ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / - Majken Korsgård Petersen Dirigent

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Suveræne løsninger, omfattende udviklingsindsatsog ny strategi 6 Store investeringer skal sikre fremtiden og sætter præg på resultatet 14 Fremgang i omsætning store investeringer ny visuel indentitet 16 Stærke positioner fastholdes udvikling omsættes til yderligere vækst 18 Bestyrelse 19 Direktion 20 Hoved- og nøgletal 21 Ledelsenspåtegning 22 Den uafhængige revisions erklæringer 23 Årsregnskab Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter Anvendt regnskabspraksis 30 Nettoomsætning 37 Personaleomkostninger 37 Finansielle indtægter 37 Finansielle omkostninger 37 Skat af årets resultat 38 Immaterielle anlægsaktiver 38 Materielle anlægsaktiver 39 Kapitalandele 40 Periodeafgrænsningsposter 40 Aktiekapital 40 Langfristede gældsforpligtelser 41 Sikkerhedsstillelser 41 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stærk brancheforståelse. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er den stærke brancheforståelse kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. Hertil kommer stærke ledelsesmæssige kompetencer hos nøglepersoner, der alle har solide resultater bag sig gennem mange års ansættelse i Edlund. Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med såvel strukturel som markedsdrevet vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i leverancerne og stor troværdighed opnået gennem mere end 20 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede ydelser til tiden. 4 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 223 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 80 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Højeste uddannelse Højeste uddannelse Studerende Øvrige Forsikringsakademiet 2% 5% 5% Bachelor 6% Ph.d. 17% Kandidat 65% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OMFATTENDE UDVIKLINGSINDSATS OG NY STRATEGI Edlunds produkter og løsninger er selve hjertet i mange pensions- og forsikringsselskaber. Positionen som markedsleder skal udbygges gennem et fortsat stort fokus på udvikling understøttet af ny strategi. Det strategiske grundlag for Edlund kan udtrykkes helt kort ved den tagline, der er tilføjet virksomhedsnavnet: inside insurance Det vil sige, at Edlund er og fortsat skal være førende i at udvikle, levere og implementere de administrationssystemer, der er selve hjertet og grundlaget i forsikringsselskaberne. Ikke kun i dag, men også de løsninger der er nødvendige i morgen. Og ikke kun i Danmark, men efterhånden også internationalt. Markedsandel på ca. 60 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund i dag en markedsandel på ca. 60 pct. På skadesområdet, som er et nyt forretningsområde, har Edlund allerede opnået at have to danske skadesforsikringsselskaber som kunder. *Opgjort på basis af præmieindtægter. 6 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

7 FORRETNINGSOMRÅDER Virksomhedens forretningsaktiviteter kan deles op i tre hovedområder: LIFELINK Policeadministrationssystem til liv- og pensionsselskaber ACTULUS Softwareløsning til beregning af hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber INPAS Policeadministrationssystem til skadesforsikringsselskaber TEKNOLOGISK OPBYGNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt sin egen platform, der er fælles for løsningerne til såvel liv- og pensionsselskaberne som skadesforsikringsselskaberne. Ved at anvende den samme platform for alle systemer sikrer Edlund kunderne en gennemprøvet løsning på en teknologisk stærk platform. Liv & Pension: LIFELINK Liv & Pension: ACTULUS Skadesforsikring: INPAS Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Actulus Portfolio Calculator Kunde Kunde Fælles lag til samarbejde mellem kunder LIFELINK Standard Rammeløsning til Liv & Pension ACTULUS INPAS Fælles platform ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag PRODUKTER Edlund leverer følgende produkter til de tre forretningsområder: LIFELINK LIFELINK, der dækker Edlunds systemer til policeadministration i liv- og pensionsselskaber, består af to hovedprodukter: Liv.Net og Unitlink.Net. LIFELINK udgør grundstammen og er det historiske fundament for Edlunds forretning og udviklingsaktiviteter. Liv.Net Liv.Net er en komplet it-løsning til administration af liv- og pensionspolicer. Løsningen indeholder en konsistent model for policens fremføring over tid, fra modtagelse af første præmie/bidrag, hen over investering i Unitlink og/eller gennemsnitsrentedepot, og frem til sidste udbetaling er foretaget. Vel at mærke med fuld mulighed for ændringer på historiske datoer tilbage i tid. Løsningen understøtter kendt lovgivning og forretningsprocesser, som eksempelvis: Kundeadministration Policeadministration Aftalesystem Bonus- og administrationssystem Understøttelse af standardprodukter Modtagelse og behandling af indbetalinger Understøttelse af lovgivning, som eksempelvis PAL Månedlige og årlige regnskabsudtræk og andre udtræk Integration til danske myndigheder Sikkerhed I den enkelte løsning benyttes en lang række standardmoduler, som udvikles og vedligeholdes fælles for alle løsninger. Præcis hvilke af Edlunds kernemoduler, der skal udnyttes i den enkelte løsning, afhænger af det behov, kunden skal have løst. Edlund tilbyder f.eks. et udbetalingsmodul, der også inkluderer beregning af skat, PBL-afgift og e-indkomst-indberetning. Har kunden et andet foretrukket system til dette, er det normalt let at integrere mod det, idet Edlund benytter standardteknologier fra Microsoft baseret på.net-platformen. Liv.Net Edlund arbejder fortsat på at udvide Liv.Net med yderligere standardfunktionalitet i produktet LIFELINK Standard, med det stadige mål at reducere den selskabsspecifikke implementering i hver løsning. 8 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

9 Unitlink.Net Unitlink.Net er en generel og meget fleksibel unit link-kerne til håndtering af en polices unit link-depot. Unitlink.Net er en standardløsning, som indeholder alle de grundlæggende faciliteter fra Edlunds øvrige standardløsninger. Løsningen kan smidigt integreres med valørtidsbaserede systemer (Liv.Net eller andre policesystemer). Alt i alt sikrer Unitlink.Net en effektiv administration af unit linkdepoterne og den daglige forretning hos liv- og pensionsselskaberne. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag ACTULUS Med ACTULUS har Edlund introduceret et nyt og helt unikt produkt til beregning af hensættelser, cash flow og solvens i liv- og pensionsselskaber. ACTULUS er blevet til i et flerårigt udviklingssamarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet med støtte fra Højteknologifonden. SOLVENS II ACTULUS er et helt centralt værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Beregninger som får øget aktualitet i forbindelse med EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar STANDARDPRODUKT TIL DIREKTE IMPLEMENTERING På trods af den meget avancerede og komplekse opbygning er en af ACTULUS store styrker, at det er et standardprodukt, som kan implementeres direkte i liv- og pensionsselskabernes eksisterende systemer med et minimalt behov for tilpasning. Det giver lave omkostninger for det enkelte selskab. REGNER RIGTIGT En anden stor styrke for ACTULUS er, at systemet beregner policen som en helhed i stedet for den mere simple løsning, hvor policen splittes op, og hver grundform beregnes separat. Ved at anvende helhedsløsningen kan ACTULUS beregne et helt præcist resultat, og man undgår de mulige fejl, der kan opstå ved separate beregninger. NEMT AT KOMME I GANG Bestandsudtræk er lette at foretage, uanset hvilket administrationssystem man benytter. Bruger liv- og pensionsselskabet allerede Edlunds Liv.Net, indlæses udtrækket helt simpelt gennem ACTULUS Portfolio Calculators web-interface. Der kræves ingen hardwareindkøb og installation ACTULUS Portfolio Calculator er en cloudbaseret SaaS-løsning. ACTULUS leverer beregningsresultaterne i standardformat (Excel-filer), som man kan arbejde videre med i Excel, R, SAS eller lignende. 10 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

11 Sikkerhed helt ned i detaljen ACTULUS Portfolio Calculator overholder relevant lovgivning og leveres med revisionserklæringer, hvilket letter selskabets egen ITrevision. Alle beregninger ledsages af en rapport med fuldt revisionsspor, der fortæller i detaljer om grundlaget for hver beregning. Hvert selskabs data holdes helt separat, og policedata gemmes anonymiseret og krypteret. STYR PÅ UDGIFTERNE Da ACTULUS Portfolio Calculator leveres som en cloudbaseret SaaS-løsning, skal man som ACTULUS-kunde ikke bekymre sig om dimensionering, indkøb og drift af hardware og operativsystem. ACTULUS vedligeholdes centralt, og vedligeholdelsen er dækket af licensen. Dermed får kunderne styr på omkostningerne til løsningen. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag INPAS INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt rettet mod skadesforsikringsselskaber. En af de helt store styrker ved INPAS er, at det er et standardprodukt, der gør det nemt at implementere i skadesforsikringsselskabernes øvrige systemer. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. KOMPLET OVERBLIK I det daglige arbejde giver INPAS sagsbehandleren et komplet overblik over kundernes forsikringer, skader, tilbud og aftaler samt en evaluering af kundeforholdet. INPAS håndterer blandt andet: Versionerede aftaler, produkter og tariffer Fleksible skabeloner for gængse produkter Tilbudsgivning Policehåndtering med fuldt kundeoverblik Skadeshåndtering fuldt integreret med policesystemet Ind- og udbetalinger Opkrævninger og rykkere Sikkerhed INPAS bygger på.net og de nyeste Microsoft-teknologier, er web-enablet og integrerer mod alle relevante danske tredjeparts-systemer, som f.eks. EDI og DMR. 12 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

13 Meget tilfredse medarbejdere Edlund gennemførte i 2013 sin første medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultatet var endog meget positivt, og med en score på 6 ud af 7 mulige point var konklusionen, at medarbejderne er glade for og stolte over at arbejde hos Edlund. Især på parametre som loyalitet og omdømme scorer virksomheden ikke uventet højt. Resultatet indgår nu i det videre arbejde med Edlunds strategi og virksomhedens interne såvel som eksterne kommunikation. Ambitiøs strategi baner vejen I den strategiske handlingsplan for Edlund for årene ligger det fast, at Edlund skal vokse på såvel antallet af kunder som omsætning. LIFELINK Her skal implementeringen af det nye standard-policeadministrationsprodukt hos et større dansk liv- og pensionsselskab, som nu er i opstartsfasen, følges op af salgsindsats overfor nye kunder. Inden for de velafprøvede og særdeles driftssikre rammeløsninger skal der foregå en øget indsats for at fastholde og udbygge forholdet til de eksisterende kunder. ACTULUS Produktionssætningen af produktet hos den første kunde i 2014 skal følges op af salg til nye og eksisterende kunder i Danmark. INPAS Salg og produktionssætning hos de første kunder skal følges op af en målrettet og markant ekspansion. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 13

14 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STORE INVESTERINGER SKAL SIKRE FREMTIDEN OG SÆTTER PRÆG PÅ RESULTATET DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 206 mio. mod DKK 197 mio. i 2012, en fremgang på 5 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 20 mio. mod DKK 55 mio. i Nedgangen i driftsresultatet skyldes hovedsageligt intensiveret udvikling af INPAS-systemet, hvor udviklingsomkostningerne har været højere end forventet Resultat før skat blev på DKK 3 mio. mod DKK 33 mio. i 2012 Resultat efter skat blev på DKK 1 mio. mod DKK 23 mio. i 2012 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 DKK 130 mio. mod DKK 126 mio. pr. 31. december 2012 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 60 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS, der er et nyudviklet system til solvensberegninger også rettet mod liv- og pensionsselskaber, blev produktionsmodnet. Testimplementering blev igangsat hos den første kunde med henblik på salg i 2014 INPAS, der er udviklet til skadesforsikringsbranchen, blev produktionssat hos kunde nummer to i Q4 som udgangspunkt for en forstærket salgsindsats i ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

15 FORSKNING OG UDVIKLING Inden for liv- og pensionsområdet udvikledes hen over året et nyt standardprodukt, LIFELINK Standard, der enkelt og hurtigt kan tages i brug af selskaberne ACTULUS blev færdigudviklet og testimplementering igangsat med meget lovende resultater INPAS blev fortsat udviklet i 2013 med yderligere mandskab tilknyttet. Udviklingsfasen blev suppleret af produktionssætningen i Q4 Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 58 mio. vedr. INPAS systemet og DKK 16 mio. vedr. Actulus systemet. I sagens natur knytter der sig usikkerhed til vurdering af disse balanceposter. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til færdiggørelsesgraden af systemerne og indtjeningsmulighederne på disse. Forventning om et stabilt og voksende salg Inden for liv- og pensionsområdet forventes et stabilt og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede rammeløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Ny sammensætning af bestyrelsen med ny bestyrelsesformand pr. 1. oktober Ny identitet og nyt logo, der tegner fremtidens Edlund, blev introduceret den 30. oktober Medarbejderundersøgelse viste meget høj tilfredshed og loyalitet over for virksomheden Erhvervelse af ejendom i Valby fra Carlsberg til en pris af DKK 55 mio. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling FORVENTNINGER TIL 2014 For 2014 forventes en højere vækst i omsætningen i forhold til 2013 samt et overskud efter skat ACTULUS forventes produktionssat i første halvår 2014 hos den første kunde, og yderligere salg er på vej Tilsvarende ventes salg af det nye LIFELINK Standard, hvor første aftale om implementering ventes i 2014 Salgsindsatsen på INPAS styrkes I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 15

16 Den forretningsmæssige udvikling FREMGANG I OMSÆTNING STORE INVESTERINGER NY VISUEL INDENTITET 2013 gav fremgang inden for såvel salg som forskning og udvikling, men var fortsat præget af de meget store investeringer, der skal medvirke til, at Edlund også i fremtiden er markedsledende. Edlund A/S havde i 2013 en vækst i omsætningen på 5 pct. Især kerneprodukterne i LIFELINK-området, der er rettet mod liv- og pensionsselskaber, lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Også inden for udviklingen af nye produkter og ydelser betød 2013 fremgang. ACTULUS, der løser komplekse beregninger omkring hensættelser og solvens i liv- og pensionsselskaber, blev produktionsmodnet. ACTULUS har været under udvikling siden 2011, og en testimplementering blev igangsat hos den første kunde med henblik på endeligt salg i Q NYT MARKED Det nye produkt, INPAS, blev produktionssat hos to kunder. INPAS kan blive en afgørende brik i Edlunds vej mod at erobre markedet for softwareløsninger til skadesforsikringsselskaber ikke kun i Danmark men også uden for landets grænser og der er tilsvarende investeret store ressourcer i udviklingen af produktet. I 2013 blev der sat yderligere fart på med ansættelse af ekstra kræfter til udviklingen af INPAS. Udviklingsomkostningerne til INPAS har været betydeligt højere end tidligere forventet. Nye aftaler på INPAS Nyskabelsen INPAS, der er et standardprodukt til hurtig implementering i skadesforsikringsbranchen, blev produktionssat hos kunde nummer to i Q4 som udgangspunkt for en forstærket salgsindsats i De første aftaler og produktionssætninger betyder dog også, at INPAS allerede bidrager til årets omsætning, og ledelsen ser gode muligheder for produktet i de kommende år. 16 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

17 RESULTAT PRÆGET AF STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Selskabets fortsat store satsning på at sikre fremtidig indtjening og stærke markedsposition gennem udvikling af nye og eksisterende produkter påvirker omkostningerne og dermed også årets resultat, der blev på DKK 1 mio. mod DKK 23 mio. i 2012 efter skat. Selskabets resultat er utilfredsstillende. Ny bestyrelse I det fortsatte arbejde med at udvikle Edlund fra det oprindelige familieejerskab og familieledelse til en familieuafhængig ledelse blev bestyrelsen ændret pr. 1. oktober Som formand for bestyrelsen udnævntes Tage Reinert, der er professionelt bestyrelsesmedlem og har erfaring fra direktion og bestyrelse i beslægtede selskaber. Selskabets stiftere Erling Edlund Andersen og Thomas Jøhnk fortsætter som henholdsvis næstformand og menigt medlem af bestyrelsen. Endvidere består bestyrelsen af de to medarbejdervalgte repræsentanter Katrine Agergaard og Anders Voss Bülow. NY IDENTITET I det forgangne år har Edlunds ledelse arbejdet med selskabets position på markedet. I den forbindelse har Edlund fået ny grafisk identitet herunder et nyt logo der blev introduceret den 30. oktober: Identitet og logo skal understøtte Edlunds udvikling mod et bredere funderet systemhus. De grøntonede grafiske elementer ved slutningen af navnet kan ses som blade, der symboliserer den støtte til vækst og fremgang, som selskabets produkter og løsninger tilbyder kunderne. Den korte tagline, der er tilføjet virksomhedsnavnet inside insurance udtrykker med få ord det strategiske grundlag for virksomheden: at Edlund er og fortsat skal være førende i at udvikle, levere og implementere de administrationssystemer, der er selve hjertet og grundlaget i liv- og forsikringsselskaberne. ERHVERVELSE AF EJENDOM FRA CARLSBERG Edlund Ejendomme A/S stiftede i 2013 selskabet Edlund Ejendomme Faxehus ApS. Dette selskab erhvervede en ejendom fra Carlsberg-koncernen beliggende i Valby mellem Edlunds eksisterende domicilejendomme og Carlsberg. Ejendommen blev erhvervet til en købspris på DKK 55 mio. og med henblik på senere udvikling. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 17

18 Forventninger til 2014 STÆRKE POSITIONER FASTHOLDES UDVIKLING OMSÆTTES TIL YDERLIGERE VÆKST Edlunds produkter er fortsat godt placerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende punkter: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Hertil kommer den fortsatte digitale udvikling, blandt andet på mobile platforme, der stiller stadigt større krav til skades- og policebehandling. Som cloudbaseret løsning er ACTULUS fra fødslen tilpasset denne udvikling. STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkter allerede state-of-the-art i branchen, og der forventes et stabilt og voksende salg. Edlund forventer fortsat mersalg af de velafprøvede rammeløsninger til eksisterende kunder. Fortsat udvikling For 2014 forventes en højere vækst i omsætningen i forhold til 2013 samt et overskud efter skat. Helt i tråd med Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet. Hertil kommer salg af det nye LIFELINK Standard inden for liv- og pensionsselskaber, hvor første aftale om implementering ventes i Over for skadesforsikringsselskaberne vil salgsindsatsen på INPAS blive styrket. NYE PRODUKTIONSSÆTNINGER ACTULUS, der er rettet mod beregninger af hensættelser, cash flow og solvens - herunder de kommende Solvens II-krav - hos liv- og pensionsselskaber, forventes produktionssat i Q hos den første kunde, og yderligere salg er på vej. 18 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

19 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (født 1957) Formand Valgt 2013 Cand.merc. og statsautoriseret revisor Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 2009 ApS Erling Edlund Andersen (født 1944) Næstformand Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.act. Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Thomas Jøhnk (født 1968) Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 19

20 Ledelse Anders Voss Bülow (født 1973) Valgt 2012 Medarbejdervalgt Softwareudvikler, cand.polyt. Ansat 1999 Katrine Agergaard (født 1983) Valgt 2012 Medarbejdervalgt Projektleder, cand.polyt. Ansat 2009 DIREKTION Line Find (født 1969) Adm. direktør Cand.act. Ansat 1996 Udnævnt til adm. direktør ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

21 Koncernoversigt HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Hovedtal Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Bruttomargin 85,8 89,5 91,4 90,5 90,7 Overskudsgrad 4,0 19,0-73,2 25,6 25,1 Afkastgrad 2,5 13,0-37,2 14,6 15,0 Soliditetsgrad 35,7 40,9 40,1 65,3 63,1 Forrentning af egenkapitalen 0,9 19,5-76,7 15,1 16,4 Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 21

22 LEDELSESPÅTEGNING Beretning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 28. februar 2014 Direktionen: Line Find Bestyrelsen: Tage Reinert formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard 22 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

23 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til aktionærerne i Edlund A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Edlund A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 23

24 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Brøndby, den 28. februar 2014 ALBJERG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Peter Kofoed Larsen statsautoriseret revisor Helene Mayntz Petersen statsautoriseret revisor 24 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

25 Regnskab RESULTATOPGØRELSE for 1. januar december Koncern Moderselskab Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 25

26 Regnskab BALANCE pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Aktiver Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 26 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

27 BALANCE pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Passiver Egenkapital 11 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til banker Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til banker Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 27

28 Regnskab EGENKAPITALOPGØRELSE Koncern Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Nettoregulering af sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Moderselskab Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 28 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

29 PENGESTRØMSOPGØRELSE for 1. januar december Koncern Note Årets resultat Reguleringer Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster Renteindbetalinger mv. 6 6 Renteudbetalinger mv Betalt selskabsskat Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet 33 - Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 67 - Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Udbetalt udbytte Optagelse af gæld til kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvider 18 Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 29

30 Noter NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Edlund A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RAPPORTERINGSVALUTA Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. KONSOLIDERING Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Edlund A/S og virksomheder, hvori modervirksomheden har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne. Bestemmende indflydelse kan tillige foreligge via aftale eller vedtægter, eller fordi modervirksomheden på anden måde har eller faktisk udøver bestemmende indflydelse i dattervirksomheden. De konsoliderede virksomheders regnskaber udarbejdes efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i modervirksomheden. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for de konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, omkostninger, avancer, tab, ejerandele, udbytter og mellemværender elimineres. Kapitalandele i konsoliderede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den konsoliderede virksomheds dagsværdi af aktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede og solgte dattervirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for den periode, hvor bestemmende indflydelse foreligger. Sammenligningstallene korrigeres ikke for nyerhvervede eller frasolgte virksomheder. VALUTAOMREGNING Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 30 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

31 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måles afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er indgået til og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af indregnede aktiver eller forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er indgået til og opfylder kriterierne for sikring af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Såfremt den fremtidige transaktion resulterer i indregning af et aktiv eller en forpligtelse, overføres den akkumulerede dagsværdiændring fra egenkapitalen til kostprisen på aktivet eller forpligtelsen. Såfremt den fremtidige transaktion resulterer i en indtægt eller en omkostning, overføres den akkumulerede dagsværdiændring fra egenkapitalen til resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen NETTOOMSÆTNING Indtægter fra salg af varer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden). Licens og royaltyindtægter indregnes på det tidspunkt, hvor den underliggende transaktion gennemføres. Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver samt udlejning af ejendomme. Indtægter ved udlejning indregnes i takt med levering af ydelsen. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 31

32 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis fortsat ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. AFSKRIVNINGER PÅ IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Den vurderede brugstid for immaterielle anlægsaktiver udgør: Færdige udviklingsprojekter Brugstid 10 år Afskrivningsperioden for immaterielle aktiver overstiger 5 år, fordi ledelsen har vurderet, at udviklingsprojekterne, vil skabe værdi for koncernen i en længere periode en 5 år. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger. Aktivernes forventede brugstid udgør: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar It-installationer Grunde afskrives ikke. Brugstid 50 år 2-7 år 8 år Kunst afskrives ikke. 32 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

33 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede virksomheder, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. SKAT Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen. Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Balancen IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udviklingsprojekter indregnes som aktiver, såfremt de er klart definerede og identificerbare og følgende indregningskriterier kan overholdes: den tekniske mulighed for færdiggørelse af projektet kan påvises, det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, der er tilstrækkelige tekniske og økonomiske ressourcer samt evner til at gennemføre og anvende eller sælge projektet, det er sandsynligt, at projektet vil frembringe fremtidige økonomiske fordele, herunder at der eksisterer et potentielt fremtidigt marked eller mulighed for anvendelse internt i virksomheden, kostprisen kan opgøres pålideligt. Udviklingsomkostninger som ikke opfylder kriterierne ovenfor, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 33

34 Noter MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde. Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber. Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen. Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien. 34 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

35 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. LIKVIDER Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. EGENKAPITAL FORESLÅET UDBYTTE Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. SELSKABSSKAT Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. GÆLDSFORPLIGTELSER Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 35

36 Noter PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts, investerings og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i arbejdskapitalen, betalte finansielle poster samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til kapitalejere, kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og beregnet således: DEFINITIONER PÅ NØGLETAL: Bruttomargin: Bruttofortjeneste(Bruttotab) / Nettoomsætning * 100 Overskudsgrad: Resultat af ordinær primær drift / Nettoomsætning * 100 Afkastgrad: Resultat af ordinær primær drift / Gennemsnitlige aktiver * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

37 Koncern Moderselskab 2. Nettoomsætning Nettoomsætning fordeling på geografiske segmenter: Danmark Eksport Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger overført til kostprisen immaterielle anlægsaktiver Alle beløb angives i hele tusinde kroner. Antal Antal Antal Antal Gennemsnitligt antal medarbejdere Moderselskab Vederlag til moderselskabets direktion og bestyrelse udgør samlet t.kr Vederlag til moderselskabets direktion oplyses ikke for 2012 med henvisning til ÅRL 98b, stk. 3 nr Finansielle indtægter Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder Andre finansielle omkostninger Alle beløb angives i hele tusinde kroner. ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND 37

38 Noter Koncern Moderselskab 6. Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Årets regulering af udskudt skat Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 7. Immaterielle anlægsaktiver Koncern og moderselskab Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse I alt Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Alle beløb angives i hele tusinde kroner. INPAS systemet er opført til en nettobogført værdi på t.kr og Actulus systemet til en netto bogført værdi på t.kr. I forbindelse med den regnskabsmæssige aktivering af disse systemer er der udarbejdet finansielle prognoser. Heri er det indregnet salg til nye kunder af disse systemer. Ved vurderingen er der foretaget ledelsesmæssigt skøn og disse skøn er i sagens natur behæftet med usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at de foretagne værdiansættelser er forsvarlige. 38 ÅRSRAPPORT 2013 EDLUND

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Fairwind Offshore ApS

Fairwind Offshore ApS Fairwind Offshore ApS CVR-nr. 30 61 03 26 Årsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2014 (6 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts 2015 Som dirigent:... Martin Hejlskov

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015.

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015. Bates / Y & R A/S CVR-nr. 10 79 55 40 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015 Som dirigent:... Johnny R. Kluge Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

København Håndbold A/S

København Håndbold A/S København Håndbold A/S Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S CVR-nr. 35 03 14 99 Årsrapport for 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. september 2015 Som dirigent:...

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Forum Horsens Fonden

Forum Horsens Fonden Forum Horsens Fonden Langmarksvej 45-47, 8700 Horsens CVR-nr. 28 15 33 25 1. Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere