Årsrapport for. Kort & Matrikelstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. for. Kort & Matrikelstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2005 for Kort & Matrikelstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets resultater... 3 De kommende år og styrelsens indsatsområder Målrapportering... 7 Analyse og vurdering Regnskab Resultat, balance og bevillingsregnskab for KMS Resultat og bevillingsafregning for Udstykningsafgift Påtegning Fremlæggelse Påtegning Bilag 1: Noter til regnskabet... 1 Noter til resultatopgørelsen... 1 Noter til balancen... 1 Øvrige noter og tabeller... 3 Bilag 2: Anvendt regnskabspraksis... 1 Generelt om indregning og måling... 1 Aktiver... 1 Passiver... 2 Bilag 3: Grønt regnskab

3 1. Beretning Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) arbejder for, at kort og geodata bidrager til udviklingen af en effektiv og moderne offentlig sektor. Dette sker blandt andet gennem samarbejder om nyttiggørelse af kort og geodata som en del af administrationsgrundlaget for den digitale forvaltning. Inden for styrelsens fire ansvarsområder - referencenet, landkort, søkort og matrikel arbejdes der for at skabe fælles standardiserede data, som giver nye muligheder og er en forudsætning for en effektiv digital forvaltning. Årets resultater Kort & Matrikelstyrelsens resultatkontrakt for 2005 indeholdt 1 koncernmål, som er opfyldt samt i alt 10 institutionsmål, hvoraf 7 mål er opfyldt, hvilket styrelsen finder tilfredsstillende. Der er især tilfredshed med, at det ved en særlig indsats er lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden for de matrikulære sager i slutningen af året. Desuden er samarbejdet med kommunerne om en fælles standardiseret landkortlægning kommet godt i gang med indgåelse af en række konkrete aftaler. Målet vedr. omlægning af de matrikulære systemer blev ikke nået fuldt ud, da en målsat overtagelsesdag er blevet udskudt efter anmodning fra leverandøren. Styrelsen vurderer ikke, at den samlede forsinkelse er kritisk. Målet vedr. bedre aktualitet og formidling af søkort er ligeledes ikke nået pga. problemer med det leverede system. Målet vedr. implementering af bevillingsreformen er ikke opnået helt, fordi styrelsen som forsøgsinstitution har haft mere arbejde med den grundlæggende afstemning og opnåelse af en tilfredsstillende rapportering end forudsat. For de ikke opfyldte mål gælder det således, at det har været de eksterne forhold, som styrelsen ikke har haft indflydelse på, der har påvirket resultatet. Det økonomiske resultat i 2005 blev et underskud på 4,7 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. skyldes styrelsens bidrag vedr. finansiering af engangsudgifter til kommunalreformen i Miljøministeriet. Resultatet dækker over en generel øget aktivitet, hvor det er lykkedes at realisere flere indtægter end budgetteret, men samtidig har der også været afholdt flere omkostninger. De gode konjunkturer har således givet en ekstraordinær høj matrikulær aktivitet i samfundet, som har medført en markant højere sagsmængde og dermed større gebyrindtægter. Om Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsens mål er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Kort og geodata kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for borgeren, virksomheder og for samfundet som helhed. Kort & Matrikelstyrelsen er infrastrukturvirksomhed for kort og geodata. Styrelsen arbejder for, at kort og geodata bidrager til udviklingen af en effektiv og moderne offentlig sektor. Det sker blandt andet gennem samarbejder om nyttiggørelse af kort og geodata som en del af administrationsgrundlaget for den digitale forvaltning. Kort & Matrikelstyrelsen er central myndighed for opmåling og referencenet, kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsen. Den geografiske udstrækning omfatter Danmark, Færøerne, Grønland og farvandene heromkring. Styrelsen er en statsvirksomhed i Miljøministeriet. 3

4 Styrelsen finder det økonomiske resultat tilfredsstillende, men konstaterer samtidig at egenkapitalen er relativ lav set i forhold til de indtægtsmæssige udsving og de kommende års udfordringer. KMS har i forlængelse af deltagelsen i Finansministeriets forsøg om omkostningsregnskaber i 2003 indgået i forsøgsordningen om at indføre omkostningsbaserede bevillinger fra finansåret Grundet udskillelsen af sektorforskningen og de administrative funktioner, er resultatopgørelsen for 2005 markant ændret i forhold til De samlede driftsomkostninger er således blevet 44,7 mio. kr. mindre, og indtægterne inkl. bevilling 62,6 mio. kr. mindre. Figur 1: Indtægter og omkostninger Mio. kr Omkostninger Indtægter Bevilling + TB Det fremgår af figur 1, at halvdelen af styrelsens omkostninger dækkes af indtægter. Figur 2: Låneramme og SKB-gæld, primo året Mio. kr Bygge- og IT-kredit FF6 Langfristet gæld FF4 Kassekredit FF7+ Låneramme SKB-gælden er mindsket, fordi styrelsens inventar og administrative edb-anlæg samt udstyr er flyttet til henholdsvis Center for Koncernforvaltning, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser og Danmarks Rumcenter. Grundet aktivering af 1. fase af projektet minimaks er hovedparten af saldoen på bygge- og IT-kreditten overført til den langfristede gæld. KMS har et positivt indestående på FF7-kontoen, så den tæller ikke med i udnyttelsen af lånerammen, men angives negativt i figuren. 4

5 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Primo Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital Da KMS er overgået til den nye likviditetsordning i løbet af 2005 afspejler udviklingen i egenkapitalen i mindre grad det økonomiske resultat, som mindsker egenkapitalen med 4,7 mio. kr., men derimod de forskellige tilpasninger af balancen. Den fri egenkapital (overført overskud) er således betydeligt beskåret fra 49,8 mio. kr. til 14,9 mio. kr., da videreførelsesbeløbet ved overgangen til det omkostningsbaserede bevillingssystem er blevet konverteret til henholdsvis overført overskud, reserveret bevilling samt bortfald ved konverteringen til låneramme. KMS har en reserveret bevilling på i alt 17,7 mio. kr., som er reserveret til den nødvendige vedligeholdelse og modernisering af KMS produktionssystemer. Det budgetterede forbrug på 5,0 mio. kr. blev ikke indtægtsført i 2005, men anvendes sammen med den resterende del i perioden Figur 4: Omkostningernes sammensætning 250 Mio. kr Af- og nedskrivninger Øvrige omkostninger Personaleomkostninger Personaleomkostningerne er den største post i styrelsen. Der budgetteres med et fald i 2006, som primært skyldes færre omkostninger til rådighedsløn. De øvrige driftsomkostninger samt de budgetterede afskrivninger er på samme niveau. Tabel 1: Oversigt over hovedkonti i årsrapporten Kort- og Matrikelstyrelsen Udstykningsafgift 5

6 De kommende år og styrelsens indsatsområder I disse år sker der nogle markante ændringer og udfordringer på kort- og geodataområdet. EU har således fremsat et direktivforslag med fokus på fælles standardisering af geodata på tværs af landegrænserne, som forventes vedtaget i Vedtagelsen af kommunalreformen har medført øget behov for en fælles standardiseret landkortlægning og et stadigt stigende krav til aktualitet af data. KMS vil på den baggrund få mange forberedelsesaktiviteter i Tinglysningsreformen har forøget kravene til gennemførelse af den igangværende modernisering af de matrikulære systemer og til digitalisering af de matrikulære arkiver. Styrelsen forventer, at det nye matrikelsystem er sat i drift inden udgangen af Kort & Matrikelstyrelsen har derfor i de kommende år valgt at fokusere på tre strategiske indsatsområder, der alle har til formål at fremme yderligere effektiviseringer i en moderne offentlig sektor: - Grundlæggende infrastruktur for kort og geodata KMS arbejder for, at der findes en tidssvarende og fremtidssikret infrastruktur for kort og geodata, der understøtter samfundets behov, og som lever op til Danmarks internationale forpligtigelser. - Fælles standardiseret landkortlægning KMS arbejder for at etablere en moderne landkortlægning til brug for digital forvaltning i et forpligtende samarbejde mellem alle administrative niveauer og som grundlag for både den civile og militære opgaveløsning. - Fremtidig ejendomsdannelse KMS arbejder for, at den matrikulære proces fungerer fuldt digitalt. Arbejdet koordineres med de øvrige bestræbelser for at fremme en sammenhængende, enstrenget digital forvaltning på ejendomsområdet. Opgaverne varetages i et tæt samarbejde med geodata-sektoren og de øvrige offentlige og private virksomheder. Opgaverne igangsættes inden for det aktuelle økonomiske råderum, og i takt med at finansieringen tilvejebringes. Især kommunalreformen vil få indflydelse på styrelsens opgavemæssige fokus og for indtægtsgrundlaget. 6

7 2. Målrapportering Oversigt over KMS samlede målopfyldelse 2005 Mål Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt Koncernmål 6B: Implementering af kommunalreformen - Sammenhængende landkortlægning Mål i Direktørkontrakt: Bidrage til opfyldelse af Koncernmål 1. Etablering af sammenhæng mellem register og geodata via bygningsnøgler 2. Statslig anvendelse af den fælles geografiske infrastruktur 3. Samarbejde med kommunerne om den standardiserede landkortlægning 4. Anvendelse af den standardiserede landkortlægning på miljøområdet 5. Fremme af digital forvaltning i den matrikulære sagsbehandling * 6. Omlægning af matrikelregister og matrikelkort til tidssvarende system (minimaks) - 7. Udvikling og konkretisering af Basisdata 8. Nytænkning af ejendomsdannelsen 9. Aktualitet i og formidling af søkortdata 10. Implementering af bevillingsreform - * Milepæl om ekspeditionstiden ændret fra 50 dage hele året til 50 dage for sager i december, men ændrer ikke den samlede målopfyldelse. Analyse og vurdering 2005 har været præget af arbejdet med de tre strategiske indsatsområder og aktiviteter knyttet til kommunalreformen. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens vurdering, at årets målopfyldelse er tilfredsstillende. De opnåede mål og resultater har endvidere bidraget positivt til Miljøministeriets samlede målopfyldelse. Sidst i afsnittet er en oversigt over mål og målepunkter i institutionsmålene og de opnåede resultater. Servicefællesskabet for Geodata Servicefællesskabet for Geodata (SFG) blev nedsat af den Digitale Taskforce i 2002 med henblik på at etablere en moderne infrastruktur for geodata. I 2005 har hovedfokus været lagt på initiativer, der støtter kommunalreformen, opbygning af en fælles infrastruktur for geodata og den fremtidige ejendomsdannelse. SFG har bl.a. arbejdet med INSPIRE-direktivet, fælles standardiseret landkortlægning og den fremtidige ejendomsdannelse i Nytænkningsudvalget for ejendomsdannelse. KMS har formandskabet for SFG og Nytænkningsudvalget. Grundlæggende infrastruktur for kort og geodata KMS deltager i udviklingen af rammerne for en fælles grundlæggende infrastruktur for geodata i Europa gennem arbejdet med EU-direktivforslaget INSPIRE. Direktivforslaget har til formål at skabe sammenhæng mellem den europæiske og de nationale infrastrukturer for geodata med henblik på at gøre data anvendelige på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af forskellige sektorer. Det er planen, at direktivet endeligt vedtages ultimo 2006 og implementeres i medlemslandene i perioden frem til KMS er dansk INSPIRE myndighed. 7

8 Det forberedende arbejde på europæisk niveau med implementeringen af direktivet er indledt med nedsættelse af en række skrivegrupper medio KMS deltager direkte i arbejdet i to af grupperne. Arbejdet i den tværoffentlige danske INSPIRE-følgegruppe under ledelse af KMS er endvidere fortsat i Som en del af den grundlæggende infrastruktur for geodata arbejder KMS på fælles standarder for datalagring og dataudveksling (System 2000). Som led heri overgik al dataudveksling mellem kommuner, amter og statsinstitutioner den 1. januar 2005 til et nyt højdesystem (DVR90). En spørgerunde i slutningen af året viser, at over 83% af samtlige kommuner har tænkt sig at lægge om til det nye højdesystem og den fælles europæiske referenceramme for opmåling og kortlægning (EUREF89), hvilket er positivt. Samtidig har der været iværksat en test af anvendelsen af EUREF89 i matrikulære sager i samarbejde med Praktiserende Landinspektørers Forening i Sønderjylland. Fælles standardiseret landkortlægning Udviklingen af en fælles standardiseret landkortlægning for hele Danmark er fortsat i KMS har i forbindelse med kommunalreformen indgået aftale med en række kommuner om etablering af en fælles standardiseret landkortlægning og har som medlem af SFG deltaget i arbejdet med at udarbejde regler og retningslinjer for opbevaring og distribution af producerede data fra landkortlægningen (FOT). Produktionen af den standardiserede landkortlægning i kommunerne i Ringkøbing amt falder dog først på plads i maj 2006 mod forventet 4. kvartal 2005, fordi det har taget længere tid at vedtage de seneste specifikationer. Et af de områder, hvor den fælles standardiserede landkortlægning er tiltænkt at spille en hovedrolle, er på miljøområdet. KMS har i det forløbende år deltaget i arbejdet med at fastlægge de tekniske krav til miljødata og afklare mulighederne for at anvende standardiserede landkort i forbindelse med vandrammedirektivet, naturparker og habitatsområder. Det er idéen at udbrede brugen af standardiserede landkort til andre områder i kommunerne de kommende år. KMS opgavevaretagelse i forhold til forsvaret skal støtte forsvarets løsning af nationale opgaver, herunder også de nationale opgaver knyttet til beredskab, totalforsvar og krisehåndtering. I 2005 har KMS bl.a. leveret geodata til beredskabsøvelsen KRI- SØV05 og hjemmesiden Kriseinfo.dk. KMS deltager desuden som koordinerede organ i arbejdet med MGCP-projektet (Multinational Geospatial Coproduction Program), der har til formål at kortlægge strategiske militære områder i verden. KMS står bl.a. for kvalitetskontrol af egenproducerede data og af data producerede af en række internationale samarbejdspartnere. Der forventes en øget aktivitet på både forsvars- og beredskabsområdet de kommende år. Fremtidig ejendomsdannelse På matrikelområdet har sagsindberetningen via det Matrikulære Informations- og Ajourføringsystem (MIA) oversteget forventningerne. 87% af de indsendte matrikulære sager var i december 2005 udarbejdet i MIA, hvilket er meget over målsætningen på 75%. Brugen af MIA har været obligatorisk siden 1. januar Der har været en stor stigning i den matrikulære aktivitet i samfundet i Antallet af nye ejendomme er steget med 34% i forhold til På baggrund af den øgede 8

9 aktivitet har KMS været nødsaget til at ansætte 7 ekstra medarbejdere i det matrikulære område og justere den gennemsnitlige ekspeditionstid for almindelige matrikulære sager i 2005 fra et gennemsnit på 50 dage for hele året til et gennemsnit på 50 dage i december. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for den matrikulære sagsbehandling blev 43 dage i december 2005 og 58 dage for hele året, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af den høje matrikulære aktivitet. I alt er der ekspederet 17% flere matrikulære sager i 2005 i forhold til I 2006 er målet for ekspeditionstiden, at mindst 70% af de matrikulære sager er afsluttet inden for 50 dage, jf. effektiviseringsstrategiens afsnit om klare borgerrettede opgaver. På udviklingsområdet har arbejdet med den fremtidige ejendomsdannelse bl.a. omfattet omlægningen af matrikelregister og matrikelkort til system minimaks. Formålet med omlægningen er at skabe en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling til glæde for borgere og virksomheder. Arbejdet med minimaks er blevet forsinket, eftersom overtagelsesdatoen for minimaks efter anmodning fra leverandøren er udskudt 4 måneder. Det betyder, at systemet først sættes i drift i slutningen af året. Udviklingen af den fremtidige ejendomsdannelse har endvidere omfattet aktiviteter i Nytænkningsudvalget for ejendomsdannelse. KMS har bl.a. bidraget med at udvikle standardiserede snitflader til de matrikulære basissystemer. Andre aktiviteter Arbejdet med at levere ajourførte søkort som grundlag for sikkerheden til søs er fortsat i Der har imidlertid været problemer med at få et nyt produktionssystem til vedligeholdelse af elektroniske søkort (ENC) til at virke optimalt. Leverandøren forventer, at systemet kommer til at virke bedre i Det var planlagt at udarbejde en ny handlingsplan for samarbejdet med de grønlandske myndigheder om kort og geodata i Efter aftale med ASIAQ sigtes der på at indgå en egentlig samarbejdsaftale, hvori en eventuelt kommende handlingsplan indpasses. En ny handlingsplan udarbejdes derfor ikke før, samarbejdsaftalen er indgået. På Færøerne er en overdragelse af myndighedsansvaret for geodata til de færøske kortmyndigheder sat i bero pga. valget på Færøerne. Arbejdet bliver først genoptaget, når de færøske myndigheder igen ønsker det fremmet. Sektorforskningen er overført fra KMS til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser og Danmarks Rumcenter fra Der er indgået en samarbejdsaftale med Danmarks Rumcenter og en årlig resultatkontrakt, der skal sikre en forsat effektiv samlet opgavevaretagelse og erfaringsudveksling på det geodætiske område. KMS har over de sidste tre år deltaget i Finansministeriets forsøgsordning om omkostningsbaseret regnskab og bevillinger. Bevillingsreformen er i vid udstrækning implementeret, og økonomistyringen i KMS er tilpasset hertil. Det har dog taget længere tid at indføre den nye likviditetsordning pga. en række tekniske vanskeligheder, og samtidig har mulighederne for den centrale rapportering til Økonomistyrelsen været mangelfuld. Overgangen til et fælles økonomisystem i CFK og problemerne i kølvandet herpå samt indførelse af et system til ressourceregistrering har tillige medført, at aktiviteter for rapportering, økonomimodel og ledelsesinformation har måttet udskydes til 2006, hvor opgaverne løftes i et fælles ministerielt projekt. 9

10 Styrelsens første kortlægning af udbudsegnede opgaver som led i effektiviseringsarbejdet er udskudt. Hovedparten af de umiddelbart udbudsegnede opgaver er overført til CFK, som bl.a. har varetaget fælles udbud og indkøb. KMS har ikke modtaget udfordringer eller foretaget indliciteringer. Styrelsen har haft en øget udliciteringsgrad i 2005, hvor der især på det matrikulære område har været en øget brug af eksterne konsulentydelser. KMS har endvidere styrket anvendelsen af partnerskaber, hvor private virksomheder laver slutbrugerløsninger på styrelsens grunddata. Generelt er det styrelsens vurdering, at fokuseringen på at være infrastrukturvirksomhed og fælles standarder bidrager til en effektiv digital forvaltning, som en del af effektiviseringsstrategien. Oversigt over institutionsmål og målepunkter og de opnåede resultater Status og vurdering Mål/Målepunkter Koncernmål 6B Implementering af kommunalreformen Sammenhængende landkortlægning a) Indgåelse af aftale med kommuner i et kortsamarbejde om etablering af standardiseret landkortlægning (2. Kvartal) b) Igangsat produktion af sammenhængende teknisk topografisk landkort dækkende Ringkøbing amt (2. kvartal) c) Sammen med KL/KTC (Kommunernes Landsforening/Kommunal Teknisk Chefer) gennemført møderække med kommunerne om den standardiserede landkortlægning (2. kvartal) d) Status og opsamling på geodataområdet ift. det samlede miljøområde (3. kvartal) Mål/Målepunkter Dirketørkontrakten, institutionsmål 11 - Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 3 af 4 målepunkter er opfyldt Status: 3 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) Der er i 2005 indgået følgende aftaler: Ribe Amt - 13 kommuner. Kbh. Amt (EK- KO) 9 kommuner. Ringkøbing Amt alle kommuner (fællesaftale). Frederiksborg Amt (KIFA) - 23 kommuner. Samarbejdsaftalerne er accepteret af de nævnte kommuner, men ikke alle er modtaget af KMS inden fristen. b) Produktionen blev igangsat medio c) Der er i perioden indtil marts 2005 gennemført 6 møder med kommunerne samt 1 med ledningsejerne om den fælles standardiserede landkortlægning. d) Status og opsamling på geodataområdet ift. det samlede miljøområde fremlægges i rapportform. Udfærdigelse af rapport er forsinket. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 6 af 7 målepunkter er opfyldt Mål i Direktørkontrakten: Bidrage til opfyldelsen af Koncernmål a) KMS er e-dag 2 parat inkl. digital signatur feb b) KMS har afklaret registreringssystematik vedr. ESDH og bidraget aktivt til forberedelsen af implementeringen i KMS. c) KMS har bidraget til etablering af kvalitetsstyringsordningen. Løbende opgave. Status: 6 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) Målet er indfriet b) KMS har deltaget i fastlæggelsen af en fælles registreringssystematik for hele MIM og der er udarbejdet en ny journalplan for KMS. Implementeringen af ESDH i KMS følger den fastlagde tidsplan og milepælene herfor. c) KMS har deltaget i det nedsatte udvalg vedr. kvalitetsstyringsordning. 10

11 d) KMS har bidraget til Miljøtilstandsrapport Løbende Opgave. e) KMS har bidraget aktivt til Koncernprojektet om kommunalreformen vedr. forvaltningsgrundlag, datahåndtering og digital forvaltning. Løbende opgave. d) KMS har gennemlæst og kommenteret udvalgte afsnit i Miljøtilstandsrapporten. e) Der har løbende været kontakt og samarbejde mellem Koncernprojektet og KMS både generelt og i forbindelse med specifikke opgaver fx etablering af sikringsmiljø, GIS i MIM, it-arkitektur, datagrundlag og etablering af overgangsordning. f) Der er indgået delaftaler om drift af væsentlige fællesopgaver på Rentemestervej g) KMS har bidraget til identifikation og beskrivelse mhp. digitalisering og effektivisering af arbejdsprocesser på tværs i MIM. Løbende opgave. Mål/Målepunkter Institutionsmål 1 Etablering af sammenhæng mellem register og geodata via bygningsnøgler (BGN) a) Udvikling og test afsluttet (1. Kvartal) b) Systemet afprøvet i pilotforsøg med tilfredsstillende resultat c) Opstart af projekt i Ringkøbing amt d) Udarbejde oplæg til Servicefællesskabet om løbende vedligehold og drift Mål/Målepunkter Institutionsmål 2 Statslig anvendelse af den fælles geografiske infrastruktur a) Brugerkrav til kort- og geodata afdækket i mindst én statslig virksomhed (2. kvartal) f) Der er i løbet af 2005 opnået enighed om fordelingsnøgler vedr. den fælles bygningsdrift, men aftalen er først faldet på plads primo g) ERM med tilføjelse af den hydrologiske reference er anvendt til afrapportering af EU vandrammedirektiv til EU 1. Kvartal Opnåede resultater/målepunkter Målekrav: At 3 af 4 målepunkter er opfyldt Status: 3 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) Institutionsmålet er i løbet af året blevet bundet yderligere sammen med FOTprojektet. b) Systemet er afprøvet med tilfredsstillende resultat, men den egentlige afrapportering fra testkommunerne er ikke modtaget. c) Projektet er påbegyndt i Ringkøbing amt (ultimo 2005), og som følge af FOT er et tilsvarende projekt under opbygning i Ribe amt. d) Sammenknytning af institutionsmålet med FOT-projektet, er blevet yderligere forstærket gennem arbejdet med FOT-spec. version 3. Servicefællesskabet vil gennem sin stillingtagen til FOT-spec. version 3 indirekte behandle spørgsmålene om BGNsystemets drift og udvikling. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 2 af 3 målepunkter er opfyldt Status: 3 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) SKAT indgik ultimo 2004 en aftale om brug af Matrikelkortet, hvor data skal indgå i et udviklingsprojekt med henblik på modernisering af ejendomsvurderingen. Opgaven med ejendomsvurdering har tidligere ligget i de enkelte kommuner, men bliver nu udført i de lokale told- og skatteregioner. SKAT havde behov for yderligere geografisk information til understøttelse af vurderingsopgaven og efter dialog om behov og muligheder blev en løsning skitseret. 11

12 b) Ny aftale om brug af kort- og geodata er indgået med én statslig virksomhed( 3. kvartal) c) Kort- og geodata er taget i brug i et nyt væsentligt område i staten (4. kvartal) b) SKAT indgik i sensommeren 2005 aftale om også at bruge Kort10 via Kortforsyningen. c) Kort10 via Kortforsyningen anvendes til støtte for den enkelte sagsbehandler i forbindelse med SKATs vurderingsopgave. Mål/Målepunkter Institutionsmål 3 Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 2 af 3 målepunkter er opfyldt Samarbejde med kommunerne om den standardiserede landkortlægning a) Indgåelse af aftale med kommuner i et kortsamarbejde om etablering af standardiseret landkortlægning (2. Kvartal) b) Udarbejdet oplæg til Servicefællesskabet om regler og retninglinjer for opbevaring og distribution af de producerede data fra den standardiserede landkortlægning (3. kvartal) c) Produktion af standardiseret landkortlægning i et helt amt gennemført (4. kvartal) Mål/Målepunkter Institutionsmål 4 Anvendelse af den standardiserede landkortlægning på miljøområdet a) Afklaring med Koncernprojektet om miljødata, om hvilke objekttyper i det standardiserede landkort, der anvendes indenfor miljøsektoren i kommuner og amter ifm. Med kommunalreformen (2. kvartal) - Status: 2 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) Der er i 2005 indgået følgende aftaler om standardiseret landkortlægning: Ribe Amt - 13 kommuner. Københavns Amt (EKKO) - 9 kommuner. Ringkøbing Amt alle kommuner (fællesaftale). Frederiksborg Amt (KI- FA) - 23 kommuner. Samarbejdsaftalerne er accepteret af de nævnte kommuner, men ikke alle er endnu modtaget af KMS i underskrevet stand. b) KMS-FOT-projektet blev afrapporteret i efteråret 2005 til Servicefællesskabet (SFG). Det videre arbejde kører i regi af SFG, med KMS som deltager. c) Aftalen om produktionen af standardiseret landkortlægning i Ringkøbing Amt omfatter etablering/ajourføring af hhv. FællesObjekt- Typer (FOT), TOP10DK samt Tekniske Kort (TK). Etablering/ajourføring af TOP10DK og FOT i åbent land er afsluttet, mens der inden for bypolygoner er forsinkelse på FOT og TK. Opnåede resultater/målepunkter Målekrav: At 4 ud af 5 målepunkter er opfyldt Status: 5 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er opfyldt a) Der har i samarbejde med repræsentanter fra stat, amt og kommune været foretaget en udvælgelse af de fælles objekttyper (FOT) i det standardiserede landkort, som anvendes indenfor natur og miljøsektoren. Repræsentanter fra koncernprojektet om miljødata har deltaget i høring om fastlæggelse af definition for disse objekttyper. b) Fastlæggelse af tekniske krav til miljødata, som er afklaret sammen med Koncernprojektet f.eks. krav til metadata, detaljeringsgrad (4. kvartal) b) Der har i samarbejde med repræsentanter fra stat, amt og kommune været foretaget fastlæggelse af objektdefinition for fælles objekttyper (inklusiv detaljeringsgrad). Der er også udarbejdet en metadatamodel i en første version for de fælles objekttyper, som understøtter de generelle krav til metadatabeskrivelse for geografiske objekter. 12

13 c) Afklaring af mulighed for anvendelse af standardiserede landkort i MIM f.eks. vandrammedirektiv, naturparker, habitatsområder (1. kvartal) d) Indgåelse af aftale med MIM-institution om brug af standardiseret landkortlægning (2.kvartal) e) Gennemførelse af nødvendige tekniske tilpasninger i det standardiserede landkort i forbindelse med anvendelse i MIM-institutioner (4. kvartal) Mål/Målepunkter Institutionsmål 5 Fremme af digital forvaltning i den matrikulære sagsbehandling a) Bkg. om matrikulære arbejder, der gør brug af MIA obligatorisk, udstedt (2. kvartal) b) 75% af de indsendte matrikulære sager i dec er udarbejdet i MIA c) Alle registreringsmeddelelser udsendes elektronisk inden (4. kvartal) d) Den gns. ekspeditionstid for almindelige matrikulære sager, der afsluttes i december 2005, bringes ned på 50 dage Mål/Målepunkter Institutionsmål 6 Omlægning af matrikel-register og matrikelkort til tidssvarende system (minimaks) a) Leverandørkontrakt om systemlevering indgået inden 1. kvartal c) Der har været gennemført en analyse af hvilke typer af natur- og miljødata, som kunne indgå som fælles objekttyper d) Der har været gennemført et antal møder med repræsentanter fra koncernprojektet vedrørende anvendelse af FOT objekttyper som reference-/ registreringsgrundlag i natur og miljøforvaltningen. Der er indgået aftale om udarbejdelse af et principnotat, som skal beskrive mulige relationer mellem FOT og miljøsystem2007. Dels på kort sigt frem til 1. januar 2007, og dels på langt sigt. e) På datasiden skal der foretages tilpasning af geometrier mellem datasamlingerne (Amtets data og TOP10DK). Ligeledes skal der fastlægges regler for ajourføring af data. Disse datatekniske forhold vil blive belyst ved gennemførelse af et pilotprojekt. På systemsiden forestår der en aktivitet omkring fastlæggelse af systemsnitflade mellem FOT og miljøsystem2007. Dette arbejde afventer resultat af pilotprojektet. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 3 af 4 målepunkter er opfyldt Status: 4 målepunkter er opfyldt (3 målepunkter i forhold til den opr. kontrakt) Vurdering: Målet er opfyldt a) Udstedt som bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005 b) 87% af de indsendte matrikulære sager i dec er udarbejdet i MIA. c) KMS udsender alle reg.meddelelser elektronisk, men Domstolsstyrelsen har meddelt, at tinglysningskontorerne endnu ikke er parate til at modtage elektronisk. Øvrige parter modtager meddelelserne elektronisk. d) Ekspeditionstiden for december måned var på 43 dage. 7 dage under målet på 50 dage. Målet er blevet ændret fra 50 dage for hele året til 50 dage i december grundet den høje matrikulære aktivitet i samfundet. Departementet er blevet orienteret og har accepteret ændringen. Opnåede resultater/målepunkter Målekrav: At 4 af 5 målepunkter er opfyldt Status: 3 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er delvist opfyldt a) Hensigtserklæring om systemlevering underskrevet i 1. Kvartal. Kontrakt underskrevet umiddelbart efter. 13

14 b) Leverandørens analysefase afsluttet med KMS accept af system design inden 1/6 c) Snitflade til ESDH afklaret inden 15/5 d) Plan for udrulning udarbejdet inden 15/12e) Første forsøg på datakonvertering til nye databaser foretaget inden 31/12 e) Første forsøg på datakonvertering til nye databaser foretaget inden 31/12 Mål/Målepunkter Institutionsmål 7 Udvikling og konkretisering af Basisdata - b) System godkendt i starten af august. c) Snitflade til ESDH afklaret d) Overtagelsesdagen for minimaks er efter anmodning fra leverandøren blevet udskudt med i alt 4 måneder. Det har derfor ikke givet mening at udarbejde en udrulningsplan for systemet internt i KMS, men der er påbegyndt dialog med de praktiserende landinspektører vedr. udrulningen. e) Udskydelsen af overtagelsesdatoen har endvidere betydet, at det heller ikke har været muligt at foretage data-konvertering, da leverancen af databasen også blev udskudt. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 2 af 2 målepunkter er opfyldt Status: 2 målepunkter er opfyldt a) I SFG er der udarbejdet udkast til kommisorium for et referencedataudvalg i samarbejde med MVTU (4. kvartal) b) 4. Kvartal: I KMS er der aftalt organisering af standardiseringsarbejdet vedr. referencedata. (4. kvartal). Mål/Målepunkter Institutionsmål 8 Vurdering: Målet er opfyldt a) Der er i 4. kvartal udarbejdet udkast til kommissorium for Referencedataudvalget. b) Det er aftalt, at standardiseringsarbejdet ansvarsmæssigt er forankret i Den Nationale Geodatabank (NGB), som arbejder med den videre organisering af standardiseringsarbejdet. Målkrav: At 2 af 3 målepunkter er opfyldt Nytænkning af ejendomsdannelsen Status: 2 målepunkter er opfyldt a) Forslag til specifikation af standardiserede snitflader i forhold til KMS matrikulære basissystemer udarbejdet 2. kvartal. b) Udvalget for Nytænkning af Ejendomsdannelsen tiltræder specifikationen c) Plan for udarbejdelse af standardiserede snitflader i hele ejendomsdannelsen er udarbejdet - Mål/Målepunkter Institutionsmål 9 Vurdering: Målet er opfyldt a) Forslag til specifikation af standardiserede snitflader er udarbejdet og til behandling i Snitfladeudvalget. b) Nytænkningsudvalget for ejendomsdannelse har tiltrådt specifikationen. c )Plan for udarbejdelse af standardiserede snitflader i hele ejendomsdannelsen er udarbejdet og opfyldt i forhold til landinspektørerne, men ikke i forhold til kommuner og tinglysningen. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 2 af 2 målepunkter er opfyldt Aktualitet i og formidling af søkortdata a) 99% af alle rettelser offentliggøres senest 1 uge efter modtagelse. Status: 0 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er ikke opfyldt a) 96% af alle rettelser er nået inden for en uge grundet indførelse af nyt produktionssystem med deraf følgende midlertidig nedlukning af det gamle. 14

15 b) Nyt produktionssystem til vedligeholdelse af elektroniske søkort (ENC) er implementeret (4. kvartal) - Mål/Målepunkter Institutionsmål 10 b) Problemer med den indkøbte HPD software både ved indlæggelse af data og efterfølgende udtræk: Leverandøren arbejder på at udbedre fejlene. Opnåede resultater/målepunkter Målkrav: At 3 af 4 målepunkter er opfyldt Implementering af bevillingsreform a) Formidling af reformen ift. KMS og CFK (1. kvartal) b) Likviditetsstyringsmodel til ledelsen i KMS og CFK (2. kvartal) c) Økonomisk opfølgningsmodel udvidet med bl.a. balanceposter (3. kvartal) d) Udarbejde model for ressourceregistrering og fordeling (4. kvartal) - - Status: 2 målepunkter er opfyldt Vurdering: Målet er delvist opfyldt a) Bevillingsreformen er implementeret og økonomistyringen i KMS er tilpasset hertil, herunder sammenhænge mellem basisøkonomi og projekter samt håndtering af anskaffelser i forhold til styrelsens anlægsaktiver. KMS deltager i styregruppen vedr. det øvrige Miljøministeriums overgang til omkostningsbaserede bevillinger. b) Implementeringen af ØS' nye likviditetsordning har været problemfyldt, og arbejdet har fokuseret på den konkrete håndtering og afstemning af likvide konti, frem for at præsentere en egentlig likviditetsstyringsmodel for ledelsen. c) KMS har fokuseret på at følge fremdriften i aktiviteterne, hvorfor den månedlige opfølgning til ledelsen på balancesiden har fokuseret på anskaffelserne. Væsentlige forhold vedr. de øvrige balanceposter har indgået i CFK-Ø s regnskabserklæringer til KMS. d) Ved overgangen til det fælles økonomisystem er indført et nyt arbejdsprogramnummer, der samtidig er den bærende dimension i ressourceregistreringen, der tillige blev indført i 4. kvartal. Fordelingen i forhold til finansieringskilder (formål) er ikke tilendebragt. 15

16 16

17 3. Regnskab I tabellerne er der indsat regnskabstal for 2004 (udgiftsbaseret bevilling), som er tilpasset fra opstillingerne i årsrapporten 2004 samt interne budgettal for I tabeller kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Indtægter er angivet med minus. Resultat, balance og bevillingsregnskab for KMS Tabel 2: Resultatopgørelse KMS Mio. kr. Ordinære driftsindtægter R-2004 R-2005 B-2006 Indtægtsført bevilling Bevilling -174,6-106,6-98,6 Reserveret af årets bevilling - 0,0 0,0 Anvendt reservationsbevilling - 0,0-4,0 Indtægtsført bevilling i alt -174,6-106,6-102,6 Salg af vare og tjenesteydelser -79,0-76,3-66,2 Matrikulære gebyrer -30,1-38,7-35,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsindtægter -0,7-0,2-0,2 Gebyrer - 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -284,4-221,8-204,4 Ordinære driftsomkostninger tabel 9 Ændringer i lagre -1,2 0,5 0,0 Forbrugsomkostninger note a Husleje 19,8 0,1 0,3 Andre forbrugsomkostninger 40,5 38,0 31,8 Forbrugsomkostninger i alt 60,3 38,2 32,1 Personaleomkostninger Egentlig løn 118,3 106,1 106,4 Pension 17,9 14,8 14,8 Lønrefusion -3,6-2,5-3,0 Andre personaleomkostninger 23,4 16,4 4,4 Personaleomkostninger i alt 156,0 134,7 122,6 Andre ordinære driftsomkostninger 32,4 40,5 43,9 note b Af- og nedskrivninger 19,0 8,0 8,9 Ordinære driftsomkostninger i alt 266,5 221,9 207,4 Resultat af ordinær drift -17,9 0,1 3,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,2 0,3 0,2 Resultat før finansielle poster -17,7 0,4 3,2 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,5-0,8-0,3 Finansielle omkostninger 0,0 1,0 1,3 Resultat før ekstraordinære poster -18,2 0,6 4,2 note c Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -18,2 0,6 4,2 Bem: Noterne er forklaret i bilag 1. De matrikulære gebyrer er udskilt i en særlig linie, men er en salgsindtægt. Indtægter indeholder interne statslige indtægter på 2,8 mio. kr., som rettelig burde have være krediteret som en intern statslig udgift. Bemærk, at minus markerer indtægter og et positivt resultat. 17

18 Tabel 3: Resultatdisponering KMS Mio. kr. R-2004 R-2005 B-2006 Bortfald vedr. TB2005-4,1 0,0 Resultat til videreførelse - 4,7 4,2 Lividitetsregulering - 3,9 0,0 Resultat til egenkapital -19,0 8,6 4,2 Bem: Den løbende indtægtsførte bevilling har ikke taget højde for beslutningen om at overføre 4,1 mio. kr. vedr. finansiering af engangsudgifter til kommunalreformen, og er i 2005 konteret som et bortfald. Ved overgangen til den ny likviditetsordning fik KMS flere likvider, end den endelige aftale om bevillingsafregningen for 2004 gav styrelsen. Egenkapitalen er derfor blevet reguleret ved et bortfald, som modsat TB ikke har en egentlig effekt på resultatet. Bemærk, at minus markerer indtægter og et positivt resultat. Tabel 4: Bevillingsregnskab for Kort- og Matrikelstyrelsen Mio. kr. R2004 FL 2005 R2005 Difference B2006 FL2006 Udgifter 265,3 203,7 222,4 18,7 208,7 200,8 - heraf løn 140,2 112,7 119,8 7,1 119,2 116,3 Indtægter -109,8-91,5-115,2 23,7-101,9-96,2 Resultat, brutto 155,5 117,2 107,2 10,0 106,8 104,6 Bevilling, netto -174,6-106,6-102,5-4,1-102,6-102,6 Resultat, netto -19,1 5,6 4,7-0,9 4,2 4,0 Bem: R2004 er det udgiftsbaserede bevillingsregnskab, efterfølgende er omkostningsbaserede tal, hvor bevillingen er udskilt fra indtægterne. I 2006 indeholder bevilling forbrug af reservationsbevilling. Styrelsens interne budget for 2006 opererer med en lidt større aktivitet end Finansloven. Løn er standardkonto 11/12, og er forskellig fra personaleomkostninger, som optræder i Økonomistyrelsens skabelon for resultatopgørelsen. Bemærk, at minus markerer indtægter og et positivt resultat. Som det fremgår af resultatopgørelsen blev årets resultat et underskud på 0,6 mio. kr.. Dette inkluderer ikke det bevillingsmæssige bortfald på 4,1 mio. kr. vedrørende Tillægsbevillingen, som normalt vil være inkluderet i den indtægtsførte bevilling. Det egentlige resultat er således et underskud på 4,7 mio. kr. Nettoafvigelsen fra FL2005 er meget beskeden på 0,9 mio. kr., men dækker over en større aktivitet end budgetteret. Styrelsen finder resultatet tilfredsstillende, da det er lykkedes at realisere flere indtægter end budgetteret. Således har de gode konjunkturer givet en høj matrikulær aktivitet i samfundet, som har medført en markant højere mængde sager og gebyrindtægter. Den øgede aktivitet har samtidig medført flere omkostninger, hvilket de interne budgetter og styrelsens rammeredegørelser har vist. Der har ligeledes været omkostninger forbundet med at indfri tidligere indgåede aftaler om anvendelse af styrelsens geodata. 18

19 Tabel 5: Balancen KMS ultimo Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital - -10,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter 11,4 16,6 Opskrivninger - 0,0 Erhvervede koncessioner, licenser mv. 0,0 2,7 Reserveret egenkapital - 0,0 Udviklingsprojekter under udførelse 4,2 1,0 Overført overskud - -14,9 Immaterielle anlægsaktiver i alt 15,6 20,3 Egenkapital i alt -49,8-25,1 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,7 0,3 1 Hensatte forpligtelser 0,0-0,4 Infrastruktur 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 2,2 1,5 4 Langfristede gældsposter Transportmateriel 0,3 0,0 FF4 Langfristet gæld - -18,0 Inventar og IT-udstyr 18,3 6,1 FF6 Bygge- og IT-kredit - -9,2 Igangværende arbejder 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 22,5 8,1 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt 0,0-27,2 Statsforskrivning - 10,2 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,0 10,2 Kortfristede gældsposter Anlægsaktiver i alt 38,1 38,5 Leverandører af vare og tj.ydelser -12,2-16,4 Anden kortfristet gæld -8,0-0,1 Mio. kr Note Aktiver te No- Passiver Omsætningsaktiver Skyldige feriepenge -17,5-17,8 tabel 9 Varebeholdninger 2,3 1,8 Skyldigt overarbejde -3,0-3,8 Tilgodehavender 27,3 28,0 Skyldigt bortfald af årets resultat - -8,0 4 Likvide beholdninger Igangværende arbejder 0,0 0,0 FF5 uforrentet konto - 31,2 Reserveret bevilling - -17,7 FF7 Finansieringskonto - 15,6 Periodeafgrænsninger, forpligtelser 0,0 0,0 Andre likvider 23,0 1,3 Kortfristet gæld i alt -40,8-63,8 Likvide beholdninger i alt 52,5 48,1 Omsætningsaktiver i alt 52,5 78,0 Gæld i alt -40,8-91,0 Aktiver i alt 90,6 116,5 Passiver i alt -90,6-116,5 Bemærkninger: I tabellen er regnskabstallene fra årsrapporten 2004 indpasset i Økonomistyrelsens nye opstilling. Der er som følge af overgangen til den nye likviditetsordning vedr. bevillingsreformen en række nye poster i balancen. Noterne er forklaret i bilag 1. Beløbene på de likvide konti er indeståenderne på bankdagen , og ikke bogføringsdagen inkl. supplementsperioden i det nye år, hvor der er nogle betydelige ændringer mellem de forskellige finansieringskonti. Den periodiseringsmæssige forskel er bogført på likvidkonti i det nye år, og vil samlet set øge balancen med 1,1 mio. kr. Se note 4. 19

20 Tabel 6 Egenkapitalforklaring Mio. kr. Primo Bevægelse Ultimo Startkapital 0,0-10,2-10,2 Opskrivninger 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Overført overskud -49,8 34,9-14,9 Heraf: Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 13,4 Mellemregning mellem andre statsinstitutioner 0,0 Regulering af overført overskud 12,9 Overført fra årets resultat 0,6 Bortfald af årets resultat 8,0 Egenkapital i alt -49,8 24,7-25,1 Ved overgangen til bevillingsreformen har styrelsen fået tilført en startkapital svarende til 2% af bruttoomsætningen på ÆFL2005. Der har endvidere som følge af overgangen til den nye likviditetsordning været store bevægelser på egenkapitalkontoen, som for 2005 er af teknisk karakter. Ressortflytningen af styrelsens anlægsaktiver til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, Danmarks Rumcenter og CFK medførte således i det nye system, at gæld og likviditet skulle tilpasses, så egenkapitalen ikke blev påvirket (13,4 mio. kr.). Der har tillige været en række reguleringer for at tilpasse gæld og likviditet til den nye ordning og de nye likviditetskonti (12,9 mio. kr.). Årets ordinære driftsresultat på 0,6 mio. kr. er indregnet og dertil kommer det likviditetsmæssige bortfald, som er aftalt, jf. tabel 3 over resultatdisponering. Det overførte overskud svarer til styrelsens frie egenkapital, og det er vurderingen, at egenkapitalen er relativ lav set i forhold til de indtægtsmæssige udsving og de kommende års udfordringer. Tabel 7 Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Primoregulering Bevægelse Resultat før ekstraordinære poster -8,6 Udgiftsførte af- og nedskrivninger 8,0 Udgiftsførte hensættelser 0,4 Ændring i driftskapital: -0,2 Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger -0,2 Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser 5,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet 4,9 Køb og salg af anlægsaktiver, netto -11,7 Flytning mellem bogføringskredse 13,4 Betalt netto vedr. ekstraordinære poster 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1,7 20

21 Årets ændring af FF4 gæld 18,0 Årets ændring af FF6 gæld 9,2 Ændring i anden langfristet gæld 0,0 Tildeling af likviditet FF4-33,9 0,0 Tildeling af likviditet FF5 31,2 0,0 Tildeling af likviditet FF6-4,2 0,0 Tildeling af likviditet FF7 20,6 0,0 Udsaldering af FF1og FF2-22,3-8,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 18,6 Årets pengestrøm ,2 Årets pengestrøm fordelt på: 0,0 Ændring i FF5 konto uforrentet konto 31,2 0,0 Ændring i FF7 konto uforrentet konto 15,6 0,0 Ændring i andre likvider -21,6 25,2 Likvide beholdninger 1. januar ,0 Likvide beholdninger 31. december ,1 Pengestrømsanalysen er lavet under hensyntagen til de mange likviditetsmæssige ændringer ved overgangen til den nye likviditetsordning. Der er således taget højde for likviditetstildelingerne på de nye finansieringskonti og udsalderingen af de gamle. Nettotilgangen af anlægsaktiver viser et øget aktivitetsniveau i forhold til årets afskrivningsniveau. Resultat og bevillingsafregning for Udstykningsafgift Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til statskassen, som ikke indgår i KMS indtægter. Der blev registreret godt afgiftspligtige nye ejendomme, hvilket er et historisk højt antal, der skyldes den høje matrikulære aktivitet i samfundet. Styrelsen forventer en lidt mindre matrikulær aktivitet i Tabel 8 Regnskab og bevillingsafregning for Udstykningsafgift 2003 R2004 FL 2005 R2005 Difference FL 2006 Indtægt - (Skatter og afgifter) 48,6 40,0 65,4 25,4 50,0 21

22

23 4. Påtegning Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for Kort- og Matrikelstyrelsen samt Udstykningsafgift, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Påtegning Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater. København, København, Jesper Jarmbæk Direktør Erik Jakobsen Departementschef 23

24 24

25 Bilag 1: Noter til regnskabet Noter til resultatopgørelsen Note a: Husleje KMS betaler sin andel af huslejen på Rentemestervej via intern statslige udgifter, som CFK opkræver, hvorfor der er et markant fald på denne post. Note b: Af- og nedskrivninger Pga. overflytningen af edb-anlæg og inventar til andre er afskrivningsniveauet mindsket betragteligt. KMS har nedskrevet værdien af styrelsens flekstidssystem, som er blevet erstattet af det fælles ministerielle tidsregistreringssystem. I alt 0,3 mio. kr. Note c: Ekstraordinære poster KMS har haft tab på kreditkort på i alt kr. Noter til balancen Note 1: Hensatte forpligtelser KMS har hensat et beløb på kr. vedr. eventuel erstatning i sag om fejl i søkort. Sagen er anket i Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Immaterielle anlægsaktiver i alt Kostpris 0,0 15,6 15,6 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 19,4 0,7 20,1 Tilgang 12,0 1,2 13,2 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,4 17,5 48,9 Akkumulerede afskrivninger -9,8-14,7-24,6 Akkumulerede nedskrivninger -5,0 0,0-5,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,9-14,7-29,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 2,7 19,3 0,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 3,6 1,3 5,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 3,6 1,3 5,0 Mio. kr. Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo 0,0 Tilgang 8,2 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 4,2 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -11,4 Kostpris pr ,0 Bemærkning: Ultimoposterne for 2004 på de immaterielle aktiver er flyttet kontomæssigt pga. ændringer i forsøgsordningens klassifikationer. 1

26 Note 3: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris 1,7 0,0 2,2 0,3 18,3 22,5 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse -0,9 0,0 18,1 0,9 21,7 39,8 Tilgang 0,0 0,0 0,4 0,0 1,3 1,7 Afgang Kostpris pr ,8 0,0 20,6 1,1 41,3 64,0 Akkumulerede afskrivninger -0,5 0,0-19,1-1,1-33,8-54,6 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3-1,3 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,5 0,0-19,1-1,1-35,2-55,9 Regnskabsmæssig værdi pr ,3 0,0 1,5 0,0 6,1 8,1 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,6 0,0 2,0 2,7 Årets nedskrivninger (se note b) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,6 0,0 2,3 3,1 Note 4: Ændringer i likviditetskonti efter Mio. kr. Bankdato Regnskabsdato FF5 31,2 38,4 FF7 15,6 9,5 Aktiver 46,8 47,9 FF4 18,0 27,4 FF6 9,2 1,0 Passiver 27,2 28,4 Bem: Der opstår en forskel på de likvide beholdninger, fordi de opgøres på bankdagen den , mens der efterfølgende foretages en række posteringer i det nye år med bogføringsdatoerne og De nye likviditetskonti er blevet afstemt, så FF4 og FF6 stemmer med anlægsaktiverne, mens FF5 er afstemt ift. forholdet mellem tilgodehavender og kortfristede gældsposter, herunder skyldige feriepenge og den reserverede bevilling. Ændringerne på FF7 kontoen afspejler de øvrige likvidkonti. På baggrund af disse afstemninger er de likvide konti reguleret i Tabel 9: Varebeholdninger Mio. kr. Regnskabsmæssig værdi ,3 Værdiregulering -0,1 Erhvervelse og forbedringer 0,0 Afgang 0,0 Lagerregulering -0,4 Regnskabsmæssig værdi pr ,8 2

27 Øvrige noter og tabeller Tabel 10: Oversigt over gebyrordninger (mio. kr.) Mio. kr Matrikulære gebyrer -1,2 0,0 2,8-12,1 Bem: Der er forudsat fuld brugerbetaling over en flerårig periode. Gebyrsatserne er ikke forhøjet i Principperne for gebyrberegningen er ændret efter overgangen til omkostningsbevillinger samt ændringerne som følge af overflytningen af de administrative funktioner mv. Det endelige resultat vil fremgå af styrelsens årlige prisredegørelse. Tabel 11: Årets resultat opdelt på hovedformål (mio. kr.) Mio. kr. Indtægter Omkostninger Resultat 1000 Opmåling og Geodæsi 5,8 13,7 7, Kortlægning 52,3 68,7 16, Matrikel- og Landinspektørvæsen 38,8 46,6 7, Ejendomsdata 14,7 14,0-0, Forskning og Udvikling 0,4 12,9 12, Koordination og Samordning 0,2 4,8 4, Hjælpefunktioner 2,9 45,0 42, Generel ledelse og Administration 0,9 17,5 16,6 Total 116,0 223,2 107,2 Bevilling (nettotal) -102,5 Resultat, netto 4,7 Bem: Hjælpefunktioner indeholder bl.a. husleje, fælles it, cfk-udlæg samt afskrivninger på inventar og udstyr. Note 5: Personaleomsætning R-året 2006 B-året Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Bem: I 2005 er der overført 57 medarbejdere til andre institutioner som følge af etableringen af Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning samt udskillelsen af sektorforskningen. 3

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2014 Titel: Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Redaktion: Økonomi og styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2015 2 Årsrapport 2014 Indhold 1. Påtegning...

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere