INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK"

Transkript

1 INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2011 Foreningens årsrapport findes på

2 HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT ) Resultatopgørelse (t.kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og kurstab Administrationsomkostninger Heraf ord. driftsomkostninger Heraf bonus Resultat før skat Skat Nettoresultat Balance Likvider Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Afkast 20,2% -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -27,1% Ændring i KFMX 14,5% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -25,8% Resultat pr. andel, kr Omkostningsprocent, ordinære omkst. excl. bonus 1,20% 0,92% 1,61% 2,09% 1,95% 1,69% Omkostningsprocent, ordinære omkst. incl. bonus 4,80% 0,92% 1,61% 6,67% 2,40% 1,48% Udbytte pr. andel, kr Indre værdi pr. andel, kr. ultimo Børskurs pr. andel, kr. ultimo Cirkulerende andele, stk. ultimo ) Foreningen startede d. 5. maj 2006 og driften dækker således perioden 5. maj december 2006 Kilde: Egne beregninger og Factset Side 2 af 12

3 KÆRE MEDLEM Forventningen var en positiv udvikling på aktiemarkederne i 2011, som var begrundet i selskabernes indtjeningsudsigter og det lave renteniveau. Vi må dog efterfølgende erkende, at vi ikke havde taget tilstrækkelig højde for de negative effekter fra den europæiske gældskrise. Sjældent har den politiske dimension været så afgørende for udviklingen på de finansielle markeder. Politikernes langsomme og mangelfulde håndtering af gældskrisen i Europa satte dagsordenen med ekstrem risikoaversion og stor likviditetspræference til følge. Den negative stemning smittede også af på makroøkonomien, der viste svækkelse hen over året. Det gik hårdt ud over aktier generelt og i særlig grad de illikvide small cap aktier. Selv om der også var enkelte skuffelser på selskabsniveau, var det den generelle udvikling, der var årsag til de negative aktieafkast. Foreningen endte med et negativ afkast på 27,1% sammenlignet med et negativt afkast på 25,8% for vores benchmark KFMX indekset. Efter det meget usædvanlige og negative år 2011 ser vi dog gode muligheder for pæne aktieafkast i 2012 og de efterfølgende år, selv om en ny negativ udvikling skal tillægges en vis sandsynlighed. En fortsat usikkerhed omkring den generelle økonomiske udvikling vil indebære, at vi fortsat skal leve med en betydelig volatilitet i kurserne. Problemfokus i disse år er i Europa, hvor der ventes en mild recession i 2012, drevet af de store offentlige nedskæringer som gennemføres for at skabe balance i statsbudgetterne. Der hersker også stadig usikkerhed om hvorvidt gældskrisen er under kontrol, ligesom euroens fremtid igen kan blive et tema på de finansielle markeder. Udviklingen uden for Europa giver derimod en vis optimisme. Således tyder meget på, at USA er på vej ind i et positivt konjunkturforløb samtidig med, at omkostningerne holdes i ro på grund af stor ledig kapacitet og fravær af lønpres som følge af den relativt høje arbejdsløshed. Udviklingen i de såkaldte emerging markets står ligeledes på fortsat vækst. Vi tror på en vis positiv afsmitning på de europæiske aktiemarkeder. Det vil indebære, at fokus vil dreje tilbage mod virksomhedernes fundamentale forhold og bort fra den store fokusering på den politiske proces. Vi har tillid til, at small cap segmentet står foran en ny periode med outperformance af large cap aktier. Siden 1. juli 2007 er danske small cap aktier sakket betydeligt bagud i forhold til C20 aktierne. Mange small cap aktier er nu blevet så billige, at muligheden for et comeback synes gunstig. Den nuværende betydelige small cap discount, sammenholdt med vores erfaring, som viser, at small cap aktier skiftevis outperformer og underperformer med en cyklus på 3-5 års varighed gør, at vi tror på en ny længere periode med outperformance. Kravene til investeringsprocessen er skærpet over de senere år. Investeringsteamet vil være endnu mere omhyggelig i udvælgelsesprocessen af aktier. Især den udbredte likviditetspræference skærper kravene til, at investeringscasen holder for de aktier, der investeres i. Vi har af de seneste år lært, at det for de mindre likvide aktier er blevet vanskeligere kortsigtet at reagere investeringsmæssigt på skuffelser i selskaberne. Reglerne for minimumsudlodning tilsiger, at foreningen ikke skal udbetale udbytte for Da dette samtidig er det skattemæssigt mest optimale for medlemmerne, vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for København d. 23. marts 2012 Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Side 3 af 12

4 Resultatet for var et usædvanligt og dårligt aktieår Årets resultat blev et underskud på 50,0 mio. kr. mod et overskud på 27,8 mio. kr. i Det svarer til et negativt afkast på 27,1% ( ,6%) sammenlignet med et fald i benchmark (KFMX) på 25,8% ( ,7%). I 2011 havde foreningen nettokurstab på 54,2 mio. kr. (+28,7 mio. kr.), indtægter fra renter og udbytter på 6,8 mio. kr. (+3,0 mio. kr.). De ordinære driftsomkostninger udgjorde 2,8 mio. kr. (3,2 mio. kr.). Faldet i de ordinære omkostninger skyldes besparelser over en bred front, herunder lavere trykkeomkostninger samt genforhandling af en række aftaler med samarbejdspartnere mv. Foreningens omkostningsprocent blev hermed 1,69% for 2011 sammenlignet med 1,95% for Der er tilbageført tidligere hensat bonus med 0,3 mio. kr. (2010 hensat 0,7 mio. kr.), idet kriterierne for bonus ikke blev indfriet i Det tilbageførte beløb optræder som en indtægt. Årets skat udgør 0,1 mio. kr. Skatten vedrører ikke refusionsberettigede udenlandske udbytteskatter. Ultimo 2011 var foreningens formue 138,9 mio. kr. (182,7 mio. kr.) og indre værdi udgjorde kr. pr. bevis (9.147 kr.). Der er i årets løb netto udstedt 860 beviser (+4,3%). Årsrapporten for 2011 er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Årsrapporten indeholder ikke usædvanlige usikkerheder ved indregning og måling. Foreningen har i lighed med tidligere år ikke anvendt afledte finansielle instrumenter i De europæiske aktiemarkeder faldt mellem 15-20%, dog med undtagelse af det engelske marked, hvor faldet blev 5,6%. Det amerikanske marked var den positive undtagelse med en flad udvikling for det brede marked og en stigning på 5,5% for eliteindekset Dow Jones. Det danske C20 indeks faldt med 14,8%, medens de danske small cap aktier (udtrykt ved vores benchmark - KFMX Indekset) udviste et fald på hele 25,8% blev således endnu et år med markant underperformance for danske small cap aktier. Vores oprindelige udmelding for 2011 (Investor Orientering 2010) var en forventning om en positiv udvikling på aktiemarkederne. Men det fremgik også, at den største risiko var af politisk art. Det viste sig at være en markant underdrivelse. Den politiske faktor blev helt dominerende for udviklingen, og der var mindre fokus på de fundamentale forhold i virksomhederne. Gældsproblemerne i Sydeuropa, især Grækenland, viste sig at få massivt større indvirkning på prisdannelsen i finansmarkederne end forudset, idet politikerne reagerede for langsomt og for utilstrækkeligt til at berolige markedernes aktører. Samtidig kom der igen negativ fokus på den europæiske banksektor, der er tyndt kapitaliseret og derfor har risiko for at få alvorlige problemer, hvis statsgældsproblemerne i Sydeuropa skulle komme ud af kontrol som følge af en række tyske og franske bankers store beholdninger af statsobligationer fra en række sydeuropæiske lande, herunder Grækenland. De finansielle markeder var dybt bekymrede, og bankerne reducerede deres engagementer for at styrke deres balance, og det smittede negativt af på væksten i den europæiske realøkonomi. Afkast og renter mdr. 60 mdr. p.a. p.a. p.a. akk. Investeringsforeningen SmallCap Danmark -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -27,1% 9,7% -10,6% -6,4% -31,4% KFMX -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -25,8% 2,5% -16,3% -12,5% -53,1% OMXC20 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% -14,8% 16,3% -2,5% -0,5% -3,0% OMXC 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% -17,7% 12,6% -5,1% -2,7% -14,4% DAX 19,2% -42,4% 18,5% 12,5% -17,5% 3,2% -5,5% -3,5% -18,4% S&P 500 3,5% -38,5% 23,5% 12,8% 0,0% 11,7% -2,4% -0,7% -4,2% Russell ,7% -34,8% 25,2% 25,3% -5,5% 14,0% -1,2% -0,8% -4,4% Nikkei ,1% -42,1% 19,0% -3,0% -17,3% -1,5% -13,3% -11,7% -50,7% MSCI World, local currency 2,8% -40,1% 22,8% 7,8% -7,6% 7,0% -5,5% -3,8% -19,8% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,9% 4,4% 3,4% 3,7% 3,0% 3,4% 3,9% 4,1% 4,1% Tyskland 4,0% 4,3% 2,9% 3,4% 3,0% 2,9% 4,0% 4,0% 4,0% USA 4,7% 4,1% 2,2% 3,8% 3,3% 2,2% 4,7% 5,1% 5,1% Kilde: Egne beregninger og Factset Levetid (68 mdr.) Side 4 af 12

5 Resultatet var dårlig stemning og en ekstrem risikoaversion til skade for efterspørgslen efter risikobehæftede aktiver så som aktier. På toppen heraf indebar den udbredte likviditetspræference, at danske small cap aktier blev ekstraordinært hårdt ramt. Den store negative effekt af tillidskrisen kom i 3. kvartal 2011, hvor aktiemarkederne typisk faldt mellem 15 og 25% i Europa og lidt mindre uden for Europa. Risikoen for et helt eller delvist sammenbrud af euro samarbejdet med heraf følgende uoverskuelige konsekvenser medvirkede til at sænke markederne. Positive udviklingstendenser i USA og omfattende kvantitative pengepolitiske lempelser gennemført af den nye ledelse i ECB vendte dog udviklingen, og der kom en modreaktion i 4. kvartal med positive aktieafkast på 5-10%, dog med undtagelse af danske small cap, der først har fået stigningen i starten af Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven Investeringsforeningen er af Statsanklageren for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) blevet sigtet for kursmanipulation i positiv retning vedrørende ultimo kurserne i 2009 og 2010 for visse illikvide aktier. Investeringsforeningen afviser de rejste sigtelser. Bestyrelsen har iværksat en tilbundsgående uvildig undersøgelse og samarbejder med SØK for at belyse sagerne. Den aktuelle indre værdi, der baseres på dagens børskurser er upåvirket af sigtelsen og af de i sigtelsen indeholdte forhold. Foreningens børsmeddelelser om sagen kan løbende følges på foreningens hjemmeside Sammenligning med andre investeringsforeninger Investeringsforeningen SmallCap Danmark har i 2011 givet et markant lavere afkast end de øvrige danske investeringsforeninger med et bredt fokus. Det skyldes i vid udstrækning, at de større aktier, udtrykt ved udviklingen i OMXC20, outperformede de mindre aktier (udtrykt ved udviklingen i KFMX) med 11% i Afkast i sammenlignelige investeringsforeninger mdr. 60 mrd. Levetid(68mdr.) p.a. p.a. p.a. akk. lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -27,1% 9,7% -10,6% -6,4% -31,4% Danske Invest Danmark Small Cap -0,1% -47,3% 30,2% 35,9% -25,5% 9,7% -7,0% -4,2% -21,4% Dexia lnvest Small Cap -3,6% -53,5% 45,3% 39,4% -21,1% 16,9% -6,4% -3,4% -17,7% Bankinvest Danmark -11,4% -54,9% 52,8% 29,3% -19,1% 16,9% -8,6% -5,9% -29,2% Carnegie WW/Danske aktler 5,5% -45,4% 54,0% 25,2% -19,3% 15,9% -2,2% -0,2% -1,0% Danske lnvest Danmark 4,5% -49,1% 43,6% 27,4% -23,6% 11,8% -5,8% -3,3% -17,1% Maj Invest Danske Aktier 4,0% -47,6% 47,4% 26,2% -19,8% 14,3% -4,1% -1,1% -6,3% Nykredit lnvest Danske Aktier 1,4% -46,2% 43,6% 28,4% -24,2% 11,8% -5,3% -3,3% -17,3% SEB lnvest Danmark 4,6% -48,7% 51,7% 29,1% -15,4% 18,3% -2,3% 0,3% 1,9% Kilde: Egne beregninger og Fundcollect Side 5 af 12

6 Porteføljen i 2011 Satair (+4,8 mio. kr.), Brdr. Hartmann (+2,4 mio. kr.) og Greentech Energy Systems (+1,1 mio. kr.) gav de største positive bidrag til årets afkast. Foreningen solgte sine Satair aktier i forbindelsen med Airbus overtagelsestilbud. Foreningen solgte også sine Greentech aktier i forbindelse med den nye storaktionær GWM Renevable Energys pligtmæssige købstilbud. De største skuffelser var DLH (-12,2 mio. kr.), IC Companys (-9,6 mio. kr.) og Topsil (-8,8 mio. kr.). DLH gennemførte den ventede emission, men den blev meget større, end vi havde forudset med en markant udvanding til følge, der pressede kursen. Endvidere blev DLH hårdt ramt af de svækkede konjunkturer i 3. kvartal. På trods heraf kunne DLH fastholde forventningerne til årsresultatet for 2011, da de interne effektiviseringsprocesser gav et hurtigere resultat, end selskabet oprindeligt havde forudset. IC Companys blev hårdt ramt af den svigtende forbrugertillid i kølvandet på den europæiske gældskrise. Det betød et behov for at tilpasse omkostningerne, hvor selskabet havde planlagt med stigende aktivitet og dermed et højere omkostningsniveau. Topsil var nødt til at skifte ledelse på grund af dårlig styring af virksomheden samtidig med, at afsætningsmulighederne kom under pres. Topsil har nu ansat den tidligere CEO fra Bang & Olufsen, Kalle Hvidt, som ny CEO. North Media, Rias, Solar, Alm. Brand og Össur er rykket op blandt de 10 største positioner. Den primære årsag hertil er en bedre relativ performance end porteføljen som helhed. Generelt har handelsaktiviteten og omlægninger af porteføljen været mindre end i tidligere år. De 10 største positioner udgør 57,5% af den samlede portefølje (58,3%). Nye aktier i porteføljen med en porteføljevægt over 2% er Auriga Industries og MT Holding. Auriga er købt på baggrund af udsigten til en genopretning af indtjeningen i de kommende år, drevet af en turnaround i Tyskland samt en vis bedring i priserne på de forskellige afgrøder, der normalt indebærer en større efterspørgsel efter Aurigas produkter. Selskabet vil endvidere få glæde af den række af nye produkter, som selskabet har erhvervet over de senere år. MT Holding er primært en investering i forventningen om en strømlining af ejerstrukturen i MT Højgaard efter, at MT Holding har solgt Dyrup Selskab Andel af Beholdning køb/salg Afkast Beholdning Andel af formue mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. formue 1 DLH B 7,4% 13,4 +10,0-12,2 11,3 8,1% 2 North Media 4,0% 7,3 +4,4-1,7 10,0 7,2% 3 H+H International 6,1% 11,2-0,5-2,1 8,6 6,2% 4 Egetæpper B 4,6% 8,5-0,4 +0,1 8,1 5,8% 5 Brdr. Hartmann 4,2% 7,6-2,8 +2,4 7,2 5,2% I alt 2011 top 5 26,3% 48,0 +10,7-13,5 45,2 32,5% 6 Topsil Semiconductor Mat. 7,7% 14,1 +1,8-8,8 7,1 5,1% 7 Rias B 3,4% 6,2-0,0 +0,8 7,0 5,0% 8 Solar B 3,5% 6,4 +2,9-2,4 6,9 5,0% 9 Alm. Brand 3,5% 6,4 +3,2-2,8 6,8 4,9% 10 Össur 3,8% 7,0 +0,5-0,7 6,8 4,9% I alt 2011 top 10 48,2% 88,1 +19,1-27,3 79,8 57,4% Øvrige aktier 51,2% 93,5-19,7-20,2 53,7 38,7% I alt 99,4% 181,6-0,6-47,5 133,5 96,1% Kilde: Egne beregninger Side 6 af 12

7 Forventninger til 2012 Vi tror på, at den positive udvikling, som vi indtil videre har haft på aktiemarkederne i 2012, vil fortsætte, men vi erkender også, at udfaldsrummet er meget stort. Volatiliteten vil sandsynligvis være aftagende. Best case kan betyde yderligere ikke ubetydelige kursstigninger, men vi kan ikke fuldstændig udelukke et negativt scenario, der kan føre til et fald i aktiekurserne ned mod niveauet ved udgangen af Mest afgørende for vores positive holdning er, at USA synes på vej ind i et positivt konjunkturforløb modsat ved indgangen til finanskrisen i 2008, hvor USA sammen med Europa gik ind i en kraftig negativ konjunkturudvikling. En række faktorer understøtter forventningen om positive aktiemarkeder. Der er lovende tegn på, at den globale negative konjunktur er bundet ud, når man ser bort fra Europa, der må forventes at få en mild recession (negativ vækst på 0-1%). Nøgletallene fra USA fortsætter med at vise fremgang. Emerging markets vil ligeledes fortsætte med høj, men nok aftagende vækst. Den amerikanske nationalbank, FED, har meldt ud, at renterne holdes på det meget lave niveau indtil Den lempelige pengepolitik i USA og i Euroland vil gavne væksten. Gældsproblemerne i Sydeuropa førte til en ekstrem risikoaversion og dårlig stemning på de finansielle markeder i Vi tror, at de finansielle markeder efterhånden har absorberet den ekstraordinært høje politiske risiko, selv om problemerne endnu ikke er løst, således at risikobilledet gradvist normaliseres. Øget risikoappetit vil i sig selv føre til stigende aktiekurser. Det lave renteniveau indebærer, at mere sikre aktivklasser som f.eks. obligationer giver et meget lavt afkast. Eneste måde at øge afkastpotentialet på er at tage mere risiko ind i porteføljerne. Fokus vil svinge fra makro over mod selskabernes indtjeningsudvikling. Vi skal dog ikke forvente, at mange europæiske selskaber får megen vækst i omsætningen, vurderet ud fra konjunkturbilledet. Dog vil virksomheder med stor eksponering mod USA og emerging markets få glæde af væksten her samt en svagere euro, som styrker deres konkurrenceevne. De fleste virksomheder har også indstillet sig på lav til ingen omsætningsvækst i form af trimmede omkostningsstrukturer, som blev gennemført under finanskrisen. Der er ligeledes vores indtryk, at selskaberne er klar med nye omkostningstilpasninger, hvis udviklingen mod forventning bliver dårligere end ventet. De fleste prognoser viser, at også Europa vil få vækst i makroøkonomierne fra 2013, om end forholdsvis beskeden. Betydelig ledig kapacitet, udsigt til minimalt lønpres som følge af den relativt store arbejdsløshed, uændrede afskrivninger, da der på kort sigt ikke skal investeres massivt i ny kapacitet samt lave renteudgifter som følge af styrkede balancer og meget lavt renteniveau medfører, at selv mindre fremgang i omsætningen vil slå kraftigt positivt igennem på indtjeningen. Vi har tillid til, at small cap aktier endelig vil begynde at indhente noget af den underperformance, som segmentet har oplevet i forholdt til C20 aktierne. Fra 1. juli 2007 er small cap aktierne (KFMX indekset) sakket betydeligt bagud i forhold til C20 aktierne. Siden starten af 2012 har small cap aktier udviklet sig på linje med C20 indekset. Small cap discounten er nu så attraktiv, at muligheden for et comeback for small cap aktierne synes gunstige. Mange small cap aktier er blevet så billige, at det lægger en kraftig bund under kurserne. Vi har tidligere argumenteret for, at small cap aktier skiftevis underperformer og outperformer large cap aktier med en cyklus på 3-5 år. 60% Small cap discount 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% e 2012e 2013e -20% -30% -40% Kilde: Egne beregninger og Factset Small cap discount Outperformance Side 7 af 12

8 Finanskalender Vi mener, at vi er i starten af en ny længerevarende periode med outperformance. Flere potentielle opkøb af small cap selskaber vil ligeledes være med til at drive kurserne op. I øjeblikket er H+H og Thrane & Thrane i en take-over situation. De største risikofaktorer er en Iran krise (bl.a. risiko for stigende oliepriser), og at Kina kommer markant ned i væksttempo, eller at de underdrejede husmarkeder i både USA og Europa igen vil svække forbrugertilliden. Endelig kan gældsproblemerne i Europa føre til, at der bliver ført en for stram finanspolitik til skade for de kommende års vækst. På længere sigt har Vesten en stor udfordring i at få nedbragt de store statsunderskud og de dermed forbundne store strukturelle gældsproblemer. Hvis tempoet er for lavt, eller indsatserne ikke er overbevisende, kan aktiemarkeder igen komme ind i en negativ trend. 23. marts Årsrapport for april Ordinær generalforsamling 20. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Akkumuleret afkast for Invf. SmallCap Danmark 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% Kilde: Egne beregninger og Factset SCDIF KFMX OMXC20 Side 8 af 12

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato godkendt årsrapporten for 2011 for Investeringsforeningen SmallCap Danmark omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., samt de retningslinjer, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Årsrapporten opfylder de af NASDAQ OMX Copenhagen A/S stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede investeringsforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme investeringsforeningens økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. marts 2012 Direktion Bestyrelse Christian Reinholdt Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Niels Roth Næstformand Per Søndergaard Pedersen Erik Skjøtt Side 9 af 12

10 Investment cases DLH (industri) Investmentcase: DLH er en klassisk turn-around case. DLH er nu tilbage til kerneforretningen, nemlig grossistvirksomhed inden for handel med hårdt træ og træplader (international) og Global Sales (back to back handel med træ). DLH er verdens største uafhængige grossist inden for handel med hårdt træ. Første del af turn-arounden blev gennemført i 2010 med frasalg af ikke kerneaktiviteter til en samlet værdi af 450 mio. kr. mod oprindelig forventet 300 mio. kr. Næste skridt var kapitaludvidelsen i 2. kvartal 2011 med et provenu på 250 mio. kr. Efter kapitaludvidelsen er ledelsens førsteprioritet vækst. Vækstmarkederne er Rusland, Asien (Indien og Kina) og USA. Konjunktursvækkelsen i løbet af 2011 har dog lagt en kraftig dæmper på vækstudsigterne for det kommende år. DLH har fortsat fuld fart på forandrings- og effektiviseringsprocesserne i virksomheden. Seneste tiltag er samling af den nordiske administration i Sydsverige og flytning af Global Sales back office funktioner fra Tåstrup til Hong Kong. De to initiativer giver en samlet besparelse på mio. kr., som slår igennem i Der er fortsat grundlag for, at DLH opnår den målsatte EBIT margin på 4,5-5,0%, men som følge af den uventede svækkelse af den globale makroøkonomi i 2011, bliver det næppe muligt at opnå målet allerede i I årsrapporten for 2011 har DLH da også nedjusteret forventningen til EBIT marginen til ca. 4% i I et positivt aktiemarked, hvor markedet indregner DLHs langsigtede potentiale, er der mulighed for en betydelig stigning i aktiekursen på 6-12 måneders sigt. North Media (forbrugsgoder) Investmentcase: North Media er en investering i et højt direkte afkast. North Media (tidligere Søndagsavisen) formidler tilbud og information til forbrugerne gennem udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser, samt gennem distribution af tryksager, aviser og vareprøver til forbrugerne. Hertil kommer internettjenester med services og tilbud målrettet mod internetbrugerne. North Media er en investering i en stærk cash genererende forretningsmodel. Ultimo 2011 havde North Media endvidere en positiv kassebeholdning på over 100 mio. kr. selv efter jumbodividenden på 14 kr. pr. aktie i maj På den netop overståede generalforsamling blev et udbytte på 3 kr. pr. aktie svarende til 60 mio. kr. vedtaget. På nuværende tidspunkt forventer vi, at North Media vil generere et cash flow, der vil muliggøre et årligt udbytte på op til 5 kr. pr. aktie uden, at gælden i selskabet øges. Det modsvarer et direkte afkast på 20% p.a. ved det nuværende kursniveau. FK Distribution (tidligere Forbrugerkontakt) har været det store lyspunkt i North Media i de senere år med et primært driftsresultat på den rigtige side af 200 mio. kr. årligt. Den nye regering har dog udmeldt væsentlige ændringer i rammebetingelserne for husstandsomdeling af reklametryksager. Dels vil regeringen undersøge, om den nuværende nej tak til reklamer ordning kan erstattes af en ja tak ordning, dels agter regeringen at indføre en beskatning af reklametryksager fra 1. januar 2013, der svarer til en stigning i prisen for fremstilling og omdeling af reklametryksager med 15%. Disse tiltag er negative for North Medias fremtidige indtjening, selv om vi ikke kender den endelige udformning af de to initiativer. Vi tror dog fortsat på et marked for husstandsomdelte reklametryksager, der dog vil blive 10-15% mindre ved indførelse af den omtalte skat. Alle aktører (dagligvareforretningerne, leverandørerne og reklamebureauerne) inden for dagligvarehandel er enige om, at husstandsomdelte reklamer er det mest effektive medie at reklamere i. Vi må dog nok indstille os på, at FK Distribution kan risikere helt op til en halvering af det ordinære resultat, hvis begge ordninger indføres. Til gengæld har vi tillid til, at North Media ved implementering af den nye strategi vil opnå en betydelig fremgang på de andre aktiviteter inden for Søndagavisen og on-line aktiviteterne, hvorved North Media fortsat vil generere et cash flow på den rigtige side af 100 mio. kr. årligt (>5 kr. pr. aktie). Når der kommer større klarhed om de fremtidige markedsbetingelser for North Media, ser vi et pænt kurspotentiale over de kommende 6-12 måneder. Såfremt North Media vælger delvist at kanalisere overskudslikviditeten tilbage til aktionærerne via aktiemarkedet i form af aktietilbagekøb, vil det have en gavnlig indvirkning på likviditeten og kursudviklingen og dermed interessen for aktien. Side 10 af 12

11 H+H International (materialer) Investmentcase: H+H har været en investering i en overtagelseskandidat, sekundært i en turn-around case. H+H er nr. 2 indenfor produktion af porebeton med stærke markedspositioner i UK, Tyskland, Østeuropa og Norden. Xella har i lang tid været interesseret i at overtage H+H. De tyske konkurrencemyndigheder har d. 14. marts 2011 imidlertid forbudt en mulig fusion mellem Xella og H+H. Xella overvejer at appellere afgørelsen. Offentliggørelsen af de tyske konkurrencemyndigheders afgørelse førte til kursfald i H+H på op mod 20%, hvorved overtagelsespræmien blev presset ud af aktiekursen. Som stand alone er H+H en turn-around case. Forværringen af makroøkonomien indebærer en mere langstrakt turnaround, hvor det vil tage længere tid at øge kapacitetsudnyttelsen på grund af lavere efterspørgsel. Til gengæld har Xella opgivet den intense priskonkurrence. Således er priserne i Tyskland sat op med 2 gange 10% og er nu tæt på tidligere niveauer. Xella forsøger også at hæve priserne i Polen, hvilket ser ud til at lykkes i high-end segmentet (30% af H+H omsætning i Polen). Det iværksatte nye omkostningsprogram på 75 mio. kr. med fuld virkning i 2011 er dog i sig selv ikke nok til, at H+H får sorte tal. En normalisering af priserne og en bedre kapacitetsudnyttelse er en forudsætning. Det er vores vurdering, at H+H tidligst kan opnå en positiv indtjening i På trods af de dårlige indtjeningsudsigter vil H+H generere et positiv cash flow, især hjulpet på vej af et meget lavt investeringsbehov. Som stand alone har H+H et beskedent kurspotentiale på kort sigt. Genopretningen af indtjeningen som følge af turnarounden medfører dog et pænt langsigtet potentiale, men det er usikkert, hvornår aktiekursen reagerer herpå. Egetæpper (forbrugsgoder) Investmentcase: Egetæpper er en value case. Egetæpper er en ledende spiller på det internationale Contract tæppemarkedet. Egetæpper har en stærk markedsposition, et moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en stærk cash genererende forretningsmodel. Det internationale tæppemarked er et konjunkturfølsomt (sen cyklisk) modent, fragmenteret og konkurrencepræget marked. Indtil krisen kom, har Egetæpper evnet at vokse i dette marked gennem produktudvikling og bearbejdning af nye markeder som Mellem- og Fjernøsten. Egetæpper har været hårdt ramt af den økonomiske nedtur, men vokser nu igen (8% organisk i 2010/11). Forværring af makroøkonomien har dog reduceret vores forventninger til væksten til 2% for 2011/12. Den beskedne omsætningsvækst bliver primært skabt af prisstigninger, som Egetæpper har gennemført til kompensation af stigende råvarepriser. Indtjeningsevnen har været kraftigt stigende i takt med fremgang i omsætningen, men de fortsatte stigninger i råvarepriserne udskyder yderligere marginalforbedringer til 2013/14. Løftestangseffekten, som selskabets betydelige ledige kapacitet giver, vil dog slå igennem på længere sigt med yderligere margin forbedringer til følge. Vi forventer, at Egetæpper har et pænt kurspotentiale på 6-12 måneders sigt. Det vil hjælpe på likviditeten og kursudviklingen, hvis Egetæpper vælger at kanalisere noget af den betydelige overskudslikviditet tilbage til aktionærerne via aktiemarkedet i form af aktietilbagekøb. Brdr. Hartmann (materialer) Investmentcase: Brdr. Hartmann er en investering i en defensiv aktie. Brdr. Hartmann har en stærk cash generende forretningsmodel med et betydeligt udbyttepotentiale. Bestyrelsen foreslår således et udbytte på 9,25 kr. pr. aktie for 2011, svarende til et direkte afkast på over 8%. Brdr. Hartmann har været i en take-over position. Bestyrelsen anbefalede, at aktionærerne ikke tog imod tilbuddet fra den største aktionær Lactosan-Sanovo Holding. Bestyrelsen igangsatte en proces for at undersøge, om der var andre interesserede købere, dog uden resultat. Brdr. Hartmann er Europas førende producent af miljøvenlig støbepap emballage med en markedsandel på 40%. Herudover har Brdr. Hartmann aktiviteter i Nordamerika. Industrien er moden med vækstrater på et par procent. Den hidtidige effektivisering af forretningen har gjort Brdr. Hartmann til en cash generende virksomhed, som den skal være som moden virksomhed. High-end produkterne udgør 40% af Brdr. Hartmanns omsætning i Europa. Mulighederne i Nordamerika er ligeledes, at markedet går mod højere grad af high-end produkter. Brdr. Hartmann har et pænt kurspotentiale på 6-12 måneders sigt. Side 11 af 12

12 Fra venstre: Steffen Schouw, Jens Erik Høst, Christian Reinholdt og Michael West Hybholt. PROFIL INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK A/S Investeringsforeningen SmallCap Danmark er en uafhængig børsnoteret investeringsforening, som fokuserer på investeringer i børsnoterede, mindre og mellemstore nordiske virksomheder. Målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet afkast til medlemmerne med en afbalanceret risiko. Porteføljen er ikke sammensat med udgangspunkt i indeksvægte, men vil afvige væsentligt herfra. Hvorfor vælge Investeringsforeningen SmallCap Danmark? Small cap fokus er en konkurrencefordel Small cap segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere afkast end de store selskaber. Mange small cap selskaber er underanalyserede og har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Derfor har Investeringsforeningen SmallCap Danmark både en absolut og komparativ fordel. Betydelige interne analyseressourcer Vores investeringer bygger på et omhyggeligt internt analysearbejde, der kortlægger virksomhedernes konkurrencesituation, markedsforhold, operationelle effektivitet og finansielle forhold etc. Når vores analyser indikerer et højt afkastpotentiale, investerer vi store beløb i enkeltaktier. Erfarent team med solid track record Vores investeringsteam har mange års erfaring med small cap investering og har et højt kendskab og gode relationer til virksomhederne. Uafhængig af andre økonomiske interesser Vort eneste succeskriterum er at forrente medlemmernes penge bedst muligt. Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå medlemmernes afkast. Vores forretningsmodel er ikke volumenbaseret, eftersom skalafordelene tilfalder medlemmerne. Bestyrelse og ledelse med stort økonomisk engagement De har samlet investeret mere end 97 mio. kr. i Investeringsforeningen SmallCap Danmark og Smallcap Danmark A/S, som foreningen har kontor- og personalefællesskab med. Præstationsfremmende bonusmodel 20% af merafkastet i forhold til KFMX over 3 år forudsat afkastet overstiger 6% p.a. i gennemsnit. Læs mere om os på Bestyrelsen og ledelsens beholdning af beviser pr. 31. december 2011 Antal beviser, stk. Ændring siden Kursværdi, t.kr. % af kapital Investeringsteam ,6% Bestyrelse ,0% I alt ,6% Side 12 af 12

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Foreningens årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12.,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark 9 IR-politik og incitamentprogrammer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 17 Aktien og investorerne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere