Årsrapport for Taleinstituttet, voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Taleinstituttet, voksne"

Transkript

1 Årsrapport for Taleinstituttet, voksne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

2 Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Formål med årsrapporten Fakta om Taleinstituttet, voksne Faglig og organisatorisk udvikling Den faglige udvikling Organisatorisk udvikling Ledelsesstruktur Kompetenceudvikling Fysiske rammer Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent Udviklingen de seneste tre år Den aktuelle situation Forventninger til de næste tre år Økonomi Takstudvikling Budget og regnskab Optageområde Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v Yderligere bemærkninger Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet... 9

3 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Siden kommunalreformens ikrafttræden i 2007 har der været en del turbulens omkring Taleinstituttet som i alle henseender er en kompleks højt specialiseret institution. Taleinstituttets målgrupper er alle så små, at der kræves et stort befolkningsgrundlag for at den nødvendige erfaring og rutine kan opretholdes. Der bør være fokus på, at man med en reduktion af den nuværende efterspørgsel risikerer at underminere både den faglige og økonomiske bæredygtighed. Ud over den borgerrettede indsats er Taleinstituttet et videns- /kompetencecenter, der bl.a. rådgiver fagpersonale i hele regionen. Den fortsatte varetagelse af denne ydelse er betinget af, at Taleinstituttets personale fortsat har tilstrækkeligt med direkte logopædiske opgaver med borgerne. Indsatsen bør ikke reduceres. Dette er et vigtigt hensyn, både i forhold til borgere i den arbejdsdygtige alder, for hvem det er væsentlig at undgå sygemelding eller at opnå en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, men absolut også et vigtigt hensyn i forhold til f.eks. ældre borgere, der har brug for indsatsen for at kunne kommunikere og bevare en selvstændig livsførelse. 2. Formål med årsrapporten Taleinstituttet er i perioden juli 2014 juli 2016 udpeget som tilbud under det forstærkede samarbejde i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Tilbuddet er dermed forpligtet til at indgå i en systematisk og formaliseret dialog med kommunerne i Nordjylland om tilbuddets status, udvikling og bæredygtighed. Som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er der krav om en åben og gennemsigtig drift, der muliggør løbende indsigt i tilbuddets faglige og økonomiske bæredygtighed. Årsrapporten har til formål at imødekomme disse krav. 3. Fakta om Taleinstituttet, voksne Taleinstituttet tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til borgere med tale- /sprogvanskeligheder. Instituttets ydelser udspringer hovedsageligt af Folkeskoleloven samt Lov om Specialundervisning for Voksne. Hermed en kort præsentation af Taleinstituttets opgaver: Stemmevanskeligheder (JIW) Afoni, som betyder total stemmesvigt Funktionel afoni, som betyder total stemmesvigt af funktionelle årsager Organisk afoni, som betyder total stemmesvigt til følge af sygdom på stemmebåndene Dysfoni, som betyder hæshed og nedsat stemmefunktion Funktionel dysfoni, som betyder hæshed og nedsat stemmefunktion af funktionelle årsager Persisterende falcet, som betyder at stemmen ikke er gået i overgang Side 3

4 Organisk dysfoni, som betyder hæshed og nedsat stemmefunktion, til følge af sygdom på stemmebåndene Noduli, som betyder sangerknuder på stemmebåndene, til følge af uhensigtsmæssigt stemmebrug Ødemer, som betyder væskeansamling med opsvulmning i stemmebåndene Polyp, som er en godartet udvækst på stemmebåndsslimhinden, som følge af uhensigtsmæssigt stemmebrug Kontaktsulcus, som betyder sår i den bagerste del af stemmebåndsridsen Papillomer, som er vortelignende svulster på stemmebåndslimhinden Stemmebåndsparese eller Recurrensparese, som betyder stemmbåndslammelse Sulcus glottidis, som betyder at der er en fure, der hæfter stemmebåndsslimhinden fast ved stemmebåndsmuskelen, hvilket giver en hæs stemme og stiller store krav til hensigtsmæssigt stemmebrug Spastisk dysfoni, som betyder rykkende kramper i stemmebåndene, hvilket afbryder luftstrømmen og giver en anstrengt tale Fonasteni, som betyder stemmetræthed, stemmesvaghed og hæshed, til følge af uhensigtsmæssig stemmeteknik Funktionelt betinget fonasteni, som betyder stemmetræthed, stemme svaghed og hæshed, som følge af uhensigtsmæssig stemmeteknik Organisk betinget fonasteni, som betyder stemmetræthed, stemme svaghed og hæshed i kombination med sygdom på stemmebåndene m.fl. Laryngectomerede (strubeløse) Laryngectomi betyder, at hele strubehovedet og noget af det omkringliggende væv er bortopereret. Ofte bliver man opereret på grund af cancer i struben, men i sjældne tilfælde kan laryngectomi skyldes et ulykkestilfælde. Operationen gør, at borgeren skal trække vejret igennem et åndingshul på halsens forside. Som følge af operationen er man ikke i stand til at tale. Mundhuleopererede Cancer i mundhulen bliver behandlet med operation og/eller strålebehandling. Ved en operation bliver canceren fjernet i tungen, læben, kinden, kæben, ganen eller mundgulvet og følges ofte op med strålebehandling. Inden en operation er det muligt at tale med en talepædagog. Efter en operation eller strålebehandling kan borgeren få store vanskeligheder med at kommunikere forståeligt. Talen kan blive påvirket af de ændrede forhold i tunge, gane, læber og kinder. Tracheostomerede (kanylebærere) At være tracheostomeret vil sige, at man har indsat et rør (en kanyle) fra forsiden af halsen ind i luftrøret. Der kan være flere årsager til, at man er tracheostomeret. Ofte skyldes det, at slimhinderne i halsen har behov for ro efter en cancer-operation eller strålebehandling. Det kan desuden skyldes andre sygdomme eller ulykkestilfælde, som gør det besværligt eller umuligt at trække vejret den normale vej. Artikulationsvanskeligheder Artikulationsvanskeligheder kan være upræcise bevægelser af enten kæbe, gane, tunge, læber eller kinder eller et samspil af flere af disse. Side 4

5 Stammen Stammen er en forstyrrelse i talerytmen. Personerne, der stammer, ved præcist, hvad de ønsker at sige, men er i det givne øjeblik ikke i stand til at tale flydende pga. en ufrivillig gentagelse, forlængelse eller blokering af en lyd. Det kan være så svært at få ordet frem, at talen går helt i stå. Blokeringer indebærer, at stemmebånd, tunge eller læber spændes for hårdt og lukker helt eller delvist for passage af luftstrømmen. Nogle gange kan man se medbevægelser, som f.eks. stampen i gulvet eller trækninger i ansigtet. Man kan måske også høre, at stemmen ændrer sig. Nogle stammer ganske let og taler derfor forholdsvis ubesværet, mens andre kan have særdeles svært ved at frembringe ord. Stammen starter som et taleproblem, men kan udvikle sig til taleangst og lavt selvværd samt usikkerhed i sociale situationer. Løbsk tale Løbsk tale skyldes problemer i de processer, der går forud for tanker og tale. I svære former af løbsk tale kan der også være tale om mangel på opmærksomhed, overblik og struktur, koncentrationsproblemer, springende tankegang og problemer med at lytte. Dysartri Samtlige neurologiske lidelser kan forårsage dysartri. Dysartri kan både være ikke progredierende eller progredierende. Dysartri er en motorisk talevanskelighed og betyder forringet udtale, der går ud over taletydeligheden. Læber, kæbe, gane, tunge, strube eller åndedrætsmuskler kan blive ramt af lammelser, stivhed eller svigtende central styring. Borgerens tale kan derfor være præget af utydelig artikulation, snøvlen, svag hæs stemme og kortåndethed. Talen kan også være langsom og monoton eller hurtig og jappende. Kommunikationen kan blive vanskeligere, fordi borgerens kropssprog, ansigtsmimik og bevægelighed bliver reduceret. Indsats Specifik logopædisk udredning af tale- sprogvanskeligheder Udredningen er en undersøgelse, hvor vi gennem samtale og test afdækker klientens vanskeligheder med henblik på logopædisk diagnose. Det vurderes samtidigt om og hvordan, vi kan afhjælpe eller begrænse problemerne. Klientundersøgelse i Foniatrisk Logopædisk Klinik (sundhedsydelse) Langt hovedparten af Taleinstituttets stemmeklienter undersøges i Foniatrisk Logopædisk Klinik (FonLog). Der er pt. en undersøgelsesdag pr. uge hvor der undersøges 8 10 klienter. Klienten undersøges af speciallæge fra sundhedsområdet og en talepædagog/logopæd fra Taleinstituttet med henblik på i dialog at få stillet den korrekte diagnose samt at få afdækket hvilken behandlingsform, der skal anbefales. Allerede ved undersøgelsens afslutning startes der ofte omgående op med råd og vejledning, hvilket for ca. 30 % af klienterne er en tilstrækkelig indsats. Årsagen til at 30 % af klienterne kan afsluttes under klientunderundersøgelsen i FonLog skyldes bl.a., den grundige udredning samt at logopæden fra Taleinstituttet deltager i undersøgelsen. Efter hver klientundersøgelse udarbejder den deltagende logopæd et logopædisk notat efter en udarbejdet skabelon. Logopæden sikrer, at det afsluttende notat journaliseres og sendes til Taleinstituttet. For klienter, der har behov for yderligere indsats, er der nedenstående 3 muligheder: Side 5

6 1. Logopædisk behandling/undervisning Hvis beslutningen er, at der skal visiteres til logopædisk behandling/undervisning, tages der udgangspunkt i udredningsnotatet fra FonLog. 2. Operation Hvis beslutningen er, at der skal visiteres til operation, er logopædens rolle i første omgang afsluttet. 3. Operation og logopædisk behandling/undervisning Hvis beslutningen er, at der skal visiteres til operation og logopædisk behandling/undervisning følges forløbet tæt i FonLog. Allerede før operationen er det som hovedregel aftalt, hvilket logopædisk forløb der skal iværksættes. Her kan der være tale om undervisningsforløb før operation og/eller et efterfølgende forløb. I nogle forløb vil der skulle iværksættes præoperativ samtale ofte med meget kort varsel. Undervisning Der tages altid udgangspunkt i den logopædiske udredning og evt. lægelige vurdering. Undervisningen er ofte individuel, men hvor det er hensigtsmæssigt, kan den foregå i mindre grupper. Taleinstituttets erfarne og specialiserede ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog kan inddrages i begrænset omfang, hvor det vurderes at have en positiv effekt på det videre logopædiske forløb. I forbindelse med hoved- og halscancer har Taleinstituttet et beredskab, så der med dags varsel kan etableres mulighed for præoperationel samtale. 4. Faglig og organisatorisk udvikling De følgende afsnit giver et indblik i det forgangne års faglige og organisatoriske udvikling på tilbuddet samt fremadrettede tiltag og indsatser. Samlet set bidrager afsnittene til at give et billede af tilbuddets faglige bæredygtighed. 4.1 Den faglige udvikling Der er i de seneste år ikke sket ændringer i Taleinstituttets hovedmålgrupper, og antallet af klienter indenfor grupperne ligger ret stabilt. Medarbejderne deltager i relevante kurser og deltager i landsdækkende netværk for at følge den faglige udvikling tæt. I øjeblikket arbejdes der på Taleinstituttet bl.a. med at implementere nye metoder i undervisningen af parkinson klienter. 4.2 Organisatorisk udvikling Den første januar 2014 blev Taleinstituttet virksomhedsoverdraget fra Region Nordjylland til Aalborg Kommune. Taleinstituttet blev i første omgang forankret i Skoleforvaltningen for pr. 1. januar 2015 at blive samlet med Hjerneskadecenter Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen. Taleinstituttets arbejdsområder og målgrupper er uændret. Der foregår pt. indføring i nye systemer herunder opkrævnings-, tids - og journalsystemer. Vi leverer til alle Nordjyske Kommuner i større og mindre grad, og er ligeledes fortsat leverandører til VISO. Side 6

7 4.3 Ledelsesstruktur Aalborg kommune påtænker at implementere en ny ledelsesstruktur som har til formål at forenkle ledelsesfeltet. 4.4 Kompetenceudvikling Medarbejderne består af specialiserede talepædagoger/logopæder/audiologopæder, speciallæger (sundhed), fysioterapeut, ergoterapeut (oralmotorisk team) og psykolog, der har stor erfaring i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Ud over det tværfaglige samarbejde på Taleinstituttet indgår flere af Taleinstituttets faggrupper i et tæt samarbejde med speciallæger på sundhedsområdet. Den tværfaglige tilgang både internt på Taleinstituttet og i relation til sundhedsområdet samt mulighed for samtidig tværfaglighed er en styrke der sikrer, at borgerne kan få tilbudt den absolut optimale udredning, undervisning og vejledning. Gennem relevant efteruddannelse, landsdækkende faglige netværk og et såvel monofagligt som tværfagligt miljø sikres tilstedeværelsen af de nødvendige kompetencer overfor målgrupperne - kompetencer der sikrer den optimale indsats over for klienter, der er ramt af en nedsat funktionsevne i forhold til læring/uddannelse, fastholdelse på arbejdsmarkedet, udvikling, sociale relationer mv. 4.5 Fysiske rammer Taleinstituttet er placeret på Borgmester Jørgensens Vej 2b, 9000 Aalborg. Udover ydelserne leveret på hovedadressen leveres der ydelser i Åbybro, Hjørring, Frederikshavn og Støvring. Når det er strengt nødvendigt, kan ydelsen leveres i klientens eget hjem. Side 7

8 5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent For at give et indblik i tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i kapaciteten og anvendelsen af tilbuddet. Tilsvarende redegøres der for den budgetterede og faktiske belægningsprocent. Endelig inddrages eventuelle ventelister i den samlede vurdering. 5.1 Udviklingen de seneste tre år En faldende efterspørgsel i 2012 og 2013 har ført til at Aalborg Kommune fra 2014 har overtaget driften af tilbuddet fra Region Nordjylland, med henblik på fortsat drift af et højt specialiseret tilbud i den Nordjylland. Aalborg Kommunes overtagelse af tilbuddet blev fulgt af en finansieringsmodel, hvor hver enkelt kommune blev forpligtet på et forbrug, og derudover på en objektiv finansiering af et eventuelt underskud. 5.2 Den aktuelle situation I 2015 fortsætter finansieringsmodellen med kommunernes forpligtende forbrug, samt en objektiv finansiering. Samtidig er Aalborg Kommune i dialog med kommunerne om, hvordan finansieringsmodellen for 2016 konstrueres. 5.3 Forventninger til de næste tre år Med udgangspunkt i aftalen om det forstærkede samarbejde forpligter Aalborg Kommune sig på at opretholde det højt specialiserede tilbud i Nordjylland. Samtidig står det også klart, at en takstfinansiering har vist sig uhensigtsmæssig i forhold til at sikre den fortsatte eksistens af tilbuddet. Aalborg Kommune ser derfor en abonnementsfinansiering om forudsætning for den fortsatte drift af tilbuddet, men er samtidig indstillet på at give kommunerne fleksible muligheder for at dimensionere deres abonnement. Aalborg Kommune har fremlagt forslag til en sådan abonnementsordning og aktivitetsniveauet de næste tre år afhænger af kommunernes tilslutning til denne. 6. Økonomi Standardtekst Som en del af den samlede vurdering af tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i taksterne, herunder takstreguleringer som følge af over-/underskud, budgetændringer, ændringer i pladsantal, fysiske rammer mv. 6.1 Takstudvikling I 2012 og 2013 var tilbuddet drevet af Region Nordjylland og taksterne beregnet her. Ved tilbuddets overgang til Aalborg Kommune blev takstberegningen for 2014 foretaget med udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2013 dog korrigeret for et lavere overhead i Aalborg Kommune. Taksten for 2015 er alene lønfremskrevet. [Ydelse 1/ydelsesområde 1] Takst (kr.) Side 8

9 6.2 Budget og regnskab År (forventet) Budget Bruttoomkostningsbudget Regnskab Takstindtægter Direkte udgifter Administration Central ledelse og administration Ejendoms- og kapitalomkostninger Tilsyn og udvikling I alt Omkostningsbudget og takstindtægter skal ses i sammenhæng med Hjerneskadecentret og Tale/Sprog Børn. Der er i 2014 et samlet omkostningsbudget på 21,7 mio. kr. og samlede takstindtægter på 16,9 mio. kr. Dertil kommer kommunernes objektive finansiering som underskudsgaranti. 7. Optageområde Kommunerne Thisted og Morsø anvender Kommunikationscenter Thisted. Ved specielle problemstillinger rekvireres assistance fra Taleinstituttet. Kommunerne Vesthimmerland og Mariagerfjord anvender hovedsageligt Specialskolen for Voksne, Himmerland. Ved stammevanskeligheder, cancer tilfælde og andre specielle problemstillinger rekvireres assistance fra Taleinstituttet. De øvrige 7 kommuner i Region Nordjylland anvender Taleinstituttet 100 %. 8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v. Leverandør til VISO 9. Yderligere bemærkninger Det er væsentligt, at De Nordjyske kommuner fortsat bruger Taleinstituttet - som minimum på samme niveau som hidtil. Dette sikrer den faglige bæredygtighed, og at Region Nordjylland fortsat har et specialiseret Tale- /sprogområde. 10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet Hjemmeside: (Siden er dog under opdatering!) Side 9

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND 2013 Diversity, Culture and Change, Department of Education Aarhus University jjj j Jens Christian

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere