Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj Århus Kommune. 1. Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for Resumé Århus Kommune skal ifølge lov om social service mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre en samlet redegørelse om tilsynet med lokalcentre og plejehjem i Århus Kommune. Redegørelsen indeholder: Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Personale- og Kvalitetsudviklingsafdelingen Tilsyn- og Kvalitetsudvikling Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2005/ Journalnummer K09 Sagsbehandler Inger Zachariassen en gennemgang af det kommunale tilsyn en gennemgang af det sundhedsfaglige tilsyn, som Embedslægeinstitutionen foretager efter lov om embedslægeinstitutioner en opgørelse over i hvilken udstrækning der i de enkelte plejeboliger anvendes magt og indgreb i selvbestemmelsen over for borgerne, hvor mange gange beboere er blevet borte fra deres hjem (ambuleringer) og i hvor stor udstrækning, der benyttes hjælpemidler for at forhindre alvorlige hændelser i forbindelse med ambuleringer. Telefon Direkte telefon Fax Redegørelsen skal efterfølgende drøftes på et møde i Byrådet med henblik på opfølgning på tilsynet. Århus Kommune har udarbejdet en årsrapport for 2005 for de anmeldte og uanmeldte tilsyn på samtlige lokalcentre og plejehjem. Hovedkonklusionen på det kommunale tilsyn er, at borgerne i Århus Kommune på ældreområdet generelt modtager hjælp i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunen her truffet efter Servicelovens 71 og 73a og i forhold til Byrådets vedtagne kvalitetsstandar-

2 der, jf. 74a. Endvidere kan Tilsynet konkludere, at der tilrettelægges og udføres en tilfredsstillende pleje og omsorg på kommunens lokalcentre og plejehjem. Embedslægeinstitutionen konkluderer i sin årsrapport, at tilstanden på de århusianske lokalcentre og plejehjem generelt er tilfredsstillende. Personalet i plejeboligenhederne er i stand til at udføre pleje uden brug af magtanvendelse i højere grad end tidligere år set ud fra de indberetninger, der har været. 2. Tidligere beslutninger Byrådet besluttede den 2. februar 2000, at der på alle lokalcentre og plejehjem gennemføres et årligt anmeldt kommunalt tilsynsbesøg og at Embedslægeinstitutionen gennemfører et antal uanmeldte tilsynsbesøg. Byrådet besluttede den 7. november 2001 på baggrund af Folketingets vedtagelse af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at udvide antallet af tilsynsbesøg, herunder at Magistratens 3. Afdeling foretager henholdsvis ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn pr. år pr. lokalcenter samt at Embedslægeinstitutionen foretager ét uanmeldt tilsyn. I tilknytning hertil vedtog Byrådet den 25. juni 2003, at Magistratens 3. Afdeling fremover foretager det kommunale tilsyn dels som et uanmeldt tilsyn og dels som et fremadrettet kvalitets- og udviklingsbesøg. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Århus Kommune skal ifølge lov om social service 75 h, stk. 4 mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre en samlet redegørelse om tilsynet med lokalcentre og plejehjem i Århus Kommune. Redegørelsen skal indeholde: en redegørelse for det kommunale tilsyn efter lov om social service 75H, stk. 2 og 3 en redegørelse for det sundhedsfaglige tilsyn, som Embedslægeinstitutionen foretager efter lov om embedslægeinstitutioner 6a Side 2 af 10

3 en opgørelse over i hvilken udstrækning der i de enkelte plejeboliger anvendes magt og indgreb i selvbestemmelsen over for borgerne, hvor mange gange beboere er blevet borte fra deres hjem (ambuleringer), og i hvor stor udstrækning, der benyttes hjælpemidler for at forhindre alvorlige hændelser i forbindelse med ambuleringer. Loven foreskriver endvidere, at redegørelsen skal offentliggøres og sendes til høring i beboer- og pårørenderåd og i kommunens ældreråd. I Århus Kommune er redegørelsen derudover sendt til udtalelse i brugerrådene. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Endelig skal redegørelsen efterfølgende drøftes på et møde i Byrådet med henblik på opfølgning på tilsynet. 3.2 Århus Kommunes årsrapport 2005 Århus Kommune har udarbejdet en årsrapport for 2005 for de anmeldte og uanmeldte tilsyn på samtlige lokalcentre og plejehjem. Århus Kommunes uanmeldte tilsynsbesøg blev gennemført af Magistratens 3. Afdelings tilsynsleder og en sundhedsfaglige konsulent uden ledsagelse af ansatte fra det enkelte lokalcenter eller plejehjem. Tilsynsbesøgenes form har fokus på den ydede service til borgerne og foregår som en dialog med beboere og personale samt en gennemgang af relevante arbejdsredskaber. Der udvælges vilkårligt et antal borgere i de pleje- og ældreboliger, som tilsynet besøger. Gennemgang af journaloplysninger sker efter indhentet samtykke med henblik på at få et bredt indtryk af dokumentationen og som udgangspunkt for tilsynets vurdering af, om borgeren modtager den tildelte hjælp til pleje, praktiske opgaver, sygepleje, hjælpemidler, aktivitet/træning og øvrige ydelser i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne. Tilsynet vurderer endvidere i hvilket omfang, der bliver arbejdet efter reglerne om magtanvendelse. Desuden undersøger man, hvorvidt der er skriftlig dokumentation for de visiterede ydelser, afgørelser, plejeplan/vitaejournal og forebyggende aktiviteter. Side 3 af 10

4 3.3 Konklusion på besøg i 2005 Ved afslutning af besøgene kategoriseres lokalcentrene i en kategoriopdeling. Kategori 1 indebærer ingen bemærkninger Kategori 2 indebærer, at det observerede lever op til lovgivningen, men der er uhensigtsmæssige forhold Kategori 3 indebærer, at der er betydende mangler og få områder, hvor der ikke leves op til lovgivningen Kategori 4 indebærer, at der er kritisable forhold, der på flere områder ikke lever op til lovgivningen Det fremgår af rapporten, at alle lokalcentre/plejehjem under tilsynsbesøgene var placeret i enten kategori 1 eller 2: 10 lokalcentre/plejehjem var placeret i kategori 1 og 11 lokalcentre/plejehjem var placeret i kategori 2 Resultaterne af de uanmeldte tilsynsbesøg opfylder således målet i 2005 om placering af mindst 95 % af tilsynsresultaterne i kategorierne 1 og 2. I 2004 blev 12 lokalcentre /plejehjem placeret under kategori 1 og 17 lokalcentre/plejehjem under kategori 2. Forskellen i antal lokalcentre/plejehjem skyldes organisationsændringer pr. 1. januar 2005, da et antal lokalcentre blev samlet i lokalområdet. Det skal dog fremhæves, at samtlige lokalcentre i lokalområderne samt plejehjem under afdelingen er besøgt. Udvalget for Sundhed og Omsorg har foreslået, at målene ændres, således at de bliver mere ambitiøse, og således, at en større del af besøgene skal falde under kategori 1. Dette spørgsmål drøftes i Magistratsafdelingen i foråret 2006, bl.a. sammen med udvalget, med henblik på evt. fremtidig revision af målene. Dette spørgsmål hænger snævert sammen med tilsynsmetoden, og må derfor drøftes i relation til den reviderede tilsynsmetode, beskrevet i afsnit 3.6. Samtidig vil Magistratsafdelingen arbejde på, at de opsamlede data fra tilsynsbesøgene opsamles i Afdelingens løbende målrapporteringssystem, således at de gøres synlige for hele organisationen, og således at udviklingen kan følges systematisk. Tilsynet vurderer, at der er kommet godt styr på dokumentationen og i forhold til årets tema vedr. samarbejdsbogen, så bar det de fleste steder præg af, at den bliver brugt fornuftigt. Side 4 af 10

5 Der er sket en mærkbar højnelse af kvaliteten omkring medicinhåndtering, og flere steder har man indarbejdet faste procedurer i bestræbelserne på ikke at gentage fejl. Det er således konklusionen, at der udføres en tilfredsstillende pleje og omsorg på kommunens lokalcentre. Århus Kommunes kvalitets- og udviklingsbesøg, der blev vedtaget af Byrådet i juni 2004, gennemføres af Magistratens 3. Afdelings tilsynsleder og sundhedsfaglige konsulent. Kvalitets- og udviklingsbesøget afvikles maksimalt 6 uger efter det uanmeldte tilsynsbesøg og har en varighed af ca. 3-5 timer afhængigt af lokalcentrets størrelse. 14 dage før besøget fremsender områdechefen et statusoplæg til Tilsyn og Kvalitetsudvikling og dagsordenen udarbejdes i et samarbejde med tilsynslederen ud fra det uanmeldte tilsyn og statusoplægget. Efter mødet udarbejder områdechefen et handlingsorienteret referat, som sammen med statusoplægget udgør en rapport fra kvalitets- og udviklingsbesøget. Konklusionen skal kortfattet indeholde, hvilke forbedringstiltag lokalcentret vil fokusere på samt hvilke udviklingsområder, der skal satses på. Der er i 2005 gennemført i alt 21 kvalitets- og udviklingsbesøg fordelt på 17 lokalcentre og 4 plejeboligenheder med særlig status. Følgende overordnede indsats- og udviklingsområder har præget dagsordnerne under møderne i 2005: Optimering af samdrift Opfølgning på diverse tilsyn Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelse Fokus på medarbejdernes viden om magtanvendelse og Lov om patienters retsstilling Sygefravær Sundhedspolitik og sundhedsklinikker Frivillighedspolitik Med udgangspunkt i tilsynets tilbagemeldinger og anbefalinger under de uanmeldte og de anmeldte tilsynsbesøg, udarbejder den lokale ledelse konkrete handleplaner og initiativer. Side 5 af 10

6 Magistratsafdelingen arbejder i øvrigt på at udbygge kvalitets- og udviklingsbesøgene, således, at de kan anvendes som grundlag for generel kvalitetsudvikling. 3.4 Embedslægeinstitutionens årsrapport 2005 I 2005 aflagde Embedslægeinstitutionen 44 ordinære uanmeldte tilsynsbesøg og 2 opfølgende besøg i Århus Kommune. Formålet med tilsynene er at vurdere, om personalet i fornødent omfang er vejledt og instrueret, så plejen og behandling kan foretages sundhedsmæssigt forsvarligt. Under tilsynet gennemgås medicinhåndteringsprocedurer, beboernes rettigheder (herunder bl.a. lov om patienters retsstilling), dokumentation, hygiejne, ernæring, aktiviteter samt bygnings- og indeklimaforhold. Embedslægen konkluderer, at forholdene i plejeboligerne i Århus Kommune ikke adskiller sig væsentligt fra forholdene i plejeboligerne i de øvrige kommuner i Århus Amt, og vurderes som generelt tilfredsstillende. Resultaterne af Embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn blev: Kategori 1: 43 % Kategori 2: 52 % Kategori 3: 5 % Kategori 4: 0 % Målsætningen i Magistratens 3. Afdeling for 2004 var, at kategori 1 og 2 skulle udgøre mindst 95 % af tilsynsresultaterne og at kategori 3 og 4 højst måtte udgøre 5 % af resultaterne. Målsætningen for 2005 er dermed i lighed med 2004 nået. Som tidligere anført overvejer Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg at skærpe målsætningerne og gøre de opsamlede data til en del af Magistratsafdelingens målafrapporteringssystem. Alle tilsynsrapporter fra Århus Kommunes anmeldte og uanmeldte tilsyn i 2004 samt Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter fra 2004 er fremlagt i Byrådets læseværelse. 3.5 Årsrapport vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Side 6 af 10

7 Reglerne om magtanvendelse efter Servicelovens kapitel 21 omfatter fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten, som alene iværksættes over for voksne, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkeligt. Der er i rapporten et skema med en opgørelse over indberettede borgere i forbindelse med magtanvendelse, ambulering og anvendelse af pejleudstyr m.m. Der er i 2005 observeret en generel stigning i antallet af indberettede forhold omkring magtanvendelse og ambulering sammenlignet med 2004, bortset fra et markant fald i indberetninger omkring fastholdelse i hygiejnesituationer. Det vurderes, at personalet benytter magtanvendelsesreglerne med omtanke. 3.6 Kommentarer i forhold til høringssvar samt beskrivelse af ændret praksis i Tilsynsfunktionen Høringssvarene har givet anledning til følgende generelle kommentarer. Pr. 1. januar 2006 er ny metodik og nye redskaber taget i brug af Tilsynet. Den ændrede praksis imødekommer flere af de i høringssvarene anførte bemærkninger. Som en del af den kontinuerlige kvalitetsudvikling i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har Tilsynsfunktionen, i samarbejde med øvrige konsulenter i Personale og Kvalitetsudviklingsafdelingen, identificeret forbedringspotentialer i Tilsynsfunktionen. Overordnet identificeredes et behov for øget ensartethed, gennemsigtighed og objektivitet i Tilsynets vurderingskriterier og metoder. Arbejdet med revision af metoder og redskaber påbegyndtes oktober Den deraf følgende reviderede praksis under de uanmeldte tilsynsbesøg er taget i anvendelse pr. 1. januar For at øge objektiviteten og sikre ensartede vurderingskriterier, har Tilsynet udviklet en skabelon til brug under de uanmeldte tilsynsbesøg. De i skabelonen indeholdte vurderingskriterier, er udarbejdet på baggrund af de af Byrådet vedtagne, kvalitetsstandarder og de lovmæssige krav til udførelsen af pleje og praktisk hjælp. Herved sikres og tydeliggøres overensstemmelse mellem de vedtagne standarder og Side 7 af 10

8 lokalcentrets praksis. Ligeledes sikres en tydeligere vurdering af om lokal praksis foregår i overensstemmelse med gældende lov på området. Skabelon, resultater og identificerede forbedringspotentialer fra de uanmeldte tilsyn gennemgås på de opfølgende Kvalitets- og udviklingsmøder. Såfremt lokalcentret ønsker det, kan supplerende konsulenter fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg deltage. Muligheden for at inddrage øvrige konsulenter i Kvalitets- og udviklingsmøderne er etableret for at sikre optimal faglig bistand i forhold til identificerede udviklingspotentialer. For så vidt angår metoden har tilsynet ændret tidsramme og tidspunkter for udførelsen af de uanmeldte tilsyn. Tidsrammen er øget fra tidligere 4-6 timer til nuværende timer. Tidspunkterne for gennemførelsen af de uanmeldte tilsyn er ligeledes ændret. Der kan således også gennemføres uanmeldte tilsyn i aften- og nattevagter samt weekender. Tilsynet foretager ved afslutningen af de uanmeldte tilsyn en samlet vurdering, der danner baggrund for en samlet score fra 1-4. Som en naturlig konsekvens af de forbedrede redskaber og metoder må det forventes, at den samlede frekvensfordeling af scorerne i 2006 vil se anderledes ud end Dette skal således ikke nødvendigvis ses som et udtryk for en forringelse af lokalcentrenes indsats, men som et udtryk for mere tilbundsgående og grundigere tilsyn qua forbedrede værktøjer og metoder. På baggrund af erfaringerne fra Tilsynsbesøgene gennemført i indeværende år, kan en eventuel revision af den eksisterende scorerindeling komme på tale. Dette vil fremgå af tilsynets anbefalinger i årsrapport for Tilsynet har følgende specifikke bemærkninger til de indkommende høringssvar: I årsrapporten under afsnit 3.3 vedr. brug af disponeringsmodulet præciseres det, at anvendelsen af disponering i plejeboliger kun bør ske, hvor disponeringsmodulet bidrager som aktivt styringsværktøj til understøttelse og optimering af den daglige ressourcefordeling. Disponeringsmodulet skal ikke tilsidesætte beboernes individuelle behov og faglige vurdering heraf. I samme afsnit vedr. leve-bo-miljøtanken præciserer tilsynet, at der alle steder bør være særlig opmærksomhed på at tilpasse konkret Side 8 af 10

9 udmøntning af leve-bo-miljøtankegangen til beboernes behov, bygningernes indretning samt lokale ressourcer. 3.7 Den samlede konklusion Med udgangspunkt i de kommunale uanmeldte tilsynsbesøg og Kvalitets og udviklingsbesøgene samt Embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsynsbesøg efter 6 i Lov om embedslægeinstitutioner kan det konkluderes, at borgerne i Århus Kommune på ældreområdet generelt modtager hjælp i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunen har truffet efter Servicelovens 71og 73a samt i henhold til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 74a. 3.8 Anbefalinger 1. At målsætningerne for kategoriinddelingen (1. Ingen bemærkninger, 2. Bemærkninger, 3. Betydelige fejl og mangler, 4. Kritisable forhold) drøftes med evt. henblik på revision under hensynstagen til den ændrede tilsynsmetode. 2. De opsamlede data i forbindelse med tilsyn gøres til en del af Afdelingens målafrapporteringssystem. Samtidig gøres data vedrørende magtanvendelse, ambulering mv. tilgængelige via portalen for en større kreds af medarbejdere med henblik på vidensdeling og kvalitetsudvikling på området. 3.9 Høringssvar Som følge af loven skal kommunens ældreråd og beboer- og pårørenderåd have den samlede årlige redegørelse om kommunens tilsyn til høring. Der er kommet høringssvar fra følgende: - Ældrerådet - Beboer- og Pårørenderådet ved Hestehavehusene under lokalcenter Holme og Skåde - Beboer og pårørenderådet ved Lokalcenter Havkær - Brugerrådet ved Vejlby Lokalcenter - Brugerrådet ved Skelager Lokalcenter - Brugerrådet ved Hasle Lokalcenter Høringssvarene vedlægges 4. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Side 9 af 10

10 5. Miljømæssige konsekvenser Der er ingen miljømæssige konsekvenser af indstillingen. 6. Konsekvenser i forhold til mål Formålet med tilsynsvirksomheden er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau for serviceområderne og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte servicemodtager. 7. Beslutningspunkter At 1) Århus Byråd tager redegørelsen vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 til efterretning. At 2) Århus Byråd tager årsrapporten vedr. magtanvendelse i 2005 til efterretning. Dorthe Laustsen Sundheds og Omsorgsrådmand / Knud Østergaard Afdelingschef Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Årsrapport vedr. de kommunale uanmeldte tilsyn og Kvalitetsog udviklingsbesøgene samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse og Embedslægeinstitutionens årsrapport Bilag 2: Høringssvar 2.a. Ældrerådet 2.b. Beboer- og Pårørenderådet ved plejeboligerne Hestehavehusene under Lokalcenter Holme - Skåde 2.c. Beboer- og Pårørenderådet ved lokalcenter Havkær 2.d. Brugerrådet ved lokalcenter Vejlby 2.e. Brugerrådet ved lokalcenter Skelager 2.f. Brugerrådet ved lokalcenter Hasle (vedlagt til alle/+elektronisk) Side 10 af 10

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere