Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål... 5 Mål Mål Kernefaglige mål... 6 Mål Mål Mål Mål Økonomiske mål... 9 Mål Mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Bilag 2 Sektorområder Bilag 3 KORAs publikationstyper Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste

3 Indledning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret siden 1. juli KORA er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni Af lovteksten fremgår bl.a. følgende om KORAs formål og opgaver: 1. Der etableres et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Stk. 2. Analyse- og forskningsinstituttet er en uafhængig statslig institution. Instituttet udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren, og skal værne om videnskabsetikken. 2. Analyse- og forskningsinstituttet udfører analyser, samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Stk. 2. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke og formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v. Nærværende resultatkontrakt er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i kontrakten har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. For visse af målene fremgår et mål for 2013 med [kantede parenteser]. Det skyldes, at målene ikke er formaliseret ved kontrakt i 2013, men at resultatet skal fungere som baseline for mål i Kontrakten indgås mellem KORA, repræsenteret ved bestyrelsen og direktøren, og økonomi- og indenrigsministeren repræsenteret ved departementschefen. Resultatkontrakten udarbejdes gennem løbende dialog og samarbejde mellem, på den ene side KORAs bestyrelse og direktør, og på den anden side Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. 3

4 Resultatmål Resultatmålene for 2014 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 - Målhierarki Strategi Mission Vision Anvendelsesorienteret og praksisnær input til interessenter KORA som foretrukken leverandør Sektorfordeling Brugerservice Rekvirenter Kerneopgaver International kvalitet Kvalitet Kommunikation og brugertilfredshed Effektiviitet/produktiivitet Fokus på administrationen Økonomi Budgettering Budgetoverholdelse 4

5 1. Strategiske mål Mål 1 KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA har på den baggrund som mission at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved at spørge rekvirenterne efter projektafslutning. Tabel 1 Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet Positiv tilkendegivelse (minimum pct.) Mål Resultat Kilde: Strategi for KORA: Opstartsårene og årene frem til Anm.: Der er tale om et nyt mål, hvorfor niveauet er skønsbaseret. Afhængig af resultaterne i 2014, justeres 2015 og 2016 til et realistisk og ambitiøst niveau, hvis målet videreføres. Af bilag 1 fremgår spørgeskemaet, der fremsendes til rekvirenterne efter projektafslutning. Mål 2 Det er KORAs vision at: Blive anset som en uundværlig leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. Opfyldelsen af visionen skal måles på succesraten af de udbudsrunder, KORA deltager i, jf. tabel 2. Succesraten opgøres inden for hvert af KORAs sektorområder. Tabel 2 KORAs andel af vundne udbud R Andel af vundne udbud (minimum pct.) Mål [20] Resultat Anm.: Målopfyldelsen opgøres pr. sektorniveau, dvs. for sektorerne sundhed, børn og unge, social, arbejdsmarked & uddannelse, og økonomi & administration. Et udbud/tilbud placeres kun i én kategori i opgørelsen. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. 5

6 2. Kernefaglige mål Mål 3 KORAs interessenter omfatter hovedsageligt kommunerne og regionerne, der består af forskellige sektorer med både fællestræk og forskelle. For at sikre en kritisk masse for alle KORAs kernesektorer skal KORA sigte mod, at der publiceres et vist antal rapporter inden for hvert af KORAs fem sektorområder. I 2014 er målene: 1) sundhed: 35 rapporter, 2) børn og unge: 9 rapporter, 3) social: 20 rapporter, 4) arbejdsmarked og uddannelse: 13 rapporter og 5) økonomi og administration: 20 rapporter. Tabel 3 Sektorfordeling Minimum antal rapporter på tværs af KORAs sektorområder R Mål Sundhed [35] Børn og unge [7] Social [20] Arbejdsmarked og uddannelse [8] Økonomi og administration [20] Resultat Sundhed Børn og unge Social Arbejdsmarked og uddannelse Økonomi og administration Anm.: Rapporter for henholdsvis sundhed/børn & unge/socialområdet/arbejdsmarked og uddannelse/økonomi og administration. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. I bilag 3 specificeres endvidere, hvad der forstås ved en rapport sammenlignet med øvrige typer publikationer. Ved opgørelse af årets resultat udarbejdes en oversigt over udgivne rapporter og herunder, hvilket sektorområde rapporten hører under. En rapport placeres kun i én kategori i opgørelsen. Mål 4 Værdien af KORAs arbejde ses bl.a. i kundetilfredsheden og herunder KORAs evne til at imødekomme ønskerne hos de forskellige typer rekvirenter, og at KORAs analyser har både kommunerne og regionerne som genstandsfelt. På den baggrund fastsættes et mål om, at genstandsfeltet for KORAs analyser skal omfatte både kommunerne min. 50 pct. af omsætningen og regionerne minimum 40 pct. af omsætningen, jf. tabel 4: 6

7 Tabel 4 Genstandsfelt Omsætning fordelt på genstandsfelt (angivet som procentvis minimum) R Mål Kommuner [50] [50] [50] [50] Regioner [40] [40] [40] [40] Resultat Kommuner Regioner Anm.: Genstandsfelt er lig hovedmålet (kommunerne el. regionerne) for den vidensproduktion, analyse, rapport, notat etc., der udarbejdes. Opgøres som procent af omsætning pr. genstandstype for undersøgelsen; henholdsvis kommuner og regioner. Mål 5 KORAs arbejde skal være af højeste kvalitet, og KORA skal være forbindelsesled mellem international forskning på højeste niveau og anvendelsesorienterede og praksisnære analyser. På den baggrund udarbejdes et mål om, at en del af KORAs publikationer skal optages i internationale tidsskrifter, som figurerer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste. Tabel 5 International kvalitet Minimum antal artikler, der optages i internationale tidskrifter med uafhængig peer review. R Antal Mål* [20] Resultat Anm.: Af bilag 4 fremgår henvisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste. Mål 6 KORA har som opgave at formidle viden og resultaterne af det arbejde, KORA udfører. KORA har som mål at være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og være kilde til, at de bedste løsninger kommer ud til kommunerne og regionerne. Som et led i vidensformidlingen skal KORA opnå presseopmærksomhed, og KORAs hjemmeside, nyhedsbreve og temamøder skal nå et bredt publikum. KORA skal opnå minimum unikke presseomtaler i Derudover skal KORA opnå høj tilfredshed med hjemmesiden, nyhedsbrevet skal nå minimum modtagere, og der skal afholdes minimum 8 temamøder el. lign. 7

8 Tabel 6 Presse og kommunikation R Presse Antal Presseomtale Mål [4.000] Resultat Kommunikation Mål Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) [63] Antal modtagere af nyhedsbrev [9.800] Antal temamøder [8] Resultat Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) Antal modtagere af nyhedsbrev Antal temamøder

9 3. Økonomiske mål Mål 7 KORA skal løbende vurdere de samlede omkostninger og herunder sikre, at udgifterne til fællesaktiviteter ikke stiger relativt til den samlede omsætning. Tabel 7 Administration Administrativt personales maksimale andel af det samlede antal medarbejdere R pct. Mål [20] Resultat [20] Anm.: Administrativt personales andel af det samlede antal medarbejdere (eksklusiv ledelse og timeansatte). Mål 8 I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres mål om afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved regnskabsårets begyndelse. Tabel 8 Afvigelse mellem grundbudget og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Afvigelsen opgøres i forhold til nettoudgiftsbevillingen. R pct. Mål Resultat Anm.: Afvigelsen måles i forhold til nettoudgiftsbevillingen. 9

10 4. Påtegning Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2014 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatkontrakten til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter kvartalets afslutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af kontrakten vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. København den 3. december 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Direktør Jan Rose Skaksen Bestyrelsesformand Nina Smith 10

11 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 12,5 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder KORAs ledelse en redegørelse for årets resultater, og herunder målene i resultatkontrakten, og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 9 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad (pct.) Vægt Beregning (eksempel) Beregnet resultat (eksempel) Strategiske mål Mål 1 - Mission 0, 50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 2 - Vision 0,50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Kernefaglige mål Mål 3 - Sektorfordeling 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 25 pct.: 0,25 * 12,5 3,13 Mål 4 - Rekvirenttype 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 5 - International kvalitet 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 0 pct.: 0 * 12,5 0 Mål 6 - Formidling 0,50,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Økonomiske mål Mål 7 - Produktivitet 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 8 God økonomistyring 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Total 100,0 65,63 11

12 Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA skal på den baggrund have som mål at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved direkte adspørgelse af rekvirenter efter projektafslutning. Målet skal revurderes efter 2014, når KORA har en baseline at tage udgangspunkt i. Tilfredsheden måles som et gennemsnit af svarene på nedenstående spørgsmål. Udbytte af undersøgelsen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant I hvilken grad har undersøgelsen givet din organisation et vidensgrundlag for at udvikle kvalitet og opnå bedre ressourceanvendelse på det undersøgte område I hvilken grad har projektet leveret anvendel- sesorienteret og praksisnær viden på området? I hvor høj grad er undersøgelsen anvende- lig for jeres videre arbejde på området? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad I hvilken grad oplever du, at undersøgelsens resultater er baseret på et solidt metodisk grundlag? I hvilken grad oplever du, at rapporten er formidlet på en klar og forståelig måde? 12

13 Tilfredshed med undersøgelsen Hvor tilfreds har du været med undersøgelsen? Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Utilfreds Meget utilfreds KORAs indsigt i undersøgelsens fagområde Samarbejdet med KORA Undersøgelsen overordnet/generelt set 13

14 Bilag 2 Sektorområder Sektorområder Af KORAs strategi fremgår det, at en hovedprioritet er, at der i KORA er en væsentlig viden omkring følgende fem områder: 1. Arbejdsmarked og uddannelse 2. Børn og unge 3. Socialområdet 4. Sundhed 5. Økonomi og administration. I det følgende gives korte beskrivelser af KORAs nuværende engagement og ambitionsniveau på de fem områder. 1. KORA-arbejdsmarked og uddannelse KORA-arbejdsmarked og uddannelse dækker arbejdsmarkedet, de erhvervskompetencegivende uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. I KORA er der særligt fokus på kommunale og regionale indsatser inden for disse områder. KORA-arbejdsmarked og uddannelse er omdrejningspunkt for projekter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. KORAs nuværende engagement på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet KORA har omkring 15 analyse- og forskningsmedarbejdere med stærk tilknytning til arbejdsmarked- og uddannelsessektoren og næsten lige så mange, der arbejder på tværs af denne og andre sektorer. KORAs projekter inden for sektoren omfatter en bred vifte af emner fra litteraturoversigter over, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, benchmarking af kommunernes integrationsindsats, effektmåling af fx beskæftigelsesindsatser og voksen- og efteruddannelse, økonomiske evalueringer af førtidspensionsindsatser og efteruddannelse samt beskrivende og kvalitative analyser af fx uddannelsesforløb på erhvervsskoler. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer højt at stå stærkt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet i forhold til at kunne tilvejebringe ny viden, der er brugbar for kommunernes og regionernes beskæftigelsesog uddannelsesindsats, herunder ikke mindst indsatsen i jobcentrene. I lyset af de mange reformer på området vurderes det, at der i årene fremover vil være behov for og efterspørgsel efter endnu flere analyser indenfor området Arbejdsmarked og uddannelse. 2. KORA-børn og unge KORA-børn og unge omfatter børn og unge i 0-18-årsalderen. Målet for KORA-børn og unges forskning og analyser er børn og unges livsvilkår og rammer for opvækst i familien, i dagtilbuddet, i folkeskolen og i gymnasiet. Der er således både fokus på de opvækstvilkår, som børn og unge generelt har og på opvækstvilkårene for truede og socialt udsatte børn, samt især hvordan det offentlige kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer. KORAs nuværende engagement på børn og ungeområdet KORA har 10 analyse- og forskningsmedarbejdere, der har deres primære arbejdsområde inden for børn og ungeområdet, og lige så mange medarbejdere, der har enkeltstående opgaver eller bidrager til opgaver inden for området. Inden for børn og ungeområdet arbejdes der især med indsatsen over for udsatte børn og unge og effekten af denne. Det gælder især døgnanbringelsesområdet og alternativer hertil samt inden for folkeskoleområdet. I analyserne indgår organisering og ledelse og implementering af ydelserne som et vigtigt omdrejningspunkt. Analyse- og forskningsmedarbejdere har et bredt spekter af forskellige kompetencer og akademiske uddannelsesbaggrunde, og der bruges mange forskellige metoder og tilgange til opgaverne inden for området tilpasset opgaven. Der arbejdes med politologiske, økonomiske og sociologi- 14

15 ske analyser, og der arbejdes både med kvalitative evalueringer af offentlige ydelser og effektanalyser af specifikke indsatser ved hjælp af registeranalyser. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Børn og ungeområdet er i fokus nationalt såvel som i kommunerne. Der er mange problemfelter, som kalder på yderligere analyser og forskning, herunder forslag til anvendelsesorienterede værktøjer og modeller. Det gælder områder som styrkelse af alle børns læring, udvikling og trivsel, den tidligt forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud, skoler og klubber og indsatsen over for børn og unge med særlige behov på døgnanbringelsesområdet og specialundervisningsområdet. Herudover efterspørges viden om indsatsernes virkninger og konsekvenserne af forskellige finansieringsmodeller. I de kommende år vil KORA styrke området ved iværksættelse af en række nye projekter, og KORA ønsker at udvide kapaciteten på området. 3. KORA-social KORA-social er indgang til forskning og analyser på det sociale område, hvor målgruppen er voksne og ældre. Her formidler KORA resultater fra undersøgelser og præsenterer forskere og projektledere, der arbejder på socialområdet. Der er fokus på både myndigheds-, leverandørog borgerperspektiver, og analyserne kan have relevans for både det kommunale, regionale og nationale niveau. KORAs nuværende engagement på socialområdet KORA har en gruppe på 15 analyse- og forskningsmedarbejdere, der i væsentlig udstrækning gennemfører analyser og forskning i problemstillinger på socialområdet. Gruppen repræsenterer specialiseret viden om voksne og ældre, herunder socialt udsatte, marginaliserede og borgere med særlige behov for specialiserede tilbud på grund af eksempelvis funktionsnedsættelser, sindslidelser og forskellige former for misbrug. De metodiske kompetencer blandt gruppens medlemmer spænder vidt inden for både kvantitative og kvalitative metoder samt de beskrivende, fortolkende, handlingsrettede og forklarende analytiske design og forskningstyper. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer analyser og forskning på det sociale område højt. Det er målet at videreføre, udbygge og forny forskning og analyser, der kan støtte kommunerne i at finde svar på de udfordrende og sammensatte opgaver de står overfor i de kommende år. Det er en sammensat opgave, hvor der er brug for hele viften af kompetencer, som KORAs forskere og projektledere kan bidrage med. 4. KORA-sundhed KORA-sundhed gennemfører praksisnær, anvendelsesorienteret analyse og forskning af høj faglig kvalitet for og med beslutningstagere på alle niveauer i det danske sundhedsvæsen. KORA-sundhed understøtter udviklingen af det danske sundhedsvæsen og bidrager til løbende dokumentation og evalueringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Vi beskæftiger os med alt, hvad der kan bidrage til vidensgrundlaget for beslutningstagere i sundhedsvæsenet. KORAs nuværende engagement på sundhedsområdet KORA har ca. 45 analyse- og forskningsmedarbejdere, der arbejder med sundhed. Halvdelen er dedikerede sundhedstjenesteforskere med kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation/ledelse, antropologi/sociologi og epidemiologi/folkesundhedsvidenskab. Den anden halvdel arbejder med sundhed ud fra et mere bredt og/eller tværgående perspektiv og beskæftiger sig fx med relationen til socialområdet, børn og ungeområdet samt uddannelse og arbejdsmarked. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Sundhedsområdet står stærkt og skal fortsat stå stærkt i KORA. KORA leverer forskning og analyse af høj faglig kvalitet, der udfordrer og giver svar på de spørgsmål, der optager beslutningstagerne i sundhedsvæsenet. KORA har et levende forskningsmiljø inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse. Vi står til rådighed for interessenter i sundhedsvæsenet med henblik på løsning af små og store opgaver. For at imødekomme den efterspørgsel, som vi forventer, og fastholde vores kompetence på alle om- 15

16 råder, igangsættes en strategisk indsats, der skal tydeliggøre vores kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse, og som skal etablere nye samarbejdsaftaler med nøgleaktører i sundhedsvæsenet. 5. KORA-økonomi og administration KORA-økonomi og administration omfatter forskning og analyser vedrørende tværgående styring og prioritering. Følgende stikord kan anvendes til en afgrænsning af området: Offentlig topledelse, styringsmodeller, økonomistyring, nøgletal, effektivisering/modernisering, afbureaukratisering og offentligt-privat samarbejde. KORAs nuværende engagement på økonomi- og administrationsområdet På nuværende tidspunkt arbejder 17 af KORAs analyse- og forskningsmedarbejdere helt eller delvis med projekter inden for området økonomi og administration. Flere af disse medarbejdere arbejder endvidere med problemstillinger inden for KORAs tværgående indsatsområde produktivitet og ét eller flere af KORAs øvrige fire sektorområder. KORAs ambitionsniveau i forhold til området Den offentlige sektor står over for store økonomiske udfordringer, og der vil derfor være et stort behov for analyser og forskning, som understøtter tværgående ledelse, styring og prioritering. Analyser og forskning, som bidrager med anvendelsesorienteret viden om de fagligt og økonomisk mest effektive indsatser, kan endvidere styrke kommunernes og regionernes grundlag for at realisere effektiviseringsgevinster og forbedre grundlaget for lokal prioritering mellem ønskede effekter og værdier. Økonomi og administration skal derfor stå stærkt i KORA, og området vil være højt prioriteret fremover. Vi vil forsat bidrage med generelle analyser og forskning, men KORA vil også udvikle sin indsats således, at efterspørgslen efter løsning af konkrete opgaver for bl.a. kommuner og regioner kan imødekommes. 16

17 Bilag 3 KORAs publikationstyper KORAs forskellige publikationer Rapporter Rapporter er en fællesbetegnelse for produkter, der bygger på selvstændige, nye analyser, der ikke i forvejen er dokumenteret. Rapporter kan have meget forskellig længde og karakter, og kan også være afrapportering af KORAs bidrag til større samarbejdsprojekter. Notater Notater er en fællesbetegnelse for produkter, der: a) afrapporterer specielle analyser for en kommune, region el.lign., hvor den anvendte metode, data mv. i forvejen er dokumenteret i en rapport, eller b) afrapporter små hurtige analyser, hvor metode, data mv. ikke i forvejen er dokumenteret. Kvalitetssikring af rapporter og notater KORAs faste procedure for kvalitetssikring sikrer, at alle publikationer og leverancer lever op til høj faglig og metodisk kvalitet. Ved rapporter: Kvalitetssikringen af rapporter består af eksterne reviews kombineret med godkendelse af den ansvarlige Analyse- og forskningschef. Ved notater: Kvalitetssikringen af notater gennemføres af den ansvarlige Analyse- og forskningschef eventuelt ved anvendelse af bedømmere, der ikke har været involveret i projektet. Alle analyser fra KORA skal ifølge KORAs vedtægter offentliggøres for at fremme at resultaterne af KORAs arbejde formidles til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. 17

18 Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste Autoritetsliste Link til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste: 18

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

KORA Årsprogram 2014

KORA Årsprogram 2014 KORA Årsprogram 2014 1 Indledning I 2013 vedtog bestyrelsen en strategi for KORA. Af strategien fremgår det, at en vision er, at KORA i løbet af de tre første år skal: anses som en uundværlig leverandør

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere