Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering København N Nr.: Dato: APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl INDLEDNING 1. Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til årets ordinære generalforsamling. VALG AF DIRIGENT 2. Bestyrelsen foreslog foreningen administrator advokat Leif Erlandsen som dirigent. Leif Erlandsen blev enstemmigt valgt som dirigent. 3. Dirigenten konstaterede: a. 10 ud af 12 andelshavere var fremmødt b. 1 Andelshaver var repræsenteret ved fuldmagt. c. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt d. Indkaldelsen var i overensstemmelse med foreningens vedtægterne e. Formanden Henning Jerichau ville tage referat i sekretærens fravær. 4. Dirigenten erklærede med forsamlingens samtykke generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Formand Henning J. Jerichau Telefon: Næstformand Niels Radisch Telefon: Sekretær Lisbeth Rømer Telefon: E.mail:

2 Dirigenten gav herefter ordet til formanden for at denne kunne forelægge bestyrelsens beretning. BERETNING 6. Formanden meddelte, at han ikke ville læse den med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning op, men efterfølgende gerne ville svar på eventuelle spørgsmål. Herefter orienterede formanden om status i verserende sager. a. Et brev modtaget af en tidligere andelshavers søn blev læst op og taget til efterretning b. Gårdlaugets generalforsamling. (1). Der havde været et usædvanligt stort fremmøde 11 ud af 14 ejendomme havde været repræsenteret. (2). De fremsatte forslag blev behandlet således: (a). Forslag om vedtægtsændring vedr. vedtægternes 17 stk. 1 om skriftlig indkaldelse til generalforsamling kunne udsendes ved anvendelse af elektronisk post blev vedtaget. (b). Forslag der pålagde bestyrelsen at optage forhandling med administrator vedr. reducering af honorer blev vedtaget (c). Forslag om mulighed for at ejendommene selv kan beslutte deltagelse i snerydning blev vedtaget. (d). Forslaget om tilbagekalde anken om PD30 plateau og anerkende byggetilladelsen blev vedtaget. (e). Forslag om at anvende storskraldsrum ud for PD30 til cykelparkering og samtidig nedlæggelse af cykelstativer i Wesselsgade nr. 19 blev ikke vedtaget. c. Formanden fortsatte med at berette om de tanker og ideer der havde rørt sig i den nye bestyrelse. (1). Godkendelse og iværksættelse af gårdprojekt Wesselsgade 9 og PD 20. (2). Nedbringelse af laugets formue ved kontingentfrihed i 2. halvår 2014 og (3). Nedsættelse af kontingentet (4). På længere sigt at decentralisere beslutningsprocesserne i gårdlauget. (5). Sammensætning af den ny bestyrelse samt indkaldelse til 1. bestyrelsesmøde 06 MAJ 2014, hvor udfærdigelse af skrivelse til kommunen vedr. tilbagekaldelse af anken om PD30 plateau vil finde sted. d. Formanden takkede for indsatsen i de eksisterende og i årets løn igangsatte initiativer, Bibliotek, middagsarrangementer, Havedage, IT (Hjemmeside) og lokale tilsyn. Ligeledes takkede formanden de stående udvalgs arbejde. e. Der blev opfordrer til oprydning og rengøring efter endt lokalebrug samt at tilse at vinduer var lukkede når lokalet ikke var i brug. Ligeledes opfordrede formanden til at lånt service og møbler blev tilbagesat efter brug. f. I vaskeriet påpegede formanden at filtre på maskiner blev renset efter hvert brug og at sæbebeholder i vaskemaskinen blev rengjort efter hvert brug, g. Formanden takkede revisor og bestyrelse for engageret og behageligt samarbejde i det forløbne år. h. Afslutningsvis meddelte formanden at der er planlagt beboermøde 7 OKT og 16 DEC i 2014 og i beboermøder 24 MAR og 17 DEC. Næste års generalforsamling var fastsat til 23 APR 2015.

3 - 3 - i. Herefter overgav formanden beretningen til forsamlingens behandling. j. Den efterfølgende debat gav anledning til at : (1). Administrator skal undersøge og konkludere vedrørende konsekvenserne af den statslige og kommunale støtte foreningen havde modtaget ved oprettelsen. Samt undersøge konsekvenserne af den betaling til Københavns Kommune der havde fundet sted ved frigivelsen af skema C. (2). Ændring af beplantning af plateau undersøges i samarbejde med gårdlaug og naboer. k. Afslutningsvis blev beretningen taget til efterretning. REGNSKAB 7. Det udsendte regnskab gav anledning til følgende beslutninger: a. Regnskabet har en anden form end tidligere pga. ny lovgivning. Dette medførte en del spørgsmål og der blev stillet i udsigt at Niels Erlandsen, der har været medlem af erhversstyrelsens arbejdsgruppe til ændring af regnskabsloven ved beboermøde i OKT kunne forklare årsagerne til den udformning regnskabet har i sin nuværende form. b. Driftsregnskabet blev godkendt. c. Den resterende del af årsrapporten blev godkendt under forudsætning af: (1). Det senere behandlede budget indarbejdes i årsrapporten. (2). Årsrapportens side 3 afsnit 4 skal indeholde oplysning om nyt realkreditlån optaget 01 APR (3). Årsrapportens side 4 om grundlag til manglende konklusion rettes, den nødvendige dokumentation fremskaffes. (4). Årsrapportens side 9 Aktiver, tekst om valuarvurdering slettes og varmeregnskabet specificeres til også at omfatte afregnede og tilgodehavende beløb. (5). Årsrapportens side 16 note 13 rettes i henhold til side 9 (6). Årsrapportens side 19 tydeliggøres (7). Årsrapportens side 11 note 2 tydeliggøres med forbrugstal. (8). Årsrapportens budgettal justeres jfr. budget. (9). Årsrapportens note 10, tekst slettes. (10). I årsrapporten tilføjes konti og bevægelserne heri til hensættelse til vedligeholdelse, oprindelig kr ,- og Plateausag oprindelig kr (11). I årsrapporten tilføjes afskrivnings konto vedr. anskaffelse af maskineri til vaskeri. d. Generalforsamlingen besluttede at årsrapporten behandles af bestyrelsen i samarbejde med administrator og derefter godkendes af bestyrelsen når rettelserne er udført. BUDGET 8. I det forelagte budget slettes indtægter Overføres Rampesag (Plateausag) i DEC kr ,-

4 Herefter blev budgettet godkendt. FORSLAG 10. Foreningen havde rettidigt modtaget følgende forslag: a. Forslag om vedtægtsændring i 24 stk. 1 således at punktet tilføjes: bestyrelsens beretningsamt årsregnskab og budget knyttes til dagsordenens punkter herom. (1). Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag: til forretningsorden for gennemførelse af ordinær generalforsamling, tilføjes at der sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling udsendes bestyrelsens beretning, årsrapport samt forslag til budget. (2). Ændringsforslaget blev vedtaget. b. Forslag tilføjelse til husorden pkt. 16 a. Beboerne i de respektive stuelejligheder har ansvaret for vedligeholdelsen af haver og terrasser. Der henvises i øvrigt til Københavns Kommunes retningslinjer om vedligeholdelse af skel og offentlig vej. (1). Forslaget blev vedtaget. c. Forslag og tilføjelse til vedtægternes 4. om individuelle indskud. (1). Forslaget blev trukket tilbage. d. Forslag om etablering af fælles afregning af elforbrug og etablering af hovedmåler. (1). Forslaget blev ikke vedtaget. e. Forslag om anbringelse af likvid kapital i vindmøller (1). Forslaget blev ikke vedtaget. VALG 11. På valg er 2. bestyrelsesmedlem Lisbeth Rømer, villig til genvalg. a. Valgt med akklamation. 12. På valg er 3. bestyrelsesmedlem Karsten K. Nielsen, villig til genvalg a. Valgt med akklamation. 13. Suppleant til bestyrelsen Søren S. Sørensen indtræder for 1 år som bestyrelsesmedlem. 14. På valg er suppleant til bestyrelsen Søren S. Sørensen, villig til genvalg, a. Valgt som bestyrelsesmedlem med akklamation fordi Peter Hansen er udtrådt af bestyrelsen pga. salg. 15. Valgt med akklamation som suppleant til bestyrelsen Michael Wright

5 På valg er revisorsuppleant Lotte Valbjørn, villig til genvalg. a. Valgt med akklamation EVENTUELT 17. Varmeregnskabet gav ikke anledning til bemærkninger. 18. Dirigenten erklærede generalforsamlingen afsluttet kl. 20: Formanden afsluttede med at takke dirigenten for vel udført dirigentvirksomhed og forsamlingen for at generalforsamlingen kunne gennemføres i god ro og orden Leif Erlandsen Henning Jerichau Niels Radisch Dirigent Formand Næstformand Karsten K. Nielsen Lisbeth Rømer Søren. S. Sørensen Bestyrelsesmedlem Sekretær Bestyrelsesmedlem

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen.

Årets gang i Grundejerforeningen. Årets gang i Grundejerforeningen. 2010 2010 i Grundejerforeningen: Kalenderåret nærmer sig sin afslutning og for Bestyrelsen er det derfor naturligt, at gøre status for året der er ved at rinde ud. Vores

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere