NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Status for effektivisering af forsvaret"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe sammenhæng i den offentlige økonomi ved blandt andet at effektivisere støttestrukturen og tilpasse personalevilkår mv. til statens generelle praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres, uden at der reduceres i de operative kapaciteter, som forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng. Det fremgår af aftalen, at forligskredsens forsvars- og finansordførere skal forelægges en særskilt afrapportering af implementeringen af effektiviseringstiltagene i forbindelse med det årlige statusmøde i maj-juni. Nærværende notat udgør den skriftlige afrapportering af status for effektiviseringstiltagene i Notatet vil tillige kort berøre sammenhængen til udviklingstiltagene i forliget. Effektiviseringstiltagene i forsvarsforliget inklusive ændring af værnepligten omfatter 13 hovedinitiativer med i alt ca. 70 underinitiativer. Samlet skal initiativerne give et provenu på knap 2,6 mia. kr. årligt ved fuld indfasning i 2017, jf. tabel 1. Tabel 1 Effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig , mio. kr. (PL2013) Initiativ Indkøb - kategoriprogram Lagerbeholdning indkøbsreduktion Lagerbeholdning engangsprovenuer Lager og logistik Materielvedligehold HR-opgaver og -administration Sundhedsydelser Ansættelses- og kontraktformer Aflønning under uddannelser Lønudvikling og faste tillæg Arbejdstid og midlertidig tjeneste Særlige fastholdelsestiltag Effektiviseringsprovenu i alt Overlap Provenu, korrigeret for overlap mv Ændring af værnepligt Samlet provenu, inkl. værnepligt

2 Antallet og størrelsen af initiativerne og de mange indbyrdes sammenhænge gør implementeringen af forliget til en kompleks opgave. På nuværende tidspunkt omkring et halvt år inde i forligsperioden har forsvaret udmøntet et effektiviseringsprovenu på knap 1,5 mia. kr. fuldt indfaset og er i gang med at realisere det resterende provenu på godt 1,1 mia. kr., jf. afsnit om status for effektivisering af forsvaret. Forsvaret vurderer fremskridtet i implementeringen af effektiviseringsinitiativerne som tilfredsstillende især i lyset af implementeringens kompleksitet, den korte tid fra forligets indgåelse til implementeringens begyndelse og afventningen af en endelig beslutning på etablissementsområdet. Forsvaret tilsigter at indfri intentionerne med de enkelte effektiviseringsinitiativer, og implementeringen tager derfor udgangspunkt i forudsætningerne i forsvarsforliget og de underliggende budgetanalyser mv. 1 Derudover har forsvaret opstillet et opfølgningsregime, som ikke bare sikrer realisering af effektiviseringerne, men også af de bagvedliggende intentioner. Forsvaret opstiller således en række nøgletal og indikatorer, som viser, om effektiviseringerne realiseres som forudsat. Analysegrundlaget for effektiviseringsinitiativerne er udarbejdet løbende over en længere periode hovedsagligt fra medio 2010 til primo Forsvarets tilpasser og optimerer løbende sin virksomhed, og forudsætningerne og det identificerede effektiviseringspotentiale for de enkelte initiativer kan derfor have ændret sig fra analysetidspunktet. Dertil kommer, at initiativerne generelt har en størrelse og kompleksitet, som gør, at forsvaret vil støde på uforudsete forhold i løbet af implementeringen. Det ændrer dog ikke ved, at forsvaret ved indgangen til forligsperioden stod godt rustet til tilpasningen til en reduceret økonomisk ramme. Forsvaret skal således realisere det samlede provenu i i overensstemmelse med de forligsbestemte bevillingsreduktioner, og uden at det får nævneværdig betydning for de operative kapaciteter, som forsvaret kan stille til rådighed i nationale eller international sammenhæng. På den baggrund er det vigtigt, at forsvaret har den fornødne fleksibilitet til at afvige fra de estimerede indfasningsprofiler for de enkelte effektiviseringsinitiativer, således som det fremgår af forliget. Det er en tværgående udfordring, at det har vist sig at tage længere tid end forudsat i forliget at realisere effektiviseringerne knyttet til personelreduktioner, jf. afsnit om proces for personeltilpasninger. Den forsinkede realisering kan blandt andet henføres til den korte tid til konsolidering fra indgåelse af forlig til forligsperiodens start og behovet for at sammenligne alle tjenestemandsansatte på tværs af landet, før de nødvendige afskedigelser kan iværksættes. Udfordringen ændrer ikke ved effektiviseringspotentialets størrelse, men forsinker realiseringen, og forsvaret vil således som hovedregel ikke komme i mål med de forudsatte effektiviseringer 1 Effektiviseringstiltagene er baseret på anbefalinger fra en række analyser, herunder budgetanalyserne udarbejdet af Udvalg for analyser af forsvaret, værnepligtsanalysen samt interne analyser foretaget af forsvaret. 2

3 knyttet til personelreduktioner i 2013, idet den samlede forudsete effektivisering dog forventes opnået. Der er konstateret et udfald på en række initiativer svarende til ca. 240 mio. kr. i 2017, og der er risiko for yderligere udfald, jf. afsnit om udfald ved effektivisering af forsvaret. Det ændrer dog ikke ved, at forsvaret skal og forventer at realisere det samlede provenu i forligsperioden Hvis det af den ene eller den anden årsag ikke er muligt at komme i mål med effektiviseringen på et givent område, vil forsvaret tage initiativ til at inddække det manglende provenu, jf. afsnit om initiativer til inddækning af udfald. Dertil kommer, at forsvaret som aftalt ikke igangsætter anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, før der er fundet varig finansiering, jf. afsnit om sammenhæng til udviklingsinitiativer. Fx har Forsvarskommandoen pålagt Søværnets Operative Kommando at påbegynde udarbejdelse af grundlaget for en styrkelse af de nuværende besætninger med det forbehold, at der først vil blive tilført lønsum til initiativet, når det tilstrækkelige økonomiske råderum er tilvejebragt. Forsvarsforliget indebærer en nettoreduktion af forsvarets bevilling i 2013 med 862 mio. kr. Derudover overfører forsvaret 32 mio. kr. til Forsvarsministeriet, som skal finansiere forligsinitiativerne vedrørende samling af Forsvarets Efterretningstjeneste og oprettelse af Center for Cybersikkerhed. På baggrund af fremdriften i forligsimplementeringen forventer forsvaret et årsresultat i balance. RAPPORTERING Det fremgår af forsvarsforlig , at der én gang årligt i maj-juni måned gennemføres et statusmøde, hvor forsvarets og hjemmeværnets årsrapporter præsenteres for forsvars- og finansordførerne fra forligskredsen. På statusmødet forelægges desuden en særskilt årlig afrapportering af implementeringen af effektiviseringsinitiativerne i forsvarsforliget. Nærværende notat udgør den skriftlige afrapportering af status for effektiviseringsinitiativerne i Notatet supplerer den mundtlige kvartalsvise afrapportering af fremdriften i implementeringen af forsvarsforliget. Den fremadrettede årlige afrapportering af status for effektiviseringsinitiativerne forventes at følge strukturen i nærværende notat. Notatet indeholder en gennemgang af: Status for effektivisering af forsvaret, herunder afrapportering på nøgletal og indikatorer Eventuelle udfald ved effektivisering af forsvaret Initiativer til inddækning af udfald Sammenhæng til udviklingsinitiativer Proces for personeltilpasninger 3

4 Forsvaret har benyttet budget- og lønanalysernes anbefalinger som anledning til at gentænke forsvarets HR-politik og udarbejde en ny HR-strategi. Det betyder, at forligets HR-initiativer er udmøntet i en række strategiske fokusområder på HRområdet. Sammenhængen mellem forligsinitiativerne og udmøntningen i forsvarets HR-strategi fremgår af nedenstående oversigt, jf. tabel 2. Tabel 2 Sammenhæng mellem forligsinitiativer på HR-området og forsvarets HR-strategi Forligsinitiativ HR-opgaver og -administration Sundhedsydelser Ansættelses- og kontraktformer Aflønning under uddannelse Lønudvikling og faste tillæg Arbejdstid og midlertidig tjeneste Særlige fastholdelsestiltag Ændring af værnepligt Forsvarets HR-strategi E6: HR-opgave og organisationsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi Del af E8: Løn- og ansættelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategien Del af E8: Løn- og ansættelsesstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi Forsvaret har samlet forligets initiativer om tilpasning af ansættelses- og kontraktformer samt lønudvikling og faste tillæg til en sammenhængende strategi for forsvarets løn- og ansættelsesforhold (E8). STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FORSVARET Implementeringen af de 12 hovedinitiativer i effektiviseringen af forsvaret følger overordnet set det planlagte spor, jf. oversigten i tabel 3. Initiativerne har generelt en størrelse og kompleksitet, hvor det må forventes, at konsolideringen og implementeringen kan afdække uforudsete forhold, som medfører afvigelser fra den oprindelige plan. Derfor pågår der en løbende tilpasning af projektbeskrivelser, tidsplaner og milepæle. Flere initiativer har mødt udfordringer i et omfang, så status er markeret med gult i oversigten. Det vurderes, at det på de fleste områder er muligt at iværksætte yderligere tiltag, som vil imødegå udfordringerne. Enkelte initiativer er stødt på udfordringer i forhold til realiseringen af den forudsatte effektiviseringer. Her arbejder forsvaret på at tilvejebringe alternativ finansiering. De konkrete udfald samt tilvejebringelsen af alternativ finansiering bliver gennemgået i separate afsnit nedenfor, jf. afsnit om udfald ved effektivisering af forsvaret samt afsnit om initiativer til inddækning af udfald. Fremdriften i implementeringen af initiativerne afspejler sig i den økonomiske realisering af effektiviseringerne, jf. tabel 4. På nuværende tidspunkt er der udmøntet effektiviseringsinitiativer i forsvarets flerårige budget for i alt 567 mio. kr. i 2013 stigende til mio. kr. i 2017, jf. bilag A. De udmøntede initiativer er iværksat og udmøntet hos forsvarets myndigheder, hvilket blandt andet indebærer, at de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i 4

5 myndighedernes relevante budgetrammer. Den løbende økonomiske styring og opfølgning på nøgletal og operative konsekvenser skal herefter sikre, at myndighederne holder sig inden for de aftalte rammer og indfrier effektiviseringerne i praksis. Tabel 3 Projekstatus for effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig Initiativ Status Bemærkning til status E1: Indkøb - kategoriprogrammer E2: Lagerbeholdning - indkøbsreduktion E3: Lagerbeholdning engangsprovenuer - Det har vist sig ikke at være muligt at reducere indkøbet på ejendomsskatter, facility management-kontrakter, lejeudgifter og energiudgifter som forudsat, hvilket har konsekvenser for provenuets størrelse. - Indkøb på materiel- og informatikområdet forventes at forløbe som planlagt. - Implementeringen forløber som planlagt. - Implementeringen forløber indtil nu som planlagt. - Der er dog usikkerhed knyttet til produktionskapaciteten og markedsforholdene (priser og købere) for de varebeholdninger, som forsvaret skal sælge. Der er derfor risiko for udfald. E4: Depot og distribution - Forsvaret har effektiviseret området siden udarbejdelsen af den oprindelige analyse, hvilket reducerer effektiviseringspotentialet. - Implementeringen tager tid, da der er tale om et komplekst område med tæt sammenhæng til den operative opgaveløsning. - Etablissementsbeslutningen i tillægsaftalen til forsvarsforlig ændrer forudsætningerne for effektiviseringspotentialet. - Forsvaret forventer at iværksætte en yderligere analyse af området i efteråret 2013 med henblik på at indhente det samlede forudsatte provenu. E5: Materielvedligehold - Jf. E4. E6: HR-opgave og - organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi - Implementeringen forløber overordnet som planlagt, men det er ikke muligt at realisere det fulde potentiale, da Forsvarets Personeltjeneste er reduceret fra analysetidspunktet og frem til Personeltilpasningerne ved Forsvarets Personeltjeneste er under udrulning. - Effektiviseringerne af honorering af tjeneste uden for normal arbejdstid forløber planmæssigt, og de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i myndighedernes budgetrammer. - Den praktiske implementering omfatter ændret adfærd ved forsvarets myndigheder, hvilket forudsætter løbende dialog om den økonomisk mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af opgaverne. - Beregning af provenuinterval vedrørende midlertidig tjeneste mv. var i den bagvedliggende analyse opgjort til ca mio. kr. Forsvarets forbrug på midlertidig tjeneste udgør i mio. kr. Den endelige udmøntning udestår, men forsvaret forventer at indhente et provenu på minimum 30 mio. kr. årligt - Tiltagene er under konsolidering, herunder tilpasning af faglært tillæg og lokal løndannelse samt uddannelse på SU. - Udfasningen af tjenestemandsansættelsen afventer, at der indledes forhandlinger med organisationerne. Beslutning om eventuel ændret anvendelse af K35 og K60 og dermed realisering af effektiviseringerne ved ophør af civil uddannelse afhænger af udfaldet af denne proces. - Der er potentielt et operativt behov for militære lærlinge, som aktuelt er under afdækning. - Den praktiske implementering af forsvarets lønstrategi indebærer ændret adfærd ved forsvarets myndigheder. E9: Rekrutteringsstrategi - Der er konstateret provenuudfald på værnepligtsreduktionen, da det faktiske antal værnepligtige de seneste to år har været lavere end forudsat i analysen. - Mulighederne for at opnå den forventede reduktion af uddannelseskadrerne undersøges. E10: Fastholdelsesstrategi - Implementeringen forløber som planlagt og hovedparten af provenuerne er udmøntet. 5

6 Initiativ E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi Grøn: Fremdrift efter plan Gul: Udfordringer eksisterer Rød: Større udfordringer Status Bemærkning til status - Hovedparten af initiativerne er fortsat under konsolidering, da det tager tid at udvikle et nyt uddannelsessystem. - Implementeringen forløber overordnet set som planlagt. Tabel 4 Status for effektiviseringsinitiativer i forsvarsforlig , mio. kr. (PL2013) 1 Initiativ Effektiviseringsinitiativer inkl. værnepligt Udmøntet Under konsolidering Udfald (konstateret ved udmøntning) Et positivt udfald er udtryk for et provenu, som ikke er realiseret fuldt, og hvor der er behov for at tilvejebringe finansiering, fx ved yderligere effektiviseringer. Et negativt udfald er en merprovenu i forhold til det forudsatte i forliget. Forsvaret er aktuelt ved at konsolidere de resterende effektiviseringsinitiativer svarende til et provenu på i alt 369 mio. kr. i 2013 stigende til 870 mio. kr. i 2017, jf. bilag B. Samtlige effektiviseringsinitiativer, som er under konsolidering, er meldt ud til relevante myndigheder. Konsolideringen omfatter, at Forsvarskommandoen og relevante myndigheder udarbejder et implementeringsgrundlag, som blandt andet afdækker konsekvenser og afhængigheder til andre initiativer mv. og fastlægger en endelig model for udmøntning. Implementeringsgrundlaget danner udgangspunkt for den konkrete udmøntning og indarbejdelse af økonomiske konsekvenser i myndighedernes budgetrammer. UDFALD VED EFFEKTIVISERING AF FORSVARET Indtil nu er der konstateret et udfald på 108 mio. kr. i 2013 stigende til 240 mio. kr. i 2017 på de udmøntede initiativer. Udfaldet er et nettobeløb, som både dækker over initiativer, hvor de forudsatte provenuer ikke er realiseret fuldt ud, og initiativer, hvor der er fundet yderligere effektiviseringer, jf. tabel 5. Tabel 5 Udfald på effektiviseringsinitiativer, mio. kr. (PL2013) 1 Initiativ E1: Indkøb kategoriprogram E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Positive afvigelser er udtryk for udfald/mindreprovenu i forhold til det forudsatte, hvilket medfører behov for at tilvejebringe finansiering, fx ved yderligere effektiviseringer. Negative afvigelser er et merprovenu i forhold til det forudsatte i forliget. 6

7 Udfaldet kan ændre sig i takt med, at forsvaret konsoliderer og udmønter de resterende initiativer. Udfaldet knytter sig hovedsagligt til syv initiativer: Effektiviseringen af forsvarets indkøb (E1) omfatter hele forsvarets indkøb. Det har ikke vist sig muligt at reducere indkøbet på især etablissementsområdet i den udstrækning, som det er forudsat i budgetanalysen. Blandt andet er det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at reducere forbruget på indkøb, der knytter sig til facility management-kontrakter, lejeudgifter, ejendomsskatter og energiudgifter. Udfaldet på etablissementsområdet udgør 77 mio. kr. fuldt indfaset i Det har vist sig ikke at være muligt at realisere den forudsatte effektivisering af forsvarets HR-administration (E6). Forsvarets Personeltjeneste er blevet væsentligt reduceret siden primo 2011, som var udgangspunktet for provenuberegningen i budgetanalysen af forsvarets HR-administration. I alt er lønsumsrammen ved Forsvarets Personeltjeneste blevet reduceret med knap 50 mio. kr. fra primo 2011 til primo 2013, hvilket har sænket det varige provenu fra effektiviseringsinitiativet med ca. 30 mio. kr. årligt. Forsvaret planlægger at gennemføre en yderligere rationalisering af HR-organisationen, som forventes at inddække det manglende provenu. Forliget forudsætter effektiviseringer af udgifter til midlertidig tjeneste mv. på 84 mio. kr. Beregning af provenuintervallet var i den bagvedliggende analyse opgjort til ca mio. kr. Initiativet indgår i forsvarets bemandings- og personaletilpasningsstrategi (E7). I forbindelse med konsolideringen af initiativet er det afdækket, at forsvaret i 2012 havde et direkte forbrug 42 mio. kr., og det er derfor ikke muligt at indhente det fulde provenu. Det vil dog ikke være muligt at realisere samtlige 42 mio. kr., da der fortsat vil være et behov for midlertidig tjeneste ved tjeneste ved Arktisk Kommando, ved uddannelse og ved prioriterede beordringer. Den endelige udmøntning er under afklaring, og forsvaret forventer at udmønte effektiviseringer for minimum 30 mio. kr. årligt. Det er ikke muligt at realisere effektiviseringerne ved forsvarets løn- og ansættelsesstrategi (E8) i det forudsatte tempo, blandt andet fordi effektiviseringerne ved ophør af civil uddannelse har vist sig at blive realiseret over en længere tidshorisont end antaget i den bagvedliggende lønanalyse. Retten til civil uddannelse er en del af rettighederne ved ansættelse på K35-kontrakt, og provenuet vil derfor blive realiseret i det tempo, som K35-kontrakterne udløber. Det faktiske antal værnepligtige har de seneste to år været lavere end forudsat i værnepligtsanalysen, hvad angår fremmødte og frafald mv., og derfor er det ikke muligt at realisere ca. 22 mio. kr. af det samlede provenu i forsvarets rekrutteringsstrategi (E9) ved at reducere antallet af værnepligtige til Der er et varigt udfald på forsvarets kompetenceudviklingsstrategi (E11) på ca. 20 mio. kr. i forhold til det forudsatte i forliget. Udfaldet angår omlægning af sergentuddannelserne og kan blandt andet henføres til, at officersaspiranter på sergentuddannelsen også indgår i provenuberegningen af akkrediteringsmodel for officersuddannelse. Fremadrettet vil provenu knyttet til officersaspiranter på sergentuddannelse alene fremgå af provenu ved etablering af ny officersuddannelse. 7

8 Det yderligere provenu, som forsvaret har afdækket under implementeringen af effektiviseringsinitiativerne, knytter sig hovedsagligt til forsvarets sundheds- og trivselsstrategi (E12). Konsolideringen har blandt andet afdækket, at målretningen af forsvarets sundhedsydelser giver et yderligere varigt provenu på ca. 10 mio. kr. i forhold til det forudsatte i forliget, som knytter sig til et reduceret forbrug af sundhedsrelateret materiel og medicin. INITIATIVER TIL INDDÆKNING AF UDFALD Forsvaret arbejder på at reducere forsvarets ressourceforbrug i henhold til forudsætningerne i forliget. Derfor overvejer forsvaret en række yderligere initiativer, som skal medvirke til at inddække de identificerede og eventuelle yderligere udfald, jf. tabel 6. Tabel 6 Initiativer og mulige finansieringskilder til inddækning af udfald Initiativ Inddækker Indhold Tidshorisont Udvikling af forsvarets videreuddannelser (masterniveau) Fase 2-analyse af forsvarets depot og distribution Fase 2-analyse af forsvarets materielvedligeholdelse Analyse af forsvarets administration, herunder fase 2- analyse af HR-organisation Analyse af muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af relevante dele af forsvarets opgaveløsning Begrænsning af funktion i højere stilling Yderligere udviklingstiltag på det værnsfælles område Generel finansiering Udfald på E4: Forsvarets depot og distribution Udfald på E5: Forsvarets Materielvedligeholdelse Udfald på E6: HR-opgave og -organisationsstrategi mv. Generel finansiering Udfald på E6: Bemandingsog personaletilpasningsstrategi Generel finansiering - Mere fleksibel uddannelse opdelt i moduler - Videreuddannelse foregår samtidig med normal tjeneste - Foregår blandt andet ved fjernundervisning - Bl.a. yderligere optimering af depot- og distributionsstrukturen samt undersøgelse af mulighed for konkurrenceudsættelse. - Bl.a. yderligere optimering af værkstedsstrukturen samt undersøgelse af mulighed for konkurrenceudsættelse. - Analyse af forsvarets samlede administrative funktioner, herunder HR- og økonomifunktioner. - Endnu ikke fastlagt, men kan fx omfatte yderligere konkurrenceudsættelse af kursusområdet eller administrative områder. - Mere fleksibel organisations- og personalestruktur. - Opstilling af yderligere værnsfælles operative kapaciteter Forventes implementeret fra medio 2014 Igangsættes 2. halvår Igangsættes 2. halvår Igangsættes i efteråret 2013 Endnu ikke fastlagt Er iværksat og forventes fuldt implementeret ultimo Initiativerne til inddækning af udfald består blandt andet af yderligere analyser af områder, som har været omfattet af tidligere analyser, men som vurderes at kunne effektiviseres yderligere (fase 2-analyser). Det er væsentligt, at forsvaret fastholder fokus i implementeringsfasen og ikke igangsætter nye tiltag, før effektiviseringspotentialet i forligsinitiativerne er udtømt, og der er frigjort ressourcer til at udvikle og implementere de nye tiltag. Derfor prioriterer forsvaret på nuværende tidspunkt at realisere effektiviseringsinitiativerne, som er angivet i forliget. Efterhånden som forligsinitiativerne er implementeret og overgår til en driftssituation, vil forsvaret påbegynde relevante og målrettede initia- 8

9 tiver, som skal inddække manglende provenuer. Forsvaret forventer at kunne igangsætte de første initiativer til inddækning af udfald i andet halvår Konsekvenserne for den operative opgaveløsning vil blive overvejet nøje og eventuelt forelagt forligskredsen, inden eventuelle nye initiativer iværksættes. Forsvaret er på enkelte områder nået så langt med implementeringen, at det er hensigtsmæssigt at overveje yderligere initiativer til at inddække manglende provenu. Forsvaret er fx ved at igangsætte en analyse af forsvarets administration, som skal bidrage til finansiere udfaldet på forsvarets HR-opgave- og organisationsstrategi. Analysen skal blandt andet kortlægge forsvarets HR- og økonomifunktioner med henblik på at afdække yderligere effektiviseringsmuligheder. Analysen af forsvarets administration forventes igangsat i andet halvår Derudover forventes behovet for inddækning af manglende provenu inddraget i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne, idet der fortsat er behov for ændring af aftaler og overenskomster for at kunne indhente de forudsatte provenuer i forliget, herunder indhentning af provenu ved udfasning af civil uddannelse. Herudover skal der gennemføres budgetanalyser af Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste samt af det operative område, jf. forligsaftalen, hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af provenuet. SAMMENHÆNG TIL UDVIKLINGSINITIATIVER Flere udviklingsinitiativer vil bidrage til optimeringen af forsvaret, når de er fuldt implementeret. Forsvaret har allerede udmøntet sammenlægningen af Grønlands og Færøernes Kommandoer til en samlet Arktisk Kommando. De øvrige provenugivende udviklingsinitiativer har dog generelt en længere implementeringshorisont, hvor forsvaret er i den indledende analyse- og konsolideringsfase. Det drejer sig fx om hærens nye struktur, udlicitering af køreskoler samt sammenlægning og nedlæggelse af dele af forsvarets nuværende struktur, specielt inden for søværnets område. Hertil kommer sammenlægning af værnsfælles operative kapaciteter og sammenlægning af myndigheder, herunder eventuel oprettelse af en værnsfælles kommando. Sammenlægningen af myndigheder og øvrige tiltag skal senest i 2015 tilvejebringe et provenu på ca. 90 mio. kr. stigende til 140 mio. kr. i 2017 for dels at kunne finansiere øvrige udviklingstiltag, dels bidrage til opnåelse af provenuet på 2,7 mia. kr. i For enkelte tiltag er opnåelse af provenuerne fra 2015 afhængige af implementeringen af en værnsfælles operativ kommando. En række af udviklingsinitiativerne kræver tilførsel af yderligere ressourcer, og vil derfor følge de principper, der er anført i forligsteksten: Der kan kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. 9

10 I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Forsvaret har fx iværksat udarbejdelse af grundlaget for styrkelsen af Søværnets besætninger med det forbehold, at der først tilføres lønsum, når der er fundet varig finansiering. Tilsvarende gælder for dele af midlerne til det arktiske område. Der er dog udgiftsdrivende initiativer, som det er nødvendigt at iværksætte umiddelbart. Det drejer sig fx om etableringen af programorganisationen for typevalg af nyt kampfly samt tilvejebringelsen af et inspektionsfartøj som afløsning for den sidste inspektionskutter i Arktis, igangsættelse af analyser mv. PROCES FOR PERSONELTILPASNINGER En lang række af effektiviseringstiltagene berører personelsiden. Det betyder, at forsvaret fremadrettet ikke skal have den samme bemanding som i dag. Forsvaret har derfor indledt processen med personeltilpasninger, herunder opgaven med at skulle afskedige medarbejdere. På nuværende tidspunkt har forsvaret ikke et samlet overblik over behovet for afskedigelser. Implementeringen af initiativerne sker over en årrække, og forsvaret vil imødegå en del af afskedigelserne ved naturlig afgang, omplacering og frivillig fratræden. Forsvaret er dog også nødt til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den enkelte medarbejders kompetencer og den stilling, der skal bestrides. Som det ser ud nu, står forsvaret over for at skulle afskedige et større antal medarbejdere. Forsvarskommandoen orienterer løbende Forsvarsministeriet om konsekvenserne af forligsimplementeringen for de enkelte myndigheder. Forsvaret har iværksat en udvælgelsesprocedure med inddragelse af de faglige organisationer, der er saglig og grundig, og som sikrer, at forsvaret afskediger de medarbejdere, som bedst kan undværes. Forsvaret foretager en konkret og individuel vurdering af medarbejderne som danner udgangspunkt for en sammenligning på tværs af den relevante medarbejdergruppe. Vurderingen omfatter medarbejderens opgavevaretagelse samt faglige og personlige kompetencer. Det er alene medarbejdere, som tilhører de personalekategorier, som er berørt af effektiviseringerne, som vil indgå i en vurdering og sammenligning. Civile medarbejdere kan have tjeneste ved en given myndighed som ansættelsesområde. Dette gælder normalt for manuelt niveau. Sammenligningen foretages derfor typisk inden for myndighedens område. Kontorpersonel er ansat i regioner og akademikere typisk med forsvaret eller forsvarskommandoen som ansættelsesområde. Hovedparten af de militære ansatte er ansat med tjenestested Forsvarsministeriet og tilhørende myndigheder. Det indebærer, at sammenligningen på tværs af medarbejdere skal ske på landsplan. 10

11 Der er tale om en omfattende proces, som af hensyn til den samlede sammenligning på tværs af Forsvarsministeriets område ikke kan foregå løbende. Forsvaret har besluttet, at myndighederne én gang årligt pr. 1. september gennemgår deres struktur, opgaveportefølje og økonomiske rammer med henblik på at afgøre, om de har for mange eller for få tjenestemænd i forhold til opgaver og økonomi. Opgørelsen af det personelmæssige over-/underskud udgør grundlaget for den tværgående sammenligning, omplacering og eventuelle afskedigelse af tjenestemænd. Forsvaret vil støtte op om de medarbejdere, som forsvaret må tage afsked med på baggrund af implementeringen af forsvarsforliget. Forsvaret har indgået en rammeaftale med outplacementfirmaet AS3, som har kompetencerne til at varetage støtten af medarbejderne i omstillingsfasen efter afskedigelsen. Aftalen omfatter en række tilbud til de berørte medarbejdere, herunder orienteringsmøder, individuel rådgivning og jobsøgningskursus. Processen for personeltilpasninger har vist sig at være mere omfattende og langstrakt end forudsat i budgetanalysernes anbefalinger. Hertil kommer, at løn- og budgetanalyserne ikke i alle tilfælde har taget højde for, at der også indgår overenskomstaftalte forhold. Derfor har det ikke vist sig muligt at realisere løneffektiviseringerne i det tempo, som er forudsat i forliget. KONKLUSION Overordnet set følger effektiviseringsinitiativerne de planlagte spor. Initiativerne har dog generelt en størrelse og kompleksitet, hvor det må forventes, at konsolideringen og implementeringen kan afdække uforudsete forhold, som medfører afvigelser fra den oprindelige plan. På nuværende tidspunkt har forsvaret igangsat samtlige effektiviseringsinitiativer i forsvarsforliget. Der er foretaget endelig udmøntning af initiativer svarende til et provenu på knap 600 mio. kr. i 2013 stigende til knap 1,5 mia. kr. i Forsvaret har dog måttet konstatere, at det ikke er muligt at indhente det fulde provenu for samtlige udmøntede initiativer. Udfaldet på de udmøntede initiativer beløber sig til 108 mio. kr. i 2013 stigende til 240 mio. kr. i Forsvaret er ved at konsolidere de resterende effektiviseringsinitiativer med henblik på at udmønte effektiviseringerne i myndighedernes budgetrammer. Forliget forudsætter et yderligere provenu på ca. 370 mio. kr. i 2013 stigende til 870 mio. kr. i 2017, men der er risiko for yderligere udfald på initiativerne, som endnu ikke er endeligt konsolideret og udmøntet. Forsvaret arbejder hen imod at reducere forsvarets ressourceforbrug i henhold til forliget. Derfor har forsvaret planlagt en række yderligere initiativer, som skal medvirke til at inddække de identificerede og eventuelle yderligere udfald. De yderligere initiativer omfatter blandt andet en analyse af administrative funktioner. Dertil kommer, at forsvaret som anført i forliget kun igangsætter anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. 11

12 Det er væsentligt, at forsvaret fastholder fokus i implementeringsfasen og ikke igangsætter nye tiltag, før effektiviseringspotentialet i forligsinitiativerne er udtømt, og der er frigjort ressourcer til at udvikle og implementere de nye tiltag. Derfor prioriterer forsvaret på nuværende tidspunkt at realisere effektiviseringsinitiativerne, som er angivet i forliget. Som det fremgår, forventer forsvaret at kunne igangsætte de første initiativer til inddækning af udfald i andet halvår Forsvarsforliget indebærer en nettoreduktion af forsvarets bevilling i 2013 med 862 mio. kr. Derudover overfører forsvaret 32 mio. kr. til Forsvarsministeriet, som skal finansiere forligsinitiativerne vedrørende samling af Forsvarets Efterretningstjeneste og oprettelse af Center for Cybersikkerhed. På baggrund af fremdriften i forligsimplementeringen forventer forsvaret et årsresultat i balance ved udgangen af Samlet set forventer forsvaret at realisere effektiviseringen på knap 2,6 mia. kr. i På nuværende tidspunkt har forsvaret dog ikke udmøntet alle initiativer, og der er derfor ikke fuldt overblik over omfanget af udfald og behovet for yderligere initiativer til inddækning af udfaldet. I løbet af de næste 6-12 måneder forventer forsvaret at have udmøntet hovedparten af forligsinitiativerne, hvilket vil blive afspejlet i den næste skriftlige afrapportering af status for effektiviseringen af forsvaret medio Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret signifikante hverken positive eller negative effekter for forsvarets opgaveløsning som følge af den igangværende effektiviseringsproces. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil det naturligvis blive rapporteret. 12

13 BILAG A Status for udmøntede effektiviseringer Tabel A1 Økonomisk status for udmøntede effektiviseringer, mio. kr. (PL2013) Initiativ E1: Indkøb kategoriprogram E2: Lagerbeholdning - indkøbsreduktion E3: Lagerbeholdning engangsprovenuer E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Tallene summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrundinger. 13

14 BILAG B Provenu for initiativer under konsolidering Tabel B1 Økonomisk status for effektiviseringsinitiativer under konsolidering, mio. kr. (PL2013) Initiativ E4: Depot og distribution E5: Materielvedligehold E6: HR-opgave og -organisationsstrategi E7: Bemandings- og personaletilpasningsstrategi E8: Løn- og ansættelsesstrategi E9: Rekrutteringsstrategi E10: Fastholdelsesstrategi E11: Kompetenceudviklingsstrategi E12: Sundheds- og trivselsstrategi I alt Overlap I alt korrigeret for overlap Tallene summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrundinger. 2 Der er tale om et skøn over det samlede overlap mellem effektiviseringstiltagene indbyrdes. Overlappet angår således ikke alene initiativerne under konsolidering, men det er ikke muligt at konkretisere, hvor stor en del af overlappet, der kan henføres til henholdsvis de udmøntede initiativer og initiativerne under konsolidering. 14

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com UDKAST EFFEKTIVISERING AF DSB UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET 16. august 2011 www.quartzco.com DENMARK SWEDEN NORWAY Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Inkognitogata 35 2200 Copenhagen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...11

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere