Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. september 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg anmodede heri hospitalet om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad hospitalet sende disse oplysninger gennem Vestsjællands Amt (nu Region Sjælland) for at give amtet mulighed for at kommentere det som hospitalet anførte. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 31. januar 2007 fra Region Sjælland Psykiatrien, vedlagt hospitalsledelsens kommentarer og forskellige politikker som er gældende for hospitalet. Kommentarerne omfatter også oplysninger som jeg ikke (udtrykkeligt) har bedt om. Ikke alle disse oplysninger er medtaget i opfølgningsrapporten. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3.2. Afsnit A Patienterne kan ikke aflåse skabe på stuerne, men har en skuffe der kan aflåses. Dørene til stuerne kan ikke aflåses af patienterne. Udefra kan dørene kun aflåses af personalet. Jeg gav i rapporten udtryk for at patienterne bør have mulighed for at låse deres værdigenstande mv. inde også selvom det er muligt at aflåse døren, således at de ikke behøver at få låst døren til stuen hver gang den forlades. Jeg bad endvidere hospitalet om at oplyse om det havde været overvejet at give patienterne mulighed for selv at kunne aflåse deres stuer når de forlades, så de ikke behøver at kontakte personalet hver gang de ønsker stuerne aflåst.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Hospitalet har oplyst at der aktuelt er ved at blive indhentet pris på et nyt låsesystem hvori det indgår at patienterne selv kan aflåse deres stue og deres skab. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet om hvad der videre sker vedrørende dette forhold. Jeg bad hospitalet om nærmere oplysninger om den renovering der ville ske af toilet- og baderummene. Jeg har ikke modtaget sådanne oplysninger og erindrer derfor hospitalet herom. Ad punkt 3.3. Afsnit B Jeg noterede mig at personalet er opmærksomt på at fjerne ting fra baderummene som kan være til gene eller skade for patienterne. Hospitalet har oplyst at der en enkelt gang var en patient der havde glemt sin barberskraber på badeværelset, og at det ikke er noget der sædvanligvis sker. Det er indskærpet over for afsnitsledelsen at man skal være opmærksom på dette. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning om resultatet af den evaluering der skulle finde sted med hensyn til ændringen i udførelsen af rengøring i afsnittenes køkkener.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg har endnu ikke modtaget underretning om evalueringen og afventer således stadig underretning herom. Ad punkt 3.4. Afsnit C Der forelå en politisk vedtaget plan for psykiatrien i Vestsjællands Amt som bl.a. omfattede afsnit C. Afsnittet skulle efter planen gennemgå en gennemgribende renovering, men planen var stagneret på grund af kommunalreformen. Jeg bad om at blive underrettet om hvad der videre ville ske vedrørende dette forhold, herunder hvad afsnittet i givet fald nærmere ville komme til at indeholde. Hospitalet har oplyst at der er udarbejdet tegninger og projektmateriale til at ombygge og sammenbygge afsnit C og F. Den 13. november 2006 blev det udarbejdede materiale udbudt i licitation. Herefter skulle der tages stilling til om renovering og bygningsændringer skal foretages. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer fortsat underretning om hvad der videre sker vedrørende dette forhold, herunder hvad afsnittet i givet fald vil komme til at indeholde. Ad punkt 3.5. Afsnit D Jeg nævnte at standarden på møblementet ikke gav mig anledning til bemærkninger selv om meget af det er af ældre dato. Hospitalet har oplyst at møblementet på alle patientstuer er et halvt år gammelt, at dagligstuemøblementet er 3 år gammelt, og at spisestuemøblementet er af ældre dato.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg beklager at min bemærkning om møblementets standard var generelt formuleret. Jeg sigtede til møblementet i opholdsstuen. Jeg har noteret mig at det ikke er mere end ca. tre år gammelt. Ad punkt 3.7. Aktivitetshus mv. I rapporten gengav jeg ledelsens oplysning om at der i aktivitetshuset, som var ved at blive indrettet, ville komme skabe som kan benyttes og aflåses af dagpatienter. Hospitalet har oplyst at der er skabe på sengeafsnittene som dagpatienterne kan benytte til deres tasker mv. Ledelsen på hospitalet overvejer om dagpatienterne mere permanent skal tilknyttes aktivitetshuset. Hvis dette bliver resultatet af overvejelsen, vil dagpatienterne få tilbudt aflåselige skabe til deres tasker og overtøj i aktivitetshuset. Hospitalet har endvidere oplyst at der er ved at blive oprettet aktiviteter for både indlagte patienter og dagpatienter i aktivitetshuset. Aktiviteterne består aktuelt af motionstilbud to gange om ugen og kognitive grupper. Ad punkt 5.2. Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte Jeg nævnte at en frivilligt indlagt patient eller en patient der ikke længere er tvangsindlagt/-tilbageholdt, efter min mening bør tilbydes en plads på en uaflåst del af hospitalet, og at det kun undtagelsesvist bør forekomme at en frivilligt indlagt patient af kapacitetsmæssige grunde ikke tilbydes en plads på en uaflåst del af hospitalet. Hvis dette sker, bør patienten hurtigst muligt tilbydes en plads på et uaflåst afsnit.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Hospitalet har oplyst at patienter der er færdigbehandlede i lukket regi, principielt altid tilbydes overflytning til åbent afsnit. I rapporten anførte jeg i forlængelse af ovenstående at det må være helt klart for den enkelte patient hvilken retlig status den pågældende patient har (frivillig eller tvangsmæssig). Afdelingen bør være særlig opmærksom på at der sker ophævelse af en beslutning om tvangsindlæggelse/tvangstilbageholdelse straks når betingelserne herfor ikke længere er til stede, og at patienten i den forbindelse informeres om at indlæggelsen nu er frivillig, og at de frivilligt indlagte patienter umiddelbart har mulighed for at forlade sygehuset når de måtte ønske det. Hospitalet har oplyst at patienter der indlægges på Psykiatrihospitalet Dianalund altid får information om hvornår de er frivilligt eller tvangsmæssigt indlagt. Ved frivillig indlæggelse på lukket afsnit informeres patienterne tillige om at de kan få døren låst op hvis de ønsker det. Jeg gengav de ændringer af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien der er gennemført ved lov nr. 377 af 6. juni 2002 ( 18a og 18b) og ved lov nr. 534 af 8. juni 2006 ( 18e) om aflåsning af døre. Hospitalet har oplyst at patienterne aldrig bliver låst inde på deres stuer.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 I rapporten anførte jeg endvidere at der ikke i den nye psykiatrilov eller i forarbejderne hertil er taget stilling til hvor lille en skærmet afdeling må være, men at en sådan afdeling efter min opfattelse dog mindst må have tre stuer. Hospitalet har oplyst at der er etableret et skærmafsnit med fire sengestuer. Skærmafsnittet kan fungere som en del af et åbent afsnit, det vil sige uden låse på vinduer og døre. Skærmafsnittet kan tillige fungere som en lukket skærm hvor døre og vinduer kan låses. Jeg tilkendegav at det efter min opfattelse forekommer uforståeligt at vinduer på åbne afsnit (hvor døren som udgangspunkt er åben) er aflåst således at de kun kan åbnes helt med en nøgle, særligt fordi dette indebærer at frivilligt indlagte patienter ikke umiddelbart kan åbne vinduet på deres sengestue. Jeg gik ud fra at afdelingen løbende vil overveje hvad der kan gøres for at i hvert fald patienter der ikke er tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt, selv kan åbne vinduerne helt hvis de ønsker det, herunder om der kan indføres en ordning hvorefter vinduerne kun låses såfremt der konkret er behov herfor. Hospitalet har oplyst at ledelsen vil overveje om der kan sættes lås på vinduerne på afsnit D der principielt er lukkede, således at frivilligt indlagte patienter har et vindue de selv kan åbne, og de patienter der har tvangsmæssige foranstaltninger og behov herfor, kan have vinduet aflåst med en nøgle. Dette vil gøre at man i de konkrete tilfælde vurderer om der er behov for et låst vindue. Jeg har noteret det oplyste og beder om underretning om resultatet af overvejelserne.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 På inspektionstidspunktet var en patient fikseret på egen sengestue og jeg bemærkede at gardinerne til stuen var trukket fra således at det var muligt at se ind i stuen ude fra. Jeg gik ud fra at det var efter aftale med patienten, og at personalet er opmærksomt på at der ikke er (uønsket) indkig til fikserede patienter, ikke kun ved fiksering i fikseringsrummet, men også når det sker på patientens egen stue. Hospitalet har oplyst at personalet er opmærksomt på at der ikke er indkig til de bæltefikserede patienter. Dette gøres ved at trække gardinerne for. I tilfælde hvor gardinerne ikke er trukket for, er det efter patientens ønske. Jeg gik ud fra at fikseringsmaterialet i forbindelse med fiksering på egen stue altid transporteres diskret til og fra anvendelsesstedet. Jeg gik endvidere ud fra at den faste vagt hvis denne placeres på gangen, kun har døren så meget på klem at det er muligt at se patienten hele tiden uden at det er muligt for personer der færdes på gangen at kigge ind til den fikserede. Hospitalet har oplyst at transport af fikseringsmaterialer i afsnit E altid foregår diskret og i et pudebetræk eller en tøjsæk når det er ude på gangen. Den faste vagt sidder oftest inde på patientens sengestue. Hvis den faste vagt sidder uden for døren, har vagten altid visuel kontakt med patienten. Ad punkt 5.3. Adgang til frisk luft Jeg lagde til grund at adgangen på afsnit E til at gå ud i gårdhaven ikke betragtes som adgang til frisk luft, og at alle der beder om det, har mulighed for at få adgang til græsplænen med eller uden følgeskab.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Hospitalet har oplyst at alle patienter der har udgang med eller uden følgeskab af personale, kan bede om at få låst døren op til græsplænen og komme ud. Ad punkt 5.4. Vejledning efter psykiatrilovens 3, stk. 2. Efter 3, stk. 2, i psykiatriloven, skal lægen vejlede patienten om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden. Jeg bad hospitalet om at oplyse hvordan denne vejledning finder sted. Hospitalet har oplyst at formålet med indlæggelsen, opholdet, behandlingen og udsigterne til bedring drøftes løbende ved samtaler med læge og kontaktperson. Idet jeg også henviser til det af hospitalet under pkt anførte om patienternes kontakt med læge, forstår jeg det oplyste sådan at der ved indlæggelsen finder en samtale sted hvor patienten af lægen orienteres om formålet med indlæggelsen mv., og at patienten herefter løbende drøfter dette med både læge og kontaktperson. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.5. Patienternes kontakt med læge mv. Der udarbejdes en behandlingsplan for hver enkelt patient hvori det angives i hvilket omfang patienterne har kontakt til en læge. Ny tid for lægekontakt aftales fra gang til gang og patienternes ønske om yderligere samtaler imødekommes. Jeg anmodede hospitalet om at oplyse nærmere om patienternes kontakt med læge, herunder hvor ofte patienterne normalt har en samtale med lægen (hvis de ikke selv tager initiativ hertil).

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Hospitalet har oplyst at patienten ved indlæggelsen taler med den vagthavende læge, og at patienten en af de følgende dage (normalt 1-3 dage senere) vil have en samtale med afsnittets læge som også bliver den behandlingsansvarlige læge. Derefter laves tværfaglig behandlingsplan og den første hverdag tildeles patienten en kontaktperson som er den primære kontakt under indlæggelsen. Den behandlingsansvarlige læge ser patienten hver anden til tredje uge og hyppigere ved behov for justering af den medikamentelle behandling eller behandlingsplanen. På lukket afsnit er der oftest hyppigere lægekontakt i begyndelsen af indlæggelsesforløbet. Da ca. 40 pct. af lægestillingerne er ledige, kan der ikke planlægges hyppigere lægesamtaler. Det tilstræbes at der ved hver lægesamtale træffes aftale om næste lægesamtale. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg anmodede endvidere hospitalet om oplysning om hvorvidt der normalt deltager andre (fx sygeplejerske eller plejepersonale/kontaktperson) i samtalerne, og i bekræftende fald om det er muligt for patienten at få en samtale med lægen alene hvis patienten ønsker det. Hospitalet har oplyst at der sædvanligvis vil være en kontaktperson til stede ved stuegangen. Hvis patienten ønsker at tale med lægen alene, bliver dette ønske altid efterkommet. Jeg forstår det oplyste således at patienten i forbindelse med stuegang altid kan bede om at tale med lægen alene, og at det altid bliver efterkommet. Jeg går ud fra at lægesamtalerne på forud fastlagte tidspunkter ikke er en del af den almindelige stuegang. Jeg anmoder derfor hospitalet om nærmere at oplyse hvorvidt der normalt deltager andre end lægen og patienten i disse samtaler. Jeg går ud fra at patientens ønske om at tale med lægen alene ved disse

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 samtaler efterkommes i samme omfang som ved stuegang. Jeg beder hospitalet om at oplyse om det er korrekt forstået. Jeg beder endelig hospitalet om at oplyse hvor de på forhånd fastlagte samtaler finder sted. I et bilag til retningslinjerne for brug af skærmning findes en generel beskrivelse af kontaktpersonordningen. Det fremgår bl.a. heraf at kontaktpersonfunktionen kun kan ophøre hvis relationen er formålsløs. Jeg gik ud fra at det skal forstås sådan at der er mulighed for at skifte kontaktperson, fx hvis der opstår et (åbenlyst) modsætningsforhold mellem patienten og kontaktpersonen. Jeg bad hospitalet oplyse om det er tilfældet. Hospitalet har oplyst at der er mulighed for at skifte kontaktperson i tilfælde af at der ikke kan opbygges en hensigtsmæssig relation mellem patienten og kontaktpersonen. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg bad endvidere hospitalet om nærmere oplysninger om hvordan kontaktpersonordningen fungerer, herunder om ordningen på afsnit E adskiller sig fra ordningen på de øvrige afsnit. Hospitalet har oplyst at afsnit E har organiseret sig med kontaktteams og på denne måde fungerer anderledes end kontaktpersonordningen på andre afsnit. Afsnit E arbejder aktuelt med styrkelse af kontaktpersonordningen. Dette gøres ved at nedlægge kontaktteams og oprette individuelle kontaktpersoner i stedet for.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg har noteret mig det oplyste for så vidt angår afsnit E og afventer fortsat nærmere oplysninger om hvordan kontaktpersonordningen fungerer på de øvrige afsnit. Endelig bad jeg om nærmere oplysninger om den styrkelse af kontaktpersonordningen som der ifølge en pressemeddelelse af 27. februar 2006 på amtets hjemmeside blev arbejdet med på baggrund af den seneste tilfredshedsundersøgelse. Hospitalet har oplyst at der den 7. september 2006 har været lokal audit på kontaktpersonordningen, og at ingen auditerede journaler manglede kontaktpersonregistrering. Det fremgår som nævnt ovenfor at der på afsnit E arbejdes med en styrkelse af kontaktpersonordningen ved ændring af kontaktteams til individuelle kontaktpersoner. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt der i øvrigt er sket (eller vil ske) en styrkelse af kontaktpersonordningen, eller om det oplyste skal forstås sådan at den lokale audit har vist at der ikke er behov for det. Ad punkt 5.7. Besøg, visitation og adgang til telefonering mv. Jeg anbefalede at hospitalsledelsen udfærdigede generelle retningslinjer om begrænsninger og indgreb i patienternes personlige frihed, og bad hospitalet underrette mig om hvad overvejelserne resulterede i. Hospitalet har oplyst at afdelingsledelsen og områdeledelsen er opmærksomme på at der skal udarbejdes husordener på alle afsnit. Hospitalet er tillige opmærksom på at disse husordener skal være tilgængelige for alle patienterne og uddeles ved indlæggelse. Der er ved at blive udarbejdet en husorden på den lukkede afdeling, men pga. en ledig overlægestilling, og nu ledig afdelingssy-

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 geplejerskestilling, er dette arbejde endnu ikke blevet afsluttet. Det nye udkast til husorden er inspireret af de udleverede regler fra Sct. Hans og med inspiration fra Frederiksberg Hospital og adskiller sig ikke væsentligt fra disse. Jeg har noteret mig det oplyste og beder hospitalet om at underrette mig om de færdige husordener når de er skrevet. Det tilføjes at min anbefaling som nævnt sigtede til generelle retningslinjer om begrænsninger og indgreb der kan ske i den enkelte patients personlige frihed under indlæggelsen. Der bør således foreligge både skrevne regler der regulerer det almindelige daglige liv på en afdeling, og som gælder for alle afdelingens patienter (husordener), og skrevne regler (retningslinjer) om begrænsninger og indgreb der kan ske i den enkelte patients personlige frihed under indlæggelsen. Sidstnævnte regler bør indeholde angivelse af hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om indgrebene/begrænsningerne, og hvornår beslutningerne herom skal revurderes. Patienterne må ikke besøge hinanden på stuerne, men samvær skal finde sted på fællesarealerne. Jeg udtrykte som min umiddelbare opfattelse at et egentligt forbud mod at patienterne besøger hinanden på stuerne, er meget vidtgående. Uanset det oplyste om baggrunden for forbuddet, bad jeg derfor ledelsen overveje hvorvidt forbuddet kunne erstattes af vurderinger i de konkrete tilfælde af om et besøgsforbud på stuerne er nødvendig. Jeg bad ledelsen meddele mig resultatet af sine overvejelser. Hospitalet har oplyst at den samlede ledelse på Psykiatrihospitalet Dianalund behandlede dette emne på et områdeledermøde i december Da det er syge mennesker der er indlagt hvoraf mange har forstyrret dømmekraft og selvvurderingsevne, er det hospitalets generelle holdning at hospitalet både af hensyn til patienter, men også af hensyn til deres pårørende bør beskytte mod at indlagte patienter har nære relationer og foretager sig ting som ikke kan ske i

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 et offentligt rum. På områdeledermødet konkluderede ledelsen at hospitalet vil differentiere husordenen på henholdsvis åben og lukket afdeling, således at patienterne på åben afdeling kan besøge hinanden på stuerne, og at hospitalet i de konkrete tilfælde vil vurdere hvornår dette frarådes. Modsat vil der i husordenen for lukket afdeling komme til at stå at patienterne ikke må besøge hinanden på stuerne medmindre det er aftalt med personalet. De nye husordener vil blive udarbejdet i begyndelsen af Hospitalet har derfor en generel opfattelse af at patienterne ikke må gå på hinandens stuer også selvom de inviteres indenfor. Dette forhindrer dog ikke at hospitalet i konkrete tilfælde ser gennem fingre med dette. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg lægger herved til grund at patienterne på åben afdeling fremover frit kan besøge hinanden på stuerne medmindre det konkret frarådes. Jeg forstår med andre ord det sidstnævnte i hospitalets udtalelse således at det alene sigter til lukket afsnit, og at det således ikke er hospitalets generelle opfattelse at patienterne på åben afdeling ikke må gå på hinandens stuer selvom de inviteres indenfor. På det lukkede afsnit E må patienterne alene bruge mobiltelefon på egen stue. For at undgå at retslige patienter med telefonforbud ikke får adgang til disse telefoner, er patienternes mobiltelefoner låst inde i deres skab når de ikke benyttes. Jeg bad hospitalet om at oplyse hvorvidt patienterne selv har nøgle til deres skab og således blot kan låse telefonen ud når de ønsker at benytte den. Hvis det ikke var tilfældet, bad jeg hospitalet om at oplyse hvorvidt patienterne altid med det samme eller stort set med det samme kan få deres telefon låst ud når de ønsker at benytte den. Hospitalet har oplyst at patienternes mobiltelefon låses inde i et pengeskab på kontoret. Hvis patienterne beder om at benytte mobiltelefonen, kan de få den

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 udleveret. De kan herefter ringe fra deres stue og efterfølgende aflevere telefonen igen til personalet. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg lægger herved til grund at patienterne altid med det samme eller stort set med det samme kan få deres telefon låst ud når de ønsker at benytte den. Jeg gik ud fra at der kun iværksættes restriktioner over for patienterne hvor disse anses for nødvendige i det konkrete tilfælde. Hospitalet har bekræftet min antagelse. Ad punkt 5.8. Rygepolitik Jeg bad amtet (eller psykiatrihospitalet) om at sende mig en kopi af de bestemmelser om røgfri miljøer som amtet havde fastsat i henhold til 2 i lov om røgfri miljøer mv. som psykiatrihospitalet er omfattet af. Hospitalet har fremsendt kopi af bestemmelser om røgfri miljøer som amtet har fastsat. Amtets bestemmelser giver mig ikke anledning til bemærkninger. Ad punkt 5.9. Forplejning Forplejningen til patienterne kom indtil 1. januar 2007 fra Kolonien Filadelfia. Jeg anmodede i rapporten om at blive underrettet om den ordning der skulle etableres efter at aftalen med kolonien ophørte.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Jeg afventer fortsat underretning om den nye forplejningsordning. Ad punkt Udslusning, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Det blev oplyst at der var kommet nye regler hvorefter kommunerne skal betale for patienter som er færdigbehandlede, men ikke udskrevet, og at de havde haft en effekt. Jeg bad ledelsen om at oplyse hvilke nye regler der er tale om. Hospitalet har oplyst at der er tale om retningslinjer vedrørende færdigbehandlede patienter. Hospitalet har vedlagt et internt notat om hvornår en patient betragtes som færdigbehandlet og registreringen heraf. Jeg sigtede med mit spørgsmål til de nye regler hvorefter kommunen skal betale for patienter som er færdigbehandlede, men ikke udskrevet, og som har haft en positiv effekt på de problemer der har været med manglende pladser hos kommunerne i forbindelse med udslusning. Jeg beder derfor fortsat hospitalsledelsen oplyse hvilke nye regler der er tale om. Jeg bad også om nærmere oplysninger om samarbejdet med patienternes hjemkommuner, og om hvorledes det ovennævnte problem er blevet søgt løst. Hospitalet har oplyst at kommunerne når det skønnes reelt ud fra en helhedsvurdering, inddrages i planlægningen af behandlingen så tidligt som muligt i behandlingsforløbet. Hospitalet har i den sammenhæng jævnligt kontakt med sagsbehandlere i forbindelse med forsørgelsesunderlag og boligansøgninger. Med de kommuner der ønsker det, tilbyder hospitalet fællesmøder flere gange om året for at få aftalt samarbejdsrelationer. Der indkaldes til ad hoc-møder sammen med patient og eventuelt pårørende ved behov. Ligeledes er der lø-

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 bende kontakt med den kommunale socialpsykiatri, både under indlæggelse og efter udskrivelse, for de patienter som er knyttet til socialpsykiatrien. Det har imidlertid været vanskeligt for kommunerne at få plads på bostederne i det omfang hospitalet mener at der er behov for det, og det har nogle gang resulteret i unødvendige indlæggelser. Efter at kommunerne har skullet betale grundtakst for indlæggelse når hospitalet vurderer at patienterne er færdigbehandlede og udelukkende venter på et bosted, er kommunerne mere aktivt gået ind i at finde relevante bosteder, og forløbene er derved blevet mere smidige. I særdeles vanskelige behandlingsforløb anvendes udskrivningsaftale eller koordinations-planer. I disse vanskelige behandlingsforløb er kommunen og psykiatrien oftest enige, men patienten overholder på baggrund af manglende sygdomserkendelse ikke de indgåede aftaler. Da der ikke er nogen sanktionsmuligheder over for patienten, opleves disse aftaler oftest som indholdsløse fordi der i forvejen er et fornuftigt samarbejde mellem kommunen og psykiatrien. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet om samarbejdet med kommunerne. Jeg bad psykiatrihospitalet om at oplyse om hospitalets praksis i forbindelse med udarbejdelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Hospitalet har oplyst at der til hvert afsnit er tilknyttet en socialrådgiver. Når en patient har brug for opfølgning efter udskrivelse, bliver relevante samarbejdspartnere inviteret til udskrivningsmøde hvor det videre forløb aftales. Hvis der er behov for det, er der mulighed for at hospitalets distriktssygeplejersker følger patientens forløb i deres nærmiljø. Der er tillige mulighed for at samarbejde med de forskellige bo-institutioner hvis der er behov for det.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Jeg går ud fra at de nævnte aftaler indgås skriftligt, og at der hvis det ikke er muligt at indgå en aftale med patienten udarbejdes en koordinationsplan, jf. også hospitalets oplysning herom ovenfor. Idet jeg herefter går ud fra at der udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i de situationer hvor loven foreskriver det også selvom aftalerne ofte opfattes som indholdsløse, jf. ovenfor har jeg noteret mig det oplyste. Jeg anmodede desuden psykiatrihospitalet om at oplyse hvor mange udskrivningsaftaler og koordinationsplaner der var i henholdsvis 1. og 2. kvartal af Hospitalet har oplyst at der er blevet udarbejdet 2 koordinationsaftaler i 2. kvartal af 2006 og ingen i 1. kvartal. Jeg noterer mig det oplyste (som jeg forstår som koordinationsplaner), men beder på ny om oplysninger om antallet af udskrivningsaftaler i de to kvartaler. Ad punkt Anvendelse af tvang og orientering af patientrådgivere i forbindelse med tvangsbehandling mv. Jeg forstod det oplyste således at psykiatrihospitalet tildeler patienten en patientrådgiver i alle situationer hvor tildeling af en patientrådgiver er obligatorisk. Jeg gik på baggrund af det oplyste ud fra at patientrådgiverne orienteres i alle tilfælde af tvangsanvendelse hvor der skal udpeges en patientrådgiver således at denne har mulighed for at varetage sit hverv på forsvarlig måde, jf. psykiatrilovens 27. Hospitalet har oplyst at patienterne ved fiksering eller anden tvangsanvendelse, spørges om de ønsker patientrådgiver som herefter rekvireres. Hvis en patient i forvejen har en patientrådgiver beskikket, orienteres de om eventuelle tvangs-

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 foranstaltninger. Jeg forstår det oplyste således at patienter der ikke har en beskikket patientrådgiver, i tilfælde af at der anvendes fiksering eller anden tvang imod dem, selv bestemmer om de ønsker en patientrådgiver der i bekræftende fald rekvireres og orienteres om tvangsanvendelsen. Det følger af 24, stk. 1, i den nugældende psykiatrilov at der skal beskikkes en patientrådgiver for enhver der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller undergives tvangsbehandling, tvangsfiksering mv. Efter 24, stk. 1, i den tidligere gældende psykiatrilov skulle der beskikkes en patientrådgiver ved tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling og efter anmodning fra patienten tillige ved fiksering mv. Bestemmelsen i den nugældende lov om obligatorisk beskikkelse er således udvidet i forhold til den tidligere lov og indebærer at der sikres patienten adgang til vejledning og rådgivning i forbindelse med alle de i bestemmelsen nævnte tvangsindgreb uden at patienten selvstændigt skal tilkendegive et ønske om at få beskikket en patientrådgiver i en eventuelt ophedet og stresset situation. Jeg går ud fra at ledelsen vil sikre at personalet er bekendt med ændringen af bestemmelsen, og at der fremover i overensstemmelse med psykiatrilovens 24 beskikkes en patientrådgiver i alle de tilfælde hvor det er obligatorisk efter bestemmelsen. For god ordens skyld henviser jeg i øvrigt til 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om patientrådgivere, hvoraf det fremgår at beskikkelsen ved andre tvangsindgreb end tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse skal ske når beslutning om tvangsindgreb er foretaget.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Ad punkt Vold mod personalet Det forekommer at patienter optræder voldeligt og/eller truende over for personalet, men dette er sjældent. Jeg bad i den forbindelse hospitalet oplyse nærmere om hvordan man forholder sig i tilfælde af vold mod personalet, herunder om oplysninger om i hvilke tilfælde der indgives politianmeldelse, og hvem der i givet fald træffer en sådan beslutning. Hospitalet har oplyst at der indgives politianmeldelse i tilfælde af at der forekommer vold mod personalet. Den voldsramte spørges principielt altid om vedkommende ønsker at indgive politianmeldelse. Herudover er det overlægen eller afdelingssygeplejersken der træffer beslutning om hvorvidt der skal indgives politianmeldelse. Jeg forstår det oplyste sådan at det er ledelsen der tager stilling til om der skal indgives politianmeldelse, men at den forurettede (normalt) altid spørges om vedkommende ønsker forholdet anmeldt. Jeg forstår endvidere det oplyste sådan at det er ledelsen der indgiver anmeldelsen (og ikke at vedkommende spørges om han/hun selv vil indgive anmeldelse), og at det normalt kun undlades hvis den forurettede ønsker at være anonym, jf. det oplyste under inspektionen som gengivet i rapporten. Efter min opfattelse er det mest hensynsfuldt over for den forurettede at ledelsen under normale omstændigheder indgiver politianmeldelse, dog med mulighed for at undlade det af hensyn til den forurettede, fx hvis vedkommende ikke ønsker det. Idet jeg forstår det oplyste sådan at praksis på Psykiatrihospitalet Dianalund svarer hertil, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad punkt Opbevaring af journaler Patientjournaler opbevares i arkivskabe på kontoret i de enkelte afsnit. Jeg gik i rapporten ud fra at hvert afsnit opbevarer journalerne for egne patienter, og at

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 det kun er det relevante personale på afsnittet der har adgang (nøgle) til de kontorer (skabe) hvor journalerne opbevares. Hospitalet har oplyst at hvert afsnit opbevarer egne journaler, og at det kun er relevant personale der har adgang til journalerne. Ad punkt Patientindflydelse Af den tidligere nævnte pressemeddelelse af 27. februar 2006 om tilfredshedsundersøgelsen fremgår det bl.a. at der blandt initiativerne som følge af resultatet af denne undersøgelse var indgået en aftale om at der i løbet af 2006 skulle opbygges en kvalitetsorganisation i Psykiatrisk Center der bl.a. skulle udarbejde kvalitetsstandarder for patientinddragelse. Jeg anmodede om underretning om resultatet af de nævnte tiltag. Hospitalet har oplyst at dette punkt behandles på områdeledermøde i 2006, og at der herefter ligger en afklaring på dette. Jeg går ud fra at forholdet nu er behandlet og afventer fortsat underretning om resultatet af de nævnte tiltag. Ad punkt Rekruttering af personale og sygefravær Hospitalet har en sygepolitik hvorefter sygefravær følges meget tæt. Jeg bad i rapporten om en kopi hvis der var tale om en nedskrevet politik og ellers om en uddybning af hvad denne politik (i øvrigt) indeholder. Hospitalet har sendt Sygefraværspolitik for Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Jeg har ingen bemærkninger til sygefraværspolitikken. Ad punkt Navneskilte På afsnit D er patienternes fulde navn angivet på en lille tavle ved hver patientstue. Dette skyldes bl.a. at nogle patienter ellers vil kunne have svært ved at finde deres egen stue. Jeg oplyste i rapporten at jeg tidligere har udtalt at skiltning med patienternes fulde navne på steder hvor udefrakommende har adgang, herunder besøgende og eventuelle håndværkere eller lignende, giver anledning til betænkeligheder. Efter min opfattelse bør der kun anføres fornavne og kun hvor dette er nødvendigt, fx af hensyn til patienten selv eller hvis en sådan skiltning sker med patientens samtykke eller efter dennes ønske. Jeg gik ud fra at hospitalet var opmærksom herpå. Hospitalet har oplyst at afsnit D skriver patienternes fulde navn, dog altid efter patienten er forespurgt om det er i overensstemmelse med deres ønske. Ad punkt 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Fra den 1. januar 2005 blev det obligatorisk at indberette data vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien elektronisk til Sundhedsstyrelsen der har udarbejdet et elektronisk indberetningsprogram til brug herfor. Hospitalet havde haft problemer med at koble sig på systemet og havde i den anledning haft et møde med Sundhedsstyrelsen dagen før inspektionen. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt de nævnte problemer nu var løst, og om hospitalet således nu udfylder protokollerne elektronisk. Hospitalet har oplyst at hospitalet nu udfylder protokollerne elektronisk.

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 Jeg bad endvidere hospitalet om at oplyse om hospitalet opbevarer et eksemplar af både en udskreven blanket (som anført i Sundhedsstyrelsens vejledning) og det udfyldte papirskema i såvel afdelingens tvangsprotokol som i patientens journal. Hospitalet har oplyst at det udfyldte papirskema opbevares efter indtastning i både journal og i afdelingen påført er tastet. Idet jeg i øvrigt går ud fra at hospitalet nu i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning opbevarer et eksemplar af hver elektronisk udskrevet blanket både i afdelingens tvangsprotokol og i patientens journal, foretager jeg mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Jeg bad hospitalet om at oplyse om og i givet fald hvor der er foretaget/foretages notat om at indberetningen (indtastning og afsendelsen til Sundhedsstyrelsen) er sket. Hospitalet har oplyst at det udfyldte papirskema efter indtastning opbevares påført bemærkningen er tastet. Idet jeg går ud fra at bemærkningen er tastet er udtryk for at indberetningen både er tastet og afsendt til Sundhedsstyrelsen, foretager jeg mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Ad punkt 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse I et tilfælde var rubrikken om datoen for ophør ikke udfyldt, men rubrikken til notat om datoen for overlægens stillingtagen til tvangstilbageholdelse af en

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 23 frihedsberøvet (tvangsindlagt) person var udfyldt. Da frihedsberøvelsen startede som en tvangstilbageholdelse, gik jeg ud fra at der var gjort notat i den forkerte rubrik, og at der rettelig var tale om at overlægen den pågældende dag godkendte ophør af tvangstilbageholdelsen som i så fald ophørte ni dage efter iværksættelsen heraf. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det var korrekt forstået. Hospitalet har oplyst at tvangstilbageholdelsen blev ophævet 21. marts Overlægens attestation er således anført i den forkerte rubrik. I et tilfælde der vedrørte en tvangstilbageholdelse den 15. marts 2006, er det noteret at der skete efterprøvelse den 18. marts 2006, men det var samtidig noteret at frihedsberøvelsen ophørte den 16. marts I et andet tilfælde der vedrørte en tvangsindlæggelse den 27. februar 2006, var den udfyldte dato for første efterprøvelse den 2. marts 2006 streget ud, og det fremgik at frihedsberøvelsen ophørte denne dato. Det fremtrådte i hvert fald i førstnævnte tilfælde som om datoen for første efterprøvelse var noteret på forhånd, mens der i det andet tilfælde formentlig var tale om at overlægen i forbindelse med stillingtagen til efterprøvelsen traf beslutning om ophør af frihedsberøvelsen. Jeg anmodede hospitalet om at oplyse om det var korrekt antaget, og om at redegøre nærmere for det førstnævnte forhold. For så vidt angår dette tilfælde har hospitalet oplyst at patienten blev tvangsindlagt den 15. marts 2006, og at tvangstilbageholdelsen blev ophævet den 16. marts 2006 i forbindelse med udskrivelse. Datoen for efterprøvelse er således udtryk for en fejl.

24 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 24 For så vidt angår det andet tilfælde har hospitalet oplyst at patienten blev tvangsindlagt den 27. februar Ved datoen for første efterprøvelse den 2. marts 2006 blev tvangstilbageholdelsen ophævet i forbindelse med at patienten frivilligt blev flyttet til åbent afsnit. Datoen for efterprøvelse er således udtryk for en fejl. Hospitalet har videre oplyst at nogle kontaktpersoner for at undgå uklarhed omkring efterprøvelsesdatoerne, anfører revurderingsdatoen umiddelbart efter 3, 10, 20 og 30 i rubrikken, men aldrig i rubrikken for dato for efterprøvelse. Bortset fra at bemærke at datoen for efterprøvelse i begge tilfælde er anført i rubrikken hertil, foretager jeg mig ikke videre vedrørende spørgsmålene. I to tilfælde var der ingen angivelse af datoen for overlægens attestation. I det ene af disse tilfælde som vedrørte en tvangsindlæggelse den 20. februar 2006, ophørte frihedsberøvelsen dagen efter efterprøvelsen (på 10. dagen), men der var heller ingen angivelse af datoen for overlægens stillingtagen til ophøret. Jeg nævnte at der muligvis var tale om at overlægen i forbindelse med sin stillingtagen til efterprøvelsen traf beslutning om ophør, men ikke havde gjort notat herom. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det forholdt sig sådan. Hospitalet har oplyst at patienten blev tvangsindlagt den 20. februar 2006 og tvangstilbageholdt den 22. februar Patienten blev revurderet den 23. februar 2006 og igen den 2. marts Den 3. marts 2006 blev patienten overflyttet til åbent afsnit på et andet hospital, og tvangstilbageholdelsen blev ophævet efter ankomsten dertil. Journalen fulgte med patienten, men tvangsprotokollen blev på afsnittet og kommer lidt ud af fokus når patienten ikke er til stede. I den forbindelse har overlægen ikke attesteret tvangsprotokollen. Hospi-

25 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 25 talet mener at denne fejlkilde burde være væk nu hvor der sker elektronisk indberetning. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. I alle tilfælde på nær et var datoen for ophør af frihedsberøvelsen angivet, og i flere tilfælde var det ved påtegning uddybet hvornår ophøret fandt sted. Jeg gik i dette ene tilfælde ud fra at den dato for overlægens stillingtagen der var angivet i rubrikken om tvangstilbageholdelse, rettelig var datoen for overlægens stillingtagen til ophøret, og ophøret af frihedsberøvelsen var i så fald sket senest på dette tidspunkt. I et af de tilfælde hvor der var sket udfyldelse af rubrikken til overlægens stillingtagen til ophøret, var datoen for overlægens stillingtagen dagen før den angivne dato for ophøret. Jeg anmodede om hospitalets bemærkninger til denne uoverensstemmelse. Hospitalet har oplyst at patienten blev tvangsindlagt den 17. marts 2006 og udskrevet den 25. marts Hospitalet har videre oplyst at tvangstilbageholdelsen først blev ophævet i forbindelse med udskrivelsen, og at det derfor må bero på en skrivefejl når overlægen attesterer den 24. marts 2006 og ikke som korrekt den 25. marts 2006 (ved en fejl angivet som hhv. den 24. maj 2006 og den 25. juni 2006 i hospitalets svar til mig). Hospitalet mener at også denne fejlkilde burde være væk nu hvor der sker elektronisk indberetning.

26 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 26 Ad punkt 6.2. Tvangsbehandling Jeg anmodede om muligt om oplysning om årsagen til at der gik seks dage før overlægen tog stilling til beslutningen om iværksættelse af en tvangsbehandling den 7. marts Hospitalet har oplyst at den ordinerende læge havde uddelegeret overlægekompetence og derfor på datoen for beslutning om iværksættelsen også kunne have dateret for overlægens stillingtagen. Hospitalet mener det ser ud som om man den 13. marts 2006 blev opmærksom på den tomme rubrik og derfor udfyldte den på det tidspunkt. Jeg forstår det oplyste sådan at den pågældende læge ved delegation havde fået tillagt overlægekompetence. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt det er korrekt forstået, og om det i givet fald er i overensstemmelse med psykiatrilovens 12, stk. 4, (før 1. januar , stk. 3), jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om tvangsbehandling mv. (nu bekendtgørelse nr af 14. december 2006). Jeg gik ud fra at lægens initialer er tilstrækkelig til at hospitalet entydigt kan fastslå hvem der har ordineret tvangsforanstaltningen. Hospitalet har oplyst at lægernes initialer fremgår af vagtskemaet hvor deres fulde navn er skrevet. Vagtskemaerne hænger overalt på hospitalet så anvendelse af initialer er entydigt og let identificerbart. Jeg bad hospitalet om at overveje at give retningslinjer for udfyldelsen af tvangsprotokollen således at det sikres at udfyldelsen sker på en sådan måde at det også for udenforstående tydeliggøres hvilken ordinationsform der skal

27 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 27 forsøges først (mindste-middels-princippet). Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Hospitalet har oplyst at mindste-middels-princippet anvendes naturligt og rutinemæssigt i forbindelse med tvangsmedicinering. Behandlingen med tabletter anses for et mindre indgreb end behandling med injektion hvorfor dette altid tilbydes først. Hvis patienten ikke kan eller vil samarbejde om tabletindtagelse, anvendes injektion. I hospitalets tvangsprotokoller har hospitalet lagt sig op ad den formulering som patientklagenævnet anvender i deres svar, hvilket er tablet subsidiært/alternativt injektion. Da dette er en fast indarbejdet rutine og praksis, mener hospitalet at der ikke anledning til yderligere præcisering. Selv om anvendelsen af mindste-middels-princippet sker naturligt og rutinemæssigt i forbindelse med tvangsmedicinering, er det som anført i rapporten min opfattelse at det også af hensyn til udenforstående udtrykkeligt bør fremgå af tvangsprotokollen hvilken ordinationsform der skal benyttes først. Jeg har noteret mig at hospitalet i tvangsprotokollen anvender ovennævnte formulering, men for at sikre at denne formulering anvendes i alle tilfælde, bør der efter min opfattelse udfærdiges retningslinjer om at det udtrykkeligt skal fremgå af tvangsprotokollen hvilken ordinationsform der skal forsøges benyttet først. Jeg beder derfor på ny hospitalet om at overveje at give sådanne retningslinjer og underrette mig om resultatet af disse overvejelser. I alle tilfælde på nær et var der sket notering af at tvangsbehandlingen havde fundet sted én eller flere gange. I det ene tilfælde der vedrører ECTbehandling, var der ingen notater om antal behandlinger. Beslutning om tvangsbehandling med ECT blev truffet den 2. marts Dato for ophør af behandlingen var angivet til 3. marts 2006, men det var overstreget. Ved siden af var noteret ophæves, men det var også overstreget.

28 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 28 Jeg anmodede hospitalet om at oplyse hvordan disse udstregninger skulle forstås. Hospitalet har oplyst at der den 2. marts 2006 blev ordineret ECT-behandling pga. akut livstruende delirøs tilstand. Den 3. marts 2006 udviklede patienten universelt udslæt, hvorfor hospitalet besluttede at behandlingen burde foregå på et somatisk sygehus. Patienten blev derfor overflyttet til den psykiatriske afdeling på sygehuset i Slagelse til videre behandling. Patienten har således ikke fået ECT-behandlinger på Psykiatrihospitalet Dianalund. Da han var somatisk behandlet, lykkedes det at gennemføre ECT-behandling frivilligt på sygehuset i Slagelse. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende spørgsmålet. Ad punkt 6.3. Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Jeg bad hospitalet om at redegøre for hospitalets praksis med hensyn til tilkaldelse af læge i forbindelse med tvangsfiksering med bælte, herunder hvor lang tid det efter ledelsens opfattelse er acceptabelt og forsvarligt at der går fra tvangsindgrebets påbegyndelse og til lægen kommer til stede. Hospitalet har oplyst at der på Psykiatrihospitalet Dianalund er vagt fra vagtværelse hvilket forstås sådan at lægen skal kunne møde umiddelbart (inden for 5 min.). Praksis er at lægen efter opringning på vagttelefonen med det samme går til afdelingen medmindre lægen helt undtagelsesvis er optaget af mere presserende arbejdsopgaver. Så vidt muligt tilkaldes lægen inden tvangsindgrebet for at drøfte alternativ handlemulighed ud fra mindste-middelsprincippet, og for at lægen kan lave sin egen vurdering af patienten. I disse tilfælde vil lægen være tilstede ved tvangsindgrebet. Det er således ledelsens

29 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 29 opfattelse at lægerne i størst muligt omfang lever op til intentionerne i lovgivningen. Ad punkt 6.5. Personlige alarm- og pejlesystemer Jeg nævnte at jeg ikke havde modtaget skemaer vedrørende anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer. Hospitalet har oplyst at hospitalet ikke anvender personlige alarm- og pejlesystemer. Ad punkt 6.6. Særlige dørlåse Jeg nævnte endvidere at jeg heller ikke havde modtaget skemaer vedrørende anvendelse af særlige dørlåse. Hospitalet har oplyst at hospitalet ikke anvender særlige dørlåse. Opfølgning Jeg har enkelte steder bedt Psykiatrihospitalet Dianalund om nærmere oplysninger og afventer underretning vedrørende andre forhold. Jeg beder om at disse oplysninger mv. sendes til mig gennem Region Sjælland for at regionen kan få lejlighed til at kommentere det som psykiatrihospitalet anfører.

30 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 30 Underretning Denne rapport sendes til Psykiatrihospitalet Dianalund, Region Sjælland, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og psykiatrihospitalets patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse 1/1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 3.2 Afsnit N16... 4 Ad punkt 3.3 Afsnit G18... 4 Ad punkt 3.4 Afsnit N22... 5 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 6 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2005 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 17. november 2005 af Roskilde Amtssygehus Fjorden. I rapporten bad jeg sygehusledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingernes organisation...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...6 3.2.1. Almen Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere