Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf

2 2

3 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

4 4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som en status vedrørende den lægelige videreuddannelsesaktivitet på Aarhus Universitetshospital , samt en beskrivelse af de (heraf følgende) udviklingsområder, der tegner sig for lægelig videreuddannelse i det kommende år. Rapportens 1. del er en generel beskrivelse af året der gik. Den anden del præsenterer status ud fra kvalitative og kvantative data. Tredje del er en beskrivelse af udviklingsplanerne for den lægelige videreuddannelse i de kommende år. Data opgøres dog på kalender år, for den første del af perioden (i år for 2011). Rapporten er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger på Aarhus Universitetshospital, Bente Malling og Lene Mortensen, i samarbejde med sekretær for lægelig videreuddannelse Alexandra Marcinkowska, der har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde. 5

6 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er der sket i det forløbne ÅR 9 Generelle temaer på hospitalsplan 9 Lægelig videreuddannelse 11 Organisationsændring 11 Lægelige videreuddannelsesråd 12 Årsmøde 13 Kvalitetssikring 13 Statusmøder 15 3-timers møder 16 Hjemmeside for lægelig videreuddannelse gr. Feedback 19 Færdigheds- og simulationstræning Status - dokumentation 21 Status og dokumentation 21 AUH Lægelig Videreuddannelse - Kvalitetssikring 21 Årets tema hvordan er det gået 22 Færdigheds- og simulations træning 29 Klinisk basisuddannelse 29 Undervisning i basismedicin for alle KBU-læger og introlæger på AUH. 29 Samarbejdsforum for uddannelse i almen medicin på AUH 30 Fælles Akut Afdeling 30 Særlig rådgivning og vejledning 30 Uhensigtsmæssige forløb 31 Eksterne aktiviteter 32 Regionale projekter 32 Region Midtjylland - Regionale arbejdsgrupper og mødefora 33 Nationale arbejdsgrupper og mødefora 33 Faglige selskaber 34 6

7 Videnskabeligt arbejde 35 Publikationer 35 Igangværende udviklings- og forskningsprojekter UDVIKLINGSOMRÅDER FOR DET KOMMENDE ÅR. 37 Uddannelsesplaner uddannelsesvejledning 37 Uddannelseskultur 37 Læringsrammer 37 Kompetencevurdering 38 Tværfagligt samarbejde på uddannelsesområdet 38 Samarbejde med Aarhus Universitet 38 Udviklings forskningsprojekter OPSAMLING OG AFSLUTNING 41 Bilag 43 Bilag 1a. Kvalitetsindikatorer 44 Bilag 1b: Spørgeskema i evaluer.dk 45 Bilag 2. Stillinger involveret i lægelig videreuddannelse Bilag 4. Konkrete forslag fra 3-timers møderne. 48 Bilag 5: inspektorbesøg 53 Bilag 6. Evaluer.dk: yngre lægers evaluering af afdelingen,

8 8

9 1. Hvad er der sket i det forløbne år Generelle temaer på hospitalsplan År 2011 blev året hvor alle de somatiske hospitalsenheder i Aarhus fusionerede. Det nye fusionerede hospital, Aarhus Universitetshospital, har siden arbejdet med fælles vision, mission og pejlemærker. Der er fra starten enighed om, at de tre bærende piller for hospitalet er patientbehandling, uddannelse og forskning, og hospitalets virksomhedsgrundlag er. den største viden den bedste behandling VI ANVENDER VIDEN Patientbehandling AUH VI DELER VIDEN Uddannelse VI SKABER og IMPLEMENTERER VIDEN Forskning og udvikling Siden er hele organisationen ændret i forhold til dette. Der er oprettet 6 centre, heraf 5 kliniske centre. Centrene er oprettet ud fra vægt på faglige fællesskaber. Der er udpeget 2 centerchefer i hvert center, som ud over centerledelsen har tværgående opgaver. Administrationen fusionerede, fik nye chefer og nye arbejdsformer. Dette har medført en ændring af administrativ praksis og arbejdsformer på flere områder. På uddannelsesområdet har dette betydet store forandringer. Fusioneringen medførte også her nye organiseringer og arbejdsmåder. Der blev i første omgang lavet en tværfaglig uddannelsesafdeling, som samlede grund- og videreuddannelse i HR-uddannelse. Denne organisation blev i starten af 2012 igen ændret og grunduddannelserne for de mellemlange videregående uddannelser (MVU) og EUD området er efterfølgende organiseret i HR-uddannelse, udvikling (efteruddannelse) og arbejdsmiljø, med Strategisk Uddannelsesråd. Lægelig videreuddannelse (LVU) er efterfølgende organiseret i HR-Lægelig videreuddannelse med cheflæge Claus Thomsen som fagligt ansvarlig, se i øvrigt afsnittet Lægelig Videreuddannelse: organisationsændring. 9

10 Den nye studiereform for medicinstudiet på Aarhus Universitet startede op med første semester på inflammationscentret i efteråret 2011, og siden næste modul i abdominalcentret fra foråret I denne forbindelse er der ydet en stor arbejdsindsats i det forberedende arbejde, ligesom studiereformen har medført indførelse af en stor ny uddannelsesopgave i mange afdelinger. Det er fortsat afdelingens professorer og lektorer, der er ansvarlige for den prægraduate medicinske undervisning, men afdelingens øvrige læger involveres de fleste steder i stort omfang. Der er ansat fagdidaktisk ansvarlig professor for hvert af de kliniske semestre. På det lægelige forskningsområde blev organiseringen ændret ved udnævnelse af centerkoordinerende professorer, en af centrets lærestolsprofessorer. Der er nedsat et tværfagligt forskningsråd på hospitalet. 10

11 Lægelig videreuddannelse Organisationsændring Før fusionen var lægelig videreuddannelse på hvert hospital ledet af en uddannelseskoordinerende overlæge under faglig ledelse af cheflægen. I forbindelse med fusionen blev denne organisation ændret, så de to uddannelseskoordinerende overlæger nu arbejder sammen om koordinering og rådgivning i forhold til hele den lægelige videreuddannelse på hospitalet, i samarbejde med de enkelte afdelinger og centre. De uddannelseskoordinerende overlæger har delt de tværgående opgaver på hospitalsniveau og har fordelt afdelingerne centervist mellem sig (se nedenstående figur.). Den enkelte afdeling har dermed en primær kontaktperson blandt de to. Der henvises for nærmere til notat vedr. organisations- og opgavebeskrivelse 1 Cheflæge Claus Thomsen Uddannelseskoordinerende overlæge Lene S. Mortensen (LM) Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (BM) Abdominalcentret Kræft og Inflammationscentret Akutcentret Hjertecentret Hoved-Neuro Centret Kirurgisk afd. P Kirurgisk Gastroenterologisk afd. L Plastikkirurgisk afd. Z Urinvejskirurgisk afd. K Radiologisk afd Anæstesiologisk afd. Arbejdsmedicinsk klinik Dermato- Venerolgosk afd. S Hæmatologisk afd. R Infektionsmedicinsk afd. Q Lever-Tarm- Medicinsk ad. V Onkologisk afd. D Reumatologisk afd. U Klinisk biolemisk afd. Klinisk genetisk afd. Klinisk immunologisk afd. Klinisk mikrobiolgisk afd. Patologisk afd. LM: Ortopædkirurgisk afd. E BM: Medicinsk Endrokrinologisk afd. MEA Geriatri Klin. farmakologisk LM & BM: Fælles Akut afd Børne afdeling Kardiologi SKS + THG Lungemedicin Gynækologisk- Obstetrisk ad. Y Børne afd. A Hjerte-Lunge- Karkirurgisk afd. T Billeddiagnostik afd. Anæstesiologisk- Intensiv afd. I Neuroradiologisk afd. Neurokirurgisk afd. NK Neurologisk afd. Øjen afd. Øre-Næse-Hals afd. H Nuklearmedicinsk afd. og PETcenter Tand-Mund- og Kæbekirurgisk afd. 1 (http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse/ organisering+af+uddannelsen/regionalt+niveau) 11

12 Tabel 1 Fordeling af tværgående opgaver i lægelig videreuddannelse Klinisk basisuddannelse Introduktion, generelle, tværgående tiltag for hospitalets læger i klinisk basisuddannelse, inkl. fokuseret karriere- og specialevejledning. Koordinering og overordnet planlægning af klinisk basisuddannelse på hospitalet. Uddannelsesvejledning: Vejledersamtaler, elektroniske uddannelsesplaner Introduktion af nye læger Introduktion for kliniske basislæger og monofaglige lægeintroduktion for alle nye læger. Udenlandske læger i uddannelsesforløb Rådgivning omkring udenlandske læger i videreuddannelse, inklusiv hjælp til støtte til sproglig udvikling s feedback Overordnet systemansvarlig for 360 graders feedback, herunder formand for styregruppen for 360 s feedback, uddannelse af feedback facilitatorer samt netværksdannelse. Færdigheds og simulationstræning Sikring og koordinering samt udvikling af færdigheds- simulationstræningsfaciliteter lokalt på hospitalet og koordinering til regionale ditto Lægelige videreuddannelsesråd Afholdelse af møder og temadage samt udviklingsinitiativer på hospitals- og centerniveau Forskning og udvikling i medicinsk uddannelse Initiering og vejledning omkring forsknings- og udviklingsprojekter i medicinsk uddannelse Lene Mortensen Lene Mortensen Lene Mortensen Lene Mortensen Bente Malling Bente Malling Bente Malling og Lene Mortensen Bente Malling og Lene Mortensen Lægelige videreuddannelsesråd En del af den nye organisation var oprettelsen af det nye lægelige videreuddannelsesråd (LVR). Det lægelige videreuddannelsesråd på hospitalet er bindeled mellem hospitalsledelse, centre og afdelinger vedrørende lægelig videreuddannelse. Der afholdes en gang årligt et fælles møde med deltagelse af cheflæge, uddannelseskoordinerende overlæger samt uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger fra alle afdelinger. Ved dette møde gøres status over den lægelige uddannelse, og der vedtages plan for udviklingstiltag det kommende år ud fra udviklingsoplæg. På hospitalet arbejdes med fælles udviklingstema for et år ad gangen, arbejdsåret juni-juni, mellem årsmøderne. Den mellemliggende tid mellem årsmøderne mødes uddannelseskoordinerende overlæge med centrets uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger samt centerchef(er) i lægelige videreuddannelsesråd i centrene. Her arbejdes centervist konkret videre med udviklingstemaet, ligesom løbende informationer og nye tiltag i øvrigt er på dagsordnen. Der vil ad hoc afholdes temamøder for det lægelige videreuddannelsesråd. 12

13 Lægelige Videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelsesråd Abdominalcentret Lægelig Videreuddannelsesråd Akutcentret Lægelig Videreuddannelsesråd Hjertecentret Lægelig Videreuddannelsesråd Hoved-Neurocentret Lægelig Videreuddannelsesråd Kræft - og Inflammationscentret Årsmøde Det årlige møde i det samlede lægelige videreuddannelsesråd blev i 2011 til et fusionsmøde af 1½ dags varighed. På mødet blev forslag til fremtidig organisation og samarbejdsform præsenteret og diskuteret. Der blev arbejdet med udviklingsområder og årets tema blev endelig organisering af lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital, samt uddannelsesvejledning, med fokus på uddannelsessamtaler og uddannelsesplaner. Der var ønske om udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse fælles for hele hospitalet, dels for den uddannelsesansvarlige overlæge, dels for hovedvejlederfunktionen. Der var desuden ønske om udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse for de uddannelseskoordinerende yngre læger samt støtte til oparbejdelse af netværk for disse. Der var opbakning til et mere systematisk arbejde med kvalitet af den lægelige videreuddannelse, dels med dokumentation af indsats, i kvalitet og kvantitet, dels udarbejdelse af udviklingsmål og handleplan for den enkelte afdeling ud fra disse resultater. Kvalitetssikring Den lægelige videreuddannelse indgår ikke direkte i den danske kvalitetsmodel (DDKM), og der er derfor ikke defineret indikatorer for god kvalitet fra centralt hold. Det er imidlertid vigtigt for et universitetshospital at kvalitet også sikres for den lægelige videreuddannelse. Det er svært at måle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse direkte. Monitoreringen må ske ved at måle på indikatorer, som samlet giver en pejling på hvordan kvaliteten er. Der foretages allerede flere målinger af kvaliteten i den lægelig videreuddannelse, men der har ikke været tradition for at samle disse i et overordnet billede af hospitalets indsats. 13

14 Det har været et ønske at der udarbejdes et kvalitetsmonitoreringsprogram for lægelig videreuddannelse på AUH, med forskellige indikatorer for god kvalitet i lægelig videreuddannelse. Parametrene er defineret ud fra de elementer der overordnet indgår i god uddannelse, som er: Introduktion af nye læger (indgår også i DDKM) Overholdelse af regler omkring lægelig videreuddannelse (dokumentation) Foreligger dokumenter, som uddannelsesprogram, individuel uddannelsesplan, registrering af opnåede kompetencer etc. Vejlederfunktionen herunder afholdte vejledersamtaler og kvaliteten i de afholdte samtaler Arbejdstilrettelæggelse - med hensyn til såvel muligheder for oplæring, supervision og kompetencevurdering, som fokus på god og sikker patientbehandling I kvalitetsmonitorering arbejdes med intern og ekstern monitorering. I den lægelige videreuddannelse består den interne evaluering bl. a. af: Yngre lægers vurdering af den uddannelse, der gives Omfang og indhold af den undervisning, der gives i afdelingen Omfang og indhold i den oplæring og supervision, der foregår i afdelingen Omfanget og kvaliteten i kompetencevurderingen af den yngre læges kompetencer Uddannelseskulturen på afdelingen Konferencestruktur og læringsværdi i konferencer Arbejdstilrettelæggelsen Den eksterne evaluering varetages af Sundhedsstyrelsen gennem inspektorordningen. I 2011 har vi valgt at bruge målinger, som allerede er tilgængelige dvs. 1. Evaluer.dk, hvor yngre læge evaluerer afdelingens uddannelsesindsats på 7 områder: Introduktion, Vejlederfunktion, Arbejdstilrettelæggelse, Øvrige forhold (forskning, administrativt arbejde, undervisning herunder muligheder for selv at undervise), Afdelingens uddannelsesindsats og yngre læges udbytte af uddannelsen s feedback, hvor samlede rapporter for afdelingerne kan give viden om, hvor godt de yngre læger oplæres i rollerne samarbejder, kommunikator, leder/administrator og professionel 3. Inspektorrapporter og supplere fremadrettet med data fra nye tiltag som: 4. 3-timers møderne, der indikerer hvilke områder, der ønskes forbedringer på, og mulige tiltag, der kan gøres for at forbedre lægelig videreuddannelse (arbejdstilrettelæggelse, konferencestruktur, undervisningsmetoder etc.). 5. Statusmøde mellem afdelingsledelsen, uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelses-koordinerende yngre læge og uddannelseskoordinerende overlæge. 6. Registrering af de videreuddannelsesaktiviteter lægerne på AUH deltager i, på lokalt, regionalt og nationalt plan. Som universitetshospital er det naturligt at mange læger deltager i sådanne aktiviteter, som en del af arbejdet med lægelig videreuddannelse. 7. Monitorering af uddannelseskulturen i den enkelte afdeling (etablering af denne måling opstartes i 2012). Bilag 1a viser de indikatorer, der måles på i LVU, samt de ønskede mål. Bilag 1b viser spørgsmål i evaluer.dk 14

15 Statusmøder Forud for statusmøderne holdes møde mellem uddannelseskoordinerende overlæge og centerledelse. Dagsordenen er den samme, og der udarbejdes en plan for, hvad centret vil arbejde med i det kommende år inkl. det tema, der udstikkes for hele hospitalet. Statusmøderne er et led i kvalitetssikring og udvikling af lægelig videreuddannelse. Der afholdes på alle afdelinger et årligt statusmøde om den lægelige videreuddannelse på den enkelte afdeling. Mødet afholdes i foråret, med deltagelse af ledende overlæge, uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge og uddannelseskoordinerende overlæge. Ud fra status i evaluer.dk, 360 s feedback, 3-timers møder og inspektorrapporter samt øvrige data mm diskuteres afdelingens uddannelsesindsats, uddannelseskultur og der aftales handleplan for videreuddannelsestiltag i det kommende år. Da hospitalerne fusionerede i april 2011 fik årets statusmøderne mere karakter af introduktionsmøder til den nye organisation. Til disse introduktionsmøder var også afdelingens oversygeplejerske inviteret og deltog i langt de fleste afdelinger. Yngre lægers evaluering af uddannelsesopholdet Alle yngre læger skal afgive skriftlig evaluering af deres ansættelse i uddannelsesstillinger senest ved fratrædelse fra stillingen. Evalueringen sker elektronisk i Yngre læge scorer afdelingen indenfor områderne Introduktion Uddannelsesprogram Vejledning Arbejdstilrettelæggelse Øvrige forhold (forskning, undervisning, administrativt arbejde) Uddannelsesstedets uddannelsesindsats Uddannelsesudbytte af ansættelsen Derudover er der mulighed for at lave prosabeskrivelse af afdelingens uddannelsesindsats / den yngre læges uddannelsesudbytte. Her kan den yngre læge komme med konstruktive forslag til forbedring i den lægelige videreuddannelse på afdelingen. Spørgeskemaet fra evaluer.dk er vist i bilag 1b. Heraf fremgår også at 2 af spørgsmålene omkring arbejdstilrettelæggelse kan være problematiske i opgørelsen af den samlede score. I bilag 1a ses det niveau der er lagt for at afdeling, som kvalitetsindikator skønnes tilstrækkelig eller særdeles god. I år ses bort fra ændring. Afdelingen har mulighed for at give en kommentar til de offentlige evalueringer i evaluer.dk. Det er meget få afdelinger, som har benyttet sig af denne mulighed. 15

16 3-timers møder Konceptet med 3-timers møder har til hensigt at udvikle lægelig videreuddannelse i den enkelte afdeling, gennem at inddrage yngre lægers initiativer til forbedringer, og med yngre læger som vigtige ansvarlige tovholdere for gennemførelsen. Yngre læger afholder et 3 timer langt møde, hvor de efter en fast dagsorden og teknik diskuterer hvilke gode ting, der er ved uddannelsen i afdelingen, og hvilke ting de gerne vil have ændret, med fokus på de ting yngre læger selv kan ændre i afdelingen. Nogle ændringer kræver indsats fra afdelingens øvrige læger og afdelingsledelsen, som ændringer i arbejdstilrettelæggelsen, konferenceindhold o lign. Når yngre læger har haft diskussionen selv, præsenteres de fokusområder, som yngre læger er kommet frem til på et lægemøde, hvor alle afdelingens læger deltager og kommer med input. Herefter diskuteres punkterne med afdelingsledelsen, som sammen med uddannelseskoordinerende yngre læge og uddannelsesansvarlige overlæge udarbejder en kommenteret handleplan, som indeholder de fokusområder, afdelingen vil arbejde med det kommende år. Processen gentages årligt og data fra disse 3-timers møder indgår således i udviklingen af kvaliteten af yngre lægers uddannelse i de enkelte afdelinger, centrene og på hospitalet som helhed og den samlede handleplan for afdelingerne Der afholdes årligt undervisning (ved uddannelseskoordinerende overlæger) for yngre læger, der skal fungere som mødeledere ved 3-timers møderne, for at sikre effektiv mødeledelse. Inspektorbesøg Der er udarbejdet ny procedure for inspektorbesøg ved AUH. Så snart en afdeling modtager besked om tidspunkt for besøg kontaktes uddannelseskoordinerende overlæge og der aftales tid til forberedelsesmøde ca. 8 uger før besøget. Her diskuteres og sikres at selvevalueringsskemaet er udfyldt, at passende program er planlagt og skemalagt og at det er sendt til involverede personer, sammen relevant materiale, se Dagsorden for forberedende møde 2 Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for at inspektorbesøget afvikles succesfuldt, at de praktiske forhold er i orden, og at der er god deltagelse i besøget, ligesom den uddannelsesansvarlige overlæge sikrer information om besøget bredt i afdelingen. Det er besluttet at uddannelseskoordinerende overlæge kan erstatte cheflægen ved inspektorbesøget. Ca. 4-5 uger efter besøget holdes opfølgnings møde, se dagsorden for opfølgningsmøde 3. Forud for mødet har uddannelsesansvarlig overlæge sendt udkast til inspektorrapport til alle deltagere, ledende overlæge, UKYL, uddannelseskoordinerende overlæge og deltagende centerchef(er). Her gøres status for besøgets afvikling og udbytte. Det fremsendte udkast til rapport gennemgås og diskuteres. Der laves handleplan for de fremsatte forslag til forbedring og for de øvrige tiltag der måtte være medtaget. Der aftales kommentarer til hospitalets og afdelingens svar til inspektorerne, og uddannelsesansvarlig overlæge svarer herpå. Det aftales om der skal afholdes yderligere møder i relation til inspektorbesøget. For de enkelte besøg se kap

17 Hjemmeside for lægelig videreuddannelse Der er et stort behov for en hjemmeside for lægelig videreuddannelse. Der var generelt enighed om at alt vedrørende lægelig videreuddannelse skulle kunne findes på hjemmesiden. Der er i opbygningen lagt vægt på at hjemmesiden henvender sig til flere forskellige brugere 1. Yngre læger der er i gang med at vælge speciale og forløb, og overvejer at vælge uddannelse på AUH 2. Yngre læger, der allerede er i gang med KBU eller videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital 3. Uddannelsesansvarlige overlæger 4. Uddannelseskoordinerende yngre læger 5. Afdelingsledelser, centerledelser og hospitalsledelsen 6. Kliniske vejledere 7. Andre internt og externt, der vil vide mere om LVU på AUH I det forløbne år er arbejdet med hjemmesidens indhold og layout startet op. Opbygningen af hjemmesiden er inddelt i følgende emner: Organisering af uddannelsen Klinisk basisuddannelse Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelse Generel opbygning af LVU Vejledning Kompetencevurdering Kvalitet og udvikling Inspektorbesøg Lægelige videreuddannelsesråd For UAO og UKYL Personoversigt Speciale og karrierevalg Hjemmesiden udvikles løbende og det er vores mål at der er indhold i alle hovedemner inden udgangen af Der er allerede mange emner som er revideret og på plads. Alle opfordres til at kigge ind på hjemmesiden og gerne komme med kommentarer om indholdet: l%c3%a6gelig+videreuddannelse? De mange aktiviteter gennem året indenfor lægelig videreuddannelse, der involverer alle afdelinger, er samlet i modstående årshjul. Hjulet findes på hjemmesiden sammen med liste over kommende mødedatoer. 17

18 Årshjul for Lægelig Videreuddannelse November: DSMU VU 4. uge December: 360 FF møde Basislægemøde Regionale råd LUDO Januar: Årsrapport Årsrapport Februar: Oktober: Workshop 3 timer KBU-AUH Styrgruppe 360 Regionale råd LVU møder, Basislægemøde, KBU-AUH, Regionale råd, Statusmøder Statusmøder A HN Styregruppe 360 Marts: September: April: AMEE August: Juli: TEMA- DAG LVU Basislægemøde Juni: Statusmøder Regionale råd AL/CC Møde Maj: 18

19 360 gr. Feedback Baggrund Den lægelige videreuddannelse omfatter faglig, personlig og organisatorisk udvikling til opfyldelse af de 7 lægeroller. 360 s feedback støtter den personlige udvikling indenfor rollerne samarbejder, kommunikator, leder/administrator og professionel. Gennem 360 s processen opnår den yngre læge viden om samarbejdspartneres opfattelse af den yngre læge i de nævnte roller. Den rapport, som den yngre læge får udleveret i processen, danner baggrund for en refleksion over egen adfærd og anvendes til at udpege områder, der fortjener særlig opmærksomhed. Det er besluttet at alle læger ansat på AUH mindst 1 gang i hver ansættelse skal modtage 360 gr. feedback. Der udarbejdes på baggrund heraf en handleplan og denne indgår i den yngre læges individuelle uddannelsesplan. På AUH anvender vi et internetbaseret system med en valideret spørgeramme. Som en del af processen får den yngre læge personlig feedback fra en certificeret feedback facilitator (læge, som er uddannet til at give denne feedback). Styregruppen Der blev i 2011 nedsat en styregruppe for 360 s feedback på AUH, med uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling som formand. Styregruppens opgaver er kvalitetssikring af 360 s feedback processen. I styregruppen monitoreres processen løbende. Styregruppen tager stilling til de samlede rapporter på hospitals- og centerplan, og sikrer, at spørgerammen er opdateret, og at systemet løbende justeres. Formanden sikrer, at der udbydes kurser for feedback facilitatorer og planlægger sammen med styregruppen et årligt feedback-facilitator-fyraftensmøde. Formålet med disse fyraftensmøder er erfaringsudveksling og opdatering. Styregruppen kan iværksætte kvalitetssikrings- og forskningsprojekter omkring 360 s feedback i den lægelige videreuddannelse. Færdigheds- og simulationstræning Aarhus Universitetshospital er med i ejerkredsen af SkejSIM, som er færdigheds- og simulationlaboratoriet i Incuba Science Park. SkejSIM er ikke kun etableret for den lægelige videreuddannelse men varetager tværfaglig færdigheds- og simulationstræning, samt prægraduat færdighedstræning i stort omfang. Specifikt for den lægelige videreuddannelse er der i videreuddannelsesregion Nord etableret en Rådgivningsgruppe for færdigheds- og simulationstræning, som råder over et mindre budget til etablering af nye tiltag i færdigheds- og simulationstræning. Rådet tager stilling til ansøgninger, der udarbejdes af det enkelte speciales postgraduate kliniske lektor eller af flere specialers lektorer i samarbejde. Man kan altid henvende sig til sin postgraduate kliniske lektor, hvis man har en god ide til at etablere færdigheds- og simulationstræning. Kravet til en ansøgning er at projektet skal matche målbeskrivelsens indhold, og skal sikre træning til alle læger i pågældende speciale. AUH s repræsentant i Rådgivningsgruppen er uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling. 19

20 20

21 2. Status - dokumentation Status og dokumentation Som anført er det målet med denne del af rapporten, så vidt muligt, at fremlægge en kvantitativ og kvalitativ dokumentation og status for den lægelige videreuddannelse, der finder sted hver eneste dag på AUH. Det er derfor aftalt på hospitalsplan, centerplan og afdelingsplan, at der skal arbejdes på at frembringe gode indikatorer herfor. På temadagen og efterfølgende møder i lægeligt videreuddannelsesråd er der kommet forslag til sådanne indikatorer. Der arbejdes fremadrettet med en optimering og forbedring af disse indikatorer samt på at få tilvejebragt bedst mulige datakomplethed. Rapporten vil i år bære præg af at være den første rapport udarbejdet efter denne model. Det betyder også at data på flere områder er inkomplette og manglende. Bilag 1a viser indikatorerne, med det aftalte niveau for tilstrækkelig såvel som særdeles god indsats. AUH Lægelig Videreuddannelse - Kvalitetssikring Involverede afdelinger og antal videreuddannelsesstillinger På hospitalet er 38 afdelinger involveret i klinisk basisuddannelse og speciallægeuddannelsen, med deltagelse i alle 38 medicinske specialer. Bilag 2 viser antal og type af forskellige uddannelsesstillinger på de forskellige afdelinger. På hospitalet er der aktuelt 35 lægestillinger til klinisk basisuddannelse, 115 introduktionsstillinger og 293 stillinger er en del af hoveduddannelsen indenfor alle 38 lægefaglige specialer. Uddannelsesansvarlige overlæger Der er 48 uddannelsesansvarlige overlæger fordelt på de 38 afdelinger, 9 store afdelinger eller afdelinger delt på flere matrikler har 2-3 personer, der deler funktionen. På 2 afdelinger varetages funktionen aktuelt af afdelingslæge i samarbejde med ledende overlæge (Infektionsmed. afd. Q og Børneafd. A), indtil kvalificeret overlæge kan overtage funktionen. Af de 48 uddannelsesansvarlige overlæger har kun 28 (58 %) deltaget på videreuddannelses regionens kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, se bilag 3. Uddannelseskoordinerende Yngre Læger (UKYL) Muligheden for at udpege en uddannelseskoordinerende yngre læge udnyttes på alle afdelinger med lægelig videreuddannelse. Der er flere afdelinger, som har valgt at have flere uddannelseskoordinerende yngre læger. De deltager i høj grad i administrativt og organisatorisk arbejde og får dermed konkret oplæring i rollen leder/administrator. I mange afdelinger inspirerer personen de andre yngre læger til at deltage i uddannelsesfremmende aktiviteter. Der er ca. 50 uddannelseskoordinerende yngre læger på AUH. Der arbejdes med udarbejdelse af funktions- og opgavebeskrivelse for funktionen, samt ønsket om etablering af UKYL-netværk. 21

22 Årets tema hvordan er det gået Lægelige videreuddannelsesråd - Kommissorium Der er udarbejdet og vedtaget kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd, med små tilpasninger for de enkelte centre vedr. mødeafholdelse. Efter den fælles temadag er der efterfølgende holdt møder i hvert center. Dagsorden indeholder fast dels et tema emne med oplæg relateret til årets tema, dels information og diskussion af andre nye tiltag, deriblandt eksterne tiltag der skal implementeres i alle afdelinger. Der er udarbejdet arbejdsgange, så dagsorden aftales mellem uddannelseskoordinerende overlæge og centerchef i fællesskab. Ansvar for mødeindkaldelse, mødeforberedelse i øvrigt og opfølgning inkl. referat ligger hos uddannelseskoordinerende overlæge. Uddannelsesvejledning og uddannelsesplaner Fra efteråret 2011 har gennemførelse af systematisk uddannelsesvejledning/-samtaler været hovedindsatsområde. Hospitalet har vedtaget at bruge fælles skabelon som strukturskabende støtte til gennemførelse af gode vejledningssamtaler og udarbejdelse af anvendelige og relevante uddannelsesplaner. Der er udarbejdet skabelon for introduktions-, justerings-, og slutsamtaler, for kliniske afdelinger såvel som for tværgående specialers afdelinger. Der er arbejde i gang for at få udarbejdet elektronisk udgave, der kan findes på hospitalets hjemmeside 4. Der er desuden udarbejdet oplæg 5 til brug ved undervisning og diskussion i de enkelte afdelinger, m.h.p. at skabe fokus om samtalernes afholdelse og med et fokus på godt udbytte af samtalerne, og der har været holdt undervisning om dette i mange afdelinger. Der var samtidig fokus på hvor ofte disse samtaler skulle afholdes, for at vejledningen var effektiv og udbytterig, og alle afdelinger har udarbejdet retningslinjer for hvor ofte der holdes justeringssamtaler. Udgangspunktet har været 2-3 mdrs interval, med individuelle tilpasninger. Det er sat som mål, at alle læger i samarbejde med hovedvejleder senest 2 uger efter ansættelse skal have udarbejdet en relevant uddannelsesplan, i den fælles skabelon for uddannelsesplan. Dette er ved slutningen af perioden opfyldt for næsten alle afdelinger. Planerne sendes af YL i kopi til uddannelsesansvarlige overlæge, der skal sikre at indholdet er i overensstemmelse med uddannelsesprogram, samt dokumentation for at planen er udarbejdet. Denne registrering kunne ikke opsamles systematisk i Der afholdes løbende justeringssamtaler. Hyppigheden veksler, som nævnt ovenfor i forhold til uddannelsesstilling, varighed af ansættelsen og speciale. Der har været fokus på om og hvordan afholdelse kan planlægges, så gennemførelsesprocenten øges. Løsningen er forskellig mellem de enkelte afdelinger. Mange afdelinger har inddraget vejledersamtaler i arbejdstilrettelæggelsen, med skemalagte tidspunkter til samtalerne, enten som selvstændig funktion, eller fast tidspunkt som alternativ til undervisningstilbud. Ved slutsamtalen, som efter aftalen planlægges afholdt for alle i sidste ansættelsesmåned, sikrer hovedvejleder at logbogen er udfyldt som aftalt og der udleveres attest for tidsmæssig godkendt stilling. For at sikre at afdelingen modtager evaluering fra yngre læge skal kvittering for evaluering i evaluer.dk afleveres ved slutsamtalen, og evalu

23 eringen gerne diskuteres og uddybes. Evalueringen er dog principielt anonym, Den uddannelsesansvarlige overlæge skal ved supervision løbende sikre kvaliteten af denne uddannelsesvejledning. Man startede samtidigt med denne indsats med at registrere tidsforbrug til aktiviteten. Da dette er startet sent og uensartet, blev data i år meget mangelfulde. Det er derfor efterfølgende besluttet at udelade disse data fra rapporten i år. Hvis man skal skønne over gennemsnitlige tidsforbrug til uddannelsesvejledning, kan man til afholdelse af vejledersamtaler og udarbejdelse/justering af uddannelsesplaner skønne, ud fra at hver samtale varer ca minutter, 4 samtaler ved 6 mdr. s ansættelse, 5 samtaler ved 1 års ansættelse, 9 samtaler ved 2 års ansættelse osv. Kompetenceløft til kliniske vejledere og hovedvejledere. Hospitaletsledelsen ønsker at alle speciallæger på AUH har vejlederuddannelse. Alle hospitalets speciallæger har som en af deres arbejdsopgaver at fungere som klinisk vejleder og en del også som hovedvejleder. Der er gennemført undersøgelse af hvor mange af disse, der mangler vejlederkursus. I alt ca. 275 speciallæger mangler at deltage i basalt kursus for vejledere i relation til nye speciallægeuddannelse, og hospitalsledelsen ønsker, at alle speciallæger har dette kursus indenfor de kommende 2-3 år. I 2011 har 12 læger deltaget på regionens vejlederkursus. De uddannelseskoordinerende overlæger er i gang med at planlægge kurser for den resterende gruppe. Fælles funktionsbeskrivelse for alle uddannelsesansvarlige overlæger. Der arbejdes med udarbejdelse af en generel gældende funktionsbeskrivelse for funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge på AUH. (Denne forventes endeligt vedtaget juni 2012). Stillingen som uddannelsesansvarlig overlæge vil fremover så vidt muligt blive besat efter opslag af stillingen. Funktionsbeskrivelsen angiver 1) de kvalifikationer, der som minimum kræves, 2) at stillingen kun kan besættes af overlæge, 3) retningslinjer for den tid, der som minimum afsættes til varetagelse af funktionen, samt andre ressourcebehov. Dokumentet vil desuden beskrive de opgaver, vi på hospitalet forventer varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge. 6 Fælles funktionsbeskrivelse for alle hovedvejledere. Der er udarbejdet en generel gældende funktionsbeskrivelse for funktionen som hovedvejleder i lægelig videreuddannelse på AUH. Denne funktionsbeskrivelse gælder således som minimumsbeskrivelse for alle hovedvejledere 7. Uddannelseskulturen - LUDO. Af flere årsager blev den bebudede måling af uddannelseskulturen blandt lægerne i afdelingerne, LUDO, udskudt til opstart timers møder Alle afdelinger undtagen 6 har afholdt 3-timers møde. Der var stor tilfredshed med form og udbytte, og der var generelt stor opbakning fra afdelingsledelserne til de forslag, yngre læger har fremsat til forbedring af den lægelige videreuddannelse på afdelingen. Stort set alle afdelinger melder om frugtbare diskussioner i lægegruppen på baggrund af referaterne. 6 (http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse/for+ uao+og+ukyl/for+uao ) 7 (http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse/vejledning ) 23

24 Der blev fremsendt kommenteret handleplan fra 32 ud af 39 afdelinger., se tabel 2: Tabel 2 Center Antal afdelinger Antal afdelinger som har afholdt 3 timers møde Antal afdelinger som har fremsendt kommenteret handleplan Akutcentret Abdominalcentret Hjertecentret Hoved-Neuro-Centret Kræft- og Inflammations centret AUH samlet Der er udformet mange konkrete initiativer til forbedring af yngre lægers videreuddannelse i godkendte handleplaner for den enkelte afdeling. En mindre del kunne gennemføres alene med YL som tovholder, men flest skulle gennemføres i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige overlæger. Der var generelt få forslag til plan for opfølgning/evaluering af succes. De konkrete forslag er listet i bilag 4. Konklusionen har på statusmøderne stort set enslydende været at disse møder bidrager til nytænkning og fællesskab om forbedring af lægelige videreuddannelse i afdelingerne, og at de giver større involvering af yngre læger i bestræbelserne for at optimere den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Inspektorbesøg Der blev ved fusionen opstartet ny fælles procedure for alle inspektorbesøg på AUH. Se beskrivelsen kap. 1. Sundhedsstyrelsen gennemførte kun 2 inspektorbesøgpå AUH i 2011, nemlig på Klinisk mikrobiologisk afd. og på Urologisk afd. K, begge i november De afholdte inspektormøder har været konstruktive, og alle involverede afdelinger har fået ros for deres forberedelse og planlægning af besøget samt for det fremsendte materiale. Der er efterfølgende afholdt flere møder med afdelingerne, centerleder og uddannelseskoordinerende overlæge for at imødegå de opstillede forslag fra inspektorerne. Inspektorbesøget afsluttes med offentligt tilgængelig rapport, hvor afd. bl.a. scores på de 16 faste emner (1=Utilstrækkelig, 2= Bør forbedres, 3= Tilstrækkelig, 4= særdeles god) og der noteres forslag til forbedringer. Disse scoringer indgår som indikator, se bilag 1a. Rapporterne kan ses i helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 8. I bilag 5 findes en oversigt over hvornår de enkelte afdelinger har haft inspektorbesøg og hvornår næste besøg forventes at finde sted, samt scoring ved sidste besøg. 19 afdelinger nåede i forhold til indikatorene tilstrækkeligt niveau og 1 afdeling havde særdeles godt niveau

25 Evaluer.dk Er den offentligt tilgængelige måling af den enkelte yngre læges tilfredshed med den enkelte afdeling, foretaget sidste ansættelsesmåned. Det er på AUH sat som mål, at 100% af yngre læger evaluerer afdelingen inden de rejser. Ny procedure til opnåelse af dette er, at kvittering skal afleveres ved slutsamtale, hvorefter attestation for tidsmæssigt gennemført stilling udleveres fra afdelingen. Ved høj svarprocent øges validitet af data betydeligt. Dette mål er langt fra nået i 2011, hvor 18% af afdelingerne har svarprocent <60%; 42% af afdelingerne har svar fra 60-80% og 40% af afdelinger har svar fra >80% af YL. For nogle afdelinger er antal evalueringer/år så lille at det er valgt at sammenligningsdata er den gennemsnitlige score for de senest 3 år. Spørgeskemaet har som beskrevet direkte fejl i spørgerammen, hvilket gør at den bedste score for subgruppe 5 er ca For de andre subgrupper er 9 bedst, se bilag 1a for niveaudeling. Bilag 6 viser svarprocent samt subscore i de 7 grupper, for 2011 og til sammenligning data fra Scoringen viser at 28 afdelinger har tilstrækkelig og 4 afdeling har særdeles god evaluering, 360 graders feedback Styregruppen I 2011 afholdt den nyetablerede styregruppe 1 møde. Styregruppen reviderede skabelonen til den handleplan, som udarbejdes i forbindelse med den personlige feedback. Styregruppen har ændret brugerfladen på det internetbaserede system mhp at gøre det mere brugervenligt. Det er besluttet i styregruppen at spørgerammen skal revideres i 2012, da især flere tværgående specialer ønsker rammen ændret. Resultater 2011 Hvert halve år dannes samlede rapporter for hver enkelt afdeling, centrene og hele AUH. Disse rapporter danner baggrunden for data i de følgende afsnit. Da 2011 har været et fusionsår er der ikke lavet halv-årsrapporter men udelukkende en samlet rapport for hele Tabel 3 viser at 344 yngre læger har gennemført 360 s feedback i Dette svarer til cirka halvdelen af de yngre læger som er ansat på AUH. Vi mangler data på hvor mange YL skulle gennemføre undersøgelsen i 2011, men antallet er helt klart for lavt i forhold til målet (tabel 3). Besvarelsesprocenten blandt respondenterne ligger mellem 76 og 88 %, hvilket er fuldt acceptabelt. Det gennemsnitlige antal af respondenter pr yngre læge er højt. For at få brugbare oplysninger er ca 7-10 respondenter tilstrækkeligt. 25

26 Tabel 3 Antal Antal Antal Antal Besvar Antal Center Yngre FBM RESP RESP % resp/ Læger inv svar FBM Akutcentret ,4 Abdominalcentret ** 580** 81** 14,5** Hoved-Neuro-Centret 72 48* 776* 686* 88* 14,3* Hjerte-centret ,7 Kræft- og Inflam.-centret ,6 AUH samlet ,6 FBM = Feedback modtager (yngre læge); RESP = Respondenter; inv = inviteret Beregnet uden neurologisk afdeling, F. ** Beregnet uden kirurgisk afdeling P. Data for disse afdelinger indeholder en systemisk fejl, som ikke kan fjernes. Den validerede spørgeramme indeholder 46 spørgsmål inddelt i 12 temaer. Såvel yngre læge som respondenter besvarer de samme spørgsmål. Skalaen, der anvendes, går fra 0 maks 4: 0 Næsten aldrig: 1 Sjældent: 2 Af og til: 3 Oftest: 4 Altid Desuden er der mulighed for at undlade at svare på spørgsmålet (N/A). I 360 s processer er der en tendens til at score i den højeste ende af skalaen. Det betyder, at en score under 3 må betegnes som en lav score. Den samlede score fra hhv respondenter og yngre læger selv ses i tabel 4. Områder med lav score er markeret med fed skrift. Disse temaer kunne danne baggrund for en samlet indsats for hele hospitalet i oplæringen af de yngre læger. 26

27 Tabel 4 Lægerolle (antal spm) Tema (antal spm) Score Respondenter (n = 4774) Samarbejder (11) Kommunikator (11) Professionel (13) Leder/administrator (11) Empati (5) 3,46 3,09 Tillidsskabende (3) 3,46 3,08 Kender egne grænser (3) 3,44 3,24 Lytte (5) 3,55 3,07 Samtale (4) 3,45 3,08 Kritik (2) 3,42 2,97 Ansvarlighed (6) 3,61 3,23 Ansvarlighed overfor patienter (4) 3,60 3,26 Beslutningsevne (3) 3,48 3,16 Stress tolerance (3) 3,31 3,03 Prioritering (6) 3,22 2,84 Feedback (2) 3,00 2,64 FBM (n = 324)* FBM = Feedback modtager (yngre læge); spm = spørgsmål. Samlet antal feedback modtagere 324 idet data fra 2 afdelinger udgår. 1 afdeling har anvendt samme projekt over flere år (14 FBM); 1 afdeling har anvendt gammel spørgeramme (6 FBM). Figur 1 27

28 Figur 2 Figur 2 Fordelingen af score på de enkelte roller ses i figur 2. Figur 2 Figur 2 viser at det er leder/administratorrollen som scores lavest dvs får flest score 0, 1 eller 2. Yngre læger scorer konsekvent sig selv lavere end respondenterne, hvilket tydeligt ses i figur 1 Fra tabel 4 ses at det er områderne prioritering og feedback, som scores lavt. Der har været rejst kritik af spørgsmålene under feedback. De er svære at svare på og de volder problemer i forbindelse med den personlige feedback idet spørgsmålene ikke opleves udtømmende nok til at der kan opstilles en handleplan for området. Det vil derfor være naturligt at kigge nærmere på spørgsmålene her i forbindelse med revisionen af spørgerammen i Aktiviteter Der er 97 uddannede feedback facilitatorer på AUH. I 2011 blev 11 uddannet til at varetage opgaven. I 2011 blev afholdt 1 kursus for feedback facilitatorer og der blev planlagt yderligere 2 kurser i starten af Feedback facilitator fyraftensmødet indeholdt en workshop om hvordan man udarbejder konkrete handleplaner der kunne bruges i hverdagen og erfaringsudveksling. I workshoppen deltog ca. 25 feedback facilitatorer 28

29 Færdigheds- og simulations træning Der er stigende anvendelse af lokaliteter og modeller fra SkejSIM. De kirurgiske afdelinger træner yngre læger i endo- og laparoskopier fast hver måned, og medicinske gastroenterologer træner ligeledes fast endoskopi hver måned. Flere afdelinger låner modeller til træning af lumbalpunktur hjem til afdelingen til introduktionsoplæring. Akutkurserne for basislægerne afholdes på SkejSIM, ligesom der er flere faste kurser på færdighedslaboratoriet for hhv gynækologisk afdeling og hele hospitalet i form af uddannelse i niveau 3 hjerte-lunge-redning. Der er ikke lavet en egentlig oversigt over de aktiviteter, der foregår i SkejSIM s regi, men anvendelse af færdigheds- og simulationstræning er stigende. Ud over dette er der flere aktiviteter i gang i de enkelte afdelinger. F eks laves der teamtræning i akutområdet og på intensive afdelinger, og operative færdigheder trænes på forskellige specialers operationsgange samt i de våde laboratorier på Klinisk Institut og i Foulum. Læger fra Aarhus Universitetshospital deltager i det etablerede MIUC samarbejde omkring såvel laparoskopisk kirurgi som åbne kirurgiske procedurer. Klinisk basisuddannelse Der er i 2011 udarbejdet en fast plan for placering af KBU-stillingerne på hospitalet. I forbindelse med fusionen samt gennemførelse af omstillingsplan og specialeplan er fordelingen ændret. Der vil fremover altid findes opdateret liste for fordeling af KBU stillinger på hjemmeside for lægelig videreuddannelse. Fusionen af de to kardiologiske afdelinger på henholdsvis Tage-Hansensgade og Skejby medførte en rokade af flere videreuddannelsesstillinger, og afdelingens KBU-stillinger blev overført til andre afdelinger. Samtidig blev der givet tilladelse til senere at opstarte to nye kombinationsforløb, nemlig med urologi i første forløb og infektionsmedicin i andet forløb. Der er på hjemmesiden vejledning for kommende KBU-læger, der overvejer at vælge at få deres KBU stilling på AUH 9. Der er oprettet mødeforum for de uddannelsesansvarlige overlæger, der er involveret i klinisk basisuddannelse. Hermed vil det være lettere på tværs af afdelinger, at udarbejde tiltag til forbedring af uddannelsesudbyttet. Dette være sig tiltag, der skal gælde i alle afdelinger eller fx. fælles undervisningstiltag. Det vil desuden være forum for informationer møntet direkte på KBU-uddannelsen. Der afholdes ca. 2 møder årligt, med uddannelseskoordinerende overlæge som formand og planlægger. I 2011 blev der afholdt 1 møde i efteråret. Undervisning i basismedicin for alle KBU-læger og introlæger på AUH. Udsprunget af mange forskellige tilbud om undervisning indenfor det medicinske område på hospitalets matrikler, er der skabt et samlet systematisk undervisningstilbud for KBU-læger og introlæger på hospitalet, fra alle afdelinger. Der afholdes undervisning i basale medicinske kompetencer 10 gange årligt, en gang per måned (minus december og juli). Hver af de medicinske afdelinger er ansvarlig for en undervisningsseance i eget speciale (MEA for 2). Andre afdelinger end medicinske kan, hvis emnet skønnes relevant, også tilmelde deres KBU/intro læger til den enkelte undervisningsseance, på Plan2Learn. 9 klinisk+basisuddannelse/-c1-til+dig+der+skal+v%c3%a6lge-c1-29

30 Samarbejdsforum for uddannelse i almen medicin på AUH Der er etableret faste møder mellem uddannelsesansvarlige overlæger på afdelinger, der deltager i hoveduddannelse for almen medicin og PKL i almen medicin samt de uddannelseskoordinerende overlæger, som planlægger møderne. Ved det første møde var der en stor diskussion om den nye målbeskrivelse for uddannelsen i almen medicin, og der var enighed om værdien i løbende at mødes mhpå optimering af uddannelsesforløb og tilbud. Der holdes efter aftale møde 2 gange årligt. Der vil dog blive behov for ekstra møder i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer til de nye hoveduddannelsesforløb i almen medicin. Fælles Akut Afdeling Der planlægges løbende med etablering af denne nye afdeling. Der har ved afslutning af rapporten været møde, hvor de uddannelseskoordinerende overlæger er blevet involveret i denne planlægning. Der skal i fremtiden skabes en større samarbejdsflade, når der er udsigt til at opstarte uddannelsesforløb i denne afdeling, hvilken kan begynde når bemanding og samarbejdsaftaler mellem afdelingerne er på plads. Aktuelt forventes det ikke at KBU lægerne skal ansættes i afdelingen før udflytningen til det nye hospital, men planlægningen vil blive sat i gang. Særlig rådgivning og vejledning Fusioner og sammenlægninger Kardiologi Fusionen af de to kardiologiske afdelinger på henholdsvis Tage Hansensgade og Skejby medførte som nævnt en rokade af uddannelsesstillinger. Da hjertemedicinsk afdeling i fremtiden ikke deltager i det akut internt medicinske visitationsafsnit vil afdelingen fremover ikke deltage i videreuddannelse svarende til KBU og læger i h-uddannelse i almen medicin. Omstruktureringen fik således indflydelse på fordeling af uddannelsesstillingerne på hospitalet og medførte flytning af flere uddannelsesforløb. Urologi Fusion af urologisk afdeling i Randers og Skejby blev gennemført i efteråret 2011, samtidig med omstillingsplanen. Der blev skåret i antal uddannelsesstillinger, og der har siden, specielt bakket op af samtidigt inspektorbesøg, været arbejdet med at sikre en god lægelig videreuddannelse i den fusionerede afdeling. Afdelingen fik samtidig ny uddannelsesansvarlig overlæge. Pædiatri Omlægninger i pædiatrisk service i region Midtjylland har medført at pædiatrisk afdeling A i fremtiden skal varetage flere uddannelsesforløb for læger i h-uddannelse i almen medicin. Gynækologi Sammenlægning mellem Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg til Hospitalsenheden Midt medførte nedlæggelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling i Silkeborg. Som afledt effekt har Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y modtaget 2 h-stillinger i almen medicin. 30

31 Sammenfattende for de forskellige situationer er, at så snart der sker en omlægning i patientbehandling og service, omlægning eller flytning af funktioner eller fusioner mellem afdelinger / hospitaler får det konsekvenser for den lægelige videreuddannelse. Læren har været, at det er vigtigt at tænke dette ind allerede i starten af en omlægning for at kunne forberede de afledte uddannelsesmæssige og økonomiske konsekvenser og for i tide at kunne varsle læger, som skal have deres forløb ændret. I de ovenstående tilfælde har de uddannelseskoordinerende overlæger samarbejdet med hospitalsledelsen, centerledelserne, afdelingsledelserne, videreuddannelsessekretariatet og de specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer for at få kabalerne til at gå op til størst mulig tilfredshed for såvel uddannelsessøgende læger som afdelingerne. Uhensigtsmæssige forløb Der har været flere uddannelsesforløb, hvor der har skullet etableres ekstra tiltag for at den uddannelsessøgende læge kunne gennemføre den planlagte uddannelse, og nogle forløb har måtte afbrydes. De uddannelseskoordinerende overlæger har i stigende omfang været involveret i sådanne forløb, i nogle tilfælde i samarbejde med HR-konsulenterne. Det er på baggrund af disse erfaringer besluttet, at de uddannelseskoordinerende overlæger altid involveres i uhensigtsmæssige forløb, så der kan opsamles erfaring på disse felter. Samtidig opstartes en erfaringsregistrering, på omfang og faktorer at betydning for at problemerne opstår og hvordan de er blevet løst. 31

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2013 Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2013 3 Forkortelser:

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse Årsrapport 2014 Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2014 3 Forkortelser: AUH = Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Implementering af 360º's feedback i den lægelige. videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby

Implementering af 360º's feedback i den lægelige. videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby Implementering af 360º's feedback i den lægelige videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby Afrapportering, Juli 2010 Bente Malling, MD, MHPE Uddannelseskoordinerende overlæge HR-afdelingen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen.

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Tandlægeskole Afdeling Dato for besøg Århus Tandlægeskole, Odontologisk Institut Afdelingen for Ortodonti.

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK Vejledersamtaler mellem hovedvejleder og yngre læge ved brug af RMUK Evalueringssamtaler mellem vejleder og Yngre læge ved brug af RMUK Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig videreuddannelse Bemærkninger:

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere