Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018"

Transkript

1 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov CVR-nr Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel (solvensbehovsmodel) 3 2. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag / kapitalbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer til intern opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag / kapitalbehov 5 4. Lovbestemte krav 9 5. Kapitalprocent og kapitalgrundlag Kapitalmål og internt opgjort kapitalbehov

3 Indledning Formålet med denne rapport er at give et indblik i Møns Banks opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og kapitalbehov. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i bilag 2 i bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Nærværende rapport indeholdende samtlige punkter i bilag 2 i forannævnte bekendtgørelse og offentliggøres en gang årligt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Herudover offentliggøres kvartalsvise rapporter indeholdende punkterne 2 6 i samme bilag, disse oplysninger offentliggøres samtidig med regnskabsoplysningerne jf. bankens finanskalender for Nærværende rapport er et supplement til den Risikorapport, der udarbejdes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 artikel (herefter CRR-forordningen). Risikorapporten udarbejdes og offentliggøres én gang årligt samtidig med offentliggørelse af bankens årsrapport. Begge rapporter offentliggøres på hjemmesiden Møns Bank\Investor Relations\Regnskaber m.v.\risikorapporter. Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov benævnes herefter bekendtgørelsen. 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodellen (solvensbehovsmodel) I december 2014 udsendte Finanstilsynet en revideret udgave af Vejledning om tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Vejledningen tager udgangspunkt i 8+ modellen, der definerer det individuelle kapitalbehov (solvensbehov) som et tillæg i forhold til 8 %-kravet. Den interne proces: Bilag 1, punkterne 7-14 i bekendtgørelsen beskriver det forløb, der skal foregå ved fastsættelse af bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag og internt opgjorte kapitalbehov. Økonomifunktionen har i samarbejde med bankens kreditchef, risikoansvarlige og direktion ansvaret for, at identificere de risici banken er eksponeret overfor. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der i indstillingen til bankens ledelse skal afdækkes med kapital. Det er bankens ledelse, der har ansvaret for at vurdere, hvorvidt banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at understøtte bankens kommende aktiviteter. Endvidere er det ledelsens opgave at sikre sig, at beslutningerne om fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag er en integreret del af den overordnede ledelse. Bankens bestyrelse har kvartalsvis drøftelse omkring fastsættelsen af kapitalbehovet. Drøftelsen tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til valg af stress-variable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækst forventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens kapitalbehov, som skal være tilstrækkelig til at dække bankens risici, jf. FIL 124, stk. 1 og 2. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens kapitalbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks, der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Som nævnt ovenfor opgøres kapitalbehovet ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i bankens risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Den uafhængige vurdering I bekendtgørelsen er det et krav, at opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital skal gøres til genstand for en uafhængig vurdering. Der er i Møns Bank truffet beslutning om, at denne vurdering forestås af bestyrelsen, hvilket der i henhold til bekendtgørelsen er mulighed for, da banken ikke anvender den interne rating baserede metode for kreditrisiko eller interne modeller for markedsrisiko. Intern rapportering Der rapporteres månedligt til bestyrelsen, hvorvidt der er indtruffet forhold, som nødvendiggør en revurdering af bankens kapitalbehov. Ellers foregår den interne rapportering og vurdering omkring kapitalbehovsprocenten kvartalsvis til bankens ledelse i forbindelse med offentliggørelse af periodemeddelelser, halvårsrapporter og årsrapporter. Beskrivelse af metode I forbindelse med fastsættelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov pr tages udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning samt i Lokale Pengeinstitutters kapitalbehovsmodel, der begge bygger på 8+ metoden. Ved anvendelse af 8+modellen, skal banken mindst have et kapitalgrundlag svarende til 8 pct. af den samlede risikoeksponering (minimumskravet i henhold CRR-forordningen artikel 92). Det individuelle kapitalbehov kan ikke være mindre end 8 %. 3 3

4 8+modellen antager, at minimumskapitalkravet på 8 % som udgangspunkt dækker bankens almindelige risici jf. ovenfor. Imidlertid kan banken have forhøjet risiko på et eller flere områder. I så fald kan minimumskapitalkravet ikke dække risikoen, hvorfor der er behov for at opgøre et tillæg til de 8 %. Finanstilsynets vejledning opstiller en række benchmarks indenfor de enkelte risikoområder for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at 8 % kravet ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg til det tilstrækkelige kapitalgrundlag/kapitalbehovet. Finanstilsynet har, hvor det er muligt, opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynets opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Møns Bank på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici. I nødvendigt omfang foretages individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes bankens egen historik. Møns Bank følger nedenstående skabelon ved opgørelse af kapitalbehovet: kr. % 1) Søjle I-kravet (8 % af den samlede risikoeksponering) 8 + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store eksponeringer (>2 % af kapitalgrundlaget) med finansielle problemer 4b) Øvrige kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) + 8) Gearing + 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Møns Banks opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag/ kapitalbehovet samt de risici som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt kapitalgrundlaget er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Møns Bank en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 4 4

5 2. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov på risikokategorier Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Kapitalbehov i pct. Risikoområde: (i kr.) 1) Søjle I-kravet (8 % af den samlede risikoeksponering - lovkrav) ,00% + 2) Indtjening 0 0,00% + 3) Udlånsvækst 0 0,00% + 4) Kreditrisici 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer ,04% 4b) Øvrige kreditrisici ,30% 4c) Koncentration på individuelle eksponeringer ,22% 4d) Koncentration på brancher 0 0,00% + 5) Markedsrisici 5a) Renterisici 300 0,02% 5b) Aktierisici 0 0,00% 5c) Valutarisici 0 0,00% + 6) Likviditetsrisici 0 0,00% + 7) Operationelle risici 0 0,00% + 8) Gearing 0 0,00% + 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00% Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov i alt ,58% Heraf til kreditrisici (4) ,56% Heraf til markedsrisici (5) 300 0,02% Heraf operationelle risici (7) 0 0,00% Heraf øvrige risici ( ) 0 0,00% Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+9) ,00% Den samlede risikoeksponering Kommentarer til internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag/kapitalbehov Udgangspunkt (8 % af den samlede risikoeksponering) Søjle I kravet er identisk med minimumskravet og udgør 8 % af den samlede risikoeksponering. Som tidligere nævnt dækker minimumskravet bankens almindelige risiko. Indtjening Tilgangen er, at bankens basisdrift (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. og skat) er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Banken har derfor med afsæt i de grupper, der fremgår af Finanstilsynets vejledning vurderet, om bankens budget for 2015 giver anledning til, at der skal afsættes kapital til dækning af en risiko på indtjeningen. Tillægget beregnes ved, at den forventede basisindtjening (BI) sættes i forhold til udlån og garantier. Herefter vurderes et eventuelt tillæg ud fra følgende: BI<0 = Tillæg (udlån + garantier)/100 0<BI<1 = Tillæg (udlån + garantier) * (1-BI)/100 BI>1 = Intet tillæg Banken har en stærk basisdrift, der dog i 2014 og også i 2015 vil være påvirket af bankens investering i en udvikling af bankens fremtidige markedsplatform og forretningsgrundlag. Ligeledes er bankens indtægter af overskudslikviditeten væsentlig påvirket af det nuværende meget lave renteniveau. Begge forhold indgår i bankens budget for Bankens basisdrift lever fortsat fuldt op til kravene for, at der ikke skal tages tillæg for manglende indtjening. Vækst En høj udlånsvækst er forbundet med en særlig høj risiko. Finanstilsynet vurderer som udgangspunkt, at en samlet årtil-år udlånsvækst på 10 % og derover, kan påføre instituttet en overnormal kreditrisiko. Denne overnormale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor der skal afsættes kapital til at dække den. I bankens budget for 2015 er indregnet en udlånsvækst på ca. 100 mio. kr., hvilket ikke medfører tillæg til kapitalbehovet. 5 5

6 Kreditrisici generelt Kreditrisikoen er risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, ud over hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer, brancher og øvrige kreditrisici. Kunder med finansielle problemer Kunder med finansielle problemer omfatter kunder indenfor nedennævnte kategorier, der udgør mere end 2 % af bankens kapitalgrundlag, hvilket ultimo 2014 betyder kunder, hvis engagement udgør mere end 4,5 mio. kr.: 1. Kunder med OIV (bonitetskategori 1) 2. Kunder uden OIV, men med visse udfordringer, og hvor konstatering af OIV vil føre til en væsentlig nedskrivning indenfor det kommende år (bonitetskategori 2c) Banken fastsætter individuelt et kapitalbehov på ovennævnte kunder. Med i vurderingen af kapitalbehovet på de enkelte eksponeringsdele er belåningsværdi af sikkerheder samt omfanget af virksomhedspant og kautioner, der i første omgang ikke er indregnet i de registrerede sikkerheder. Kategori Opgjort tabsrisiko før nedskrivninger Nedskrivninger Tabsrisiko efter nedskrivninger Reserveret under 8 % s kravet Afsat kapitalbehov Bonitetskategori Bonitetskategori 2c Øvrige kreditrisici Banken skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (eksponeringer under 2 % af kapitalgrundlaget), som ikke er dækket af søjle 1 kravet (8 % af den samlede risikoeksponering). En måde at identificere øvrige kreditrisici på, er hvis banken har en unormal høj andel af en koncentration. Den normale koncentration vil altid være dækket indenfor 8 %-kravet. Banken har med afsæt i ovennævnte vurderet følgende områder: Brancher Geografi Sikkerheder Valuta Andel af svage kunder Udløb af afdragsfrihed på realkreditlån Banken har vurderet, at der alene er behov for at afsætte kapital i forhold til udløbet af afdragsfrihed på realkreditlån. Ikke fordi banken adskiller sig i sammenligningen med andre, men af forsigtighedshensyn, idet omfanget af påvirkningen på bankens nedskrivningsbehov kan være usikkert. Med afsæt heri har banken estimeret et tillæg til kapitalbehovet på t.kr. Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer Reservationer i forhold til en koncentrationsrisiko på store eksponeringer skal tage højde for den situation, hvor et beskedent antal eksponeringer udgør en forholdsvis stor andel af den samlede eksponeringsmasse, idet effekten af, at nogle af de største eksponeringer bliver nødlidende vil være stor for banken. I flg. Finanstilsynets vejledning vil institutter, hvor summen af de 20 største eksponeringer udgør mindre end 4 % af eksponeringsmassen som udgangspunkt hverken skulle tage et tillæg eller et fradrag. Banken har opgjort de 20 største eksponeringer til at udgøre 21 % af den samlede engagementsmasse. Jo større en andel de 20 største eksponeringer udgør af den samlede eksponeringsmasse, jo større tillæg til kapitalbehovet kræves. Nedenfor bankens beregning. Eksponeringer med kreditinstitutter indgår ikke i opgørelsen. Koncentrationsrisiko 20 største eksponeringer kr. Den samlede eksponering kr. Andel 20 største eksponeringer Allerede reserveret (under kunder m/finansielle problemer) % 1 % 6 6

7 Med udgangspunkt i andelen beregnet ovenfor, de risikovægtede poster i henhold til nedenstående tabel samt Finanstilsynets formel, kan bankens tillæg til kapitalbehovet beregnes. Koncentrationsrisiko Risikovægtede eksponeringer Risikovægtede eksponeringer Tillæg = (0,21-0,04)/125* *(1-0,01) = t.kr. Koncentrationsrisiko på brancher I henhold til Finanstilsynets vejledning skal institutterne forholde sig til, hvor ujævn den erhvervsmæssige krediteksponering er på brancher. Når instituttets eksponeringer er fordelt på et relativt lille antal brancher, vil effekten af en lavkonjunktur i en eller flere af disse brancher have stor betydning for instituttets økonomiske sundhed. Det er denne risiko, der skal afsættes kapital til at dække. Så jo mere koncentreret et institut er på enkelte brancher, jo større vil udsvinget i nedskrivninger potentielt være, og jo mere kapital skal der afsættes. Til at måle graden af koncentration på brancher anvender Finanstilsynet HHI-indekset. Metoden giver et tillæg til kapitalbehovet, hvis andelen af eksponeringer i en branche overstiger 20 % af den samlede eksponeringsmasse. Nedenfor vises opgørelsen jf. Finanstilsynets vejledning. Koncentration på brancher Udlån + Andel Andel 2 garantidebitorer ultimo før nedskrivninger og hensættelser kr. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,17 0,0289 Industri og råstofindvinding ,02 0,0004 Energiforsyning ,00 0,0000 Handel ,13 0,0169 Transport, hoteller og restauranter ,11 0,0121 Information og kommunikation ,01 0,0001 Finansiering og forsikring * 0, ,06 0,0036 Fast ejendom + bygge og anlæg ,35 0,1225 Øvrige erhverv ,15 I alt erhverv ,00 0,1845 Øvrige erhverv er ikke en egentlig branche, og medregnes derfor ikke i beregningen af HHI. For at undgå, at branchekoncentrationen sænkes ved at placere eksponeringer under øvrige erhverv, justeres HHI for andelen øvrige erhverv. Det vil sige, at hvis andelen af øvrige erhverv i forhold til den samlede erhvervseksponering er større end den beregnede koncentrationsrisiko på de øvrige brancher, er det koncentrationen på øvrige erhverv, der bliver styrende. HHI-indekset er det højeste af henholdsvis andelen af øvrige erhverv på 0,15 eller summen af andele 2 på andre erhverv på 0,1845, som begge er mindre end 20 % og som derfor ikke resulterer i et tillæg til kapitalbehovet. Markedsrisiko generelt Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i rente, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. 8+ metoden tager udgangspunkt i de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisiko. Er rammerne ikke udnyttet fuldt ud, kan der tages afsæt i udnyttelsen af rammerne indenfor de seneste 12 måneder. Dette forudsætter dog, at der kan redegøres for, at det er realistisk, at banken kan holde sig inden for dette niveau fremadrettet, og hvorfor der er fastsat højere rammer. Renterisiko Finanstilsynet har opstillet 2 metoder til opgørelse af markedsrisikoen for renterisici Standardmetoden: hvorefter banken skal opgøre renterisikoen indenfor og udenfor handelsbeholdningen særskilt, der kan således ikke under denne metode ske netting mellem positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen. Det er dog fortsat muligt at nette indenfor de positioner, der ligger i handelsbeholdningen. Der tages udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse de seneste 12 måneder. Porteføljemetoden: der kan anvendes af alle pengeinstitutter, der har en aktiv styring af renterisici herunder afdækning mellem renterisici i handelsbeholdning og udenfor handelsbeholdning - vil der derimod være mulighed for at nette positioner indenfor og udenfor handelsbeholdningen, når der i tilstrækkeligt omfang tages højde for varighed og positionsstørrelse. Det vil sige, at de risici, der ligger indenfor og udenfor handelsbeholdningen, udligner hinanden. Således kan en eventuel negativ renterisiko udenfor handelsbeholdningen udlignes af en positiv renterisiko indenfor handelsbeholdningen. Banken har valgt standardmetoden, idet der ikke aktivt foretages afdækning af renterisiko. 7 7

8 Den generelle renterisiko udtrykker, hvor meget af kernekapitalen der tabes/vindes ved en general renteændring på 1 %-point. Overstiger det opgjort tillæg for renterisiko indenfor handelsbeholdningen 5 % af bankens kernekapital, skal banken tage et yderligere tillæg for en rentestrukturrisiko. Rentestrukturrisikoen beregnes ved at se på hvordan risikoen ændres, såfremt der sker renteændringer i forskellige varighedszoner uafhængigt af hinanden. For poster udenfor handelsbeholdningen er der ikke et bundfradrag, før der beregnes et tillæg for en rentestrukturrisiko. Finanstilsynets udgangspunkt for det stressede scenario er en renteændring på 2 %-point. Finanstilsynet anfører, at en mindre rentesats kan anvendes, hvis instituttet kan begrunde valget af en mindre rente. Bankens varighed indenfor handelsbeholdningen er meget lav, således ligger 63 % af bankens beholdning med en modificeret varighed på under 1 måned, hvilket indikerer en 0-forrentning med det nuværende renteniveau. Udenfor handelsbeholdningen ligger den væsentligste del af eksponeringen mellem 2 5 år, hvorfor der er valgt en risikofri rente på obligationer med denne varighed svarende til en rentesats på 0,10 % p.a. til brug for den stressede renterisiko. Bankens samlede overordnede ramme for renterisiko var igennem hele mio. kr. Med afsæt i en ændret investeringsstrategi indenfor handelsbeholdningen er netop vedtaget en ny ramme for renterisiko på 5 mio. kr., der således danner baggrund for, at der indenfor handelsbeholdningen ikke tages afsæt i udnyttelsen af rammerne indenfor de seneste 12 måneder, men i de netop vedtagne rammer. Udenfor handelsbeholdningen er der reserveret en ramme i forhold til udnyttelsen indenfor de seneste 12 måneder, som udgør 1 mio. kr. Der er således beregnet følgende tillæg til kapitalbehovet i og udenfor handelsbeholdningen: Handelsbeholdningen: Kernekapital Reserveret renterisiko > 5 % af kernekapitalen 0 Tillæg til kapitalbehovet 0 Idet den afsatte renterisiko er beregnet til under 5 % medfører det ikke tillæg til kapitalbehovet. Udenfor handelsbeholdningen: Renterisiko efter generel renteændring og rentevip 300 Tillæg til kapitalbehovet 300 Tillægget til solvensbehovet for poster udenfor handelsbeholdningen er beregnet med udgangspunkt i et rentevip under/over 1 år basseret på ovennævnte rente på 0,10 % p.a. Aktierisiko Aktierisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage aktierisiko. Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen udgør af kernekapitalen. Beholdningen af anlægsaktier giver ikke tillæg til solvensbehovet. Aktier i handelsbeholdningen: Kernekapital Maksimal grænse for aktier I %- af kernekapital 13,28 Idet aktierisikoen er beregnet til under 50 % medfører det ikke tillæg til kapitalbehovet. Valuta Valutarisikoen fastsættes ligeledes med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastsatte beføjelse til direktionen til at tage valutarisiko. Bankens ramme for valutarisiko er 100 mio. kr. Herefter er der defineret 3 forskellige grupper af valuta nemlig CHF/NOK/SEK, OECD-valutaer og ikke OECD-valutaer. Endelig kan den samlede ramme udnyttes fuldt ud til EUR. Valuta: Kernekapital Maksimal grænse for valuta I %- af kernekapital 44,28 Tillæg udnyttelse af ramme til EUR (85 %) Tillæg udnyttelse af ramme til andre valutaer (15 %) Fradrag Tillæg til kapitalbehovet i alt 0 8 8

9 Idet der er et bundfradrag, der beregnes som (bundfradrag (10 %)*kernekapital efter fradrag)*30 % betyder det, at valutarisikoen ikke medfører tillæg i solvensbehovet Likviditetsrisiko Der er i Lov om finansiel virksomhed krav om, at likviditeten som minimum skal udgøre følgende: pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned, og pct. af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Bankens likviditetsoverdækning ultimo 2014 udgør 220,4 % og er dermed særdeles komfortabel. I forhold til solvensbehovet skal der stresses for indlån fra professionelle aktører (pensionskasser, forsikringsselskaber og kreditinstitutter) samt udstedte obligationer med en restløbetid på under ½ år. Det er den meromkostning banken kan forvente at få, såfremt der opstår situationer, hvor likviditeten bliver vanskelig at fremskaffe, der skal afsættes under likviditetsrisikoen. I det banken ikke har nævneværdige indlån til professionelle aktører og samtidig har en meget komfortabel likviditetsoverdækning, er der ikke afsat beløb i kapitalbehovsopgørelsen til likviditetsrisici. Banken er opmærksom på de skærpede likviditetskrav LCR-reglerne, der træder i kraft 1. oktober Banken forventer ikke at få problemer med at leve op til disse regler. Operationelle risici Den operationelle risiko skal afdække risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusiv retslige risici. Banken skal foretage en kvalitativ vurdering af bankens kontrolmiljø. Kontrolmiljøet er en samlet betegnelse for de ressourcer, banken anvender til at minimere de risici, der er ved at udøve finansiel virksomhed. Det vil blandt andet sige en vurdering af omfanget af interne forretningsgange, graden af funktionsadskillelse, og om der er de nødvendige styrings- og kontrolværktøjer på alle relevante forretningsområder. Banken skal forholde sig til, hvorvidt der er et behov for tillæg til kapitalbehovet som følge af særlige risici, der ikke vurderes at være tilstrækkelig dækket af søjle I. Det er ledelsens vurdering, at den operationelle risiko er fuldt afdækket under søjle I. Banken opfylder kravet om et fornuftigt kontrolmiljø. I forhold til kontrolmiljøet kan nævntes, at der er funktionsadskillelse på alle væsentlige områder. Herudover er der forretningsgange på alle væsentlige områder herunder de politikker og forretningsgange, der er et krav i henhold til 71-bekendtgørelsen. På IT-siden benytter vi Bankernes EDB Central, som er underlagt en systemrevision. På øvrige outsourcede områder sikrer banken sig ligeledes ved revisionserklæringer mv., at de pågældende samarbejdspartnere lever fuldt op til bankens forventning omkring krav til kvalitet, kontrol og lovgivning. Gearing En for høj gearing udsætter banken for tab, hvis der indtræffer pludselige ændringer i markedsforhold og overdrevne prisfald på aktiver. Gearing og gearingsgraden er udtryk for kapitalmål (kernekapital) sat i forhold til et mål for bankens samlede eksponeringsværdi (uvægtet). Bankens gennemsnitlige gearing i 2014 er opgjort til 9 %, hvilket ligger komfortabelt over bankens interne grænse og den grænse på 3 %, der forventes fastsat af EBA. Banken har i sin vurdering i forhold til det tilstrækkelige kapitalbehov foretaget en stresstest, hvorefter kernekapitalen falder med 10 %-point og bankens samlede eksponeringsværdi stiger med 10 %-point. Banken ligger fortsat komfortabelt i forhold til bankens interne grænse. 4. Lovbestemte krav Ud over minimumskravet på 8 %, der følger af 124, stk. 2, nr. 1 er banken ikke omfattet af lovkrav i relation til den tilstrækkelige kapitalgrundlag og kapitalbehov. I henhold til CRR-forordningen artikel 395 må en eksponering ikke udgøre mere end 25 % af bankens kapitalgrundlag. Banken vurderer, at det ikke er nødvendigt, at det tilstrækkelige kapitalgrundlag skal svare til 4 gange bankens største eksponeringer, da der er tale om eksponeringer, som banken kan komme af med indenfor en meget kort tidshorisont. 9 9

10 5. Kapitalprocent og kapitalgrundlag Møns Banks kapitalforhold/kapitalmæssig overdækning: Kapitalgrundlag % kr. Kapitalgrundlag efter fradrag ,7% Tilstrækkeligt kapitalgrundlag ,6% Kapitalmæssig overdækning ,1% Banken har opgjort kapitaloverdækningen til 5,1 %-point ud fra et kapitalbehov på 9,6 %. Med afsæt i de nye kapitaldækningsregler, der indfases fra og med 1. januar 2014 og frem til 2019 har ledelsen i 2014 styrket bankens kapitalgrundlag med 35 mio. kr. i hybrid kernekapital. Den hybride kernekapital skal sikre, at banken til stadighed har en komfortabel overdækning i takt med, at de nye kapitalregler indfases - herunder de nye bufferkrav. Banken har en overordnet politik og målsætning om, at den fremtidige aktivitet alene skal baseres på kernekapital. Den hybride kapital skal sikre kapitalgrundlaget indtil denne målsætning er opfyldt. 6. Kapitalmål og internt opgjort kapitalbehov Bankens bestyrelse har fastsat et kapitalmål på pt. 13 %, der forventes løftet i takt med indfasningen af de nye kapitaldækningsregler hen mod Bankens bestyrelse og direktion fastsætter kapitalmålet, ud fra en balanceret overvejelse mellem på den ene side ønsket om at have en passende sikkerhedsmargen ned til bankens kapitalkrav og kapitalbehov, og på den anden side rimelige indtjenings- og vækstmuligheder. Kapitalmålet, revurderes løbende under hensyntagen til bankens strategi og kapitalforhold i øvrigt. Fastsættelsen af bankens kapitalmål, drøftes minimum en gang årligt på et bestyrelsesmøde

11 Stege Åbningstider Storegade 29 Mandag-fredag Kl Stege Torsdag Kl Tlf Præstø Svend Gønges Torv 2 Mandag - fredag Kl Præstø Torsdag Kl Tlf Næstved Vinhusgade 2 Mandag - fredag Kl Næstved Torsdag Kl Tlf Kongsted Dyssevej 3, Kongsted Mandag Kl Rønnede Torsdag Kl Tlf Bogø Bogø Hovedgade 139 Mandag og onsdag Kl Bogø By Tirsdag, torsdag og fredag LUKKET Tlf Klintholm Thyravej 14 Tirsdag og fredag Kl Borre Mandag, onsdag og torsdag LUKKET Tlf Fanefjord Hjørnet 2 Mandag - fredag Kl Askeby Torsdag tillige Kl Tlf MønDirekte Tlf Læs mere på

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018 Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank tager gerne på besøg hos kunderne, her filialdirektør Lars Jørgensen hos indehaver af Mogenstrup Genoptræning, Natan Ravn. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2015

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere