Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 1-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen og Blom AFBUD 75 min 0. MØDE MED JAN GUDNITZ, DIF ANG. UDVIKLINGSPROJEKT OG FORDELINGSNØGLE DIF Fordelingsnøgle Jan fortalte, at DIF Fordelingsnøgle er en fælles pulje på 130 mio. kr., der fordeles til Specialforbundene på baggrund af bl.a. forbundenes breddeaktiviteter. Jan forklarede, at det er muligt at træde helt eller delvist ud af Fordelingsnøglen, hvis ét forbund ønsker at sætte fokus på et givent område. Typisk træder forbundene ud af Fordelingsnøglen på Bredde og Uddannelsesområdet, mens de t typisk forbliver i Elitedelen. Når et forbund udtræder af Fordelingsnøglen vil tilskuddet kunne fastlåses i op til 4 år. Når forbundet ind træder i Fordelingsnøglen igen, sker det på det niveau, som forbundet havde, da det trådte ud af Fordelingsnøglen. Der skal ansøges inden 1. marts, hvis man ønsker at udtræde at Fordelingsnøglen i indeværende år. Det er ikke en ret at træde ud af fordelingsnøglen, men noget man ansøger om, og der skal foreligge en veldokumenteret og beskrevet begrundelse, med forklaring om hvilket indsatsområde man ønsker at satse på, og hvordan man vil gøre det det skal så godkendes af DIF. (Lars har kontaktet Jan Gudnitz den 9. februar, for at efterspørge detaljerne omkring udtrædelse og genindførelse i fordelingsnøglen. Jan Gudnitz undersøger og vender tilbage). DIF Udviklingspulje Det er muligt for forbundene, at indgå i et udviklingsprojekt med DIF, hvor der sættes fokus på et udvalgt område. Hvis DIF skal indgå i et udviklingsprojekt, er det vigtigt at forbundet prioriterer projektet. De udviklingsprojekter, som DIF indgår i, er typisk i tråd med DIFs Politiske Program. Der kan søges støtte fra Udviklingspuljen, hvis projektet ligger inden for DIFs Politiske Program, samt at det kan give synlighed. Der er dog i den seneste tid åbnet op for, at der ligeledes kan søges til klubudvikling eller konsolidering af idrætten. Det er vigtigt, at udviklingsprojektet giver mening og værdi for både Specialforbundet og DIF. Hvis der indgås et udviklingsprojekt mellem DIF og Specialforbundet nedsættes der en styregruppe, der jævnligt mødes. Det kræver ressourcerne at indgå i et udviklingsprojekt. Det tager typisk ½ til ¾ år for et forbund at udarbejde projektmaterialet, før det kan sendes til behandling i DIFs bestyrelse.. Det er meget vigtigt, at der er en god forberedelsesfase på ethvert projekt. Minimum halvdelen af ressourcerne i projektet skal komme fra Specialforbundet, men DIF er begyndt at kigge mere på, hvor mange ressourcer Specialforbundet selv kommer med, så der skal typisk biddrages med mere end 50%. Forbundet skal have ressourcerne til at skrive/ udarbejde projektet. DIF vil udarbejde en skabelon så det er muligt for Specialforbundene at lave en kort projektbeskrivelse, der kan vurderes administrativt af DIFs konsulentgruppe. Specialeforbundet kan på denne måde få en pejling af, hvorvidt projektet vil kunne være interessant for DIF at indgå i uden at skulle udarbejde en fuldstændig projektansøgning. Udviklingsprojekterne starter typisk 1. januar, da det passer budgetmæssigt. Udviklingskonsulentordning Med DAFFs størrelse vil vi kunne modtage tilskud til to udviklingskonsulenter. Det er afsat en fast pulje til udviklingskonsulentordningen, der fordeles bland de forbund, der søger. Der er i år penge tilbage i udviklingskonsulentordningen, men Jan kan ikke garantere, at vil være penge, hvis vi søger sidst på året. Det besluttes, at der i høj grad skal se nærmere på om det kunne være interessant at indgå i et udviklingsprojekt med DIF på det kommende bestyrelsesmøde. Der skal afsættes tid god tid til det.

2 Afdækning af muligheden for DIF Udviklingsprojekt Lars Næste bestyrelsesmøde Dagsorden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 11. OG 30. NOVEMBER 2014 PETER Referaterne fra møderne d. 11. og 30. november 2014 blev godkendt. Der mangler fortsat en afklaring vedr. tilgangen til U19 NM, dette afklares på et senere møde. Afklaring vedr. tilgangen til U19 NM Lars 12 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten blev opdateret. 27 MIN 2. VALG AF NÆSTFORMAND OG FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN MARC Peter bød velkommen til Michael. Michael fortalte kort om sig selv - han har været aktiv som både spiller og træner. Michael vil gerne give noget tilbage til sporten ved at biddrage med arbejdet i bestyrelsen, da det passer bedre ind i arbejdsliv og priv atliv i forhold til at være træner og spiller. Marc blev genvalgt som næstformand. Bestyrelsen besluttede at indføre følgende fordeling af politiske områder: Amerikansk Fodbold (Jens) Cheerleading (Jan) Flag Football (Marc) Økonomi (Kåre) Markedsføring & Kommunikation (Michael) Partnerskaber (Peter) Organisation (Marc) Strategi (Palle) Det besluttes, at Marc og opdaterer Forretningsordenen. Der skal indføjes, at vedtægtsændringer, budget og forslag ti l punkter på årsmødet skal være klar på mødet i oktober. Michael, Louise og skal holde et møde, hvor Markedsføring & Kommunikation overleveres til Michael.

3 Opdater Forretningsordenen Overlevering af Markedsføring Næste bestyrelsesmøde 11 MIN 3. POLITISK REPRÆSENTATION VED ARRANGEMENTER MARC Indstillingen om, at bestyrelsen skal være til stede ved alle DAFF arrangementer og skal benytte lejligheden til at takke fri villige, arrangør mv. blev vedtaget. Der blev sat politiske ansvarlige på de events, der er fastlagt på et bestemt sted. Peter og Jan koordinere, hvem der skal deltage ved ICUs generalforsamling i Orlando d. 28. april Koordiner, hvem der deltager ved ICU generalforsamling Peter 6 MIN 4. AFGØRELSER I SAGER VEDR. KLUBSKIFTER I CHEERLEADING JAN Bestyrelsen føler, at den har været meget large i de tre afgørelser og afventer Disciplinærudvalgets afgørelse i den sag, der er anket. Efter bestyrelsesmødet er yderligere én afgørelse blev anket. 12 MIN 5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER JAN Marc opretter en doodle på et bestyrelsesmøde en lørdag eller søndag inden udgangen af marts. Næste bestyrelsesmøde fastlægges til: april 2015 kl i Middelfart 17 MIN 6. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2014 JAN

4 Årets resultat viser et overskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Regnskabet er pt. til revision hos vores eksterne revisor EY. Den ene interne revisor har gennemgået bilagene uden kommentarer, mens den anden interne revisor måtte melde fra til den planlagte revision pga. sygdom. sætter en ny dato op evt. med revisorsuppleanten. udarbejder i samarbejde med Peter og Kåre en ledelsesberetning til årsrapporten. Aftal ny dato for intern revision Udarbejdet ledelsesberetning til årsrapport 2 MIN 7. FREMLÆGGELSE AF STATUS PÅ DE TAKTISKE HANDLEPLANER MARC Marc, Lars og er kommet et godt stykke med de taktiske handleplaner. De er i øjeblikket ved at skære ned på de forskellige områder, så de planlagte arbejdsopgaver stemmer overens med de tidsmæssige ressourcer, der er til rådig. Rasmus Bergholt ansættes medio marts 2015 på fuld tid i et halvt år, hvor han primært skal løse s opgaver i den periode, hvor han holder orlov for at skrive speciale. Da Rasmus ansættes på fuld tid, vil der være tid til at han også kan hjælpe med Markedsføring og Kommunikation samt Vækst og udvikling. Næste møde er planlagt til d. 25. februar 2015, hvor det forventes, at planen kan færdiggøres. Færdiggørelse af handleplaner Lars/ Næste bestyrelsesmøde 3 MIN 8. REFERAT FRA ICU GENERALFORSAMLING 23/ JAN Det er kommet referat fra ICU seneste generalforsamling. Det primære i referatet er omkring indmeldelse og udmeldelse samt hvilke forbund, der er berettiget til at repræsentere de forskellige lande i ICU. Der er intet problem omkring Danmark, da vi er under DIF og er det eneste forbund i landet. 5 MIN 9. FIG-ICU AFTALE FOR NATIONALE FORBUND JAN For at opnå medlemskab af Sport Accord har det internationale cheerleading forbund ICU indgået en aftale med det internationale gymnastik forbund FIG, så Partner Stunt og Group Stunt skal udgå ved alle konkurrencer senest Aftalen indeholder

5 ligeledes et krav om, at holdstørrelsen i Elite og Premier skal være minimum 12 personer. Lars beder Cheerleadingudvalget udarbejde en plan for, hvorledes og hvornår Partner Stunt og Group Stunt skal udfases ved DAFFs konkurrencer. indføjer i reglerne, at holdstørrelsen i Elite og Premier skal være minimum 12 personer. Udarbejdet plan for udfasning af Group og Partner Stunt Lars 1. juni 2015 Indføj minimumsholdstørrelse i regler Ved revision af reglerne i februar MIN 10. ORIENTERING FRA DIF DIALOGMØDER VEDR. NY IDRÆTSPOLITISK PROGRAM PETER DIF skal udarbejde nyt politisk program, de fire fokusområder i programmet er: Samarbejde og organisering af idrætten Kvalitet i idrætten Eliteidrætten Idrættens fysiske rammer Målet er, at det nye politiske program skal vedtages på DIFs årsmøde. Peter har deltaget ved dialogmødet d. 19. januar 2015, hvor Eliteidræt blev debatteret. DIF planlægger yderligere dialogmøder i den kommende tid vedr. Skolesamarbejder og den fælles vision med DGI. 45 MIN 11. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sport/ Udvikling QB træner kursus afholdt o 7 kursister (minimum for at det hele hænger sammen) Intro trænerkursus afholdt o 7 kursister (budget 9 men da der har været sene tilmeldinger, holder budget) Niv 1 trænerkursus er på trapperne o 35 tilmeldte på nuværende tidspunkt (budget 30) Status på RookieDay o Afventer svar fra klubberne på antal deltagere o Der er sendt reminder ud kun modtaget svar fra Viborg o Antal tilmeldte via DAFF er 203 samlet o Meget forskelligt fra klub til klub hvor meget info der kommer ud både før, under og efter fx har Razorbacks været meget aktive i alle 3 faser, og har bl.a. udsendt 6 videoer efter RookieDay, og andre klubber har været stort set usynlige i alle 3 faser Dommerkurser o Amerikansk fodbold - De er godt i gang og kører o Flag football - Lidt svært at finde værtsklubber til kurserne, men det lader til at det lykkes. - Jakob Andreassen har taget ansvar for udvikling og afholdelse ADD der er lagt nyhed på daff.dk

6 o Nye regler for tilbagemeldinger fra ADD o Dopingliste 2015 o Dopingregler 2015 o Guider til udøvere, støttepersoner og specialforbund - Der er lagt pdf vedr. specialforbund i bestyrelses dropbox U12/U14 opstartsprojekter o 7 klubber der er forpligtigede samt en del andre der har tilkendegivet - Afventer endelig tilbagemeldinger. - Målsætning er ca. 14. U12/U14 trænerkursus o Materialer er ved at bliver udarbejdet, og vi søger at finde bedste datoer - Lidt svært at finde brugbar dato, men det skal nok lykkes. Kvindeflag møde o Se referat Udviklingskonsulentordning o Underskrevet af DAFF og DIF U19EM o Kvalturnering i Danmark maj 2015 i Vejle Status på klubbesøg 2014 o 42 Status på udviklingsaftaler 2014 o 20 Status på tilbagemeldinger på spørgeskema o Kun Kalundborg Mustangs har svaret o Udsendt reminder den Odense Swans i krise o Ny bestyrelse o DAFF vil tilbyde udviklingsprojekt Kvinde flag opstartsprojekt o udvikles over U12/U14 Opstartsprojektet o 3 klubber skal deltage Formandskongres Amerikansk Fodbold o Lørdag den 21. februar o Har booket Østergade i Middelfart kl o Idéer til drøftelse: - Forventet medlemsudvikling Prognose på basis af indsendte tal Debat vedr. manglende medlemmer jf Lederuddannelse Hvilke kurser er der behov for/ønske om? Hvad må det koste? - Værdier Drøftelse på baggrund af indsendte - Rookie Day Evaluering på baggrund af indsendte deltagertal Cherleading landsholdet o Arrangerer selv billetter til Orlando o Landstræneraftale er på plads og hun er i landet o Afventer oversigt over de ledere der skal deltage U19-landsholdet o Minicamps - Vest er på plads - Øst Topdanmark hallen er ikke længere til rådighed pga. politisk beslutning i Ballerup kommune erstatning er ved at blive fundet o Camp - Har kontaktet Middelfart afventer svar IFAF Referee Clinic - NFL dommer Carl Shäffers deltager ved Clinic en. Det planlægges at lave et gå hjemmøde i Idrættens Hus torsdag d. marts Marc kontakter aftenshowet for at høre, om de kunne være interesseret i at få ham i studiet.

7 Administration/ Kommunikation Praktikant (er) Fra medio januar 2015 og otte uger frem har vi Rasmus Bergholt i praktik/ jobtræning hos os. Rasmus er træner i Copenhagen Towers og har været inde over landsholdet også. Rasmus har kompetencer indenfor video, hjemmesider og grafisk arbejde, så han hjælper primært Louise med hendes opgaver. Rasmus er blevet tilbudt at blive ansat som afløser i de timer, hvor skal holde orlov for at skrive speciale. Vi taler ligeledes med Rasmus omkring, at han kan blive ansat i seks måneder med løntilskud, hvilket vil kunne gøres for den sum, der er afsat til en kontormedhjælper i s orlovsperiode. Vi har modtaget en henvendelse fra et rekrutteringsfirma, der arbejder for at finde en praktikplads til Jonas Bøgh. Jonas vil gerne uddanne sig til journalist, men afventer en kæbeoperation. Hans store lidenskab er NLF og al anden sport. Jonas havde næsten fået en plads hos TV2 Sport, men de måtte aflyse pga. omstruktureringer. De henviste til os pga. Jonas store interesse for NFL. Louise har holdt møde med Jonas og firmaet, og de undersøger i øjeblikket om vi kan have to praktikanter. Hvis dette ikke er muligt, er det planen, at Jonas starter medio marts, når Rasmus stopper. Jonas vil primært skulle biddrage med artikler, nyheder og tekster. Specialeskrivning for Rasmus Bergholt ansættes til at løse s opgaver, mens han skriver speciale marts til juni U19 EM Kvalifikationsturnering Vi er blevet tildelt værtsskabet på U19 EM Kvalifikationsturneringen maj Turneringen afvikles i Vejle, og der er gang i planlægningen. Mermaid Bowl og Afsluttende stævne for U12 og U14 Det første møde er afholdt med Viborg Bullets/ Skive Gators. Klubberne har mange ideer, og de virker til, at de har fået samlet en god gruppe omkring afviklingen. Èn af ideerne er at afvikle det afsluttende stævne for U12 og U14 på stadion før Mermaid Bowl, dette vil betyde, at Junior Bowl skal afvikles på en anden dag Nominering af personer til IFAF kommitter Se vedhæftede skrivelse fra IFAF. - DAFF har ikke nomineret nogen personer. IFAF Arrangementer IFAF har fremsendt prospekterne på diverse turneringer Da det ikke fremgår i DAFF 2020 og jf. tidligere beslutning, at vi skal være arrangør på mesterskaber, er der ikke bud på nogle af mesterskaberne Udarbejdelse af konkurrenceregler for U17 og U19 NM Der arbejdes på at udarbejde et sæt konkurrenceregler for afviklingen af U17 og U19 NM se vedhæftede udkast. Roope Noronen fra Finland har påtaget sig opgaven at samle input fra de andre nordiske lande og komme med et udkast. Næste mesterskab er U17 NM i Örebro i Sverige i uge 42. Markedsføringstiltag if. Rookie Day Se vedlagte oversigt over markedsføringstiltag ifm. Rookie Day. Der er gjort utallige forsøg på at få kontakt til NFL redaktionen hos VIASAT. Vi har haft rigeligt kontakt, men på trods at utallige løfter om at fortælle om Ro okie Day, er der ikke sket noget. DM i cheerleading Der er udsendt invitation til DM, hvor PeeWee Minor og PeeWee B er opvisningsrækker, hvilket blev fastlagt på udviklingsmødet med cheerleadingklubberne i maj Det har skabt rører i tre klubber og Cheerleadingudvalget, at disse rækker benævnes opvisningsrækker. Der er i øjeblikket en dialog med Cheerleadingudvalget omkring, hvordan rækkerne skal benævnes.

8 Informer Louise om bestyrelsens overvejelser vedr. et nyhedssite Peter 43 MIN 12. EVENTUELT Jakker til bestyrelsen Jens har modtaget 4 forslag, der rundsendes på mail. Team Danmark Der er ikke truffet afgørelse om de kommende slutrunder i amerikansk fodbold, men Palle ser gerne, at der laves en masterplan for amerikansk fodbold, hvor målsætningen er en top 3 placering ved det næste EM. Det er forudsætning for at modtage støtte fra Team Danmark, at man sigter efter at vinde medaljer ved internationale mesterskaber. Lars kontakter Team Danmark for at høre, hvorledes de vurderer vores chance for at få tilskud. Marc og Lars udarbejder herefter et overblik over hvor mange ressourcer, der vil skulle bruges for at udarbejde en masterplan. Lars har den 9. februar været i kontakt med Team Danmark, og beskeden er som tidligere at A-landsholdet skal være i A- gruppen på verdensplan (eller meget tæt på) før processen omkring indplacering i Team Danmark skal starte og det første der så skal ske er udfyldelse af Disciplinanalysen, ingen grund til at starte den før det er aktuelt, da den er temmelig omfangsrig og krævende at udfylde. Swedish Football Network Michael spørger ind til, om vi i DAFF skal lave et site a la Swedish Football Network. Bestyrelsen har tidligere besluttet, a t DAFF som forbund ikke skal drive nyhedssite, og det er ikke del af DAFF Det blev diskuteret, om det i rekrutteringsøjemed kunne genovervejes, om DAFF skal facilitere et nyhedssite, der drives af frivillige. Peter informerer Louise om dette, hun må tage det med videre i sine overvejelser om anvendelse af ressourcer. Begrænsning af det sportslige niveau på U16 og U19 Michael spørger ind til, om man kan lægge en begrænsning på det sportslige niveau i U16 og U19. Han oplever, at niveauet kan blive så højt et niveau, at nye spillere ikke længere kan komme ind på holdet. Han har oplevet, at nye spiller stopper efter ganske få gange, da det sportslige niveau er for højt. Alle er enig om, at dette kan blive et problem, men det er meget svært for os at regulere. Lars oplyser, at vi på træneruddannelser og ved klubbesøg påpeger, at det er vigtigt, at klubberne ik ke sætter så højt sportsligt niveau, at nye spiller får svært ved at komme ind på holdet. Danske transferregler Michael spørger ind til, om der kunne indføres transferregler internt i DAFF i stil med IFAFs Transferregler. På denne måde har klubberne ikke mulighed for at rekruttere spillere hos hinanden. Da der er tale om medlemskab i frivillige foreninger, kan man ikke begrænse folks mulighed for at melde sig ud af én klub og ind i én anden klub. DAFF har klubskifteregler, der forhindre/ begrænser klubskifte i sæsonen, men uden for sæsonen kan der ikke sættes begrænsninger på klubskifter. Kontakt Team Danmark omkring chancer for tilskud Udarbejd et overblik over hvor mange ressourcer, der vil skulle bruges for at lave en masterplan. Lars Lars Dato: Dato: Marc Nyeland Næstformand Blom Referent

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere