Risikorapport Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav"

Transkript

1 Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav

2 Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser over for omverdenen. Det er meningen, at oplysningerne skal øge gennemsigtigheden, hvorved markedsdisciplinen forventes skærpet. Dette skulle gerne medføre at investorer og kreditvurderingsbureauer bedre er i stand til at vurdere bankens risikoprofil og kapitalbehov. Hensigten med søjle 3-oplysningerne er, at de skal understøtte og synliggøre den risikoopgørelse og risikovurdering, der er i banken. Oplysningerne i denne rapport omfatter regnskabsåret 2012 og er udarbejdet pr Lovgrundlag Det detaljerede lovgrundlag kan findes i Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20. Heri er samtlige oplysningskrav som banken skal overholde beskrevet. Offentliggørelse Lollands Bank har valgt at offentliggøre søjle 3-oplysningerne mindst en gang årligt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. I bekendtgørelsen fremgår det at det enkelte pengeinstitut selv kan vælge, hvorledes oplysningerne bliver offentliggjort. Dvs. i en årsrapport, risikorapport, søjle 3 rapport m.v. Banken har valgt at udarbejde og offentliggøre en særskilt risikorapport, som omfatter alle kravene. Denne placeres på bankens hjemmeside. Revision Der er ikke revisionskrav til søjle 3-oplysningerne, men derimod krav om at banken skal sikre, at der sker tilstrækkelig kontrol af de oplysninger, der ikke er omfattet af årsrapporten. Kontrollen foretages af bankens compliancefunktion. Oplysningerne der er angivet i denne rapport er ikke revideret af ekstern revision. De enkelte søjle 3 oplysningskrav Oplysningskravene opstilles i 23 overordnede punkter, hvortil der er knyttet et antal underpunkter. Oplysningskravene i de 23 punkter kan opdeles i følgende 5 hovedområder: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapitalen Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I nedenstående afsnit svarer nummereringen til de 23 punkter i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20. 2

3 1. Målsætninger og risikopolitikker Lollands Bank definerer risiko som enhver begivenhed, der kan øve en væsentlig negativ indflydelse på muligheden for at nå bankens forretningsmæssige mål. Banken er eksponeret over for forskellige typer af risici, som styres og overvåges på forskellige niveauer i organisationen. Der er for banken udarbejdet rammer for, hvor meget de enkelte risici må belaste banken med, i forhold til bankens basiskapital. Overholdelse af disse rammer bliver kontrolleret løbende og min. kvartalsvis bliver der udarbejdet rapport om dette til bestyrelsen. De fastsatte rammer tilrettes løbende efter behov, og vurderes minimum en gang årligt. Der er funktionsadskillelse mellem de enheder der pådrager banken risici og de enheder som forestår den overordnede risiko- og kapitalstyring. Banken benytter BEC (Bankernes EDB Central) som samarbejdspartner på IT-området. BEC er underlagt Finanstilsynet og bankens edb-sikkerhed og backup-funktioner afdækkes hos BEC. Lollands Bank er eksponeret for følgende risici: Kategori Kreditrisici Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Definition Risiko for tab som følge af, at kunder helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtigelser. Risiko for tab som følge af ændringer i dagsværdier af aktiver og/eller forpligtigelser, foranlediget af ændringer i markedsforhold Risiko for tab som følge af at betalingsforpligtigelser ikke kan opfyldes med det sædvanlige likviditetsberedskab Risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne begivenheders påvirkning Kreditrisici Kreditrisiko er risikoen for, at betalingsforpligtigelser ikke vil kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtigelser omfatter tilgodehavender, udlån og garantier. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Gruppering på sektorer og brancher 2012 Mio.kr % 2011 Mio.kr 2011 % Offentlige myndigheder 0 0 2,4 0,2 Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 85,4 6,5 126,4 8,7 Industri og råstofudvinding 47,1 2,8 52,2 3,3 Energiforsyning 12,8 1,0 23,2 1,6 Bygge- og anlægsvirksomhed 88,9 5,8 105,2 6,7 Handel 148,1 10,7 148,6 10,1 Transport, hoteller og restauranter 76,2 5,4 68,0 4,6 Information og kommunikation 1,6 0,1 3,1 0,2 Finansiering og forsikring 63,3 4,2 73,2 4,7 Fast ejendom 121,2 7,9 124,1 8,2 Øvrige erhverv 84,0 6,2 92,2 6,1 Erhverv i alt 728,6 50,6 816,2 54,2 Private 688,0 49,4 682,3 45,6 I alt 1.416,6 100, ,9 100,0 3

4 På det operationelle plan har banken i flere år arbejdet med risikoregistrering på erhvervs- og privatkunder, hvilket løbende bliver udvidet med nye kontrolsystemer til identifikation og styring af kreditrisici. Banken har en nogenlunde ligelig fordeling af engagementer mellem erhverv og private, ligesom erhvervssegmentet er jævnt fordelt på mange brancher. Næsten hele bankens udlånsportefølje kan relateres til bankens naturlige geografiske virkeområde. Bankens kreditpolitik er nedfældet i interne retningslinier og forretningsgange, der løbende tilpasses og opdateres, så de opfylder gældende krav og regler. Bankens udlån overvåges tillige løbende af bankens interne kontrol, som rapporterer direkte til direktionen. Af nøgletalsoversigten fremgår det, at udlån med nedsat eller nulstillet rente udgør 4,3 % af den samlede udlånsportefølje samt at årets tabs- og nedskrivningsprocent udgør 3,4 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje. Nedskrivninger på udlån kr Nedskrivninger på udlån Hensættelser Gruppevise nedskrivninger I alt Summen af store engagementer udgør 31,9 mio. kr. (svarende til 11,6 % af basiskapitalen efter fradrag) Alle udlån og garantier overvåges løbende, dog med øget overvågning på alle nye engagementer på individuel basis der er større end 1,5 mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, der knytter sig til etableringen. Efterfølgende måles de nævnte poster til amortiseret kostpris. Markedsrisiko Ved markedsrisiko forstås risikoen for tab fordi markedsværdien af bankens aktiver, forpligtigelser eller ikke-balanceførte poster (garantier m.v.), ændrer sig som følge af ændringer i renter, valuta eller aktiekurser. Bankens bestyrelse og direktion har fastlagt en række limits for hvilke risici banken må have, og der udarbejdes løbende rapportering af investerings- og regnskabsafdelingen til direktionen. Bestyrelsen modtager rapportering til hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker ikke at påtage sig væsentlige risici på disse områder: Renterisiko Aktierisiko Valutarisiko Renterisiko Renterisikoen omfatter bankens samlede tabsrisiko som følge af ændringer på de finansielle markeder. Den overvejende renterisiko udgøres af bankens beholdning af danske realkreditobligationer samt fastforrentede udlån. Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning - som tabsrisikoen ved en generel ændring i renteniveauet på 1 % -point på dagsværdier. Banken styrer sin risikoeksponering via rammebelagte positionstagninger. 4

5 Banken har en lav renterisiko. Renterisikoen kan primært henføres til obligationsbeholdningen og udlån. Den samlede renterisiko var 1,4 % ultimo Aktierisiko Aktierisikoen opgøres som kursværdien af den samlede aktiebeholdning eksklusiv anlægsbeholdning. Disse udgør henholdsvis 22,7 % og 77,3 % af beholdningen. Handelsbeholdningen er primært placeret i likvide noterede aktier. Ultimo 2012 udgjorde beholdningen 21,5 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. ultimo Anlægsbeholdningen er placeret i strategiske sektoraktier i selskaber, som banken samarbejder med. En ændring af markedsværdierne på 10 % vil medføre et tab på 10,8 mio. kr. på bankens aktiebeholdning Aktierisici ved fald i kurser på 10 % kr Aktierisici 10 % Beholdning Noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Børsnoterede udenlandske aktier Unoterede aktier Unoterede udenlandske aktier I alt Valutarisiko Valutarisiko måles via nøgletallene valutaposition og valutarisiko - som opgøres efter Finanstilsynets retningslinier og i forhold til kernekapitalen efter fradrag. Disse nøgletal udgør henholdsvis volumen af positioner i andre valutaer (end DKK) samt det tab, banken kan risikere på et døgn, hvis kursudviklingen følger de historiske bevægelser. Nøgletal vedr. valuta Valutaposition 10,4 16,1 Valutarisiko 0,0 0,0 Aktiver i fremmed valuta Passiver i fremmed valuta Bankens valutaposition er faldet i 2012 som følge af salg af en portefølje af udenlandske obligationer. Banken har vedtaget retningslinjer for, hvilke valutaer det er tilladt at have en eksponering i. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtigelser ved hjælp af sit likviditetsberedskab. Likviditetsberedskabet bliver styret ved at opretholde tilstrækkelige likvide midler i form af indestående hos kreditinstitutter, ultralikvide værdipapirer, tilstrækkelige kreditfaciliteter samt evnen til at lukke markedspositioner. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Banken tilstræber at have en overdækning i forhold til kravene i lov om finansiel virksomhed 152 på mindst 50 % point. Banken har til sikring af sin likviditet en kreditfacilitet hos et andet pengeinstitut på i alt 25 mio. kr. Denne løber til 30. juni 2013 og forventes at blive genforhandlet før udløb. Bankens overdækning i forhold til sine gælds- og garantiforpligtigelser var ultimo ,9 % mod 136,7 % ultimo Denne overdækning anses for tilfredsstillende. Stigningen i overdækningen kan henføres til: Salg af obligationer op til ultimo 5

6 Fortsat udvidelse af ind-/ udlånsoverskud Nøgletal vedr. likviditet Overdækning 152 i FIL i % 222,9 136,7 Udlån i forhold til indlån 84,7 94,7 Lines i andre institutter 25 mio. kr 50 mio. kr. Likviditeten overvåges løbende, og der tilstræbes en afviklingsprofil med en god spredning i såvel långivere som løbetid, ligesom indlånsbalancen tilstræbes fordelt på en stor kundeportefølje. I tilfælde hvor en del af bankens likviditet bliver samlet på få engagementer overvåges disse løbende og banken tager højde herfor i sit likviditetsberedskab. Som led i dette beredskab anvendes en likviditetsmodel udviklet af Lokale Pengeinstitutter, hvor der budgetteres et 12 måneders forløb og et stresset 12 måneders forløb. Direktion og bestyrelse modtager hver måned den foretagne stresstest. Operationel risiko Operationel risiko defineres som risiko ved manuelle fejl, edb-nedbrud mv. primært på grund af utilstrækkelige eller fejlslagne interne procedurer. Banken anvender basisindikatormetoden, hvormed menes, at kapitalkravet skal udgøre 15 % af et gennemsnit af bankens nettoindtægter, reguleret for engangsposter, over de seneste 3 år. Denne beregnes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet og forelægges bestyrelsen. Banken følger med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, til stadighed op på forsikringsdækningen på bankens værdier. Trods muligheden for at forsikre sig mod tab, så er der ingen mulighed for at anvende forsikring som risikoreducerende element, når basismetoden anvendes. Bankens centrale funktioner, herunder compliance-funktionen, sikrer løbende, at der er nødvendige forretningsgange til stede samt at disse overholdes. Herudover overvåges det, at banken implementerer og følger den gældende lovgivning. Bankens har tillige en intern kontrol funktion, som overvåger etablering af udlån, overholdelse af forretningsgange samt løbende kontrollerer og afstemmer diverse procedurer i banken. Bankens kreditsekretariat overvåger og forestår opfølgningen på nødlidende forhold. Banken har udarbejdet nødplaner for it, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende it-faciliteter eller anden lignende krisesituation. Banken er på grund af sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejdere. For at mindske afhængigheden, er der udarbejdet skriftlige arbejdsgange. Herudover søger banken i videst mulig omfang at uddanne medarbejdere på områder, hvor det vurderes, at banken har den største afhængighed. Lovgivningsmæssigt gælder der for en finansiel virksomhed en række principper for funktionsadskillelse. Funktionsadskillelsen sikrer, at der er både funktions- og personadskillelse på en lang række af de serviceydelser banken udbyder, hvorved den operationelle risiko mindskes. Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. 2. Anvendelsesområde (konsolideringsgrundlag) Dette punkt omhandler forskellene i konsolideringsgrundlaget for pengeinstitutter som er medlem i en pengeinstitutkoncern. Lollands Bank er ikke part af en koncern, og skal derfor ikke udarbejde en opgørelse vedrørende dette. 6

7 3. Basiskapital Basiskapitalen omfatter egenkapital og supplerende kapital, reduceret med visse fradrag, herunder den andel af ejerandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 10 % af basiskapitalen før fradrag. Banken har iflg. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 i nedenstående skema specificeret hvorledes bankens basiskapital er opgjort. Disse oplysninger indberettes tillige på skemaer til Finanstilsynet hvert kvartal. Basiskapital pr : Opgørelse af basiskapital kr. 1. Kernekapital Aktiekapital/garantikapital/andelskapital Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital Foreslået udbytte Udskudte aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Overskydende fradrag Kernekapital, inklusiv hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Ansvarlig lånekapital 8.2. Opskrivningshenlæggelser Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital: Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Modregning af det overskydende fradrag Basiskapital efter fradrag Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Lollands Banks individuelle solvensbehov. Der udarbejdes minimum kvartalsvist et oplæg der danner grundlag for bestyrelsens og direktionens fastsættelse af solvensbehov samt tilstrækkelig basiskapital. Til brug ved fastlæggelse af solvensbehovet anvendes en model udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter. I modellen afsættes kapital indenfor 4 risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationelle risici og øvrige risici). Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses de enkelte regnskabsposter via 7 variable. Under punkt 5, Beskrivelse af solvensmodel, beskrives de enkelte stress-test, beskrivelse af bestyrelsens vurdering og arbejdsplaner yderligere. 7

8 Bankens kapitalkrav til kreditrisikoposter specificeres således: Kapitalkrav til poster med kreditrisiko kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer med restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart I alt Kapitalkrav til poster med markedsrisiko kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko Råvarerisiko 0 0 Interne modeller 0 0 I alt Banken anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Kapitalkrav til poster med operationel risiko kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Vægtede poster med operationel risiko Kapitalkrav i alt kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Vægtede poster med kreditrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster før fradrag Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Beskrivelse af solvensbehovsmodel mm. Banken skal iflg. lovmæssige krav uddybe følgende forhold: a) En beskrivelse af bankens interne proces for opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. b) En beskrivelse af bankens metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital samt de forudsætninger, banken lægger til grund for anvendelsen af modellen. Beskrivelsen skal også omfatte metoder og de væsentligste talmæssige forudsætninger for bankens anvendelse af stress-tests ved opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. 8

9 Metodevalg Banken har til og med regnskabsåret 2012 anvendt sandsynlighedsmetoden til beregning af det individuelle solvensbehov. Fremadrettet vil der dog blive anvendt den nye 8+ metode, som banken ligeledes har beregnet pr. 31. december Fremgangsmåde og resultat vil blive anført i forlængelse af dette punkt. Bankens interne proces Bankens bestyrelse har løbende drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække bankens risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Yderligere revurderes bankens nødplan for fremskaffelse af kapital. Det opgjorte solvensbehov gennemgås af bankens eksterne revision. Opgørelse og modelskabelon (sandsynlighedsmetoden) Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af bankens solvensbehov tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at banken ved at tage udgangspunkt i denne model og vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække bankens risici. I den metode, Lollands Bank anvender til at opgøre solvensbehovet, afsættes der kapital inden for fire risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationelle risici og øvrige forhold ). Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses de enkelte regnskabsposter/budgetposter via en række variable. Kapital til dækning af kreditrisici Bankens stresstest i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Nedskrivninger på udlån mv.: 4,27 pct. af de samlede udlån og garantier Kapital til dækning af markedsrisici Aktiekursfald. : Uudnyttede træk på kassekreditter, Uden opsigelsesvarsel 0,43 % af træk Opsigelsesvarsel < 1 år 0,85 % af træk Sektoraktier, 15 % - nedslag Restbeholdning 30 % Rentestigning: 1,35 pct. på handelsbeholdningen og 1,35 pct. udenfor handelsbeholdningen 9

10 Kapital til dækning af øvrige forhold Rentevip: Rentekurven skal vippes med 0,7 pct.- point til ugunst for banken Valutarisiko: For euro: valutaindikator 1* 2,25 pct. Andre valutaer valutaindikator: 1 * 12 pct. Risiko på Finansielle instrumenter: 8 pct. af den positive markedsværdi Generelt fald i netto renteindtægterne: 12 pct. Generelt fald i netto gebyr indtægterne: 17 pct. Egne ejendomme: 18 pct. Ud fra bankens konkrete situation samt krav i bekendtgørelsen om kapitaldækning og Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter fastsættes det hvilke risici, banken bør kunne modstå, og dermed hvilke variable og stressniveauer der skal testes på. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte bankens regnskabstal for en række negative begivenheder for derved at se hvorledes banken reagerer i det givne scenarium. Ved opgørelsen af bankens solvensbehov er der taget udgangspunkt i et lavkonjunktur-scenarium, hvilket bl.a. afspejler sig i de valgte stressniveauer, jf. tabellen ovenfor. Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at banken som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte regnskabsresultatet efter stresstest i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for, at banken kan overleve det opstillede scenarium. Udover de risikoområder, der medtages via stresstests, er der en lang række risikoområder, som banken har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Herunder: Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Kapital til dækning af operationelle risici Kapital til dækning af øvrige forhold Kunder med finansielle problemer Store engagementer Erhvervsmæssig koncentration Geografisk koncentration Koncentration af sikkerheder Herunder: Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til pengeinstituttets størrelse Ejendomsrisici 10

11 Koncernrisici Kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Afviklingsrisici Andre forhold Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet kapitalbehovet på disse risikoområder. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i banken en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Opgørelse og modelskabelon (ICAAP 8+ metode) Banken har tillige opgjort sit solvensbehov ved hjælp af 8+ metoden. I ICAAP en identificeres de risici, som banken er eksponeret overfor med henblik på at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. Solvensbehovet er bankens egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som banken påtager sig. Bestyrelsen har kvartalsmæssigt drøftelser omkring fastsættelse af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer samt vækstforventninger. Dette gælder også selvom Finanstilsynets benchmarks anvendes. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelse af solvensbehovet, som skal være tilstrækkelig til af dække bankens risici, jf. FIL 124, stk. 1 og metoden omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdækkes med kapital, dvs.: Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Øvrige risici Tillæg for lovbestemte krav Vurderingen tager udgangspunkt i bankens risikoprofil, kapitalforhold, samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som banken anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle 1 kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. 11

12 Derudover opstilles i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynets som udgangspunkt vurderer, at søjle 1 ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer banken på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risii, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Banken anvender følgende skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: kr. % 1) Søjle 1 kravet (8 % af de vægtede poster) 8,00 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 3) udlånsvækst (kapital til organisk vækst i forretningsvolumen) 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder men finansielle problemer 4b) Øvrig kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici 6) Likviditetsrisici (lapital til dækning af dyrere likviditet) 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici, udover søjle 1) 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Individuel solvens i alt De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter Denne vurdering er en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal oplyse den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og solvensbehovet, jf. 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, samt specificere opgørelserne heraf på mindst følgende kategorier/risikoområder: a) Kreditrisici b) Markedsrisici c) Operationelle risici d) Øvrige forhold, der indgår i opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet e) Eventuelle tillæg, der skyldes, at den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og solvensbehovet, jf. 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, følger lovbestemte krav, jf. nr

13 Vedrørende risikoområdet lovbestemte krav er der et antal bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, der direkte kan sætte en nedre grænse for bankens solvensbehov. Der er blandt andet tale om følgende krav: Solvenskravet på de 8 procent, jf. 124, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed (Fil) Et af Finanstilsynet fastsat individuelt solvenskrav, jf. Fil 124, stk. 5 Et solvenskrav fastsat af Finanstilsynet som følge af påbudte foranstaltninger, jf. Fil 350, stk. 1 Minimumskapitalkravet, jf. Fil 124, stk. 1 nr. 1 og 2 Banken har ikke foretaget tillæg af denne art til den individuelle solvens. Specifikation og kommentering af kapitalkrav til de enkelte risikoområder fremgår af punkt Kommentering af bankens solvensbehov De i pkt. 6 nævnte specifikationer skal særskilt og fyldestgørende kommenteres af banken, således det klart fremgår hvilke risici og andre forhold, der indgår i de forskellige kategorier. Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital t.kr. Solvensbehovet Pct. Kreditrisici ,85 Markedsrisici ,80 Operationelle risici ,18 Øvrige forhold ,56 Internt opgjort solvensbehov ,26 Evt. tillæg som skyldes lovbestemte krav 0 0 I alt ,26 Kreditrisici Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de foretagne stresstest samt kunder med finansielle problemer. Markedsrisici Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på bankens fastforrentede obligationsbeholdning, aktierisiko og valutarisiko. Markedsrisikoen opgøres primært via stresstest. Operationelle risici Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Øvrige forhold Øvrige forhold indgår i solvensbehovet som et fradrag. Dette skyldes, at selv under den hårdeste stresstest vil banken få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne konsolidering indgår i solvensbehovsmodellen som et fradrag. Derudover er der under kategorien Øvrige forhold afsat kapital til et prisfald på domicilejendomme, risici i relation til bankens størrelse og likviditetsrisici. Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel (under punkt 5, litra a) for en mere detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier. 13

14 Bankens risikobillede Kreditrisici: Omfatter risiko for tab som følge af, at modparter misligholder deres betalingsforpligtelser. Herunder risici på følgende områder: Kunder med finansielle problemer Store engagementer Erhvervsmæssig koncentration Geografisk koncentration Koncentration af sikkerheder Operationelle risici: Omfatter risiko for tab på grund af uhensigtsmæssig eller mangelfulde interne procedure, menneskelige og systemmæssige fejl og lignende eller som følge af eksterne begivenheder. Markedsrisici: Omfatter risiko for tab som følge af at dagsværdien for bankens finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Øvrige forhold Herunder: Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til pengeinstituttets størrelse Ejendomsrisici Risici i forbindelse med kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Afviklingsrisici Konsolidering fra stress-test Andre forhold 8. Lovbestemte krav Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal oplyse, såfremt den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet er bestemt af lovbestemte krav, herunder følgende: a) Solvenskravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. b) Et af Finanstilsynets fastsat individuelt solvenskrav, jf. 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. c) Et solvenskrav fastsat af Finanstilsynet som følge af påbudte foranstaltninger efter 350, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. d) Minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. (5 mio. euro) Såfremt banken er omfattet af et af de nævnte lovkrav, skal dette oplyses. Banken er ikke omfattet af de nævnte lovkrav. Opgørelsen af bankens solvensbehov overskrider kravene ifølge punkt a og d, og banken har ikke fået fastsat et individuelt solvenskrav af Finanstilsynet. 14

15 9. Solvensprocent og basiskapital Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal tillige give oplysninger om: a) Virksomhedens basiskapital efter fradrag samt solvensprocent b) Størrelsen af et eventuelt kapitalkrav efter overgangsreglerne for IRB Da banken ikke anvender overgangsreglerne for IRB, offentliggøres kun kravene jf. punkt a. Bankens overdækning/kapitalforhold Basiskapital efter fradrag, t.kr t.kr. Tilstrækkelig basiskapital, t.kr t.kr. Solvensprocent 19,7 % Solvensbehov 12,3 % Solvensoverdækning 7,4 % - point Solvensbehov og solvensoverdækning Banken her opgjort solvensoverdækningen til 7,4 %-point ud fra et solvensbehov på 12,3 pct. og en faktisk solvensprocent på 19,7 pct. Solvensoverdækningen anses for at være tilfredsstillende. 10. Bankens target og internt opgjort solvensbehov Banken har fastlagt en målsætning om, altid at have en solvensprocent som udgør det beregnede individuelle solvensbehov + 2 pct., eller min. 12 pct. eller Banken target udgør således: Target-solvens Pct. Minimumssolvens 12,0 % Individuel solvensbehov + 2 pct. 14,3 % Solvensprocent 19,7 % Basiskapitalen opfylder således sin egen målsætning og har tillige en overdækning på 5,4 %-point. Target-basiskapital T.kr. Intern opgjort tilstrækkelig basiskapital ved 12,0 % Intern opgjort tilstrækkelig basiskapital ved 14,3 % Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Banken anvender standardmetoden og har ingen eksponeringer med hensyn til modpartsrisiko, når det gælder afledte finansielle instrumenter, hvorfor området ikke er beskrevet yderligere. Risikoafdækning af kreditderivater Lollands Bank anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen, der vedrører modparten. Banken har således ingen transaktioner på det område. 12. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Lollands Bank følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., hvor definitionerne på misligholdte og værdiforringede fordringer og beskrivelse af de anvendte metoder til fastsættelse af værdireguleringer og nedskrivninger er specificeret. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse, som samtidig resulterer i en reduktion i den forventede betalingsstrøm. Udlånets regnskabsmæssige værdi nedskrives til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger beregnet ved tilbagediskontering med udlånets effektive rente. Nedskrivningsbehovet for individuelt vurderede udlån beregnes ved en opstilling af den enkelte mest sandsynlige betalingsstrøm. 15

16 Nedskrivninger foretages såvel individuelt på det enkelte engagement som gruppevist på grupper af engagementer. Banken gennemgår alle lån over 1,5 mio. kr., samt alle lån, hvor der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse. Lån der ikke er individuelt nedskrevet, indgår i kreditrisikogrupper. Banken har i alt 3 kreditrisikogrupper og følger den af Lokale Pengeinstitutter udarbejdede simple model for gruppevise nedskrivninger. Samlet værdi af eksponeringerne efter Bankens samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger fremgår af skema nedenfor: kr. Risikovægtede eksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings-, og leveringsrisiko Gruppevise nedskrivninger I alt Eksponeringernes gennemsnitlige værdi kr. Risikovægtede Kapitalkravet (8% af eksponeringen) eksponering Institutter Erhvervskunder Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer med restance eller overtræk Andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Branchefordeling af kreditkategorier Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge og anlægsvirksomhed Handel, restaurationsog hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirksomhed Ejendomsadministration og forretningsserv. Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Institutter kr. Centralregering Erhvervsvirksomheder Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer med restance eller overtræk Andre poster

17 Geografisk fordeling af eksponeringerne Da banken har 95 % eller mere af eksponeringerne i Danmark, kan man efter reglerne undlade, at foretage opdeling efter geografiske områder. Fordeling af krediteksponeringernes restløbetider kr. Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år > 5 år Centralregering Institutter Erhvervsvirksomheder Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer med restance eller overtræk Andre poster, herunder aktiver uden modpart I alt Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher Nedenstående skema viser bankens misligholdte og værdiforringede fordringer samt nedskrivninger, fordelt på brancher: kr. Misligholdte fordringer Værdiforringede fordringer Nedskrivninger/ hensættelse ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt individuelt vurderede Gruppevist vurderet Total bank

18 Bevægelser på værdiforringede fordringer Nedenstående tabel viser bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Individuelle nedskrivninger/hensættelser Udlån Gruppevise nedskrivninger/hensættelser Udlån Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Udlån Garantidebitorer Garantidebitorer Garantidebitorer Bevægelser i året: 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensæt- telser i årets løb 3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er OEI elle værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Kreditvurderingsbureauer Lollands Bank anvender ikke den direkte ratingmetode, hvor visse eksponeringer solvensvægter direkte i relation til modpartens rating hos et kreditvurderingsbureau. 14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Lollands Bank anvender ikke den interne ratingbaserede metode til opgørelse af kreditrisiko. 15. Markedsrisiko I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at banken oplyser om solvenskravene for en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Herunder ses en opgørelse af solvenskravene for de pågældende risici. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet kr. (vægtet beløb) Kapitalkravet 8% af vægtet beløb Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier m.v. (inkl. kollektive investeringsforeninger) Poster med valutarisiko I alt

19 16. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Lollands Bank anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen. 17. Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer Menneskelige fejl Systemmæssige fejl Fejl som følge af eksterne begivenheder, herunder retslige risici Lollands Bank anvender Basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Dette betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres som 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Operationel risiko ved Basisindikatormetoden kr Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre indtægter Korrigeres for: Realiserede tab/gevinst udenfor handelsbeholdning Engangsindtægter I alt Gennemsnit over 3 år: (basisindikator) % af basisindikator Omregnet til risikovægtet post (8 %) Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Formål med eksponeringen, bogføringspraksis og værdiansættelsesmetoder Lollands Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Banken påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at bankens ejerandele hele tiden afspejler vores forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Vi regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. 19

20 Positioner i børsnoterede aktier, unoterede aktiepositioner og andre eksponeringer. Beholdningsoversigt kr. Primo Tilgang Afgang -11 Urealiseret gevinst Realiseret tab -9 Ultimo Realiserede og ikke-realiserede gevinster eller tab kr. Realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation -9 Urealiserede gevinster ved kursregulering Urealiserede tab ved kursregulering Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Renterisiko er risikoen for tab, som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles som det forventede tab på rentepositioner, der vil følge af en ændring i alle renter på 1 procentpoint i enten op- eller nedadgående retning. Bankens eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen er primært i form af fastforrentede udlån, pantebreve og indlån. Renterisikoen kontrolleres løbende og denne indberettes tillige til direktion og bestyrelse. Denne opgøres minimum kvartalsvis. Renterisikoen pr. 31. december 2012 uden for handelsbeholdningen udgør t.kr. Renterisici fordelt på varighed kr. Lange positioner Korte Positioner Renterisiko 0 mdr. < varighed <= 3 mdr < varighed <= 6 mdr < varighed <= 9 mdr < varighed <= 12 mdr år < varighed <= 2 år år < varighed <= 3,6 år Varighed > 3,6 år I alt Renterisici fordelt efter valuta kr. Lange positioner Korte Positioner Renterisiko Danske kroner Euro US - dollar CHF Øvrige valutaer I alt Oplysninger vedrørende securitiseringer Lollands Bank anvender ikke securitiseringer. 21. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Lollands Bank anvender ikke den interne rating baserede metode til opgørelse af kreditrisiko, jf. 19 i Kapitaldækningsbekendtgørelsen. 20

21 22. Oplysninger vedr. de kreditrisikoreducerende metoder Lollands Bank anvender ikke kreditrisikoreduktionsteknikker, og banken har derfor ikke beskrevet dette område. 23. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko Lollands Bank anvender Basisindikatormetoden, og har derfor ikke udarbejdet forslag til rapportering. 21

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere