuddannelsen. Kompetenceafklaringscentre Der er etableret fem regionale kompetenceafklaringscentre, der formidler gratis viden om, hvor og hvordan kompetenceafklaring kan ske over hele landet. Enkelte af centrene tilbyder at forestå den egentlige kompetenceafklaring mod betaling. Der er oprettet en offentlig database, hvor der angives konkrete tilbud om og erfaring med kompetenceafklaring. Heri kan også efter virksomhedens ønske - indgå oplysninger om virksomheder, som tilbyder kompetenceafklaring på virksomheden f.eks. via en fast aftale med en uddannelsesinstitution. Se Pr. august 2005 er der samtidig udviklet et landsdækkende kompetencekort, der kan bruges som led i ansættelsessamtalen mellem virksomheden og ansøgeren. Et eksempel på hvad et kompetencekort kan indeholde vises sidst i pjecen 5

6 5. Lovregulerede erhverv - særlige krav om godkendelse af kvalifikationer En oversættelse af kvalifikationer er ikke nok til, at virksomheden må lade en ansat udføre et job, der hører under de lovregulerede erhverv. Her kræves formel godkendelse fra den kompetente myndighed. Udover erhverv inden for sundhedsområdet gælder det f.eks. kranfører, stilladsopstiller, skorstensfejer, elevatoreftersyn, rottebekæmpelse, kloakmester mv. Der gælder forskellige henvendelsesprocedurer, afhængig af om man er borger inden- eller udenfor EU/EFTA-området. For de konkrete jobområder og for nærmere henvisning, se 6. Løntabsgodtgørelse når virksomheden betaler Hvis virksomheden sender en medarbejder til kompetenceafklaring, f.eks. som led i et uddannelsesforløb, er der mulighed for at få løntabsgodtgørelse, som: Godtgørelse til Voksen- og Efteruddannelse (VEU-godtgørelse) Løntabsgodtgørelsen svarer til dagpengeniveauet og udbetales for de timer, den ansatte deltager i kurset. Det er en betingelse, at undervisningen/kompetenceafklaringen foregår i arbejdstiden, og at virksomheden udbetaler sædvanlig løn. Se boks 3. Boks 3: Godtgørelse til Voksen- og Efteruddannelse VEU-godtgørelse kan gives ved kurser i forbindelse med erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU-kurser). VEU-godtgørelse gives som udgangspunkt til personer over 20 år, der højst har en faglært uddannelse. De nærmere bestemmelser om løntabsgodtgørelse kan afklares hos den aktuelle uddannelsesinstitution. 6

7 Et kompetencekort er et håndgribeligt bevis, der gør en forskel Det afhænger af bestillingen, hvor mange trin der bliver afklaret i det konkrete kompetencekort. Her er et eksempel på, hvad kompetencekortet kan indeholde, trin for trin: Trin 1: Afklaring af faglige kompetencer afklaring af arbejdsfunktioner Afklaring af faglige kompetencer handler om at vurdere, om borgeren kan varetage konkrete arbejdsfunktioner inden for den bestemte branche eller virksomhed. (Vurderingen er en kombination af afkrydsning og udtalelser) Trin 2: Almene kompetencer Afklaring af almene kompetencer handler om at vurdere de kompetencer, der ikke er specifikt knyttet til ét job. Det drejer sig om IT-kompetencer, regnemæssige færdigheder og arbejdstilrettelæggelse. (Vurderingen er en kombination af afkrydsning og udtalelser) Trin 3: Afklaring af personlige kompetencer Afklaring af personlige kompetencer handler om at vurdere, hvordan borgeren kan begå sig på arbejdspladsen. Det drejer sig f.eks. om, hvordan borgeren klarer sig i sociale og faglige sammenhænge blandt kolleger og om evnen til at lære. (Vurderingen er en kombination af afkrydsning og udtalelser) Trin 4: Afklaring af sproglige kompetencer Afklaring af sproglige kompetencer handler om at vurdere, om borgeren kan forstå, tale, læse og/eller skrive dansk eller et konkret fremmedsprog på et niveau, der er nødvendigt i forhold til en eller flere arbejdsfunktioner. (Vurderingen er en kombination af afkrydsning og udtalelser) Trin 5: Øvrige kommentarer til vurderingen Her noteres eventuelle supplerende udtalelser eller fremadrettede anbefalinger Trin 6: Kontaktoplysninger Oplysninger om hvem der har forestået kompetenceafklaringen og i hvilken periode 7

8

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere