ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Suveræne løsninger, omfattende udviklingsindsatsog ny strategi 6 Store investeringer skal sikre fremtiden og sætter præg på resultatet 14 Fremgang i omsætning store investeringer ny visuel indentitet 16 Stærke positioner fastholdes udvikling omsættes til yderligere vækst 18 Bestyrelse 19 Direktion 20 Hoved- og nøgletal 21 Ledelsenspåtegning 22 Den uafhængige revisions erklæringer 23 Årsregnskab Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter Anvendt regnskabspraksis 30 Nettoomsætning 37 Personaleomkostninger 37 Finansielle indtægter 37 Finansielle omkostninger 37 Skat af årets resultat 38 Immaterielle anlægsaktiver 38 Materielle anlægsaktiver 39 Kapitalandele 40 Periodeafgrænsningsposter 40 Aktiekapital 40 Langfristede gældsforpligtelser 41 Sikkerhedsstillelser 41 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stærk brancheforståelse. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er den stærke brancheforståelse kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. Hertil kommer stærke ledelsesmæssige kompetencer hos nøglepersoner, der alle har solide resultater bag sig gennem mange års ansættelse i Edlund. Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med såvel strukturel som markedsdrevet vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i leverancerne og stor troværdighed opnået gennem mere end 20 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede ydelser til tiden. 4 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 223 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 80 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Højeste uddannelse Højeste uddannelse Studerende Øvrige Forsikringsakademiet 2% 5% 5% Bachelor 6% Ph.d. 17% Kandidat 65% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OMFATTENDE UDVIKLINGSINDSATS OG NY STRATEGI Edlunds produkter og løsninger er selve hjertet i mange pensions- og forsikringsselskaber. Positionen som markedsleder skal udbygges gennem et fortsat stort fokus på udvikling understøttet af ny strategi. Det strategiske grundlag for Edlund kan udtrykkes helt kort ved den tagline, der er tilføjet virksomhedsnavnet: inside insurance Det vil sige, at Edlund er og fortsat skal være førende i at udvikle, levere og implementere de administrationssystemer, der er selve hjertet og grundlaget i forsikringsselskaberne. Ikke kun i dag, men også de løsninger der er nødvendige i morgen. Og ikke kun i Danmark, men efterhånden også internationalt. Markedsandel på ca. 60 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund i dag en markedsandel på ca. 60 pct. På skadesområdet, som er et nyt forretningsområde, har Edlund allerede opnået at have to danske skadesforsikringsselskaber som kunder. *Opgjort på basis af præmieindtægter. 6 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

7 FORRETNINGSOMRÅDER Virksomhedens forretningsaktiviteter kan deles op i tre hovedområder: LIFELINK Policeadministrationssystem til liv- og pensionsselskaber ACTULUS Softwareløsning til beregning af hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber INPAS Policeadministrationssystem til skadesforsikringsselskaber TEKNOLOGISK OPBYGNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt sin egen platform, der er fælles for løsningerne til såvel liv- og pensionsselskaberne som skadesforsikringsselskaberne. Ved at anvende den samme platform for alle systemer sikrer Edlund kunderne en gennemprøvet løsning på en teknologisk stærk platform. Liv & Pension: LIFELINK Liv & Pension: ACTULUS Skadesforsikring: INPAS Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Actulus Portfolio Calculator Kunde Kunde Fælles lag til samarbejde mellem kunder LIFELINK Standard Rammeløsning til Liv & Pension ACTULUS INPAS Fælles platform ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag PRODUKTER Edlund leverer følgende produkter til de tre forretningsområder: LIFELINK LIFELINK, der dækker Edlunds systemer til policeadministration i liv- og pensionsselskaber, består af to hovedprodukter: Liv.Net og Unitlink.Net. LIFELINK udgør grundstammen og er det historiske fundament for Edlunds forretning og udviklingsaktiviteter. Liv.Net Liv.Net er en komplet it-løsning til administration af liv- og pensionspolicer. Løsningen indeholder en konsistent model for policens fremføring over tid, fra modtagelse af første præmie/bidrag, hen over investering i Unitlink og/eller gennemsnitsrentedepot, og frem til sidste udbetaling er foretaget. Vel at mærke med fuld mulighed for ændringer på historiske datoer tilbage i tid. Løsningen understøtter kendt lovgivning og forretningsprocesser, som eksempelvis: Kundeadministration Policeadministration Aftalesystem Bonus- og administrationssystem Understøttelse af standardprodukter Modtagelse og behandling af indbetalinger Understøttelse af lovgivning, som eksempelvis PAL Månedlige og årlige regnskabsudtræk og andre udtræk Integration til danske myndigheder Sikkerhed I den enkelte løsning benyttes en lang række standardmoduler, som udvikles og vedligeholdes fælles for alle løsninger. Præcis hvilke af Edlunds kernemoduler, der skal udnyttes i den enkelte løsning, afhænger af det behov, kunden skal have løst. Edlund tilbyder f.eks. et udbetalingsmodul, der også inkluderer beregning af skat, PBL-afgift og e-indkomst-indberetning. Har kunden et andet foretrukket system til dette, er det normalt let at integrere mod det, idet Edlund benytter standardteknologier fra Microsoft baseret på.net-platformen. Liv.Net Edlund arbejder fortsat på at udvide Liv.Net med yderligere standardfunktionalitet i produktet LIFELINK Standard, med det stadige mål at reducere den selskabsspecifikke implementering i hver løsning. 8 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

9 Unitlink.Net Unitlink.Net er en generel og meget fleksibel unit link-kerne til håndtering af en polices unit link-depot. Unitlink.Net er en standardløsning, som indeholder alle de grundlæggende faciliteter fra Edlunds øvrige standardløsninger. Løsningen kan smidigt integreres med valørtidsbaserede systemer (Liv.Net eller andre policesystemer). Alt i alt sikrer Unitlink.Net en effektiv administration af unit linkdepoterne og den daglige forretning hos liv- og pensionsselskaberne. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag ACTULUS Med ACTULUS har Edlund introduceret et nyt og helt unikt produkt til beregning af hensættelser, cash flow og solvens i liv- og pensionsselskaber. ACTULUS er blevet til i et flerårigt udviklingssamarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet med støtte fra Højteknologifonden. SOLVENS II ACTULUS er et helt centralt værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Beregninger som får øget aktualitet i forbindelse med EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar STANDARDPRODUKT TIL DIREKTE IMPLEMENTERING På trods af den meget avancerede og komplekse opbygning er en af ACTULUS store styrker, at det er et standardprodukt, som kan implementeres direkte i liv- og pensionsselskabernes eksisterende systemer med et minimalt behov for tilpasning. Det giver lave omkostninger for det enkelte selskab. REGNER RIGTIGT En anden stor styrke for ACTULUS er, at systemet beregner policen som en helhed i stedet for den mere simple løsning, hvor policen splittes op, og hver grundform beregnes separat. Ved at anvende helhedsløsningen kan ACTULUS beregne et helt præcist resultat, og man undgår de mulige fejl, der kan opstå ved separate beregninger. NEMT AT KOMME I GANG Bestandsudtræk er lette at foretage, uanset hvilket administrationssystem man benytter. Bruger liv- og pensionsselskabet allerede Edlunds Liv.Net, indlæses udtrækket helt simpelt gennem ACTULUS Portfolio Calculators web-interface. Der kræves ingen hardwareindkøb og installation ACTULUS Portfolio Calculator er en cloudbaseret SaaS-løsning. ACTULUS leverer beregningsresultaterne i standardformat (Excel-filer), som man kan arbejde videre med i Excel, R, SAS eller lignende. 10 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

11 Sikkerhed helt ned i detaljen ACTULUS Portfolio Calculator overholder relevant lovgivning og leveres med revisionserklæringer, hvilket letter selskabets egen ITrevision. Alle beregninger ledsages af en rapport med fuldt revisionsspor, der fortæller i detaljer om grundlaget for hver beregning. Hvert selskabs data holdes helt separat, og policedata gemmes anonymiseret og krypteret. STYR PÅ UDGIFTERNE Da ACTULUS Portfolio Calculator leveres som en cloudbaseret SaaS-løsning, skal man som ACTULUS-kunde ikke bekymre sig om dimensionering, indkøb og drift af hardware og operativsystem. ACTULUS vedligeholdes centralt, og vedligeholdelsen er dækket af licensen. Dermed får kunderne styr på omkostningerne til løsningen. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag INPAS INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt rettet mod skadesforsikringsselskaber. En af de helt store styrker ved INPAS er, at det er et standardprodukt, der gør det nemt at implementere i skadesforsikringsselskabernes øvrige systemer. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. KOMPLET OVERBLIK I det daglige arbejde giver INPAS sagsbehandleren et komplet overblik over kundernes forsikringer, skader, tilbud og aftaler samt en evaluering af kundeforholdet. INPAS håndterer blandt andet: Versionerede aftaler, produkter og tariffer Fleksible skabeloner for gængse produkter Tilbudsgivning Policehåndtering med fuldt kundeoverblik Skadeshåndtering fuldt integreret med policesystemet Ind- og udbetalinger Opkrævninger og rykkere Sikkerhed INPAS bygger på.net og de nyeste Microsoft-teknologier, er web-enablet og integrerer mod alle relevante danske tredjeparts-systemer, som f.eks. EDI og DMR. 12 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

13 Meget tilfredse medarbejdere Edlund gennemførte i 2013 sin første medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultatet var endog meget positivt, og med en score på 6 ud af 7 mulige point var konklusionen, at medarbejderne er glade for og stolte over at arbejde hos Edlund. Især på parametre som loyalitet og omdømme scorer virksomheden ikke uventet højt. Resultatet indgår nu i det videre arbejde med Edlunds strategi og virksomhedens interne såvel som eksterne kommunikation. Ambitiøs strategi baner vejen I den strategiske handlingsplan for Edlund for årene ligger det fast, at Edlund skal vokse på såvel antallet af kunder som omsætning. LIFELINK Her skal implementeringen af det nye standard-policeadministrationsprodukt hos et større dansk liv- og pensionsselskab, som nu er i opstartsfasen, følges op af salgsindsats overfor nye kunder. Inden for de velafprøvede og særdeles driftssikre rammeløsninger skal der foregå en øget indsats for at fastholde og udbygge forholdet til de eksisterende kunder. ACTULUS Produktionssætningen af produktet hos den første kunde i 2014 skal følges op af salg til nye og eksisterende kunder i Danmark. INPAS Salg og produktionssætning hos de første kunder skal følges op af en målrettet og markant ekspansion. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 13

14 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STORE INVESTERINGER SKAL SIKRE FREMTIDEN OG SÆTTER PRÆG PÅ RESULTATET DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 206 mio. mod DKK 197 mio. i 2012, en fremgang på 5 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 20 mio. mod DKK 55 mio. i Nedgangen i driftsresultatet skyldes hovedsageligt intensiveret udvikling af INPAS-systemet, hvor udviklingsomkostningerne har været højere end forventet Resultat før skat blev på DKK 3 mio. mod DKK 33 mio. i 2012 Resultat efter skat blev på DKK 1 mio. mod DKK 23 mio. i 2012 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 DKK 130 mio. mod DKK 126 mio. pr. 31. december 2012 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 60 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS, der er et nyudviklet system til solvensberegninger også rettet mod liv- og pensionsselskaber, blev produktionsmodnet. Testimplementering blev igangsat hos den første kunde med henblik på salg i 2014 INPAS, der er udviklet til skadesforsikringsbranchen, blev produktionssat hos kunde nummer to i Q4 som udgangspunkt for en forstærket salgsindsats i ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

15 FORSKNING OG UDVIKLING Inden for liv- og pensionsområdet udvikledes hen over året et nyt standardprodukt, LIFELINK Standard, der enkelt og hurtigt kan tages i brug af selskaberne ACTULUS blev færdigudviklet og testimplementering igangsat med meget lovende resultater INPAS blev fortsat udviklet i 2013 med yderligere mandskab tilknyttet. Udviklingsfasen blev suppleret af produktionssætningen i Q4 Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 58 mio. vedr. INPAS systemet og DKK 16 mio. vedr. Actulus systemet. I sagens natur knytter der sig usikkerhed til vurdering af disse balanceposter. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til færdiggørelsesgraden af systemerne og indtjeningsmulighederne på disse. Forventning om et stabilt og voksende salg Inden for liv- og pensionsområdet forventes et stabilt og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede rammeløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Ny sammensætning af bestyrelsen med ny bestyrelsesformand pr. 1. oktober Ny identitet og nyt logo, der tegner fremtidens Edlund, blev introduceret den 30. oktober Medarbejderundersøgelse viste meget høj tilfredshed og loyalitet over for virksomheden Erhvervelse af ejendom i Valby fra Carlsberg til en pris af DKK 55 mio. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling FORVENTNINGER TIL 2014 For 2014 forventes en højere vækst i omsætningen i forhold til 2013 samt et overskud efter skat ACTULUS forventes produktionssat i første halvår 2014 hos den første kunde, og yderligere salg er på vej Tilsvarende ventes salg af det nye LIFELINK Standard, hvor første aftale om implementering ventes i 2014 Salgsindsatsen på INPAS styrkes I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 15

16 Den forretningsmæssige udvikling FREMGANG I OMSÆTNING STORE INVESTERINGER NY VISUEL INDENTITET 2013 gav fremgang inden for såvel salg som forskning og udvikling, men var fortsat præget af de meget store investeringer, der skal medvirke til, at Edlund også i fremtiden er markedsledende. Edlund A/S havde i 2013 en vækst i omsætningen på 5 pct. Især kerneprodukterne i LIFELINK-området, der er rettet mod liv- og pensionsselskaber, lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Også inden for udviklingen af nye produkter og ydelser betød 2013 fremgang. ACTULUS, der løser komplekse beregninger omkring hensættelser og solvens i liv- og pensionsselskaber, blev produktionsmodnet. ACTULUS har været under udvikling siden 2011, og en testimplementering blev igangsat hos den første kunde med henblik på endeligt salg i Q NYT MARKED Det nye produkt, INPAS, blev produktionssat hos to kunder. INPAS kan blive en afgørende brik i Edlunds vej mod at erobre markedet for softwareløsninger til skadesforsikringsselskaber ikke kun i Danmark men også uden for landets grænser og der er tilsvarende investeret store ressourcer i udviklingen af produktet. I 2013 blev der sat yderligere fart på med ansættelse af ekstra kræfter til udviklingen af INPAS. Udviklingsomkostningerne til INPAS har været betydeligt højere end tidligere forventet. Nye aftaler på INPAS Nyskabelsen INPAS, der er et standardprodukt til hurtig implementering i skadesforsikringsbranchen, blev produktionssat hos kunde nummer to i Q4 som udgangspunkt for en forstærket salgsindsats i De første aftaler og produktionssætninger betyder dog også, at INPAS allerede bidrager til årets omsætning, og ledelsen ser gode muligheder for produktet i de kommende år. 16 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

17 RESULTAT PRÆGET AF STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Selskabets fortsat store satsning på at sikre fremtidig indtjening og stærke markedsposition gennem udvikling af nye og eksisterende produkter påvirker omkostningerne og dermed også årets resultat, der blev på DKK 1 mio. mod DKK 23 mio. i 2012 efter skat. Selskabets resultat er utilfredsstillende. Ny bestyrelse I det fortsatte arbejde med at udvikle Edlund fra det oprindelige familieejerskab og familieledelse til en familieuafhængig ledelse blev bestyrelsen ændret pr. 1. oktober Som formand for bestyrelsen udnævntes Tage Reinert, der er professionelt bestyrelsesmedlem og har erfaring fra direktion og bestyrelse i beslægtede selskaber. Selskabets stiftere Erling Edlund Andersen og Thomas Jøhnk fortsætter som henholdsvis næstformand og menigt medlem af bestyrelsen. Endvidere består bestyrelsen af de to medarbejdervalgte repræsentanter Katrine Agergaard og Anders Voss Bülow. NY IDENTITET I det forgangne år har Edlunds ledelse arbejdet med selskabets position på markedet. I den forbindelse har Edlund fået ny grafisk identitet herunder et nyt logo der blev introduceret den 30. oktober: Identitet og logo skal understøtte Edlunds udvikling mod et bredere funderet systemhus. De grøntonede grafiske elementer ved slutningen af navnet kan ses som blade, der symboliserer den støtte til vækst og fremgang, som selskabets produkter og løsninger tilbyder kunderne. Den korte tagline, der er tilføjet virksomhedsnavnet inside insurance udtrykker med få ord det strategiske grundlag for virksomheden: at Edlund er og fortsat skal være førende i at udvikle, levere og implementere de administrationssystemer, der er selve hjertet og grundlaget i liv- og forsikringsselskaberne. ERHVERVELSE AF EJENDOM FRA CARLSBERG Edlund Ejendomme A/S stiftede i 2013 selskabet Edlund Ejendomme Faxehus ApS. Dette selskab erhvervede en ejendom fra Carlsberg-koncernen beliggende i Valby mellem Edlunds eksisterende domicilejendomme og Carlsberg. Ejendommen blev erhvervet til en købspris på DKK 55 mio. og med henblik på senere udvikling. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 17

18 Forventninger til 2014 STÆRKE POSITIONER FASTHOLDES UDVIKLING OMSÆTTES TIL YDERLIGERE VÆKST Edlunds produkter er fortsat godt placerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende punkter: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Hertil kommer den fortsatte digitale udvikling, blandt andet på mobile platforme, der stiller stadigt større krav til skades- og policebehandling. Som cloudbaseret løsning er ACTULUS fra fødslen tilpasset denne udvikling. STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkter allerede state-of-the-art i branchen, og der forventes et stabilt og voksende salg. Edlund forventer fortsat mersalg af de velafprøvede rammeløsninger til eksisterende kunder. Fortsat udvikling For 2014 forventes en højere vækst i omsætningen i forhold til 2013 samt et overskud efter skat. Helt i tråd med Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet. Hertil kommer salg af det nye LIFELINK Standard inden for liv- og pensionsselskaber, hvor første aftale om implementering ventes i Over for skadesforsikringsselskaberne vil salgsindsatsen på INPAS blive styrket. NYE PRODUKTIONSSÆTNINGER ACTULUS, der er rettet mod beregninger af hensættelser, cash flow og solvens - herunder de kommende Solvens II-krav - hos liv- og pensionsselskaber, forventes produktionssat i Q hos den første kunde, og yderligere salg er på vej. 18 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

19 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (født 1957) Formand Valgt 2013 Cand.merc. og statsautoriseret revisor Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 2009 ApS Erling Edlund Andersen (født 1944) Næstformand Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.act. Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Thomas Jøhnk (født 1968) Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 19

20 Ledelse Anders Voss Bülow (født 1973) Valgt 2012 Medarbejdervalgt Softwareudvikler, cand.polyt. Ansat 1999 Katrine Agergaard (født 1983) Valgt 2012 Medarbejdervalgt Projektleder, cand.polyt. Ansat 2009 DIREKTION Line Find (født 1969) Adm. direktør Cand.act. Ansat 1996 Udnævnt til adm. direktør ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

21 Koncernoversigt HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Hovedtal Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Bruttomargin 85,8 89,5 91,4 90,5 90,7 Overskudsgrad 4,0 19,0-73,2 25,6 25,1 Afkastgrad 2,5 13,0-37,2 14,6 15,0 Soliditetsgrad 35,7 40,9 40,1 65,3 63,1 Forrentning af egenkapitalen 0,9 19,5-76,7 15,1 16,4 Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 21

22 LEDELSESPÅTEGNING Beretning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 28. februar 2014 Direktionen: Line Find Bestyrelsen: Tage Reinert formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard 22 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

23 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til aktionærerne i Edlund A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Edlund A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 23

24 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Brøndby, den 28. februar 2014 ALBJERG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Peter Kofoed Larsen statsautoriseret revisor Helene Mayntz Petersen statsautoriseret revisor 24 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

25 Regnskab RESULTATOPGØRELSE for 1. januar december Koncern Moderselskab Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 25

26 Regnskab BALANCE pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Aktiver Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 26 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

27 BALANCE pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Passiver Egenkapital 11 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til banker Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til banker Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 27

28 Regnskab EGENKAPITALOPGØRELSE Koncern Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Nettoregulering af sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Moderselskab Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 28 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

29 PENGESTRØMSOPGØRELSE for 1. januar december Koncern Note Årets resultat Reguleringer Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster Renteindbetalinger mv. 6 6 Renteudbetalinger mv Betalt selskabsskat Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet 33 - Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 67 - Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Udbetalt udbytte Optagelse af gæld til kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvider 18 Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 29

30 Noter NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Edlund A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RAPPORTERINGSVALUTA Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. KONSOLIDERING Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Edlund A/S og virksomheder, hvori modervirksomheden har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne. Bestemmende indflydelse kan tillige foreligge via aftale eller vedtægter, eller fordi modervirksomheden på anden måde har eller faktisk udøver bestemmende indflydelse i dattervirksomheden. De konsoliderede virksomheders regnskaber udarbejdes efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i modervirksomheden. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for de konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, omkostninger, avancer, tab, ejerandele, udbytter og mellemværender elimineres. Kapitalandele i konsoliderede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den konsoliderede virksomheds dagsværdi af aktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede og solgte dattervirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for den periode, hvor bestemmende indflydelse foreligger. Sammenligningstallene korrigeres ikke for nyerhvervede eller frasolgte virksomheder. VALUTAOMREGNING Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 30 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

31 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måles afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er indgået til og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af indregnede aktiver eller forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er indgået til og opfylder kriterierne for sikring af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Såfremt den fremtidige transaktion resulterer i indregning af et aktiv eller en forpligtelse, overføres den akkumulerede dagsværdiændring fra egenkapitalen til kostprisen på aktivet eller forpligtelsen. Såfremt den fremtidige transaktion resulterer i en indtægt eller en omkostning, overføres den akkumulerede dagsværdiændring fra egenkapitalen til resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen NETTOOMSÆTNING Indtægter fra salg af varer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden). Licens og royaltyindtægter indregnes på det tidspunkt, hvor den underliggende transaktion gennemføres. Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver samt udlejning af ejendomme. Indtægter ved udlejning indregnes i takt med levering af ydelsen. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 31

32 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis fortsat ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. AFSKRIVNINGER PÅ IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Den vurderede brugstid for immaterielle anlægsaktiver udgør: Færdige udviklingsprojekter Brugstid 10 år Afskrivningsperioden for immaterielle aktiver overstiger 5 år, fordi ledelsen har vurderet, at udviklingsprojekterne, vil skabe værdi for koncernen i en længere periode en 5 år. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger. Aktivernes forventede brugstid udgør: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar It-installationer Grunde afskrives ikke. Brugstid 50 år 2-7 år 8 år Kunst afskrives ikke. 32 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

33 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede virksomheder, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. SKAT Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen. Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Balancen IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udviklingsprojekter indregnes som aktiver, såfremt de er klart definerede og identificerbare og følgende indregningskriterier kan overholdes: den tekniske mulighed for færdiggørelse af projektet kan påvises, det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, der er tilstrækkelige tekniske og økonomiske ressourcer samt evner til at gennemføre og anvende eller sælge projektet, det er sandsynligt, at projektet vil frembringe fremtidige økonomiske fordele, herunder at der eksisterer et potentielt fremtidigt marked eller mulighed for anvendelse internt i virksomheden, kostprisen kan opgøres pålideligt. Udviklingsomkostninger som ikke opfylder kriterierne ovenfor, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 33

34 Noter MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde. Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber. Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen. Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien. 34 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

35 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. LIKVIDER Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. EGENKAPITAL FORESLÅET UDBYTTE Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. SELSKABSSKAT Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. GÆLDSFORPLIGTELSER Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 35

36 Noter PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts, investerings og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i arbejdskapitalen, betalte finansielle poster samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til kapitalejere, kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og beregnet således: DEFINITIONER PÅ NØGLETAL: Bruttomargin: Bruttofortjeneste(Bruttotab) / Nettoomsætning * 100 Overskudsgrad: Resultat af ordinær primær drift / Nettoomsætning * 100 Afkastgrad: Resultat af ordinær primær drift / Gennemsnitlige aktiver * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

37 Koncern Moderselskab 2. Nettoomsætning Nettoomsætning fordeling på geografiske segmenter: Danmark Eksport Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger overført til kostprisen immaterielle anlægsaktiver Alle beløb angives i hele tusinde kroner. Antal Antal Antal Antal Gennemsnitligt antal medarbejdere Moderselskab Vederlag til moderselskabets direktion og bestyrelse udgør samlet t.kr Vederlag til moderselskabets direktion oplyses ikke for 2012 med henvisning til ÅRL 98b, stk. 3 nr Finansielle indtægter Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder Andre finansielle omkostninger Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 37

38 Noter Koncern Moderselskab 6. Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Årets regulering af udskudt skat Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 7. Immaterielle anlægsaktiver Koncern og moderselskab Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse I alt Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. INPAS systemet er opført til en nettobogført værdi på t.kr og Actulus systemet til en netto bogført værdi på t.kr. I forbindelse med den regnskabsmæssige aktivering af disse systemer er der udarbejdet finansielle prognoser. Heri er det indregnet salg til nye kunder af disse systemer. Ved vurderingen er der foretaget ledelsesmæssigt skøn og disse skøn er i sagens natur behæftet med usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at de foretagne værdiansættelser er forsvarlige. 38 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løvbjerg Supermarked A/S

Løvbjerg Supermarked A/S Løvbjerg Supermarked A/S Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens CVR-nr. 17 88 87 49 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 15. april 2015 Som dirigent:... Erik Gunnar Schou

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere