UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S"

Transkript

1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: Den 28. august 2007, kl , afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til stede var repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer og andel af aktiekapitalen til gennemførelse af de foreslåede ændringer. Generalforsamlingen godkendte tid og sted for dennes afholdelse. Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår: a) Udvidelse af B-aktiekapitalen med mindst nominelt kr. ( stk.) og maksimalt nominelt kr. ( stk.). De nuværende aktionærers fortegningsret fraviges, idet kapitaludvidelsen er et led i en medarbejderaktieordning, jf. ligningslovens 7 A, stk. 1, nr. 1. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 11/2007 Side 1 af 10

2 Tegningsperioden er fra den 1. oktober 2007 til den 10. oktober Tegningsbeløbet skal indbetales til selskabet i perioden den 12. oktober 2007 til den 24. oktober Aktiernes tegningskurs er kurs 200 for hver nominelt 10 kr. aktie. B-aktierne er omsætningspapirer og er registreret igennem Værdipapircentralen og lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Omkostningerne ved kapitaludvidelsen anslås udgøre kr. ekskl. moms. Der er ikke indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til lade sig indløse helt eller delvist. Forslaget medfører en konsekvensændring i vedtægternes 2, idet selskabets aktiekapital totalt set og B-aktiekapital skal tilpasses kapitaludvidelsen. b) Vedtagelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og andre udvalgte, ledende medarbejdere er baseret på følgende rammer: Der kan tildeles incitamentsaflønning til bestyrelse, direktion samt andre udvalgte, ledende medarbejdere, for tiden ca personer, samt for yderligere fremtidige nyanste. En tegningsret (warrant) giver ret til tegning af en aktie på nom. 10,00 kr. Der kan udstedes tegningsretter op til maks stk. for bestyrelsen, og maks stk. for direktionen. Tildelingen af tegningsretter kan ske i flere omgange. Dels i løbet af de næste 12 måneder til den nuværende bestyrelse og direktion samt udvalgte, ledende medarbejdere, og dels på senere tidspunkter inden den 30. april 2010 til senere tilkomne personer. De tildelte tegningsretter kan kun udnyttes ved tegning af aktier, såfremt selskabets stregiplan for årene 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011 realiseres målt på result før sk. For hvert af årene 2008/2009 og 2009/2010 kan tildelingen ske med en pulje på en fjerde- Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 2 af 10

3 del, og for 2010/2011 en pulje på halvdelen af samtlige tegningsretter. Såfremt der ikke for de pågældende år sker fuld målopfyldelse, gradueres retten til udnytte de tildelte tegningsretter. Deltagerne i aflønning af tegningsretter skal være ans i selskabet eller i koncernforbundet selskab eller være medlem af selskabets bestyrelse på tildelingstidspunktet. Udnyttelseskursen fastsættes til lukkekursen den do, hvor selskabet har forpligtet sig over for deltagerne ved give dem meddelelse om deltagelse i udstedelse af tegningsretter. De tildelte tegningsretter kan tidligst udnyttes af deltagerne i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2010/2011 og senest den 30. september Baseret på lukkekursen den 6. august 2007 udgør værdien af hver enkelt tegningsret 131,80 kr. beregnet ud fra Black-Scholes modellen. Såfremt værdien måles på samtlige de foreslåede stk. tegningsretter, udgør disse en værdi på i alt 31,6 mio. kr. Ved værdiansættelsen efter Black-Scholes modellen er indgået følgende elementer: Volilitet 30,6% på grundlag af 12 måneders historiske observioner Risikofri rente 4,3% svarende til renten på danske stsobligioner med samme løbetid som tegningsretterne Forventet udbytte pr. aktie på 2,3% af aktiekursen Forslaget medfører, der optages bestemmelse herom i vedtægterne. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 3 af 10

4 c) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til udstede tegningsretter, der kan give ret til tegne op til nominelt 2,4 mio. kr. ( stk.) B-aktier. Bemyndigelsen er gældende frem til den 30. april Tegningsretterne kan kun tegnes af bestyrelsen, direktionen, og andre udvalgte, ledende medarbejdere i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne retningsliner for incitamentsaflønning. Bemyndigelsen kan kun udnyttes ved udstedelse af tegningsretter, der giver ret til tegne B-aktier i forholdet 1:1 til disses markedskurs på tidspunktet for udstedelse af tegningsretten. Det pågældende forslag optages i selskabets vedtægter. d) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til forhøje B- aktiekapitalen op til nominelt 2,4 mio. kr. ( stk.). Bemyndigelsen er gældende frem til den 30. september Kapitalforhøjelsen kan kun ske ved indbetaling af kontanter. Kapitalforhøjelsen kan kun gennemføres ved, bestyrelsen, direktionen eller andre udvalgte, ledende medarbejdere udnytter tegningsretter tildelt i perioden fra den 29. august 2007 til den 30. juni De nye B-aktier er omsætningspapirer og er registreret gennem Værdipapircentralen og lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn. Der er ikke indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Det pågældende forslag optages i selskabets vedtægter. e) Bemyndigelse til bestyrelsens formand til foretage sådanne ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnå registrering. f) Bemyndigelse til bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til Aktieselskabslovens 48 til aktuel børskurs +/- 10% Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 4 af 10

5 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Valg af dirigent: Som dirigent valgtes advok Poul Licht, Herning. Dirigenten konsterede, generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning: Der blev på bestyrelsens vegne aflagt ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Ledelsesberetningen blev taget til efterretning. Ad pkt. 3 Fremlæggelse af årsrapport: Årsrapporten blev gennemgået. Ad pkt. 4 Godkendelse af årsrapport m.m.: Årsrapporten samt den foreslåede disponering af årets result godkendtes, herunder med en udbytteudlodning på 2 kr. pr. aktie á 10 kr. eller i alt 5,2 mio. kr. Der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion. Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen genvalgtes. Den 22. august 2007 har der været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderne valgte: Birgit Lørup (genvalgt) Jette Håhr Nielsen (nyvalgt) Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 5 af 10

6 Forslag fra bestyrelsen Ad pkt. 6a Udvidelse af B-aktiekapitalen som led i en medarbejderaktieordning: Bestyrelsens forslag om iværksætte nytegning af B-aktier i selskabet med mindst nominelt kr. ( stk.) og maksimalt nominelt kr. ( stk.) B- aktier uden fortegningsret for nuværende aktionærer blev godkendt med de tilstedeværende stemmer. Begrundelsen for en nytegning uden fortegningsret for nuværende aktionærer er, kapitaludvidelsen sker som led i en medarbejderaktieordning, jævnfør ligningslovens 7A, stk. 1, nr. 1. For forhøjelsen skal i øvrigt gælde følgende: nominelt kr. ( stk.) B-aktier er det mindste beløb og nominelt kr. ( stk.) B-aktier er det højeste beløb, som aktiekapitalen skal kunne forhøjes med der ikke skal tilkomme nuværende aktionærer fortegningsret til de nye aktier der ikke skal gælde indskrænkning i aktionærernes fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser tegning finder sted i dagene fra den 1. oktober 2007 til 10. oktober 2007 indbetaling på aktierne skal ske kontant i perioden fra den 12. oktober 2007 til den 24. oktober 2007 de nyudstedte B-aktier udstedes i størrelser á 10 kr. tegningskursen er 200 for hver nominel 10 kr. aktie B-aktierne er omsætningspapirer B-aktier registreres gennem Værdipapircentralen B-aktierne lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog de med forhøjelsen forbundne omkostninger bortset fra offentlige afgifter, der afholdes af selskabet, udgør anslået kr ,00 der ikke gælder indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed de nye B-aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 6 af 10

7 Tegning sker på særskilte tegningslister. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til efter tegningsfristens udløb foretage anmeldelse af kapitalforhøjelsen over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og samtidig konsekvensændre selskabets vedtægterne fsv. angår kapitalens størrelse. Foruds kapitaludvidelsen tegnes fuldt ud vil vedtægternes 2, 1. afsnit, være ændre til følgende ordlyd: Nugældende formulering: Ændringsforslag: afsnit: Selskabets aktiekapital er kr , opdelt i A-aktier, fordelt i aktier i multipla á kr. 10,00 og B-aktier, fordelt i stk. á kr. 10,00. 2, 1. afsnit: Selskabets aktiekapital er kr , opdelt i A-aktier, fordelt i aktier i multipla á kr. 10,00 og B-aktier, fordelt i aktier á kr. 10,00. Ad pkt. 6b Vedtagelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning: Det besluttedes med de tilstedeværende stemmer vedtage overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og andre udvalgte, ledende medarbejdere som følger: Der kan tildeles incitamentsaflønning til bestyrelse, direktion samt andre udvalgte, ledende medarbejdere, for tiden ca personer, samt for yderligere fremtidige nyanste. En tegningsret (warrant) giver ret til tegning af en aktie på nom. 10,00 kr. Der kan udstedes tegningsretter op til maks stk. for bestyrelsen, og maks stk. for direktionen. Tildelingen af tegningsretter kan ske i flere omgange. Dels i løbet af de næste 12 måneder til den nuværende bestyrelse og direktion samt udvalgte, ledende medarbejdere, og dels på senere tidspunkter inden den 30. april 2010 til senere tilkomne personer. De tildelte tegningsretter kan kun udnyttes ved tegning af aktier, såfremt selskabets stregiplan for årene 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011 realiseres målt på result før sk. For hvert af årene 2008/2009 og 2009/2010 kan tildelingen ske med en pulje på en fjerdedel, og for 2010/2011 en pulje på halvdelen af samtlige tegningsretter. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 7 af 10

8 Såfremt der ikke for de pågældende år sker fuld målopfyldelse gradueres retten til udnytte de tildelte tegningsretter. Deltagerne i aflønning af tegningsretter skal være ans i selskabet eller i koncernforbundet selskab eller være medlem af selskabets bestyrelse på tildelingstidspunktet. Udnyttelseskursen fastsættes til lukkekursen den do, hvor selskabet har forpligtet sig over for deltagerne ved give dem meddelelse om deltagelse i udstedelse af tegningsretter. De tildelte tegningsretter kan tidligst udnyttes af deltagerne i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2010/2011 og senest den 30. september Baseret på lukkekursen den 6. august 2007 udgør værdien af hver enkelt tegningsret 131,80 kr. beregnet ud fra Black-Scholes modellen. Såfremt værdien måles på samtlige de foreslåede stk. tegningsretter, udgør disse en værdi på i alt 31,6 mio. kr. Ved værdiansættelsen efter Black-Scholes modellen er indgået følgende elementer: Volilitet 30,6 % på grundlag af 12 måneders historiske observioner Risikofri rente 4,3 % svarende til renten på danske stsobligioner med samme løbetid som tegningsretterne Forventet udbytte pr. aktie på 2,3 % af aktiekursen Som følge af ovenstående besluttedes de indsætte følgende bestemmelse i vedtægterne som en ny 7 A: 'På generalforsamlingen den 28. august 2007 er der vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og andre udvalgte, ledende medarbejdere, som offentliggjort på selskabets hjemmeside'. Ad pkt. 6c Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsretter: Det besluttedes med de tilstedeværende stemmer bemyndige bestyrelsen til udstede tegningsretter, der kan give ret til tegne op til nominelt 2,4 mio. kr. ( stk.) B-aktier. Bemyndigelsen er gældende frem til den 30. april Tegningsretterne kan kun tegnes af bestyrelsen, direktionen, og andre udvalgte, ledende medarbejdere i overensstemmelse med generalforsamlingens ovenfor vedtagne retningsliner for incitamentsaflønning. Bemyndigelsen kan kun udnyttes ved udstedelse af tegningsretter, der giver ret til tegne B-aktier i forholdet 1:1 til disses markedskurs på tidspunktet for udstedelse af tegningsretten. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 8 af 10

9 Som følge heraf besluttedes det med de tilstedeværende stemmer indsætte en ny 7 B i vedtægterne med følgende ordlyd: 'Generalforsamlingen har den 28. august 2007 bemyndiget bestyrelsen til udstede tegningsretter, der kan give ret til tegne op til nominelt 2,4 mio. kr. ( stk.) B-aktier. Bemyndigelsen er gældende frem til 30. april Tegningsretterne kan kun tildeles bestyrelsen, direktionen og andre udvalgte, ledende medarbejdere. Bemyndigelsen kan kun udnyttes ved udstedelse af tegningsretter, der giver ret til tegne B-aktier til disses markedskurs på tidspunktet for udstedelsen af tegningsretten.' Ad pkt. 6d Gennemførelse af kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af tegningsretter: En udnyttelse af tegningsretterne, jævnfør ovenfor under pkt. 6c, kræver, der gennemføres en kapitalforhøjelse. Med de tilstedeværende stemmer bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til gennemføre den kapitalforhøjelse, der er nødvendig for tegne aktier på baggrund af de tildelte tegningsretter. Som følge heraf blev det med de tilstedeværende stemmer besluttet, der indsættes en ny 7 C i vedtægterne med følgende ordlyd: 'Generalforsamlingen har den 28. august 2007 bemyndiget bestyrelsen til forhøje B-aktiekapitalen op til nominelt 2,4 mio. kr.( stk.). Bemyndigelsen er gældende frem til 30. september Kapitalforhøjelsen kan kun ske ved indbetaling af kontanter. Kapitalforhøjelsen kan kun gennemføres ved, bestyrelsen, direktionen og andre udvalgte, ledende medarbejdere udnytter den af dem tildelte tegningsret i perioden 29. august 2007 til 30. juni De nye B-aktier er omsætningspapirer og er registreret gennem Værdipapircentralen og lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn. Der er ikke indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.' Ad pkt. 6e Bemyndigelse til bestyrelsens formand m.v.: Det besluttedes med de tilstedeværende stemmer bemyndige bestyrelsens formand til foretage sådanne ændringer, som eventuelt måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnå registrering. Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 9 af 10

10 Endvidere besluttedes det med de tilstedeværende stemmer bemyndige advok Poul Licht og/eller advok N. Pagter Kristensen, begge Herning, til på bestyrelsens vegne underskrive anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen/subsidiært til foretage direkte registrering via WEBREG. Ad pkt. 6f Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier: Det besluttedes med de tilstedeværende stemmer, bemyndige bestyrelsen til inden næste ordinære generalforsamling lade selskabet erhverve egne aktier for indtil 10 % af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende børskurs plus/minus 10 %. Aktieselskabslovens 48, stk. 1 og 4 er iagttaget. Ad pkt. 7 Valg af revisor: Som revisor blev enstemmigt genvalgt: PricewerhouseCoopers Stsautoriseret Revisionsaktieselskab Rønnebærvej 1, 7400 Herning Ad pkt. 8 - Eventuelt: Der var ingen bemærkninger under dette punkt. **** Generalforsamlingen sluttet. Tiltrådt som bestyrelsesmedlem: Som dirigent: Svend Sigaard Poul Licht Forløb ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S 10/2007 Side 10 af 10

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere