Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011."

Transkript

1 Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete tilbud Opsamling på fokusområder Tendenser & fremadrettede fokusområder Tilsynet føres efter servicelovens 148a stk. 2:.. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af 66, nr. 1, 2, 5 og 6, skal endvidere påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder forsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder, der er omfattet af 66, nr 5 og 6, skal omfatte mindst et uanmeldt tilsyn om året. Telefon Telefax

2 Konklusion og sammenfatning Konklusion vedr. tilsyn i 2011 Udvikling & Tilsyn fører tilsyn med en meget bred vifte af tilbud, fra døgntilbud til børn og unge med handicap, akutinstitutioner til opvækstmiljøer på udsatteområdet. Der har i 2011 været fokus på magtanvendelser og udarbejdelse af en ny dynamisk tilsynsmodel. Der er blandt andet som noget nyt i Esbjerg Kommune lavet interview med personale og de børn/unge der bor på institutionen Tilsynet viser, at det samlede tilbud i Esbjerg Kommune lever op til de krav, der beskrives i lovgivning, samt de rammer og vilkår som er beskrevet i de eksisterende tilbud. Der har ikke været forhold, der har givet anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. De private tilbud er alle i tæt dialog med tilsynsførende, og det vurderes, at det generelt set er kvalitative tilbud, der tilbydes. Tilsynet finder dog aktuelt, at der er brug for yderligere tilsyn ud fra den opmærksomhed, der har været fra medierne og ministeriet på området. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der samlet laver et eftersyn på de private opholdsteders godkendelser, organisering, bestyrelser, vedtægter og personalesituation. Generelt vedr. tilsyn Der føres det samme antal tilsyn på private tilbud og egne institutioner. Der føres årligt et anmeldt driftsorienteret tilsyn og ét uanmeldt tilsyn. Derudover er der mulighed for konsulent bistand, sparring og dialog omkring konkrete og generelle pædagogiske problemstillinger og udviklingstemaer på det enkelte tilbud. Der er udarbejdet en skabelon for afrapportering ved uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn har ligget i tidsrummet mellem kl , dette for at møde flest børn og unge. Det anmeldte driftsorienterede tilsyn er tilrettelagt i et årshjul. Den enkelte institution orienteres 6 uger forinden. Der udarbejdet skabelon for dagsorden og tilsynsrapport. Der er mulighed for at indhente skriftligt materiale forud for tilsynet. De anmeldte tilsyn indeholder følgende faste elementer: Godkendelse / Tilbudsportalen Målgruppe Fysiske rammer Økonomi Medicinhåndtering Magtanvendelser - 2 -

3 Personale Pædagogik APV Det fremadrettede perspektiv Udover de faste elementer i tilsynet er der mulighed for at udpege yderligere fokus områder. Ved driftsorienterede tilsyn deltager to pædagogiske konsulenter. Tilsynet er tilrettelagt således, at der startes med interview af ledelsen, 1½ time, interview med medarbejdere, 1½ time, efterfulgt af interview med de unge/ børnene og deltagelse i aktiviteter/samvær på afdelingerne. Ved interview med de unge spørges ind til deres hverdag på institutionen, blandt andet, hvordan de bliver vækket, deltager de i madlavning, og er de medbestemmende i mad valg. Der interviewes omkring samvær med deres familie/netværk, både i eget hjem og på institutionen, om de er glade for at gå i deres skole, om de har nogle fritidsinteresser, eller måske har ønske derom, hvad de er glade for på institutionen, og om der er noget de kunne ønske sig anderledes. Der interviewes omkring, de har oplevet magtanvendelse, om der er husregler på institutionen, der er svære at efterleve. Tilsynet kommer også omkring, om der er nogle voksen de har tillid til, og kan snakke med om deres problemstillinger, om de oplever, de er medbestemmende i deres eget liv, både på institutionen og i forhold til beslutninger, der bliver taget fra deres rådgiver. Vi spørger dem om deres socialrådgiver kommer og snakker med dem to gange om året(det personrettede tilsyn). Efter interviewet drøftes de tilsynsførendes oplevelser med ledelsen, hvis der er konkrete problemstillinger vedr. en ung drøftes dette i samarbejde med den unge. De godkendte private tilbud til børn & unge i Esbjerg Kommune, der er ført tilsyn med i 2011, er: Helheden 8 pladser (Unge med psykiatriske problemstillinger) Det Gamle Mejeri 5 pladser (Sent udviklede unge) Lærlingehuset 8 pladser (Unge med misbrug) Kollektivet Hunderup 6 pladser pt. godkendt til 2 ekstra (Unge med sociale problemstillinger) Fonden Vita 24 pladser til weekendaflastning (6 unge pr. weekend, unge med aspergers/ - 3 -

4 autisme diagnoser) Fonden Vita 4 pladser til weekendaflastning (1-1 aflastning, unge med aspergers / autisme diagnoser) Skole Familiehuset 8 børn & familier (Familie dagbehandling, inkl. skole) Egne institutioner i Esbjerg Kommune, der er ført tilsyn med i 2011, er: Døgncentret for børn og unge DCBU: Ulvevej / Bakkevej 4 8 pladser (Akut institution år) Nordstjernen 8 pladser (Akut institution 6 12 år) Sydstjernen 8 pladser (Opvækstmiljø) Stjerneskuddet 4 pladser (Søskende institution ophører 31/3 2012) Mor/barn ophold Midlertidig godkendt til 3 pladser i 2012 Holsted Ikke fastsat antal pladser (Projekt afdeling) Ribegade 6 pladser (Unge eksperimenterende med stoffer) Askekrattet: Askekrattet 1 8 pladser (Unge med psykiatriske problemstillinger) Topsand 6 pladser (Opvækstmiljø) Ungehuset Hyblerne 8 pladser (Bo tilbud for unge) Familieværksted Syd Pusterummet 8 pladser (Aflastning i weekend) Rabu (Handicapcenter fra 1. oktober 2011) Bøge Alle 1 7 pladser (Handicap - døgntilbud) Bøge Alle 5 8 pladser (Handicap- døgntilbud) Bøge Alle 7 8 pladser (Handicap- døgntilbud) Bøge Alle 9 8 pladser (Handicap- døgntilbud) Bøge Alle 11 4 pladser (3 årig projekt overgang til voksen) - 4 -

5 Gl. By Strandvej 8 pladser (Handicap- døgntilbud) Kornvangen Nord 16 pladser (Specialbørnehave) Kornvangen Syd 8 pladser (Specialbørnehave) Uddybning af fokus ft. de konkrete tilbud Vedr. Lærlingehuset er der modtaget klager fra en forælder, anden anbringende kommune, og en ledende sygeplejerske. Der er fra tilsynet ekstra tilsyn og fokus på de konkrete klagepunkter, samt opmærksomhed på den pædagogiske praksis. Der har været afholdt møde med den anbringende kommune sagen er afsluttet. Vedr. Mor/barn er der modtaget klage via advokat fra en moder, der er indskrevet. Der er fokus på klagepunkterne, og der er iværksat initiativer for at kvalificere tilbuddet. På handicap området er der 1. oktober 2012 etableret et handicapcenter, der står for den samlede indsats for børn med handicap både på døgn- og dagtilbudsområdet. Der er igangsat et kvalitetsudviklingsprojekt, der undersøger hvilke muligheder der er for at tilbyde kommunalt aflastningstilbud og bo træning samt andre relevante tiltag i dagtilbud som klubtilbud og voksenbarnepige. Tilsynet på handicapcentret viser at der er en høj faglighed. Der arbejdes pædagogisk og behandlingsmæssigt i et bredt felt, med mange forskellige diagnoser og problemstillinger. De fysiske rammer på Gammelby Strandvej er ikke optimale, især toiletforholdene er problematiske, hvor op til 4 beboer deler toilet og bad. Det er besluttet at Gammelby Strandvej afdelingen skal flyttes til Ribe. Ved flytning af afdelingen er det besluttet at afdelingen etableres for 6 unge med autisme, der har behov for døgntilbud. Akutafdelingerne har haft overbelægning en stor del af året, nogle børn/unge har haft længere ophold her. Tilbuddene Ribegade og Holsted er med i kvalitetsudviklingsprojekter, hvor formålet er at kortlægge det nuværende tilbud, kvalificere det fremadrettet og fastlægge et politisk vedtaget serviceniveau for tilbuddet. Opsamling på fokusområder Handicapcentret - 5 -

6 I forhold til magtanvendelser har der været en åben dialog med personale og ledelse med drøftelse af konkrete og generelle udfordringer vedr. magt i forbindelse med børnene/de unges hygiejne. Problemstillinger der vedrørende de fysiske rammer på toiletterne på Gammelby Strandvej, søges imødegået så vidt muligt af pædagogiske veje, indtil de nye fysiske rammer er etableret i Ribe. DCBU I forbindelse med ikke godkendte magtanvendelser på nogle af DCBU s afdelinger i 2010, har der været afholdt faste månedlige møder mellem tilsynskonsulent og forstander i Dette med henblik på at følge op på de besluttede tiltag. Fra 2012 føres der det almene tilsyn med DCBU. Akutanbringelser Der findes en problematik vedrørende overbelægning, og en problematik om børn/unge, der har længere ophold på akutinstitutioner. For at ændre på disse problemstillinger, er der beskrevet en ny visitationsmodel, der forventes igangsat med udgangen af april Modellen skal være med til at sikre anbringelser sker på den institution, der har det mest kvalificerede tilbud til den pågældende målgruppe, at der er fokus på opfølgning på anbringelser på akutafdelingerne, så der sørges for et permanent tilbud/hjemgivelse, og at der er bevidsthed om den samlede økonomiske udgift i ft det/de visiterede tilbud. Private opholdssteder I forhold til en konkret henvendelse vedr. Helheden og ud fra det fokus, der har været/er på private opholdsteders økonomi og brug af kommunale midler i medierne, er der nedsat en arbejdsgruppe, der samlet laver et eftersyn på de private opholdsteders godkendelser, organisering, bestyrelser, vedtægter og personalesituation. Tendenser & fremadrettede fokusområder Den fremadrettede organisering af de kommunale tilbud Den 1. januar 2012 organiseres tilbudssiden i Familie i 3 ressourcecentre: Handicapcenter, som tidligere er beskrevet. Børnecenter, hvor der er en indgang til dag- og døgntilbud for børn i alderen 0 12 år. Ungecenter, hvor der er en indgang til dag- og døgntilbud til unge fra år

7 Der er påbegyndt flere kvalitetsudviklingsprojekter, for at kvalificere de fremadrettede tilbud til børn og unge i Esbjerg Kommune. Det er tilsynets vurdering at den nye organisering og kvalitetsudviklingsprojekterne er med til at højne det samlede pædagogiske og behandlingsmæssige niveau. Godkendelser af private opholdsteder I 2011 har der ikke været ansøgninger om nye godkendelser. Det er besluttet at den fastlagte procedure, der er for godkendelser af nye private tilbud, fastholdes fremadrettet. Det er desuden besluttet at godkendelse og tilsyn på enkeltmandsprojekter fremadrettet varetages af Udvikling & Tilsyn. Inddragelse af nyeste viden Tilsynskonsulenterne er meget opmærksomme på det enkeltes tilbuds beskrevne pædagogik og behandlingsmetoder. Der vil være fokus på at få inddraget den nyeste viden fra forskning og evidens på de enkelte tilbud for at kvalificere tilbuddene. Der er drøftet forskellige muligheder for tema dage med eksterne og interne oplægsholdere.. Visitationsmodel En ny visitationsmodel forventes at træde i kraft med ultimo april, hvor Udvikling & Tilsyn godkender visitationer til døgntilbud. Dette betyder at Udvikling & Tilsyn kommer til at have en meget stor viden om, hvilke behov der ses hos døgnanbragte udsatte og handicappede børn/unge i Esbjerg Kommune, og kan understøtte Tilbudssiden i at modsvare disse behov. Der vil desuden også være fokus på pædagogik, behandlingsmetoder og økonomi på de døgninstitutioner, der benyttes uden for Esbjerg Kommune. Således igangsættes et kvalitetsudviklingsarbejde med at udarbejde hvilke standarder Esbjerg Kommune har i ft tilbud, der benyttes uden for kommunegrænsen. Fusion med klubområdet, SSP og Ungdomsskolen Familie er fra 1. januar 2012 fusioneret med klubområdet, SSP og Ungdomsskolen og er blevet til Familie & Forebyggelse. Dette betyder, at tilsynet på klubber og ungdomsskole nu er under Familie & Forebyggelse, men løses decentralt. Udvikling & Tilsyn tager initiativ til at etablere netværk på tværs af centrale og decentrale konsulenter. Generelle fokusområder i 2012 Der vil i 2012 forsat være opmærksomhed på magtanvendelser og som nyt fokus punkt, vil der være særlig opmærksomhed på samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere Pædagogiske Konsulenter Hanne Hvitved og Lone Bjerg - 7 -

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere