K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod"

Transkript

1 K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Samuel Eddie Mogensen) Resume af afgørelsen Nets Holdning A/S (herefter Nets ) har påklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 23. maj 2013 i sag 12/17816 Vurdering af Nets ændring af Dankortgebyrer som følge af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. november 2012 for Konkurrenceankenævnet. Ved afgørelsen har styrelsen påbudt Nets, at den gennemsnitlige pris for en dankorttransaktion på internettet ikke må overskride 1,20 kr. Denne afgørelse angår alene spørgsmålet om, hvorvidt klagen fra Nets skal tillægges opsættende virkning. Konkurrenceankenævnets formand har truffet afgørelse om, at klagen ikke skal tillægges opsættende virkning. Parternes påstande Nets har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt sig imod, at klagen tillægges opsættende virkning.

2 - 2 Den påklagede afgørelse I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 23. maj 2013 fremgår det bl.a.: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf den 30. november 2012 afgørelse om FDIH s (Foreningen for Dansk Internet Handel) klage over dankortgebyrer på internettet. FDIH er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler. Dankortgebyrer på internettet fastsættes af Nets, som er eneste kortindløser af dankort på internettet. Det betyder, at hvis en internetforretning ønsker at kunne modtage dankort som betalingsmiddel via internettet, skal forretningen indgå en indløsningsaftale med Nets. Aftalen består i, at Nets indenfor en aftalt tidsperiode overfører betalingen fra kortbrugerens konto til forretningens konto. For denne ydelse betaler forretningen et gebyr pr. transaktion. Gebyret, som betales af internetforretningen til Nets, er reguleret af betalingstjenestelovens gebyrbestemmelser, herunder 79, hvoraf det fremgår, at der ikke må anvendes urimelige priser og avancer ved gennemførelse af en betalingstransaktion. Ved urimelige priser og avancer forstås priser og avancer, der er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. Det fremgår af lovens forarbejder, at en afgørelse i henhold til 79 må ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. I vurderingen af priserne for at modtage dankort og Nets avance har styrelsen foretaget en undersøgelse af, om priserne står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og om de medfører en overnormal indtjening hos Nets. Af afgørelsen af 30. november 2012 fremgår, at Nets har overtrådt betalingstjenestelovens 79 ved at have fastsat gebyrer ved brug af dankort på internettet, der er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. Styrelsen har derfor påbudt Nets at nedsætte dankortgebyret senest den 31. januar 2013 over for forretninger på internettet således, at der ved fastsættelsen af disse gebyrer ikke anvendes urimelige priser og avancer i henhold til 79 i betalingstjenesteloven.

3 - 3 Nets reducerede sine gebyrer for dankortbetalinger på internettet den 31. januar Gebyrændringen bestod primært i, at Nets gjorde det billigere at modtage dankort i købsintervallet kr., idet det såkaldte ad valorem-gebyr på 0,10 pct. af købsbeløbet, som tidligere havde været en del af gebyret for betalinger over 100 kr., nu først finder anvendelse ved købsbeløb over 500 kr. Der blev ikke ændret på gebyrerne ved betalinger under 100 kr. og over 500 kr., men der blev indført lidt større mængderabatter til virksomheder med mange transaktioner. Gebyrændringen betyder et fald i Nets omsætning ved indløsning af dankort. Såfremt de nye gebyrer havde været gældende i 2010 og 2011 kan overskudsgraden beregnes til [30-70] pct. i 2010 og [30-70] pct. i 2011, dvs. ca. [30-70] pct. Dette er mellem [0-10] pct. point lavere end Nets overskudsgrad i disse år med de oprindelige gebyrer. Som følge af Nets nedsættelse af dankortgebyrerne den 31. januar 2013 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet anledning til at undersøge, hvorvidt Nets gebyrændring efterlever styrelsens påbud af 30. november 2012, og Nets derved overholder betalingstjenestelovens bestemmelse om ikke at anvende urimelige priser og avancer. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at Nets gebyrændring af 31. januar 2013 ikke er i overensstemmelse med betalingstjenestelovens 79, således at Nets, ved at anvende gebyrerne fastsat 31. januar 2013, fortsat anvender urimelige priser og avancer ved indløsning af betalingstransaktioner foretaget med dankortet på internettet. Styrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på følgende forhold: Hvis de nye gebyrer fandt anvendelse i årene 2010 og 2011 ville overskudsgraden for dankort på internet og dermed forbundne ydelser have været ca. [30-70] pct. Hvis der alene tages udgangspunkt i det forretningsområde, der er omfattet af betalingstjenestelovens 79, dvs. gebyrindtægterne og de dermed forbundne omkostninger, er overskudsgraden ca. [30-70] pct. samme år. Nets-koncernens samlede overskudsgrad lå i samme periode på mellem pct. Indtjeningen ved indløsning af dankort på internettet, som i kraft af de nye gebyrer medfører en

4 - 4 overskudsgrad på [30-70] pct., er altså væsentligt højere end indtjeningen på Nets andre forretningsområder. En overskudsgrad ved indløsning af dankort på internettet på ca. [30-70] pct. er også markant højere end den gennemsnitlige overskudsgrad i private byerhverv, som ligger mellem 3 og 5 pct. i perioden , og i 2010 er 4,5 pct. En estimering af Nets forrentning af investeringerne forbundet med indløsning af dankort giver et årligt afkast på [0-40] pct. i perioden Nets gebyrændring vil fremadrettet ikke ændre væsentligt på dette forhold. Eksempelvis kan det gennemsnitlige årlige afkast beregnes til ca. [0-40] pct. såfremt det lægges til grund, at de nye dankortgebyrer fandt anvendelse i Det gennemsnitlige årlige afkast sammenholdes ofte med et risikofrit alternativ så som renten for statsobligationer med henblik på bl.a. at vurdere risikotillægget ved den pågældende investering. Da den gennemsnitlige rente for statsobligationer var på 4 pct. i samme periode, indebærer de nye gebyrsatser, at Nets opnår et risikotillæg på [0-40] pct. point, hvilket må betegnes som højt. Et mål for afkast, som er forbundet med en risiko, er C20-indekset for de 20 mest omsatte aktier i Danmark. Dette indeks har haft et gennemsnitligt årligt afkast på 9 pct. i perioden , svarende til et risikotillæg på 5 pct. point i forhold til den gennemsnitlige risikofrie rente på 4 pct. Også i denne sammenhæng må Nets gennemsnitlige årlige afkast på ca. [0-40] pct. ved indløsning af dankort på internettet som følge af de nye gebyrer betegnes som en høj forrentning af investeringerne. Endvidere understøtter beregninger af det såkaldte Lerner-indeks sammenholdt med tilsvarende indeks hos andre brancher og andre beregninger af forholdet mellem Nets pris og marginalomkostninger, at indtjeningen ved indløsning af dankort på internettet er højere end tilfældet er hos andre brancher og næppe vil kunne opretholdes i et marked med virksom konkurrence. Hvis styrelsen finder, at der er tale om urimelige priser, kan styrelsen udstede påbud om, at angivne priser eller avancer ikke må overskrides. På denne baggrund har styrelsen undersøgt,

5 - 5 hvilket gebyrniveau der er det maksimale, hvor der med tilstrækkelig sikkerhed i henhold til betalingstjenesteloven kan siges, at der ikke anvendes urimelige priser og avancer. I vurderingen af hvornår gebyrerne ikke er højere end, hvad der er tilfældet under virksom konkurrence, har styrelsen undersøgt hvorvidt et gennemsnitligt dankortgebyr på henholdsvis 1,20 kr. og 1,30 kr. står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og hvornår de ikke medfører en overnormal indtjening hos Nets. Der kan argumenteres for, at gebyret ved en virksom konkurrence kunne blive endnu lavere, særligt fordi gebyret selv efter nedsættelsen er noget højere end marginalomkostningerne, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anvendt et konservativt skøn for at finde det niveau, hvor styrelsen ikke ville have grebet ind. Såfremt dankortgebyrerne i 2010 og 2011 i gennemsnit havde udgjort ca. 1,20 kr. pr. transaktion, ville Nets overskudsgrad være henholdsvis [0-30] pct., når der alene tages udgangspunkt i indtægter og omkostninger forbundet med servicegebyrerne. Begge disse niveauer er ikke højere end den gennemsnitlige overskudsgrad i de ti brancher med højst overskudsgrad, og ligger tæt på Nets-koncernens samlede overskudsgrad, der i samme periode lå på mellem pct. Tilsvarende ville en gennemsnitlig transaktionspris på 1,30 kr. medføre en overskudsgrad på henholdsvis [0-30] pct. i 2010 og 2011, hvilket er tæt på niveauet for de ti brancher med højst overskudsgrad i 2010, samt højere end Nets-koncernens samlede overskudsgrad. En gennemsnitlig pris på ca. 1,20 kr. pr. transaktion svarer til en reduktion af Nets omsætning ved servicegebyrer på ca. [20-50] pct. i 2010 og Hvis det antages, at Nets omsætning ved servicegebyrer var ca. [20-50] pct. lavere i årene , dvs. fra det tidspunkt det akkumulerede resultat var positivt, kan Nets forrentning af investeringerne estimeres til [0-20] pct. Dette indebærer et risikotillæg på [0-10] pct. point, i forhold til den gennemsnitlige risikofrie rente på 4 pct., og er på samme niveau, som det alternative mål for afkast, som er forbundet med en risiko, nemlig C20-indekset for de 20 mest omsatte aktier i Danmark, hvor det gennemsnitlige årlige afkast udgjorde 9 pct. i samme periode. Samme beregning baseret på et gennemsnitligt dankortgebyr på 1,30 kr. medfører en estimeret

6 - 6 forrentning på [0-20] pct. og er således højere end det gennemsnitlige årlige afkast for C20- indekset. Beregningen af det såkaldte Lerner-indeks på baggrund af et gennemsnitligt dankortgebyr på ca. 1,20 kr. pr. transaktion giver resultatet [0,10-0,50], hvilket ligger på niveau med Lernerindeks for den finansielle sektor i EU, som er estimeret til mellem 0,10 og 0,25. Dertil kommer, at Nets gennemsnitlige pris på ca. 1,20 kr. pr. transaktion vil være ca. [0-40] pct. højere end Nets marginalomkostning ([...] kr.), mod tidligere [40-80] pct. Et gennemsnitligt gebyr på 1,30 kr. vil give et Lerner-indeks på [0,10-0,50], og den gennemsnitlige pris vil være [20-50] pct. højere end Nets marginalomkostninger. En gennemsnitlig pris på 1,20 kr. pr. dankorttransaktion vil således føre til priser og avancer der ligger under en række af de benchmark, som er anvendt i vurderingen. Dette niveau vil medføre en overskudsgrad, der ikke er højere end den gennemsnitlige overskudsgrad i de ti brancher med højst overskudsgrad. Overskudsgraden vil endvidere ligge tæt på Nets-koncernens samlede overskudsgrad. Derudover vil den fremadrettet forrentning som følge af en gennemsnitlig pris på 1,20 kr. ligge nærmere alternative mål for afkast ved investeringer, der er forbundet med risiko. Endelig vil det beregnede Lerner-indeks ikke være højere end tilsvarende indeks for den finansielle sektor og forholdet mellem pris og marginalomkostning er nærmere et niveau, som afspejler virksom konkurrence. En gennemsnitlig pris på 1,30 kr. pr. transaktion vil derimod medføre priser og avancer som ligger over en række af de benchmark, som styrelsen har anvendt i sin vurdering af dankortgebyrerne. På denne baggrund er det styrelens vurdering, at et gennemsnitligt gebyr på 1,30 kr. pr. transaktion indebærer priser og avancer, der ikke kan forventes opretholdt på et marked under virksom konkurrence, idet gebyret set i lyset af ovenstående beregninger ikke står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og samtidig medfører en overnormal indtjening hos Nets. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder derfor, at et gennemsnitligt dankortgebyr på 1,20 kr.

7 - 7 står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og ikke medfører en overnormal indtjening hos Nets. Dette skal endvidere ses i lyset af, at den gennemsnitlige omkostning pr. transaktion relateret direkte til dankortindløsning i 2009 og 2010 udgjorde ca. [...] kr. En gennemsnitlig pris på 1,20 kr. er således det højeste niveau, som styrelsen finder rimeligt i henhold til lovens 79. Det bemærkes i øvrigt, at antallet af transaktioner er steget hvert eneste år gennem de sidste ti år, og at der fortsat forventes en øget brug af dankort på internettet, hvilket alt andet lige vil betyde lavere omkostninger pr. dankorttransaktion. Idet Nets gebyrændring pr. 31. januar 2013 ifølge styrelsens vurdering ikke er tilstrækkelig til at efterkomme styrelsens påbud om rimelige gebyrer i afgørelsen af 30. november 2012, finder styrelsen det nødvendigt, at udstede et påbud om at en den gennemsnitlige pris for en dankorttransaktion på internettet ikke må overskride 1,20 kr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at påbuddet i henhold til betalingstjenestelovens 98, stk. 1, alene skal gælde halvandet år. Baggrunden er, at et gebyrloft kan medføre, at konkurrencen begrænses på andre parametre, herunder innovation, produktudbud, sikkerhedsudvikling, hvilket er afgørende for et velfungerende marked for indløsning af betalingskort. Efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsendt udkast til afgørelse til Nets, har Nets og bankerne udfærdiget en ny aftale om vilkårene mellem Nets og bankerne for så vidt angår dankort, herunder prissætning for ydelser i relation til dankortgebyrer på internettet. Aftalen medfører ikke lavere dankortgebyrer på internettet, men derimod at en større del af det gebyr, som Nets modtager fra internetforretningerne, fremover vil gå direkte til bankerne, hvorved Nets overskudsgrad mindskes. Aftalen er endnu ikke underskrevet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at den udfærdigede aftale ikke giver anledning til en ændret vurdering af dankortgebyrerne. Det forhold, at bankerne og Nets indgår aftale om en anden fordeling af den samlede omsætning ved indløsning af dankort på internettet, uden at aftalen er begrundet i en dokumenteret ændring i omkostningerne eller at aftalen fører til en nedsættelse af det samlede dankortgebyr, kan ikke i sig selv medføre, at dankortgebyret anses for

8 - 8 at være bragt til et niveau, hvor det ikke længere er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. I nærværende sag påbydes Nets således at nedsætte sine dankortgebyrer, således at den gennemsnitlige pris for en dankorttransaktion på internettet ikke overskrider 1,20 kr. Efter påbuddets ophør, er det Nets ansvar, at der fortsat ikke anvendes urimelige priser og avancer i henhold til 79 i betalingstjenesteloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i sit tilsyn efter 79 have særlig fokus på området. Afgørelsen afholder ikke styrelsen fra på et senere tidspunkt at foretage en fornyet vurdering af kommende dankortgebyrer. Dertil kommer, at et indgreb ikke forudsætter, at et for højt pris- eller avanceniveau skal have været konstateret i en længere periode, men kan foretages umiddelbart, når det konstateres, at en aktør anvender urimelige priser og avancer. Parternes argumentation Nets har, til støtte for at klagen skal tillægges opsættende virkning, gjort gældende, at det må bero på en konkret afvejning af det offentliges interesse i gennemførelsen af afgørelsen overfor hensynet til den private part, når det skal afgøres, hvorvidt en anke bør tillægges opsættende virkning. Ingen væsentlige offentlige interesser taler mod, at klagen tillægges opsættende virkning, idet markedet for internetbetalinger på grund af spredningen af de relativt små gebyrer kun påvirkes marginalt af en nedsættelse i perioden fra 1. juli 2013, og indtil en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet foreligger. Det vil være særdeles byrdefuldt for Nets at nedsætte sine dankortgebyrer. Dette vil kræve en omfattende teknisk og økonomisk implementering i Nets forretning, og en implementering af et gennemsnitligt servicegebyr pr. Dankorttransaktion på 1,20 kr. vil betyde et meget voldsomt indgreb i Nets indtjening. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder overordnet ikke, at klagen bør tillægges opsættende virkning, idet hensynet til den effektive efterlevelse af afgørelsen vejer tungere end hensynet til klagers fremførte økonomiske interesser; det er ikke godtgjort, at det vil medføre uoprettelig økonomisk skade for klager, såfremt der ikke gives klagen opsættende virkning.

9 - 9 Udgangspunkt er, at afgørelser efter 98, stk. 3, ikke tillægges opsættende virkning, med mindre der foreligger helt særlige grunde, der gør dette påkrævet. Klager har ikke godtgjort, at der foreligger sådanne særlige grunde, der taler for, at hensynet til klager bør veje tungere end det offentliges interesse i, at lovens bestemmelser overholdes, og at myndighedsafgørelser efterleves. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anført, at væsentlige offentlige interesser taler for, at klagen ikke tillægges opsættende virkning. Påbuddet om, at Nets skal nedsætte det gennemsnitlige dankortgebyr til 1,20 kr., hvor der ifølge styrelsens vurdering ikke er tale om urimelige priser og avancer, vil indebære en betragtelig reduktion i internetforretningernes omkostninger på omkring 40 mio. kr. om året afhængigt af antallet af dankorttransaktioner på internettet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bestrider desuden, at det vil være væsentligt byrdefuldt for Nets at efterleve påbuddet på det foreliggende grundlag, og Nets har ikke godtgjort dette ved sine påstande. Hertil kommer, at økonomiske overvejelser i sig selv som udgangspunkt ikke er tilstrækkelige til at medføre opsættende virkning. Det gøres i denne forbindelse gældende, at det ikke ses at være dokumenteret, at en efterlevelse af afgørelsen vil indebære uoprettelige økonomiske konsekvenser for Nets. De af Nets nævnte omkostninger ved implementering af nye dankortgebyrer er ikke tab af væsentligt omfang set i forhold til selskabets samlede økonomiske situation. Nets-koncernen havde i 2011 en samlet omsætning på 5,56 mia. kr. og et resultat efter skat på 621 mio. kr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bestrider, at det vil være særdeles byrdefuldt for Nets at nedsætte sine dankortgebyrer, idet Nets indtjening har været baseret på urimelige priser og avancer i strid med betalingstjenestelovens 79. Hertil kommer, at over for klagers økonomiske interesser står de modsvarende økonomiske interesser hos FDIH s medlemmer. Den likviditetsmæssige situation hos de berørte medlemmer af FDIH vil formentlig i langt højere grad end Nets likviditetsmæssige situation blive afgørende belastet for hver yderligere dag, der går, med urimeligt høje indløsningsgebyrer. Afvejningen synes i øvrigt at være den samme, som gjorde sig gældende, da Nets anmodede om opsættende virkning ved indbringelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30.

10 - 10 november 2012, hvorfor resultatet også bør være det samme. Afgørelsens begrundelse og resultat I henhold til 98, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 om betalingstjenester og elektroniske penge ( betalingstjenesteloven ), kan en klage tillægges opsættende virkning af Konkurrenceankenævnet. Afgørelsen af, om en klage bør tillægges opsættende virkning, må bero på en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for arten og omfanget af den skade, den pågældende kan blive påført. I den foreliggende sag må der lægges vægt på, at hensynet til en effektiv håndhævelse af betalingstjenestelovens regler, herunder 79, set overfor Nets rent økonomiske interesse taler afgørende imod at tillægge en klage til Konkurrenceankenævnet om ophævelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse opsættende virkning. Nævnet finder det i den forbindelse ikke godtgjort, at der er grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden indtil ankenævnets stillingstagen foreligger, kan medføre sådanne økonomiske skadevirkninger, som kan begrunde, at der tillægges klagen opsættende virkning. På denne baggrund tillægges Nets Holding A/S klage af 20. juni 2013 ikke opsættende virkning. Afgørelsen er truffet af Konkurrenceankenævnets formand, jf. 7 i bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar Udskriftens rigtighed bekræftes Konkurrenceankenævnet den 11. juli 2013 Jon Stokholm Tina Delvig Fuldmægtig

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/12 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (advokat Michael Honoré) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/10 2013 i sag nr. KL-1-2013 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Cecilie Sivertsen)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019.

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019. Dato: 12. december 2017 Sag: SIF-17/06294-30 Sagsbehandler: /KSPE Dankort Cost Study 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 31. august 2010 i sag J. nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod (fuldmægtig

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Dankort Cost Study 2015

Dankort Cost Study 2015 Dato: 11. januar 2016 Sag: SIF-15/05981-95 Sagsbehandler: /sem Dankort Cost Study 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Coop Danmark Roskildevej 65 2620 Albertslund Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08129-5 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B369300P - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 6. februar 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Michael Kistrup og Julie Slott (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet 2001-04-30: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr. 00-81.646 Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau)

Læs mere

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Payex Danmark A/S Kejsergade 2 4 1155 København K Dato: 17. oktober 2017 Sag: SIF-16/12880-13 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Dagrofa ApS Kærup Industrivej 12 4100 Ringsted Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08128-6 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere.

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere. Vesthimmerlands Vand A/S (spildevand) Th. Eriksensvej 28 9640 Farsø 17. juli 2014 Sag 13/07117 /cga (herefter selskabet ) Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen i prisloft Vesthimmerland Vand A/S (spildevand)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-2-2014 Gørlev Vandforsyning a.m.b.a. Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet Betalingsrapport 2018 Regler og udvikling på betalingsmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-694-6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-029 og VFL-2013-023. Forsyning Helsingør Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume Forsyningssekretariatet har

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

KENDELSE. Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod

KENDELSE. Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. september 2018 i sag nr. KL-9-2017 Avlscenter Møllevang A/S (advokat Jørgen Holst) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Cathrine Koch Olsen)

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00212 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1060 København K Dato: 12. marts 2019 Sag: SIF-18/10859-73 Sagsbehandler: /KSPE og AST Påbud til Danske Bank for overtrædelse af gebyrlofter for interbankgebyrer for kreditkorttransaktioner

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL-5-2017 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. december

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

KENDELSE. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse.

KENDELSE. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2018 i sag nr. KL-1-2018 Falck A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (chefkonsulent Gunvor Harbo Valerius) Biintervenient

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Favrskov Spildevand A/S Att.: Jakob Roland Juhl Torvegade 7 8450 Hammel Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00073 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Kølvrå Vandværk

Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Kølvrå Vandværk Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 12.januar 2015 Sag nr. 13/10503 Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning. Energiklagenævnet vil senere tage stilling til selve klagen.

Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning. Energiklagenævnet vil senere tage stilling til selve klagen. Verdo Varme A/S Kromann Reumert Forsyningstilsynet 3. december 2018 18/03743 ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om Verdo Varme A/S - Forsyningstilsynet Energiklagenævnet har modtaget en klage fra Verdo

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Din Forsyning Vand A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 7. juni 2018 Sag nr. 18/06947 Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om indberetning efter stoploven for 2015

Afgørelse om indberetning efter stoploven for 2015 Til Morsø Kommune Att.: Bodil B. Kristensen Mail: BBK@morsoe.dk; okpost@morsoe.dk Dato: 30. april 2018 Berigtiget den 3. maj 2018 Sag: 16/00776 (18/04725) Afgørelse om indberetning efter stoploven for

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v.

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. Greve Spildevand A/S Att.: Anne-Mette Mølholt Løvmosen 2 2670 Greve Dato: 10. september 2013 Sag: Vand-12/05063-6 Sagsbehandler: /MAR Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk.

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ringkjøbing-Skjern Vand A/S Att.: Søren Jakobsen Østergade 130 6900 Skjern 14. september 2012 Sag 12/10270 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Gladsaxe Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00102 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med kloakanlæg. fra bebyggelsen Bakkegårdsparken i Slagslunde. Indledning. Afgørelse

Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med kloakanlæg. fra bebyggelsen Bakkegårdsparken i Slagslunde. Indledning. Afgørelse Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Knud Bro allé 1 3660 Stenløse Den 10. september 2014 Sag nr. 13/09840 Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med kloakanlæg fra bebyggelsen Bakkegårdsparken

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Guldborgsund Spildevand A/S Att.: Anette Krøll Rasmussen Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 13. oktober 2017 Sag nr. 16/00110 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/1 2014 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk ved Foreningen af Vandværker i Danmark mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. november 2011 i sag nr TDCAlS (advokat Niels Kjærsgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. november 2011 i sag nr TDCAlS (advokat Niels Kjærsgaard) mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. november 2011 i sag nr. 2011-0024981 TDCAlS (advokat Niels Kjærsgaard) mod Konkurrence- og Forbrugerstyreisen (specialkonsulent Gry Høirup) Biintervenient

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for FORS Spildevand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13891 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere