VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN HJEMSTED EJERFORENINGENS OMRÅDE FORMÅL GRUNDEJERFORENING MEDLEMSKAB FORDELINGSTAL HÆFTELSE MEDLEMSBIDRAG TIL FÆLLESUDGIFTER BENYTTELSE SKILTNING EKSKLUSIVE RETTIGHEDER FÆLLESAREALER MEDLEMSFORPLIGTELSER GENERALFORSAMLING DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING STEMMERET M.V FORHANDLINGSPROTOKOL BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER TEGNINGSREGEL ADMINISTRATION REGNSKABSÅR ÅRSRAPPORT OG REVISION UDLEJNING HUSDYR TINGLYSNING AF VEDTÆGTERNE FOR EJERFORENINGEN TINGLYSNING AF SERVITUTTER... 17

3 VEDTÆGTER EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN CVR-nr.: [ ] 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Harbour Park Copenhagen ("Ejerforeningen"). 2 Hjemsted 2.1 Ejerforeningens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Ejerforeningens område 3.1 Ejerforeningens område omfatter ejendommen matr.nr. 2o Frihavnskvarteret, København, beliggende i Nordhavn, 2100 København Ø ("Ejendommen"), som omfatter et areal på m², hvoraf 0 m² udgør vej. 3.2 P/S Nordbassinet ("Ejendomsselskabet") har erhvervet Ejendommen med henblik på opførelse af 97 beboelsesejerlejligheder beliggende fra stueetagen og opefter ("Beboelsesejerlejlighederne") og 5 erhvervsejerlejligheder ("Erhvervsejerlejlighederne") beliggende i stueetagen (tilsammen kaldet "Ejerlejlighederne"). 3.3 Ejendommen vil efter opførelsen af Ejerlejlighederne dels have fælles udendørs arealer ("Udendørs Fællesarealer"), hvilket dækker facader, tag og bygningens øvrige klimaskærm samt alle udendørs fællesarealer på Ejendommen udenfor den på Ejendommen opførte bygning, dels have fælles indendørs arealer ("Indendørs Fællesarealer"), hvilket dækker alle indendørs fællesarealer i Ejendommen (det vil sige alt andet end Ejerlejlighederne og Udendørs Fællesarealer). 3.4 Medlemmerne af Ejerforeningen er enige om, at vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse af Ejendommen i videst mulige og hensigtsmæssige omfang skal opdeles således (i) at Erhvervsejerlejlighederne skal renholde, vedligeholde og forny de arealer og bygningsdele, der primært anvendes af Erhvervsejerlejlighederne, og således at (ii) Beboelsesejerlejlighederne skal renholde, vedligeholde og forny de arealer og bygningsdele, der primært anvendes af Beboelsesejerlejlighederne.

4 4 Formål 4.1 Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder varetage administrationen og vedligeholdelsen af Indendørs Fællesarealer, for så vidt pligten hertil påhviler Ejerforeningen som et fælles anliggende, at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder varetage administrationen og vedligeholdelsen af Udendørs Fællesarealer, for så vidt pligten hertil påhviler Ejerforeningen som et fælles anliggende, at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med det pligtige medlemskab af grundejerforeningen Århusgade ("Grundejerforeningen"), at repræsentere medlemmerne overfor offentlige myndigheder m.v. i sager, der vedrører Ejerforeningen, samt at sikre overholdelsen af disse vedtægter i forhold til medlemmerne. 4.2 Ejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af Ejerforeningens formål. 4.3 Ejerforeningen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder, private foretagender mv. om den praktiske udførelse af opgaver, som i henhold til disse vedtægter påhviler Ejerforeningen. 5 Grundejerforening 5.1 Foreningens medlemmer er berettiget og forpligtet til at være medlem af Grundejerforeningen. 5.2 Da Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder betragtes Ejendommen i forhold til Grundejerforeningen som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af Ejerforeningen, hvorfor Ejerforeningen ved dennes bestyrelse er pligtig at være medlem af Grundejerforeningen. 5.3 Medlemmernes medlemskab varetages således gennem bestyrelsen ved fremmøde ved generalforsamlinger og lignende. Disse vedtægter giver bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på vegne af Ejerforeningen.

5 6 Medlemskab 6.1 Alle nuværende og kommende ejere af ejerlejligheder i Ejendommen er berettigede og forpligtede til at være medlemmer af Ejerforeningen, således at medlemskabet og ejendomsretten til en ejerlejlighed inden for Ejerforeningens område stedse skal være samhørende. 6.2 Bestyrelsen er pligtig til at føre en opdateret liste over antallet af medlemmer og navnene på disse, herunder også i det omfang, Ejerlejlighederne er udlejet til tredjemand. 6.3 Såfremt en ejerlejlighed ejes af flere ejere i forening, kan sådanne ejere kun udnytte deres medlemsrettigheder under ét og vil i alle relationer i forhold til Ejerforeningen blive betragtet som ét medlem. 6.4 Medlemspligt og -ret indtræder på overtagelsesdagen. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Ejerforeningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejerlejlighedens forpligtelser over for Ejerforeningen, herunder eventuelle restancer, og den tidligere ejer vedbliver med over for Ejerforeningen at hæfte for eventuelle restancer hidrørende fra tiden før den nye ejers overtagelse af ejerlejligheden. Refusionsopgørelsen, mellem den tidligere ejer og den nye erhverver, er Ejerforeningen uvedkommende. 6.5 Et medlem kan ikke ved salg af sin ejerlejlighed gøre krav på udbetaling af nogen andel af Ejerforeningens formue. Andele af Ejerforeningens formue kan endvidere ikke omsættes eller i øvrigt gøres til genstand for særskilt retsforfølgning fra de enkelte medlemmers kreditorers side. 6.6 Forpligtelsen til at anmelde ejerskifte til Ejerforeningen senest 14 dage før fraflytning påhviler både den tidligere ejer og den nye ejer, og i forbindelse hermed skal parterne oplyse den nye ejers navn og adresse, samt den tidligere ejers nye adresse. 7 Fordelingstal 7.1 Ejerforeningen omfatter 97 Beboelsesejerlejligheder som medlemmer og 5 Erhvervsejerlejligheder som medlemmer. 7.2 Fordelingstallene for Ejerlejlighederne fastsættes af landinspektør i forbindelse med opdelingen af Ejendommen i ejerlejligheder, idet landinspektøren skal fastsætte den enkelte ejerlejligheds fordelingstal på baggrund af ejerlejlighedens areal (tinglyste

6 ejerlejlighedsareal) i forhold til summen af Ejerlejlighedernes areal (tinglyste ejerlejlighedsarealer). 7.3 Rettigheder og forpligtelser fordeles indbyrdes mellem medlemmerne efter de til enhver tid gældende fordelingstal for de enkelte ejerlejligheder, jf. dog punkt Hæftelse 8.1 Ejerforeningen hæfter med sin formue for Ejerforeningens forpligtelser. 8.2 Medlemmerne er berettigede og forpligtede over for Ejerforeningen i forhold til fordelingstal. 8.3 Til sikkerhed for det enkelte medlems opfyldelse af dennes forpligtelser i enhver henseende over for Ejerforeningen lyses disse vedtægter pantstiftende, jf. punkt Medlemsbidrag til fællesudgifter 9.1 Alle medlemmer af Ejerforeningen skal betale et månedligt a conto bidrag forud til Ejerforeningens administration og øvrige udgifter. Medlemmerne af Ejerforeningen er pligtige at indbetale bidraget via PBS eller anden form for betalingsservice. 9.2 Det årlige bidrag fastsættes på grundlag af budget for Ejerforeningen, der vedtages af den ordinære generalforsamling, og som indeholder en specifikation af de udgiftsposter, som skal afholdes af henholdsvis ejerne af Beboelsesejerlejlighederne, ejerne af Erhvervsejerlejlighederne, og fælles af ejerne af Ejerlejlighederne, jf. punkt 13.3, og således at de respektive bidrag til fællesudgifter fastsættes ud fra dette. 9.3 Bestyrelsen er berettiget til at ændre budgettet og dermed opkrævningen af medlemsbidrag, såfremt det i løbet af regnskabsåret måtte vise sig nødvendigt. 9.4 Det kan på generalforsamlingen besluttes, at der opkræves ekstra beløb til dækning af besluttede fremtidige større vedligeholdelses-, fornyelses- eller udvidelsesopgaver. Dette kan dog ikke besluttes uden Ejendomsselskabets samtykke, så længe Ejendomsselskabet fortsat er ejer af en eller flere af Ejerlejlighederne. 9.5 Medlemsbidraget afkræves de enkelte medlemmer i henhold til fordelingstallet i punkt 7, jf. dog det i punkt 9.2 anførte. 9.6 Kontingent forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Ved for sent indbetalt kontingent pålægges der ved første påmindelse et administrationsgebyr for restancen. Størrelsen af

7 dette gebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling. Herudover beregnes morarenter af ethvert skyldigt beløb fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens bestemmelser. 9.7 Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. 9.8 Når generalforsamlingen har godkendt årsrapporten, skal generalforsamlingen vedtage, om årets overskud eller underskud skal udbetales - henholdsvis opkræves - medlemmerne, eller om resultatet skal overføres til næste år. 9.9 Såfremt årets resultat ikke overføres til det følgende år, skal det ethvert medlem eventuelt påhvilende restbidrag indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdelse respektive 8 dage efter, at meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hvert enkelt medlem. Eventuel tilbagebetaling af for meget erlagt á conto betaling finder sted inden for samme tidsterminer. 10 Benyttelse 10.1 Beboelsesejerlejlighederne skal benyttes til individuelle boliger Erhvervsejerlejlighederne skal benyttes i overensstemmelse med gældende lokalplan Ethvert medlem er pligtigt at udvise hensynsfuldhed ved benyttelsen af sin ejerlejlighed Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at udøve sin medbenyttelsesret til de fælles bygningsdele, installationer anlæg og indretninger på hensynsfuld og forsvarlig måde og er pligtig til nøje at efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensforskrifter Da den samlede bebyggelse skal fremtræde som et ensartet og harmonisk hele, er det ikke tilladt den enkelte ejerlejlighedsejer at foretage ændringer af ejerlejlighedens ydre, facader og gavlpartier, tagflader, vinduer, vinduespartier og udvendige døre, ligesom de oprindelige farver og den oprindelige konstruktion må bevares uændrede. Ejerne af Erhvervsejerlejlighederne er dog berettiget til (mod at bekoste, vedligeholde og om fornødent udskifte samme), at lave de ændringer til Erhvervsejerlejlighedens ydre, facade, gavlpartier, vinduer, indgangspartier mv. som er rimeligt begrundet i ejernes/deres lejeres rimelige drift af forretninger/virksomheder i de respektive Erhvervsejerlejligheder. Udgår der i medfør af forannævnte arealer eller bygningsdele fra den ellers aftalte omkostningsfordeling, jf. pkt. 13.3, skal bilag justeres herfor

8 10.6 Ud fra tilsvarende hensyn er det heller ikke tilladt den enkelte ejerlejlighedsejer at opsætte radio- og TV-antenner, herunder paraboler, flagstænger, markiser og lignende afskærmning, f.eks. på altanerne på Ejendommen Husorden for Ejendommen fremgår af bilag Skiltning 11.1 Hver af Erhvervsejerlejlighederne har ret til at foretage normal facadeskiltning under forudsætning af fornøden myndighedsgodkendelse Ejerne/lejerne af Erhvervsejerlejlighederne har i øvrigt ret til at opsætte alle sædvanlige skilte, reklamer, figurer mv. andetsteds end på facaden, som kan godkendes af relevante myndigheder. 12 Eksklusive rettigheder 12.1 De til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne nr. 1, 2, 11, 12, 21, 22, 23, 38, 39, 51, 52, 63, 98 og 99 har eksklusiv ret til ophold på de i bilag 12.1 specificerede udearealer på Ejendommen beliggende foran de enkelte ejerlejligheder (de med rødt markerede arealer vedrører de anførte beboelsesejerlejligheder, mens de med blåt markerede arealer vedrører de anførte erhvervsejerlejligheder). De til enhver tid værende ejere af nævnte ejerlejligheder er forpligtet til at forestå ren- og vedligeholdelse samt fornyelse af det for den pågældende ejerlejlighed markerede areal. Ejerne af Erhvervsejerlejligheder, som måtte have ret til udeservering på udearealer, er berettiget til samme i henhold til de til enhver tid værende tilladelser, og at øvrige brugere af ejendommen skal tåle rimelige gener, som måtte være forbundet med samme. Ejerne af Erhvervsejerlejlighederne har endvidere eksklusiv ret til at anvende det på bilag 12.1 angivne affaldsrum for Erhvervsejerlejlighederne i gården til opbevaring af affald m.v., idet ejerne af Erhvervsejerlejlighederne skal have fri og uhindret adgang hertil via alle fællesarealer, herunder trappeopgange. [ *Såfremt foranstående eksklusive rettigheder ikke kan tinglyses som servitutrettigheder på ejendommen, tinglyses i stedet eksklusive brugsrettigheder med 30 års opsigelsesvarsel, jf. herved udstykningslovens 16, og hvor Ejerforeningen alene kan opsige såfremt, at der er enstemmighed om beslutningen. ] 12.2 Den/de til enhver tid værende ejer(e) af en af Ejerlejlighederne har eksklusiv brugsret til det i bilag 12.2 nærmere specificerede depot-/lagerrum beliggende i kælder på

9 Ejendommen. Ejerne af Erhvervsejerlejlighederne skal endvidere have fri og uhindret adgang via alle fællesarealer, herunder trappeopgange, til at anvende førnævnte. 13 Fællesarealer 13.1 Det påhviler Ejerforeningen, dennes bestyrelse og dens medlemmer at sørge for, at Indendørs Fællesarealer og Udendørs Fællesarealer stedse fremtræder i god renholdt og vedligeholdt stand. For så vidt angår Udendørs Fællesarealer gælder dette kun i det omfang at pligten ikke påhviler et individuelt medlem af Ejerforeningen, jf. punkt 12 ovenfor og bilag Ethvert medlem er pligtigt at give de af Ejerforeningen anviste håndværkere og teknikere adgang til de arealer, for hvilke Ejerforeningen forestår drift, vedligeholdelse og fornyelse, f.eks. i forhold til tag, murkroner m.v. i tilknytning til de private tagterrasser på Ejendommen Det fremgår af bilag 13.3 hvilke dele af Ejendommens fællesarealer (i) Beboelsesejerlejlighedsejerne skal forestå og bekoste renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af, (ii) hvilke dele af Ejendommens fællesarealer Erhvervsejerlejlighedsejerne skal forestå og bekoste renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af og iii) hvilke dele af Ejendommens fællesarealer som Ejerlejlighedsejerne i fællesskab skal forestå og bekoste renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af. 14 Medlemsforpligtelser 14.1 Ethvert medlem af Ejerforeningen skal overholde disse vedtægter og den for området gældende lovgivning, herunder byggelovgivning og miljølovgivning, og må ikke træffe foranstaltninger, som er i strid med gældende kommuneplan og lokalplaner. Et medlems adfærd må ikke påføre andre medlemmer vedvarende væsentlige gener, herunder af miljømæssig art Et medlem er forpligtet til at vedligeholde ejerlejligheder tilhørende det pågældende medlem på en sådan måde, at ejerlejligheden altid fremtræder i pæn og vel vedligeholdt stand Det påhviler et medlem at efterkomme de pålæg, som Ejerforeningens bestyrelse lovligt meddeler i henhold til vedtægterne. Efterkommes et pålæg ikke, kan Ejerforeningens bestyrelse bestemme, at foranstaltninger kan sikres udført af bestyrelsen for det pågældende medlems regning.

10 15 Generalforsamling 15.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens højeste myndighed i alle dens anliggender Ordinær generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn inden udgangen af maj måned Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsendes tillige et eksemplar af årsrapporten. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen Forslag fra medlemmerne skal - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være indgivet til bestyrelsen senest den 1. maj. I den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen skal forslag fra bestyrelsen eller andre medlemmer kort refereres. Forslag, der indleveres inden for ovennævnte frist, men efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamling, skal formanden snarest og senest 5 dage før generalforsamlingen foranledige udsendt til samtlige medlemmer, hvilket i givet fald skal anses som rettidig udsendelse af dagsordenspunkter. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen eller givet efterfølgende meddelelse om, kan ikke sættes under afstemning Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom, efter at et flertal af ejerne af Erhvervsejerlejligheder anmoder herom, eller efter skriftlig anmodning af 1/4 af medlemmerne - enten efter antal eller efter stemmetal - til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes snarest muligt og indkaldes som anført i punkt Dagsorden for den ordinære generalforsamling 16.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. 4. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af Ejerforeningens revisor samt beslutning om anvendelse at overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab. 5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års driftsbudget, herunder fastsættelse af kontingent.

11 6. Behandling af indkomne forslag fra Ejerforeningens bestyrelse og medlemmer. 7. Forhold vedrørende Grundejerforeningen 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. 17 Generalforsamlingens afvikling 17.1 Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant for denne Kun Ejerforeningens medlemmer, disses rådgivere, repræsentanter eller fuldmægtige har adgang til generalforsamlingen Et medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere ved fuldmægtig i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal angive, hvilken generalforsamling fuldmagten vedrører. I tilfælde at afholdelse af ny generalforsamling til vedtagelse af forslag, der kræver kvalificeret flertal, gælder fuldmagten automatisk også den nye generalforsamling, medmindre fuldmagten forinden er tilbagekaldt af fuldmagtsgiveren. 18 Stemmeret m.v Hvert medlem har én stemme pr. lejlighed. Ejer en ejer mere end én lejlighed i Ejerforeningen - uanset om det er beboelse eller erhverv - har den pågældende ejer én stemme pr. lejlighed. Der stemmes dermed på baggrund af antal og ikke på baggrund af fordelingstal Alle afgørelser på enhver generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal efter antal, medmindre lovgivningen eller disse vedtægter bestemmer andet Til vedtagelse af beslutning (i) (ii) af meget væsentlig økonomisk betydning for Ejerforeningen, eller om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer, stemmer herfor (kvalificeret flertal).

12 Til vedtagelse af beslutning (i) (ii) om ændring af vedtægternes bestemmelser om omkostningsfordeling mellem Beboelsesejerlejlighederne og Erhvervsejerlejlighederne, herunder navnlig det i bilag 13.3 anførte, eller om nogen indskrænkning af de beføjelser eller rettigheder, som er tillagt ejerne af Erhvervsejerlejligheder i henhold til disse vedtægter, herunder enhver indskrænkning af de eksklusive brugsrettigheder over dele af fællesarealer, som er tillagt respektive ejere af Erhvervsejerlejligheder, ret til udpegelse af bestyrelsesmedlem mv., kræves dog samtykke fra samtlige medlemmer, der ejer Erhvervsejerlejlighederne Ved stemmelighed bortfalder forslaget Såfremt et forslag, der kræver vedtagelse af et kvalificeret flertal, ikke opnår det fornødne stemmetal, men opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne for ekstraordinær generalforsamling til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 19 Forhandlingsprotokol 19.1 Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer samt mødets dirigent Referatet over det på generalforsamlingen passerede udsendes snarest muligt til Ejerforeningens medlemmer. 20 Bestyrelse 20.1 Ejerforeningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Første gang, der afholdes bestyrelsesvalg, vælges 2 af medlemmerne for en et-årig periode og 3 af medlemmerne for en to-årig periode. Derefter er alle på valg hvert andet år men forskudt således, at 2 af medlemmerne er på valg det ene år og de resterende 3 medlemmer er på valg det næste år. Medlemmerne, der ejer Erhvervsejerlejlighederne, er dog til enhver tid berettiget til i blandt sig at udpege ét af bestyrelsesmedlemmerne, der første gang vælges for en 2-

13 årig periode. Har ejerne af Erhvervsejerlejlighederne på et tidspunkt ikke et af disse i blandt sig udpeget medlem af bestyrelsen, kan ejerne af Erhvervsejerlejligheder til enhver tid fordre, at bestyrelsen uden afholdelse af generalforsamling udvides med et af disse i blandt sig udpeget medlem Indtil Ejerforeningen har sammensat en bestyrelse på den første ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor alle Ejerlejlighederne er opført og ibrugtaget, fungerer bestyrelsen med følgende af Ejendomsselskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer: (i) (ii) (iii) Peter Olsson Helle Haugsted Henrik Hoffmann 20.3 Uanset ovenstående, er køberne af Ejerlejlighederne berettiget til at vælge en eller flere repræsentanter, der på vegne af Ejerforeningen har kompetence til at indgå aftale med byggeteknisk rådgiver i forbindelse med den i købsaftalerne angivne mulighed for at indgå aftale om byggeteknisk rådgivning i forbindelse med aflevering af de individuelle boliger og fællesarealerne i Ejerforeningen. Ejendomsselskabet har som medlem af Ejerforeningen og/eller som bestyrelsesmedlem således ingen beslutningskompetence i denne forbindelse Valgbare til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen er medlemmer af Ejerforeningen samt personer, som repræsenterer et medlem over for Ejerforeningen Der kan vælges 2 suppleanter på hvert års ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Medlemmerne, der ejer Erhvervsejerlejlighederne, er berettiget i blandt sig at udpege én af suppleanterne, der skal virke som suppleant for det af disse medlemmer udpegede bestyrelsesmedlem, jf. oven for pkt Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fungerer suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted indtil udløbet af den valgperiode, det fratrådte bestyrelsesmedlem er valgt Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den første ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor alle Ejerlejlighederne er opført og ibrugtaget, med formand og næstformand, der vælges for ét år ad gangen Møder indkaldes af formanden og ledes af denne eller i dennes længerevarende fravær af næstformanden.

14 20.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes længerevarende fravær næstformandens - stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden med respekt af de til enhver tid gældende vedtægter Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en af bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Bestyrelseshvervet er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om, at der alene skal udbetales honorar til bestyrelsens formand og eventuelt næstformand Hvad der i denne bestemmelse er fastsat for bestyrelsesmedlemmer, skal tilsvarende gælde for de valgte suppleanter. 21 Bestyrelsens opgaver 21.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Ejerforeningens anliggender Ejerforeningen er pligtig at være medlem af Grundejerforeningen. Bestyrelsen repræsenterer Ejerforeningen på Grundejerforeningens generalforsamlinger, og bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutninger med bindende virkning for Ejerforeningen vedrørende anliggender, der er omfattet af vedtægterne for Grundejerforeningen Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning tilrettelægges på en efter Ejerforeningens forhold tilfredsstillende måde og skal udarbejde budget for Ejerforeningen Det påhviler bestyrelsen at påse overholdelsen og påtale eventuelle overtrædelser af disse vedtægter samt overtrædelse af gældende lovgivning, lokalplaner m.v.

15 21.5 Hvor Ejerforeningen skal høres i anledning af ansøgninger om dispensation fra gældende lokalplan m.v., påhviler det bestyrelsen at forvalte sin kompetence med sigte på, at Ejerforeningens formål fuldt ud tilgodeses og efterleves Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til udførelsen at Ejerforeningens opgaver, herunder drift, vedligeholdelse og fornyelse af Indendørs Fællesarealer Bestyrelsen kan overlade Ejerforeningens administrative opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator, jf. punkt Tegningsregel 22.1 Ejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 23 Administration 23.1 Ejerforeningens bestyrelse kan vælge en administrator til at varetage Ejerforeningens drift - enten helt eller delvis - i overensstemmelse med de instrukser, der gives af bestyrelsen Indtil Ejerforeningen har valgt administrator på den første ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor alle Ejerlejlighederne er opført og ibrugtaget, vælger Ejendomsselskabet en administrator. Indtil dette tidspunkt kan administrationsaftalen ikke opsiges. Herefter kan administrationsaftalen opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. 24 Regnskabsår 24.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår omfatter dog perioden fra Ejendommens ibrugtagning 31. december Årsrapport og revision 25.1 Ejerforeningens regnskaber skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven Årsrapporten revideres af en revisor, som vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen Regnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med påtegning af revisor.

16 25.4 Revisor har ret til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor måtte finde at være af betydning for udførelsen af sit hverv Der føres en af bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revisionen af en årsrapport, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 26 Udlejning 26.1 Ejerne af Ejerlejlighederne har ret til at udleje deres lejlighed til tredjemand. Meddelelse herom skal gives til bestyrelsen senest 14 dage efter ikrafttrædelsestidspunktet med angivelse af lejerens navn og kontaktoplysninger. 27 Husdyr 27.1 Det er tilladt at holde mindre husdyr såsom katte, mindre hunde, fugle i bur m.v. i Ejerlejlighederne uden bestyrelsens forudgående samtykke. Krybdyr og større husdyr kræver bestyrelsens forudgående samtykke. 28 Tinglysning af vedtægterne for Ejerforeningen 28.1 Vedtægterne for Ejerforeningen tinglyses servitutstiftende på Ejendommen og på Ejerlejlighederne Påtaleberettiget er Ejerforeningen ved dens bestyrelse samt den/de til enhver tid værende ejer(e) af Ejerlejlighederne hver især Til sikkerhed for hvert enkelt medlems opfyldelse af sine forpligtelser over for Ejerforeningen, begæres disse vedtægter tinglyst pantstiftende med 3. prioritet på Ejerlejlighederne, for et beløb stort kr pr. ejerlejlighed, således at det udelukkende respekterer pant til Grundejerforeningen Århusgadekvarteret og en eventuel pantstiftende tinglysning af servitut vedrørende betaling af tillægskøbesum (metroservitutten), som er omtalt i vedtægterne for Grundejerforeningen Århusgadekvarteret. Det pantstiftende beløb reguleres hver den 1. januar, første gang den 1. januar 2017, i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset efter følgende formel: nettoprisindeks oktober måned året før * kr nettoprisindekset oktober måned to år tidligere = nyt pantsætningsbeløb 28.4 Hvis Danmarks Statistik ophører med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen.

17 28.5 Vedtægterne respekterer de ved tinglysningen på Ejendommen og Ejerlejlighederne påhvilende servitutter, hvorom henvises til Ejendommens blad i tingbogen. Desuden respekterer vedtægterne servitutter, som bliver tinglyst på Ejendommen og Ejerlejlighederne i forbindelse med opdelingen i ejerlejligheder Omkostningerne til Ejerforeningens stiftelse og tinglysningen af vedtægterne afholdes af Ejendomsselskabet Vedtægterne respekterer endeligt, at vedtægterne for Grundejerforeningen tinglyses servitut- og pantstiftende i overensstemmelse med vedtægterne for Grundejerforeningen, ligesom vedtægterne respekterer, at der tinglyses en servitut om betaling af tillægskøbesum ("Metroservitut") både pant- og servitutstiftende. 29 Tinglysning af servitutter 29.1 Den til enhver tid værende bestyrelse i Ejerforeningen er forpligtet til at respektere og medvirke til tinglysning af de deklarationer, som fremgår af punkt 4.4 til den købsaftale, som de første ejerlejlighedskøbere i Ejendommen har købt deres ejerlejlighed på baggrund af, samt offentlige vilkårsdeklarationer, herunder med pantstiftende sikkerhed i Ejerlejlighederne. Bestyrelsen og Ejerforeningen er således forpligtet til både at acceptere og medvirke til tinglysningen af disse deklarationer. BILAG: Bilag 10.7: Husorden Bilag 12.1: Oversigtkort over udearealer med eksklusiv ret til ophold Bilag 12.2: Oversigtskort over eksklusiv brugsret til depot-/lagerrum i kælder Bilag 13.3: Fordeling af omkostninger til drift og vedligeholdelse

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne:

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne: Matr.nr. 11 LC, 11 LE, 11 LF Anmelder: Frederiksberg Beliggende: Godthåbsvej 35-41 og Aksel Møllers Have 2-30 2000 Frederiksberg V E D T Æ G T E R for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere