CVR-nr Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013"

Transkript

1 CVR-nr Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport... 6 Formalia...6 Ledelsesrepræsentanter...6 Medarbejderrepræsentanter...6 Børnerepræsentanter...6 Pårørenderepræsentanter...6 Indledning...6 Program...6 Konklusion...7 Tilbuddets udviklingsområder...7 Godkendelsen...7 Målgruppe...7 Pædagogisk tilgang...7 Medarbejdersammensætning...7 Tilbudsportalen...8 Opfølgning fra tidligere tilsyn...8 Dokumentation...8 Handleplan...8 Magtanvendelse...8 Andet af 8

3 Indledning Forpligtelsen til at føre tilsyn med de sociale tilbud, som drives af kommunen eller som er beliggende i kommunen findes dels i Servicelovens 148 a og Retssikkerhedslovens 15 og 16. Driftsorienterede tilsyn må ikke forveksles med det personrelaterede tilsyn, som er en myndighedsopgave i forhold til det individuelle barn. Ringsted Kommune har samarbejdet med Bunk & Elkjær om det driftsorienterede tilsyn med de tilbud til børn og unge, som kommunen har ansvar for at føre tilsyn med, siden I forlængelse af tidligere aftaler og samarbejde, ønsker kommunen at fortsætte samarbejdet i 2013, og nærværende koncept konkretiserer de aftaler, som er indgået i den forbindelse, og danner rammen om tilsynets gennemførelse i løbet af kontraktperioden. Ringsted Kommune ønsker et uvildigt tilsyn som supplement til det interne tilsyn, og lægger vægt på, at det uvildige tilsyn har fokus på faglighed og brugerrelaterede forhold. Indholdet i tilsynet samt dets gennemførelse er aftalt i et samarbejde. I 2013 gennemføres tilsynet som en opfølgning på tidligere tilsynsbesøg, og der ligges vægt på at kvalitetssikre fremhævede udviklingsområder fra tidligere og følge op på implementeringen heraf. Endvidere vægtes kontrolelementer, således at tilbuddene geares til tilsynsreformen, der træder i kraft i Følgende tilbud er omfattet af det driftsorienterede tilsyn: Opholdsstedet Grønnebo Aflastningstilbuddet Bavnehøj Døgntilbuddet Nebs Møllegård Skole- og Familiehuset Østre Parkvej Skolen Væverhuset Søgården Sct. Bendt Børnehave I henhold til Barnets Reform gennemføres tilsynet med Grønnebo og Bavnehøj uanmeldt. Nebs Møllegård skal modtage et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, mens de øvrige tilbud skal modtage et anmeldt tilsyn om året. Øvrige tilsyn varetages af tilsynsmyndigheden særskilt. Anmeldte tilsyn Tilsynet varsles og aftales med ledelsen minimum fire uger før sin gennemførelse. Det vægtes at både børn, medarbejdere, pårørende samt ledelsen tilbydes mulighed for at deltage i tilsynet. Det er ledelsens forpligtelse at invitere til deltagelse og tilrettelægge dagen, så dette kan lade sig gøre. Forinden tilsynet fremsendes følgende til tilsynets forberedelse: En opgørelse over antallet af indskrevne børn fordelt på afdelinger eller huse. En opgørelse over indeværende års indberetning om magtanvendelse. 3 af 8

4 Kopi af Tilbudsportalen for de tilbud omfattet af denne. Sygefraværsstatistik for medarbejderne. Materialet fremsendes i to eksemplarer til Bunk & Elkjær, Liseborg Toft 54, 8800 Viborg senest to uger før tilsynsdagen. Foruden det fremsendte materiale forbereder konsulenterne sig også på baggrund af det materiale, som er fremsendt tidligere og med udgangspunkt i de seneste års tilsynsrapporter. Tilsynsbesøget gennemføres på tre timer, dog fire timer på Nebs Møllegård, og fordeles i særskilte dialoger med ledelsen, medarbejderne og børnene samt eventuelt pårørende, der ønsker at deltage i dialogen med tilsynet. Endvidere indlægges tid til rundvisning efter tilsynets ønske og besigtigelse af eventuelle forhold, som måtte fremkomme i løbet af dialogen med deltagerne. Tilsynet er fleksibel i forhold til den aktuelle situation på stedet, men vægter at gennemføre tilsynsbesøget uanset pludselige opståede forhold, som ikke har kunnet forudsiges. Uanmeldte tilsyn Tilsynet varsles ikke overfor tilbuddene inden besøget. Ved ankomsten orienteres ledelsen om tilsynets tilstedeværelse, og tilsynet planlægges på stedet med de tilstedeværende. Tilsynet er fleksibel overfor situationen på stedet, og er omstillingsparat i forhold til, hvordan tilsynet kan gennemføres. Uanset situationen vægter tilsynet at tale med børnene og medarbejderne på stedet, observere situationen på stedet og eventuel indgå i forskellige sammenhænge og aktiviteter i løbet af tilsynets gennemførelse. Et uanmeldt tilsyn gennemføres på tre timer. På Nebs Møllegård gennemføres det uanmeldte tilsyn med særligt fokus på et af husene. Generelt Konsulenterne i Bunk & Elkjær er omfattet af tavshedspligt både før, under og efter tilsynets gennemførelse. Udleveret materiale indeholdende personoplysninger markuleres når tilsynsopgaven er afsluttet. Inden et tilsynsbesøg afsluttes på stedet, giver konsulenterne en umiddelbar tilbagemelding til ledelsen på stedet. Tilbagemeldingen opsummerer tilsynets indtryk og vurderinger. Der tages dog forbehold for efterbearbejdningen i rapportskrivningsfasen, idet tilsynet skal ses i en helhed, fra forberedelsesfasen til rapporten afleveres færdiggjort. Et udkast til tilsynsrapporten fremsendes til kommentering hos ledelsen senest to uger efter tilsynsbesøget. Ledelsen har herefter en uge til at rette faktuelle fejl og give kommentarer til udkastet, hvorefter rapporten rettes til og afleveres til Ringsted Kommune. Tilsyn betragtes som øjebliksbilleder, og Bunk & Elkjær tager forbehold for oplysninger, som bevidst tilbageholdes for tilsynet eller som ikke lader sig afdække umiddelbart ved tilsynets gennemførelse. Tilbuddene er forpligtet til at tilvejebringe grundlaget for tilsynets gennemførelse, og tilsynet skal have adgang til de oplysninger, som der anmodes om både før tilsynets gennemførelse og under tilsynsbesøget. 4 af 8

5 Bunk & Elkjær er ikke en myndighed. Ringsted Kommune er tilsynsmyndighed og har ansvaret for at træffe beslutninger på baggrund af tilsynets rapport og afdækning af forhold. Såfremt der afdækkes forhold, hvor der er behov for akut handling, kontaktes tilsynsmyndigheden straks og inden tilsynsrapporten er lavet. Tilsynet betragtes som afsluttet, når tilsynsrapporten er afleveret. Er der behov for særskilt forløb, skærpet tilsyn eller lignende, aftales dette særskilt. Rapporten afleveres elektronisk til tilsynsmyndigheden og lederen af tilbuddet, som herefter distribuerer tilsynsrapporten relevant. Ledelsen anføres med navns nævnelse i rapporten, mens de øvrige deltagere anonymiseres med angivelse af enten stillingsbetegnelse, køn og alder eller relation til stedet. Inden udgangen af oktober 2013 sammenfattes alle tilsynene i en årsrapport, som tilsendes tilsynsmyndigheden. 5 af 8

6 Overordnet skabelon til tilsynsrapport Nedenstående er stikord og overskrifter til tilsynsrapportens opbygning. Opsamling fra tidligere tilsyn indarbejdes relevant under overskrifterne. Skabelonen tilpasses det enkelte tilbud og kan enten udvides eller indskrænkes afhængig af de forhold, der gør sig gældende. Formalia Navn og adresse på tilbuddet samt navne på tilsynskonsulenterne og dato for tilsynsbesøget. Ledelsesrepræsentanter Daglig leder navn Stedfortræder navn Medarbejderrepræsentanter Anføres med stillingsbetegnelser og evt. tillidserhverv. Børnerepræsentanter Anonymiseres med angivelse af køn + alder Pårørenderepræsentanter Anonymiseres med angivelse af relation Indledning Lovgrundlag, kort præsentation (selvejende institution oprettet af en fond, normeret til XX døgnpladser og XX aflastningspladser). Tilbuddets organisering, antal medarbejdere. Præsentation af tilsynsmyndigheden. Tilsynets grundlag + præsentation af fokus og tematisering. Program Kort beskrivelse af gennemførelsen af tilsynsbesøget. 6 af 8

7 Konklusion Tilsynets oplevelse af den brugeroplevede kvalitet. Tilsynets oplevelse af rammen for tilbuddets opgaveløsning. Tilsynets oplevelse af den faglige kvalitet. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets vurdering af tilbuddets udviklingsområder. Der anvendes en terminologi i rapporten, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, evt. i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. anbefaler er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Godkendelsen Målgruppe Kort beskrivelse af den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til. En redegørelse for, hvilken målgruppe tilsynet mødte ved tilsynsbesøget herunder en kort beskrivelse af målgruppens overordnede behov. En status på eventuelle ledige pladser eller overbelægninger. Formålet med afsnittet er at afdække om den aktuelle målgruppe svarer til det godkendte. Pædagogisk tilgang En kort opsummering af stedets pædagogiske tilgang og målsætning. Formålet er at sikre, at indsatsen svarer til målgruppens behov, og at den beror på relevante faglige tilgange og principper. Medarbejdersammensætning Medarbejdergruppens faglige sammensætning Faglige fokusområder/kompetencer Stabilitet Formålet med afsnittet er at sikre, at medarbejdergruppen modsvarer målgruppens behov, at der er de nødvendige faglige kompetencer til stede i tilbuddet. Endvidere at synliggøre faglige tiltag/udviklingsområder. 7 af 8

8 Tilbudsportalen Tilsynet forholder sig til indholdet på TP Formålet er at sikre, at tilbuddet er tilgængeligt på TP, at oplysningerne er opdateret. Opfølgning fra tidligere tilsyn Formålet er at følge op på udviklingen i løbet af tilsynsbesøgene fra 2009 og fremefter. Overskrifterne former sig i forhold hertil. Dokumentation Handleplan Brug af kortsigtede og langsigtede mål for indsatsen Samspil med og inddragelse af barnet Formålet med afsnittet er at konkretisere dokumentationen af indsatsen, og stedets inddragelse af barnet/den unge. Endvidere sikre, at indsatsen følges op relevant. Magtanvendelse Antal siden sidste tilsyn Gennemgang af disse med henblik på en statusopdatering Formålet med afsnittet er at samle op på konkrete hændelser. Endvidere at sikre, at lovgivningen efterleves derfor skal bekendtgørelsen og vejledningen være kendt af alle. Derudover også at sikre, at konflikthåndtering varetages i overensstemmelse med målgruppens særlige behov og i overensstemmelse med lovgivningens intentioner. Andet Stemninger/tilsynets oplevelse af relationer mellem børn og voksne eller andre relevante observationer. 8 af 8

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere