Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst."

Transkript

1 1. januar december 2013

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for Den landsdækkende LYFO Database. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. Databasens datamanager er Carsten Agger, KCEB-Øst. Databasens kontaktperson er Marie Louise Shee Nielsen, KCKC-Øst. 2

3 Indhold Rapporten udgår fra... 2 Konklusioner og anbefalinger... 5 Oversigtstabeller over samlede indikatorresultater... 7 Lymfomer... 7 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)... 8 Indikatorresultater... 9 Lymfomer... 9 Indikator 1a. Dækningsgrad... 9 Indikator 1b. Datakomplethed Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Indikator 4. Komplet eller partiel remission på 1. linje behandling Indikator 6. 1-års overlevelse Indikator 7. 3-års overlevelse Indikator 8. 5-års overlevelse Indikator 9. Tidsrum fra diagnostisk prøvetagningsdato til 1. behandlingsdato Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Indikator 12. Andel patienter med sikker prognostisk index Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator 1a. Dækningsgrad Indikator 1b. Datakomplethed Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Indikator 6. 1-års overlevelse Indikator 7. 3-års overlevelse Indikator 10. Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Indikator 12. Andel patienter med risikovurdering Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag og metode Datagrundlag Statistiske metoder Databasens styregruppe Appendiks 1. Deskriptive tabeller og diagrammer

4 Lymfomer Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Antal patienter som i 2013 er behandlet med Brentuximab-Vedotin Appendiks 2. Vejledning i fortolkning af resultater Appendiks 3. Beskrivelse af sygdomsområdet og behandling

5 Konklusioner og anbefalinger Den foreliggende årsrapport er den 10. årsrapport fra Dansk Lymfomgruppe, men samtidig kun den 2. rapport i den aktuelle udformning, som er baseret på en standard skabelon. Der er således væsentlige begrænsninger i, hvorledes data kan præsenteres, og overgangen fra det hidtidige format til aktuelle har været en udfordring for den fagligt interesserede læser. Derfor har gruppen valgt at præsentere overlevelsesfigurer fra udvalgte undergrupper i appendiks. Det er igen glædeligt at se en generel høj dækningsgrad, der ligger til grund for rapporten. 92 % for 2013, og % for tidligere år er et meget tilfredsstillende resultat. Databasen har ved hjælp af repetitiv udsendelse af mangellister til afdelingerne løbende øget dækningsgraden. Processen har tidligere overvejende haft karakter af manuelt arbejde men er i foråret 2014 overgået til en automatiseret procedure. Der har været en overgang, hvor afdelingerne ikke har haft adgang til relevante mangellister, hvilket kan have medført at dækningsgraden er lidt lavere end forventet på de enkelte afdelinger. Resultaterne af den iværksatte behandling har gennem de senere år vist tendens i form af bedre overlevelse efter 1, 3 og 5 år, hvilket også underbygges i aktuelle årsrapport. Dette tilskrives primært iværksættelsen af målrettet behandling, men samtidig har indførelsen af flere og flere nationale retningslinjer sandsynligvis også haft en positiv indflydelse herpå. Forudsætningen for at kunne opnå forbedrede resultater er, at der udvikles protokoller, som implementeres og tilbydes patienter i Danmark. Derfor er det skuffende at antal inkluderede patienter har været lavere de seneste år. En forklaring kan være, at udbuddet af åbne protokoller er reduceret de seneste år. Samtidig er en forudsætningen for at kunne gennemføre protokoller, at sygehuset stiller faciliteter og personale til rådighed herfor, hvilket kun sker i begrænset omfang. Investigator initierede protokoller iværksættes i dag sjældent, idet personale ressourcer og økonomi ikke er til stede. Dette er en hæmsko for udvikling af nye behandlinger, som ikke nødvendigvis er udviklet af medicinalvirksomheder. Siden pakkeforløbene blev indført i 2008, har der været et særligt fokus på udredningstider for bl.a. lymfom- og CLL patienter. Det er vigtigt at understrege, at indikatorerne på udredningstider i denne rapport adskiller sig på et væsentligt punkt fra kræftpakkerne, idet vi definerer dato for vævsprøvetagningen som starttidspunkt, hvilket ofte foregår på andre afdelinger, forud for henvisningen. Dette kan give anledning til fejlfortolkninger. I 2013 var den gennemsnitlige tid uændret, 19 dage, men samtidig har vi kunne konstatere at tiden for de aggressive lymfomer er 15 dage, hvilket anses for at være tæt på den minimale tid en stadieinddeling kan vare. Et af hovedfundene i aktuelle årsrapport er, at der er en ikke ubetydelig variation i flere procesindikatorer. Hvorvidt der er tale om fejlindtastning, dvs. at data foreligger, men ikke på indtastningstidspunktet, eller det er udtryk for en prioritering er uvist. De nationale retningslinjer har imidlertid præciseret, hvilke procedurer der bør gennemføres, og det er vores anbefaling at disse følges som beskrevet. I årsrapport 2012 fandt vi at under 20% af CLL pateinterne havde udfyldt behandlingsskema. Det har efterfølgende ikke kunne påvises, at der er tale om mangler, men understreger det indolente forløb for hovedparten af patienterne. 5

6 Der er nu mere end patienter med Lymfom og CLL indtastet i den hæmatologiske database. En validering i indtastningsfladen forhindrer indtastning af åbenlyse fejl, men det er uvist, i hvor høj grad de indtastede oplysninger er korrekte. Derfor har Dansk Lymfomgruppe initieret et valideringsprojekt, som undersøger i hvilken grad, de indtastede data stemmer overens med journaldata. Det er forhåbningen, at det kan afsluttes i løbet af 2015 med en publikation. 6

7 Oversigtstabeller over samlede indikatorresultater Lymfomer Indikator Indikatoropfyldelse Tidligere år 2013 (aktuelle år) Std.% Uopl. % Andel % (95% CI) Andel % Andel % Andel % Indikator 1a: Dækningsgrad (90-93) Indikator 1b: Datakomplethed (80-89) Indikator 2: 30-dages mortalitet - 1 1,9 (1,1-3,0) 1,3 1,5 2,8 Indikator 3: 180-dages mortalitet (8-12) Indikator 4 (og 5): Komplet/partiel remission (85-91) Indikator 6: 1-års overlevelse* (84-87) Indikator 7: 3-års overlevelse* (72-75) Indikator 8: 5-års overlevelse* (66-69) Indikator 9: Tid fra diagnostik til første behandling (dage) (11-30) Indikator 10: Ikke relevant Indikator 11: Patienter i protokol - 0 6,5 (5,2-8,0) 6,0 7,9 7,8 Indikator 12: Patienter med prognostisk indeks (92-95) *Ændrede opgørelsesperioder 7

8 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator Indikatoropfyldelse Tidligere år 2013 (aktuelle år) Std. % Uopl. % andel % (95% CI) Andel % Andel % Andel % Indikator 1a: Dækningsgrad (92-96) Indikator 1b: Datakomplethed (47-80) Indikator 2: 30-dages mortalitet - 5 2,7 (0-14) 0 2,2 0 Indikator 3: 180-dages mortalitet (5-29) Indikator 4 (og 5): (Ikke relevant) Indikator 6: 1-års overlevelse* (92-96) Indikator 7: 3-års overlevelse* (80-85) Indikator 8 og 9 (Ikke relevant) Indikator 10: Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (81-88) Indikator 11: Patienter i protokol - x 0 (0-0) 0 10,9 13,3 Indikator 12: Patienter med risikovurdering (82-88) *Ændrede opgørelsesperioder 8

9 Indikatorresultater Lymfomer Indikator 1a. Dækningsgrad Andelen af registrerede tilfælde af malignt lymfom i databasen ud af alle registreringer i Landspatient registeret. 1a LYFO: dækningsgrad Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 1219 / (0) 92 (91-94) Hovedstaden ja 416 / (0) 95 (92-97) Sjælland ja 212 / (0) 97 (94-99) Syddanmark nej 236 / (0) 86 (81-89) Midtjylland ja 228 / (0) 92 (87-95) Nordjylland ja 127 / (0) 90 (84-94) Hovedstaden ja 416 / (0) 95 (92-97) Herlev ja 218 / (0) 99 (97-100) Rigshospitalet ja 198 / (0) 91 (86-94) Sjælland ja 212 / (0) 97 (94-99) Næstved Roskilde ja 212 / (0) 97 (94-99) Syddanmark nej 236 / (0) 86 (81-89) Esbjerg ja 31 / 33 0 (0) 94 (80-99) Odense nej 152 / (0) 84 (77-89) Vejle ja* 53 / 61 0 (0) 87 (76-94) Midtjylland ja 228 / (0) 92 (87-95) Holstebro ja 51 / 51 0 (0) 100 (93-100) Viborg Århus ja* 177 / (0) 89 (84-93) Nordjylland ja 127 / (0) 90 (84-94) Ålborg ja 127 / (0) 90 (84-94) Beregningsdefinition: Tæller er patienter registreret i databasen med diagnosen. Nævner er alle registreret med diagnosen i databasen samt i LPR. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1a Populationen består af patienter registreret i databasen i opgørelsesperioden I alt 1219 patienter indgår i aktuelle år (2013). Dækningsgraden er på landsniveau 92 % i aktuelle år og ligger over standarden. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1a Dækningsgraden på 92% er tilfredsstillende. Enkelte afdelinger har ikke helt nået de 90%, men grundet omlægning af tekniske procedurer har det i en periode i slutningen af indrapporteringsperioden ikke været 9

10 muligt for afdelingerne at få en komplet liste over manglende indberetninger, hvilket delvist forklarer de lidt lavere tal. Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1a 10

11 Indikator 1b. Datakomplethed Datakomplethed opgjort ved andelen af patienter med indleveret behandlingsskema ud af alle patienter, som har iværksat eller planlagt behandling det pågældende år. 1b LYFO: datakomplethed Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 788 / (1) 84 (81-86) Hovedstaden ja 264 / (1) 85 (80-89) Sjælland ja 156 / (0) 92 (87-95) Syddanmark ja* 138 / (2) 77 (70-83) Midtjylland ja 148 / (1) 82 (76-88) Nordjylland ja 82 / (2) 82 (73-89) Hovedstaden ja 264 / (1) 85 (80-89) Herlev ja 131 / (0) 89 (82-93) Rigshospitalet ja 133 / (1) 82 (75-87) Sjælland ja 156 / (0) 92 (87-95) Næstved Roskilde ja 156 / (0) 92 (87-95) Syddanmark ja* 138 / (2) 77 (70-83) Esbjerg ja 19 / 22 0 (0) 86 (65-97) Odense ja 96 / (0) 80 (72-87) Vejle nej 23 / 38 3 (7) 61 (43-76) Midtjylland ja 148 / (1) 82 (76-88) Holstebro ja 34 / 37 0 (0) 92 (78-98) Viborg Århus ja* 114 / (1) 80 (72-86) Nordjylland ja 82 / (2) 82 (73-89) Ålborg ja 82 / (2) 82 (73-89) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter med indleveret behandlingsskema. Nævner er patienter registreret i databasen med iværksat eller planlagt behandling. Uoplyst er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=8). Patienter uden iværksat/planlagt behandling er ekskluderet (n=270). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1b Datakompletheden er i aktuelle år (2013) 84 % på landsplan, hvilket er over den fastsatte standard. Enkelte afdelinger når ikke standarden på 80 % for datakomplethed, dog er indlevering af skemaer næsten komplet for de foregående år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1b I 2013 mangler der fortsat et mindre antal skemaer, hvor enkelte afdelinger har et større efterslæb. Enkelte behandlinger kan imidlertid først indberettes 8-10 måneder efter diagnosen. Indberetningen for 2012 og tidligere år er meget tilfredsstillende. 11

12 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1b 12

13 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 2 LYFO: mortalitet 30 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 18 / (1) 1,9 (1,1-3,0) 1,3 1,5 2,8 Hovedstaden 4 / (1) 1,3 (0,4-3,3) 1,1 2,0 3,1 Sjælland 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 1,8 1,1 Syddanmark 4 / (2) 2,2 (0,6-5,6) 0,0 1,7 2,3 Midtjylland 2 / (1) 1,1 (0,1-4,0) 3,2 1,0 3,8 Nordjylland 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Hovedstaden 4 / (1) 1,3 (0,4-3,3) 1,1 2,0 3,1 Herlev 3 / (0) 2,0 (0,4-5,8) 0,0 4,8 5,2 Rigshospitalet 1 / (1) 0,6 (0,0-3,4) 1,9 0,0 1,5 Sjælland 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 1,8 1,1 Næstved 5,0 0,0 Roskilde 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 0,0 2,2 Syddanmark 4 / (2) 2,2 (0,6-5,6) 0,0 1,7 2,3 Esbjerg 0 / 22 0 (0) 0,0 (0-15) 0,0 0,0 0,0 Odense 4 / (0) 3,3 (0,9-8,3) 0,0 2,5 3,3 Vejle 0 / 38 3 (7) 0,0 (0,0-9,3) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 2 / (1) 1,1 (0,1-4,0) 3,2 1,0 3,8 Holstebro 0 / 37 0 (0) 0,0 (0,0-9,5) 14,3 0,0 6,9 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 2 / (1) 1,4 (0,2-5,0) 1,5 1,2 4,0 Nordjylland 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Ålborg 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 30 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=8), vitalstatus uoplyst (n=1) eller dødsdato ligger før diagnosedato (n=1). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Andelen af patienter, der dør indenfor 30 dage er 1,9 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 3. De senere år er 30 dages mortaliteten faldet til under 2%, hvilket er tilfredsstillende. 13

14 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 2 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 14

15 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 180 dage efter diagnosedato. 3 LYFO: mortalitet 180 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 95 / (1) 10 (8-12) Hovedstaden 30 / (1) 10 (7-13) Sjælland 20 / (1) 12 (7-18) Syddanmark 19 / (2) 11 (6-16) Midtjylland 16 / (1) 9 (5-14) Nordjylland 10 / (2) 10 (5-18) Hovedstaden 30 / (1) 10 (7-13) Herlev 16 / (0) 11 (6-17) Rigshospitalet 14 / (1) 9 (5-14) Sjælland 20 / (1) 12 (7-18) Næstved Roskilde 20 / (1) 12 (7-18) Syddanmark 19 / (2) 11 (6-16) Esbjerg 1 / 22 0 (0) 5 (0-23) Odense 14 / (0) 12 (7-19) Vejle 4 / 38 3 (7) 11 (3-25) Midtjylland 16 / (1) 9 (5-14) Holstebro 7 / 37 0 (0) 19 (8-35) Viborg Århus 9 / (1) 6 (3-12) Nordjylland 10 / (2) 10 (5-18) Ålborg 10 / (2) 10 (5-18) Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 180 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=8), vitalstatus uoplyst (n=1) eller dødsdato ligger før diagnosedato (n=1). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af patienter, der dør indenfor 180 dage er 10 % på landsplan for aktuelle år. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 2. Ligesom 30 dages mortalietten har 180 dages mortalitetten været faldende og ligger nu omkring 10 %, hvilket er tilfredsstillende. 15

16 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 3 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 16

17 Indikator 4. Komplet eller partiel remission på 1. linje behandling Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som opnår komplet eller partiel remission på 1. linje behandling. 4 LYFO: remission Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 369 / (53) 88 (85-91) Hovedstaden 131 / (52) 92 (86-96) Sjælland 50 / (62) 81 (69-90) Syddanmark 84 / (46) 90 (82-95) Midtjylland 76 / (48) 85 (76-92) Nordjylland 28 / (68) 93 (78-99) Hovedstaden 131 / (52) 92 (86-96) Herlev 68 / (49) 96 (88-99) Rigshospitalet 63 / (54) 88 (78-94) Sjælland 50 / (62) 81 (69-90) Næstved Roskilde 50 / (62) 81 (69-90) Syddanmark 84 / (46) 90 (82-95) Esbjerg 5 / 5 16 (76) 100 (48-100) Odense 69 / (29) 88 (79-95) Vejle 10 / (75) 100 (69-100) Midtjylland 76 / (48) 85 (76-92) Holstebro 22 / 27 8 (23) 81 (62-94) Viborg Århus 54 / (55) 87 (76-94) Nordjylland 28 / (68) 93 (78-99) Ålborg 28 / (68) 93 (78-99) Beregningsdefinition: Tæller er patienter med komplet eller partiel respons. Nævner er alle patienter med iværksat eller planlagt behandling, med indleveret behandlingsskema, og hvor respons er evalueret. Uoplyst er patienter hvor behandlingsskema ikke er indleveret (n=153), uvist om behandling iværksat/planlagt (n=7) samt patienter med indleveret skema men oplysninger om remission er missing (n=317). Patienter, uden planlagt eller iværksat behandling (n=270), eller som er døde ved tidspunkt for responsevaluering (n=55), er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 4 På landsplan er andelen af patienter i komplet eller partiel remission 88 % i aktuelle år, hvilket er uændret i forhold til foregående år. Der er ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 4 Samlet set er en remissionsrate på 88 % tilfredsstillende. Dette dækker over en større variation imellem de enkelte lymfom subtyper. En række behandlinger afsluttes først 8-10 måneder efter diagnosetidspunktet, hvorfor det er acceptabelt, at der ikke er indleveret behandlingsskema for 153 patienter. Derimod er 17

18 antallet med manglende oplysning om remission meget højt, men skyldes primært en fejl i overførslen af data, som forventes løst inden høringsfasens afslutning. Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 4 Indikator 4 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 18

19 Indikator 6. 1-års overlevelse 6 LYFO: 1-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (84-87) Hovedstaden (82-87) Sjælland (79-86) Syddanmark (86-91) Midtjylland (83-89) Nordjylland (81-89) Hovedstaden (82-87) Herlev (82-89) Rigshospitalet (80-88) Sjælland (79-86) Næstved Roskilde (80-88) Syddanmark (86-91) Esbjerg (82-96) Odense (84-92) Vejle (84-95) Midtjylland (83-89) Holstebro (74-91) Viborg (84-100) Århus (82-90) Nordjylland (80-89) Ålborg (80-89) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 1-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 1 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6 1-års overlevelsen er 85 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 7 og 8. En et års overlevelse på 85 % er tilfredsstillende, og der synes at være en stigende andel over de seneste perioder. Tallet inkluderer 3% af patienterne, som ikke modtager nogen behandling, og som heller ikke er i behandlingsfri observation. 19

20 Indikator 7. 3-års overlevelse 7 LYFO: 3-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (72-75) Hovedstaden (70-75) Sjælland (69-77) Syddanmark (73-79) Midtjylland (72-78) Nordjylland (68-77) Hovedstaden (70-75) Herlev (67-75) Rigshospitalet (70-77) Sjælland (69-77) Næstved (58-76) Roskilde (70-78) Syddanmark (73-79) Esbjerg (70-85) Odense (72-79) Vejle (71-83) Midtjylland (72-78) Holstebro (62-79) Viborg (80-94) Århus (71-78) Nordjylland (68-77) Ålborg (68-77) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 3-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 3 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 7 3-års overlevelsen er 74 % på landsplan for aktuelle periode (år ), med en stigning hen over opgørelsesperioderne siden For aktuelle periode ses nogen forskelle mellem afdelingerne, hvor 3- års overlevelsen varierer fra 67 til 87 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6 og 8. En tre års overlevelse på 74 % er tilfredsstilende, og der synes at være en stigende andel over de seneste perioder. To afdelinger (Næstved og Viborg) er i perioden helt eller delvist afviklet, hvor patienterne overføres til andre afdelinger i Regionen, hvilket afspejler sig i faldende patientantal i alle indikatorer. 20

21 Indikator 8. 5-års overlevelse 8 LYFO: 5-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere periode Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Danmark (66-69) 61 Hovedstaden (64-69) 62 Sjælland (58-67) 59 Syddanmark (66-72) 62 Midtjylland (67-73) 61 Nordjylland (61-70) 58 Hovedstaden (64-69) 62 Herlev (62-69) 59 Rigshospitalet (64-70) 64 Sjælland (58-67) 59 Næstved (49-64) 58 Roskilde (61-72) 61 Syddanmark (65-71) 62 Esbjerg (55-72) 60 Odense (66-72) 61 Vejle (67-78) 64 Midtjylland (67-73) 61 Holstebro (53-71) 55 Viborg (68-82) 63 Århus (68-74) 62 Nordjylland (61-70) 58 Ålborg (61-70) 58 Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 5-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 5 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 8 5-års overlevelsen er 67 % på landsplan for aktuelle periode (år ), og synes at være stigende over tid. For aktuelle periode ses nogen forskelle mellem afdelingerne, hvor 5-års overlevelsen varierer fra 56 til 75 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 8 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6 og 7. En fem års overlevelse på 67 % er tilfredsstilende. Overlevelsen har været stigende over de seneste 10 år grundet bedre behandlingstilbud, som kan tilbydes til hovedparten af lymfom undergrupperne.. 21

22 Indikator 9. Tidsrum fra diagnostisk prøvetagningsdato til 1. behandlingsdato Median antal dage, der går fra diagnosedato til første behandlingsdato blandt patienter med behandling iværksat eller planlagt. 9 LYFO: tidsrum til 1. behandl. Aktuelle år Tidligere år Std. Uoplyst opfyldt Antal (pct.) Median 25-75% Median Median Median Danmark (1) 19 (11-30) Hovedstaden (1) 26 (15-34) Sjælland (0) 14 (7-24) Syddanmark (2) 17 (10-29) Midtjylland (1) 21 (13-32) Nordjylland (2) 14 (7-21) Hovedstaden (1) 26 (15-34) Herlev (0) 27 (15-34) Rigshospitalet (1) 25 (15-34) Sjælland (0) 14 (7-24) Næstved Roskilde (0) 14 (7-24) Syddanmark (2) 17 (10-29) Esbjerg 22 0 (0) 14 (9-53) Odense (0) 15 (9-27) Vejle 38 3 (7) 23 (15-34) Midtjylland (1) 21 (13-32) Holstebro 37 0 (0) 14 (11-19) Viborg Århus (1) 22 (14-33) Nordjylland (2) 14 (7-21) Ålborg (2) 14 (7-21) Beregningsdefinition: Median af tidsrum i dage regnet fra diagnostisk prøvetagningsdato og til første behandlingsdato. Nævner er alle med behandling iværksat eller planlagt. Uoplyste er patienter, hvor det er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=8). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 9 Tid fra diagnose til første behandling var 19 dage (median) på landsniveau i aktuelle år, hvilket er uændret i forhold til foregående år. Der er ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 9 Denne indikator adskiller sig væsentligt fra kræftpakkernes definition af behandlingstider, idet vi definerer dato for vævsprøvetagningen som starttidspunkt, hvilket ofte foregår på andre afdelinger, forud for henvisningen. Dette kan give anledning til fejlfortolkninger. Tallene dækker over en betydelig variation, således at aggressive lymfomer har en gennemsnitlig tid på 15 dage, mens lymfomtyper med forventelig behandlingsfri observation har længere tid. Nogle af patienterne kan allerede være startet en aktiv behandling mod sygdommen, idet prednison, som ikke sjældent gives her, definitorisk ikke betragtes som behandling. 22

23 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 9 Indikator 9 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 23

24 Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Andel patienter, som er inkluderet i klinisk behandlingsprotokol. 11 LYFO: i behandlingsprotokol Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 79 / (0) 6,5 (5,2-8,0) 6,0 7,9 7,8 Hovedstaden 24 / (0) 5,8 (3,7-8,5) 2,9 9,0 8,8 Sjælland 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 5,8 2,6 Syddanmark 19 / (0) 8,1 (5-12) 9,3 7,3 6,5 Midtjylland 19 / (0) 8,3 (5-13) 6,1 11,2 11,5 Nordjylland 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Hovedstaden 24 / (0) 5,8 (3,7-8,5) 2,9 9,0 8,8 Herlev 2 / (0) 0,9 (0,1-3,3) 2,1 5,5 3,4 Rigshospitalet 22 / (0) 11,1 (7-16) 3,7 12,0 13,3 Sjælland 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 5,8 2,6 Næstved 0,0 2,0 Roskilde 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 8,9 3,1 Syddanmark 19 / (0) 8,1 (5-12) 9,3 7,3 6,5 Esbjerg 0 / 31 0 (0) 0,0 (0-11) 0,0 0,0 0,0 Odense 18 / (0) 11,8 (7-18) 14,5 8,1 6,9 Vejle 1 / 53 0 (0) 1,9 (0-10) 0,0 9,4 8,8 Midtjylland 19 / (0) 8,3 (5-13) 6,1 11,2 11,5 Holstebro 1 / 51 0 (0) 2,0 (0-10) 0,0 8,6 8,6 Viborg 0,0 4,0 8,8 Århus 18 / (0) 10,2 (6-16) 8,6 12,7 12,8 Nordjylland 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Ålborg 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Beregningsdefinition: Tæller er patienter indgået i behandlingsprotokol på et af tre indberetningsskemaer. Nævner er patienter som indgår og ikke indgår i protokol på et af de tre skemaer. Uoplyst er uvist om patienten indgik i protokol (uoplyst på alle tre skemaer, n=1). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11 Andelen af patienter, der indgik i behandlingsprotokol var på landsplan 6,5 % i aktuelle år, med forskelle mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 11 Andel af patienter, som inkluderes i klinisk behandlingsprotokol, har været let faldende de senere år og er i udtalt grad afhængig af udbuddet af protokoller, især fra medicinalindustrien. Andelen af kliniske protokoller, som er initieret af læger har været faldende gennem databasens levetid. Den største inklusionsrate sker på centerafdelinger, som ofte har det største udbud af kliniske protokoller. Det er en forudsætning for at kunne gennemføre protokoller, at sygehuset stiller faciliteter og personale til rådighed herfor, hvilket kun sker i begrænset omfang. Investigator initierede protokoller iværksættes i dag sjældent, idet personale ressourcer og økonomi sjældent er til stede. 24

25 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 11 Indikator 11 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg Indikator % 25

26 Indikator 12. Andel patienter med sikker prognostisk index Andel patienter, hvor alle faktorer der indgår i beregning af prognostisk indeks foreligger. 12 LYFO: prognostisk indeks Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 1118 / (0) 94 (92-95) Hovedstaden 378 / (0) 94 (91-96) Sjælland 205 / (0) 97 (93-99) Syddanmark 216 / (0) 93 (89-96) Midtjylland 216 / (0) 98 (95-100) Nordjylland 103 / (0) 84 (76-90) Hovedstaden 378 / (0) 94 (91-96) Herlev 186 / (0) 90 (85-94) Rigshospitalet 192 / (0) 97 (94-99) Sjælland 205 / (0) 97 (93-99) Næstved Roskilde 205 / (0) 97 (93-99) Syddanmark 216 / (0) 93 (89-96) Esbjerg 26 / 31 0 (0) 84 (66-95) Odense 140 / (0) 95 (90-98) Vejle 50 / 53 0 (0) 94 (84-99) Midtjylland 216 / (0) 98 (95-100) Holstebro 47 / 47 0 (0) 100 (92-100) Viborg Århus 169 / (0) 98 (94-99) Nordjylland 103 / (0) 84 (76-90) Ålborg 103 / (0) 84 (76-90) Beregningsdefinition: Tæller er Non-Hodgkin Lymfom patienter (undtagen Follikulært Lymfom) med IPI, Follikulært Lymfom patienter med FLIPI, og Hodgkin Lymfom patienter med IPS tilgængelig. Nævner er alle patienter, der indgår i de enkelte undergrupper af patienter. Uspecificeret lymfom type er ekskluderet (n=28). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 12 Andelen af patienter med sikker prognostisk index registreret er for aktuelle år 94 % på landsplan. På de enkelte afdelinger varierer andelen fra %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12 Det er tilfredsstillende at 94 % af patienterne har gennemført den prøvetagning, som er nødvendig for at kunne risikovurdere patienterne, og det inkluderer de 3% af patienter, som ikke modtager nogen form for behandling. For en enkelt afdelings vedkommende synes den lidt laver værdi at skyldes indtastningsforhold og ikke manglende prøvetagning. 26

27 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 12 Indikator 12 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 27

28 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator 1a. Dækningsgrad Andel af registrerede tilfælde af kronisk lymfatisk leukæmi i databasen ud af alle registreringer i databasen og i Landspatient i perioden a CLL: dækningsgrad Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 443 / (0) 94 (92-96) Hovedstaden ja 147 / (0) 99 (95-100) Sjælland ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Syddanmark ja* 83 / 94 0 (0) 88 (80-94) Midtjylland ja 78 / 80 0 (0) 98 (91-100) Nordjylland nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Hovedstaden ja 147 / (0) 99 (95-100) Herlev ja 93 / 94 0 (0) 99 (94-100) Rigshospitalet ja 54 / 55 0 (0) 98 (90-100) Sjælland ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Næstved 0 / 0 0 (0) Roskilde ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Syddanmark ja* 83 / 94 0 (0) 88 (80-94) Esbjerg ja 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Odense ja* 40 / 48 0 (0) 83 (70-93) Vejle ja* 24 / 27 0 (0) 89 (71-98) Midtjylland ja 78 / 80 0 (0) 98 (91-100) Holstebro ja 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Viborg 0 / 0 0 (0) Århus ja 59 / 61 0 (0) 97 (89-100) Nordjylland nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Ålborg nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Beregningsdefinition: Tæller er patienter registreret i databasen med diagnosen. Nævner er alle registreret med diagnosen i databasen samt i LPR. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1a Populationen består af patienter registreret i databasen i opgørelsesperioden I alt 443 patienter indgår i aktuelle år (2013). Dækningsgraden er i aktuelle år 94 % og ligger over standarden for kliniske kvalitetsdatabaser. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1a Dækningsgraden er samlet set tilfredsstillende. I lighed med tidligere år ses at dækningsgraderne stiger, således er dækningsgraden i 2012 steget fra 95% til 98% i forhold til sidste årsrapport. 28

29 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1a 29

30 Indikator 1b. Datakomplethed Datakomplethed opgjort ved andelen af patienter med indleveret behandlingsskema ud af alle patienter, som har iværksat eller planlagt behandling det pågældende år. 51b CLL: datakomplethed Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark nej 24 / 37 2 (5) 65 (47-80) Hovedstaden nej 2 / 6 1 (14) 33 (4-78) Sjælland ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Syddanmark ja* 5 / 9 0 (0) 56 (21-86) Midtjylland ja 9 / 11 1 (8) 82 (48-98) Nordjylland ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Hovedstaden nej 2 / 6 1 (14) 33 (4-78) Herlev nej 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) Rigshospitalet ja 1 / 1 1 (50) 100 (3-100) Sjælland ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Næstved Roskilde ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Syddanmark ja* 5 / 9 0 (0) 56 (21-86) Esbjerg ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Odense ja* 3 / 5 0 (0) 60 (15-95) Vejle ja* 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Midtjylland ja 9 / 11 1 (8) 82 (48-98) Holstebro ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Viborg Århus ja* 5 / 7 1 (13) 71 (29-96) Nordjylland ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Ålborg ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter med indleveret behandlingsskema. Nævner er patienter registreret i databasen med iværksat eller planlagt behandling. Uoplyst er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden iværksat/planlagt behandling er ekskluderet (n=404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1b Datakompletheden er i aktuelle år (2013) 65 % på landsplan, hvilket er under den fastsatte standard. Afdelingernes datakomplethed er varierende for aktuelle år, men ligger for de fleste afdelinger pænt højt for de foregående år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1b Langt hovedparten af CLL patienter observeres uden behandling. Dermed er der tale om en ret lille gruppe, hvor de få manglende patienter kan medføre, at standarden ikke opfyldes. På sigt er dækningsgraden tilfredsstillende. 30

31 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1b 31

32 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 52 CLL: mortalitet 30 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 1 / 37 2 (5) 2,7 (0-14) 0,0 2,2 0,0 Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0,0 (0-46) 0,0 12,5 0,0 Sjælland 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9,1 (0-41) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0,0 (0-46) 0,0 12,5 0,0 Herlev 0 / 5 0 (0) 0,0 (0-52) 0,0 50,0 0,0 Rigshospitalet 0 / 1 1 (50) 0,0 (0-98) 0,0 0,0 0,0 Sjælland 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Næstved 0,0 0,0 Roskilde 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Esbjerg 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Odense 0 / 5 0 (0) 0,0 (0-52) 0,0 0,0 0,0 Vejle 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9,1 (0-41) 0,0 0,0 0,0 Holstebro 0 / 4 0 (0) 0,0 (0-60) 0,0 0,0 0,0 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 1 / 7 1 (13) 14,3 (0-58) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Ålborg 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Beregningsdefinition: Tæller er registreret død inden for 30 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden behandling iværksat/planlagt er ekskluderet (n=404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Andelen af patienter, der dør indenfor 30 dage er 2,7 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Andelene er baseret på lave absolutte antal. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator dages mortaliteten er i lighed med tidligere år lav. Et enkelt dødsfald medfører, på grund af de beskedne antal behandlede patienter, en markant indflydelse på den enkelte afdelings værdi. 32

33 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 2 Indikator 52 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 33

34 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 53 CLL: mortalitet 180 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 5 / 37 2 (5) 14 (5-29) Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0 (0-46) Sjælland 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Syddanmark 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9 (0-41) Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0 (0-46) Herlev 0 / 5 0 (0) 0 (0-52) Rigshospitalet 0 / 1 1 (50) 0 (0-98) Sjælland 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Næstved Roskilde 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Syddanmark 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Esbjerg 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Odense 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) Vejle 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9 (0-41) Holstebro 0 / 4 0 (0) 0 (0-60) Viborg Århus 1 / 7 1 (13) 14 (0-58) Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Ålborg 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 180 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden behandling iværksat/planlagt er ekskluderet (404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af patienter, der dør indenfor 180 dage er 14 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Andelene er baseret på lave absolutte antal. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator dages Mortaliteten synes højere i 2013 end tidligere år, men det er på baggrund af ganske få patienter, og variationen vil derfor kunne synes stor, på baggrund af 1-2 patienter. 34

35 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 3 Indikator 53 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator %. 35

36 Indikator 6. 1-års overlevelse CLL: 1-års overlevelse Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (92-96) Hovedstaden (92-97) Sjælland (91-98) Syddanmark (89-97) Midtjylland (92-99) Nordjylland (86-98) Hovedstaden (92-97) Herlev (90-98) Rigshospitalet (91-100) Sjælland (91-98) Næstved Roskilde (91-98) Syddanmark (89-97) Esbjerg (79-99) Odense (86-97) Vejle ( ) Midtjylland (92-99) Holstebro (92-100) Viborg (85-100) Århus (90-99) Nordjylland (86-98) Ålborg (86-98) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 1-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 1 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6 1-års overlevelsen er 94 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle over tid eller mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 7. Et års overlevelsen er høj og stabil gennem de senere år. Medianalderen for CLL patienterne er 70 år, hvorfor overlevelsen skal ses i forhold til dette. 36

37 Indikator 7. 3-års overlevelse CLL: 3-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere periode Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Danmark (80-85) 81 Hovedstaden (80-88) 83 Sjælland (80-87) 76 Syddanmark (76-86) 78 Midtjylland (78-89) 85 Nordjylland (72-88) 85 Hovedstaden (80-88) 83 Herlev (80-90) 85 Rigshospitalet (75-89) 80 Sjælland (80-87) 76 Næstved (66-88) 71 Roskilde (78-91) 81 Syddanmark (76-86) 78 Esbjerg (66-90) 64 Odense (74-86) 79 Vejle (76-94) 88 Midtjylland (78-89) 85 Holstebro (76-97) 79 Viborg (73-96) 79 Århus (75-89) 90 Nordjylland (72-88) 85 Ålborg (72-88) 85 Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 3-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 3 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 7 3-års overlevelsen er 82 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle over tid eller mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6. Tre års overlevelsen på 82% er som forventet. 37

38 Indikator 10. Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) Andel patienter, som får udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) 60 CLL: gendiagnostisk specialus. Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 377 / (0) 85 (81-88) Hovedstaden 142 / (0) 97 (92-99) Sjælland 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Syddanmark 71 / 83 0 (0) 86 (76-92) Midtjylland 61 / 78 0 (0) 78 (67-87) Nordjylland 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Hovedstaden 142 / (0) 97 (92-99) Herlev 90 / 93 0 (0) 97 (91-99) Rigshospitalet 52 / 54 0 (0) 96 (87-100) Sjælland 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Næstved Roskilde 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Syddanmark 71 / 83 0 (0) 86 (76-92) Esbjerg 17 / 19 0 (0) 89 (67-99) Odense 40 / 40 0 (0) 100 (91-100) Vejle 14 / 24 0 (0) 58 (37-78) Midtjylland 61 / 78 0 (0) 78 (67-87) Holstebro 17 / 19 0 (0) 89 (67-99) Viborg Århus 44 / 59 0 (0) 75 (62-85) Nordjylland 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Ålborg 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Beregningsdefinition: Tæller er foretaget undersøgelse. Nævner er alle hvor der er registreret ja eller nej til foretaget undersøgelse. Uoplyst er uvist om undersøgelse er foretaget (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 10 Andelen af patienter, der får udført gendiagnostisk undersøgelse er for aktuelle år 85 %, uden signifikant ændring over tid. På afdelingsniveau varierer andelen fra 58 til 100 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 10 Der er en forskel i anvendelse af gendiagnostisk undersøgelse (FISH) de enkelte afdelinger imellem. De nationale retningslinjer anbefaler at denne undersøgelse gennemføres for alle patienter, hvorfor målet er at denne andel øges. 38

39 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 10 Indikator 60 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg Indikator % 39

40 Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Andel patienter, som er inkluderet i klinisk behandlingsprotokol. 61 CLL: i behandlingsprotokol Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 0 / (94) 0,0 (0-13) 0,0 10,9 13,3 Hovedstaden 0 / (98) 0,0 (0-71) 0,0 11,1 23,5 Sjælland 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 5 78 (94) 0,0 (0-52) 0,0 18,2 21,1 Midtjylland 0 / 8 70 (90) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Hovedstaden 0 / (98) 0,0 (0-71) 0,0 11,1 23,5 Herlev 0 / 1 92 (99) 0,0 (0-98) 0,0 0,0 14,3 Rigshospitalet 0 / 2 52 (96) 0,0 (0-84) 0,0 14,3 30,0 Sjælland 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Næstved 0,0 0,0 Roskilde 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 5 78 (94) 0,0 (0-52) 0,0 18,2 21,1 Esbjerg 0 / 2 17 (89) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Odense 0 / 3 37 (93) 0,0 (0-71) 0,0 16,7 0,0 Vejle 0 / 0 24(100) 0,0 33,3 57,1 Midtjylland 0 / 8 70 (90) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Holstebro 0 / 3 16 (84) 0,0 (0-71) 0,0 0,0 0,0 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 0 / 5 54 (92) 0,0 (0-52) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Ålborg 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Beregningsdefinition: Tæller er patienter indgået i behandlingsprotokol. Nævner er patienter som indgår og ikke indgår i protokol på behandlingsskema. Uoplyst er uvist om patienten indgik i protokol (n=417). Patienter hvor behandlingsskema ikke er indleveret er ekskluderet (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11 Andelen af patienter der indgik i protokol var i aktuelle år 0 %, hvilket er et fald i forhold til tidligere år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 11 Der har i 2013 ikke været noget protokolleret behandlingstilbud til CLL patienter. Protokolinklusion for patienter, som har tilbagefald af CLL, registreres ikke i databasen, hvorfor tallet ikke nødvendigvis afspejler den reelle aktivitet på området. 40

41 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 11 Indikator 61 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Indikator 61 Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Holstebro Århus Ålborg % 41

42 Indikator 12. Andel patienter med risikovurdering Andel patienter, hvor der er foretaget risikovurdering. 62 CLL: risikovurdering Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 378 / (0) 85 (82-88) Hovedstaden 141 / (0) 96 (91-98) Sjælland 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Syddanmark 66 / 83 0 (0) 80 (69-88) Midtjylland 56 / 78 0 (0) 72 (60-81) Nordjylland 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Hovedstaden 141 / (0) 96 (91-98) Herlev 90 / 93 0 (0) 97 (91-99) Rigshospitalet 51 / 54 0 (0) 94 (85-99) Sjælland 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Næstved Roskilde 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Syddanmark 66 / 83 0 (0) 80 (69-88) Esbjerg 13 / 19 0 (0) 68 (43-87) Odense 39 / 40 0 (0) 98 (87-100) Vejle 14 / 24 0 (0) 58 (37-78) Midtjylland 56 / 78 0 (0) 72 (60-81) Holstebro 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Viborg Århus 37 / 59 0 (0) 63 (49-75) Nordjylland 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Ålborg 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Beregningsdefinition: Tæller er risiko vurderet høj eller lav. Nævner er risiko vurderet høj, lav eller risikovurdering ikke foretaget. Uoplyste er risiko ikke vurderet (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 12 Andel patienter, som fik foretaget risikovurdering er 85 % i aktuelle år, med nogen variation mellem afdelingerne, hvor mellem 58 og 100 % af patienterne har fået risikovurdering. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12 Risikovurdering er generelt foretaget, men i varierende grad. Udover FISH inkluderer risikovurdering mutationsstatus. 42

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 21 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 21 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Meszaros Jørgensen Lars

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere