ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl i Bramsnæsvighallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen"

Transkript

1 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Vejledende aktivitetsplan for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til godkendelse 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen På valg er: 3 medlemmer: Bjørn Nielsen (Lejre Forsyning) Per Frandsen (Hvalsø) Per Madsen (Ryegaard) 2 suppleanter: Preben Andersen (Ejby Strand Østre) Jan Nielsen (Gershøj Strand) 8. Valg af revisor og suppleant 1 revisor: Finn Kristensen (Lyndby) 1 suppleant: Lis Jeppesen (Brusagergårds) modtager ikke genvalg 9. Eventuelt. Bestyrelsen

2 Vandrådet i Lejre Årsrapport regnskabsår

3 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 BERETNING... 4 Formål ( 2)... 4 Beretning om det forløbne år... 4 PÅTEGNINGER... 7 Bestyrelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 7 REGNSKAB & BUDGET... 8 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december MEDLEMSUDVIKLING... 9 Kontingent og indmeldelsesgebyr FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN

4 Virksomhedsoplysninger Stentoften 3, Osted 4320 Lejre Hjemmeside: Stiftet: 10. november 2010 Regnskabsår: 1. januar 31. december Generalforsamling: April Bestyrelsen Niels Grann (Formand) Per Madsen (Kasserer) Bjørn Nielsen (Sekretær) Karsten Agersted Leif Baandrup Per Frandsen Thomas Munk Nielsen Osted Vandværk Ryegaard Vandværk Lejre Forsyning Kattinge Vandværk Gevninge Vandværk Hvalsø Vandværk Lille Karleby Vandværk Jan Nielsen (Suppleant) Preben Andersen (Suppleant) Gershøj Vandværk Gershøj Strand Vandværk Generalforsamlingsvalgte revisor Finn Kristensen Lyndby Strand Vandværk Lis Jeppesen (Suppleant) Brusagergårds Vandværk - 3 -

5 Beretning Formål ( 2) Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle vandværker i Lejre Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som f.eks.: Koordinationsforum Indsatsplaner Vandforsyningsplaner Kildepladsbeskyttelse Vandindvinding Vandforsyning i det åbne land Regulativer Beredskabsplaner Andre fælles opgaver (f.eks. vandanalyser, indkøb af vandmålere etc.) Vandrådet kan derudover formidle information mellem vandværkerne i spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv. Vandrådet kan ikke indgå juridiske og/eller økonomiske bindende aftaler for de enkelte vandværker. Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum i Kommunen. Beretning om det forløbne år Medlemmer Vandrådet havde ved årets udgang 37 medlemmer. Bestyrelsesmøder Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøde i Bestyrelsen forventer at holde 4-6 møder årligt. Arrangementer/Temaaftener Siden sidste repræsentantskabsmøde har der været 5 arrangementer/temaaftner. Den 17. april 2012 var der temaaften om fælles regulativ og beredskabsplan. 21 Vandværker/38 personer deltog. Et udkast til et fællesregulativ blev præsenteret med efterfølgende debat. Ligeledes blev et udkast til en fælles beredskabsplan præsenteret med efterfølgende debat. Den 20. juni 2012 var der rundvisning på 3 vandværker Hornsherredværket, Ejby Strand Østre Vandværk og Ryegaard Vandværk. 13 Vandværker/29 personer deltog i rundvisningen. Den 30. oktober 2012 var der ekstraordinært repræsentantskabsmøde og temaaften om iltnings- og filtrerings-processen. 20 vandværker/36 personer deltog. Det blev besluttet, at Vandrådet ændrede navn fra Vandrådet i Lejre Kommune til. Jens Kristensen fra Vand og Teknik gennemgik iltningsprocessen, både ved brug af iltningstårne med reaktionsbassiner og ved iltning i trykfiltre. Mulighederne for at energioptimere iltningsprocesserne blev gennemgået

6 Forhold vedrørende vedligehold og drift, fordele og ulemper blev gennemgået både for åbne og lukkede filtre. Endeligt oplæg til skabelon til regulativ blev gennemgået og godkendt, og efterfølgende lagt på Vandrådets hjemmeside. Ligeledes blev oplægget til en fælles beredskabsplan gennemgået og godkendt, og blev efterfølgende sendt til medlemmerne og lagt på Vandrådets hjemmeside. Den 6. december 2012 var der temaaften om tilbagestrømssikring og lækagesøgning. 15 vandværker/31 personer deltog i temaaftenen. Leon Buhl fra Teknologisk Institut fortalte om tilbagestrømsikring. Leon kom bl.a. ind på: lovgivningen hvordan tilbagestrømning kan opstå hvordan DS/EN 1717 skal forstås forureningskategorier i henhold til DS/EN 1717 typer af tilbagestrømningssikringer m.m. Westy fra Leif Koch fortalte om lækagesøgning. Westy kom ind på metoder til grovlokalisering af lækager, instrumenter og lækageloggere. Der blev også fortalt om, hvor effektive/sikre de enkelte metoder er. Forudsætninger for at kunne foretage en vellykket lækagesøgning blev gennemgået. Der blev givet eksempler på prisen for lækagesøgning. Bestyrelsen i Vandrådet fortalte, at vandplanerne var kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, da høringsfristen på otte dage havde været for kort. Den 7. februar 2013 var der temaaften om en række administrative emner, så som tvangsauktioner, dødsboer, lukkeproblematikker ved manglende betaling, skattepligt i forbindelse med honorering af bestyrelsen m.v. 20 vandværker/40 personer deltog. Bestyrelsen gav status på vandforsyningsplanen, og fortale om ændringerne i forhold til første version. Bestyrelsen fortalte også om en ny bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg som var i høring. Ifølge bekendtgørelsen skal driftspersonale/vandværkspassere på kursus i hygiejne og drift af vandværker. Vandrådets Normalregulativ På temaaftenen den 30. oktober 2012, blev s Normalregulativ godkendt. Der er taget udgangspunkt i FVD s forslag til et regulativ, men der er foretaget et mindre antal ændringer/præciseringer: Afsnit 5.6: Nyt afsnit Afsnit 7.1: Tilføjet sløjfning og udskiftning. Afsnit 8.1.1: Udvidet afsnittet. Afsnit 13.1: Udvidet afsnittet. Ændringerne er gennemgået og godkendt af FVD. Lejre Kommune har oplyst, at såfremt det er mindre ændringer/præciseringer i forhold til normalregulativet, så vil Lejre Kommune kunne godkende Vandrådets regulativ Regulativet findes på vandrådets hjemmeside under punktet Medlemmer. Beredskabsplan På temaaftenen den 30. oktober 2012, blev en fælles beredskabsplan også godkendt

7 Hvert år i november til januar revideres beredskabsplanens afsnit 1 til 6, første gang i november I februar udsendes den opdaterede beredskabsplan til medlemmerne af Vandrådet, hvor vandværkerne så selv skal opdatere afsnit 7. Vandværkerne opfordres til ikke selv at rette i afsnittene 1 til 6, men i stedet sende ændringsforslag til Vandrådet. Beredskabsplanen findes på vandrådets hjemmeside under punktet Medlemmer. Vandforsyningsplan Der har i løbet af 2011 og 2012 været afholdt 5 møder mellem Vandrådet og Lejre Kommune. Hovedindholdet på møderne har været: Forbindelsesledninger mellem alle vandværkerne fjernes som et krav. Øget fokus på beredskabsplan. Definition af det naturlige forsyningsområde. Det skal tydligt fremgå af planen, hvor der er lovhjemmel til at stille krav. Det er bestyrelsens opfattelse, at Lejre Kommune var meget modtagelig for vores høringssvar og synspunkter. Møderne har foregået i en god og konstruktiv tone. Fremtid Bestyrelsens forslag til en aktivitetsplan for 2013 er bl.a. temaaftner om emnerne: energi optimering bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg administrative emner, så som bestyrelsesarbejde en række tekniske emner, så som pumper og SRO samt åbent hus på flere vandværker. Den 18. april Niels Grann formand - 6 -

8 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Vi har behandlet årsregnskabet for 2012 for Vandrådet i Lejre. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er således vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling og årets resultat. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lejre, den 21. marts Bestyrelsen Niels Grann Per Madsen Bjørn Nielsen Karsten Agersted Leif Baandrup Per Frandsen Thomas Munk Nielsen Revisionspåtegning Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har behandlet årsregnskabet for 2012, og det er således vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling og årets resultat. Konklusion Som generalforsamlingsvalgte revisor har jeg gennemgået årsregnskabet for 2012 og har fundet det i overensstemmelse med bogføring og bilag. Beholdninger er konstateret til stede. Lyndby, den 9. januar 2013 Finn Kristensen - 7 -

9 Regnskab & Budget Resultatopgørelse 2012 Budget Regnskab Budget Regnskab INDTÆGTER: Kontingent Indmeldelsesgebyr Andre indtægter Renteindtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Arrangementer Aktiviteter Honorar Repræsentantskabsmøde Møder Kontorartikler Hjemmeside Gaver Gebyrer UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Balance pr. 31. december AKTIVER: Kasse 0 0 Bank Tilgodehavende 0 0 AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital, primo Årets resultat EGENKAPITAL, ULTIMO Skyldige omkostninger 0 0 PASSIVER I ALT

10 Medlemsudvikling Type I Lejre Kommune Offentligt alment Privat alment (>10) Privat ikke alment (3-9) Privat almen distribution I alt Kontingent og indmeldelsesgebyr 2012 Størrelse Udpumpningsmængde Indmeldelse Kontingent Lille m Mellem m Stort Forslag til aktivitetsplan 2013 Afklaring af, om der er grundlag for administrative og/eller tekniske samarbejder Tema-aftner, f.eks. Energioptimering Åbent hus arrangementer med besøg på 3 vandværker Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg Hygiejne Drift af vandværk Tilstandsrapport Ledelsessystem Administrative emner Bestyrelsesarbejde Håndbog 1 (Ansvar og pligter) Skabelon til takstblad 25 meter zonen Tekniske emner Råvands- og rentvandspumper SRO - 9 -

I/S Ryomgård Vandværk

I/S Ryomgård Vandværk I/S Ryomgård Vandværk cvr.nr. 23 47 82 18 8550 Ryomgård Årsrapport for 2006 Indhold side Bestyrelsens beretning... 2 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej Vejlauget Frederiksvej - www.vejlauget.dk Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts 2015. Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Almene vandværker i Skanderborg Kommune

Almene vandværker i Skanderborg Kommune Referat repræsentantskabsmøde Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 (kl. 19-22.00), Vandhuset. Mødedeltagere: Bestyrelsen og 57 medlemmer fra 27 ud af samlet 50 vandværker. Kopi af mødereferat: De almene

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere