Katolsk Orientering. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katolsk Orientering. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Katolsk Orientering Årsrapport 2011 Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) R, s Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 70 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Virksomhedsoplysninger 8 Årsregnskab 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11

3 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og informationschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Katolsk Orientering. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder og den på side 9 beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 23. maj 2012 Informationschef Niels Messerschmidt I bestyrelsen Czeslaw Kozon Lars Messerschmidt Niels Engelbrecht formand

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til ejerne af Katolsk Orientering Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Katolsk Orientering for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den på side 9 beskrevne regnskabspraksis. Årsregnskabet for Katolsk Orientering er en bestanddel af årsregnskabet for Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 9 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2011 i overensstemmelse med den på side 9 beskrevne regnskabspraksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Katolsk Orientering har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af økonomisk råd godkendte budget for Budgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

5 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 23. maj 2012 R s Lise Foss Nielsen Statsautoriseret revisor

6 5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Virksomhedens aktivitet består i udgivelse af Katolsk Orientering, der regelmæssigt og vederlagsfrit tilsendes alle katolske husstande i Danmark. Katolsk Orientering ejes af Den Katolske Kirke i Danmark. Katolsk Orientering (KO) er en selvstændig institution i bispedømmet og har til huse på bispekontoret i København. Institutionen står for udgivelsen af bispedømmets avis af samme navn, hvilket sker i henhold til de gældende retningslinjer, og som en avis, der regelmæssigt og vederlagsfrit sendes til alle katolske husstande i Danmark. Avisen henvender sig først og fremmest til de omkring registrerede katolikker i bispedømmet, men også ikke-katolikker er at finde blandt dens læsere. Derudover udsendes et begrænset oplag af avisen til modtagere, som bispedømmet eller redaktionen skønner bør modtage det, fx lærer på katolske skoler i Danmark, visse biblioteker og dagspressen. KO udkom i 2011 med tyve numre i et trykoplag på eks. (distribueret oplag eks.) pr. gang og med et samlet sidetal på 280 sider. KO beskæftiger to fastansatte medarbejdere: Redaktør (30 timer) Sekretær (20 timer) Til bladets drift knytter sig også Informationstjenestens to medarbejdere, der hjælper med at skrive/redigere avisen (ca timer ugentligt) og opdatere KOs hjemmeside/udsende elektronisk nyhedsbrev (ca timer ugentligt). Målsætning Katolsk Orientering skal som bispedømmets officielle organ tjene evangeliets udbredelse, oplyse om Kirkens lære og uddybe troslivet, bidrage til Kirkens fællesskab, udvikling og vækst samt informere om livet i Kirken, i vekselvirkning med samtidens særlige tendenser og problematikker. KO sætter sig som mål at afspejle mangfoldigheden af kulturer og sprog i Den katolske Kirke i Danmark, men altid med fokus på at være talerør for en katolsk kristendomsforståelse i en dansk kontekst. KO stiler mod at afspejle katolsk kirkeliv. Det sker i respekt for magisteriet og Kirkens hierarkiske strukturer, men i bevidstheden om, at Kirkens liv i al dens dybde og fylde kun kan begribes i en kombination af fugle- og frøperspektiv Kommentar til året 2011 KO modtager hovedparten af sine økonomiske midler fra gaver, frivillige bidrag og annonceindtægter, men modtager også årligt et driftsbeløb fra Ansgarstiftelsen samt portostøtte fra Biblioteksstyrelsen. I de fortløbende bestræbelser på at optimere bladets drift valgte KO ultimo 2010 at sende trykningen af avisen i licitation. Fire trykkerier bød ind på opgaven, men KO valgte at fortsætte med det hidtidige trykkeri, Mediehuset Mors, Tryk og Produktion A/S (nu Greentech Rotaprint Tryk & Produktion A/S). På trods af generelt stigende priser i den grafiske branche, lykkedes det KO at genforhandle en prismæssigt bedre aftale i forhold til 2010.

7 6 Ledelsesberetning Den største udgiftspost i KOs drift er distributionen af avisen. KO forsøgte i årets løb at finde alternativer til den hidtidige leverandør, Post Danmark, men måtte konkludere, at de andre aktører på markedet ikke kunne levere samme fleksibilitet og distributionssikkerhed. En afgørelse fra Konkurrencerådet i 2011 stadfæstede, at Post Danmark i en række forhold havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet, især på området magasinpost (som distributionen af KO hører under). Det resulterede i, at Post Danmark med virkning fra 1. august 2011 forenklede sine takster for dette område, især til gavn for trykte publikationer med et oplag på eks. eller derunder. Desværre betød det for KO, at de med virkning fra 1. august sidste år fik pålagt en merudgift på ca. 5 % oven i de i forvejen høje distributionsudgifter. Den grafiske formgivning af avisen har siden ultimo 2009 været lagt i hænderne på en ekstern grafiker, der afregner hver produktion på timebasis. I samarbejde med grafikeren er der i 2011 blevet udarbejdet nye arbejdsgange i forbindelse med aflevering af KO til layouter for at holde disse omkostninger i ro, og desuden er aftalen blevet genforhandlet med henblik på at opnå en omkostningsbesparelse på 5-10 % pr. nummer. I samme periode har KO søgte at hæve sine indtægter, blandt andet ved i 2. kvartal 2011 at hæve det frivillige bidrag til kr. 500, som opkræves to gange årligt. Det er dog endnu for tidligt at sige, om dette vil have den ønskede effekt, da det ikke er muligt at sammenkæde eventuelle afmeldinger af avisen med det forhøjede bidrag. I 2011 gennemførte KO to målrettede kampagner mod henholdsvis bogforlag og rejsebureauer to sektorer, som gentagne gange har vist interesse i at annoncere i KO. Selv om udbyttet af kampagnerne kun var beskedent, har KO besluttet at forsætte og intensivere disse tiltag. De elektroniske mediers indtog og yderligere fremskyndet af finanskrisen har generelt set resulteret i faldende annonceomsætning i de trykte medier. Her skiller KO sig ud ved i 2011 at have stort set uændrede annonceindtægter i forhold til året før. På sigt vil nogle af avisens mangeårige annoncører dog falde fra, og derfor er ekstra indsats påkrævet for at tiltrække nye annoncører nødvendig. Til det formål har KO udarbejdet en ny medieplan, der på en overskuelig måde oplyser annoncepriserne og som noget nyt også inkluderer priserne på annoncering på KOs hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev. Gennem større egenproduktion og en mere rationel drift har KO reduceret de udgifter, der relaterer sig til selve bladdriften (fx honorarer til freelance-skribenter, indkøb af pressefoto, kørselsgodtgørelse) og til administration mest muligt. Aktiviteter Idet Katolsk Orientering henvender sig til en meget bred læserskare, heraf mange læsere har en udenlandsk baggrund, har KOs redaktion i 2011 arbejdet målrettet på at gøre avisen mere alsidig og læsevenlig gennem et mere luftigt og moderne layout med flere billeder og med flere, men kortere artikler. Redaktionen har forsøgt at arbejde ud fra en treleddet strategi: a) at tiltrække nye og især yngre skribenter med henblik på at give børn og unge, samt initiativer rettet mod dem, en tydeligere placering i avisen; b) at fokusere mere på de fremmedsprogede grupper og gøre disse grupper mere synlige i bispedømmets liv; c) at indgå aftaler med redaktørerne af de nordiske bispedømmernes medier om udveksling af artikler m.m. Artikelserier om trosstof, bispedømmets økonomi og Verdensungdomsdagen 2011 i Madrid har været gennemgående temaer i KO 2011.

8 7 Ledelsesberetning I sogneundersøgelsen, som blev gennemført i starten af året og indeholdt konkrete spørgsmål om Katolsk Orientering, blev der udtrykt generel tilfredshed med avisens redaktionelle linje og dens indhold. Input til forbedring af avisen er enten allerede indarbejdet i KO eller vil blive det i I marts afholdte KO sit første læserarrangement, hvor læsere havde mulighed for at komme til forpremieren på den anmelderroste film Mænd og Gud, der blev vist i Grand i København. På baggrund af den store succes har KO besluttet at arbejde videre med lignende loyalitetsskabende I forbindelse med modernisering af KOs hjemmeside, hvor blandt andet motoren bag hjemmesiden, opbygningen af den og selve designet er blevet moderniseret, er søgefunktionen ligeledes blevet optimeret. Hermed bliver det lettere og hurtigere at finde frem til de tusindvis af artikler og nyheder, som hjemmesiden efterhånden rummer. Et andet indsatsområde var genudsendelsen af det elektroniske nyhedsbrev, som i 2011 blev udsendt tyve gange. Omkring 500 tilmeldt sig nyhedsbrevet og tallet er stigende. Endelig udviklede KO i samarbejde med informationstjenesten en internetbaseret skabelon til udfyldelse af Nyt fra sognene, og havde i testperioden fem sogne til at afprøve og evaluere løsningen.

9 8 Virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Katolsk Orientering Gl. Kongevej København V Ejer Den Katolske Kirke i Danmark, Angarstiftelsen Gammel Kongevej København V Centerleder Niels Messerschmidt Styrelsen Czeslaw Kozon (formand) Lars Messerschmidt Niels Engelbrecht Revision R s Kalvebod Brygge København V

10 9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Katolsk Orientering for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der vedrører årets drift. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse der påhviler Katolsk Orientering er indregnet i årsregnskabet, og beløbet er indeholdt i mellemregningskontoen med Ansgarstiftelsen. Årets regulering af feriepengeforpligtelsen er indreg-net i resultatopgørelsen.

11 10 Resultatopgørelse 1. januar december 2011 Budget 2011 ikke revideret kr. kr. kr. INDTÆGTER Abonnementer Annoncer Gaver Bibliotekstyrelsen Driftstilskud bispedømmet INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Tryk, foto m.v Porto og forsendelse Løn og personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Møde og kursusudgifter Inventar Rejseomkostninger IT udgifter Diverse omkostninger UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

12 11 Balance pr. 31. december AKTIVER kr. kr. Tilgodehavender Tilgodehavende fra salg Likvide beholdninger Kassebeholdning Bankindeståender AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Saldo pr. 1/ Årets resultat Indestående / mellemregning med Ansgarstiftelsen Saldo pr. 1/ Udlagt af Ansgarstiftelsen Driftstilskud bispedømmet Årets resultat Gældsforpligtelser Varekreditorer og skyldige omkostninger PASSIVER I ALT

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere