Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00"

Transkript

1 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr Initialer: CNY Dato: 6. maj 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Sted: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Indkaldte: Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Kopi til: Bestyrelses suppleanter: Susanne Yazdanyar (Gladsaxe suppleant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen (Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant) Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe) Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Tlf CVR-nr Side 1 af 9

2 Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 29. april 2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst ved formanden. Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen bød velkommen. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Referatet fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. Selskab Pkt. 3 Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde. (Revisor deltager under dette punkt.) Revisor Michael Bak fra PwC gennemgik revisionsprotokollerne for Nordvands selskaber vedrørende revisionen Nordvand har i henhold til det prisloft virksomheden er underlagt realiseret 19 mio. kr. i effektiviseringsgevinst. Revisionsprotokollerne er uden kritiske forhold, og regnskabet for 2014 er som følge heraf godkendt uden forbehold. I forhold til det til mødet udsendte materiale er pkt. 8 og pkt. 9 vedrørende manglende funktionsadskillelse udgået, idet drøftelser med selskabets ledelse har medført, at punktet ikke skal medtages i det endelige protokollat. Disse afsnit indsættes mere eller mindre som standard i revisionsprotokollen for alle vandselskaber og Nordvand er et af de første eksempler på, at supplerende kontrolforanstaltninger fra ledelsens side i forhold til at imødegå "manglende funktionsadskillelse medfører, at afsnittes fjernes fra revisionsprotokollen. Generelt er der i vandbranchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver, og der er flere selskaber, herunder Nordvand, der afventer skattesagernes afgørelser i Landsskatteretten. Seneste nyt er, at der skal gennemføres syn og skøn i skattesagen af en uvildig rådgiver. Torben Sønnichsen gjorde opmærksom på, at to linjer manglede i revisionsprotokollen for Nordvand Holding A/S. Linjerne indsættes i det endelige protokollat. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte og underskrev revisionsprotokollerne. Side 2 af 9

3 Pkt. 4 Årsrapport 2014 gennemgang af årsregnskaber samt årsrapport vedrørende Intern Overvågning for Nordvand selskaberne. (Revisor deltager under dette punkt). Revisor Michael Bak gennemgik årsregnskaberne samt årsrapport vedrørende intern overvågning for Nordvand selskaberne. Nordvand-koncernen har i 2014 realiseret et resultat efter skat på 0 kr., og alle koncernens selskaber har realiseret 0 resultater ( hvile-isig-selv selskaber). Evt. "mellemværende" mellem Nordvand og forbrugerne fremgår i stedet af en balancepost i regnskabet. Egenkapitalen udgør pr. 31. december mio. kr. Revisor konstaterede, at alle selskaber i Nordvand-koncernen har overholdt Forsyningssekretariatets prislofter. PwC har ved revision af koncernens selskaber ikke konstateret nogle forhold af betydning for vurderingen af årsrapporterne, hvilket medfører revisionspåtegninger uden forbehold. Torben Sønnichsen spurgte til, hvad takstrettigheder i regnskabet er. Revisor svarende, at takstrettigheder er en rettighed i henhold til prisloftsbekendtgørelsen, som Nordvand må indregne i taksten over en 10 årig periode. Dette er blot et lille delelement af de samlede takstindtægter med baggrund i bl.a. opgørelse af forventede omkostninger til tjenestemænd formelt udlånt fra kommunerne. Der var en forespørgsel fra Torben Sønnichsen om at medtage supplerende oplysninger i årsregnskabet om vandtab. Carsten Nystrup svarede, at sådanne oplysninger medtages i Nordvands virksomhedsrapport, der omtaler årets begivenheder herunder vandtabet. Trine Henriksen spurgte til omkostningerne vedrørende revision. Revisor svarede, at omkostningen er opdelt på den lovpligtige revision samt på øvrige ydelser til eksempelvis indberetninger vedrørende prisloft med krav om revisorpåtegning samt skattemæssig assistance. I tillæg til årsrapporterne udarbejder Nordvand revisorpåtegnet årsrapport vedrørende indkøb Intern Overvågning. Revisor konstaterede, at retningslinjerne for det interne overvågningsprogram er overholdt, og at gennemgangen af årsrapporten ikke har givet anledning til nogle bemærkninger fra revisionen. John G. Poulsen gennemgik udviklingen i Nordvands faktiske driftsomkostninger som siden udviser en effektivisering på 28 % uden indregning af inflationen. Side 3 af 9

4 Pkt. 5 Carsten Nystrup gennemgik det forventede investeringsniveau for Investeringsniveauet er opgjort til 361,3 mio. kr. Hvilket viser, at Nordvand efter nogle år med meget store anlægsprojekter i Gentofte, nu nærmer sig det gennemsnitlige årlige niveau på afløbsområdet i begge kommuner på 100 mio.kr. i overensstemmelse med de to spildevandsplaners langtidsstrategi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte og underskrev årsregnskaberne. Årsregnskaberne blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Afrapportering 1. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan 2015, herunder statusnotat for årets investeringer. Carsten Nystrup gennemgik driftsaftale, investeringsnotat og udviklingsplan for 1. kvartal Efter 1. kvartal 2015 er der en forventning om høj målopfyldelse for hele året Vedrørende driftsaftalen er der følgende kommentarer efter 1. kvartal: Målsætning 1, resultatkrav 4, Den afskærende ledning ved Pilebro udvides inden årets udgang., her er projektet blevet kædet sammen med etablering af bassin ved Stavnsbjerg Allé og der vil således alene blive gennemført projektering for udvidelse af den afskærende ledning ved Pilebro. Projekterne gennemføres i Målsætning 2, resultatkrav 2, Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé) inden årets udgang., også her er prioriteringen ændret, så der alene gennemføres projektering for dette projekt i 2015 forud for gennemførelse i For begge målsætninger er der tale om at udskydelse af praktisk gennemførelse til 2016 er sket i dialog med Gladsaxe Kommune. Herudover er der skærpet opmærksomhed på følgende to resultatkrav: Målsætning 2, resultatkrav 1: Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej, således at 50 % er gennemført med årets udgang., myndighedsbehandling (Kystdirektoratet) har medført at projektet er 2-3 måneder forsinket. Målsætning 3, resultatkrav 1, Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden og projektet er fysisk startet op inden udgangen af året., her har myndighedsbehandling m.m. desværre givet en forsinkelse, der forventes at forsinke fysisk opstart til primo Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter forventes der ved udgangen af 1. kvartal totalt set lidt bedre fremdrift end i budget Årsestimatet for anlægsprojekter forhøjes derfor fra 497,7 mio. kr. til 499,0 mio. kr., en stigning på 1,3 mio.kr. Efter 1. kvartal er gennemført 11 % af årets forventede investeringer. I udviklingsplanen er der efter 1. kvartal forventning om fuld Side 4 af 9

5 målopfyldelse. Dog er der skærpet opmærksomhed på: Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Målsætning 8, resultatkrav 2 : Målsætning er at have mindre end 3 % sygefravær i Nordvand. Kort syge-fravær og langt sygefravær skal begge være mindre end 1,5 %. her kan det efter 1. kvartal konstateres, at der er et samlet sygefravær på 3.5% fordelt på 2.6% på kort og 0.9% på lagt sygefravær. Dette til trods er der stadig forhåbning til i løbet af året at nå et gennemsnit på 3% sygefravær fordelt med 1.5% til kort og langt sygefravær. Målsætning 8, resultatkrav 3: Resultatkravet er at have færre end 20 registrerede arbejdsskader og færre end 10 anmeldte arbejdsskader i Nordvand., her er der i årets første 3 måneder registreret og anmeldt 8 arbejdsskader, hvilket er højt og giver anledning til fokus på arbejdsmiljø og korrekte arbejdsrutiner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte nyt årsestimat for anlægsinvesteringer på 499,0 mio. kr. inkl. intern omprioritering af, hvilke projekter der gennemføres i Regnskab pr. 31. marts 2015 samt estimat for årsresultat. John G. Poulsen gennemgik regnskabet pr. 31. marts Nordvand har realiseret et resultat på 0 kr. ( Hvile-i-sig-selv virksomhed). Der er i 1. kvartal realiseret 2,5 mio. kr. flere omkostninger end budgetteret. Men der er tale om periodeforskydninger, der indhentes i den resterende del af året. Der er i 1. kvartal gennemført investeringer på 57 mio. kr. svarende til 11 % af de forventede samlede investeringer i 2015, hvilket er helt som planlagt på dette tidspunkt af året. selskaber overholder prislofter fra Forsyningssekretariatet. Posten på balancen opgørelse af mellemværende med kunder vedrørende prisloft og hvile-i-sig-selv princip blev gennemgået. For året som helhed forventes et resultat på 0 kr. ( hvile-i-sig-selv virksomhed). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Orientering om konsolidering i vandsektoren. (punktet håndteres fortroligt) Carsten Nystrup orienterede om udviklingen på området. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Godkendelse af grundlaget for etablering af fælles indkøbsselskab blandt de Nordsjællandske vandselskaber. NV Side 5 af 9

6 Pkt. 9 Pkt.10 Carsten Nystrup orienterede om, at det på Nordvands bestyrelsesmøde 28. april 2014 og generalforsamling 20. maj 2014 blev besluttet, at arbejde videre med etablering af et fælles indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland. Nu foreligger der udkast til dokumenter vedrørende selskabsetableringen, herunder skabelon for bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender udkastet til selskabsdokumenter og indstilling af dokumenterne til Nordvands generalforsamling den 22. maj Herudover skal Nordvands direktør bemyndiges til på vegne af selskabet at kunne færdiggøre selskabsdokumenterne også til brug på den ordinære generalforsamling i Nordvand Holding A/S i 2015, og bemyndiges til, at deltage på stiftelsesmødet i indkøbsselskabet samt at kunne tegne aktier i den forbindelse. Trine Henriksen opfordrede til, at der vil blive vedtaget etiske retningslinjer vedrørende indkøb for det nye selskab. Carsten Nystrup var enig og svarede, at det vil være naturligt at implementere retningslinjerne, når selskabet er etableret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, godkendte udkastet til selskabsdokumenter og indstillingen til generalforsamlingen. Der blev givet fuldmagt til direktøren til at færdiggøre dokumenterne, deltage på stiftelsesmødet i indkøbsselskabet samt tegning af aktier. Generalforsamling BIOFOS d. 20. maj Orientering og mandat til formand og direktør. Der skal afholdes generalforsamling i BIOFOS. I den forbindelse skal Michael Lilja-Nielsen fra HOFOR repræsentere Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S. Der ønskes i den forbindelse givet mandat til at direktør Carsten Nystrup og bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen kan give Michael Lilja-Nielsen fuldmagt til at repræsentere selskaberne. Trine Henriksen gjorde opmærksom på, at dagsordenen vedrørende BIOFOS ikke var udsendt med bestyrelsesindkaldelsen. Carsten Nystrup svarede, at dagsordenen vil blive udsendt umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte mandatet. Bestyrelsens godkendelse og mandat til formand om underskrift af aftaletillæg 1 til Harrestrup Å aftalen. GKS og GXS GXS Side 6 af 9

7 Carsten Nystrup orienterede om, at der er udarbejdet aftaletillæg 1 til Harrestrup Å aftalen. Harrestrup Å aftalen vedrører den fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å. Aftaletillæggets formål er at udvikle aftaleparternes samarbejde herunder at fastlægge en fordelingsnøgle for omkostningerne. Aftalen skal underskrives af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen godkendte aftaletillæget og gav Ivar Green-Paulsen mandat til at underskrive aftalen. Pkt.11 Afrapportering af vandkvaliteten Bo Lindhardt gennemgik afrapportering af vandkvaliteten. Den løbende drikkevandskontrol dokumenterer, at Nordvand også i 2014 har leveret drikkevand af god kvalitet. Af de vandprøver der er udtaget ved afgang fra vandværker og i ledningsnettet overholdt 98,3 % af prøverne kvalitetskravene. De få steder, hvor kvalitetskravene ikke er overholdt vurderes det, at det skyldes lavt vandforbrug eller interne problemer på selve prøvestedet, eksempelvis skoler efter længere ferie uden vandforbrug. Der er i alt i hele forsyningsområdet udtaget vandprøver fra boring til taphane. Vedrørende perfluorstoffer er der udtaget prøver på 10 udvalgte steder, der er undersøgt for 14 specifikke stoffer. Der er ikke fundet spor i nogen af prøverne. Torben Sønnichsen opfordrede til at fortælle eksempelvis skoler, hvordan vandkvaliteten kan forbedres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt.12 Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. Orientering om evaluering af vandsektorloven kommende regulering Der er p.t. ikke noget nyt, men der forventes snart en udmelding. Der er varslet en TOTEX-regulering, der vil omfatte effektivisering af både omkostninger og investeringer. Derudover er Nordvand tilmeldt kommende workshops om emnet, som afholdes af Forsyningssekretariatet. Status på indsats overfor tab i ledningsnettet. Vandtabet var i ,9 % i Gentofte og 5,9 % i Gladsaxe. Side 7 af 9

8 I alt var der i brud, det laveste siden Der er gennemført systematisk lækagesøgning i begge kommuner. Etableringen af sektionsbrønde i Gladsaxe er færdiggjort. Der er gennemført nulpunktsmåling i to sektioner i Gentofte. Der er opsat ca. 50 % af de 425 loggere, der er planlagt at blive opsat i Ordrup, Gentofte og Hellerup. Notat vedr. tab i ledningsnettet udsendes med referatet. På baggrund af drøftelserne om tab i ledningsnettet og bestyrelsens strategi om ekstra tiltag blev det drøftet, hvorvidt eksempelvis etablering og drift af dataloggere skulle ske in house eller ved ekstern leverandør. Bo Lindhardt gav udtryk for, at det var valgt at benytte ekstern assistance også til driften af hensyn til de særlige kompetencer arbejdet kræver. Orientering om foreløbigt program for bestyrelsesseminar 2015, d. 12. maj. Forslag til den forventede dagsorden blev gennemgået. Pkt.13 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt Bestyrelsen tog stilling til, at punkt 7 skulle håndteres fortroligt indtil sagen offentliggøres gennem behandling i de berørte kommuner. Pkt.14 Næste møde d. 31. august 2015 Pkt.15 Eventuelt. - Poul Graugaard synes, at det er positivt, at Nordvand nu selv gennemfører grøn vedligeholdelse på egne lokaliteter i forsyningsområdet. Nordvand Holding A/S Gentofte Vand A/S Gentofte Spildevand A/S Gladsaxe Vand A/S Gladsaxe Spildevand A/S Sjælsø Vand A/S Nordvand A/S NVH GKV GKS GXV GXS SJV NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Side 8 af 9

9 Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 29. april 2015: Ivar Green-Paulsen Lisbeth Winther Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 9 af 9

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 22 Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013, kl. 17.30 19.30 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere