Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748"

Transkript

1 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel om Viborg Kommunes støtte til Viborg FF A/S. Det fremgik af artiklen, at Viborg FF A/S anmodede om nedsættelse af stadionlejen fra 1 mio. kr. om året til kr. om året. Det fremgik videre af arti klen, at Viborg FF A/S i 2011 bad Viborg Kommune om at slette en gæld på kr. som Viborg FF A/S havde til V i- borg Kommune. Gælden vedrørte husleje for november og december Viborg Kommune imødekom begge ø n- sker. Statsforvaltningen anmodede den 1 1. januar 2011 Viborg Kommunalbestyrelse om en udtalelse til sagen. Udtalelsen blev afgivet den 5. marts Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen har ikke grundlag for at antage, at den af Viborg Kommune fastsat te lejebetaling for Viborg St a- dion ikke udgør markedslejen. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at Viborg Ko m- mune ved eftergivelse af den omhandlede gæld har han d- let i strid med lovgivningen. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M K L M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at Viborg FF A/S siden 2001 betalte kr. i stadionleje til Viborg Kommune. Beløbet

2 blev indeksreguleret i henhold til et vilkår i lejekontra kten. Viborg Kommune har flere gange nedsat lejen. Kommunen anfører som grund hertil, at Viborg FF A/S i perioden efter opførelsen af Viborg Stadion og frem til foråret 2008 var en superligaklub. Herefter rykkede Viborg FF A/S ned i 1. division, hvilket medførte væsent ligt forringede økonom i- ske vilkår for klubben. Nedrykningen til 1. division betød blandt andet et næsten halveret tilskuertal, samt fald i tv - indtægter efter det oplyste ca millioner kr. årligt. Beslutningen om nedsættelse af stadionlejen blev så ledes truffet på baggrund af væsentligt forandrede markedsvi l- kår for Viborg FF A/S efter nedrykningen til 1. division. Det er Viborg Kommunes opfattelse, at såvel nedsættelsen af stadionlejen som eftergivelsen af beløbet på kr. er baseret på markedslejens størrelse. Kommunen bemærker, at finanskrisen må antages at have medført et lavere lejeniveau i samfundet generelt, og at også dette bør tages i betragtning ved vurderingen af markedslejen for Viborg Stadion. Det fremgår endelig, at Viborg Kommune har taget forbehold om at forhøje lejen, når Viborg FF A/S igen rykker op i superligaen. Viborg FF A/S vedtægter indeholder blandt andet følge n- de bestemmelser: 3.1. Sel skabet s fo rmål er at d rive p ro fe ssi onel fod bold o g and re sport sli ge akt ivit et er samt hermed beslægt ed e akt ivit e- t er, herunder handel, se r vice og investering, d er n aturligt kan fo ret ages i for ening med pro fe ssi onel idræt Da gs ord en fo r d en ord inære gen eral fo rsamli ng s kal o m- fatte: 3. Be slutning om anvendelse a f ov er skud e ll er d ækning a f tab i h enhold til den god kendte årsra pp ort. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Til disse regler hører de uskrevne, såkaldte kommunalfuldmagt s- S I D E 2

3 regler, d.v.s. reglerne om, at kommunen uden egentlig lovhjemmel har adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter 1. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune ikke må drive erhvervsvirksomhed eller yde individuel øk o- nomisk støtte til erhvervsvirksomheder. En kommune kan således hverken selv drive eller yde støtte til en erhverv s- virksomhed. En professionel sportsklub, der har til formål at opnå fortjeneste betragtes som en erhvervsvirksomhed. Viborg FF A/S er en erhvervsvirksomhed. Selskabets fo r- mål er at drive professionel fodbold samt handel, service og investering, ligesom det fremgår af vedtægterne, at der kan være tale om overskud, som udbetales til akti o- nærer eller anvendes til andet, kommercielt formål. Dette indebærer, at kommunen, ved udlejning af Viborg Stadion til Viborg FF A/S, må sikre sig, at der ikke derved ydes støtte til Viborg FF A/S. Udlejning af stadion og in d- gåelse af andre aftaler med Viborg FF A/S skal ske på markedsvilkår. Det kan være vanskeligt at fastslå, hvad der er markedsl e- jen for et idrætsanlæg. Konkurrencestyrelsen har i 2003 udarbejdet en redegørelse vedrørende kommunernes udl e- je af idrætsanlæg 2. I redegørelsen angives en model for beregning af markedslejen for et kommunalt ejet stadion. Modellen tager udgangspunkt i, at markedslejen for et stadion på langt sigt skal svare til de nødvendige omkostninger til drift af anlægget inklusive et beløb til dækning af forrentning og afskrivning af den investerede kapital. Herudover er der taget højde for, om der er tale om gamle eller nye anlæg samt hvem der udnytter faciliteterne på stadion til at o p- nå indtægter i forbindelse med klubbens kampe. I redegørelsen er endvidere angivet den hereft er beregnede stadionleje for 9 superliga -klubber. Den beregnede leje er sammenlignet med den leje, som de enkelte klubber rent faktisk har betalt til de respektive kommuner, opgjort som gennemsnit over perioden Forskellen mellem den betalte og den beregnede leje er ligeledes vist. For så vidt angår Viborg Stadion viser sammenli g- ningen, at den beregnede leje for stadionet er 0,8 mio. kr., mens den opkrævede leje var på 1 mio. kr. 1 Se J ens Ga rd e o g Karsten Rev sbech. Kommunalre t 3. udgave side 11 fl. 2 Red egø r elsen kan læses på fø lgende link: k/index.php?id=16450 S I D E 3

4 Redegørelsen konkluderer blandt andet, at det i komm u- nernes aftaler med klubberne må sikres, at kommunen modtager en leje, der mindst svarer til den markedsleje, der kan beregnes efter Konkurrencestyrelsens model. Det konkluderes videre, at det næppe er muligt for en klub uden for superligaen at betale en leje, der s varer til den beregnede markedsleje for de stadioner, der er undersøgt. Dette skyldes, at indtægter og tilskuertal er lavere i 1. division, og modellens forudsætninger må derfor ændres for at beregne lejen for de klubber, der rykker ned i 1. division. Viborg FF A/S betalte, da klubben var i superligaen, 1 mio. kr. for leje af stadion årligt. Klubben rykkede i s æ- sonen 2008/2009 ned i 1. division. Det fremgår, at kulturudvalget i Viborg Kommune for s æ- sonen 2009/2010 har besluttet, at leje for brug af Vibo rg Stadion til kampe fortsættes på uændret vilkår til kr. samt at betaling for salg af reklame og cat e- ring ligeledes fortsætter på uændrede vilkår. I 2011 blev lejen nedsat igen, så lejen for stadion blev kr. årligt og betaling for salg af reklame og catering fastsattes til kr. for hver. Nedsættelse af lejen er begrundet i, at nedrykningen til 1. division væsentligt har forringet de økonomiske vilkår for Viborg FF A/S. Dette skyldes en halvering af tilskuerta l- let, samt fald i tv -indtægter på mellem 10 og 15 mio. kr. årligt. Viborg FF A/S betaler som 1. divisionsklub kr. årligt i leje for stadion. Konkurrencestyrelsen beregnede i 2003 lejen for Viborg Stadion for en superligaklub til kr. årligt. En regulering af den af Konkurrencestyrelsen beregnede leje ud fra nettoprisindekset 3 viser, at en superligaklub i 2011 ville skulle betale knap en mi l- lion kr. årligt for leje af Viborg Stadion. Der må efter statsforvaltningens opfattelse tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin ved fastsættelse af, hvad der kan betragtes som markedslejen. Statsforval t- ningen har ikke grundlag for at antage, at den af Viborg Kommune fastsatte betaling for leje af Viborg Stadion går ud over rammerne for dette skøn. 3 Se fø lgende link: st.d k/d a/st atistik/emn er /pr isindeks /net t op risindek s.asp x S I D E 4

5 Henset til, at den af Viborg Kommune eftergivne gæld vedrører husleje for november og december 2010, samt he n- set til, at Viborg FF A/S på dette tidspunkt var rykket ned i 1. division, finder statsforvaltningen ikke, at Viborg Kommune ved eftergivelsen har handlet i strid med lo vgivningen. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på Med venlig hilsen Martin Basse /Malene Kleist S I D E 5

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Kommunal udlejning af idrætsanlæg

Kommunal udlejning af idrætsanlæg Kommunal udlejning af idrætsanlæg 18-08--2003 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING, RESUME OG KONKLUSIONER...1 2. VILKÅRENE FOR PROFESSIONEL SPORT I DANMARK...11 2.1 FRA AMATØRER TIL PROFESSIONELLE...12 2.2

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere