Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål... 5 Mål Mål Kernefaglige mål... 6 Mål Mål Mål Mål Økonomiske mål... 9 Mål Mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Bilag 2 Sektorområder Bilag 3 KORAs publikationstyper Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste

3 Indledning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret siden 1. juli KORA er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni Af lovteksten fremgår bl.a. følgende om KORAs formål og opgaver: 1. Der etableres et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Stk. 2. Analyse- og forskningsinstituttet er en uafhængig statslig institution. Instituttet udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren, og skal værne om videnskabsetikken. 2. Analyse- og forskningsinstituttet udfører analyser, samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Stk. 2. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke og formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v. Nærværende resultatkontrakt er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i kontrakten har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. For visse af målene fremgår et mål for 2013 med [kantede parenteser]. Det skyldes, at målene ikke er formaliseret ved kontrakt i 2013, men at resultatet skal fungere som baseline for mål i Kontrakten indgås mellem KORA, repræsenteret ved bestyrelsen og direktøren, og økonomi- og indenrigsministeren repræsenteret ved departementschefen. Resultatkontrakten udarbejdes gennem løbende dialog og samarbejde mellem, på den ene side KORAs bestyrelse og direktør, og på den anden side Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. 3

4 Resultatmål Resultatmålene for 2014 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 - Målhierarki Strategi Mission Vision Anvendelsesorienteret og praksisnær input til interessenter KORA som foretrukken leverandør Sektorfordeling Brugerservice Rekvirenter Kerneopgaver International kvalitet Kvalitet Kommunikation og brugertilfredshed Effektiviitet/produktiivitet Fokus på administrationen Økonomi Budgettering Budgetoverholdelse 4

5 1. Strategiske mål Mål 1 KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA har på den baggrund som mission at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved at spørge rekvirenterne efter projektafslutning. Tabel 1 Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet Positiv tilkendegivelse (minimum pct.) Mål Resultat Kilde: Strategi for KORA: Opstartsårene og årene frem til Anm.: Der er tale om et nyt mål, hvorfor niveauet er skønsbaseret. Afhængig af resultaterne i 2014, justeres 2015 og 2016 til et realistisk og ambitiøst niveau, hvis målet videreføres. Af bilag 1 fremgår spørgeskemaet, der fremsendes til rekvirenterne efter projektafslutning. Mål 2 Det er KORAs vision at: Blive anset som en uundværlig leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. Opfyldelsen af visionen skal måles på succesraten af de udbudsrunder, KORA deltager i, jf. tabel 2. Succesraten opgøres inden for hvert af KORAs sektorområder. Tabel 2 KORAs andel af vundne udbud R Andel af vundne udbud (minimum pct.) Mål [20] Resultat Anm.: Målopfyldelsen opgøres pr. sektorniveau, dvs. for sektorerne sundhed, børn og unge, social, arbejdsmarked & uddannelse, og økonomi & administration. Et udbud/tilbud placeres kun i én kategori i opgørelsen. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. 5

6 2. Kernefaglige mål Mål 3 KORAs interessenter omfatter hovedsageligt kommunerne og regionerne, der består af forskellige sektorer med både fællestræk og forskelle. For at sikre en kritisk masse for alle KORAs kernesektorer skal KORA sigte mod, at der publiceres et vist antal rapporter inden for hvert af KORAs fem sektorområder. I 2014 er målene: 1) sundhed: 35 rapporter, 2) børn og unge: 9 rapporter, 3) social: 20 rapporter, 4) arbejdsmarked og uddannelse: 13 rapporter og 5) økonomi og administration: 20 rapporter. Tabel 3 Sektorfordeling Minimum antal rapporter på tværs af KORAs sektorområder R Mål Sundhed [35] Børn og unge [7] Social [20] Arbejdsmarked og uddannelse [8] Økonomi og administration [20] Resultat Sundhed Børn og unge Social Arbejdsmarked og uddannelse Økonomi og administration Anm.: Rapporter for henholdsvis sundhed/børn & unge/socialområdet/arbejdsmarked og uddannelse/økonomi og administration. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. I bilag 3 specificeres endvidere, hvad der forstås ved en rapport sammenlignet med øvrige typer publikationer. Ved opgørelse af årets resultat udarbejdes en oversigt over udgivne rapporter og herunder, hvilket sektorområde rapporten hører under. En rapport placeres kun i én kategori i opgørelsen. Mål 4 Værdien af KORAs arbejde ses bl.a. i kundetilfredsheden og herunder KORAs evne til at imødekomme ønskerne hos de forskellige typer rekvirenter, og at KORAs analyser har både kommunerne og regionerne som genstandsfelt. På den baggrund fastsættes et mål om, at genstandsfeltet for KORAs analyser skal omfatte både kommunerne min. 50 pct. af omsætningen og regionerne minimum 40 pct. af omsætningen, jf. tabel 4: 6

7 Tabel 4 Genstandsfelt Omsætning fordelt på genstandsfelt (angivet som procentvis minimum) R Mål Kommuner [50] [50] [50] [50] Regioner [40] [40] [40] [40] Resultat Kommuner Regioner Anm.: Genstandsfelt er lig hovedmålet (kommunerne el. regionerne) for den vidensproduktion, analyse, rapport, notat etc., der udarbejdes. Opgøres som procent af omsætning pr. genstandstype for undersøgelsen; henholdsvis kommuner og regioner. Mål 5 KORAs arbejde skal være af højeste kvalitet, og KORA skal være forbindelsesled mellem international forskning på højeste niveau og anvendelsesorienterede og praksisnære analyser. På den baggrund udarbejdes et mål om, at en del af KORAs publikationer skal optages i internationale tidsskrifter, som figurerer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste. Tabel 5 International kvalitet Minimum antal artikler, der optages i internationale tidskrifter med uafhængig peer review. R Antal Mål* [20] Resultat Anm.: Af bilag 4 fremgår henvisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste. Mål 6 KORA har som opgave at formidle viden og resultaterne af det arbejde, KORA udfører. KORA har som mål at være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og være kilde til, at de bedste løsninger kommer ud til kommunerne og regionerne. Som et led i vidensformidlingen skal KORA opnå presseopmærksomhed, og KORAs hjemmeside, nyhedsbreve og temamøder skal nå et bredt publikum. KORA skal opnå minimum unikke presseomtaler i Derudover skal KORA opnå høj tilfredshed med hjemmesiden, nyhedsbrevet skal nå minimum modtagere, og der skal afholdes minimum 8 temamøder el. lign. 7

8 Tabel 6 Presse og kommunikation R Presse Antal Presseomtale Mål [4.000] Resultat Kommunikation Mål Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) [63] Antal modtagere af nyhedsbrev [9.800] Antal temamøder [8] Resultat Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) Antal modtagere af nyhedsbrev Antal temamøder

9 3. Økonomiske mål Mål 7 KORA skal løbende vurdere de samlede omkostninger og herunder sikre, at udgifterne til fællesaktiviteter ikke stiger relativt til den samlede omsætning. Tabel 7 Administration Administrativt personales maksimale andel af det samlede antal medarbejdere R pct. Mål [20] Resultat [20] Anm.: Administrativt personales andel af det samlede antal medarbejdere (eksklusiv ledelse og timeansatte). Mål 8 I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres mål om afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved regnskabsårets begyndelse. Tabel 8 Afvigelse mellem grundbudget og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Afvigelsen opgøres i forhold til nettoudgiftsbevillingen. R pct. Mål Resultat Anm.: Afvigelsen måles i forhold til nettoudgiftsbevillingen. 9

10 4. Påtegning Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2014 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatkontrakten til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter kvartalets afslutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af kontrakten vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. København den 3. december 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Direktør Jan Rose Skaksen Bestyrelsesformand Nina Smith 10

11 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 12,5 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder KORAs ledelse en redegørelse for årets resultater, og herunder målene i resultatkontrakten, og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 9 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad (pct.) Vægt Beregning (eksempel) Beregnet resultat (eksempel) Strategiske mål Mål 1 - Mission 0, 50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 2 - Vision 0,50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Kernefaglige mål Mål 3 - Sektorfordeling 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 25 pct.: 0,25 * 12,5 3,13 Mål 4 - Rekvirenttype 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 5 - International kvalitet 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 0 pct.: 0 * 12,5 0 Mål 6 - Formidling 0,50,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Økonomiske mål Mål 7 - Produktivitet 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 8 God økonomistyring 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Total 100,0 65,63 11

12 Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA skal på den baggrund have som mål at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved direkte adspørgelse af rekvirenter efter projektafslutning. Målet skal revurderes efter 2014, når KORA har en baseline at tage udgangspunkt i. Tilfredsheden måles som et gennemsnit af svarene på nedenstående spørgsmål. Udbytte af undersøgelsen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant I hvilken grad har undersøgelsen givet din organisation et vidensgrundlag for at udvikle kvalitet og opnå bedre ressourceanvendelse på det undersøgte område I hvilken grad har projektet leveret anvendel- sesorienteret og praksisnær viden på området? I hvor høj grad er undersøgelsen anvende- lig for jeres videre arbejde på området? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad I hvilken grad oplever du, at undersøgelsens resultater er baseret på et solidt metodisk grundlag? I hvilken grad oplever du, at rapporten er formidlet på en klar og forståelig måde? 12

13 Tilfredshed med undersøgelsen Hvor tilfreds har du været med undersøgelsen? Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Utilfreds Meget utilfreds KORAs indsigt i undersøgelsens fagområde Samarbejdet med KORA Undersøgelsen overordnet/generelt set 13

14 Bilag 2 Sektorområder Sektorområder Af KORAs strategi fremgår det, at en hovedprioritet er, at der i KORA er en væsentlig viden omkring følgende fem områder: 1. Arbejdsmarked og uddannelse 2. Børn og unge 3. Socialområdet 4. Sundhed 5. Økonomi og administration. I det følgende gives korte beskrivelser af KORAs nuværende engagement og ambitionsniveau på de fem områder. 1. KORA-arbejdsmarked og uddannelse KORA-arbejdsmarked og uddannelse dækker arbejdsmarkedet, de erhvervskompetencegivende uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. I KORA er der særligt fokus på kommunale og regionale indsatser inden for disse områder. KORA-arbejdsmarked og uddannelse er omdrejningspunkt for projekter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. KORAs nuværende engagement på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet KORA har omkring 15 analyse- og forskningsmedarbejdere med stærk tilknytning til arbejdsmarked- og uddannelsessektoren og næsten lige så mange, der arbejder på tværs af denne og andre sektorer. KORAs projekter inden for sektoren omfatter en bred vifte af emner fra litteraturoversigter over, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, benchmarking af kommunernes integrationsindsats, effektmåling af fx beskæftigelsesindsatser og voksen- og efteruddannelse, økonomiske evalueringer af førtidspensionsindsatser og efteruddannelse samt beskrivende og kvalitative analyser af fx uddannelsesforløb på erhvervsskoler. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer højt at stå stærkt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet i forhold til at kunne tilvejebringe ny viden, der er brugbar for kommunernes og regionernes beskæftigelsesog uddannelsesindsats, herunder ikke mindst indsatsen i jobcentrene. I lyset af de mange reformer på området vurderes det, at der i årene fremover vil være behov for og efterspørgsel efter endnu flere analyser indenfor området Arbejdsmarked og uddannelse. 2. KORA-børn og unge KORA-børn og unge omfatter børn og unge i 0-18-årsalderen. Målet for KORA-børn og unges forskning og analyser er børn og unges livsvilkår og rammer for opvækst i familien, i dagtilbuddet, i folkeskolen og i gymnasiet. Der er således både fokus på de opvækstvilkår, som børn og unge generelt har og på opvækstvilkårene for truede og socialt udsatte børn, samt især hvordan det offentlige kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer. KORAs nuværende engagement på børn og ungeområdet KORA har 10 analyse- og forskningsmedarbejdere, der har deres primære arbejdsområde inden for børn og ungeområdet, og lige så mange medarbejdere, der har enkeltstående opgaver eller bidrager til opgaver inden for området. Inden for børn og ungeområdet arbejdes der især med indsatsen over for udsatte børn og unge og effekten af denne. Det gælder især døgnanbringelsesområdet og alternativer hertil samt inden for folkeskoleområdet. I analyserne indgår organisering og ledelse og implementering af ydelserne som et vigtigt omdrejningspunkt. Analyse- og forskningsmedarbejdere har et bredt spekter af forskellige kompetencer og akademiske uddannelsesbaggrunde, og der bruges mange forskellige metoder og tilgange til opgaverne inden for området tilpasset opgaven. Der arbejdes med politologiske, økonomiske og sociologi- 14

15 ske analyser, og der arbejdes både med kvalitative evalueringer af offentlige ydelser og effektanalyser af specifikke indsatser ved hjælp af registeranalyser. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Børn og ungeområdet er i fokus nationalt såvel som i kommunerne. Der er mange problemfelter, som kalder på yderligere analyser og forskning, herunder forslag til anvendelsesorienterede værktøjer og modeller. Det gælder områder som styrkelse af alle børns læring, udvikling og trivsel, den tidligt forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud, skoler og klubber og indsatsen over for børn og unge med særlige behov på døgnanbringelsesområdet og specialundervisningsområdet. Herudover efterspørges viden om indsatsernes virkninger og konsekvenserne af forskellige finansieringsmodeller. I de kommende år vil KORA styrke området ved iværksættelse af en række nye projekter, og KORA ønsker at udvide kapaciteten på området. 3. KORA-social KORA-social er indgang til forskning og analyser på det sociale område, hvor målgruppen er voksne og ældre. Her formidler KORA resultater fra undersøgelser og præsenterer forskere og projektledere, der arbejder på socialområdet. Der er fokus på både myndigheds-, leverandørog borgerperspektiver, og analyserne kan have relevans for både det kommunale, regionale og nationale niveau. KORAs nuværende engagement på socialområdet KORA har en gruppe på 15 analyse- og forskningsmedarbejdere, der i væsentlig udstrækning gennemfører analyser og forskning i problemstillinger på socialområdet. Gruppen repræsenterer specialiseret viden om voksne og ældre, herunder socialt udsatte, marginaliserede og borgere med særlige behov for specialiserede tilbud på grund af eksempelvis funktionsnedsættelser, sindslidelser og forskellige former for misbrug. De metodiske kompetencer blandt gruppens medlemmer spænder vidt inden for både kvantitative og kvalitative metoder samt de beskrivende, fortolkende, handlingsrettede og forklarende analytiske design og forskningstyper. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer analyser og forskning på det sociale område højt. Det er målet at videreføre, udbygge og forny forskning og analyser, der kan støtte kommunerne i at finde svar på de udfordrende og sammensatte opgaver de står overfor i de kommende år. Det er en sammensat opgave, hvor der er brug for hele viften af kompetencer, som KORAs forskere og projektledere kan bidrage med. 4. KORA-sundhed KORA-sundhed gennemfører praksisnær, anvendelsesorienteret analyse og forskning af høj faglig kvalitet for og med beslutningstagere på alle niveauer i det danske sundhedsvæsen. KORA-sundhed understøtter udviklingen af det danske sundhedsvæsen og bidrager til løbende dokumentation og evalueringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Vi beskæftiger os med alt, hvad der kan bidrage til vidensgrundlaget for beslutningstagere i sundhedsvæsenet. KORAs nuværende engagement på sundhedsområdet KORA har ca. 45 analyse- og forskningsmedarbejdere, der arbejder med sundhed. Halvdelen er dedikerede sundhedstjenesteforskere med kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation/ledelse, antropologi/sociologi og epidemiologi/folkesundhedsvidenskab. Den anden halvdel arbejder med sundhed ud fra et mere bredt og/eller tværgående perspektiv og beskæftiger sig fx med relationen til socialområdet, børn og ungeområdet samt uddannelse og arbejdsmarked. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Sundhedsområdet står stærkt og skal fortsat stå stærkt i KORA. KORA leverer forskning og analyse af høj faglig kvalitet, der udfordrer og giver svar på de spørgsmål, der optager beslutningstagerne i sundhedsvæsenet. KORA har et levende forskningsmiljø inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse. Vi står til rådighed for interessenter i sundhedsvæsenet med henblik på løsning af små og store opgaver. For at imødekomme den efterspørgsel, som vi forventer, og fastholde vores kompetence på alle om- 15

16 råder, igangsættes en strategisk indsats, der skal tydeliggøre vores kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse, og som skal etablere nye samarbejdsaftaler med nøgleaktører i sundhedsvæsenet. 5. KORA-økonomi og administration KORA-økonomi og administration omfatter forskning og analyser vedrørende tværgående styring og prioritering. Følgende stikord kan anvendes til en afgrænsning af området: Offentlig topledelse, styringsmodeller, økonomistyring, nøgletal, effektivisering/modernisering, afbureaukratisering og offentligt-privat samarbejde. KORAs nuværende engagement på økonomi- og administrationsområdet På nuværende tidspunkt arbejder 17 af KORAs analyse- og forskningsmedarbejdere helt eller delvis med projekter inden for området økonomi og administration. Flere af disse medarbejdere arbejder endvidere med problemstillinger inden for KORAs tværgående indsatsområde produktivitet og ét eller flere af KORAs øvrige fire sektorområder. KORAs ambitionsniveau i forhold til området Den offentlige sektor står over for store økonomiske udfordringer, og der vil derfor være et stort behov for analyser og forskning, som understøtter tværgående ledelse, styring og prioritering. Analyser og forskning, som bidrager med anvendelsesorienteret viden om de fagligt og økonomisk mest effektive indsatser, kan endvidere styrke kommunernes og regionernes grundlag for at realisere effektiviseringsgevinster og forbedre grundlaget for lokal prioritering mellem ønskede effekter og værdier. Økonomi og administration skal derfor stå stærkt i KORA, og området vil være højt prioriteret fremover. Vi vil forsat bidrage med generelle analyser og forskning, men KORA vil også udvikle sin indsats således, at efterspørgslen efter løsning af konkrete opgaver for bl.a. kommuner og regioner kan imødekommes. 16

17 Bilag 3 KORAs publikationstyper KORAs forskellige publikationer Rapporter Rapporter er en fællesbetegnelse for produkter, der bygger på selvstændige, nye analyser, der ikke i forvejen er dokumenteret. Rapporter kan have meget forskellig længde og karakter, og kan også være afrapportering af KORAs bidrag til større samarbejdsprojekter. Notater Notater er en fællesbetegnelse for produkter, der: a) afrapporterer specielle analyser for en kommune, region el.lign., hvor den anvendte metode, data mv. i forvejen er dokumenteret i en rapport, eller b) afrapporter små hurtige analyser, hvor metode, data mv. ikke i forvejen er dokumenteret. Kvalitetssikring af rapporter og notater KORAs faste procedure for kvalitetssikring sikrer, at alle publikationer og leverancer lever op til høj faglig og metodisk kvalitet. Ved rapporter: Kvalitetssikringen af rapporter består af eksterne reviews kombineret med godkendelse af den ansvarlige Analyse- og forskningschef. Ved notater: Kvalitetssikringen af notater gennemføres af den ansvarlige Analyse- og forskningschef eventuelt ved anvendelse af bedømmere, der ikke har været involveret i projektet. Alle analyser fra KORA skal ifølge KORAs vedtægter offentliggøres for at fremme at resultaterne af KORAs arbejde formidles til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. 17

18 Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste Autoritetsliste Link til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste: 18

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriet og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriet og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriet og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

KORA Årsprogram 2014

KORA Årsprogram 2014 KORA Årsprogram 2014 1 Indledning I 2013 vedtog bestyrelsen en strategi for KORA. Af strategien fremgår det, at en vision er, at KORA i løbet af de tre første år skal: anses som en uundværlig leverandør

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 2017

Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans.

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans. Resultatplan Ankestyrelsen - 2018 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Årsprogram og opgaveprofil 2013

Årsprogram og opgaveprofil 2013 Årsprogram og opgaveprofil 2013 1 Publikationen Årsprogram og opgaveprofil 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere