ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side Hvad er palliativ indsats? , : Værdigrundlag Formål Hospicefilosofien Visitationskriterier for på... 7 Personale s aktiviteter: Patientdata Frivillige tilknyttet Børn og sorg Temadage Psykologfunktionen Sekretærfunktionen Uddannelses- og undervisningsaktiviteter Samarbejde mellem i Århus, Randers og Silkeborg Visioner

3 Indledning blev etableret i september Dette er teamets første årsrapport og vil derfor også være en introduktion til palliativ indsats for og dets optageområde. Siden midten af 1990`erne har der været fokus på den palliative indsats i Danmark og således også i Århus Amt. På baggrund af udredningsrapporten Terminal pleje blev Smerteteamet ved en realitet i Dette bestod af smertesygeplejersker og anæstesioverlæge. I 2001 blev der ansat palliationssygeplejerske på Parenkymkirurgisk Afdeling. I 2003 fusionerede Smerteteam og palliationssygeplejerske, og blev dannet. Teamet blev i 2004 udvidet med en fysioterapeut og en psykolog, og desuden er sygehusets sygehuspræst og socialrådgivere tilknyttet. I 2005 blev en sekretær ansat. Teamet flyttede samtidigt til eget hus på Falkevej 9, hvilket har givet teamet gode fysiske rammer at arbejde i. I Århus Amt har den palliative indsats været et prioriteret område gennem de seneste år, og der er nu etableret 3 palliative team i Århus Amt, et på Århus Sygehus (1999), et på Randers Centralsygehus (2004) og et på (2003). Dette har givet mulighed for en ensartet palliativ indsats i hele amtet. De tre team har i 2004 etableret et formaliseret samarbejde såvel organisatorisk som fagligt. Grundet mange arbejdsopgaver er årsrapporten for 2005 og 2006 slået sammen i en rapport. Det giver til gengæld læseren mulighed for en direkte sammenligning af aktiviteten i årene. I forbindelse med regionsdannelsen og amternes nedlæggelse har pr ændret navn til Regionshospitalet Silkeborg. 2

4 Hvad er palliativ indsats? Den palliative indsats blev defineret af WHO for første gang i 1990 og redefineret i 2002: Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med alvorlig, livstruende sygdom ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering samt behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykologisk, social og åndelig art. Den palliative indsats: Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer. Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces. Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden. Integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter. Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden. Anvender en tværfaglig, teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier inklusiv støtte i sorgen om nødvendigt. Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer. Indenfor palliationen er teamets indsats rettet mod: At lindre smerter og andre symptomer og integrere psykiske, psykosociale og sjælelige aspekter af patients pleje. Et støttesystem som hjælper patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden Et støttesystem som hjælper familien til at mestre situationen under patientens sygdom og igennem sorgforløbet. For at kunne indfri disse opgaver er det af stor betydning, at der eksisterer et tværfagligt samarbejde, også tværsektorielt. Dette er en forudsætning for, at vi sam- 3

5 men kan løfte opgaverne på et højt fagligt niveau til gavn for patienten og dennes pårørende. Kvaliteten af den palliative indsats sikres gennem et veludbygget og formaliseret, tværfagligt samarbejde mellem egen læge, hjemmeplejen, plejehjem, sygehus og den palliative ekspertfunktion. 4

6 på er et selvstændigt afsnit i Anæstesiologisk Afdeling,, og er placeret i eget hus på Falkevej 9 i Silkeborg. har funktion såvel på sygehuset som i hele sygehusets optageområde. Værdigrundlag: arbejder ud fra de fælles værdier, der er for : Høj faglig kvalitet: Vi tilbyder høj faglig kvalitet. Vi tager udgangspunkt i patientens ønsker, behov og vilkår, så patienten får viden og grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger. Vi deltager i den optimale problemløsning for den terminalt syge patient/pårørende på sygehuset eller i patientens hjem. Respekt: Vi respekterer patientens behov, ønsker og vilkår. Vi respekterer de pårørendes behov, ønsker og vilkår. Vi respekterer hinanden og hinandens kompetencer på tværs af faggrupper. Vi respekterer samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Ansvarlighed: Vi udviser den største grad af ansvarlighed, når det gælder patientens liv og helbred. Ansvarligheden gælder også i forhold til kolleger og mellemledere og medarbejdere. Engagement: Vi er engagerede i vores arbejde. Vores engagement er en forudsætning for, at det kan lykkes at skabe et godt og sammenhængende patientforløb. 5

7 Tryghed: Vi ønsker, at patienter, pårørende og ansatte er trygge, når de er på sygehuset. Vi fremtræder imødekommende ved alle henvendelser til teamet. Vi møder patienter, pårørende og hinanden med omsorg og empati. Vi udviser social ansvarlighed og har en rar omgangstone. har en stor berøringsflade med såvel patienter, pårørende som sundhedspersonale i primær- og sekundærsektor, og derfor er det af stor betydning at kunne arbejde ud fra ovenstående værdigrundlag. Formål Teamets overordnede formål er at sikre den bedst mulige livskvalitet for mennesker med alvorlig, uhelbredelig, livstruende sygdom og deres nærmeste pårørende. på arbejder ud fra WHO s definition af palliativ indsats (se side 3). Vi tager udgangspunkt i Total smertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien, hvor der tages hånd om patientens fysiske, sociale, psykiske og eksistentielle smerter. Det er naturligt at arbejde ud fra såvel denne som WHO s definition på palliativ indsats. Hospicefilosofien Hospice-filosofien tager udgangspunkt i, at syge og døende skal have den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid og en værdig livsafslutning. Plejen af patienten er helhedspræget og omfatter de samlede fysiske, psykologiske, sociale og åndelige behov. Hensigten er hverken at afkorte eller forlænge liv, men at hjælpe patienten og pårørende med et støtte-system til at leve så aktivt som muligt med visheden om, at døden er nært forestående. Det er en grundlæggende holdning, at omsorgen omhandler både patientens og dennes pårørende og efterladte. Patientens skal oppebære sin fulde selvbestem- 6

8 melsesret og valgfrihed til, hvilket sted og på hvilken måde den sidste tid skal være. Teamet varetager behandling, rådgivning og støtte til lindring af fysiske symptomer og psyko sociale problemstillinger. Funktionen finder sted i hjemmet, ved ambulante besøg, på sengeafdelingen og ved telefonkontakter. Opgaven løses i et tæt samarbejde med egen læge og hjemmesygeplejersken samt sygehusafdelingens læge og sygeplejerske. Visitationskriterier for på Målgruppen er: Patienter med livstruende, uhelbredelig sygdom og en kompleks problemstilling. Visitationskriterier: Patienten skal have en uhelbredelig sygdom, der involverer en kompliceret palliativ problemstilling. Patienten skal være informeret om sygdommens karakter, og at helbredende behandling ikke er mulig samt vide, at teamet yder lindrende pleje og behandling. Patienten skal bo indenfor optageområde. Indsatsen fra teamet bliver koordineret i tæt samarbejde med praktiserende læge, hjemmeplejen og stamafdelingen. Henvisningen skal indeholde: Patientdata, adresse og telefonnummer. Henvisningsdiagnose. Kort beskrivelse af sygehistorie og almentilstand. Formulering af patientens aktuelle problemstilling og formålet med henvisningen. Social anamnese. Oplysning om specielle sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov, m.v.). Patienten henvises af sygehus- eller praktiserende læge via skriftlig henvisning til Det Palliative Team. I forbindelse med udskrivelse, hvor en afdeling har henvist til, skal egen læge informeres og være enig i henvisningen. 7

9 Alle henvisninger vurderes hurtigst muligt, og 1. visitationssamtale kan som regel finde sted indenfor få dage. Ved 1. patientkontakt tilstræbes, at både læge og sygeplejerske er til stede. Efter visitationssamtalen vurderes, hvilke af teamets faggrupper, der er relevante at inddrage i forløbet. Efter patientens død tilbydes den/de efterladte 2 opfølgende samtaler, som vil være ca. 3-4 uger og 3-4 måneder efter dødsfaldet. Samtalen har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalen vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte, som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Det er altid kontaktsygeplejersken, der har den opfølgende kontakt, i specielle tilfælde er lægen tilstede. Personale Overlæge: Overlæge: Poul Lenler-Petersen Nils Tjelldén Sygeplejerske: Sygeplejerske: Sygeplejerske: Connie Mørk Dorte Nielsen Karin Stengaard Fysioterapeut: Jacob Buchreitz indtil 1. februar 2006, Karen Thøgersen fra 1. april 2006 Psykolog: Helga Schrader indtil 1. marts 2006 Janne Høgh fra 1. juni 2006 Sekretær: Anne Marie Lolck Sygehuspræst: Christian Højlund Sygehus socialrådgiver: Birte Mønsted Susanne Skovager 8

10 Aktuelt består medarbejderstaben således af 2 overlæger med i alt 3 dage ugentligt, 3 sygeplejersker på 34 timer ugentligt, 1 psykolog 20 timer ugentligt, 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt, 1 sekretær 20 timer ugentligt. Præsten og socialrådgiverne er ansat på sygehuset. I 2005 flyttede til huset på Falkevej 9, hvor teamet blev samlet, og der blev indrettet behandler-/undersøgelsesrum til fysioterapeut og læge. 9

11 s aktiviteter Patientdata Patienter, der er behandlet/vurderet Kontakter i alt: Heraf: Telefonkontakter m. pt Tilsyn/ydelser til indlagte Besøg/hjemmebesøg Professionelle m.v Kontakter vedr. mors ptt Patienter, der døde Antallet af patienter, der er vurderet og behandlet, er i det væsentlige konstant i 2005 og Der er et let fald i det samlede antal kontakter. Årsagen til dette er formentligt, at 2006 har været under indflydelse af skift i terapeutgruppen og dermed vakancer samt af fravær i sygeplejegruppen på grund af orlov. Frivillige tilknyttet I marts 2005 startede et 1-årigt pilotprojekt vedrørende tilbud til patienter/pårørende om en frivillig støtteperson i hjemmet. Forud var truffet en aftale mellem ved, Kræftrådgivningen i Århus og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Silkeborg. Formålet var at få erfaringer i form af muligheder og begrænsninger i de frivilliges indsats i samt at afdække behov for ressourcer til ledelse, koordinering, økonomi m.v. Frivilligkoordinator i Kræftrådgivningen i Århus har haft til opgave at rekruttere og kvalificere frivillige samt i samarbejde med s kontaktperson at yde supervision til gruppen ca. hver anden måned. s opgaver har været at stille en kontaktperson blandt personalet til rådighed. Samme kontaktperson deltager i møder med de frivillige ca. hver anden måned. Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling har til opgave at varetage de administrative opgaver i form af rejsning af økonomiske midler samt diverse administrative opgaver. 10

12 Der er kvalificeret 4 frivillige til teamet; den ene rekrutteres til patienter i Skanderborg. Alle har selv været opsøgende i forhold til at henvende sig med ønske om at være frivillig. De frivilliges opgaver er konkret aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. I perioden marts marts 2006 har 11 patienter og deres pårørende haft glæde af tilknytning af en frivillig til hjemmet. I 7 tilfælde drejede det sig om aflastning af en pårørende, således at en f.eks. kunne bevare en fast ugedag med engelsk undervisning, og en anden kunne mødes med venner m.m. I 2 tilfælde har en frivillig været til stede om natten, således at den pårørende har kunnet få en god nats søvn en vågekonelignende funktion. 4 patienter har haft en frivillig som besøgsven en at tale med og med mulighed for eksempelvis en tur i kørestol i det fri. I forbindelse med evaluering af pilotprojektet primo 2006 er vi i teamet blevet enige om at gøre Frivillige tilknyttet til et permanent tilbud for patienter i eget hjem. De frivillige har tydeligvis været til stor glæde og støtte i de familier, som de har været tilknyttet. For de frivilliges kontaktpersonen i teamet har det ressourcemæssigt været overkommeligt. I 2006 har 12 patienter og deres familier haft glæde af ordningen. For 8 patienter drejede det sig om en frivillig som besøgsven og for 4 patienters vedkommende havde den pårørende behov for aflastning i forhold til at kunne være væk fra hjemmet nogle timer. Børn og sorg I november 2004 afholdtes en temadag om børn og sorg arrangeret af Palliativt Team i samarbejde med en praktiserende læge og en områdeleder fra hjemmeplejen. Arrangementet henvendte sig til sygehusets medarbejdere, hjemmeplejen, praktiserende læger, skoler og daginstitutioner samt præster i sygehusets optageområde. Temadagens formål var at formidle viden og indsigt om børn og sorg, om hvor man kan hente hjælp samt, hvordan man kan samarbejde tværsektorielt. 11

13 I foråret 2005 blev på initiativ fra nedsat en tværfaglig gruppe bestående af en ledende sundhedsplejerske, en praktiserende læge, en præst og en sygeplejerske fra. Formålet med gruppen var at medvirke til en tydeliggørelse af hvilke tilbud, der var i optageområdet for til børn og unge, som har mistet en forælder i forbindelse med pludselig død eller i forbindelse med alvorlig sygdom. På møderne har været drøftet hvilke støttetilbud, der er til børn og unge i Silkeborg. Der har været kontakt til Marie Munch, den ene af foredragsholderne på temadagen vedrørende børn og sorg, med henblik på at høre nærmere om hendes funktion som sorg-krisekonsulent for børn og unge i Karlebo kommune. Den ledende sundhedsplejerske har givet udtryk for, at der er mulighed for at afse 4 timer ugtl. til en af sundhedsplejerskerne til at varetage en støttefunktion i forhold til børn og unge, der enten har en alvorligt syg forælder eller en forælder, der er død pludseligt eller pga. alvorlig sygdom. Desuden er det tanken, at der skal være 2 kontaktpersoner, som familier og professionelle kan kontakte med henblik på råd og vejledning om støttetilbud til børn og unge i ovennævnte situationer. Disse 2 kontaktpersoner tænkes at skulle være en sygeplejerske fra og sundhedsplejersken, som har funktion som sorg-krisekonsulent. Der er udarbejdet en skrivelse med oversigt over forskellige støttetilbud i Silkeborg, og det var tanken at tilføje dette som link på kommunens pjece SORG. Møderne er holdt i sidste halvdel af 2005 og indtil efterår 2006, hvor projektet af forskellige årsager stilles i bero, indtil den nye Silkeborg Kommune er kommet i gang fra år Temadage Siden 2002 har en tværfaglig gruppe arrangeret temaeftermiddage/aftener 1 2 gange årligt for såvel primær- som sekundærsektoren. Arbejdsgruppen består p.t. af: Fra Connie Mørk og Christian Højlund. Praktiserende læge Inga Lunde. Repræsentant fra primærsektoren områdeleder Tove Bendixen. Sognepræst Leif Kristiansen. 12

14 I foråret 2005 var emnet: De gamle og døden slipper omsorgen op?. Foredragsholder var Marianne Metz Mørk, overlæge i palliation og geriatri, i dialog med Inga Marie Lunde, praktiserende læge. Det blev en spændende aften, hvor forskellige temaer blev diskuteret: Værdien af, at der ydes omsorg, så den gamle kan bevare værdigheden. Hvad giver livskvalitet til den syge, svage og gamle? Får gamle, palliative patienter samme omsorg som yngre, palliative patienter? Marianne Metz Mørk havde en smuk samling af kunst med på dias, som illustrerede ovenstående problematikker. I foråret 2006 var emnet: Afmagtens styrke at reflektere håbet ind i afmagtens landskab. Foredragsholder var Preben Kok, sygehuspræst på Vejle sygehus. Et sigende og fængslende foredrag, hvor håbløsheden og magtesløsheden var omdrejningspunktet. I efteråret 2006 var emnet: Møde med den ubærligt lidende oplæg ved Kirsten Dalager Buur, sygehuspræst i Det Palliative Team, Århus og Hospice Søholm, samt Lidelsesbiller lidelsen spejlet i kunsten ved Christian Højlund sygehuspræst Silkeborg Centralsygehus. Dette arrangement blev aflyst pga. manglende tilmelding. Psykologfunktionen Som led i udvidelsen af s tværfaglighed blev der den besat en nyoprettet funktion som klinisk psykolog i på Randers Centralsygehus. Funktionen blev delt mellem Randers Centralsygehus og Silkeborg Centralsygehus med hhv. 22 og 15 t./uge. Psykologen varetager såvel opgaver i forhold til den direkte og den indirekte patientkontakt og er et aktivt medlem i det tværfaglige samarbejde. Der har været følgende arbejdsområder: Direkte patient- og pårørendekontakt: Afklaring af behov for og psykologisk støtte af patienter henvist til Palliativt Team. Afklaring af behov for og psykologisk behandling/støtte af pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Støtte med meget kort varsel i kritiske situationer. 13

15 Indirekte patientstøtte: Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger i vanskelige sager. Undervisning af personale i psykologisk relevante emner udbrændthed, stress, afmagt, kommunikation, den vanskelige samtale m.v. Hurtig indsats overfor personale i særligt belastende forløb eller efter særligt dramatiske hændelser/dødsfald. Psykologfunktionen blev den 1. juni 2006 overtaget af psykolog Janne Høgh, som fortsatte i den kombinerede stilling med Randers Centralsygehus. Med virkning fra 1. december 2006 er Janne Høgh udelukkende ansat ved, Silkeborg Centralsygehus, i en 20 timers stilling. Sekretærfunktionen 1. juni 2005 blev Anne Marie Lolck ansat som sekretær i teamet 20 timer ugentligt. Den primære arbejdsopgave var at få struktureret journalsystemet, udarbejdet diverse skabeloner og pjecer samt opbygget arbejdsplaner og breve i Grønt System. Registreringsprocedurer blev revideret, og sekretæren var med i en arbejdsgruppe nedsat af de palliative team i Århus Amt mhp. at opnå en ensartet registrering i disse. Desuden deltog sekretæren i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen angående udarbejdelse af nye DRG-grupper for palliative team overtog sekretæren skrivearbejdet i journalen for teamet. Øvrige arbejdsopgaver er: Opretter/afslutter patientforløb og journaler. Indhenter journaloplysninger. Registrerer i Grønt System. Trækker statistikker. Redigerer/renskriver forskelligt materiale omkring retningslinjer og undervisningsmateriale. Varetager telefonpasning. Bestiller depotvarer. Vedligeholder printer og fax. Er kontaktperson til sygehusets IT-afdeling og Teknisk Afdeling. Har en koordinerende/adviserende funktion i teamet. Deltager med de øvrige i teamet i møder/konferencer. 14

16 Uddannelses- og undervisningsaktiviteter 2005 Uddannelsesforløb: Diplomuddannelse: Modul: Rehabilitering og habilitering i forhold til smerteproblematikker. Mennesker med smerter. Modul: Palliativ indsats. Afslutning af 2-årig terapeutisk uddannelse med fokus på: Tab Sorg Forandring, Sociale højskole. Afslutning af 2-årig grunduddannelse i sjælesorg og gestaltterapi, Bent Falk. Opstart af 2-årig uddannelse: Nordisk specialist kursus for palliativ medicin for læger. Kurser og kongresdeltagelse: 1 medarbejder deltog i den 7. Nordiske kongres for Palliativ Vård, Århus. 3 medarbejdere deltog i akupunktur-kursus af 2 timers varighed. 1 medarbejder deltog i akupunktur-kursus af 8 timers varighed. 2 medarbejdere deltog i den Nationale Kongres, Foreningen for Palliativ Indsats. 1 medarbejder deltog i temadag Når verden bryder sammen om børns sorg i forbindelse med død, sygdom eller andre tab v./ seminarer.dk. 1 medarbejder 3 dages studiebesøg i Sct. Lukasstiftelsens Hjemmehospice. Undervisningsopgaver: Smerter og smertebehandling, Sygeplejeskolen, forår og efterår. Smerter og smertebehandling, Social- og Sundhedsskolen. Afholdelse af temaeftermiddag/aften i samarbejde med primærsektor. Der afholdes normalt et forårs- og efterårsarrangement i samarbejde med repræsentanter fra primærsektor. Gruppen er etableret i 2002 og arrangementerne afholdt siden da med forskellige, aktuelle emner. Forårsarrangement 2005: De gamle og døden slipper omsorgen op? med Marianne Metz Mørk og Inga Marie Lunde Uddannelses- og undervisningsaktiviteter: Uddannelsesforløb: Opstart af 4 årig familieterapeutisk uddannelse, SIF. Fortsættelse af 2-årig uddannelse: Nordisk specialistkursus for palliativ medicin for læger. 15

17 Opstart af 1-årigt kursus i gruppeanalyse, Institut for Gruppeanalyse. Kurser og kongresdeltagelse: 4 medarbejdere deltog i symposiet: Supportive Care in Cancer. 2 medarbejdere deltog i 2 dages kursus i Etik og kommunikation. 2 medarbejdere deltog i temadag om Børn som pårørende til alvorligt syge. 6 medarbejdere deltog i temadag om: Humor som stressforebyggelse på hospitalet. 2 medarbejdere deltog i 2-dages kursus for smertesygeplejersker. 1 medarbejder deltog 2 gange i kurser for sygeplejersker med palliativ ekspertise. 1 medarbejder deltog 2 gange i temadag, Nationalt forum for onkologiske og palliative psykologer. 2 medarbejdere deltog i palliationstræf. Undervisningsopgaver: Smerte og smertebehandling, Social og sundhedsskolen Århus. Smerte og smertebehandling, Sygeplejeskolen, forår og efterår. Temaeftermiddag om kommunikation, sundhedspersonale. Afholdelse af temaaften i samarbejde med primærsektoren: Forårsarrangement: Afmagtens styrke at reflektere håbet ind i afmagtens landskab ved sygehuspræst Preben Kok. 16

18 Samarbejde mellem i Århus, Randers og Silkeborg Der er nu tre palliative team i Århus Amt, hvilket indebærer, at der er et specialiseret tilbud i hele amtet, og borgerne har mulighed for at gøre brug af dette tilbud uanset bopæl. De tre team mødtes ca. tre gange årligt med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Der er således udarbejdet næsten enslydende visitationskriterier, samarbejdet med de praktiserende læger varetages på samme måde, og der er etableret smidige samarbejdsaftaler imellem de enkelte team. Aktuelt arbejdes der på at udarbejde fælles kliniske retningslinier for den palliative indsats. I efteråret blev der afholdt 2 møder, hvor de Palliative Team og repræsentanter fra Hospicer i den kommende Region Midt deltog med henblik på optimering af det fremtidige samarbejde. I 2006 er samarbejdet yderligere blevet formaliseret. I januar blev der oprettet en styregruppe bestående af repræsentanter fra hvert og Hospicer i Region Midt. Samtidig blev der nedsat et eksternt og internt uddannelsesudvalg, som er bredt repræsenteret, såvel fagligt som geografisk. Emner, som har været behandlet på møder: DRG registrering Fælles Forum for Palliative Team og Hospicer på landsplan Fælles ansøgning til hospicepuljen Udbredning af nøglepersonuddannelsen for sygeplejersker til den øvrige region Landsdækkende klinisk database (Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital). Det tætte samarbejde mellem de Palliative Team i Århus Amt er således udvidet til hele Region Midt med fælles undervisning og fælles udviklingsmøder. 17

19 Visioner varetager det palliative område på det højeste faglige niveau. Palliativt Team deltager i behandlingen og fremstår som konsulenter med særlig ekspertise overfor patienter og plejepersonale på såvel hospice som på regionens sygehuse. Patientgrundlaget er udvidet til at omfatte palliativ terapi af patienter med benigne sygdomme som f.eks. kronisk lungeinsufficiens og kroniske hjertepatienter, hvor yderligere behandling kun er lindrende. har mulighed for at råde over palliative senge på sygehusene, således at der altid sikres den størst mulige tryghed for patienterne. er fortsat udgående fra sygehuset med hovedsigtet at behandle så mange patienter som muligt i eget hjem. Hospice defineres i denne sammenhæng som et hus, der rummer omsorg og livskvalitet til mennesker ved livets afslutning samt til pårørende. En kvalitet som kan være vanskelig for det øvrige behandlingssystem at opnå. Varigheden af opholdet er derfor behovsbestemt og ikke tidsbestemt. Alle personalegrupper opnår ved hjælp af regelmæssig efteruddannelse og individuel såvel som gruppe supervision at sikre den faglige kvalitet og den individuelle robusthed, som er nødvendig for at kunne favne området. Personalegruppen består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, præster, diætister og musikterapeuter. Alle personalegrupper planlægger og udvikler dels eget fagområde samt teamfunktionen kontinuerligt. Alle personalegrupper deltager regelmæssigt i uddannelse af andre personalegrupper Efterskrift på videreføres fra 1. januar 2007 som Palliativt Team, Regionshospitalet Silkeborg, og indgår herefter i den nye Region Midt. ser, som et veletableret team, frem mod de nye udfordringer, som forventes i forbindelse med regionsdannelsen og de nye organisationsforandringer, denne vil medføre. 18

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Lisbeth Langkilde Marianne Marie Vinther Karen Margrethe Nielsen Malene Hoxer Juul Anne Nissen 7. maj 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland 2013 Rapport om hospitalspræsters arbejde Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland Rapport om hospitalspræsters arbejde Indhold Om denne rapport - side 4 Hospitalspræsternes ansættelse

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2001 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Kvantitative data vedr. patienter... side 3 Hospiceprogrammer i den danske velfærdsstat

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere