Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål Kernefaglige mål Økonomiske mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse

3 Resultatmål Indledning CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, og er organisatorisk placeret i Økonomiog Indenrigsministeriets departement. CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. CPR-administrationens mission er formuleret som følgende: CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. Nærværende resultatkontrakt er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i kontrakten har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. Resultatmålene for 2014 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som er fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 hierarki Udvikling 1.Personregistrering Strategi 2. Digitalisering Sikkerhed 3. Sikkerhed i CPR-systemet Kerneopgaver Juridisk sagsbehandling Salg og service 4. Klagesager 5. Skift af person-nummer og dobbeltregistrering 6. Kundetilfredshed 7. Nyt websystem Økonomi Budgettering 8. Afvigelse mellem grundbudget og forbrug 3

4 1. Strategiske mål 1: Den fremtidige personregistrering CPR-administrationen er en hovedaktør i udviklingen af en moderne og effektiv fremtidig personregistrering. CPR-systemet spiller endvidere en central rolle i forbindelse med implementeringen af det fællesstatslige grunddataprogram, hvor CPR-systemet skal indgå i de kommende fællesoffentlige løsninger, herunder den fællesoffentlige datafordeler og det kommende adresseregister. Sideløbende med dette arbejde er der igangsat et analysearbejde med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at ændre CPR s struktur og indhold for at fremtidssikre systemet og for bedre at understøtte de fremtidige krav til personregistreringen. Sideløbende skal CPR-systemet teknologisk vedligeholdes, så drift og vedligehold af systemet kan konkurrenceudsættes. I 2014 skal CPR-administrationen udarbejde en flerårig udviklingsplan for CPRsystemet, som beskriver en sikker og koordineret modernisering af CPR-systemet samtidig med, at drift og vedligehold gøres til genstand for et nyt udbud. Tabel 1 Udviklingsplan for CPR-systemet CPR-administrationen skal i 2014 udarbejde en samlet udviklingsplan for CPR-systemet, som bl.a. forholder sig til grunddataprogrammets projekter og en fornyet konkurrenceudsættelse af drift og vedligehold. Udviklingsplanen udarbejdes i løbet af 1. halvår 2014 med henblik på drøftelse og eventuel videre foranstaltning, 2. halvår Indfasning af grunddataprogram Udviklingsplan indfasning ring] ring] Indledende [Implemente- [Implemente- overholdt (ja/nej) : Digitalisering Det er regeringens målsætning, at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af CPR-administrationen leverer løbende input til områder, som indgår i de årlige bølgeplaner for obligatorisk digital selvbetjening, der er et led i udmøntningen af denne målsætning. For 2014 er udvalgt 5 nye services til den årlige bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening. Det drejer sig om anmodning om markedsføringsbeskyttelse, anmodning om lokalvejviserbeskyttelse, anmodning om attestation af oplysninger fra CPR, besvarelse af anmodninger om loginværtserklæringer samt anmodning om udlevering af ubeskyttede standardoplysninger fra CPR. Tabel 2 Digital omstilling Digital omstilling gennemført services overholdt (ja/nej)

5 3: Sikkerhed i CPR-systemet Sikkerheden indgår som et centralt element i kontraktkomplekset omkring CPR og i reglerne for brug af CPR-data og er genstand for stor bevågenhed. Der er derfor et ønske om at sætte endnu større fokus på it-sikkerheden. Der er på baggrund heraf i 2013 udarbejdet en it-sikkerhedshandlingsplan, der skal danne grundlag for arbejdet med it-sikkerheden for CPR de kommende år. Fire konkrete initiativer i itsikkerhedshandlingsplanen indgår i resultatkontrakten for Således skal CPR-administrationen i 2014 gennemføre kontrol af et antal kunder, som har adgang til CPR. Kontrollen skal vise, om disse kunder overholder det regelsæt, der ligger til grund for adgangen til CPR-data. CPR-administrationen skal endvidere i 2014 gennemføre en penetrationstest med bistand fra en uafhængig tredjepart, således at CPR-administrationen sammen med sin leverandør kan sikre systemet mod kendte former for sårbarheder. I 2014 skal CPR-administrationen gennemføre en awarenes kampagne over for brugerne af CPR-data. Kampagnen skal søge at skabe større opmærksomhed om vilkårene for anvendelse af CPR-data gennem nyhedsbreve eller s. Endvidere skal der rettes særlig fokus mod selvbetjeningsløsninger, herunder problematikken om anvendelse af personnummeret til autentifikation. Endelig skal CPR-administrationen gennemføre overgangen fra den nuværende itsikkerhedsstandard DS 484 til ISO27000 standarden. Tabel 3 Tiltag til forbedring af it-sikkerheden på baggrund af It-sikkerhedshandlingsplanen for CPR It-sikkerheds-handlingsplanen for CPR omfatter en række aktiviteter, der de kommende år vil gøre sikkerheden for CPR endnu bedre. Resultatmålet for 2014 er, at fire konkrete aktiviteter fra it-sikkerhedsplanen skal gennemføres. Det er punkt 2 (stikprøver), punkt 4 (penetrationstest), punkt 9 (ISO27000) og punkt 10 Awarenes kampagne aktiviteter overholdt (ja/nej)

6 2. Kernefaglige mål Juridisk kernesagsbehandling CPR-administrationen har som et overordnet mål at levere juridisk sagsbehandling af høj kvalitet. For 2014 er der sat fokus på CPR-administrationens opgavevaretagelse som øverste ankeinstans for kommunernes afgørelser om folkeregistrering, CPRadministrationens afgørelser i sager om tildeling af nyt personnummer som følge af fejl i det eksisterende og sagsbehandlingen i sager om dobbeltregistrering. Der er tale om fokusområder, som er med til at sikre en høj datakvalitet i CPR. 4: Klagesager Efter CPR-lovens 56 kan kommunernes afgørelser efter CPR-loven påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På CPR-området træffer kommunerne først og fremmest afgørelser om borgernes bopælsregistrering. CPR-administrationen har udarbejdet en række procedurer, der understøtter en præcis statistikopgørelse over sagsbehandlingstid og anden relevant statistik vedrørende klagesagsbehandling på folkeregistreringsområdet om bl.a. sagstyper og ministeriets reaktion i form af f.eks. stadfæstelse af den kommunale afgørelse. Det er målsætningen, at borgere og kommuner oplever korrekt og hurtig sagsbehandling. Det er derfor målsætningen, at 95 pct. af CPR-administrationens klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering skal afsluttes inden for 6 måneder. Tabel 4 Klagesager Andel af klagesager afsluttet rettidigt, indenfor 6 mdr. R pct Resultat [R] : Skift af personnummer og afsluttede sager om dobbeltregistrering Skift af personnummer Nordiske statsborgeres ønske om ændring af en tidligere registreret fødselsdato skal forelægges for CPR-kontoret til afgørelse bilagt dokumentation for rigtigheden af den nu angivne fødselsdato. Der opstilles mål for den generelle maksimale sagsbehandlingstid for sager vedrørende ansøgning om nyt personnummer. I opgørelsen af tidsforbrug fraregnes tid medgået til indhentning af sagsakter hos Udlændingeservice samt Indfødsretskontoret. Ligeledes fraregnes tid til eventuel sagsbehandling hos Retslægerådet. Det er målsætningen for 2014, at 92 pct. af ansøgninger om nyt personnummer skal være afsluttet med en afgørelse inden for 5 måneder. Dobbeltregistrering 6

7 En vigtig forudsætning for den fortsatte anvendelse af data fra CPR og tilliden til disse data er et løbende arbejde med datakvaliteten i CPR. CPR-administrationen har på den baggrund valgt at fokusere på sager, hvor samme person ved en fejl har fået tildelt to eller flere personnumre. Det er målsætningen, at der hver måned i 2014 skal afsluttes mindst 50 sager om dobbeltregistrering. Tabel 5 Skift af personnummer og sager om dobbeltregistrering Andel af sagsbehandlingstider for skift af personnummer afsluttet indenfor 6 mdr. Fra mdr. R pct Resultat [R] Antal afsluttede sager om dobbeltregistrering pr. måned R pct Resultat [R] Salg og kundeservice CPR-administrationen har som mission, at CPR-systemet skal være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. Adgang til CPR s data sker ved brug af en række produkter og services, som er udviklet over en årrække. Anvendelsen af CPR gennem disse produkter i dag er massiv i såvel den offentlige som i den private sektor. Det er vigtigt, at brugerne oplever en serviceminded og kompetent betjening i CPR s kundecenter, hvorfor der i 2014 opstilles resultatmål for kundetilfredshed og produktudvikling. 6: Kundetilfredshed I 2014 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt CPR s kunder. Der udvælges en repræsentativ mængde af kunder i den offentlige og den private sektor, som svarer på spørgsmål om bl.a. tilfredshed med den oplevede kundebetjening, telefonservice, kompetence osv. et er, at min. 75 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse. Tabel 6 Kundetilfredshedsundersøgelser Fokus på kundecenterets levering af service til kunderne pct. 75 pct. 80 pct. 85 pct. 90 pct. Resultat 7: Udvikling af nyt web-system CPR-administrationens produktsortiment skal i videst muligt omfang være standardprodukter, og ældre produkter skal udfases, når de ikke længere bruges af et rimeligt stort antal kunder, eller når de teknologisk ikke længere er tidssvarende. I 2014 fastsættes et resultatmål, hvorefter CPR s efterhånden 15 år gamle Java-klient, som for- 7

8 udsætter Java på brugerens pc, udskiftes med et moderne web-system, som tilgås via en browser. Denne modernisering af brugergrænsefladen følger den overordnede udviklingsplan for CPR-systemet for perioden , hvorefter der styres mod en platform og teknologi, som giver billigere drift og enklere vedligehold, og som gør det lettere at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen fremover. Udfasningen af Java-klienten til fordel for et websystem vil også indebære fordele for en lang række brugere af CPR. Et websystem vil nemlig fungere langt bedre sammen med de efterhånden udbredte Citrix og VDI løsninger, ligesom Javaklienten i dag ofte kræver, at den medarbejder, som skal installere klienten, har administratorrettigheder. Websystemet vil derimod være umiddelbart tilgængeligt via en browser. Tabel 7 Udvikling af nyt web-system CPR-administrationen har senest ved udgangen af 2014 udarbejdet og implementeret et moderniseret web-system Resultat Færdig 8

9 3. Økonomiske mål 8: Afvigelse mellem grundbudget og forbrug I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres målet om afvigelse mellem grundbudget og forbrug. Grundbudgettet udarbejdes, så det er klart ved regnskabsårets begyndelse. Tabel 8 Afvigelse mellem grundbudget og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og forbrug, pct. R pct Resultat [R] Departementet kan i løbet af året fx i forbindelse med udgiftsopfølgningerne - godkende et andet økonomisk mål. 9

10 4. Påtegning Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2014 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatkontrakten til departementet, efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter kvartalets afslutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af kontrakten vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. København den 18. december 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Kt. chef Carsten Grage CPR-administrationen 10

11 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 12,5 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder CPRadministrationens ledelse en redegørelse for årets resultater, herunder målene i resultatkontrakten og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 11 Vægtning og beregning af målopfyldelse Opfyldelsesgrad i pct. (eksempel) Vægt Beregning (eksempel) Beregnet resultat (eksempel) Strategiske mål 1 Personregistrering 0, 50, ,5 et vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 2 Digitalisering 0,50, ,5 et vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 3 Sikkerhed 0,50, ,5 et vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 12,5 6,25 Kernefaglige mål 4 Klagesager 0, ,5 et vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 5 Skift af personnummer mv. 0, ,5 et vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 6 Kundetilfredshed 0, ,5 et vurderes opfyldt til 0 pct.: 0 * 12,5 0 7 Udvikling af web 0, ,5 et vurderes opfyldt til 100 pct.: 1 * 12,5 12,5 Økonomiske mål 8 afvigelse ml grundbudget og forbrug 0, ,5 et vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * 12,5 12,5 Total 100,0 75,0 11

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

CPR-kontoret Januar2012

CPR-kontoret Januar2012 CPR-kontoret Januar2012 Udviklingsplan for CPR-systemet 2012 2015 1. Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om 9,2 mio. mennesker, som har tilknytning til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere