Mødereferat. Mødeleder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Mødeleder:"

Transkript

1 Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 74 Sted: Trafikstyrelsen Mødedato og tid: Tirsdag den 24. maj 2011, kl Journal nr.: Deltagere: Mogens Hansen, KLH Kim Skriver, DANSAM Jens Erik Ditlevsen, TS Lars H. Hansen, Billund Lufthavn Per Hansen, FTK Klaus Sloth, SNS Per Knudsen, Dansk Pilotforening Ivar Busk, SAS Lars Holm Madsen, Århus Lufthavn Afbud fra: Niels Grosen, GLV Svend Christiansen, GLV Thomas Kjær Christensen, DMU Kopi til: CimberSterling A/S, My Travel Airways A/S, Air Greenland A/S, Atlantic Airways FI Mødeleder: Jens Erik Ditlevsen, TS Referent: Vivian Sørensen, TS Dagsorden: 1. Velkomst v. Jens Erik Ditlevsen 2. Godkendelse af referatet fra komiteens 73. møde 3. Status på aktionerne fra 73. møde (TS) a. (69-1) Piloters indberetning til TWR ved bird strike eller formodning herom: Trafikstyrelsen undersøger muligheden for at indføre indberetningspligt i AIP. Mogens Hansen havde fremsendt følgende forslag, som vil blive behandlet på næste møde: Pilots are urged to immediately notify ATC of a bird strike, or suspected bird strike, experienced during take-off or landing. Indberetningspligten skal være gældende også på Grønland og Færøerne, og det blev diskuteret hvorvidt teksten skal placeres under GEN eller under hver enkelt lufthavn. Aktionen står Side 1 af 5

2 b. (73-1) Publicering af rapporter om bird strike: Trafikstyrelsen undersøger, om en offentliggørelse af Skov- & Naturstyrelsens rapporter strider mod hensynet til fortrolighed jf BL Ny aktion c. (73-2) Tilbagemelding til FTK om civile bird strikes på flyvestationer: Trafikstyrelsen sørger for, at FTK får kvartals- og årsopgørelse over bird strikes på flyvestationerne. Ny aktion 4. Eventuelle verserende sager inden for BL 3-16 området (TS) a. Klager og anmodninger om aktindsigt vedr. bird strike b. Aarhus Lufthavn vådområde ved Kolind c. CPH vandhul med grønbroget tudse d. CPH anvendelse af endofytholdigt græs e. Plejeplan for Vestamager f. Karup Lufthavn vådområde 4,5 km fra lufthavnen g. Høring vedr. Natura 2000 områder 5. Status vedrørende konsulentvirksomhed på: a. Provinsflyvepladserne og militære flyvestationer (SNS) b. Flyvepladserne under Københavns Lufthavne A/S (CPH) c. Flyvepladserne under Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV) 6. Bird strike statistik 2010 (TS) a. Opdateret statistik for Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde. 1. Velkomst v. Jens Erik Ditlevsen Jens Erik Ditlevsen (JEDI) bød velkommen, specielt til Lars Holm Madsen, der deltog for første gang, og oplyste at han havde sat 2 nye punkter på dagsordenen: Nyt punkt 7. Internationale aktiviteter a. Nordamerikansk Bird strike-møde b. Nordisk Bird strike-møde 8. Eventuelt 9. Orientering om bram- og grågæs v/jesper Madsen (kl ) Side 2 af 5

3 2. Godkendelse af referatet fra komiteens 73. møde Referatet blev godkendt uden kommentarer og ligger nu på 3. Status på aktionerne fra 73. møde (SLV) a. (69-1) Piloters indberetning til TWR ved bird strike eller formodning herom Trafikstyrelsen undersøger muligheden for at indføre indberetningspligt i AIP. Mogens Hansen havde fremsendt følgende forslag, som vil blive behandlet på næste møde: Pilots are urged to immediately notify ATC of a bird strike, or suspected bird strike, experienced during takeoff or landing. Indberetningspligten skal være gældende også på Grønland og Færøerne, og det blev diskuteret hvorvidt teksten skal placeres under GEN eller under hver enkelt lufthavn. Per Knudsen gjorde opmærksom på, at udenlandske piloter ikke har den danske AIP og det blev bekræftet at oplysningerne kommer i Jeppesen. Sagen under behandling. Aktionen står b. (73-1) Publicering af rapporter om bird strike (TS) Offentliggørelse af Skov- & Naturstyrelsens rapporter strider ikke mod hensynet til fortrolighed jf BL Aktionen udgår c. (73-2) Tilbagemelding til FTK om civile bird strikes på flyvestationer Trafikstyrelsen fremsender fremover kvartals- og årsopgørelse over bird strikes på flyvestationerne til FTK. Aktionen udgår 4. Eventuelle verserende sager inden for BL 3-16 området (TS) a. Klager og anmodninger om aktindsigt vedr. bird strike Der er pt. 1 klage/aktindsigtssag. b. Aarhus Lufthavn vådområde ved Kolind I sagen om vådområde ved Kolind, et 31 ha engsøprojekt, er der gjort indsigelse til Naturklagenævnet. Lars Holm Madsen oplyste endvidere, at Aarhus Lufthavn gennemsnitligt har 4-5 sager om året, hvoraf et par stykker ender med indsigelse. Hvis projekterne gennemføres alligevel, ankes der. c. CPH vandhul med grønbroget tudse CPH har fået dispensation til at overdække vandhullet, men der skal etableres erstatningsvandhuller eller tudserne skal flyttes til andre områder, hvilket vil være uoverskueligt. CPH har derfor opgivet at bygge på området og vil nu overdække vandhullet med fuglenet. Mogens Hansen rådede lufthavnene til at byggerier mv. ikke trækker så længe ud, at padder kan nå at flytte ind. d. CPH anvendelse af endofytholdigt græs (bilag fremsendt inden mødet) Endofytter forekommer naturligt i hele Danmark. En journalist har i en artikel kaldt græsset giftgræs og gjort naboerne til lufthavnen bekymrede for at græsset breder sig ud over lufthavnsområdet. Leverandøren benævner græsset som et biocid og hvis Miljøstyrelsen og EU erklærer det for biocid vil det formentlig ikke blive brugt i DK. Miljøstyrelsen har sendt et brev vedr. strandsvingel og rajgræs til EU i høring hos CPH og DLF Trifolium, som ønsker et møde med Miljøstyrelsen. Trafikstyrelsen inviteres med. Mogens Hansen oplyste desuden at det rajgræs og strandsvingel der be- Side 3 af 5

4 nyttes i USA er importeret fra Europa samt at New Zealand har modtaget en innovationspris for arbejdet med at udvikle endofytholdigt græs, som pt. bliver brugt på 4 lufthavne i New Zealand. Trafikstyrelsen bakker op om en evt. henvendelse til Miljøstyrelsen. e. Plejeplan for Vestamager En ny plejeplan, bl.a. gående ud på at alle selvsåede skovområder fældes så kreaturer kan græsse, er sendt til høring i CPH og Trafikstyrelsen. Begge har bedt om dokumentation for, at fuglelivet ikke øges. f. Karup Lufthavn vådområde 4,5 km fra lufthavnen Per Hansen oplyste at især 2 sager giver problemer. I den ene skal oversvømmes mange ha, høringsfristen er 1. juni Vildtkonsulenten er på sagerne. Per Hansen erkendte at man ikke har været gode nok til at argumentere i indsigelserne. g. Høring vedr. Natura 2000 områder Jens Erik Ditlevsen oplyste, at Trafikstyrelsen var blevet opmærksom på, at Naturstyrelsen har udsendt Natura 2000 planer i høring. En konkret sag vedr. retablering af et vandløb på Bornholms Lufthavn gav anledning til et høringssvar. Efterfølgende har Trafikstyrelsen efter ønske fra nogle lufthavne sendt et generelt høringssvar til Naturstyrelsen. 5. Status vedrørende konsulentvirksomhed på: a. Provinsflyvepladserne og militære flyvestationer (NST) Klaus Sloth oplyste at der har været 88 registrerede bird strikes (13 flere end i 2009), fordelt med 53 på civile og 35 på militære flyvepladser, de 35% med uidentificerede fugle, hvorefter Mogens Hansen igen opfordrede til at tage et billede af fuglen. Der var sket et fald i rovfuglekollisoner pga. den hårde vinter. Per Hansen oplyste at der har været mere rå- og kronvildt på flyvestationerne og at der var skudt et par stykker. Flyvestation Skrydstrup har iværksat indkøb af infrarødt lys. Lars Holm Madsen oplyste, at Aarhus Lufthavn, efter at have opsat et 2,40 m højt hegn med 45 o skrå top, ikke får mere vildt ind på flyvepladsen. Jens Erik Ditlevsen rundsender årsrapporterne til komiteens medlemmer. b. Flyvepladserne under Københavns Lufthavne A/S (CPH) Mogens Hansen fremsender skabelonen til årsrapporten til lufthavnene. c. Flyvepladserne under Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV) Punktet udgået pga. manglende deltagelse fra GLV. Lars Hansen var blevet kontaktet af Henrik Hansen Elektronik vedr. radarbaseret overvågning, fremsender link til medlemmerne. Mogens Hansen oplyste at CPH er i gang med analyse af 4 radarsystemer og forventer at have en anbefaling klar inden for 2 år. 6. Bird strike statistik 2010 (TS) a. Opdateret statistik for 2010 Jens Erik Ditlevsen fremlagde den endelige statistik for bird strike i Der er sket en samlet nedgang i antallet i forhold til Der har været en stigning på Vagar og et fald på København tilbage til niveauet i Trafik- Side 4 af 5

5 styrelsen vil studere statistikken nærmere og vurdere om den giver anledning til nye tiltag. 7. Internationale aktiviteter a. Nordamerikansk Birdstrike-møde Bliver afholdt i september Trafikstyrelsen deltager ikke. b. Nordisk Birdstrike-møde Afholdes på Island i oktober Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde Næste møde blev aftalt til tirsdag den 29. november 2011 kl hos Trafikstyrelsen. Klaus Sloth orienterede om mågejægerkursus på Kalø den 27. og 28. september Orientering om bram- og grågæs v/jesper Madsen (kl ) Jesper Madsen, forskningschef på DMU og gåseekspert, redegjorde for udbredelsen af bram- og grågæs. Der blev aftalt kontakt mellem CPH og Jesper og at komiteen vil tage kontakt til Naturstyrelsen efter nærmere rådgivning fra Jesper. Aktioner efter møde 74: (69-1) Piloters indberetning til TWR ved bird strike eller formodning herom Trafikstyrelsen undersøger muligheden for at indføre indberetningspligt i AIP. Mogens Hansen havde fremsendt følgende forslag, som vil blive behandlet på næste møde: Pilots are urged to immediately notify ATC of a bird strike, or suspected bird strike, experienced during takeoff or landing. Indberetningspligten skal være gældende også på Grønland og Færøerne, og det blev diskuteret hvorvidt teksten skal placeres under GEN eller under hver enkelt lufthavn. Per Knudsen gjorde opmærksom på, at udenlandske piloter ikke har den danske AIP og det blev bekræftet at oplysningerne kommer i Jeppesen. Sagen under behandling. Aktionen står (74-1) Årsrapporter 2010 Jens Erik Ditlevsen rundsender årsrapporterne til komiteens medlemmer. Ny aktion (74-2) Skabelon til årsrapport Mogens Hansen fremsender skabelonen til årsrapporten til lufthavnene. Ny aktion (74-3) Radarbaseret overvågning Lars Hansen fremsender link til medlemmerne. Ny aktion Side 5 af 5

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 Mødet blev gennemført tirsdag den 26. november 2013 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Majken

Læs mere

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund) REFERAT fra Schweisskoordinatormøde 1-12 Tid: fredag den 17. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst... 1 2. Godkendelse af dagsorden... 1 3. Ny trilateral vadehavserklæring...

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kasserens beretning og fastsættelse af kontingent 4 Indkomne forslag

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere