DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: april 2014 J.nr.: NMK Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at klagen over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2014 ikke tillægges opsættende virkning. Det betyder, at Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2014 står ved magt, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler spørgsmålet om strakspåbuddets gyldighed. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Københavns Kommunes påbud af 3. april 2014 er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af professor, dr.jur. Peter Pagh på vegne af Beboerforeningerne ved Marmorkirken. Klagerne har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Sagens oplysninger Den 28. januar 2014 ansøgte Metroselskabet Københavns Kommune om udvidet arbejdstid i forbindelse med fase 2 og 3 af byggeriet af metrostationen ved Marmorkirken. Af en aktivitetsplan vedlagt ansøgningen fremgik, at Metroselskabet på vegne af Copenhagen Metro Team ønskede at udføre arbejdet forbundet med fase 2 og 3 af byggeriet i døgndrift, dog ikke for så vidt angår pælekapning. Med ansøgningen var endvidere vedlagt en støjrapport, hvoraf fremgik støjberegninger for de mest støjende aktiviteter i hele døgnet. Den 3. april 2014 meddelte Københavns Kommune et strakspåbud til Copenhagen Metro Team dækkende dele af aktiviteterne forbundet med fase 2 af byggeriet. Af påbuddet fremgik, at arbejdet med kapning af slidsevægge og etablering af topdæk kunne foretages i dagtimerne på hverdage kl med en støjgrænse på 95 db(a) og lørdag kl med en støjgrænse på 77 db(a). Påbuddet udløber den 23. april Den 7. april 2014 påklagede professor, dr.jur. Peter Pagh påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet på vegne af Beboerforeningerne ved Marmorkirken. Af klagen fremgik blandt andet: Som begrundelse for klagen gør jeg overordnet gældende, at påbuddet indebærer en uhjemlet tilladelse til forhøjelse af støjgrænser og udvidelse af arbejdstider, at der på baggrund af det gældende påbud af 6. februar 2014, som gælder indtil videre, ikke er hjemmel til at meddele strakspåbud, og at kommunen og Metroselskabet bevidst har valgt en fremgangsmåde, der afskærer naboerne mulighed for partshøring, selv om betingelserne herfor ikke er opfyldt. Uddybende gøres det gældende, at påbuddet indebærer en uhjemlet forhøjelse af de støjgrænser, der var forudsat i den miljøvurdering, der dannede grundlag for Transportministerens tilladelse til projektet den 27. marts 2009 (vedlagt som bilag 2). Jeg vil herved henvise til, at VVM-redegørelsen forudsatte, at støjen i dagtimerne ikke måtte overstige 70 db, og at der i kommunens strakspåbud af 3. april 2014 er tilladt en støj på 95 db i dagtimerne. Hertil kommer, at kommunen med strakspåbuddet nu tillige meddeler tilladelse til lørdagsarbejde med en støjgrænse på 77 db. En så voldsom støjpåvirkning seks dage om ugen i dagtimerne vil i sig selv kunne medføre sundhedsskader og i praksis gøre naboernes boliger uanvendelige i dette tidsrum, hvilket der ikke er hjemmel til i miljøbeskyttelsesloven. Jeg gør endvidere gældende, at den i påbuddet indeholdte markante lempelse af støjgrænserne er meddelt uden anden begrundelse, end at den er ønsket af Metroselskabet. I afgørelsen anfører kommunen således som den eneste begrundelse for påbuddet: Strakspåbuddet af 6. februar 2014 dækker ikke den byggefase, projektet er nået til ved Marmorkirken. Uden et gyldigt påbud for pladsens aktiviteter vurderer Center for Miljøbeskyttelse, at der er risiko for udvidelse af pladsens drift med deraf følgende forøgelse af støjgener og risiko for negative sundhedsmæssige effekter. Nærværende strakspåbud lægger begrænsninger på byggepladsens drift med betydelig støjreduktion til følge. (min fremhævelse). 2

3 Begrundelsen savner efter min opfattelse fornuftsindhold. Det gældende strakspåbud af 6. februar 2014 (vedlagt som bilag 3) indeholder en støjgrænse på 75 db uden mulighed for arbejde på lørdage. Og af det gældende påbud af 6. februar 2014 fremgår udtrykkeligt, at påbuddets vilkår er gældende indtil videre. Uanset påbuddet nævner bestemte aktiviteter ved metrobyggeriet ved Marmorkirken, må dette nødvendigvis betyde, at de i påbuddet af 6. februar 2014 fastsatte støjgrænser og arbejdstider gælder, indtil anden beslutning er truffet. Der er som følge heraf ikke behov for et strakspåbud, da dette vil forudsætte, at der mangler regulering af miljøgenerne fra metrobyggeriet, hvorfor påbuddet af 3. april 2014 også af denne grund er ugyldigt. Med det seneste strakspåbud tillader kommunen, at støjgener fra metrobyggepladsen forøges flere gange. Det er derfor helt uforståeligt, hvordan kommunen kan hævde, at det seneste påbud lægger begrænsninger med betydelig støjreduktion til følge, da der åbenbart er tale om det modsatte. Kommunens oplysninger om baggrunden for strakspåbuddet indicerer yderligere, at det er Metroselskabet, der fastlægger indholdet i kommunens påbud, og at man bevidst har forsøgt at omgå reglerne om partshøring. Det oplyses således, at Metroselskabet har d. 21. marts 2014 meddelt, at arbejdet ved Marmorkirken med byggefase 2 [..] påbegyndes d. 24. marts Disse aktiviteter er ikke reguleret via byggepladsens gældende påbud af 6. februar Ved tilsyn d. 24. marts 2014 blev det oplyst, at arbejdet var udsat til mandag den 31. marts Hertil må anføres, at det umuligt kan komme bag på Metroselskabet, at man var ved at nærme sig byggefase 2, hvorfor det er Metroselskabets problem, hvis meddelelsen herom til kommunen først fremkommer få dage inden overgang til byggefase 2. En virksomhed kan således ikke ved at udsætte en underretning af kommunen bringe sig i en situation, hvor virksomheden ved en sen underretning hindrer kommunen i at gennemføre den i lovgivningen fastsatte fremgangsmåde for at behandle sagen. Dette kan have to mulige forklaringer. Den ene er, at Metroselskabet har spillet på, at det alene var muligt at meddele et strakspåbud, hvis meddelelse om overgang til byggefase 2 kom frem så sent som den 21. marts 2014, og at Metroselskabet med denne fremgangsmåde dermed kunne afskære partshøring. Den anden mulige forklaring er, at Københavns Kommune længe før den 21. marts 2014 var vidende om, at metrobyggeriet ved Marmorkirken var ved at nærme sig byggefase, men at kommunen desuagtet ikke foretog sig noget for at undgå partshøring. Det sidste vil kunne forklare Metroselskabets sene underretning, men medfører så, at kommunen har misbrugt sin Administrationsmagt. Uanset om det er Metroselskabet eller Københavns Kommune, der har ansvaret for den sene behandling af miljøvilkårene for byggefase 2 af metrobyggeriet ved Marmorkirken, fører det i begge tilfælde til, at fremgangsmåden er blevet brugt uretmæssigt til at afskære forudgående partshøring af metrobyggeriets naboer. Det må i den sammenhæng anses for en skærpende omstændighed, at Københavns Kommune ikke har besvaret anmodning af 14. marts 2014 om aktindsigt fra Beboerforeningerne omkring Marmorkirken, da dette kun kan opfattes på den måde, at kommunen bevidst har søgt at undgå, at naboerne var orienteret forud for fastsættelse af miljøvilkår ved metrobyggeriets overgang til byggefase 2. Der er ikke i strakspåbuddet taget stilling til om klagen har opsættende virkning, hvorfor nærværende klage skal tillægges opsættende virkning, når den er modtaget, jf. miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 1. Det må endvidere afvises, at der i det foreliggende tilfælde er hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 2 til at ophæve opsættende virkning af klage, da påbuddet af 6. februar 2014 gælder indtil videre, idet undtagelsen i 78, stk. 2 alene kan anvendes, hvis en opsættende virkning af klage vil medføre meget alvorlige miljøproblemer som fx akut sundhedsfare. 3

4 For det tilfælde, at Københavns Kommune efter modtagelsen af nærværende klage alligevel måtte træffe beslutning om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning efter miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 2, kan jeg på forhånd tilkendegive, at denne afgørelse vil blive påklaget. Jeg anmoder venligst Natur- og Miljøklagenævnet om at behandle nærværende klagesag som en hastesag, da sagsbehandlingstiden i modsat fald kan misbruges til åbenbar ulovlig overtrædelse af miljølovgivningen, og gøre klageadgangen teoretisk, da det påklagede strakspåbud udløber den 23. april Jeg vil på dette punkt særskilt henvise til Århuskonventionens artikel 9(4), som stiller krav om, at der skal være adgang til opsættende virkning af klage, og at dette naturligvis må forstås på den måde, at domstole og klagenævn har pligt til at imødegå åbenbar ulovlig omgåelse af borgernes krav på partshøring og prøvelse. Ved brev af 9. april 2014 fremkom Metroselskabet med bemærkninger til spørgsmålet om opsættende virkning. Af brevet fremgik blandt andet: Indledningsvis skal det nævnes til brug for klagenævnets afvejning af hensynet til naboerne overfor hensynet til byggeriet, at en eventuel tilbagevenden til kommunens påbud af 12. november 2012 vil have den konsekvens, at alt arbejde på byggepladsen må indstilles. Det skyldes, at de arbejder, der er anmeldt den kommende tid, støjer væsentligt mere end de 70 db, der er tilladt i påbuddet af 12. november De forestående aktiviteter på Marmorkirken kan ikke gennemføres med et lavere støjniveau og skal udføres før andre aktiviteter kan igangsættes. Arbejdet på Marmorkirken er kritisk i forhold til åbningsdatoen for hele Cityringen. For hver dag en eventuel opsættende virkning udsætter de forestående aktiviteter på Marmorkirken, udsættes Cityringens åbning tilsvarende. Hvis klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, vil det stoppe fremdriften på Marmorkirken og projektets gennemførelse på ubestemt tid. Metroselskabet har følgende bemærkninger om opsættende virkning af klagen: Retsgrundlaget Efter miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 1, har en klage opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det modsatte udgangspunkt gælder for en klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation, jf. miljøbeskyttelseslovens 96, stk. 1. Formodningsreglen i miljøbeskyttelseslovens 95 om opsættende virkning ikke er tiltænkt anvendt - eller bør anvendes med forsigtighed - i en sag som den foreliggende. Udgangspunktet om opsættende virkning i 95, stk. 1, har således til formål at yde en retsbeskyttelse af den lovligt bestående virksomhed mv. (adressaten), som ved påklage over bebyrdende krav efter f.eks. lovens 42 ikke skal efterleve disse krav, mens klagesagen verserer, medmindre meget tungtvejende miljømæssige grunde nødvendiggør, at kravene skal efterleves straks. Reglen i miljøbeskyttelseslovens 95 stammer fra lov nr. 372 af 13. juni 1973, jf. denne lovs 72, stk. 1 og 2 (om klage til Miljøstyrelsen) samt 81 (om klage til Miljøankenævnet). Af forarbejderne til loven1 fremgår bl.a. følgende om baggrunden for bestemmelsen: 4

5 "Man har ikke tidligere haft generelle regler, der afgjorde, hvorvidt en indgivet klage havde opsættende virkning, men i enkelte sundhedsvedtægter er det bestemt, at klage ikke har opsættende virkning. I praksis er man imidlertid gået ud fra, at klage, hvor ikke andet er fastsat i sundhedsvedtægterne, havde opsættende virkning, medmindre det modsatte blev bestemt i det enkelte tilfælde. Dette gælder specielt med hensyn til påbud og forbud, idet klagens virkning ellers ofte ville være betydningsløs, såfremt forbuddet eller påbuddet straks skulle efterleves. Denne praksis foreslås nu lovfæstet, dog således at der åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen og amtsrådet i særlige tilfælde kan bestemme, at afgørelsen straks skal efterleves." Baggrunden for bestemmelsen er således, at lovgiver ønskede at tage hensyn til adressaten for et påbud eller forbud på den måde, at det ikke skulle efterleves, før klagesagen var endeligt afgjort. Praksis om fravigelse af opsættende virkning efter miljøbeskyttelseslovens 72 (nu 78 og 95) har derfor også primært vedrørt, om der i den konkrete sag forelå en tilstrækkeligt tungtvejende miljømæssig begrundelse for, at adressaten skulle efterleve påbuddet eller forbuddet straks. Det skal derfor påpeges, at klagerne har vendt reglernes begrundelse på hovedet, når de argumenterer, at den opsættende virkning af en klage fra tredjemand alene kan fraviges, "hvis en opsættende virkning af klage vil medføre meget alvorlige miljøproblemer som fx akut sundhedsfare" (klagen af 31. januar 2014, afsnit 4). Det antages ganske vist i den juridiske litteratur, at reglen i 95 også gælder, hvor andre end adressaten klager over forbuddet eller påbuddet. I bemærkningerne til 72 i forslag af 25. januar 1973 til lov om miljøbeskyttelse (Folketingstidende , tillæg A, sp ff., navnlig sp ). Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer af Gorm Møller og Jørgen Bjerring, a.st., anføres imidlertid følgende herom: "Bestemmelsen i 95 er formentlig formuleret med umiddelbart sigte på den situation, hvor adressaten for et påbud eller forbud påklager den pågældende afgørelse. Også klager fra tredjemand må imidlertid antages at medføre opsættende virkning Den nabo, der ønsker et påbud eller forbud til en forurenende virksomhed skærpet, må altså være indstillet på, at en klage vil fritage virksomheden fra at foretage de påbudte foranstaltninger, så længe klagesagen behandles." (understreget her) Tilsvarende anføres i Karsten Revsbech, Lærebog i Miljøret (2008), side 243: "Også klager fra tredjemand, f.eks. en nabo eller en klageberettiget forening, der ønsker et påbud til en forurenende virksomhed skærpet, må antages at medføre opsættende virkning, således at adressaten ikke er forpligtet til at efterkomme afgørelsen, medens klagesagen behandles. fortolkningen [er] realt velbegrundet. Selv om en nabo eller en forening klager med påstand om skærpelse af et påbud, kan resultatet af klagesagen - også hvor adressaten ikke har klaget - blive en lempelse af påbuddet." (understreget her) Den opsættende virkning skal efter loven anskues som en retsgaranti for Metroselskabet i forhold til bebyrdende påbud. Hvis påbuddet anskues som en tilladelse, må miljøbeskyttelseslovens klageregler (udgp. ikke opsættende virkning) anvendes analogt eller ved en indfortolkning i miljøbeskyttelseslovens 95. Påbudsgrundlaget for anlægsarbejdet Overordnet set er Metroselskabet interesseret i klage rammer og regler for byggepladserne, der sikrer en rimelig fremdrift i byggeriet. Københavns Kommune er som miljømyndighed ansvarlig at for at fortolke og 5

6 føre tilsyn med de udstedte påbud, og Metroselskabet forlader sig derfor i udgangspunktet på kommunens vurdering af det gældende påbudsgrundlag. Anlægsarbejdet med etableringen af Cityringen, herunder metrobyggepladsen ved Marmorkirken, er lovligt iværksat af Metroselskabet på grundlag af lov om en Cityring og transportministerens godkendelse efter denne lovs 4. Udgangspunktet er, at anlægsarbejdet kan gennemføres inden for de fastlagte rammer i VVMredegørelsen, medmindre andet følger af regler eller konkrete påbud. Metroselskabet er enig med Københavns Kommune i, at Københavns Kommunes påbud af 6. februar 2014 er udløbet, da de nævnte aktiviteter, som er reguleret af påbuddet er udløbet, og påbuddet indeholder ikke en generel regulering af aktiviteterne på byggepladsen. Af Københavns Kommunes udkast til afgørelse af 7. april 2014 fremgår bl.a., at kommunen anser Marmorkirken for ureguleret i forhold til påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42. Københavns Kommune er som miljømyndighed ansvarlig at for at fortolke og føre tilsyn med de udstedte påbud. Metroselskabet tager Københavns Kommunes opfattelse af påbudsgrundlaget til efterretning. For det tilfælde at NMNK anser påbuddet af 12. november for gældende finder Metroselskabet dog alligevel anledning til at bemærke, at en lempelse af påbuddet af 12. november 2012 vil være helt afgørende for de konkrete aktiviteter, der er omfattet af påbuddet af 4. april 2014 og dermed for fremdriften af byggeriet. Hvis påbuddet af 4. april 2014 anskues som en lempelse af et tidligere påbud, må spørgsmålet om opsættende virkning bero på en hensynsafvejning mellem hensynet til byggeriets fremdrift og de berørte naboer. Hensynsafvejningen Metroselskabet bemærker, at det i VVM-redegørelsen fra maj 2008 er forudsat, at der i kortere eller længere perioder vil ske overskridelser af kommunernes grænseværdier på hovedparten af metrobyggepladserne (det var på det tidspunkt forudsat, at metrobyggeriet ville være reguleret af kommunernes almindelige forskrifter for miljømæssige forhold ved bygge- og anlægsarbejder). Det fremgår i den forbindelse, at der fx kan gives dispensation fra støjgrænserne og adgang til f.eks. lørdagsarbejde, når særlige forhold betinger det. Der henvises til VVMredegørelsens side 66, side 115 og side Det er Metroselskabets opfattelse, at strakspåbuddet af 3. april 2014 kan sidestilles med en sådan dispensation, som er forudsat i VVM-redegørelsen. Det har således været forudsat fra byggeriets start, at der kunne forekomme støjende arbejde i dagtimerne, der væsentligt overstiger den vejledende støjgrænse. På denne måde adskiller sagen sig væsentligt fra de sager, som vedrører udvidet arbejdstid i aften og nattetimerne. Metroselskabet gør endvidere gældende, at der er en betydelig offentlig interesse i, at anlægsarbejdet ved Marmorkirken ikke udsættes yderligere, og at denne interesse er væsentligt større end klagernes interesse i, at gennemførelsen udsættes. I klagesagen vedrørende Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 (NMK ) har Metroselskabet udførligt redegjort for nødvendigheden af overholdelsen af tidsplanen og konsekvenserne af, at dette ikke sker, ligesom selskabet har påvist, hvorledes Metroselskabet har begrænset og reduceret støjen mest muligt under anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Der henvises herom navnlig til Metroselskabets påstandsdokument af 2. oktober 2013 (bilag 1) og høringssvar af 24. oktober 2013 i klagesagen (bilag 2). 6

7 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. november 2013 i Marmorkirke-sagen tilsidesatte ikke disse synspunkter, men var begrundet i, at nævnet fandt, at de foretagne støjberegninger var utilstrækkelige, og at en række vilkår i påbuddet af 15. juli 2013 var for upræcise. Natur- og Miljøklagenævnet har således også i afgørelsen af 7. november 2013 anerkendt, at der er knyttet store samfundsmæssige interesser til Cityringens færdiggørelse, som skal tillægges betydelig vægt i en afvejning over for modstående miljøbeskyttelseshensyn, at der samtidig er forudsat en tidsramme for anlægsarbejdet ved vedtagelsen af lov om en Cityring, at det er forudsat i lovens forarbejder, at myndighederne tilstræber ikke at stille nye unødigt skærpede krav, der indebærer væsentlige øgede omkostninger for Cityringen, og at afvejningen af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter efter miljøbeskyttelseslovens 42 må tage udgangspunkt i den af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet, dvs. færdiggørelse af Cityringen i Efter Metroselskabets opfattelse må dette udgangspunkt tilsvarende gælde for interesseafvejningen ved afgørelsen om, hvorvidt den aktuelle klage skal tillægges opsættende virkning. Metroselskabet understreger i den forbindelse, at det slet ikke er muligt at udføre de af strakspåbuddet omhandlede aktiviteter (byggefase 2) med en lavere støjgrænse end den, der følger af påbuddet, jf. Grontmijs støjrapport (bilag 3). Hvis klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning vil det derfor stoppe fremdriften på Marmorkirken på ubestemt tid. Heroverfor står, at aktiviteterne kun foregår i dagtimerne, og at strakspåbuddet udløber den 23. april På grund af påsken betyder det, at påbuddet fremadrettet kun regulerer anlægsarbejdet på byggepladsen ved Marmorkirken i 10 dage fra og med den 9. april 2014 til og med den 23. april Selvom Metroselskabet anerkender, at der er tale om en meget støjende dele af anlægsarbejdet, forekommer det uproportionalt set i forhold til virkningerne for byggeriet at tillægge en sådan afgørelse opsættende virkning. I brev af 9. april 2014 fremkom Københavns Kommune med bemærkninger til opsættende virkning. Af brevet fremgik blandt andet: CMB har lagt vægt på, at det meddelte påbud har karakter af et påbud, som har til formål at nedbringe støjforureningen og derfor efter sit indhold skal have virkning straks. Såfremt strakspåbuddet ikke får virkning straks, vil metrobyggepladsen ved Marmorkirken være ureguleret i forhold til støj. Nævnet har herudover bedt om bemærkninger til, om byggepladsen er omfattet af kommunens påbud af 6. februar 2014 eller af 12. november 2012, navnlig vilkår 1, såfremt klagen tillægges opsættende virkning. For så vidt angår om CMBs påbud af 6. februar 2014 kan finde anvendelse, bemærkes følgende: Det fremgår af Nævnets afgørelse af 7. november 2014 vedrørende metrobyggeriet ved Marmorkirken (NMK ), at "Et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, der fraviger de vejledende støjgrænser, skal såvel i udformning som ved fastsættelse af konkrete støjgrænser være udformet sådan, at fravigelse sker i det nødvendige, tilstrækkelige og begrundede omfang. Heri ligger, at fravigelse ikke kan ske uden begrundet nødvendighed af såvel tidsintervaller som konkrete støjgrænser". (CMBs understregninger) 7

8 Efter CMBs opfattelse følger det heraf, at de af CMB fastsatte tidsintervaller og konkrete støjgrænser for de aktiviteter, der omfattet af påbuddet af 6. februar dvs. slidsevægge og nedtagning af anlæg og klargøring til næste fase - ikke kan udstrækkes til at omfatte andre aktiviteter. For hver aktivitet der overskider de vejledende støjgrænser, skal der således foretages en konkret vurdering af, hvilke tidsintervaller og støjgrænser, der er nødvendige, tilstrækkelige og begrundede for den enkelte aktivitet. Det er derfor ikke korrekt som anført af Peter Pagh i klagen af 7. april 2014 (side 2, 3. afsnit), at påbuddet af 6. februar 2014 gælder, indtil anden beslutning er truffet, når de aktiviteter, der er omfattet af påbuddet, er ophørt. For så vidt angår om CMBs påbud af 12. november 2012, navnlig vilkår 1, kan finde anvendelse, bemærkes følgende: Det fremgår af påbuddet af 6. februar 2014, at påbuddet af 12. november 2012 alene regulerer de i dette påbud nævnte aktiviteter. Disse aktiviteter fremgår af vilkår 2 i påbuddet af 12. november Eftersom disse aktiviteter er afsluttede, havde byggepladsen således ikke længere et gyldigt påbud, før udstedelsen af påbuddet af 6. februar Påbuddet af 6. februar 2012 er ikke påklaget, og den de facto ophævelse af påbuddet af 12. november 2012, der er sket ved påbuddet af 6. februar 2014, må derfor stå ved magt. CMB har vurderet, at støjniveauer på over 70 db (A) i tidsrummet kl i relativ lang tid kan give anledning til væsentlige gener for de omboende og normalt kun kan accepteres, hvis det er strengt nødvendigt for projektet af enten tekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde. Naboerne til byggepladsen har i ca. 1 år via det eksisterende påbud med tillæg til metrobyggebyggepladsen ved Marmorkirken været udsat for en støjbelastning på over 70 db(a) i dagtimerne. Det er ikke muligt at udføre byggeriet med lavere støjpåvirkning. CMB har gennemgået Copenhagen Metro Team I/S egenkontrolmålinger af støjforholdene på byggepladsen fra fredag den 4. april og mandag den 7. april (senere data foreligger endnu ikke). Det viser, at det målte støjniveau udgør henholdsvis 78 db(a) og 74 db(a). De af CMB fastsatte støjgrænser er udtryk for det nødvendige og tilstrækkelige, jf. bl.a. nævnets afgørelse i NMK , m.fl" og er fastsat på baggrund af en støjredegørelse. Støjredegørelsen er baseret på støjmålinger og beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af kendskab til hvilken støjbelastning virksomheden maksimalt kan give anledning til, således at der ikke fastsættes støjgrænser, som virksomheden ikke kan overholde ved maksimal drift. CMB vurderer, at det i støjredegøreisen indeholdte er baseret på realistiske forudsætninger under repræsentative driftsforhold. Støjredegøreisen i formafprøvningsrapport fra det akkrediterede støjfirma Grontmij Acoustica af22. januar 2014 vedlægges. Støjpåvirkningen er hidtil sket uden kompensation, som giver beboerne mulighed for at vælge genhusning. 8

9 Ekspropriationskommissionen har taget stilling til spørgsmålet om kompensation til berørte omboende. Naboernes adgang til kompensation sikrer mulighed for en øget beskyttelse gennem f.eks. alternativt ophold (egen genhusning via kompensationerne) eller etablering af støjdæmpende foranstaltninger. CMB vurderer, at det kan medføre alvorlige gener for især svagere grupper af omboende, der opholder sig i sig i deres boliger, fortsat at være udsat for den høje støjpåvirkning uden at have mulighed for at vælge afværgeforanstaltninger som genhusning eller støjdæmpende tiltag i boligerne via kompensationer. Som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag NMK har miljømyndigheden efter det gældende retsgrundlag ikke beføjelse til at træffe afgørelse om genhusning eller erstatning. I forbindelse med meddelelsen af strakspåbuddet den 3. april 2014 er Embedslægeinstitutionen orienteret om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 74, stk. 1 jf. 98, stk. 3. CMB har endvidere fremsendt udkastet til afgørelse om opsættende virkning i høring hos embedslægeinstitutionen. Ved høringsperiodens udløb og ej heller efterfølgende er embedslægeinstitutionen ikke fremkommet med høringssvar eller bemærkninger i øvrigt. Det er CMBs opfattelse, at de fastsatte støjgrænser ikke i sig selv medfører sundhedsfare. Såfremt de fra byggepladsen udførte aktiviteter i målte niveauer viser sig at være så høje, at sundhedsfare indtræder, vil de sundhedsmæssige hensyn blive varetaget efter anden lovgivning på tilsvarende vis som de eventuelle naboretlige gener varetages efter anden lovgivning. Det er derfor CMBs opfattelse, dels at opsættende virkning af påbuddet vil være vanskelig foreneligt med gennemførelsen af anlægsprojektet inden for de af Folketinget fastsatte tidsrammer, dels at det er nødvendigt, at påbuddet ikke tillægges opsættende virkning for at sikre, at alle berørte omboende får mulighed for den kompensation, som fastsættes af Ekspropriationskommissionen. CMB har derfor samtidig hermed sendt en kopi af afgørelsen til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. Dertil kommer, at en yderligere udsættelse af byggeriet vil betyde, at støjforureningen og øvrig forurening fra byggepladsen ved Marmorkirken og de lastvogne, der kører til og fra pladsen, strækkes ud over en periode, som bliver væsentligt længere end ved situationen med udvidet arbejdstid. I den nuværende fase er der væsentlige gener for trafikafviklingen i Store Kongensgade. Bl.a. er kørebanearealet indskrænket fra to til et spor i en længde på ca. 60 meter. Dette giver opstuvning i løbet af dagtimerne, og i myldretiden opstår der egentlige trafikpropper, hvilket medfører øget luftforurening og øget risiko for de bløde trafikanter. Transportministeriet har, som den VVM godkendende myndighed efter cityringsloven, ved brev af 31. marts 2014 vurderet, at de fastsatte støjniveauer ligger inden for rammerne af VVM redegørelsen. Sammenfattende har CMB ved afgørelsen foretaget en afvejning af på den ene side de forurenings- og sundhedsmæssige risici byggepladsen giver anledning til og på den anden side Metroselskabet IS '/Copenhagen Metro Team I/S' og samfundets interesse i, at aktiviteterne kan udøves på byggepladsen. I brev af 9. april 2014 fremkom Peter Pagh med yderligere bemærkninger vedrørende opsættende virkning. Af brevet fremgik blandt andet: Begrundelse for opsættende virkning af klage/strakspåbuddets ugyldighed 9

10 Som begrundelse for at kommunen har meddelt et strakspåbud, og at klage over dette ikke skal tillægges opsættende virkning, har CMB i brev af 9. april 2014 anført flere synspunkter, hvor det helt afgørende hovedargument er, at 5 CMB har lagt vægt på, at det meddelte påbud har karakter af et påbud, som har til formål at nedbringe støjforureningen og derfor efter sit indhold skal have virkning straks. Såfremt strakspåbuddet ikke får virkning straks, vil metrobyggepladsen ved Marmorkirken være ureguleret i forhold til støj. Som uddybende begrundelse for, at byggepladsen vil være uden regulering af støj, anfører CMB: at de af CMB fastsatte tidsintervaller og konkrete støjgrænser for de aktiviteter, der er omfattet af påbuddet af 6. februar 2014 dvs. slidsevægge og nedtagning af anlæg og klargøring til næste fase ikke kan udstrækkes til at omfatte andre aktiviteter. For hver aktivitet der overskrider de vejledende støjgrænser, skal der således foretages en konkret vurdering af, hvilke tidsintervaller og støjgrænser, der er nødvendige, tilstrækkelige og begrundede for denne aktivitet. Det er derfor ikke korrekt [..], at påbuddet af 6. februar gælder, indtil anden beslutning er truffet, når de aktiviteter, der er omfattet af påbuddet er ophørt. For så vidt angår CMB s påbud af 12. november 2012, navnlig vilkår 1, kan finde anvendelse bemærkes følgende: Det fremgår af påbuddet af 6. februar 2014, at påbuddet af 12. november 2012 alene regulerer de i dette påbud nævnte aktiviteter. Disse aktiviteter fremgår af vilkår 2 i påbud af 12. november Eftersom disse aktiviteter er afsluttede, havde byggepladsen således ikke længere et gyldigt påbud, før udstedelsen af påbuddet af 6. februar Påbuddet af 6. februar 2012 er ikke påklaget, og den de facto ophævelse af påbuddet af 12. november 2012, der er sket ved påbuddet af 6. februar 2014, må derfor stå ved magt. (mine fremhævelser). Som det fremgår, støtter kommunens antagelse om, at byggepladsen vil være ureguleret mht. støj, sig på tre hovedsynspunkter. Det ene er, at de fastsatte støjgrænser i vilkår 1 i påbuddet af 12. november 2012 kun regulerer de aktiviteter, der er anført i vilkår 2 i samme påbud. Det andet argument er, at påbuddet af 12. november 2012 er ophævet de facto med strakspåbuddet af 6. februar Det tredje synspunkt er, at strakspåbuddet af 6. februar 2014 alene gælder de aktiviteter, der er omtalt i dette påbud. Efter min opfattelse må denne argumentation afvises. I relation til gyldigheden af vilkår 1 påbuddet af 12. november 2012 må anføres, at det ingen steder i dette påbud af anført, at de i vilkår 1 fastsatte støjgrænser er begrænset til de aktiviteter, der er omtalt i påbuddet, hvorfor de i vilkår 1 fastsatte grænseværdier fortsat må være gældende, medmindre det er udtrykkeligt ophævet eller konkret fraveget af et andet gyldigt påbud. I relation til strakspåbuddet af 6. februar 2014 må konstateres, at dette påbud ikke indeholder en bestemmelse om, at påbuddet af 12. november 2012 skulle være ophævet med påbuddet af 6. februar 2014, men blot supplerer det ældre påbud i relation til bestemte aktiviteter med en lidt højere grænseværdi end i påbuddet af 12. november Hvis et gyldigt påbud skal ophæves ved et nyt påbud, må dette ske ved en udtrykkelig angivelse heraf i det nye påbud. Dette må især gælde, hvor der er tale om et strakspåbud, som netop skal være udtryk for, at der er opstået uforudsete væsentlige miljøproblemer, som i første omgang må håndteres ved et strakspåbud, der således har karakter af en foreløbig retlig reaktion på et uforudset alvorligt miljøproblem. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet alligevel måtte lægge til grund, at påbuddet af 12. november 2012 ikke er gyldigt, fordi dette de facto er ophævet med strakspåbuddet, kan dette imidlertid ikke føre til, at byggepladsens støjforhold ikke er reguleret, fordi man er nået frem til en ny fase i byggeprocessen, men må i ste- 10

11 det føre til, at de i strakspåbuddet af 6. februar 2014 anførte støjgrænser gælder, indtil der bliver vedtaget et påbud, som på et mere fyldestgørende grundlag og med almindelig partshøring regulerer miljøkravene til metrobyggeriet i den nuværende fase. Jeg vil i denne sammenhæng henlede Natur- og Miljøklagenævnets opmærksomhed på, at anvendelsesområdet for strakspåbud efter miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 1 ganske snævert. Således antages i den kommenterede miljøbeskyttelseslov fra 1998 (s. 679), at bestemmelsens krav om særlige forhold må fortolkes som krav om øjeblikkelig indgriben på samme måde som adgangen til at meddele mundtlige påbud efter miljøbeskyttelseslovens 74, stk. 3, der forudsætter fare for sundheden eller risiko for væsentlig miljøskade. Ingen af disse betingelser er opfyldt for det påklagede strakspåbud, hvilket kommunens øvrige begrundelse på sin egen måde (ufrivilligt) illustrerer, idet det bl.a. anføres: CMB har vurderet, at støjniveauer på over 70 db(a) i tidsrummet kl i relativ lang tid kan give anledning til væsentlige gener for de omboende og normalt kun kan accepteres, hvis det er strengt nødvendigt for projektet af enten tekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde. Naboerne har i ca. 1 år via det eksisterende påbud med tillæg til metrobyggepladsen ved Marmorkirken været udsat for en støjbelastning på over 70 db(a) i dagtimerne. Det er ikke muligt at udføre byggeriet med lavere støjpåvirkning. [..] De af CMB fastsatte støjgrænser er udtryk for det nødvendige og tilstrækkelige [..] og er fastsat på baggrund af en støjredegørelse. [..] Støjpåvirkning er hidtil sket uden kompensation, som giver beboerne mulighed for at vælge genhusning. Ekspropriationskommissionen har taget stilling til spørgsmålet om kompensation til berørte omboende. Naboernes adgang til kompensation sikrer mulighed for en øget beskyttelse gennem f.eks. alternativt ophold [..] eller etablering af støjdæmpende foranstaltninger på facaderne. CMB vurderer, at det kan medføre alvorlige gener for især svage grupper af omboende, der opholder sig i deres boliger, fortsat at være udsat for den høje støjpåvirkning uden at have mulighed for at vælge afværgeforanstaltninger som genhusning eller støjdæmpende tiltag i boligerne via kompensationer. Som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag NMK har miljømyndigheden efter det gældende retsgrundlag ikke beføjelse til at træffe afgørelse om genhusning eller erstatning. I forbindelse med meddelelsen af strakspåbuddet den 3. april 2014 er Embedslægeinstitutionen orienteret om afgørelsen [..]. Det er derfor CMB s opfattelse, dels at opsættende virkning af påbuddet vil være vanskelig foreneligt med gennemføerlsen af anlægsprojektet inden for de af Folketinget fastsatte tidsrammer, dels at det er nødvendigt, at påbuddet ikke tillægges opsættende virkning for at sikre, at alle berørte omboende får mulighed for den kompensation, som fastsættes af Ekspropriationskommissionen. [..] Dertil kommer, at samlet udsættelse af byggeriet vil betyde støjforureningen og øvrig forurening fra byggepladsen ved Marmorkirken og de lastvogne, der kører til og fra pladsen, strækkes ud over en periode, som bliver væsentligt længere end ved situationen med udvidet arbejdstid. (mine fremhævelser). Kommunens argumentation for strakspåbuddet er således bygget over modellen: Naboerne er i forvejen udsat for sundhedsskadelig støj i dagtimerne på over 70 db(a), men naboerne har ikke hidtil fået kompensation og har derfor ikke kunne flygte eller iværksætte afværgeforanstaltninger. Derfor har kommunen nu væsentlig forøget støjgrænserne til 95 db og udvidet til lørdagsarbejde, så alle berørte omboende får mulighed for den kompensation, som fastsættes af Ekspropriationskommissionen. For naboer, der måtte stille spørgsmål ved denne form for kommunal hjælpsomhed, præciserer kommunen, at denne beslutning er det nødvendige og tilstrækkelige, hvortil kommer, at der opnås en miljømæssig gevinst i form af færre trafikproblemer ved at udvide arbejdstiden til lørdagsarbejde. 11

12 Holder man sig til kommunens argumenter for den miljømæssige nødvendighed af, at kommunen ved et strakspåbud efterkommer Metroselskabets ønsker om forhøjede støjgrænser, så består den miljømæssige nødvendighed i, at det bliver lettere for naboerne at opnå erstatning fra Ekspropriationskommissionen. Hertil kan kort anføres, at Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelsen af 5. februar 2014 vedrørende Metrobyggepladsen ved Nørrebroparken udtrykkeligt afviste, at der efter miljøbeskyttelsesloven kan tages hensyn til muligheden for økonomisk kompensation. Så kommunens begrundelse for strakspåbuddets gyldighed er ikke alene ufrivillig morsom, men også udtryk for, at kommunen har lagt vægt på et ulovligt hensyn. Hertil kommer det praktiske problem, at det naturligvis er udelukket for naboerne at flytte inden en strakspåbud, som skal vare tre uger, træder i kraft. Ved af 10. april 2014 oplyste Københavns Kommune blandt andet følgende: I forlængelse af Center for Miljøbeskyttelses redegørelse af den 9. april kan det oplyses, at Københavns Kommune i går har afholdt møde med Embedslægeinstitution Øst om en række påbud til regulering af støjforholdene på metrobyggepladserne, som for tiden er i høring. På baggrund af mødet kan det oplyses, at embedslægeinstitutionen forventes at afgive et skriftligt høringssvar om sundhedspåvirkningerne af støjen fra byggepladserne til kommunen mandag den 16. april Ved modtagelsen vil høringssvaret vil dette straks blive videresendt til nævnet. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og delafgørelse Indledningsvist bemærker Natur- og Miljøklagenævnet, at der hverken i lovgivning, vejledninger eller lokale forskrifter for Københavns Kommune er fastsat konkrete støjgrænser for bygge- og anlægsarbejde, som gælder for byggeriet af Cityringen. I praksis fastsættes støjgrænser for byggepladser i intervallet mellem 60 db(a) og 70 db(a) i dagperioden (kl ) på hverdage, mens der fastsættes væsentligt lavere støjgrænser uden for dette tidsrum. Det er således almindelig praksis i kommunerne at regulere støjen fra bygge- og anlægsarbejde enten via lokale forskrifter eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42. Det fremgår af påbuddet af 3. april 2014, at det skal efterkommes straks, jf. 78, stk. 1. Af miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2, følger det, at påbuddet derfor skal efterkommes uanset om der klages, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udgangspunktet for den konkrete situation er således, at klagen ikke har opsættende virkning, fordi påbuddet efter sit indhold er et strakspåbud, jf. miljøbeskyttelseslovens 78, stk. 1, jf. miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Det fastsatte udgangspunkt om, at klager over strakspåbud ikke har opsættende virkning er udtryk for en afvejning af de sundhedsmæssige risici en aktivitet giver anledning til overfor virksomhedens og samfundets interesse i, at virksomheden kan udøve sine aktiviteter. Hvis hovedreglen i miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2, om, at en klage over et strakspåbud ikke har opsættende virkning, skal fraviges, kræver det, at nævnet har et særligt grundlag, der taler for, at påbuddet skal sættes ud af kraft, mens klagesagen behandles. Om der foreligger et særligt grundlag for at fravige miljøbeskyttelseslovens udgangspunkt, må afgøres på grundlag af en umiddelbar vurdering af de sundhedsmæssige og/eller miljømæssige risici som virksomheden giver anledning til. 12

13 Det kan efter nævnets opfattelse give anledning til tvivl, om miljøbeskyttelseslovens udgangspunkt om, at en klage over et strakspåbud ikke har opsættende virkning, skal fraviges i den foreliggende sag. Det taler imod at fravige miljøbeskyttelseslovens udgangspunkt, at strakspåbuddet af 3. april 2014 udløber den 23. april 2014 og således alene har en varighed af 20 dage, at påbuddet alene tillader de regulerede aktiviteter og støjniveauer i dagtimerne på hverdage og lørdage, og ikke i aften og nattetimerne og ligeledes heller ikke på søn- og helligdage, og at disse begrænsninger i påbuddet medfører, at de tilladte aktiviteter og støjniveauer derfor alene kan finde sted i dagtimerne i 14 dage. Det taler for at fravige miljøbeskyttelseslovens udgangspunkt, at strakspåbuddet i dagtimerne både på hverdage og lørdage tillader støjniveauer, der væsentligt overstiger de støjniveauer for byggepladser, der normalt tillades i praksis, og at der ifølge oplysninger fremsendt til nævnet af Københavns Kommune den 10. april 2014 endnu udestår den endelige sundhedsfaglige vurdering af de tilladte støjniveauer. Efter en samlet vurdering finder Natur- og Miljøklagenævnet herefter, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at fravige miljøbeskyttelseslovens udgangspunkt om, at en klage over et strakspåbud ikke har opsættende virkning. Det betyder, at Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2014 står ved magt, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler spørgsmålet om strakspåbuddets gyldighed. Nævnet skal afslutningsvis gøre særskilt opmærksom på, at nævnet ikke ved denne delafgørelse om opsættende virkning har taget stilling til, om de fastsatte støjvilkår ligger inden for rammerne af miljøbeskyttelseslovens 42. Nævnet har heller ikke ved denne delafgørelse taget stilling til om betingelserne i 78, stk. 1, for at beslutte at et påbud skal efterkommes straks er opfyldt. Disse spørgsmål og de øvrige spørgsmål om sagens realitet indgår i nævnets klagesag om strakspåbuddets gyldighed. Behandlingen af sagens realitet følger den almindelige procedure i henhold til miljøbeskyttelseslovens 94, hvorefter Københavns Kommune, hvis kommunen vil fastholde påbuddet snarrest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb indsender sagens akter og kommunens bemærkninger til sagen. Ulrich Stigaard Jensen Ankechef 13

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV HASTER J.nr. NMK-10-00682 - anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Metroselskabet I/S ("Metroselskabet") anmoder hermed

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Natur-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011.

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011. V/ANDERS PETERSEN B I R K E T I N G E T 1 0 8000 ÅRHUS C TEL 8611 0103 OG 2635 2369 EMAIL: ANDERSKAU@GMAIL.COM 16. maj 2011 Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79 8100 Århus C. Vedlagt

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00727 Ref.: CHVES-NMKN DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S v/ Jonas Nedenskov Virksomheder J.nr. MST-1270-01154 Ref. ANBRI/MOLUT Den 30. april 2014-2014 Også sendt som digital post Amager Ressourcecenter

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere