Internetavisernes historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetavisernes historie"

Transkript

1 Internetavisernes historie - fremvækst og klassificering af de danske internetaviser Projektet Internetavisernes historie har et tredelt mål: Det teoretiske mål er at udarbejde en afgrænsning af fænomenet 'internetavis' som medie. Det historiske mål er at beskrive de danske internetavisers historie og fremvækst, og det statistiske mål er at udarbejde en registrant over tidligere og nuværende danske internetaviser. Præsentation Det grafiske gennembrud med browseren Mosaic i 1993 muliggjorde en kraftig kommerciel og indholdsmæssig vækst for det som i medierne og offentligheden blev stadig mere kendt som Internet. Løbende opdateringer og hurtig publicering er gode forudsætninger for at tilfredsstille et nyhedshungrende publikum, og traditionelt avisstof fik hurtigt indpas på internet. Nærværende projekt vil afgrænse fænomenet internetavis i to sammenhænge: hvordan internetaviser forholder sig til øvrige genrer og medier på internet, herunder en analyse af inholdsgenrer og formsprog. hvordan internetaviser sameksisterer med de trykte aviser, baseret på casestudier af udvalgte aviser/internetaviser. Tidsperioden er valgt, dels for at kunne fange de aller første internetaviser, og dels for at inkludere den nye pligtafleveringslov der træder i kraft den 1. juli 2005, hvor også dynamiske internetaviser omfattes af den nye lovtekst. Forskningens state-of-the-art Der findes forholdsvis få videnskabelige undersøgelser, hvor formålet er at teoretisere fænomenet 'internetavis'. Det EU-finansierede projekt Cost a20, med fokus på internettets betydning for massemedierne i Europa, har undersøgt førstesiderne til de enkelte landes hovedaviser sammenlignet med de tilhørende netudgaver. 1 De endelige resultater er endnu ikke publiceret, men vil give et godt billede af forholdet mellem papiravisen og netavisen i de 14 deltagende lande. Dette vil supplere nærværende projekts undersøgelser i forhold til den komparative analyse. Tyske medier var tidligt bevidste om at synliggøre sig på internet. Rada (1999) undersøger tidlige udgaver af aviser og magasiner på internet, og beskriver de væsentlige ændringer ud fra to vinkler: udviklingen af internettet som medie, og udviklingen af avisen og magasinet som online-genre. En interessant sammenligning bliver at se udviklingen de senere år, med henblik på ændringer i netavisens formsprog. De skandinaviske lande er veludviklede IT-samfund såvel i udbredelse som anvendelse, og det er naturligt at kigge på den nyere teoretiske forskning om internet, medier og genrer som findes i Finnemann (2005), Brügger (2002), Petersen (2003), Engebretsen (2001), Schwebs & Otnes (2001) og Wadbring & Weibull (2000). 1

2 Problemet Projektets udgangspunkt er en historisk funderet analyse af internetaviser som separat medie, med henblik på at definere dets karakteriserende egenskaber. Jeg vil vurdere både de mediemæssige, de indholdsmæssige og de formmæssige særpræg, og kigge på hvordan internetaviser lever i sameksistens med de trykte aviser. Søllinge & Thomsen (1988) opererer med en bredere definition af avisbegrebet for at rumme dagspressen som helhed. 2 En lignende problemstilling gør sig gældende i dette projekt. Et naturligt udgangspunkt for at finde de danske netaviser, er at kigge på de trykte avisers netsider. De fleste dagsaviser har en internetudgave, men der findes også eksempler på internetaviser som ikke har trykte modstykker. En afgrænsning skal kunne indfange begge typer, uden at være for generel. Traditionelle kriterier som en indholdsansvarlig udgiver, en regelmæssig udgivelsesfrekvens og et formål om formidling af offentlige og private nyheder er svære at komme fra, mens fysiske rammer, udgivelseshyppighed, oplag og geografi synes at spille mindre roller. En vigtig del af internetavisernes formsprog er nettets nye egenskaber til brugerinvolvering og mediemangfoldighed. Hvordan, og i hvilken grad dette udnyttes er en central del af sammenligningen mellem de trykte og de digitale aviser. I den forbindelse vil jeg se på hvordan internetaviserne integrerer nyere indholdstyper som fx Wiki, interne og eksterne weblogs, billedgallerier, personlige hjemmesider og kommercielle tjenester. Nogle interessante emner, deriblandt internetavisernes økonomi og finansiering og den flermedielle mediestrategi, bliver kun diskuteret i mindre omfang. Juridiske spørgsmål om ophavsret, deep linking og syndication er komplicerede emner såvel teknisk som principielt. Det vil derfor være gavnligt først at have en klarere defineret typologi over websites og internetaviser før videre studier påbegyndes. Teori For at beskrive en internetavis, er det nødvendigt at kunne afgrænse såvel internet som avis, og det er i den første del vi løber ind i de største problemer. Finnemann (2005) og Brügger (2003) diskuterer internet, websites og medier/kommunikation i et mediehistorisk perspektiv, og med dette teoretiske fundament vil projektet bidrage med fokus på en enkelt genre, internetavisen. En diskussion af internettet i et mediegenealogisk og medietypologisk perspektiv findes i Petersen (2003). Her er netavisen en subgenre af www-typen netmedier 3, og nærværende projekt vil belyse netavisen i større detalje. Projektet 'Medie- og kommunikationsvidenskabernes teorier historie og aktualitet' 4, omhandler det medie- og kommunikationsteoretiske felt, og har et specielt fokus på nyere digitale medier, og disses samspil med eksisterende medier. Casestudierne med sammenligningen af trykte aviser og internetaviser vil være en konkretisering af de teoretiske arbejder. De danske avisers historie er dokumenteret i Søllinge & Thomsen (1988), og vil danne grundlag for avishistorien. Den norske medieforsker Martin Engebretsen, nordens første doktor i netjournalistik, har med sine bøger fra 2001 og 2002 både en praktisk og en teoretisk indføring i journalistik på nettet. Udover de genrespecifikke tekster, vil nærværende projekt benytte sig af værker indenfor den mere generelle medieteori og mediehistorie. 5 2 Søllinge & Thomsen (1998); 9 3 Petersen (2003); Dahl (2004), Bolter (1999), Bruhn Jensen ( )

3 Empiri og metode Empirien findes på to forskellige måder. Den første er en undersøgelse af de tilgængelige internetarkiver, såvel avisernes egne som andre offentlige eller private arkiv. Den anden måde inkluderer interviews med udgivere og analyser af supplerende materiale, i den grad det er muligt at fremskaffe. Begge måder har potentielle vanskeligheder. Arkivering af internetaviser og websites generelt er en central problematik i forhold til at beskrive internetavisernes historie. Netarkivet.dk er et projekt, der planlægger at bevare Danmarks digitale kulturarv på Internettet, så den kan gives videre til kommende generationer. 6 Mens den enkelte avis i hovedtræk arkiverer på artikelniveau, ønsker netarkivet.dk at bevare internetavisen/websitet som helhed, med navigation, bannere, interne og eksterne links og øvrigt indhold. Det medfører en række udfordringer i forhold til den tekniske arkivering, kontrol af arkivets gyldighed, fremvisning og persondatabeskyttelse. Et konkret problem for nærværende projekt kan være manglende kildemateriale grundet den manglende pligtaflevering frem til den 1. juli En stor del af det empiriske arbejde bliver at opsøge de danske dagblade, og eventuelt andre udgivere der efter afgrænsningen falder ind under fænomenet internetaviser. Interviews med udgivere af de tidlige internetaviser og studier af originalmateriale vil, i den grad det er tilgængelig, belyse genrens formsprog som separat medie og dets relationer til de trykte aviser. Der tænkes et kort, generelt besøg til alle udgivere af danske internetaviser, og senere en mere dybdegående analyse af et repræsentativt udvalg. Metodisk vil alle interviews tage udgangspunkt i Kvales kvalitative forskningsinterview. 7 Til det praktiske arbejde med indsamling af empiri og udarbejdelse af en registrant over danske internetaviser vil der involveres studentermedhjælpere. Projektets bidrag Projektets forventede resultater omhandler såvel historiske, som teoretiske og statistiske aspekter. En afgrænsning af fænomenet internetavis Teoretisering af internetavisen som medie Danske internetavisers historie og fremvækst Internetavisernes historie vil kunne fungere som et bidrag til opdateringen af De danske avisers historie af Søllinge & Thomsen En oversigt over danske internetaviser Register over tidligere og nuværende internetaviser 6 7 Kvale (1997)

4 Tidsplan E 05 Udarbejde detaljeret ph.d.-plan Litteratursøgning og -læsning Generel og specifik medieteori F 06 Besøg: Danske avishus Indsamling og organisering af empiri E 06 Undervisning/formidling Dybdegående interviews af udvalgte avishus Offentliggøre database (register) over danske netaviser F 07 Udlandsophold Universitet i Oslo, institutt for medier og kommunikasjon, G. Liestøl E 07 Analyse af teori og empiri F 08 Færdiggørelse af afhandling Forudsætninger En tidsramme på 3 år er realistisk for at gennemføre projektet. En sammensat og tværfaglig uddannelse med sprog, logik, kommunikation og datalogi giver mig redskaber til dataindsamling, analysearbejde, perspektivering og formidling, som også blev anvendt i mit speciale om retorik i hypertekst. Jeg har samtidig en teknisk kunnen som bidrager til en forståelse af de tekniske forudsætninger for internetavisernes fremvækst, Den første del af stipendiatet vil jeg bruge til at fordybe mig i medieteori og -historie, som er min svage side i forhold til projektets emne. Indenfor internetteori og de tekniske aspekter med at udarbejde en oversigt over internetaviser, er min baggrund som cand.it og systemudvikler et godt fundament. Anslag: 11995

5 Litteraturliste Bolter, Jay David; Grusin, Richard (1999): Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, 295 p. Brügger, Niels; Kolstrup, Søren (ed.) (2002): Media History. Theories, Methods, Analysis, Aarhus University Press, Århus 2002, 196 p. Brügger, Niels (2003): Theories of Media and Communication. Histories and Relevance, Århus 2003, 22 p. Dahl, Hans Frederik (2004): Mediehistorie. Historisk metode i mediefaget, N. W. Damm & Søn, Oslo 2004, 144 p. Engebretsen, Martin (2001): Nyheten som hypertekst. Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi, IJ-forlaget, Kr.sand 2001, 351 p. Engebretsen, Martin (2002): Å skrive for skjermen. En innføring i nettjournalistikk, IJ-forlaget, Kr.sand 2002, 118 p. Finnemann, Niels Ole (2005): Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Samfundslitteratur, Frederiksberg 2005, 335 p. Finnemann, Niels Ole (2001): The Internet. A New Communicational Infrastructure, Centre for Internet Research, Århus 2001, 47 p. Hjarvard, Stig (1995): Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati, Statsministeriets Medieudvalg Jensen, Klaus Bruhn (ed.)( ): Dansk mediehistorie 1-3, Samlerens Forlag, København Jensen, Klaus Bruhn (ed.)(2002): A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies, Routledge, London 2002, Jensen, Klaus Bruhn (ed.)(2003): Dansk mediehistorie 4, , Samfundslitteratur, København 2003, 245 p. Kvale, Steinar (1997): Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, København Petersen, Anja Bechmann (2003): Internettet og Mediebegrebet. Internettet i et mediegenealogisk og medietypologisk perspektiv. Prisopgave, Aarhus Universitet, Århus Rada, Holger (1999): Von der Druckerpresse zum Web-Server, Wissenschaftlichen Verlag Berlin Schwebs, Ture; Otnes, Hildegunn (2001): tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2001, 311 p. Søllinge, Jette D.; Thomsen, Niels (1988): De danske aviser bind. Dagspressens Fond, Odense, Wadbring, Ingela; Weibull, Lennart (red) (2000): Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborg: JMG, 2000.

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

Forebyggelse gennem medier

Forebyggelse gennem medier Forebyggelse gennem medier eller om julen stadig er der, når lyset er pustet ud Når julen står for døren, rykker brandvæsnet ud. Det gør de i modsætning til andre julevæsner selvfølgelig hele året, men

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Forskningskommunikation på nettet

Forskningskommunikation på nettet Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet Informations- og Medievidenskab Forskningskommunikation på nettet En undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskningskommunikation på nettet

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

RADIKALISERING AF KAMPZONEN

RADIKALISERING AF KAMPZONEN RADIKALISERING AF KAMPZONEN En analyse af netjournalistisk praksis og selvforståelse i spændingsfeltet mellem idealer og publikum Ph.d. afhandling udarbejdet af Jannie Møller Hartley Vejleder: Ida Willig

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport

Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport Blandetfamilie.dk Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport Specialeafhandling, Roskilde Universitet Februar 2013 Institut for Kommunikation, Virksomhed

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET

NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET - en undersøgelse af brugernes oplevelse Af Mathilde Rosendahl Philipsen og Sofie Marie Linde NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET - en undersøgelse af brugernes oplevelse

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Web-tv i virkeligheden

Web-tv i virkeligheden Web-tv i virkeligheden Web-tv i virkeligheden er dobbelttydigt og er et udtryk for den dobbeltposition, som projektet har taget: 1) Hvad er det egentlig, at vi snakker om, når vi siger web-tv? 2) hvordan

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer

Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer Bacheloropgave i informationsvidenskab og kulturformidling. Tidl. Biblioteks- og informationsvidenskab: Analyse af det sociale medie Facebook på udkig efter identitet og relationer It feels so good to

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere