Side 1 af 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 18"

Transkript

1 Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Aktivering og drift af krisestab Modtagelse af varsler og alarmer mv Hændelsen bliver identificeret ved direkte kontakt til afdelinger fra Hændelsen bliver identificeret ud fra en melding fra politiets central Niveauinddeling af hændelser Niveau D Daglig drift af ekstraordinær hændelse - Informationsberedskab egen fagenhed Beredskabsniveau 1 Stabsberedskab egen fagenhed med mulighed for inddragelse af andre fagenheder Beredskabsniveau 2 Operationsberedskab Krisestaben Krisestabens sammensætning Indledende opgaver vedrørende aktivering af staben Afløsning af stabsmedlemmer 8 2 Krisekommunikation Målet for krisekommunikation Krisekommunikation Krisekommunikation i samarbejde med politi Regler for krisekommunikation Tilrettelæggelse af krisekommunikation Kommunikationsopgaver 10 3 Informationshåndtering Tilgang af informationer Informationskanaler Overblik over hændelsen Vurdering og behandling af informationer 12 4 Koordinering af handlinger og ressourcer Målet med koordinering af handlinger og ressourcer Forholdsregler vedrørende handlinger og ressourceanvendelse og økonomi Overblik over ressourcer Anmodning om bistand Beslutning vedrørende handlinger og ressourceanvendelse 13 5 Appendiks Formål Lovgivning Beredskabsloven Kommunestyrelsesloven Baggrund for Plan for Fortsat Drift Den administrative godkendelse af Plan for Fortsat Drift Struktur for Plan for Fortsat Drift Generel del: Bilag: Kriseplaner: Oversigt over s plangrundlag Ajourføring af Plan for Fortsat Drift og kriseplaner Afprøvning af Plan for Fortsat Drift og kriseplaner Evaluering 17 Kriseplaner 18 Liste over kriseplaner 18 Bilagsliste Side 2 af 18

3 Forord Plan for fortsat drift for er en plan, der kan anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at yde en forsvarlig indsats ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved større ulykker eller katastrofer, som kan berøre flere fagområder, samt kræve ekstra ressourcer. Planen vedrører de hændelser, der både varslet eller uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. brande i en af kommunens bygninger, store trafikulykker, strømsvigt, pandemier, forurenet drikkevand, strejkende personalegrupper og miljøulykker m.fl. Planen beskriver også, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser, i situationer hvor et vist varsel er sandsynligt f.eks. isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden, fødevaremangel og i værste tilfælde - krigshandlinger. Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget samt opbygning og struktur vedr. plan for fortsat drift for, kan dette ses i Appendiks. Seneste udgave af plan for fortsat drift i er udarbejdet 14. februar Seneste godkendelse i Byrådet xx Dato H.C. Maarup Borgmester Side 3 af 18

4 1 Aktivering og drift af krisestab Plan for fortsat drift eller dele heraf, sættes i værk, når borgmesteren eller en af ham bemyndiget person, ved en kritisk hændelse giver besked om det. Fagcheferne skal straks underrette deres fagområde om planens iværksættelse. De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. Planen gælder, indtil borgmesteren eller en af ham bemyndiget person giver besked om, at den ikke længere er iværksat. 1.1 Modtagelse af varsler og alarmer mv Hændelsen bliver identificeret ved direkte kontakt til afdelinger fra Mariagerfjord Kommune Når modtager en meddelelse om en ekstraordinær hændelse, skal den medarbejder, der modtager meddelelsen, straks give besked til nærmeste leder. Denne tager så kontakt til fagchefen eller dennes stedfortræder. Hvis fagchefen eller dennes stedfortræder vurderer, at en kriseplan skal aktiveres, informerer denne hurtigst muligt Borgmesteren eller dennes stedfortræder, egen direktør samt Kommunaldirektøren. Fagchefen eller dennes stedfortræder vurderer om det psykologiske kriseberedskab skal aktiveres, jf. kriseplan Aktivering af psykologisk krisehjælp. Borgmesteren eller dennes stedfortræder vurderer ulykkens eller katastrofens omfang og sørger for, at de personer, der skal indgå i krisestaben, alarmeres. Den praktiske del af alarmeringen sker i henhold til de enkelte fagområders plan for alarmering af nøglepersoner. Ved nøglepersoner forstås ledere og andet personale, der er nødvendige for at iværksætte handlinger i henhold til kriseplanen. Den enkelte fagenhed skal forberede gennemførelse af alarmering også i situationer, hvor telefonnettet er ude af drift. Oversigt over informationsforløbet ved modtagelse af en ekstraordinær hændelse via direkte kontakt til afdelinger i. Borgmester og direktion Meddelelse om ekstraordinær hændelse modtages i fagenheden Fagenhedens ansvarlige leder og nøglepersoner Fagchefen vurderer omfang og om en af fagenhedens kriseplaner skal aktiveres Fagenhedens ansvarlige leder og nøglepersoner Fagenhedens ressourcer/ institutioner/enheder m.v Side 4 af 18

5 1.1.2 Hændelsen bliver identificeret ud fra en melding fra politiets central Meddelelse om en større ulykke eller katastrofe vil typisk indgå via politiets alarmcentral. Vagthavende indsatsleder vil reagere i henhold til den indkomne melding og iværksætte den nødvendige aktion. Hvis vagthavende indsatsleder bedømmer, at situationen er af en sådan karakter, at der skal iværksættes en af kommunens kriseplaner vil det ske via beredskabschefen eller dennes stedfortræder. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder kontakter den berørte enheds fagchef eller dennes stedfortræder og informerer denne om hændelsen. Hvis beredskabschefen, vagthavende indsatsleder og fagchefen vurderer, at en kriseplan skal aktiveres, informerer de hurtigst muligt borgmesteren eller dennes stedfortræder, egen direktør samt kommunaldirektøren. Oversigt over informationsforløbet ved modtagelse af en ekstraordinær hændelse i via politiets central. Vagthavende indsatsleder alarmeres Fagchefen eller dennes stedfortræder vurderer om det psykologiske kriseberedskab skal aktiveres. Borgmesteren eller dennes stedfortræder vurderer ulykkens eller katastrofens omfang og sørger for, at de personer, der skal indgå i krisestaben, alarmeres. Den praktiske del af alarmeringen sker i henhold til de enkelte fagområders plan for alarmering af nøglepersoner. Ved nøglepersoner forstås ledere og andet personale, der er nødvendige for at iværksætte beredskabsforanstaltninger. Den enkelte fagenhed skal forberede gennemførelse af alarmering også i situationer, hvor telefonnettet er ude af drift. Borgmester og direktion Vagthavende indsatsleder fastsætter i samarbejde med beredskabschefen beredskabsniveauet Fagenhedens ansvarlige leder og nøglepersoner Fagenhedens ressourcer/ institutioner/enheder 1.2 Niveauinddeling af hændelser Når der opstår en ekstraordinær hændelse i en fagenhed, vurderer fagchefen på, hvilket niveau opgaveløsningen vil foregå. I er niveauerne inddelt i 3 kategorier, niveau D samt beredskabsniveau 1 og 2. Beredskabsniveauet bestemmes ud fra den indvirkning en hændelse vil have på kommunens evne til at opretholde serviceniveauet for en gruppe borgere, og hvor mange fagenheder, der er involveret i opgaveløsningen. Et beredskabsniveau kan udvikle sig i takt med at en ulykke udvikler sig, en ekstraordinær hændelse kan begynde på niveau D, men udvikle sig til beredskabsniveau 1 eller 2. Niveau D Daglig drift af ekstraordinær hændelse: Egen fagenhed og oftest egne ressourcer håndterer hændelsen. Fagenhedens serviceniveau bliver ikke påvirket Side 5 af 18

6 Beredskabsniveau 1: Egen fagenhed håndterer hændelsen, hvis det er muligt. Flere fagenheder kan blive involveret. Der vil være en sandsynlighed eller risiko for, at serviceniveauet bliver nedjusteret i en kortere periode. Beredskabsniveau 2: Flere fagenheder vil blive påvirket af hændelsen og serviceniveauet for disse vil blive nedjusteret i en periode Niveau D Daglig drift af ekstraordinær hændelse - Informationsberedskab egen fagenhed Håndtering af hændelsen: Ved Daglig Drift af ekstraordinære hændelse varetages opgaveløsningen i relevant enhed. Institutionen/afdelingen kontakter egen fagchef, som underretter borgmesteren og direktionen. Fagchef, direktører og borgmester vurderer om f.eks. kommunikationsenheden skal involveres. Ved Niveau D vil fagenhederne bruge egne lokale planer. Eksempler: o Ulykker (færdselsuheld, togulykke, flyulykke, sammenstyrtning) Bus med børnehave børn forulykker ved Hørsholm Bus med ældre forulykker ved Skive o Voldsomt vejr o Ekstraordinær udskrivning fra sygehus o Brand o Overfald på medarbejder To ansatte såret af økse på jobcenter i Helsingør o o Strømsvigt Overgreb på børn Rebild sagen, Brønderslev sagen mm Beredskabsniveau 1 Stabsberedskab egen fagenhed med mulighed for inddragelse af andre fagenheder Håndtering af hændelsen: De berørte fagchefer underretter og orienterer krisestaben om sagens forløb. Hvis krisestaben vurderer, at der er behov for det, kan hele krisestaben indkaldes for at koordinere forskellige indsatser mellem enhederne. Eksempler: o Brand i en af kommunens bygninger Brand på Kolind Rådhus 2012 o Personalegrupper strejker o Store ulykker (færdselsuheld, togulykke, flyulykke, sammenstyrtning) o Epidemier/ Pandemier o Forurenet drikkevand I Køge 2010 og København 2011 o Strømsvigt o Uroligheder o Større arrangementer i byer o Terrorhandlinger o Naturkatastrofe (kraftig storm, brand i plantage) o Ekstraordinær udskrivning fra sygehus Side 6 af 18

7 1.2.3 Beredskabsniveau 2 Operationsberedskab Krisestaben Håndtering af hændelse: Ved Beredskabsniveau 2 bliver hændelsen håndteret af krisestaben. Eksempler: o Voldsomme naturkatastrofer (orkan) o Alvorlige ulykker (togulykke, flyulykke) Togulykke ved Enscede i Tyskland o Strømsvigt over en længere periode o Uroligheder o Større arrangementer i byer o Terrorhandlinger Terrorangreb i Norge 2011 o Krigslignende tilstand o Fyrværkeriulykke Seest Krisestabens sammensætning Krisestaben sammensættes af Direktionen i. Staben sammensættes efter hændelsens karakter men vil i udgangspunktet bestå af: Borgmester Kommunaldirektør Relevante fagdirektører Repræsentant fra Nordjyllands politi Beredskabschef Centerleder for Byrådsbetjening og Borgerservice som referent Kommunikationsmedarbejder Relevante fagchefer/ centerledere Når staben samles, udpeges der en ansvarlig for krisestaben og dennes stedfortræder. Dette bør være en medarbejder, der kan være tilgængelig udenfor normal arbejdstid, med kompetence indenfor opstart og klargøring af stabens materiel. Krisestaben kan indkalde ad hoc medarbejdere til at løse forskellige opgaver. Ad hoc medarbejdernes fagchefer eller deres stedfortrædere vil indkalde ad hoc medarbejderne. 1.4 Indledende opgaver vedrørende aktivering af staben Når Krisestaben bliver aktiveret, afhænger det af hændelsen, om det er mest hensigtsmæssigt, at møderne foregår telefonisk eller om der er behov for at mødes i et mødelokale. Beredskabets kommunikationsgruppe forestår den praktiske opsætning og tekniske drift af stabsrummet, i samarbejde med en Teamleder fra Center for IT og digitalisering. Hvis møderne bliver afholdt telefonisk udpeges der en tovholder fra Byrådssekretariatet, der skal have overblik over situationen. Hvis krisestaben har brug for et mødelokale til at udøve sin funktion fra, sker det fra: Byrådssekretariatet, mødelokale 1, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro Hvis det ikke er tilgængeligt, fra: Beredskabets mødelokale, Fynsvej 4, 9500 Hobro En af krisestabens første opgave er at udarbejde distributionslister til eksempelvis situationsbilledet. Her skal modtageres informationsbehov vurderes Side 7 af 18

8 Dagsorden til det første og efterfølgende stabsmøder: bilag 3 Krav til krisestabens mødelokale: bilag 4 Praktisk drift af stabsrum: bilag Afløsning af stabsmedlemmer Hvis krisestaben 10 timer efter aktiveringen vurderer, at krisen vil fortsætte, skal der inden for 12 timer gennemføres afløsning af krisestabsmedlemmerne, herunder støttefunktionerne. Logistikfunktionen i krisestaben indkalder afløserne, og fører en liste, hvor det fremgår hvilke personer, man har været i kontakt med og hvornår de kan møde frem i krisestaben. Afløsningen foregår ved overlapning og personlig overlevering umiddelbart efter et krisestabsmøde Side 8 af 18

9 2 Krisekommunikation 2.1 Målet for krisekommunikation Målet med krisekommunikationen er at imødekomme behovet for dialog med og informationer til berørte, pårørende, befolkningen, medier, kommunens ansatte m.fl. samt at få direkte berørte eller truede befolkningsgrupper til at tage ansvar for deres egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde. Krisestaben har ansvaret for krisekommunikationen ved en kritisk hændelse. 2.2 Krisekommunikation Kommunikationsenheden, som er en del af krisestaben, rådgiver om og producerer indgående og udgående kommunikation for. Det skal dog meget hurtigt være en skarp opdeling mellem hvem der håndtere pressen, hvem der producere materiale og hvem i krisestaben der overvåger indkommen information. Dette skyldes det store ønske fra pressen og borgernes side om at få relevante informationer. Det er vigtigt at de personer der håndtere pressen, producere materiale samt overvåger indkomne informationer IKKE varetager andre opgaver. Der skal hurtigt tages stilling til om der skal indhentes en ekstern konsulent fra f.eks. KL. Kommunikationsmedarbejderen: Rådgiver om håndtering af henvendelser fra offentligheden, herunder pressen Udarbejder pressemeddelelser og håndterer pressemøder Sammenfatter ofte stillede spørgsmål Opdaterer om diverse praktiske forhold på web og intranet 2.3 Krisekommunikation i samarbejde med politi Hvis en hændelse på beredskabsniveau 1 eller 2 involverer politiet eller hvis der f.eks. sker større ulykker eller området bliver ramt voldsomt vejr som beskrevet under niveau D, vil den indledende kommunikation oftest blive aftalt på ulykkesstedet mellem politi og beredskab. Som hovedregel er det politiet, der har ansvaret for kommunikationen til pressen og det er som hovedregel også politiet, der udmelder eventuelle opfølgninger til pressen. Beredskabet udtaler sig kun om den tekniske løsning i en given indsats. Kommunen sørger om nødvendigt for at informere internt f.eks. via intranet. 2.4 Regler for krisekommunikation De informationsmæssige opgaver varetages i tæt koordination med politiet. Kommunikationen skal: Være troværdig i betydningen sand og fyldestgørende. Være professionel i betydningen klar og tydelig. Udvise respekt for modtagernes forskellighed. 2.5 Tilrettelæggelse af krisekommunikation Kommunens borgere m.fl. skal have nem adgang til information fra kommunen. Pårørende, borgerne, medierne, ansatte m.fl. skal tidligt og løbende orienteres om situationen samt kommunens tiltag Side 9 af 18

10 2.6 Kommunikationsopgaver Det skal hurtigst muligt fastlægges følgende: Hvem udtaler sig på kommunens vegne Hvem udtaler sig på politiets vegne Hvem koordinerer informationer mellem og politiet Foreløbige budskaber Eventuelle ændringer af procedurer for håndtering af henvendelse fra pressen Hvem varetager kontakt til samarbejdspartner og hvordan det skal ske Hvem sørger for at opdatere politi.dk eller overvejer om dette skal gøres Skal der produceres information på fremmedsprog Det er vigtigt at de involverede personer har kendskab til deres opgave i forbindelse med disse kommunikationsopgaver. Det er kommunikationsenheden og byrådssekretariatets opgave at sørge for at de udpegede personer får den nødvendige information. Skema til fastsættelse af kommunikationsopgaver: Bilag Side 10 af 18

11 3 Informationshåndtering 3.1 Tilgang af informationer Byrådssekretariatet har til opgave at håndtere informationer, der omhandler den aktuelle kritiske hændelse. Under krisen kan krisestaben og sekretariatet søge informationer fra andre relevante myndigheder: s administrative organisation s decentrale enheder Nabokommuner - samarbejdskommuner: o Rebild Kommune o Vesthimmerland Kommune o Aalborg Kommune o Viborg Kommune o Randers Kommune Regioner o Region Nordjylland o Region Midtjylland Politiet Lokal beredskab stab Nationale og internationale samarbejdspartnere Nationale og internationale medier Befolkningen Informationer udefra vil typisk komme via: Telefon Mail Sikker radiokommunikation (SINE) SMS Telefax Hvis der udsendes en forbindelsesofficer eks. Fra en anden kommune, er det lederen af staben der informere denne om situationen og dennes opgave. Klassificerede og fortrolige dokumenter og informationer behandles jf. kommunens regler vedr. klassificerede og fortrolige dokumenter. 3.2 Informationskanaler I forbindelse med alarmeringen af krisestaben skal byrådssekretariatet overvåge kommunens telefonnumre, mailadresser og øvrige kommunikationskanaler. Anvendelige kommunikationsmidler Almindelige fastnet telefon og telefax IP telefoni Kommunens hjemmeside Mobiltelefon Radionet Side 11 af 18

12 Sikker radiokommunikation (SINE) Ordonnans- og kurertjeneste Skype Højtalervogne Såfremt de ovenstående informationsmidler ikke kan benyttes, kan der træffes beslutning om at Beredskabets frivillige varetager en kurrertjeneste for kommunen. I tilfælde af at krisestaben etableres skal der etableres skærpet overvågning af da det er denne mail adresse der skal bruges. 3.3 Overblik over hændelsen De berørte enheder vil løbende informere krisestaben om hændelsens forløb. Det aftales ved de enkelte hændelser, hvordan kommunikationen skal foregå. Under forløbet vil de berørte enheder løbende udfylde en situationsbog. Se bilag 9 På baggrund af de berørte enheders situationsbøger, som bliver udfyldt løbende, vil en eller to medarbejdere fra byrådssekretariatet, udpeget af krisestaben, opstille et situationsbillede og holde det opdateret. De udvalgte skal være i stand til selv at stille krav til de modtagne informationer. Situationsbilledet bør: Tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder Være så kortfattet som muligt samtidig med, at der fokuseres på den konkrete krise Beskrive ændringer i forhold til tidligere situationsbillede Evt. beskrive hvad der ikke må offentliggøres Være klar til brug ved planlagte stabsmøder Det er vigtigt at de omtalte situationsbøger, løbende bliver journaliseret i SB-SYS. Det er den enkelte fagchefs ansvar at udpege en person til denne opgave. 3.4 Vurdering og behandling af informationer Medarbejdere i har pligt til at informere opad. Når en medarbejder modtager information, der indikerer behov for øjeblikkelig tiltag, har medarbejderen pligt til at gå til sin nærmeste leder/chef, som så vil vurdere, om det skal kommunikeres videre til nærmeste leder/chef osv. De informationer, der er vurderet af fagchefer til at være vigtige, vil ende hos krisestaben, som har mulighed for at handle ud fra disse. Kommandovejen ved en krisehændelse vil fungere, som det gør i hverdagene. Informationsflow Medarbejder Daglig leder Fagchef Informationspligt Kommandoveje Fagdirektør Kommunaldirektør/ Borgmester Side 12 af 18

13 4 Koordinering af handlinger og ressourcer 4.1 Målet med koordinering af handlinger og ressourcer Målet med krisestabens koordinering af handlinger og ressourcer er at opnå bedst mulig udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at en normalisering samt iværksættende tiltag hurtigst muligt kan ske. 4.2 Forholdsregler vedrørende handlinger og ressourceanvendelse og økonomi. Det enkelte direktørområde eller den enkelte institution iværksætter selv sine handlinger og ressourcer, indtil andet besluttes. Ligeledes kan den enkelte fagchef/direktør lave økonomiske prioriteringer i egen fagenhed. Økonomiske beslutninger der rækker udenfor fagenhedens økonomiske grænse eller udenfor fagenhedens budget træffes af økonomichefen. 4.3 Overblik over ressourcer For at krisestaben kan have et overblik over disponerede og aktiverede ressourcer, opstilles disse i et skema til overblik over ressource følgende kategorier jf. bilag 6: Aktuelle ressourcer (personel/materiel) klar til umiddelbar indsættelse, jf. ressourceoversigt. Disponerede ressourcer (personel/materiel) Ikke- aktiverede ressourcer (reserver af personel og materiel) Manglende ressourcer 4.4 Anmodning om bistand Anmodning om hjælp kan komme såvel fra eksterne som interne enheder. Alle anmodninger forelægges hurtigst mulig krisestaben, der tager stilling til videre behandling. 4.5 Beslutning vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Krisestaben har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende kommunens handlinger og anvendelse af ressourcer. De enkelte anmodninger om bistand drøftes som udgangspunkt på stabsmøderne. Ved akut behov for iværksættelse af tiltag træffer krisestaben en beslutning. Alle beslutninger bør noteres i situationsbog jf. bilag 9 situationsbog, og bør udarbejdes i nødvendigt omfang som skriftlige ordre Side 13 af 18

14 5 Appendiks Plan for fortsat drift beskriver forhold vedrørende etablering af en Krisestab, der gør det muligt at løse opgaver hurtigt og effektivt. Planen er udarbejdet efter principperne i beredskabsstyrelsens vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning, og kan anvendes på tværs af flere fagenheder som, et enkelt og funktionelt værktøj til at yde en forsvarlig indsats ved varslede eller uvarslede ulykker, kriser eller katastrofer. Den samlede plan for fortsat drift er et hjælpemiddel, der beskriver hvorledes en uvant og kritisk situation hurtigt kan løses. For at der hurtigst muligt igen kan opstå en normaldrift for kommunens borgere og brugere. Plan for fortsat drift skal anvendes af den kommunale ledelse ved løsning af de kommunale beredskabsmæssige opgaver i ekstraordinære situationer 5.1 Formål Formål med plan for fortsat drift er at: Sikre, at kommunen kan opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer. Kunne iværksætte en alarmering såvel intern som ekstern. Kunne starte en indsats til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker og katastrofer herunder krigshandlinger. Skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en koordineret anvendelse af de beredskabsmæssige ressourcer. Beskrive hvorledes hændelser, der realistisk kan forekomme, og som går udover hvad der regnes som normalrisiko, konkret skal håndteres. 5.2 Lovgivning Det overordnede lovgrundlag for beredskabsplanlægningen er beredskabsloven. Det kommunale beredskabs opgaver i henhold til beredskabsloven er følgende: Beredskabsloven 12. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 24. De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. Stk. 2. Forsvarsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab, jf. stk. 1, og rådgiver myndighederne. Forsvarsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder Side 14 af 18

15 25. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde. Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen. 57. Offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner skal udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem Kommunestyrelsesloven 22. Stk. 2. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. 5.3 Baggrund for Plan for Fortsat Drift Baggrunden for plan for fortsat drift er politik for fortsat drift og strategi for fortsat drift, som findes i henholdsvis bilag 1 og bilag Den administrative godkendelse af Plan for Fortsat Drift Beredskabschefen har, i tæt samarbejde med fagcheferne, det administrative ansvar for den samlede plans udarbejdelse. Koordinering af kriseplaner, oversigter og instrukser samt rettelser og ændringer heraf skal godkendes ad Beredskabschefen. 5.5 Struktur for Plan for Fortsat Drift Planen for fortsat drift i er opdelt i 3 dele: Generel del Bilag Kriseplaner Generel del: Beredskabsafdelingen har ansvaret for den generelle del og for at den bliver ajourført mindst én gang pr. valgperiode og derudover efter behov. I generel del gives en generel orientering og fælles informationer. Den generelle del er bygget op over de 4 kerneopgaver i krisestyringen: Aktivering og drift af krisestaben Krisekommunikation Informationshåndtering Koordinering af handlinger og ressourcer Bilag: I bilaget vil der være lister, skabeloner og instrukser, der skal bruges i forbindelse med, at der opstår en kritisk hændelse Side 15 af 18

16 5.5.3 Kriseplaner: Kriseplanerne er udarbejdet således, at de er et hjælpeværktøj til igangsætningsfasen ved en større ulykke eller katastrofesituation, og i situationer, hvor der skal besluttes og handles under tidspres i en stresset og unormal situation. 5.6 Oversigt over s plangrundlag Udover plan for fortsat drift, som består af en generel del, kriseplaner og bilag, findes der i kommunen en lang række lokale planer. De lokale planer, er planer for ekstraordinære hændelser, der varetages i egen fagenhed, institution m.m., oftest med egne ressourcer og fagenhedens serviceniveau vil ikke blive påvirket. Hvis den ekstraordinære hændelse påvirker serviceniveauet eller bliver tværfaglig, vil hændelsen kategoriseres som beredskabsniveau 1 eller 2, og kriseplanerne vil tages i brug. Nedenfor ses en oversigt over sammenhængen mellem de forskellige planer for. Plan for fortsat drift Generel del 1 Aktivering af krisestaben 2 Krisekommunikation 3 Informationshåndtering 4 Koordinering af handlinger og ressourcer 5 Appendiks Oversigt over kriseplaner Bilag Niveau D Lokale planer Skoler Dagsinstitutioner IT Alarmeringsfolderen Instrukser Skabeloner Lister Beredskabsniveau 1 eller 2 Kriseplan for ITnedbrud Sundhed og Omsorg Kriseplaner for indkvartering og forplejning Beredskabet Kriseplan for dagtilbud Dagtilbud Side 16 af 18

17 5.7 Ajourføring af Plan for Fortsat Drift og kriseplaner Kriseplanerne skal ajourføres én gang årligt af de af direktørerne udpegede ansvarlige chefer og ledere i underliggende fagenheder, på skoler, plejehjem og institutioner mv., som planerne gælder for. Tidspunkt for ajourføring skal fremgå af de enkelte kriseplaner. Både den generelle del, kriseplanerne og bilagene bør derudover revideres eller ajourføres når: Lovgivningen stiller krav om det Der er indikationer for, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det Kommunens organisation eller ansvarsområder ændres 5.8 Afprøvning af Plan for Fortsat Drift og kriseplaner Beredskabet skal mindst én gang årligt planlægge og gennemføre en øvelse, hvor plan for fortsat drift og nogle af kriseplanerne bliver brugt. Alle kriseplaner vil blive afprøvet mindst én gang over en periode på 4 år. Se bilag 10. Øvelser har til formål at træne medarbejderne, afprøve planerne, teste materiale og teknik. Øvelser er en god måde at lære håndtering af ekstraordinære hændelser. Medarbejder, planer og procedurer, materiel og teknologien samt samarbejdsrelationer bliver afprøvet og udviklet. Øvelserne bør forgå regelmæssigt og de bør variere, således at det er forskellige hændelsestyper og krisestyringsopgaver, derudover anbefales der være både interne og tværgående øvelser med fokus på at samarbejde. Øvelserne kan bestå af: Procedureøvelser Dilemmaøvelser Krisestyringsøvelser Fuldskalaøvelser Øvelserne bør evalueres af de involverede, og der bør tages stilling til om planerne skal ajourføres. 5.9 Evaluering Efter en kritisk hændelse/ulykke/situation, hvor den fortsatte drift ikke kunne opretholdes bør krisestabens indsats evalueres. Når indsatsen evalueres kan evalueringspunkterne jf. bilag 11 benyttes. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en skriftlig evalueringsrapport Side 17 af 18

18 Kriseplaner Liste over kriseplaner Krisestaben Kriseplan for alarmering af nøglepersoner under udarbejdelse Dagtilbud Kriseplan for dagtilbud under udarbejdelse Skole Kriseplan for skoler under udarbejdelse Familie Sundhed og Omsorg Kriseplan for ekstreme vejrsituationer under udarbejdelse Kriseplan for IT-nedbrud under udarbejdelse Kriseplan for strømsvigt under udarbejdelse Arbejdsmarked Kultur og Fritid Natur og Miljø Teknik og Byg Kriseplan for indkvartering og forplejning Kriseplan for indsats ved biologiske eller kemiske stoffer Center for Byrådsbetjening og Borgerservice Center for Økonomi og Personale Aktivering af psykologisk krisehjælp Center for Plan, HR og Udvikling Center for IT og Digitalisering Kriseplan for IT under udarbejdelse Bilagsliste 1. Politik for Fortsat Drift 2. Strategi for Fortsat Drift 3. Dagsorden til det første og efterfølgende stabsmøder 4. Krav til krisestabens mødelokale 5. Praktisk drift af stabsrum (under udarbejdelse) 6. Ressourceoversigt 7. Skema til overblik over ressourcer 8. Skabelon for Situationsbillede 9. Skabelon for situationsbog (Under udarbejdelse) 10. Plan for afholdelse af kriseøvelser 11. Evaluering af indsatsen 12. Kommunikationspolitik 13. Videokonference via SKYPE 14. Fastsættelse af kommunikationsopgaver 15. Kontaktliste Side 18 af 18

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013 Bornholms Regionskommune Plan for krisestaben 2013 November 2013 Indledning Formål Plan for krisestaben skal kunne anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at opretholde den daglige drift og

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Generel beredskabsplan Godkendt den xx.xx.201x Rev.: Nov13 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 22/10 2013 af Kenneth Achner Senest afprøvet: 25/4 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Aktivering og drift af Tønder Kommunes krisestab... 7

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Side : 1 / 40 Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 17. september 2013 Senest afprøvet: 4. september 2013 Side : 2 / 40 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formålet med Svendborg

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017

Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017 Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017 1 Forord Denne beredskabsplan er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens vejledning om beredskabsplanlægning samt de særlige forhold i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

For at opfylde sit formål som et praktisk redskab, skal en beredskabsplan være:

For at opfylde sit formål som et praktisk redskab, skal en beredskabsplan være: 8Beredskabsplaner Organisationer med ansvar for kritiske funktioner skal råde over en beredskabsplan. Formålet er at give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, som de kan bruge, når ekstraordinære

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Albertslund Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Dragør KOMMUNE Plan for fortsat drift Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Denne plan er tilrettelangt med det formål at kommunen organisatorisk kan håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som

Læs mere

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet:

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet: Billund Kommune Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september 2013 Senest ajourført:. Senest afprøvet: *Der er bibeholdt fagudtryk og forkortelser fra beredskabet i denne plan idet

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Frederiksberg Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Roskilde Kommune Generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Revideret d. 1 AUGUST 2013 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 4 2.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING... 4 2.2 BESKYTTELSESRUM OG SIKRINGSRUM...

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af beredskabsplan Plan for Fortsat Drift - for Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Godkendelse af beredskabsplan Plan for Fortsat Drift - for Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Beredskabskommissionen Teknik og Miljø Den 24. november 2009 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af beredskabsplan 2010-2013 Plan for

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som fx isvintre, orkaner, epidemier, problemer

Læs mere

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift August 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Ansvar 3 1.4 Planens gyldighedsområde 3 1.5 Planens centrale

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Bilag s Politik for fortsat drift Mariagerfjord - et trygt og sikkert sted Visionen for er, at området omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt sted at leve, bo og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Ballerup Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere