Kommissorium for chefstyregrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for chefstyregrupper"

Transkript

1 Aftale mellem DTU og FVM om forskningsbaseret myndighedsbetjening Bilag 5 Kommissorium for chefstyregrupper i henhold til rammeaftalen mellem FVM og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med underliggende styrelser

2 1. Indledning I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og de tilhørende tre ydelsesaftaler mellem Fødevareministeriet og hhv. DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, er der etableret faglige chefstyregrupper. Nærværende kommissorium redegør for formål og rammer for Chefstyregrupperne. Kommissoriets tilhørende underbilag A redegør for retningslinjerne for afrapportering. 2. Kompetencefordeling mellem Ledelsesgruppe og Chefstyregrupper De tre chefstyregrupper er ansvarlige for den faglige tilrettelæggelse og efterfølgende opfølgning på de respektive ydelsesaftaler. De refererer til Ledelsesgruppen og bidrager til DTU s afrapportering til Ledelsesgruppen, som har det overordnede ansvar for opfølgningen af den samlede rammeaftale. Kompetencefordelingen mellem Ledelsesgruppen og Chefstyregrupperne indebærer, at chefstyregrupperne godkender deres respektive faglige års- og halvårsrapporter. Med udgangspunkt i de strategiske perspektivplaner udarbejder Chefstyregrupperne for hver ydelsesaftale et antal centrale resultatmål, som efterfølgende danner grundlag for Chefstyregruppernes vurdering af, om der er overensstemmelsen mellem de aftalte og de leverede ydelser. Det påhviler endvidere Chefstyregrupperne at sammenfatte deres faglige vurdering af de realiserede resultater i let forståelige indikatorer, som over for ledelsesgruppen kan tydeliggøre graden af målopfyldelse. På baggrund af de godkendte faglige rapporter udfærdiger DTU en sammenfattende rapport, som tager udgangspunkt i indikatorerne, og som forelægges Ledelsesgruppen til særskilt godkendelse og offentliggørelse. 3. Chefstyregruppernes formål Det overordnede formål for Chefstyregrupperne er at tilrettelægge og følge op på de respektive ydelsesaftaler inden for de rammer og retningslinier, der er udstukket i rammeaftalen. Formålet opfyldes bl.a. ved: a) at sikre udarbejdelse af flerårige strategiske perspektiver for indsatsområderne under ydelsesaftalen b) at fastsætte fagspecifikke og tværfaglige resultatmål i ydelsesaftalen for den forskningsbaserede myndighedsbetjening c) at skaffe overblik over de øvrige opgaver og aktiviteter, der planlægges udført inden for det enkelte år, herunder opgaver, der løses for FVM-bevillinger uden for rammeaftalen d) at udarbejde en halvårlig rapport og en årlig rapport, der giver en faglig og økonomisk status for ydelsesaftalens gennemførelse samt foretage en ledelsesvurdering heraf.

3 e) at følge op på opstillede resultatmål og øvrige konkrete faglige opgaver med fokus på kvalitet og effekt af disse. Såfremt der er behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal parterne igangsætte et fælles initiativ til afdækning af effekten. f) at orientere gensidigt om eksisterende og kommende kommunikationstiltag vedr. formidling af forskningen og fastsætte mål i ydelsesaftalen for kommunikationen og forskningens synlighed mhp. mulig fælles profilering. g) at orientere gensidigt om aktiviteter, der kan have betydning for myndighedsbetjening, f.eks. internationalt samarbejde, erhvervssamarbejde, uddannelse og synergiløsninger samt fastsætte mål for disse i den årlige ydelsesaftale. h) at vurdere om opgave-flowet, dvs. mængden af opgaver, rækkefølgen i udførslen af opgaver samt tidsforbruget på indsatsområderne, er passende og i overensstemmelse med aftalen. i) at vurdere behovet for tilpasning af den strategiske faglige udvikling af indsatsområderne, jf. den gensidige initiativpligt. j) at rådgive ledelsesgruppen vedr. behov for nye indsatser eller justering af indsatser inden for hvert af indsatsområderne, og herunder om der er behov for ændringer i ressourcetilførsel. k) at drøfte forhold med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på aftalen. l) At drøfte forhold vedr. ERA-Net og sammenhængen til myndighedsbetjeningen. 4. Rammer for chefstyregrupperne 4.1. Mødeaktivitet Chefstyregrupperne afholder minimum to møder om året. I forbindelse med rul fastlægger en teknikergruppe bestående af medarbejdere fra FVM og DTU, ledelsesgruppemøder for det kommende kalenderår i hhv. maj og november. Chefstyregruppemøder holdes i april inden ledelsesgruppemødet i maj om det forgangne kalenderår, og et møde i oktober før ledelsesgruppemødet i november om rulning af aftalen. Mødedatoer fastlægges for et kalenderår ad gangen og meddeles ledelsesgruppen. Chefstyregrupperne fastlægger selv forretningsorden herunder varetagelse af formandspost og sekretariatsfunktion. Forud for møderne udsendes en dagsorden og efterfølgende udfærdiges et beslutningsreferat. Med det formål at sikre en løbende gensidig orientering om aktuelle emner og koordinering af rådgivningsopgaver knyttet hertil kan der med fordel afholdes regelmæssige dialogmøder mellem det respektive institut og styrelser /departementet. Ved fastlæggelse af mødedagsorden for chefstyregruppemøder skal det sikres, at punkterne listet under Chefstyregruppernes formål, jf. pkt. 1, behandles Medlemmer

4 Medlemmer i de respektive Chefstyregrupper fra FVM er repræsentanter fra Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen samt i relevant omfang repræsentanter fra Fødevareministeriets departement. DTU s medlemmer er den relevante institutdirektør, instituttets kontaktperson for myndighedsbetjening samt forskningschefer. For at sikre kontinuitet mellem drøftelser i Ledelsesgruppen og Chefstyregrupperne, deltager en medarbejder fra DTU s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling i såvel Ledelsesgruppemøder som Chefstyregruppemøder. Efter behov kan begge parter supplere med relevante medarbejdere Afrapportering For hver ydelsesaftale udarbejder DTU: a) En halvårsrapport som skal foreligge 10 kalenderdage inden chefstyregruppemødet i oktober inkl. 4-årig fremskrivning af bevillingssituationen b) En årsrapport som skal foreligge 10 kalenderdage inden chefstyregruppemødet i april Halv- og helårsrapporterne udarbejdes af hhv. DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, som fremsender rapporter til den respektive Chefstyregruppes behandling. På baggrund af behandlingen godkender Chefstyregruppen rapporterne og udarbejder et notat til Ledelsesgruppen om nøgleresultaterne, inkl. bemærkninger til evt. afvigelser samt bemærkninger om evt. andre relevante forhold. De af Chefstyregrupperne godkendte rapporter a) og b) samt notat om nøgleresultater skal være DTU s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling i hænde senest 25 arbejdsdage før mødedatoen for Ledelsesgruppen. Afdeling for Erhverv og Myndigheder er ansvarlig for samlet fremsendelse til FVM. Rapporterne baseres på skabelonen beskrevet i retningslinjerne i kommissoriets underbilag A.

5 Underbilag A: Retningslinier for afrapportering Formål og overordnet struktur Institutterne udarbejder halv- og helårsrapporter, som forelægges den relevante Chefstyregruppe. På baggrund af drøftelse af rapporter til Chefstyregruppemøder udarbejdes en endelig rapport, som fremsendes til Ledelsesgruppen ledsaget af et kort sammenfattende notat, som parterne udarbejder i fællesskab. Rapporternes opbygning baseres på nedenstående punkter 1-6, som sikrer afrapportering i henhold til chefstyregruppernes formål som oplistet i kommissoriets punkt 1. Af skemaet fremgår den tidsmæssige udarbejdelse samt drøftelse af de forskellige afrapporteringsdele. Halvårsrapport Årsrapport 4-årig fremskrivning af bevillingssituation (Pkt. 1.,tabel 2) 1. kvartal 3. kvartal Drøftes på Ledelsesgruppens majmøde Drøftes på Ledelsesgruppens november møde Drøftes på Ledelsesgruppens november møde Afrapportering i foråret omhandler afrapporteringen for det forgangne kalenderår og vil ofte have en evaluerende karakter, mens afrapportering i efteråret vedrører aktiviteterne i første halvår og lægger op til rulning af aftalen med fokus på det strategiske fremadrettede perspektiv. Nedenfor følger uddybning af indholdspunkterne i rapporterne samt tabeller til brug for den økonomiske afrapportering. 1. Indledning Her anføres hvilke strategiske perspektiver og indsatsområder, der gælder for den ydelsesaftale, der afrapporteres. Der fremhæves evt. ændringer af strategiske perspektiver og/eller indsatsområder i forhold til tidligere ydelsesaftale.

6 2. Økonomi Jf. kommissoriets afsnit 1 om Chefstyregruppernes formål refereres til pkt. a) Økonomistatus på indsatsområder i den respektive ydelsesaftale. Herudover aflægges en status for eventuelt videreførte overskud og reserverede midler tilknyttet aftalebevillingen fordelt på indsatsområder. Afrapporteringen sker på grundlag af institutternes tagging af alle projekter med deres andel i en eller flere indsatsområder, kombineret med en eller flere aktivitetsområder. I afrapporteringen er også medtaget koncernomkostninger, dvs. bl.a. administration og bygningsdrift, hvilket betyder, at totalen i tabellen svarer til en full cost opgørelse. Tabeller for afrapporteringen er delt op i to hovedområder: Tabel 1: Regnskab for den givne rapporteringsperiode, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper. Tabel 2: Budget for finansår og bevillingsoverslagsårene, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper. Som led i den økonomiske afrapportering angives en række nøgletal, som videreføres i den sammenfattende (halv)årsrapport. 3. Fagspecifikke resultater Den faglige redegørelse omfatter resultatet for de opstillede resultatmål og en statusoversigt over samtlige opgaver. Opgørelsen indeholder en opdeling efter strategiske perspektiver og leverancetyper. Der foretages en kvantitativ angivelse af målopfyldelsen med henblik på en videreførsel heraf til den sammenfattende årsrapport. Den kvantitative angivelse sammenlignes med tidligere års resultater. Såfremt der på chefstyregruppemøder har været drøftelser om behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal det fremgå af afrapporteringen, hvorledes chefstyregruppen har fulgt op på behovet. Der fokuseres endvidere på de væsentligste ydelsers betydning for FVST/NAER/FVM og for samfundet og erhvervene samt på særligt væsentlige akutte myndighedsopgaver i afrapporteringsperioden.

7 4. Tværfaglige resultater Chefstyregruppen udarbejder en redegørelse for opfyldelsen af de operationelle mål vedrørende de tværfaglige tiltag som kommunikation/synlighed, internationalt arbejde, uddannelse, dialog med erhvervet samt synergiløsninger. Målet er at drøfte fælles profilering samt strategisk opbygning af viden, internationalt netværk og dialog med erhvervet. Udgangspunktet er den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via ovennævnte aftale. Institutternes kommunikationstiltag har til formål at styrke formidling af de gode forskningshistorier og -resultater med særlig fokus på synliggørelsen af forskningens relevans og nytte for myndighederne, erhverv og samfundet som helhed. Institutternes tiltag vedrørende synergiløsninger, internationalt arbejde, herunder i EU-regi, erhvervssamarbejde samt nye uddannelsesaktiviteter, ph.d. skole o.l. har en langsigtet betydning for instituttets evne til at kunne levere en effektiv og kvalitetsstærk forskningsbaseret myndighedsbetjening. Den kvantitative angivelse af målopfyldelsen på de tværfaglige tiltag og af faktuelle oplysninger som f.eks. antal videnskabelige artikler, pressemeddelelser, antal ph.d. studerende osv., sammenlignes med tidligere års resultater. Målopfyldelsen og faktuelle nøgleoplysninger videreføres i den sammenfattende rapport. 5. Ledelsesvurdering Ledelsesvurderingen har karakter af en overordnet og konkluderende tekst vedr. instituttets faglige og økonomiske situation på de relevante indsatsområder, herunder instituttets kapacitet og potentiale for at levere den betjening, ministeriet og styrelsen/direktoratet har brug for. Desuden indeholder ledelsesvurderingen en skalamæssig angivelse af tilfredsheden med de fagspecifikke, tværfaglige og økonomiske resultater i forhold til de aftalte ydelser. Endvidere foretages en ledelsesmæssig vurdering af samarbejdet. Skalavurderingerne indgår i ledelsesgruppens sammenfattende ledelsesvurdering i den sammenfattende rapport. Endvidere forholder ledelsesvurderingen sig til opgaveflow, strategisk udvikling, behov for justering af indsatser samt øvrige forhold af politisk eller anden bevågenhed, som kan have betydning for aftalen. Vurderingen skal afslutningsvis forholde sig eksplicit til, om FVM s tilskud er anvendt i henhold til aftalen. 6. Indstillingsnotat (jf. skabelon 1) Chefstyregruppen skal i fællesskab udarbejde et notat til ledelsesgruppen i forbindelse med halv- og helårsafrapporteringerne.

8 Notatet struktureres omkring den økonomiske og faglige afrapportering samt ledelsesvurderingen og de øvrige væsentlige forhold, som chefstyregruppen har fundet relevante at bringe videre til Ledelsesgruppen, herunder evt. væsentlige afvigelser i resultaterne i forhold til de planlagte mål. Med notatet skal Ledelsesgruppen hurtigt kunne skabe sig et overblik over den videre proces for så vidt angår drøftelse og evt. opfølgning af afrapporteringerne.

9

10

11 Læsevejledning til regnskabstabeller: Bevillinger, omkostninger og resultatafvigelse Rapporteringsskabelonen indeholder følgende bevillings- og omkostningstyper: FVM bevilling: På omfatter tilskudsbevillingerne underkonto 30: Opgaver vedrørende fødevareog veterinærforhold og underkonto 20: Fiskeriforhold. FVM øvrige bevillinger Projekter uden for rammeaftalen, hvor FVM er bevillingsgiver. Øvrige bevillinger: Omfatter forskningsindtægter (bevillinger) fra EU, FI, EFSA mv., som vedrører én eller flere af de 4 aktivitetsområder (Rådgivning, Monitorering, Forskning og Referencelab.). Særbevillinger: Herved forstås øremærkede midler til en særskilt aktivitet, der fremgår af Finansloven. Skemaet justeres i takt med tilkomst / bortfald af særbevillinger. Direkte omkostninger: De direkte omkostninger svarer til Løn og Drift (ikke løn) på instituttets projekter. Indirekte omkostninger: De indirekte omkostninger omfatter: Forskningsafdelingernes ledelsessekretariater Instituttets ledelsessekretariat (relateret til institutdirektøren) Kontorhold mv. De institutspecifikke indirekte omkostninger opgøres som totaler på institutniveau. Bidrag til infrastruktur: Resultat for aktiviteten/indsatsområdet inden koncernomkostninger. Fordeles efter direkte omkostningsfordeling. Leverancetyper Opdelingen i aktiviteter tager udgangspunkt i rammeaftalens bilag 6, hvor der redegøres for de enkelte leverancetyper og deres forskningsbasering. Forskningsbaseret rådgivning Forskningsbaseret monitorering, overvågning og databanker Referencelaboratorier Forskningen bag myndighedsbetjeningen er af central betydning for kvalitet og effektivitet i DTU s opgaveløsning for FVM og sikrer, at myndighedsbetjeningen udføres på basis af den nyeste viden og af højeste kvalitet.

12 Leverancetypen Forskningsbaseret beredskab er en nødvendig forudsætning for de øvrige nævnte leverancetyper, og indebærer DTU s opretholdelse af et laboratorie- og forskningsmæssigt beredskab samt kontinuerlig ajourført infrastrukturel og kompetencemæssig kapacitet, der sikrer hurtig og effektiv løsning af akutte og aktuelle sikkerhedsproblemer inden for fødevare-, veterinær, - og fiskeriområdet. Koncernomkostninger: Koncernomkostninger er de omkostninger, der afholdes af centrale og fælles afdelinger (fx. Campus Service, HR og IT), men som kommer alle institutter på DTU til gode. Koncernomkostninger hverken bliver eller kan registreres på institut-, aktivitets- eller indsatsområdeniveau. Koncernomkostninger omfatter bl.a. administration og bygningsdrift (husleje, bygningsafskrivninger, vedligeholdelse, renhold m.v.) og er faste, idet de ikke er direkte korreleret med institutternes aktivitetsniveau. Generelle opmærksomhedspunkter I forbindelse med parternes øgede fokus på strategisk anvendelse af aftalebevillingerne, tages der udgangspunkt i de strategiske perspektivplaner jf. rammeaftalens pkt og 4.6. Derudover skal der tages højde for en række forhold, der sætter grænser for kortfristede tilpasninger og omdisponeringer: Infrastruktur: - Kan ikke ændres med kort varsel. - Kan ikke op- og nedskaleres i takt med ændrede bevillinger. - Er typisk delt mellem forskellige aktiviteter (bl.a. derfor opgøres infrastruktur ikke på aktiviteter (rådgivning, monitorering, referencelaboratorier etc.)). Kritisk masse med henblik på nøgleressourcer: - Der tages hensyn til DTU s behov for at opretholde en kritisk masse m.h.p. de nøgleressourcer (fagpersoner), der er nødvendige for varetagelsen af de enkelte aktiviteter på et fagligt forsvarligt niveau.

13 Skabelon 1: Indstillingsnotat Brevhoved: Titel: Ved afrapportering: (Halv)årsrapport på X område, godkendt af chefstyregruppen. Ved rul: Rulning af ydelsesaftale X mellem styrelse X og institut X, bilag X til rammeaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks tekniske Universitet for 201X- 201X. Sagsfremstilling: Ved afrapportering: Chefstyregruppen på område x orienterer Ledelsesgrupppen om sin godkendelse af (halv)årsrapport 20XX. Ved rul: Chefstyregruppen på område x indstiller ydelsesaftale version 201X 201X, inkl. bilag, til Ledelsesgruppens godkendelse. Baggrund: Ved afrapportering: beskrivelse af nøgleindikatorer, evt. afvigelser samt øvrige relevante bemærkninger Ved rul: beskrivelse af substantielle ændringer ift. tidligere års aftale og evt. ændring af strategiske prioriteringer.

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Nærværende bilag redegør for kravene til AU s rapportering i forhold til anvendelsen af FVM s tilskud, gennemførslen af aktiviteter under

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om Uddannelse og Kompetenceudvikling Aalborg Kommunes Skolevæsen Rev. 7. oktober 2009 Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om uddannelsespolitik

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Vandet stod ekstremt højt i bebyggelsen Sluseholmen under

Læs mere

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Kortlægning og analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen Tværgående afrapportering

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere