Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter Ansøgning om øgede driftsmidler til Vesthimmerlands Museum Hvalpsund Borgerforening - ansøgning om støtte til Legeplads Økonomi - Strandby Hallen De Lokalhistoriske Arkiver - ansøgning om tilskud til arkivsystem Arkibas Lokalhistorisk årsskrift Vedtægtsændring Gedsted Hallen Forslag til tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde - lokaletilskud Landdistriktspolitik Nyt notat om køreplan for udvikling af turistpolitik Til orientering - økonomirapport for forskellige kulturelle aktviteter Lukket - Status på regnskab 18 2

3 Medlemmer Torben Myrup Ernst Pinstrup Sørensen Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 Sagsnr.: 08/11581 Bilag: 36818/08Åben Genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget april /08Åben Dagsordens pkt. til KF - Budgetopfølgning xls De enkelte fagudvalg udarbejdede pr. 31. marts 2008 et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for Disse tal blev præsenteret for Økonomiudvalget den 21. maj Da der imidlertid kunne rejses tvivl om det samlede skøn for hele kommunen, besluttede Økonomiudvalget, at der skulle foretages en fornyet gennemgang, hvor der blev taget udgangspunkt i forbruget pr. 30. april Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de enkelte udvalg skulle fremkomme med en oversigt over mulige budgetalternativer, der kunne bringe det samlede forventede regnskabsskøn i overensstemmelse med det godkendte budget. Administrationen har nu afsluttet gennemgangen af budgettet pr. 30. april 2008 og fremsender en oversigt over de respektive politiske områder. Resultatet viser en forventet samlet overskridelse af det koordinerede driftsbudget for 2008 på 16,481 mill. kr. Driftsudgifter Udvalg Afvigelser i millioner kr. Økonomiudvalget - 6,669 Socialudvalget 13,353 Sundhedsudvalget 12,621 Beskæftigelsesudvalget 0,869 Børne- og Skoleudvalget - 3,085 Kultur- og Fritidsudvalget 0,262 Teknisk Udvalg - 0,500 Plan- og Miljøudvalget - 0,370 I alt 16,481 + = merudgift - = mindreudgift Prioriterede forslag, der skal bidrage til den samlede budgetgenopretningsplan for 2008, skal efter Økonomiudvalgets behandling sendes til høring i MED-organisationen m.fl. Administrationens indstilling 4 Økonomiudvalget underrettes om forventet afvigelse på Kultur- & Fritidsudvalgets

5 område på kr. Kultur- & Fritidsudvalget fremlægger prioriterede forslag til genopretning af budgettet på eget område. Indstillingen godkendt. 5

6 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter Sagsnr.: 08/11555 Bilag: 36758/08Åben Tildeling fra pulje til medfinansiering af EU-projekter - Maritimt Oplevelsescenter Tidligere Løgstør Kommune har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til medfinansiering af EU-projektet Maritimt Oplevelsescenter, og blev tildelt kr efter 19 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Økonomi Der ansøges om anlægsbevilling og overførsel af rådighedsbeløb på kr til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter med finansiering af det bevilgede statstilskud på kr at ansøgning om anlægsbevilling og overførsel af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Indstillingen godkendt. 6

7 003. Ansøgning om øgede driftsmidler til Vesthimmerlands Museum Sagsnr.: 08/11537 Bilag: 36657/08Åben Vesthimmerlands Museum - ansøgning om større årligt driftstilskud Vesthimmerlands Museum ansøger om øgede driftsmidler. Museet blev statsanerkendt i 1936 og fik i 1999 tillagt det arkæologiske ansvar for Aars, Løgstør og Farsø Kommuner. Ved Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering i 2007, modtaget i 2008, blev der peget på en række mangler og problemfelter, som museet skal gøre noget ved. Et væsentligt punkt er påbudet om en markant forbedring af vilkårene på nyere tids området, hvor indsamling, undersøgelser og indberetninger skal have langt højere prioritet i det daglige arbejde end hidtil, hvis museet skal leve op til kravene for en statsanerkendelse for nyere tid. Der ansøges om kr til forhøjet tilskud. Museet vil bruge det forøgede driftstilskud til ansættelse af en historiker med indsamling, undersøgelser og arkivarbejde som primære arbejdsområder, samt ansættelse af praktisk personale til vedligeholdelse og sekretærfunktioner. Endelig ønsker museet at prioritere det formidlingsfaglige med ansættelse af formidlingsuddannet medarbejder til udvikling og varetagelse af skoletjenesten og anden børneformidling. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi kr. - at ansøgningen indgår i budgetdrøftelserne for Indstillingen godkendt. 7

8 004. Hvalpsund Borgerforening - ansøgning om støtte til Legeplads. Sagsnr.: 08/11422 Bilag: 36274/08Åben Hvalpsund Borgerforening - ansøgning om støtte til legeplads på havnen Borgerforeningen i Hvalpsund ansøger om støtte til etablering af legeplads på havnearealet i Hvalpsund. Arealet er kommunens. Legepladsen etableres, hvor der tidligere har været en legeplads. Borgerforeningen har revet den gamle legeplads ned, da den ikke opfyldte de krav, der stilles i dansk standard for sikkerhed på en legeplads. Redskaber og faldunderlag på den nye legeplads er købt og opstillet således, at sikkerhedskravene opfyldes. Teknisk Forvaltning har ydet vejledning og rådgivning til, at legepladsen opfylder de sikkerhedskrav, der stilles. Legepladsens brugere er dels lokale børn og dels turister i Hvalpsund. Legepladsen vil være et aktiv for Hvalpsund. Lovgrundlag Intet Økonomi Etableringen af legepladsen er kr Der anmodes om støtte på kr Den øvrige del af finansieringen findes via byens borgere, forretninger og foreninger. - at ansøgningen ikke imødekommes Indstillingen godkendt. 8

9 005. Økonomi - Strandby Hallen Sagsnr.: 08/11290 Bilag: 35841/08Åben Strandbyhallen - likviditetsopgørelse pr /08Åben Strandbyhallen - udkast till årsrapport for 2007 Strandby Hallen har fremsendt årsrapport for år Regnskabet udviser et underskud på kr ,-, som hovedsaglig skyldes manglende lejeindtægter fra Farsø Efterskole og Jysk. Der har desuden været øget udgifter til energi og til rengøring, ligesom der har været udgifter til vedligeholdelse samt til reparation efter indbrud. Likviditetsopgørelsen viser, at hallen vil have svært ved at betale den kommende terminsudgift pr. 30. juni. Bestyrelsen for hallen påpeger derfor, at der skal ske noget radikalt med hallens indtægter/tilskud, og at hallens ejerforhold evt. vurderes. - at sagen drøftes Tilskud for resten af året udbetales. Administrationen tager initiativ til møde i lokalsamfundet og med Børne- og Skoleforvaltningen. 9

10 006. De Lokalhistoriske Arkiver - ansøgning om tilskud til arkivsystem Arkibas Sagsnr.: 08/11527 Bilag: 36619/08Åben De Lokalhistoriske Arkiver - ansøgning om tilskud til ARKIBAS arkivsystemet Arkivering af de vesthimmerlandske arkivalier i de lokalhistoriske arkiver sker på forskellig vis. Et effektivt arkiveringssystem er påkrævet, og det vil være en åbenbar fordel, at arkiverne anvender det samme system. Et meget stort antal arkiver i Danmark anvender Arkibas. I Vesthimmerland, anvendes systemet af arkiverne Løgstør og Aars, men andre af de vesthimmerlandske arkiver ønsker at overgå til Arkibas. I øjeblikket er det muligt at tegne en kommunelicens på fordelagtige vilkår, hvis mindst et arkiv i kommunen anvender systemet. Arkiverne i Vesthimmerland ønsker denne kommunelicens således, at de arkiver, der er klar til at overgå til Arkibas, vil kunne det. Den nyeste version af Arkibas er netbaseret, derfor vil alle der har adgang til nettet kunne søge oplysninger i de tilsluttede arkiver. Økonomi Indtil 15. juni koster en kommunelicens ekskl. moms. Kommunelicensen giver de arkiver, der ønsker at overgå til Arkibas denne mulighed. Uden en kommunelicens vil prisen for et enkelt arkivs anvendelse af Arkibas være kr årligt. Der er ti arkiver i Vesthimmerland. At Vesthimmerlands Kommune i 2008 og fremover tegner en kommunelicens. At finansieringen findes under kulturel virksomhed. Indstillingen godkendt. 10

11 007. Lokalhistorisk årsskrift Sagsnr.: 07/22260 Bilag: 36637/08Åben De Lokalhistoriske Arkiver - ansøgning om tilskud til trykning af årsskrift 2008 Arkiverne anmoder om dækning af udgifter til trykning af et årsskrift for 2007 dækkende hele Vesthimmerlands Kommune. Det ønskede tilskud er beregnet til kr ekskl. moms for et oplag på Tilskuddet ønskes fremover til udsendelse af lokalhistoriske årsskrifter. De lokalhistoriske arkiver ønsker at tildele foreningernes støttemedlemmer et gratis eksemplar samt at give kommunen et antal gratis eksemplarer. Det resterende antal skrifter ønskes solgt til andre interesserede, og en evt. indtægt vil indgå i fremtidig produktion. Arkiverne ønsker ansøgningen gældende fremover. Økonomi: Betaling af udgifter til trykning af årsskrift på kr At Kultur - & Fritidsudvalget yder et tilskud på kr og samtidig anbefaler arkiverne at søge støtte til udgivelsen hos lokale sponsorer. - At tilskuddet tages fra kontoen til kulturel virksomhed. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt med bemærkning om, at tilskud ydes fremover. Supplerende sagsfremstilling De Lokalhistoriske arkiver udgav i 2007 et fælles årsskrift. Arkiverne ønsker at lade udgivelsen være en tilbagevendende begivenhed. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2007 at yde et kommunalt tilskud på kr Der forventes en stigning i udgifterne til udgivelsen, da det er nødvendigt at ændre i skriftets layout. Skriftet i 2007 blev uddelt til medlemmer af de Lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland, til Vesthimmerlands Museumsforening, til forvaltningen og til Landsbiblioteket i Aalborg. Arkiverne påtænker et antal eksemplarer som i

12 Økonomi Arkiverne budgetterer med en udgift på kr til trykning af årsskriftet. Arkiverne forventer selv at sætte materialet op. Der anmodes om et tilskud på kr fra Vesthimmerlands Kommune. Det tidligere bevilgede beløb er på kr Den øvrige del af omkostningerne forventes finansieret af sponsorer. At ansøgningen imødekommes og finansieres via kulturel virksomhed. 12

13 Indstillingen godkendt. 13

14 008. Vedtægtsændring Gedsted Hallen Sagsnr.: 08/10522 Bilag: 32994/08Åben Gedstedhallen - gl. vedtægt af side /08Åben Gedstedhallen - gl. vedtægt af side /08Åben Gedstedhallen - ny vedtægt af side /08Åben Gedstedhallen - ny vedtægt af side 2 Den selvejende institution Gedsted Hallen og Gedsted Anlæg har fremsendt ændrede vedtægter. Ændringerne er foretaget i 2 omkring motionscenter, samt i 5 og 8 hvor Gedsted og omegns beboerforening indgår i repræsentantskabet og i bestyrelsen. - at vedtægterne godkendes. Indstillingen godkendt. 14

15 009. Forslag til tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde - lokaletilskud Sagsnr.: 08/5877 Bilag: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15/ pkt. 9 blev forslag til regelsæt om tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde gennemgået og tilrettet. På folkeoplysningsudvalgets møde den 22. maj 2007 blev besluttet at der udarbejdes en skabelon for ansøgning til ekstraordinær vedligehold. Denne skabelon kan f. eks. omhandle principper for behandling af ansøgninger og for ydelse af tilskud samt en afgrænsning af almindelig- og ekstraordinær vedligeholdelse. Arbejdet med udformningen af skabelonen er først udarbejdet efter mødet den 15/ Det forslag til skabelon som nu er udarbejdet har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 20/ Folkeoplysningsudvalget forslår nedennævnte indarbejdet i regelsættet pkt. 7 vedr. lokaletilskud. 1. Almindelig vedligeholdelse Der ydes tilskud til udgifter til almindelig vedligeholdelse af egne lokaler. Fornyelser og forbedringer af lokaler betragtes ikke som almindelig vedligeholdelse men som ekstraordinær vedligeholdelse hvortil der forud søges om tilskud. Det bliver f. eks. til ekstraordinær vedligeholdelse når gulvbelægning udskiftes, døre, tag og vinduer udskiftes, fyr udskiftes, vægge flyttes eller der laves ny- eller ekstraisolering. 2. Ekstraordinær vedligeholdelse. Der kan ydes tilskud til udgifter til fornyelser og forbedringer af lokaler. Heri indgår også om- og nybyggeri samt udvidelse af lokalerne. Ansøgninger hvoraf det kan godtgøres at fornyelsen vil være billigere end reparation, samt ansøgninger som vil reducere efterfølgende års driftsudgifter kan medtages. Tilskud ydes efter forudgående ansøgning som indsendes til folkeoplysningsudvalget senest 15. januar i tilskudsåret. Idet ansøgninger skal imødekommes indenfor kommunens årsbudget, gives den endelige bevilling af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen vedlægges en beskrivelse af projektets art, placering og specificeret overslag, herunder udgifter til materialer og arbejdsløn samt en finansieringsplan. En gratis arbejdsydelse ved arbejdets udførelse kan indgå som en del af finansieringen. Hvis der er indhentet tilbud fra leverandør vedlægges dette. Såfremt de totale udgifter overstiger kr inkl. moms skal der indhentes tilbud fra leverandør. Ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse kan imødekommes med en anden tilskudsprocent end den gældende for almindelig vedligeholdelse. Ved større projekter kan tilskud udgøre max. 1/3 af etableringsudgifterne, såfremt min. 15

16 1/3 skaffes som egenkapital. Resten kan finansieres ved prioritetslån. En gratis arbejdsydelse ved arbejdets udførelse kan også indgå, hvorimod det ikke er tilstrækkeligt, at tilskuddet er fremskaffet ved optagelse af prioritetslån. Hvis foreningen har et betydeligt antal medlemmer over 25 år kan det have indflydelse på tilskuddets størrelse. Kommunens tekniske forvaltning kan medvirke ved folkeoplysningsudvalgets prioritering og vurdering af ansøgninger. Senest 3 måneder efter arbejdets afslutning skal der indsendes særskilt regnskab over afholdte udgifter og den endelige finansiering. - at ovennævnte indgår i tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Indstillingen godkendt. 16

17 010. Landdistriktspolitik Sagsnr.: 07/20625 Bilag: Forvaltningen anmoder om, at deadline for udarbejdelse af Landdistriktspolitikken ændres fra 1.juli 2008 og til første kvartal af Udsættelsen er begrundet i, at ansættelsen af landdistriktsinnovatoren først sker medio juni. Ansættelsen har afventet en behandling af en ansøgning om et EU tilskud til projektet. Ansøgningen er behandlet af Den lokale Aktionsgruppe på deres første møde efter, at deres strategiplan var godkendt. Der er udarbejdet en overordnet plan for arbejdet med Landdistriktspolitikken. Processen er igangsat med en spørgeskemaundersøgelse. Processen anses for at være meget værdifuld, og der arbejdes med at engagere lokalområderne optimalt. Lovgrundlag Intet Sagen afgøres i Kultur- & Fritidsudvalget Økonomi Intet - at deadline for landdistriktspolitikken er første kvartal af Indstillingen godkendt. 17

18 011. Nyt notat om køreplan for udvikling af turistpolitik Sagsnr.: 08/3670 Bilag: 36262/08Åben Turistpolitik og nyt turistforum - revideret internt notat om køreplan for turistpolitik 36258/08Åben Turistpolitik og nyt turistforum - VisitVesthimmerlands Guide /08Åben Turismefremmesystemet - organisering og kommunale bidrag Turistkontoret fremsender nyt revideret notat om køreplan for udvikling af turistpolitik. Notatet indeholder desuden kommissorium for Turistforum, sammensætning og målsætning samt navne på de valgte medlemmer af Turistforum. Tidsplanen er blevet revideret, således at behandling af Økonomiudvalget og Byrådet finder sted i 1. kvartal 2009 i stedet for december Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi Ingen - at kommissorium, sammensætning og målsætning samt tidsplan godkendes. Indstillingen godkendt. 18

19 012. Til orientering - økonomirapport for forskellige kulturelle aktviteter Sagsnr.: 08/5870 Bilag: 36651/08Åben Økonomirapport pr. 4/6-08 Oversigt over kontoen for forskellige kulturelle aktiviteter pr Taget til efterretning. 19

20 013. Lukket - Status på regnskab Sagsnr.: 07/3971 Bilag: Underskrifter Torben Myrup Ernst Pinstrup Sørensen Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing 20

21 Asger Andersen Lise Harbo 21

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere