Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål... 5 Mål Mål Kernefaglige mål... 6 Mål Mål Mål Mål Økonomiske mål... 9 Mål Mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Bilag 2 Sektorområder Bilag 3 KORAs publikationstyper Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste

3 Indledning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret siden 1. juli KORA er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni Af lovteksten fremgår bl.a. følgende om KORAs formål og opgaver: 1. Der etableres et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Stk. 2. Analyse- og forskningsinstituttet er en uafhængig statslig institution. Instituttet udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren, og skal værne om videnskabsetikken. 2. Analyse- og forskningsinstituttet udfører analyser, samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Stk. 2. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke og formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v. Nærværende resultatkontrakt er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i kontrakten har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. For visse af målene fremgår et mål for 2013 med [kantede parenteser]. Det skyldes, at målene ikke er formaliseret ved kontrakt i 2013, men at resultatet skal fungere som baseline for mål i Kontrakten indgås mellem KORA, repræsenteret ved bestyrelsen og direktøren, og økonomi- og indenrigsministeren repræsenteret ved departementschefen. Resultatkontrakten udarbejdes gennem løbende dialog og samarbejde mellem, på den ene side KORAs bestyrelse og direktør, og på den anden side Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. 3

4 Resultatmål Resultatmålene for 2014 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 - Målhierarki Strategi Mission Vision Anvendelsesorienteret og praksisnær input til interessenter KORA som foretrukken leverandør Sektorfordeling Brugerservice Rekvirenter Kerneopgaver International kvalitet Kvalitet Kommunikation og brugertilfredshed Effektiviitet/produktiivitet Fokus på administrationen Økonomi Budgettering Budgetoverholdelse 4

5 1. Strategiske mål Mål 1 KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA har på den baggrund som mission at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved at spørge rekvirenterne efter projektafslutning. Tabel 1 Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet Positiv tilkendegivelse (minimum pct.) Mål Resultat Kilde: Strategi for KORA: Opstartsårene og årene frem til Anm.: Der er tale om et nyt mål, hvorfor niveauet er skønsbaseret. Afhængig af resultaterne i 2014, justeres 2015 og 2016 til et realistisk og ambitiøst niveau, hvis målet videreføres. Af bilag 1 fremgår spørgeskemaet, der fremsendes til rekvirenterne efter projektafslutning. Mål 2 Det er KORAs vision at: Blive anset som en uundværlig leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. Opfyldelsen af visionen skal måles på succesraten af de udbudsrunder, KORA deltager i, jf. tabel 2. Succesraten opgøres inden for hvert af KORAs sektorområder. Tabel 2 KORAs andel af vundne udbud R Andel af vundne udbud (minimum pct.) Mål [20] Resultat Anm.: Målopfyldelsen opgøres pr. sektorniveau, dvs. for sektorerne sundhed, børn og unge, social, arbejdsmarked & uddannelse, og økonomi & administration. Et udbud/tilbud placeres kun i én kategori i opgørelsen. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. 5

6 2. Kernefaglige mål Mål 3 KORAs interessenter omfatter hovedsageligt kommunerne og regionerne, der består af forskellige sektorer med både fællestræk og forskelle. For at sikre en kritisk masse for alle KORAs kernesektorer skal KORA sigte mod, at der publiceres et vist antal rapporter inden for hvert af KORAs fem sektorområder. I 2014 er målene: 1) sundhed: 35 rapporter, 2) børn og unge: 9 rapporter, 3) social: 20 rapporter, 4) arbejdsmarked og uddannelse: 13 rapporter og 5) økonomi og administration: 20 rapporter. Tabel 3 Sektorfordeling Minimum antal rapporter på tværs af KORAs sektorområder R Mål Sundhed [35] Børn og unge [7] Social [20] Arbejdsmarked og uddannelse [8] Økonomi og administration [20] Resultat Sundhed Børn og unge Social Arbejdsmarked og uddannelse Økonomi og administration Anm.: Rapporter for henholdsvis sundhed/børn & unge/socialområdet/arbejdsmarked og uddannelse/økonomi og administration. Af bilag 2 fremgår en sammenfattet beskrivelse af, hvad de forskellige sektorer dækker over. I bilag 3 specificeres endvidere, hvad der forstås ved en rapport sammenlignet med øvrige typer publikationer. Ved opgørelse af årets resultat udarbejdes en oversigt over udgivne rapporter og herunder, hvilket sektorområde rapporten hører under. En rapport placeres kun i én kategori i opgørelsen. Mål 4 Værdien af KORAs arbejde ses bl.a. i kundetilfredsheden og herunder KORAs evne til at imødekomme ønskerne hos de forskellige typer rekvirenter, og at KORAs analyser har både kommunerne og regionerne som genstandsfelt. På den baggrund fastsættes et mål om, at genstandsfeltet for KORAs analyser skal omfatte både kommunerne min. 50 pct. af omsætningen og regionerne minimum 40 pct. af omsætningen, jf. tabel 4: 6

7 Tabel 4 Genstandsfelt Omsætning fordelt på genstandsfelt (angivet som procentvis minimum) R Mål Kommuner [50] [50] [50] [50] Regioner [40] [40] [40] [40] Resultat Kommuner Regioner Anm.: Genstandsfelt er lig hovedmålet (kommunerne el. regionerne) for den vidensproduktion, analyse, rapport, notat etc., der udarbejdes. Opgøres som procent af omsætning pr. genstandstype for undersøgelsen; henholdsvis kommuner og regioner. Mål 5 KORAs arbejde skal være af højeste kvalitet, og KORA skal være forbindelsesled mellem international forskning på højeste niveau og anvendelsesorienterede og praksisnære analyser. På den baggrund udarbejdes et mål om, at en del af KORAs publikationer skal optages i internationale tidsskrifter, som figurerer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste. Tabel 5 International kvalitet Minimum antal artikler, der optages i internationale tidskrifter med uafhængig peer review. R Antal Mål* [20] Resultat Anm.: Af bilag 4 fremgår henvisning til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste. Mål 6 KORA har som opgave at formidle viden og resultaterne af det arbejde, KORA udfører. KORA har som mål at være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og være kilde til, at de bedste løsninger kommer ud til kommunerne og regionerne. Som et led i vidensformidlingen skal KORA opnå presseopmærksomhed, og KORAs hjemmeside, nyhedsbreve og temamøder skal nå et bredt publikum. KORA skal opnå minimum unikke presseomtaler i Derudover skal KORA opnå høj tilfredshed med hjemmesiden, nyhedsbrevet skal nå minimum modtagere, og der skal afholdes minimum 8 temamøder el. lign. 7

8 Tabel 6 Presse og kommunikation R Presse Antal Presseomtale Mål [4.000] Resultat Kommunikation Mål Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) [63] Antal modtagere af nyhedsbrev [9.800] Antal temamøder [8] Resultat Tilfredshed m. KORAs hjemmeside (pct.) Antal modtagere af nyhedsbrev Antal temamøder

9 3. Økonomiske mål Mål 7 KORA skal løbende vurdere de samlede omkostninger og herunder sikre, at udgifterne til fællesaktiviteter ikke stiger relativt til den samlede omsætning. Tabel 7 Administration Administrativt personales maksimale andel af det samlede antal medarbejdere R pct. Mål [20] Resultat [20] Anm.: Administrativt personales andel af det samlede antal medarbejdere (eksklusiv ledelse og timeansatte). Mål 8 I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres mål om afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved regnskabsårets begyndelse. Tabel 8 Afvigelse mellem grundbudget og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Afvigelsen opgøres i forhold til nettoudgiftsbevillingen. R pct. Mål Resultat Anm.: Afvigelsen måles i forhold til nettoudgiftsbevillingen. 9

10 4. Påtegning Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2014 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatkontrakten til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter kvartalets afslutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af kontrakten vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. København den 3. december 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Direktør Jan Rose Skaksen Bestyrelsesformand Nina Smith 10

11 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 12,5 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder KORAs ledelse en redegørelse for årets resultater, og herunder målene i resultatkontrakten, og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 9 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad (pct.) Vægt Beregning (eksempel) Beregnet resultat (eksempel) Strategiske mål Mål 1 - Mission 0, 50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 2 - Vision 0,50, ,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Kernefaglige mål Mål 3 - Sektorfordeling 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 25 pct.: 0,25 * 12,5 3,13 Mål 4 - Rekvirenttype 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 5 - International kvalitet 0, 25,50,75,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 0 pct.: 0 * 12,5 0 Mål 6 - Formidling 0,50,100 12,5 Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Økonomiske mål Mål 7 - Produktivitet 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Mål 8 God økonomistyring 0, ,5 Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Total 100,0 65,63 11

12 Bilag 1 Spørgeskema til rekvirenter Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører. KORA skal på den baggrund have som mål at levere anvendelsesorienteret og praksisnær input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Opfyldelsen skal måles ved direkte adspørgelse af rekvirenter efter projektafslutning. Målet skal revurderes efter 2014, når KORA har en baseline at tage udgangspunkt i. Tilfredsheden måles som et gennemsnit af svarene på nedenstående spørgsmål. Udbytte af undersøgelsen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant I hvilken grad har undersøgelsen givet din organisation et vidensgrundlag for at udvikle kvalitet og opnå bedre ressourceanvendelse på det undersøgte område I hvilken grad har projektet leveret anvendel- sesorienteret og praksisnær viden på området? I hvor høj grad er undersøgelsen anvende- lig for jeres videre arbejde på området? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad I hvilken grad oplever du, at undersøgelsens resultater er baseret på et solidt metodisk grundlag? I hvilken grad oplever du, at rapporten er formidlet på en klar og forståelig måde? 12

13 Tilfredshed med undersøgelsen Hvor tilfreds har du været med undersøgelsen? Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Utilfreds Meget utilfreds KORAs indsigt i undersøgelsens fagområde Samarbejdet med KORA Undersøgelsen overordnet/generelt set 13

14 Bilag 2 Sektorområder Sektorområder Af KORAs strategi fremgår det, at en hovedprioritet er, at der i KORA er en væsentlig viden omkring følgende fem områder: 1. Arbejdsmarked og uddannelse 2. Børn og unge 3. Socialområdet 4. Sundhed 5. Økonomi og administration. I det følgende gives korte beskrivelser af KORAs nuværende engagement og ambitionsniveau på de fem områder. 1. KORA-arbejdsmarked og uddannelse KORA-arbejdsmarked og uddannelse dækker arbejdsmarkedet, de erhvervskompetencegivende uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. I KORA er der særligt fokus på kommunale og regionale indsatser inden for disse områder. KORA-arbejdsmarked og uddannelse er omdrejningspunkt for projekter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. KORAs nuværende engagement på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet KORA har omkring 15 analyse- og forskningsmedarbejdere med stærk tilknytning til arbejdsmarked- og uddannelsessektoren og næsten lige så mange, der arbejder på tværs af denne og andre sektorer. KORAs projekter inden for sektoren omfatter en bred vifte af emner fra litteraturoversigter over, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, benchmarking af kommunernes integrationsindsats, effektmåling af fx beskæftigelsesindsatser og voksen- og efteruddannelse, økonomiske evalueringer af førtidspensionsindsatser og efteruddannelse samt beskrivende og kvalitative analyser af fx uddannelsesforløb på erhvervsskoler. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer højt at stå stærkt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet i forhold til at kunne tilvejebringe ny viden, der er brugbar for kommunernes og regionernes beskæftigelsesog uddannelsesindsats, herunder ikke mindst indsatsen i jobcentrene. I lyset af de mange reformer på området vurderes det, at der i årene fremover vil være behov for og efterspørgsel efter endnu flere analyser indenfor området Arbejdsmarked og uddannelse. 2. KORA-børn og unge KORA-børn og unge omfatter børn og unge i 0-18-årsalderen. Målet for KORA-børn og unges forskning og analyser er børn og unges livsvilkår og rammer for opvækst i familien, i dagtilbuddet, i folkeskolen og i gymnasiet. Der er således både fokus på de opvækstvilkår, som børn og unge generelt har og på opvækstvilkårene for truede og socialt udsatte børn, samt især hvordan det offentlige kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer. KORAs nuværende engagement på børn og ungeområdet KORA har 10 analyse- og forskningsmedarbejdere, der har deres primære arbejdsområde inden for børn og ungeområdet, og lige så mange medarbejdere, der har enkeltstående opgaver eller bidrager til opgaver inden for området. Inden for børn og ungeområdet arbejdes der især med indsatsen over for udsatte børn og unge og effekten af denne. Det gælder især døgnanbringelsesområdet og alternativer hertil samt inden for folkeskoleområdet. I analyserne indgår organisering og ledelse og implementering af ydelserne som et vigtigt omdrejningspunkt. Analyse- og forskningsmedarbejdere har et bredt spekter af forskellige kompetencer og akademiske uddannelsesbaggrunde, og der bruges mange forskellige metoder og tilgange til opgaverne inden for området tilpasset opgaven. Der arbejdes med politologiske, økonomiske og sociologi- 14

15 ske analyser, og der arbejdes både med kvalitative evalueringer af offentlige ydelser og effektanalyser af specifikke indsatser ved hjælp af registeranalyser. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Børn og ungeområdet er i fokus nationalt såvel som i kommunerne. Der er mange problemfelter, som kalder på yderligere analyser og forskning, herunder forslag til anvendelsesorienterede værktøjer og modeller. Det gælder områder som styrkelse af alle børns læring, udvikling og trivsel, den tidligt forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud, skoler og klubber og indsatsen over for børn og unge med særlige behov på døgnanbringelsesområdet og specialundervisningsområdet. Herudover efterspørges viden om indsatsernes virkninger og konsekvenserne af forskellige finansieringsmodeller. I de kommende år vil KORA styrke området ved iværksættelse af en række nye projekter, og KORA ønsker at udvide kapaciteten på området. 3. KORA-social KORA-social er indgang til forskning og analyser på det sociale område, hvor målgruppen er voksne og ældre. Her formidler KORA resultater fra undersøgelser og præsenterer forskere og projektledere, der arbejder på socialområdet. Der er fokus på både myndigheds-, leverandørog borgerperspektiver, og analyserne kan have relevans for både det kommunale, regionale og nationale niveau. KORAs nuværende engagement på socialområdet KORA har en gruppe på 15 analyse- og forskningsmedarbejdere, der i væsentlig udstrækning gennemfører analyser og forskning i problemstillinger på socialområdet. Gruppen repræsenterer specialiseret viden om voksne og ældre, herunder socialt udsatte, marginaliserede og borgere med særlige behov for specialiserede tilbud på grund af eksempelvis funktionsnedsættelser, sindslidelser og forskellige former for misbrug. De metodiske kompetencer blandt gruppens medlemmer spænder vidt inden for både kvantitative og kvalitative metoder samt de beskrivende, fortolkende, handlingsrettede og forklarende analytiske design og forskningstyper. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren KORA prioriterer analyser og forskning på det sociale område højt. Det er målet at videreføre, udbygge og forny forskning og analyser, der kan støtte kommunerne i at finde svar på de udfordrende og sammensatte opgaver de står overfor i de kommende år. Det er en sammensat opgave, hvor der er brug for hele viften af kompetencer, som KORAs forskere og projektledere kan bidrage med. 4. KORA-sundhed KORA-sundhed gennemfører praksisnær, anvendelsesorienteret analyse og forskning af høj faglig kvalitet for og med beslutningstagere på alle niveauer i det danske sundhedsvæsen. KORA-sundhed understøtter udviklingen af det danske sundhedsvæsen og bidrager til løbende dokumentation og evalueringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Vi beskæftiger os med alt, hvad der kan bidrage til vidensgrundlaget for beslutningstagere i sundhedsvæsenet. KORAs nuværende engagement på sundhedsområdet KORA har ca. 45 analyse- og forskningsmedarbejdere, der arbejder med sundhed. Halvdelen er dedikerede sundhedstjenesteforskere med kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation/ledelse, antropologi/sociologi og epidemiologi/folkesundhedsvidenskab. Den anden halvdel arbejder med sundhed ud fra et mere bredt og/eller tværgående perspektiv og beskæftiger sig fx med relationen til socialområdet, børn og ungeområdet samt uddannelse og arbejdsmarked. KORAs ambitionsniveau i forhold til sektoren Sundhedsområdet står stærkt og skal fortsat stå stærkt i KORA. KORA leverer forskning og analyse af høj faglig kvalitet, der udfordrer og giver svar på de spørgsmål, der optager beslutningstagerne i sundhedsvæsenet. KORA har et levende forskningsmiljø inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse. Vi står til rådighed for interessenter i sundhedsvæsenet med henblik på løsning af små og store opgaver. For at imødekomme den efterspørgsel, som vi forventer, og fastholde vores kompetence på alle om- 15

16 råder, igangsættes en strategisk indsats, der skal tydeliggøre vores kompetence inden for sundhedsøkonomi, organisation og ledelse samt bruger- og medarbejderinddragelse, og som skal etablere nye samarbejdsaftaler med nøgleaktører i sundhedsvæsenet. 5. KORA-økonomi og administration KORA-økonomi og administration omfatter forskning og analyser vedrørende tværgående styring og prioritering. Følgende stikord kan anvendes til en afgrænsning af området: Offentlig topledelse, styringsmodeller, økonomistyring, nøgletal, effektivisering/modernisering, afbureaukratisering og offentligt-privat samarbejde. KORAs nuværende engagement på økonomi- og administrationsområdet På nuværende tidspunkt arbejder 17 af KORAs analyse- og forskningsmedarbejdere helt eller delvis med projekter inden for området økonomi og administration. Flere af disse medarbejdere arbejder endvidere med problemstillinger inden for KORAs tværgående indsatsområde produktivitet og ét eller flere af KORAs øvrige fire sektorområder. KORAs ambitionsniveau i forhold til området Den offentlige sektor står over for store økonomiske udfordringer, og der vil derfor være et stort behov for analyser og forskning, som understøtter tværgående ledelse, styring og prioritering. Analyser og forskning, som bidrager med anvendelsesorienteret viden om de fagligt og økonomisk mest effektive indsatser, kan endvidere styrke kommunernes og regionernes grundlag for at realisere effektiviseringsgevinster og forbedre grundlaget for lokal prioritering mellem ønskede effekter og værdier. Økonomi og administration skal derfor stå stærkt i KORA, og området vil være højt prioriteret fremover. Vi vil forsat bidrage med generelle analyser og forskning, men KORA vil også udvikle sin indsats således, at efterspørgslen efter løsning af konkrete opgaver for bl.a. kommuner og regioner kan imødekommes. 16

17 Bilag 3 KORAs publikationstyper KORAs forskellige publikationer Rapporter Rapporter er en fællesbetegnelse for produkter, der bygger på selvstændige, nye analyser, der ikke i forvejen er dokumenteret. Rapporter kan have meget forskellig længde og karakter, og kan også være afrapportering af KORAs bidrag til større samarbejdsprojekter. Notater Notater er en fællesbetegnelse for produkter, der: a) afrapporterer specielle analyser for en kommune, region el.lign., hvor den anvendte metode, data mv. i forvejen er dokumenteret i en rapport, eller b) afrapporter små hurtige analyser, hvor metode, data mv. ikke i forvejen er dokumenteret. Kvalitetssikring af rapporter og notater KORAs faste procedure for kvalitetssikring sikrer, at alle publikationer og leverancer lever op til høj faglig og metodisk kvalitet. Ved rapporter: Kvalitetssikringen af rapporter består af eksterne reviews kombineret med godkendelse af den ansvarlige Analyse- og forskningschef. Ved notater: Kvalitetssikringen af notater gennemføres af den ansvarlige Analyse- og forskningschef eventuelt ved anvendelse af bedømmere, der ikke har været involveret i projektet. Alle analyser fra KORA skal ifølge KORAs vedtægter offentliggøres for at fremme at resultaterne af KORAs arbejde formidles til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. 17

18 Bilag 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers autoritetsliste Autoritetsliste Link til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers seneste autoritetsliste: 18

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere