NunaMinerals A/S. Reg. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals A/S. Reg. nr. 247544"

Transkript

1 NunaMinerals A/S Reg. nr ÅRSRAPPORT

2 Selskabsoplysninger NunaMinerals A/S Reg.nr Hjemstedskommune: Nuuk Ger-nr.: Telefon Telefax Mail: Hjemmeside: Bestyrelse Ove Rosing Olsen (formand) Carsten Michael Berger (næstformand) Johan Magnus Ericsson Kaare Vagner Jensen Direktion Ole Christian Anthon Christiansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. april 2007 Dirigent 2

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk den 19. marts 2007 Direktion Ole Christian Anthon Christiansen direktør Bestyrelsen Ove Rosing Olsen (formand) chefdistriktslæge Carsten Michael Berger (næstformand) statsautoriseret ejendomsmægler, direktør Johan Magnus Ericsson civilingeniør, direktør Kaare Vagner Jensen administrerende direktør 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Vi har revideret årsrapporten for NunaMinerals A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 side 1-32 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning om de enkelte efterforskningsprojekter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nuuk, den 19. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Claus Bech statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter Årets resultat blev et underskud på 3,5 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger mod et budgetteret underskud på 7,0 mio. kr. Ledelsen anser resultatet for værende tilfredsstillende. NunaMinerals investerede i ,4 mio. kr. i sit hidtil mest omfattende efterforskningsprogram. I Qinngaaq-prospektet i Storø-koncessionen NunaMinerals vigtigste projekt - er der påvist kontinuitet i dybet af de på overfladen fundne guldstrukturer. I Qussuk-prospektet i Storø-koncessionen er der fundet guld- og basismetalanomalier over en strækning på 10 km. I Paamiut-koncessionen er der fundet guldanomalier i såvel løsmasser som fast fjeld inden for et område på 5 km 2 I Fiskefjord-koncessionen er der identificeret PGE-anomalier i 4 prospekter. I Sydgrønland nær Nalunaq-forekomsten er der udtaget en koncession på 229 km 2. Herudover er der i december 2006 søgt tre nye koncessioner. Nalunaq Gold Mine A/S, som selskabet ejer 17,5% af giver fortsat ikke noget positivt afkast. Byggeriet af selskabets nye hovedkontor indeholdende geokemisk laboratorium, borekernelager, lejligheder, indkvartering og kontorlokaler blev opstartet ultimo februar Faciliteterne er gradvis ibrugtaget. Der er i 2006 investeret 18,6 mio. kr. heri. I samarbejde med Nuup Kommunea og Grønlandsbankens Erhvervsfond stiftedes GreenLAB Greenland A/S 1. juli NunaMinerals ejerandel er 48,78% (2,0 mio. kr.) GreenLAB Greenland har anskaffet laboratorieudstyr til et laboratorium som drives af det internationalt akkrediterede geokemiske analyselaboratorium Activations Laboratories Ltd. NunaMinerals forventer i 2007 et underskud på ca. 4 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. 5

6 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 5 års hovedtal Nettoomsætning Af- og nedskrivninger (485) 245 (565) Resultat før finansielle poster (4.579) (1.786) (1.807) (5.302) (4.253) Resultat før skat 578 (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Årets resultat 578 (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Egenkapital Balancesum Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) 1,51 (2,47) (4,04) (15,99) (4,29) Overskudsgrad (%) (224) (115) (2.177) (35.347) (941) Egenkapitalens forrentning (%) 3 (4) (6) (20) (5) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie 64,34 63,89 84,79 96,11 91,77 Udbytte pr. aktie Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Antal årsværk Antal ansatte Definitioner Resultat pr. aktie = Overskudsgrad = Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Resultat før skat Antal aktier Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital t x 100 Samlede aktiver Indre værdi pr. aktie = Egenkapital Antal aktier Udbytte pr. aktie = Udbytte Antal aktier 6

7 Mål og strategi NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende virksomhed med basis i det grønlandske samfund. Grønland har en geologi, som er sammenlignelig med geologien i lande som Canada, Australien samt Sverige og Finland, hvor minedrift er betydende erhverv. Antallet af ansøgte og bevilgede efterforskningslicenser i Grønland er vokset eksplosivt fra 54 ved årets udgang dækkende km 2 til 82 licenser dækkende km 2 pr. 1. marts Budskabet er klart Grønlands potentiale som mineland er blevet opdaget af omverdenen, og fra nu af bliver der intens konkurrence om at komme først til de mest prospektive områder. NunaMinerals har i to år målrettet forberedt sig på denne situation og besidder nu en portefølje af efterforskningsprojekter i forskellige udviklingsstadier, som vil være attraktiv for joint venture partnere. Selskabets strategi er, at identificere projekter for fokuseret efterforskning. For sådanne projekter underbygges potentialet, og selskabet stiler efter etablering af samarbejder med ressourcestærke selskaber. Etablering af samarbejdsaftaler baseres på, at partnere i selskabets projekter optjener ejerandele i projekterne ved at tilføre projekterne yderligere teknisk kompetence og finansiel styrke. NunaMinerals vil udnytte selskabets viden om mineralpotentialet i Grønland til at indgå nye, forretningsmæssige aftaler med internationale samarbejdspartnere om efterforskning i Grønland. Selskabet råder over stor viden om mineralpotentialer og praktisk prospektering opsamlet gennem mange års efterforskning. Projektporteføljen Ved udgangen af 2006 råder NunaMinerals over følgende koncessioner: Størrelse Ejerandel Type Fokus STORØ, Vestgrønland 691 km2 100% Efterforskning, eneret Guld Qingaaq & Aappalaartoq Guld Ivisaartoq Wolfram & Guld Qussuk Guld & Kobber ISUA, Vestgrønland 179 km2 100% Efterforskning, eneret Guld & Zink KANG, Vestgrønland 500 km2 100% Efterforskning, eneret Guld & Kobber FISKEFJORD, Vestgrønland 766 km2 100% Efterforskning, eneret Platinmetaller & Diamanter PAAMIUT, Vestgrønland 182 km2 100% Efterforskning, eneret Guld KITAK, Østgrønland 229 km2 100% Efterforskning, eneret Nikkel VAGAR, Sydgrønland 404 km2 100% Efterforskning, eneret Guld Nanortalik I/S, Sydgrønland 265 km2 22% Efterforskning, eneret Guld KANG-East, Vestgrønland 1223 km2 100% Ansøgning 2006 Guld & Diamanter GIESECKE, Vestgrønland 337 km2 100% Ansøgning 2006 Nikkel HUGIN, Østgrønland 1074 km2 100% Ansøgning 2006 Ædelmetaller & Nikkel Nalunaq Gold Mine A/S, Sydgrønland 22 km2 17,5% Minedrift, eneret Guld Vestgrønland 100% Prospektering, ikke eneret Alle Mineraler Østgrønland 100% Prospektering, ikke eneret Alle Mineraler 7

8 Selskabets aktiviteter Professionaliseringen af NunaMinerals, som for alvor blev indledt i 2005 med fastansættelsen af tre geologer og opbyggelsen af en administrativ stab på to personer, er fortsat i 2006, idet selskabet ansatte yderligere en seniorgeolog med mere end 15 års grønlandsrelateret efterforskningserfaring. Dette gør det muligt at øge tempoet i udvidelsen af og fremdriften i selskabets efterforskningsportefølje. Etableringen af et geokemisk laboratorium drevet af det internationalt anerkendte firma Activations Laboratories Ltd. muliggør en hurtigere fremdrift af projekterne. I løbet af et år er det nu muligt at gennemføre aktiviteter, der tidligere tog tre år. I foråret 2006 udtog NunaMinerals en koncession i Sydgrønland (Vagar-koncessionen) dækkende områder prospektive for guld i nærheden af Nalunaq Gold Mine. I december ansøgte NunaMinerals om tre nye licensområder (Hugin, Giesecke og KANG Øst), men opgav samtidig Bjørnesund-koncessionen, da det ikke var lykkedes at få tilstrækkelig fremdrift i projektet. Hugin-koncessionen i Sydøstgrønland er udtaget som et multidisciplinært projekt, hvor selskabet søger efter mineralforekomster i det stort set uudforskede Sydøstgrønland med det velkendte Sydvestgrønland som skabelon. Målet er at lokalisere forekomster af bl.a. guld og nikkel. Projektet gennemføres ved en kombineret brug af velkendte geokemiske efterforskningsmetoder kombineret med nyere teknologier som remote sensing. Giesecke-koncessionen dækker området ved Nordre Strømfjord prospektivt for nikkel af samme type som de kendte nikkelforekomster i Raglan og Thompson områderne på den canadiske side af Davisstrædet. KANG-Øst-koncessionen, som ligger i forlængelse af den eksisterende KANG-koncession, dækker områder med potentiale for kobber-guld, guld samt diamanter. Efterforskningen NunaMinerals anvendte i alt 18,4 mio. kr. på efterforskningsaktiviteter i 2006 fordelt med ca. 50% på Storø-koncessionen, ca. 40% på Fiskefjord, Qussuk og Paamiut og resten på de øvrige koncessioner. Af feltomkostningerne er de 18,2 mio. kr. aktiverede og de 0,2 mio. kr. driftsført. I feltsæsonen beskæftigede NunaMinerals 27 personer. Storø-guldprojektet er selskabets aktuelt største projekt, hvor selskabet i gennemførte kontinuitetsundersøgelser med succes. Udviklingen på Storø i de kommende år kan føre til udtagning af store prøver (bulk samples) med henblik på bestemmelse af guldindholdet i malmzonerne. Forudsat en positiv udvikling kan projektet fortsætte ind i en ressourcedefinitionsfase ved gennemførsel af et større boreprogram og eventuelt etablering af efterforskningstunneller. 8

9 Qussuk-projektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, anses for at være et Storø-type guldprojekt. Guldførende strukturer er lokaliseret indenfor en strækning på mere end 10 km med bedste guldindhold i bjergartsprøver på 21,8 g/t guld. Paamiut guldprojektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, anses for at være et Nalunaq-type guldprojekt. Guldførende strukturer er lokaliseret indenfor et ca. 5 km² stort landområde med bedste guldindhold i bjergartsprøver på 11,8 g/t. Geologien i Fiskefjord platinprojektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, har mange lighedspunkter med geologien i Bushveld-komplekset i Sydafrika, hvorfra hovedparten af den globale platinforsyning stammer. Det regionale sedimentindsamlingsprogram viser, at Fiskefjord indeholder mindst fire magmatiske intrusioner, som er beriget i platinmetaller. Selskabets øvrige koncessioner vedrører efterforskning efter guld (Isua-koncessionen), kobber-guld (KANG-koncessionen), guld (Vagar-koncessionen) samt nikkel (Kitakkoncessionen). I Kitak har selskabets samarbejdspartner, Inco Ltd., gennemført efterforskning uden større succes. Inco har herefter trukket sig ud af aftalen. Nalunaq Gold Mine Aktiviteterne i Nalunaq Gold Mine i Sydgrønland, hvor NunaMinerals har en ejerandel på 17,5%, var i 2006 fortsat præget af højere omkostninger end oprindelig antaget. Regnskabet for Nalunaq Gold Mine A/S (NGM A/S) for perioden 1. juli juni 2006 viste et underskud på 52,3 mio. kr. (en forbedring på 17,3 mio. kr. i forhold til ). Resultatet før finansielle poster og afskrivninger blev et overskud på 10,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 24,9 mio. kr. i forhold til året før. NunaMinerals partner i guldminen Crew Gold Corporation - har tiltrådt et Letter of Comfort, hvorved Crew forpligter sig til at sikre Nalunaq Gold Mine finansiel støtte i yderligere mindst 12 måneder. Malmproduktionen i perioden 1. juli juni 2006 udgjorde ton. Guldindholdet i malmen var 19 g/t. I alt ton malm med et guldindhold på 18,55 g/t, er afskibet til forarbejdning i udlandet. De direkte produktionsomkostninger ( cash cost ) er opgjort til 426 US$ pr. unse. Administrationsomkostninger udgjorde 33,8 mio. kr. Nalunaq Gold Mine A/S skifter regnskabsperiode så den for fremtiden følger kalenderåret. Regnskabet for perioden 1. juli december 2006 foreligger ikke endnu men forventes at foreligge før NunaMinerals generalforsamling. Økonomisk udvikling Hovedtræk Årets resultat blev et underskud på 21,7 mio. kr. før aktivering af efterforskningsomkostninger og et underskud på 3,5 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. 9

10 Forbedringen i forhold til selskabets senest udtrykte forventning i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal 2006 skyldes positive efterforskningsresultater, som medfører større aktivering end tidligere forventet. Selskabet har fået evalueret sine projekter hos en uafhængig valuar CSA Group som vurderer den samlede portefølje af licenser inklusiv licensansøgninger pr. 31. december 2006 til 61,6 mio. kr. (US$ 11,0 mio.) Pengestrømme Der er i 2006 investeret 18,2 mio. kr. i immaterielle anlægsaktiver. Bygningen af et hovedkontor, hvor alle selskabets aktiviteter samles blev opstartet ultimo februar 2006 og er gradvis ibrugtaget. Således blev det geokemiske laboratorium opstartet i august og borekernelageret ibrugtaget i november. Kontorfaciliteterne blev ibrugtaget i januar 2007, lejlighederne i februar 2007 samt indkvarteringen i marts Den samlede investeringen i materielle anlægsaktiver var på 19,1 mio. kr. i 2006, hvoraf de 18,6 mio. kr. vedrører byggeriet. Restbetalingerne på byggeriet udfør 2,3 mio. kr. Der har ikke i 2006 været kapitaltilførsel til selskabet. Ved udgangen af året var likviditetssituationen således at der på selskabets bankkonti var 11,2 mio. kr. Der er modtaget belåningstilbud vedrørende hovedkontoret som forventes optaget i maj 2007, hvorved der bliver tilført selskabet mindst 12,6 mio. kr. Selskabet skal i løbet af de næste 12 måneder have tilført ny kapital for dels at drive de eksisterende projekter fremad og dels for at bevare en så stor egenandel i projekterne som muligt. Selskabet vil finansiere den fortsatte fremdrift af projekterne via partnerfinansiering, men vil samtidig søge generalforsamlingen om bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser, hvis kapitalfrembringelse herfra vurderes som mere fordelagtigt for selskabet. 10

11 Markedsudviklingen US$/oz London PM-FIX Grafen viser prisudviklingen for guld, platin og palladium opgjort månedligt som simpelt gennemsnit af de daglige prisfikseringer i London. Efter årtier med prisfald er guldprisen siden 2001 steget fra et niveau på 250 US$ pr. unse til et niveau på 600 US$ i Platin har i samme periode oplevet en tilsvarende prisudvikling fra et niveau på 500 US$ pr. unse i 2001 til et niveau tæt på US$ pr. unse i 2006, mens prisudviklingen for palladium har været negativ fra et niveau tæt på US$ pr. unse i starten af 2001 til et niveau på ca. 300 US$ pr. unse i Platin og palladium er søstermetaller, som ofte findes sammen i naturen. Dollarkursen primo 2001 lå tæt på 8 kr., mens den i 2006 lå lidt under 6 kr. På grund af et mangeårigt efterslæb i efterforskning efter guld er verdens totale guldproduktion fortsat stagnerende. Guldefterforskningen er kommet op i omdrejninger nu, men har endnu ikke ført til afgørende nye, store fund af guldforekomster. I modsætning til guldmarkedet, som fødes af talrige miner i mange lande, er markedet for platin og palladium kontrolleret af ganske få lande. Sydafrika producerer i dag 75% af platinmarkedet og 56% af palladiummarkedet. Zimbabwe og Rusland er to andre, større producenter, hvor Rusland i forbindelse med produktion af nikkel har en meget stor biproduktion af palladium. USA og Canada står for ca. 5% af platin og palladiumproduktionen. Platinmetaller benyttes primært i bilindustrien til katalysatorer og 11

12 partikelfiltre samt i smykkeindustrien. Geologiske formationer med potentiale for platinforekomster er meget sjældne og derfor meget eftertragtede. Efterforskningsforpligtelser Når efterforskningsvirksomheder tildeles en eksklusiv efterforskningstilladelse, sker dette på to betingelser: Selskabet skal betale en engangsafgift pr. km 2 og påtager sig desuden at bruge en årlig sum penge på at efterforske koncessionsområdet en såkaldt arbejdsforpligtelse. Eneretskoncessioner gives for en periode af fem år med ret til forlængelse for yderligere en femårig periode. Arbejdsforpligtelsen beregnes af koncessionsarealet ultimo året. Bortset fra i koncessionens første år kan licenstager løbende reducere koncessionsarealet og derved mindske arbejdsforpligtelsen. De arbejdsforpligtelser, der er angivet for år 2007 i tabellen nedenfor, er derfor teoretiske og beregnet på baggrund af koncessionernes nuværende størrelse. Udført Arbejde - Actual Work - Suliaqartussaatitaaneq Akkumuleret Arbejdsforpligtelse- Accumulated Work Commitment- Pisusskatersat -> * 2007 STORØ ISUA KANG FISKEFJORD PAAMIUT KITAK VAGAR Nanortalik I/S KANG-East GIESECKE HUGIN YMER Ø AMMASSALIK MANIITSOQ East VESTGRØNLAND-WEST GREENLAND-KITAA ØSTGRØNLAND-EAST GREENLAND-TUNU *Foreløbige tal - Preliminary numbers - Suliat kisitsisaagallarput Ejerstruktur Arbejdsforpligtelse Work Commitment - Akuersissuteqarfiit Følgende aktionærer besidder mere end 5% af aktiekapitalen: Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 43,2% Rudersdal A/S, Rudersdal, 20,1% Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København, 17,9% NunaMinerals er noteret på aktiebørsen Dansk AMP ( og er det eneste børsnoterede selskab i Danmark inden for minedrift og efterforskning efter guld og andre metaller. Primo 2006 var aktiekursen 410 og ultimo 2006 var aktiekursen 439,9. I løbet af året svingede aktiekursen mellem 350 og 500. Den samlede omsætning udgjorde kr. NunaMinerals markedsværdi ultimo 2006 var således 355,9 mio. kr. 12

13 Begivenheder efter periodens udløb NunaMinerals har i primo marts 2007 ansøgt om følgende koncessioner: Størrelse Ejerandel Type Fokus YMER Ø, Østgrønland 1226 km2 100% Ansøgning 2007 Wolfram & Guld AMMASSALIK, Østgrønland 149 km2 100% Ansøgning 2007 Nikkel MANIITSOQ East, Vestgrønland 697 km2 100% Ansøgning 2007 Nikkel & Guld Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling NunaMinerals forventer i 2007 et underskud i størrelsesordenen 22 mio. kr. før aktivering af efterforskningsomkostninger og underskud på 4 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. Efterforskningen i 2007 vil primært rette sig imod de eksisterende koncessioner med fokus på Storø-koncessionen. I løbet af året vil der kunne blive udtaget nye koncessioner. Der er observeret en stærk forøget interesse også fra store internationale selskaber om at igangsætte mineralefterforskning i Grønland. Der er derfor i NunaMinerals regi igangsat en intensiveret indsats med henblik på at tilvejebringe Joint Venture Partnere til selskabets projekter. 13

14 Ledelsesforhold Ingen fra bestyrelsen, direktionen, eller den øvrige daglige ledelse er blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser, udsat for offentlige sanktioner eller blevet frakendt retten til at fungere som direktør eller bestyrelsesmedlem. Direktion Selskabets direktion udgøres af Ole Christian Anthon Christiansen. Daglig ledelse Den daglige ledelse udgøres af direktør Ole Christian Anthon Christiansen og økonomichef Martin Ben Shalmi. Ole Christiansen (født 1957) Iiminaq 31, 3900 Nuuk, direktør i NUNAMINERALS A/S. Ole Christiansen er cand. scient. i geologi fra Aarhus Universitet. Ole Christiansen har 21 års erfaring med mineralefterforskning i Grønland og har siden 1999 været direktør i selskabet. Bestyrelsesmedlem i GREENLAND VENTURE A/S, GREENLAB GREENLAND A/S, NANORTALIK I/S Martin Ben Shalmi (født 1968) Uiffak 3C, Qinngorput, Nuuk, økonomichef i NUNAMINERALS A/S. Martin Ben Shalmi er cand. polit. fra Københavns Universitet. Martin har en bred administrativ erfaring fra 15 års arbejde i og for Grønlands Hjemmestyre og Grønlands Arbejdsgiverforening samt som selvstændig konsulent. Bestyrelsesformand i GREENTOP GREENLAND ApS. Bestyrelsesmedlem i NALUNAQ GOLD MINE A/S, VINSLOTTET GRØNLAND A/S Direktør i VINSLOTTET GRØNLAND A/S, TOORNAT ILLUAT ApS, SERRASOQ ApS Bestyrelse Ove Rosing Olsen (født 1950) Qivittoqarfik 1, 3911 Sisimiut (bestyrelsesformand). Ove Rosing Olsen er chefdistriktslæge, har bestridt flere politiske poster, herunder som landsstyremedlem med ansvar for erhvervsforhold, og har igennem årene været aktiv i flere erhvervsmæssige sammenhænge. Bestyrelsesformand i NATAARNAQ A/S, ICE TRAWL GREENLAND A/S, KATAQ ApS. Carsten Michael Berger (født 1957) Udsigtsbakken 1, 3460 Birkerød. Carsten Michael Berger er statsautoriseret ejendomsmægler og har ledelsesekspertise og erfaring inden for ejendoms- og virksomhedsfinansiering, ejendomsadministration, ejendomsformidling og virksomhedsoverdragelser. 14

15 Bestyrelsesformand i KIKI ApS, SHIPPING INVEST II K/S, TI GUARDIAN K/S, KOMPLEMENTARSELSKABET RØDOVRE 2000 ApS Bestyrelsesmedlem RUDERSDAL A/S, NALUNAQ GOLD MINE A/S, RUDERSDAL INVEST ApS, K/S BUTIKSCENTER ÅRHUS, K/S Maria J Direktør i RUDERSDAL A/S, RUDERSDAL INVEST ApS, RUDERSDAL TRADING ApS, RUDERSDAL 1 ApS, RUDERSDAL TRUST ApS, STRONTIN ApS, GROUVILLE ApS, TOLDBODHUS ApS, 25. MARTS 1992 ApS Johan Magnus Ericsson (født 1948), Skyttevägen 8, Stocksund, Sverige. Johan Magnus Ericsson er civilingeniør og er initiativtager til og konsulent for Raw Materials Group i Stockholm. Han er aktiv omkring en lang række rådgiveropgaver inden for mineralindustrien og er sekretær i Svenska Gruvföreningens Kommitte för Ackreditering av "Kvalificerade Personer", Director Mining Course, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy at the University of Dundee, Scotland, Member of International Advisory Committee, Stocks & Flow Project at Yale University, New Haven USA. Kaare Vagner Jensen (født 1946) Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, er uddannet maskinmester og maskinofficer i Den Kongelige Danske Marine og har efterfølgende bestridt en lang række topchefposter i Asea Brown Boveri koncernen og i Daimler-Benz koncernen. Han besidder desuden stor ekspertise inden for shippingbranchen hvor han er medejer i en række selskaber. Herudover er han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber. Bestyrelsesformand i FABRICIUS MARINE A/S, MS INVEST ODENSE A/S, RIEGENS A/S, SKYGATE HOLDING A/S, SKYGATE INTERNATIONAL A/S, STRANDØRE INVEST A/S, RIEGENS HOLDING ApS. Bestyrelsesmedlem i A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI, BANEDANMARK A/S (Næstformand), NORDATLANTISK VENTURE A/S, FYNS SHIPPING ApS, SAIGON SHIPPING COMPANY J/S, KS FELIPPA, K/S KAROLINE, K/S MARGRETHE, K/S MONTE VERDE, K/S VILLE DE MIJO, K/S GLOBAL SPIRIT. 15

16 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver I arbejde udført for egen regning og opført under aktiver indregnes medgåede direkte og indirekte omkostninger ved efterforsknings- og prospekteringsaktiviteter. 16

17 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.lign. såfremt salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris for aktivet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kontantrabatter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved beregning af skat anvendes den aktuelle selskabsskatteprocent på 30%. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter efterforskningsudgifter. Efterforskningsudgifter omfatter omkostninger, herunder gager, afskrivninger og renter, der direkte og indirekte kan henføres til projekterne. 17

18 Efterforskningsudgifterne aktiveres efter et succesfull effort -princip, hvor der løbende tages stilling til, om det er sandsynligt, at de opnåede & forventede resultater på sigt vil bidrage til en positiv fremtidig indtjening. Specifikt gælder, at udgifter der direkte og indirekte kan henføres til et eneretskoncessionsområde aktiveres. Dette princip finder anvendelse på projekter i fase 1 (græsrodsefterforskning), fase 2 (prospektering) og fase 3 (kontinuitetsundersøgelser). For projekter i fase 4 (ressorcedefinition) og fase 5 (lønsomhedsstudie) aktiveres efterforskningsudgifterne efter samme princip som ovenfor op til den skønnede nutidsværdi. Efterforskningsudgifter afskrives lineært over den forventede brugstid fra det tidspunkt, hvor kommerciel udnyttelse kan påbegyndes. Såfremt den skønnede nutidsværdi af fremtidig indtjening er lavere end den bogførte værdi nedskrives efterforskningskoncessionerne til denne lavere værdi. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg og større maskiner Biler Inventar 50 år 5-10 år 5 år 5 år 18

19 Større feltudstyr og Camps Kortmateriale fysisk og elektronisk EDB hardware, softwarelicenser samt kontormaskiner Driftsmateriel og mindre maskiner 5 år 5 år 3 år 3 år Aktiver med en kostpris under 15 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Egne kapitalandele Køb og salg af egne kapitalandele indregnes til kostpris henholdsvis salgspris under egenkapitalens frie reserver. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder Virksomheder hvorigennem selskabet har indgået en aftale om fælles ledelse, og ikke på anden måde har bestemmende indflydelse, betragtes som joint venture virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Øvrige kapitalandele Øvrige kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 19

20 Gældsbreve Tilgodehavender i form af gældsbreve indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Efter en konkret vurdering er værdien af gældsbreve med Nalunaq Gold Mine A/S opført til nominel værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles i balancen til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Såfremt der er usikkerhed omkring realiseringen af udskudte skatteaktiver indregnes disse ikke i balancen. Finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår 20

21 mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. 21

22 Resultatopgørelse for kr. t.kr. Nettoomsætning Note Arbejde udført for egen regning opført under aktiver Note Andre driftsindtægter Note Andre eksterne omkostninger ( ) (10.904) Personaleomkostninger Note 4 ( ) (3.636) Afskrivninger og nedskrivninger Note 5 ( ) (245) Driftsresultat ( ) (5.302) Resultat af associerede virksomheder Note 6 0 (2.969) Nedskrivning af finansielle aktiver Note 7 0 (5.698) Andre finansielle indtægter Note Øvrige finansielle omkostninger Note 9 (24.839) (7) Ordinært resultat før skat ( ) (12.937) Skat af ordinært resultat Note Årets resultat ( ) (12.937) Forslag til resultatdisponering Overført til næste år ( ) 22

23 Balance pr kr. t.kr. Koncessioner Note Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Note Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Note Øvrige kapitalandele Note Gældsbreve Note Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger 0 28 Varebeholdninger 0 28 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Note Omsætningsaktiver Aktiver Eventualaktiver Note 16 23

24 Balance pr kr. t.kr. Virksomhedskapital Note Overkurs ved emission Note Reserve for egne kapitalandele 0 0 Overført overskud Note 19 ( ) (30.034) Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser Note 20 Transaktioner med nærtstående parter Note 21 Ejerforhold Note 22 Revisorhonorar Note 23 24

25 Egenkapitalopgørelse for 2006 Aktie- Overkurs Reserve Overført I alt kapital ved emis- for egne resultat t. kr. t. kr. sion t. kr. kapital t. kr. andele t. kr. Egenkapital (17.066) Kapitalforhøjelse Egne kapitalandele 0 0 (31) 0 (31) Årets resultat (12.937) (12.937) Egenkapital (31) (30.003) Kapitalforhøjelse Egne kapitalandele 0 0 (44) 0 (44) Inddækning af akk. underskud Årets resultat (3.467) (3.467) Egenkapital (75) (6.659) Beholdningen af egne aktier udgør ultimo stk. mod 75 stk. ved udgangen af

26 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Driftsresultat ( ) (5.302) Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme vedrørende primær drift ( ) (4.357) Betalte renteindtægter mv Betalte renteomkostninger mv. (24.839) (7) Pengestrømme vedrørende drift ( ) (3.883) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet ( ) (3.883) Køb immaterielle anlægsaktiver ( ) (9.281) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) (2.140) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver ( ) (150) Salg af finansielle anlægsaktiver (44.423) (31) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (11.602) Indskudt aktiekapital og overkurs ved emission Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvide midler ( ) Likvider Likvider

27 Noter 1) Nettoomsætning kr. t.kr. Husleje Udlejning udstyr ) Arbejde udført for egen regning opført under aktiver Bjørnesund-koncessionen 0 32 Fiskefjord-koncessionen Hugin-koncessionen Isua-koncessionen Ivisaartoq-prospektet (del af Storø-koncessionen) Kang-koncessionen Kang-East-koncessionen Kitaq-koncessionen Giesecke-koncessionen Paamiut-koncessionen Qussuk-prospektet (del af Storø-koncessionen) Storø-koncessionen (Qingaaq- & Aappalaartoq-prospekterne) Vagar-koncessionen ) Andre driftsindtægter Erstatning Diverse ) Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensioner Øvrige sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til: Direktion Bestyrelse ) Afskrivninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afgang immaterielle anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver

28 6) Resultat af associerede virksomheder kr. t.kr. Andel i årets resultat (pr ), Nalunaq Gold Mine A/S 0 (2.969) 7) Nedskrivning af finansielle aktiver Renter gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S for (98) Renter gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S for (460) Renter gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S tidligere år 0 (190) Renter gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S tidligere år 0 (1.238) Hovedstol gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S 0 (3.713) (0) (5.698) 8) Andre finansielle indtægter Renteindtægter associerede virksomheder Renteindtægter bank Kursgevinster ) Øvrige finansielle omkostninger Renter i øvrigt (24.839) (7) 10) Skat af ordinært resultat Aktuel skat 0 0 Ændring af udskudt skat 0 0 Regulering af skat vedrørende tidligere år ) Immaterielle anlægsaktiver Storø-koncessionen Øvrige koncessioner Kostpris Tilgang Afgang 0 (32.375) Kostpris Afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Afskrivninger 0 0 Afskrivninger

29 Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Under forudsætning af at prospekter i Giesecke-koncessionen udvikler sig lønsomt vil kun 85% af nettooverskuddet herfra tilgå NunaMinerals. Tilsvarende gælder for Hugin-koncessionen. CSA Group - et uafhængigt vurderingsselskab - har vurderet værdien af selskabets licenser og licensansøgninger pr. ultimo 2006 til 61,6 mio. kr. (11,0 mio. US$) 12) Materielle anlægsaktiver Grunde og Andre bygninger anlæg m.v. kr. kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 ( ) Kostpris Afskrivninger ( ) Afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 0 ( ) Afskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Der foretages ikke offentlige vurderinger i Grønland, men selskabet har indhentet en vurdering fra Agerskov Consulting Aps som vurderet at selskabets ejendom har en værdi på 22,0 mio. kr. svarende til 1,0 mio. mere end opførelsessummen. Ved årsskiftet resterer der 2,3 mio. kr. i betalinger for endnu ikke udført arbejde. 13) Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele Øvrige i associerede kapitalandele virksomheder kr. t.kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Nettoopskrivninger ( ) Andel i årets resultat efter skat og elimineringer 0 0 Nettoopskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter Nanortalik I/S, Nanortalik, 21,72% 29

30 Resultat pr udgør (743) t.kr. Egenkapital pr udgør (6.122) t. kr. Nalunaq Gold Mine A/S, Nanortalik, 17,5% Resultat pr udgør (52,3) mio.kr. Egenkapital pr udgør (104,9) mio.kr. GreenLAB Greenland A/S, Nuuk, 48,78% Selskabet blev stiftet 1. juli 2006 med en egenkapital på 4,1 mio. kr. selskabet aflægger første regnskab pr ) Gældsbreve kr. t.kr. Gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrevene er ikke omsættelige anfordringsgældsbreve med en pålydende rente på 8% på gældsbrev 3 og LIBOR+3% p.a. for gældsbrev 5. Forrentningen er i henhold til aftale aktionærerne i Nalunaq Gold Mine A/S imellem imidlertid beregnet til 5,3% p.a. Der er ud fra et forsigtighedshensyn hensat til tab for såvel de tidligere tilskrevne renter og indeværende års rente. 15) Likvide beholdninger kr. t.kr. Bankindestående ) Eventualaktiver Værdi af udskudt skat Renter på gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S Renter på gældsbrev nr. 5 i Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S I regnskab 2005 blev der hensat til tab på Gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S da der var usikkerhed om selskabets fremtid. Imidlertid fik Nanortalik I/S i 2006 en licens dækkende de mest prospektive områder fra det gamle licensområde, hvorfor gældsbrevet nu opføres under eventualaktiver. Som følge af, at selskabets hovedaktivitet er mineralefterforskning, er der ingen begrænsninger i fremførsel af skattemæssige underskud. Den aktuelle selskabsskat er 30% 30

31 17) Virksomhedskapital Virksomhedskapitalen består af aktier á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i virksomhedskapitalen i perioden Virksomhedskapital Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Virksomhedskapital ) Overkurs ved emission kr. t.kr. Primosaldo Indbetalt i året Anvendt til dækning af udgifter ved kapitalforhøjelse 0 (985) Anvendt til dækning af underskud ( ) 0 Ultimosaldo ) Overført overskud kr. t.kr. Primosaldo ( ) (17.066) Overført fra reserve for egne kapitalandele 0 0 Overført fra overkurs ved emission Overført af årets resultat ( ) (12.937) Ultimosaldo ( ) (30.003) 20) Eventualforpligtelser Selskabet hæfter direkte og solidarisk for Nanortalik I/S s forpligtelser. Forpligtelserne er i regnskabet for Nanortalik I/S pr opgjort til t.kr., hvoraf t.kr. udgør gæld til NunaMinerals A/S. Selskabet har over for Activations Laboratories Ltd. afgivet en tidsbegrænset underskudsgaranti løbende til udgangen af 2008, således at Actlabs ikke løber nogen økonomisk risiko ved at være operatør på det Geokemiske Laboratorium i Nuuk. Underskuddet i 2006 er medtaget under NunaMinerals drift. NunaMinerals har jf. aktionæroverenskomst fortrinsret til overskud i GreenLAB Greenland A/S til fuld inddækning af eksercerede underskudsgarantier. 21) Transaktioner med nærtstående parter 31

32 Nærtstående parter, som NunaMinerals A/S har haft transaktioner med i 2005 Raw Materials Group (Bestyrelsesmedlem Magnus Ericsson er direktør i Raw Materials Group) Konsulentydelser (kr ) Greentop Greenland ApS (Økonomichef Martin Ben Shalmi er Bestyrelsesformand i Greentop Greenland ApS). Køb af feltudstyr (kr ) Alle transaktioner mellem NunaMinerals A/S og de nærtstående parter sket på sædvanlige markedsmæssige vilkår. 22) Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital: Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 43,2% Rudersdal A/S, Rudersdal 20,1% Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København 17,9% 23) Revisorhonorar kr. t.kr. Revision af årsrapport Regulering tidligere år Bistand i forbindelse med due dilligence og prospekt Øvrige Assistancer

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk PR electronics Holding

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

FSN Capital Partners ApS CVR-nr Kgs. Nytorv 26, København K. Årsrapport 2015

FSN Capital Partners ApS CVR-nr Kgs. Nytorv 26, København K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FSN Capital Partners ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere