NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Status for effektivisering af forsvaret"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe sammenhæng i den offentlige økonomi ved blandt andet at effektivisere støttestrukturen og tilpasse personalevilkår mv. til statens generelle praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres, uden at der reduceres i de operative kapaciteter, som forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng. Det fremgår af aftalen, at forligskredsens forsvars- og finansordførere skal forelægges en særskilt afrapportering af implementeringen af effektiviseringstiltagene i forbindelse med det årlige statusmøde i maj-juni. Nærværende notat udgør den skriftlige afrapportering af status for effektiviseringstiltagene i Notatet vil tillige kort berøre sammenhængen til udviklingstiltagene i forliget. Effektiviseringstiltagene i forsvarsforliget inklusive ændring af værnepligten omfatter 13 hovedinitiativer med i alt ca. 70 underinitiativer. Samlet skal initiativerne give et provenu på knap 2,6 mia. kr. årligt ved fuld indfasning i 2017, jf. tabel 1. Tabel 1 Effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig , mio. kr. (PL2013) Initiativ Indkøb - kategoriprogram Lagerbeholdning indkøbsreduktion Lagerbeholdning engangsprovenuer Lager og logistik Materielvedligehold HR-opgaver og -administration Sundhedsydelser Ansættelses- og kontraktformer Aflønning under uddannelser Lønudvikling og faste tillæg Arbejdstid og midlertidig tjeneste Særlige fastholdelsestiltag Effektiviseringsprovenu i alt Overlap Provenu, korrigeret for overlap mv Ændring af værnepligt Samlet provenu, inkl. værnepligt

2 Antallet og størrelsen af initiativerne og de mange indbyrdes sammenhænge gør implementeringen af forliget til en kompleks opgave. På nuværende tidspunkt omkring et halvt år inde i forligsperioden har forsvaret udmøntet et effektiviseringsprovenu på knap 1,5 mia. kr. fuldt indfaset og er i gang med at realisere det resterende provenu på godt 1,1 mia. kr., jf. afsnit om status for effektivisering af forsvaret. Forsvaret vurderer fremskridtet i implementeringen af effektiviseringsinitiativerne som tilfredsstillende især i lyset af implementeringens kompleksitet, den korte tid fra forligets indgåelse til implementeringens begyndelse og afventningen af en endelig beslutning på etablissementsområdet. Forsvaret tilsigter at indfri intentionerne med de enkelte effektiviseringsinitiativer, og implementeringen tager derfor udgangspunkt i forudsætningerne i forsvarsforliget og de underliggende budgetanalyser mv. 1 Derudover har forsvaret opstillet et opfølgningsregime, som ikke bare sikrer realisering af effektiviseringerne, men også af de bagvedliggende intentioner. Forsvaret opstiller således en række nøgletal og indikatorer, som viser, om effektiviseringerne realiseres som forudsat. Analysegrundlaget for effektiviseringsinitiativerne er udarbejdet løbende over en længere periode hovedsagligt fra medio 2010 til primo Forsvarets tilpasser og optimerer løbende sin virksomhed, og forudsætningerne og det identificerede effektiviseringspotentiale for de enkelte initiativer kan derfor have ændret sig fra analysetidspunktet. Dertil kommer, at initiativerne generelt har en størrelse og kompleksitet, som gør, at forsvaret vil støde på uforudsete forhold i løbet af implementeringen. Det ændrer dog ikke ved, at forsvaret ved indgangen til forligsperioden stod godt rustet til tilpasningen til en reduceret økonomisk ramme. Forsvaret skal således realisere det samlede provenu i i overensstemmelse med de forligsbestemte bevillingsreduktioner, og uden at det får nævneværdig betydning for de operative kapaciteter, som forsvaret kan stille til rådighed i nationale eller international sammenhæng. På den baggrund er det vigtigt, at forsvaret har den fornødne fleksibilitet til at afvige fra de estimerede indfasningsprofiler for de enkelte effektiviseringsinitiativer, således som det fremgår af forliget. Det er en tværgående udfordring, at det har vist sig at tage længere tid end forudsat i forliget at realisere effektiviseringerne knyttet til personelreduktioner, jf. afsnit om proces for personeltilpasninger. Den forsinkede realisering kan blandt andet henføres til den korte tid til konsolidering fra indgåelse af forlig til forligsperiodens start og behovet for at sammenligne alle tjenestemandsansatte på tværs af landet, før de nødvendige afskedigelser kan iværksættes. Udfordringen ændrer ikke ved effektiviseringspotentialets størrelse, men forsinker realiseringen, og forsvaret vil således som hovedregel ikke komme i mål med de forudsatte effektiviseringer 1 Effektiviseringstiltagene er baseret på anbefalinger fra en række analyser, herunder budgetanalyserne udarbejdet af Udvalg for analyser af forsvaret, værnepligtsanalysen samt interne analyser foretaget af forsvaret. 2

3 knyttet til personelreduktioner i 2013, idet den samlede forudsete effektivisering dog forventes opnået. Der er konstateret et udfald på en række initiativer svarende til ca. 240 mio. kr. i 2017, og der er risiko for yderligere udfald, jf. afsnit om udfald ved effektivisering af forsvaret. Det ændrer dog ikke ved, at forsvaret skal og forventer at realisere det samlede provenu i forligsperioden Hvis det af den ene eller den anden årsag ikke er muligt at komme i mål med effektiviseringen på et givent område, vil forsvaret tage initiativ til at inddække det manglende provenu, jf. afsnit om initiativer til inddækning af udfald. Dertil kommer, at forsvaret som aftalt ikke igangsætter anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, før der er fundet varig finansiering, jf. afsnit om sammenhæng til udviklingsinitiativer. Fx har Forsvarskommandoen pålagt Søværnets Operative Kommando at påbegynde udarbejdelse af grundlaget for en styrkelse af de nuværende besætninger med det forbehold, at der først vil blive tilført lønsum til initiativet, når det tilstrækkelige økonomiske råderum er tilvejebragt. Forsvarsforliget indebærer en nettoreduktion af forsvarets bevilling i 2013 med 862 mio. kr. Derudover overfører forsvaret 32 mio. kr. til Forsvarsministeriet, som skal finansiere forligsinitiativerne vedrørende samling af Forsvarets Efterretningstjeneste og oprettelse af Center for Cybersikkerhed. På baggrund af fremdriften i forligsimplementeringen forventer forsvaret et årsresultat i balance. RAPPORTERING Det fremgår af forsvarsforlig , at der én gang årligt i maj-juni måned gennemføres et statusmøde, hvor forsvarets og hjemmeværnets årsrapporter præsenteres for forsvars- og finansordførerne fra forligskredsen. På statusmødet forelægges desuden en særskilt årlig afrapportering af implementeringen af effektiviseringsinitiativerne i forsvarsforliget. Nærværende notat udgør den skriftlige afrapportering af status for effektiviseringsinitiativerne i Notatet supplerer den mundtlige kvartalsvise afrapportering af fremdriften i implementeringen af forsvarsforliget. Den fremadrettede årlige afrapportering af status for effektiviseringsinitiativerne forventes at følge strukturen i nærværende notat. Notatet indeholder en gennemgang af: Status for effektivisering af forsvaret, herunder afrapportering på nøgletal og indikatorer Eventuelle udfald ved effektivisering af forsvaret Initiativer til inddækning af udfald Sammenhæng til udviklingsinitiativer Proces for personeltilpasninger 3

4 Forsvaret har benyttet budget- og lønanalysernes anbefalinger som anledning til at gentænke forsvarets HR-politik og udarbejde en ny HR-strategi. Det betyder, at forligets HR-initiativer er udmøntet i en række strategiske fokusområder på HRområdet. Sammenhængen mellem forligsinitiativerne og udmøntningen i forsvarets HR-strategi fremgår af nedenstående oversigt, jf. tabel 2. Tabel 2 Sammenhæng mellem forligsinitiativer på HR-området og forsvarets HR-strategi Forligsinitiativ HR-opgaver og -administration Sundhedsydelser Ansættelses- og kontraktformer Aflønning under uddannelse Lønudvikling og faste tillæg Arbejdstid og midlertidig tjeneste Særlige fastholdelsestiltag Ændring af værnepligt Forsvarets HR-strategi E6: HR-opgave og organisationsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi Del af E8: Løn- og ansættelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategien Del af E8: Løn- og ansættelsesstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi Forsvaret har samlet forligets initiativer om tilpasning af ansættelses- og kontraktformer samt lønudvikling og faste tillæg til en sammenhængende strategi for forsvarets løn- og ansættelsesforhold (E8). STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FORSVARET Implementeringen af de 12 hovedinitiativer i effektiviseringen af forsvaret følger overordnet set det planlagte spor, jf. oversigten i tabel 3. Initiativerne har generelt en størrelse og kompleksitet, hvor det må forventes, at konsolideringen og implementeringen kan afdække uforudsete forhold, som medfører afvigelser fra den oprindelige plan. Derfor pågår der en løbende tilpasning af projektbeskrivelser, tidsplaner og milepæle. Flere initiativer har mødt udfordringer i et omfang, så status er markeret med gult i oversigten. Det vurderes, at det på de fleste områder er muligt at iværksætte yderligere tiltag, som vil imødegå udfordringerne. Enkelte initiativer er stødt på udfordringer i forhold til realiseringen af den forudsatte effektiviseringer. Her arbejder forsvaret på at tilvejebringe alternativ finansiering. De konkrete udfald samt tilvejebringelsen af alternativ finansiering bliver gennemgået i separate afsnit nedenfor, jf. afsnit om udfald ved effektivisering af forsvaret samt afsnit om initiativer til inddækning af udfald. Fremdriften i implementeringen af initiativerne afspejler sig i den økonomiske realisering af effektiviseringerne, jf. tabel 4. På nuværende tidspunkt er der udmøntet effektiviseringsinitiativer i forsvarets flerårige budget for i alt 567 mio. kr. i 2013 stigende til mio. kr. i 2017, jf. bilag A. De udmøntede initiativer er iværksat og udmøntet hos forsvarets myndigheder, hvilket blandt andet indebærer, at de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i 4

5 myndighedernes relevante budgetrammer. Den løbende økonomiske styring og opfølgning på nøgletal og operative konsekvenser skal herefter sikre, at myndighederne holder sig inden for de aftalte rammer og indfrier effektiviseringerne i praksis. Tabel 3 Projekstatus for effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig Initiativ Status Bemærkning til status E1: Indkøb - kategoriprogrammer E2: Lagerbeholdning - indkøbsreduktion E3: Lagerbeholdning engangsprovenuer - Det har vist sig ikke at være muligt at reducere indkøbet på ejendomsskatter, facility management-kontrakter, lejeudgifter og energiudgifter som forudsat, hvilket har konsekvenser for provenuets størrelse. - Indkøb på materiel- og informatikområdet forventes at forløbe som planlagt. - Implementeringen forløber som planlagt. - Implementeringen forløber indtil nu som planlagt. - Der er dog usikkerhed knyttet til produktionskapaciteten og markedsforholdene (priser og købere) for de varebeholdninger, som forsvaret skal sælge. Der er derfor risiko for udfald. E4: Depot og distribution - Forsvaret har effektiviseret området siden udarbejdelsen af den oprindelige analyse, hvilket reducerer effektiviseringspotentialet. - Implementeringen tager tid, da der er tale om et komplekst område med tæt sammenhæng til den operative opgaveløsning. - Etablissementsbeslutningen i tillægsaftalen til forsvarsforlig ændrer forudsætningerne for effektiviseringspotentialet. - Forsvaret forventer at iværksætte en yderligere analyse af området i efteråret 2013 med henblik på at indhente det samlede forudsatte provenu. E5: Materielvedligehold - Jf. E4. E6: HR-opgave og - organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi - Implementeringen forløber overordnet som planlagt, men det er ikke muligt at realisere det fulde potentiale, da Forsvarets Personeltjeneste er reduceret fra analysetidspunktet og frem til Personeltilpasningerne ved Forsvarets Personeltjeneste er under udrulning. - Effektiviseringerne af honorering af tjeneste uden for normal arbejdstid forløber planmæssigt, og de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i myndighedernes budgetrammer. - Den praktiske implementering omfatter ændret adfærd ved forsvarets myndigheder, hvilket forudsætter løbende dialog om den økonomisk mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af opgaverne. - Beregning af provenuinterval vedrørende midlertidig tjeneste mv. var i den bagvedliggende analyse opgjort til ca mio. kr. Forsvarets forbrug på midlertidig tjeneste udgør i mio. kr. Den endelige udmøntning udestår, men forsvaret forventer at indhente et provenu på minimum 30 mio. kr. årligt - Tiltagene er under konsolidering, herunder tilpasning af faglært tillæg og lokal løndannelse samt uddannelse på SU. - Udfasningen af tjenestemandsansættelsen afventer, at der indledes forhandlinger med organisationerne. Beslutning om eventuel ændret anvendelse af K35 og K60 og dermed realisering af effektiviseringerne ved ophør af civil uddannelse afhænger af udfaldet af denne proces. - Der er potentielt et operativt behov for militære lærlinge, som aktuelt er under afdækning. - Den praktiske implementering af forsvarets lønstrategi indebærer ændret adfærd ved forsvarets myndigheder. E9: Rekrutteringsstrategi - Der er konstateret provenuudfald på værnepligtsreduktionen, da det faktiske antal værnepligtige de seneste to år har været lavere end forudsat i analysen. - Mulighederne for at opnå den forventede reduktion af uddannelseskadrerne undersøges. E10: Fastholdelsesstrategi - Implementeringen forløber som planlagt og hovedparten af provenuerne er udmøntet. 5

6 Initiativ E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi Grøn: Fremdrift efter plan Gul: Udfordringer eksisterer Rød: Større udfordringer Status Bemærkning til status - Hovedparten af initiativerne er fortsat under konsolidering, da det tager tid at udvikle et nyt uddannelsessystem. - Implementeringen forløber overordnet set som planlagt. Tabel 4 Status for effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig , mio. kr. (PL2013) 1 Initiativ Effektiviseringsinitiativer inkl. værnepligt Udmøntet Under konsolidering Udfald (konstateret ved udmøntning) Et positivt udfald er udtryk for et provenu, som ikke er realiseret fuldt, og hvor der er behov for at tilvejebringe finansiering, fx ved yderligere effektiviseringer. Et negativt udfald er en merprovenu i forhold til det forudsatte i forliget. Forsvaret er aktuelt ved at konsolidere de resterende effektiviseringsinitiativer svarende til et provenu på i alt 369 mio. kr. i 2013 stigende til 870 mio. kr. i 2017, jf. bilag B. Samtlige effektiviseringsinitiativer, som er under konsolidering, er meldt ud til relevante myndigheder. Konsolideringen omfatter, at Forsvarskommandoen og relevante myndigheder udarbejder et implementeringsgrundlag, som blandt andet afdækker konsekvenser og afhængigheder til andre initiativer mv. og fastlægger en endelig model for udmøntning. Implementeringsgrundlaget danner udgangspunkt for den konkrete udmøntning og indarbejdelse af økonomiske konsekvenser i myndighedernes budgetrammer. UDFALD VED EFFEKTIVISERING AF FORSVARET Indtil nu er der konstateret et udfald på 108 mio. kr. i 2013 stigende til 240 mio. kr. i 2017 på de udmøntede initiativer. Udfaldet er et nettobeløb, som både dækker over initiativer, hvor de forudsatte provenuer ikke er realiseret fuldt ud, og initiativer, hvor der er fundet yderligere effektiviseringer, jf. tabel 5. Tabel 5 Udfald på effektiviseringsinitiativer, mio. kr. (PL2013) 1 Initiativ E1: Indkøb kategoriprogram E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Positive afvigelser er udtryk for udfald/mindreprovenu i forhold til det forudsatte, hvilket medfører behov for at tilvejebringe finansiering, fx ved yderligere effektiviseringer. Negative afvigelser er et merprovenu i forhold til det forudsatte i forliget. 6

7 Udfaldet kan ændre sig i takt med, at forsvaret konsoliderer og udmønter de resterende initiativer. Udfaldet knytter sig hovedsagligt til syv initiativer: Effektiviseringen af forsvarets indkøb (E1) omfatter hele forsvarets indkøb. Det har ikke vist sig muligt at reducere indkøbet på især etablissementsområdet i den udstrækning, som det er forudsat i budgetanalysen. Blandt andet er det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at reducere forbruget på indkøb, der knytter sig til facility management-kontrakter, lejeudgifter, ejendomsskatter og energiudgifter. Udfaldet på etablissementsområdet udgør 77 mio. kr. fuldt indfaset i Det har vist sig ikke at være muligt at realisere den forudsatte effektivisering af forsvarets HR-administration (E6). Forsvarets Personeltjeneste er blevet væsentligt reduceret siden primo 2011, som var udgangspunktet for provenuberegningen i budgetanalysen af forsvarets HR-administration. I alt er lønsumsrammen ved Forsvarets Personeltjeneste blevet reduceret med knap 50 mio. kr. fra primo 2011 til primo 2013, hvilket har sænket det varige provenu fra effektiviseringsinitiativet med ca. 30 mio. kr. årligt. Forsvaret planlægger at gennemføre en yderligere rationalisering af HR-organisationen, som forventes at inddække det manglende provenu. Forliget forudsætter effektiviseringer af udgifter til midlertidig tjeneste mv. på 84 mio. kr. Beregning af provenuintervallet var i den bagvedliggende analyse opgjort til ca mio. kr. Initiativet indgår i forsvarets bemandings- og personaletilpasningsstrategi (E7). I forbindelse med konsolideringen af initiativet er det afdækket, at forsvaret i 2012 havde et direkte forbrug 42 mio. kr., og det er derfor ikke muligt at indhente det fulde provenu. Det vil dog ikke være muligt at realisere samtlige 42 mio. kr., da der fortsat vil være et behov for midlertidig tjeneste ved tjeneste ved Arktisk Kommando, ved uddannelse og ved prioriterede beordringer. Den endelige udmøntning er under afklaring, og forsvaret forventer at udmønte effektiviseringer for minimum 30 mio. kr. årligt. Det er ikke muligt at realisere effektiviseringerne ved forsvarets løn- og ansættelsesstrategi (E8) i det forudsatte tempo, blandt andet fordi effektiviseringerne ved ophør af civil uddannelse har vist sig at blive realiseret over en længere tidshorisont end antaget i den bagvedliggende lønanalyse. Retten til civil uddannelse er en del af rettighederne ved ansættelse på K35-kontrakt, og provenuet vil derfor blive realiseret i det tempo, som K35-kontrakterne udløber. Det faktiske antal værnepligtige har de seneste to år været lavere end forudsat i værnepligtsanalysen, hvad angår fremmødte og frafald mv., og derfor er det ikke muligt at realisere ca. 22 mio. kr. af det samlede provenu i forsvarets rekrutteringsstrategi (E9) ved at reducere antallet af værnepligtige til Der er et varigt udfald på forsvarets kompetenceudviklingsstrategi (E11) på ca. 20 mio. kr. i forhold til det forudsatte i forliget. Udfaldet angår omlægning af sergentuddannelserne og kan blandt andet henføres til, at officersaspiranter på sergentuddannelsen også indgår i provenuberegningen af akkrediteringsmodel for officersuddannelse. Fremadrettet vil provenu knyttet til officersaspiranter på sergentuddannelse alene fremgå af provenu ved etablering af ny officersuddannelse. 7

8 Det yderligere provenu, som forsvaret har afdækket under implementeringen af effektiviseringsinitiativerne, knytter sig hovedsagligt til forsvarets sundheds- og trivselsstrategi (E12). Konsolideringen har blandt andet afdækket, at målretningen af forsvarets sundhedsydelser giver et yderligere varigt provenu på ca. 10 mio. kr. i forhold til det forudsatte i forliget, som knytter sig til et reduceret forbrug af sundhedsrelateret materiel og medicin. INITIATIVER TIL INDDÆKNING AF UDFALD Forsvaret arbejder på at reducere forsvarets ressourceforbrug i henhold til forudsætningerne i forliget. Derfor overvejer forsvaret en række yderligere initiativer, som skal medvirke til at inddække de identificerede og eventuelle yderligere udfald, jf. tabel 6. Tabel 6 Initiativer og mulige finansieringskilder til inddækning af udfald Initiativ Inddækker Indhold Tidshorisont Udvikling af forsvarets videreuddannelser (masterniveau) Fase 2-analyse af forsvarets depot og distribution Fase 2-analyse af forsvarets materielvedligeholdelse Analyse af forsvarets administration, herunder fase 2- analyse af HR-organisation Analyse af muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af relevante dele af forsvarets opgaveløsning Begrænsning af funktion i højere stilling Yderligere udviklingstiltag på det værnsfælles område Generel finansiering Udfald på E4: Forsvarets depot og distribution Udfald på E5: Forsvarets Materielvedligeholdelse Udfald på E6: HR-opgave og -organisationsstrategi mv. Generel finansiering Udfald på E6: Bemandingsog personaletilpasningsstrategi Generel finansiering - Mere fleksibel uddannelse opdelt i moduler - Videreuddannelse foregår samtidig med normal tjeneste - Foregår blandt andet ved fjernundervisning - Bl.a. yderligere optimering af depot- og distributionsstrukturen samt undersøgelse af mulighed for konkurrenceudsættelse. - Bl.a. yderligere optimering af værkstedsstrukturen samt undersøgelse af mulighed for konkurrenceudsættelse. - Analyse af forsvarets samlede administrative funktioner, herunder HR- og økonomifunktioner. - Endnu ikke fastlagt, men kan fx omfatte yderligere konkurrenceudsættelse af kursusområdet eller administrative områder. - Mere fleksibel organisations- og personalestruktur. - Opstilling af yderligere værnsfælles operative kapaciteter Forventes implementeret fra medio 2014 Igangsættes 2. halvår Igangsættes 2. halvår Igangsættes i efteråret 2013 Endnu ikke fastlagt Er iværksat og forventes fuldt implementeret ultimo Initiativerne til inddækning af udfald består blandt andet af yderligere analyser af områder, som har været omfattet af tidligere analyser, men som vurderes at kunne effektiviseres yderligere (fase 2-analyser). Det er væsentligt, at forsvaret fastholder fokus i implementeringsfasen og ikke igangsætter nye tiltag, før effektiviseringspotentialet i forligsinitiativerne er udtømt, og der er frigjort ressourcer til at udvikle og implementere de nye tiltag. Derfor prioriterer forsvaret på nuværende tidspunkt at realisere effektiviseringsinitiativerne, som er angivet i forliget. Efterhånden som forligsinitiativerne er implementeret og overgår til en driftssituation, vil forsvaret påbegynde relevante og målrettede initia- 8

9 tiver, som skal inddække manglende provenuer. Forsvaret forventer at kunne igangsætte de første initiativer til inddækning af udfald i andet halvår Konsekvenserne for den operative opgaveløsning vil blive overvejet nøje og eventuelt forelagt forligskredsen, inden eventuelle nye initiativer iværksættes. Forsvaret er på enkelte områder nået så langt med implementeringen, at det er hensigtsmæssigt at overveje yderligere initiativer til at inddække manglende provenu. Forsvaret er fx ved at igangsætte en analyse af forsvarets administration, som skal bidrage til finansiere udfaldet på forsvarets HR-opgave- og organisationsstrategi. Analysen skal blandt andet kortlægge forsvarets HR- og økonomifunktioner med henblik på at afdække yderligere effektiviseringsmuligheder. Analysen af forsvarets administration forventes igangsat i andet halvår Derudover forventes behovet for inddækning af manglende provenu inddraget i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne, idet der fortsat er behov for ændring af aftaler og overenskomster for at kunne indhente de forudsatte provenuer i forliget, herunder indhentning af provenu ved udfasning af civil uddannelse. Herudover skal der gennemføres budgetanalyser af Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste samt af det operative område, jf. forligsaftalen, hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af provenuet. SAMMENHÆNG TIL UDVIKLINGSINITIATIVER Flere udviklingsinitiativer vil bidrage til optimeringen af forsvaret, når de er fuldt implementeret. Forsvaret har allerede udmøntet sammenlægningen af Grønlands og Færøernes Kommandoer til en samlet Arktisk Kommando. De øvrige provenugivende udviklingsinitiativer har dog generelt en længere implementeringshorisont, hvor forsvaret er i den indledende analyse- og konsolideringsfase. Det drejer sig fx om hærens nye struktur, udlicitering af køreskoler samt sammenlægning og nedlæggelse af dele af forsvarets nuværende struktur, specielt inden for søværnets område. Hertil kommer sammenlægning af værnsfælles operative kapaciteter og sammenlægning af myndigheder, herunder eventuel oprettelse af en værnsfælles kommando. Sammenlægningen af myndigheder og øvrige tiltag skal senest i 2015 tilvejebringe et provenu på ca. 90 mio. kr. stigende til 140 mio. kr. i 2017 for dels at kunne finansiere øvrige udviklingstiltag, dels bidrage til opnåelse af provenuet på 2,7 mia. kr. i For enkelte tiltag er opnåelse af provenuerne fra 2015 afhængige af implementeringen af en værnsfælles operativ kommando. En række af udviklingsinitiativerne kræver tilførsel af yderligere ressourcer, og vil derfor følge de principper, der er anført i forligsteksten: Der kan kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. 9

10 I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Forsvaret har fx iværksat udarbejdelse af grundlaget for styrkelsen af Søværnets besætninger med det forbehold, at der først tilføres lønsum, når der er fundet varig finansiering. Tilsvarende gælder for dele af midlerne til det arktiske område. Der er dog udgiftsdrivende initiativer, som det er nødvendigt at iværksætte umiddelbart. Det drejer sig fx om etableringen af programorganisationen for typevalg af nyt kampfly samt tilvejebringelsen af et inspektionsfartøj som afløsning for den sidste inspektionskutter i Arktis, igangsættelse af analyser mv. PROCES FOR PERSONELTILPASNINGER En lang række af effektiviseringstiltagene berører personelsiden. Det betyder, at forsvaret fremadrettet ikke skal have den samme bemanding som i dag. Forsvaret har derfor indledt processen med personeltilpasninger, herunder opgaven med at skulle afskedige medarbejdere. På nuværende tidspunkt har forsvaret ikke et samlet overblik over behovet for afskedigelser. Implementeringen af initiativerne sker over en årrække, og forsvaret vil imødegå en del af afskedigelserne ved naturlig afgang, omplacering og frivillig fratræden. Forsvaret er dog også nødt til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den enkelte medarbejders kompetencer og den stilling, der skal bestrides. Som det ser ud nu, står forsvaret over for at skulle afskedige et større antal medarbejdere. Forsvarskommandoen orienterer løbende Forsvarsministeriet om konsekvenserne af forligsimplementeringen for de enkelte myndigheder. Forsvaret har iværksat en udvælgelsesprocedure med inddragelse af de faglige organisationer, der er saglig og grundig, og som sikrer, at forsvaret afskediger de medarbejdere, som bedst kan undværes. Forsvaret foretager en konkret og individuel vurdering af medarbejderne som danner udgangspunkt for en sammenligning på tværs af den relevante medarbejdergruppe. Vurderingen omfatter medarbejderens opgavevaretagelse samt faglige og personlige kompetencer. Det er alene medarbejdere, som tilhører de personalekategorier, som er berørt af effektiviseringerne, som vil indgå i en vurdering og sammenligning. Civile medarbejdere kan have tjeneste ved en given myndighed som ansættelsesområde. Dette gælder normalt for manuelt niveau. Sammenligningen foretages derfor typisk inden for myndighedens område. Kontorpersonel er ansat i regioner og akademikere typisk med forsvaret eller forsvarskommandoen som ansættelsesområde. Hovedparten af de militære ansatte er ansat med tjenestested Forsvarsministeriet og tilhørende myndigheder. Det indebærer, at sammenligningen på tværs af medarbejdere skal ske på landsplan. 10

11 Der er tale om en omfattende proces, som af hensyn til den samlede sammenligning på tværs af Forsvarsministeriets område ikke kan foregå løbende. Forsvaret har besluttet, at myndighederne én gang årligt pr. 1. september gennemgår deres struktur, opgaveportefølje og økonomiske rammer med henblik på at afgøre, om de har for mange eller for få tjenestemænd i forhold til opgaver og økonomi. Opgørelsen af det personelmæssige over-/underskud udgør grundlaget for den tværgående sammenligning, omplacering og eventuelle afskedigelse af tjenestemænd. Forsvaret vil støtte op om de medarbejdere, som forsvaret må tage afsked med på baggrund af implementeringen af forsvarsforliget. Forsvaret har indgået en rammeaftale med outplacementfirmaet AS3, som har kompetencerne til at varetage støtten af medarbejderne i omstillingsfasen efter afskedigelsen. Aftalen omfatter en række tilbud til de berørte medarbejdere, herunder orienteringsmøder, individuel rådgivning og jobsøgningskursus. Processen for personeltilpasninger har vist sig at være mere omfattende og langstrakt end forudsat i budgetanalysernes anbefalinger. Hertil kommer, at løn- og budgetanalyserne ikke i alle tilfælde har taget højde for, at der også indgår overenskomstaftalte forhold. Derfor har det ikke vist sig muligt at realisere løneffektiviseringerne i det tempo, som er forudsat i forliget. KONKLUSION Overordnet set følger effektiviseringsinitiativerne de planlagte spor. Initiativerne har dog generelt en størrelse og kompleksitet, hvor det må forventes, at konsolideringen og implementeringen kan afdække uforudsete forhold, som medfører afvigelser fra den oprindelige plan. På nuværende tidspunkt har forsvaret igangsat samtlige effektiviseringsinitiativer i forsvarsforliget. Der er foretaget endelig udmøntning af initiativer svarende til et provenu på knap 600 mio. kr. i 2013 stigende til knap 1,5 mia. kr. i Forsvaret har dog måttet konstatere, at det ikke er muligt at indhente det fulde provenu for samtlige udmøntede initiativer. Udfaldet på de udmøntede initiativer beløber sig til 108 mio. kr. i 2013 stigende til 240 mio. kr. i Forsvaret er ved at konsolidere de resterende effektiviseringsinitiativer med henblik på at udmønte effektiviseringerne i myndighedernes budgetrammer. Forliget forudsætter et yderligere provenu på ca. 370 mio. kr. i 2013 stigende til 870 mio. kr. i 2017, men der er risiko for yderligere udfald på initiativerne, som endnu ikke er endeligt konsolideret og udmøntet. Forsvaret arbejder hen imod at reducere forsvarets ressourceforbrug i henhold til forliget. Derfor har forsvaret planlagt en række yderligere initiativer, som skal medvirke til at inddække de identificerede og eventuelle yderligere udfald. De yderligere initiativer omfatter blandt andet en analyse af administrative funktioner. Dertil kommer, at forsvaret som anført i forliget kun igangsætter anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. 11

12 Det er væsentligt, at forsvaret fastholder fokus i implementeringsfasen og ikke igangsætter nye tiltag, før effektiviseringspotentialet i forligsinitiativerne er udtømt, og der er frigjort ressourcer til at udvikle og implementere de nye tiltag. Derfor prioriterer forsvaret på nuværende tidspunkt at realisere effektiviseringsinitiativerne, som er angivet i forliget. Som det fremgår, forventer forsvaret at kunne igangsætte de første initiativer til inddækning af udfald i andet halvår Forsvarsforliget indebærer en nettoreduktion af forsvarets bevilling i 2013 med 862 mio. kr. Derudover overfører forsvaret 32 mio. kr. til Forsvarsministeriet, som skal finansiere forligsinitiativerne vedrørende samling af Forsvarets Efterretningstjeneste og oprettelse af Center for Cybersikkerhed. På baggrund af fremdriften i forligsimplementeringen forventer forsvaret et årsresultat i balance ved udgangen af Samlet set forventer forsvaret at realisere effektiviseringen på knap 2,6 mia. kr. i På nuværende tidspunkt har forsvaret dog ikke udmøntet alle initiativer, og der er derfor ikke fuldt overblik over omfanget af udfald og behovet for yderligere initiativer til inddækning af udfaldet. I løbet af de næste 6-12 måneder forventer forsvaret at have udmøntet hovedparten af forligsinitiativerne, hvilket vil blive afspejlet i den næste skriftlige afrapportering af status for effektiviseringen af forsvaret medio Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret signifikante hverken positive eller negative effekter for forsvarets opgaveløsning som følge af den igangværende effektiviseringsproces. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil det naturligvis blive rapporteret. 12

13 BILAG A Status for udmøntede effektiviseringer Tabel A1 Økonomisk status for udmøntede effektiviseringer, mio. kr. (PL2013) Initiativ E1: Indkøb kategoriprogram E2: Lagerbeholdning - indkøbsreduktion E3: Lagerbeholdning engangsprovenuer E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Tallene summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrundinger. 13

14 BILAG B Provenu for initiativer under konsolidering Tabel B1 Økonomisk status for effektiviseringsinitiativer under konsolidering, mio. kr. (PL2013) Initiativ E4: Depot og distribution E5: Materielvedligehold E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Overlap I alt korrigeret for overlap Tallene summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrundinger. 2 Der er tale om et skøn over det samlede overlap mellem effektiviseringstiltagene indbyrdes. Overlappet angår således ikke alene initiativerne under konsolidering, men det er ikke muligt at konkretisere, hvor stor en del af overlappet, der kan henføres til henholdsvis de udmøntede initiativer og initiativerne under konsolidering. 14

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 11. oktober 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Ledelsesevaluering Efter igennem flere år at have arbejdet med udviklingen af forskellige koncepter for ledelsesevaluering ser

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere