NunaMinerals A/S. Reg. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals A/S. Reg. nr. 247544"

Transkript

1 NunaMinerals A/S Reg. nr ÅRSRAPPORT

2 Selskabsoplysninger NunaMinerals A/S Reg.nr Hjemstedskommune: Nuuk Ger-nr.: Telefon Telefax Mail: Hjemmeside: Bestyrelse Ove Rosing Olsen (formand) Carsten Michael Berger (næstformand) Johan Magnus Ericsson Kaare Vagner Jensen Direktion Ole Christian Anthon Christiansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. april 2007 Dirigent 2

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk den 19. marts 2007 Direktion Ole Christian Anthon Christiansen direktør Bestyrelsen Ove Rosing Olsen (formand) chefdistriktslæge Carsten Michael Berger (næstformand) statsautoriseret ejendomsmægler, direktør Johan Magnus Ericsson civilingeniør, direktør Kaare Vagner Jensen administrerende direktør 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Vi har revideret årsrapporten for NunaMinerals A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 side 1-32 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning om de enkelte efterforskningsprojekter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nuuk, den 19. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Claus Bech statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter Årets resultat blev et underskud på 3,5 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger mod et budgetteret underskud på 7,0 mio. kr. Ledelsen anser resultatet for værende tilfredsstillende. NunaMinerals investerede i ,4 mio. kr. i sit hidtil mest omfattende efterforskningsprogram. I Qinngaaq-prospektet i Storø-koncessionen NunaMinerals vigtigste projekt - er der påvist kontinuitet i dybet af de på overfladen fundne guldstrukturer. I Qussuk-prospektet i Storø-koncessionen er der fundet guld- og basismetalanomalier over en strækning på 10 km. I Paamiut-koncessionen er der fundet guldanomalier i såvel løsmasser som fast fjeld inden for et område på 5 km 2 I Fiskefjord-koncessionen er der identificeret PGE-anomalier i 4 prospekter. I Sydgrønland nær Nalunaq-forekomsten er der udtaget en koncession på 229 km 2. Herudover er der i december 2006 søgt tre nye koncessioner. Nalunaq Gold Mine A/S, som selskabet ejer 17,5% af giver fortsat ikke noget positivt afkast. Byggeriet af selskabets nye hovedkontor indeholdende geokemisk laboratorium, borekernelager, lejligheder, indkvartering og kontorlokaler blev opstartet ultimo februar Faciliteterne er gradvis ibrugtaget. Der er i 2006 investeret 18,6 mio. kr. heri. I samarbejde med Nuup Kommunea og Grønlandsbankens Erhvervsfond stiftedes GreenLAB Greenland A/S 1. juli NunaMinerals ejerandel er 48,78% (2,0 mio. kr.) GreenLAB Greenland har anskaffet laboratorieudstyr til et laboratorium som drives af det internationalt akkrediterede geokemiske analyselaboratorium Activations Laboratories Ltd. NunaMinerals forventer i 2007 et underskud på ca. 4 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. 5

6 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 5 års hovedtal Nettoomsætning Af- og nedskrivninger (485) 245 (565) Resultat før finansielle poster (4.579) (1.786) (1.807) (5.302) (4.253) Resultat før skat 578 (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Årets resultat 578 (1.008) (2.334) (12.937) (3.467) Egenkapital Balancesum Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) 1,51 (2,47) (4,04) (15,99) (4,29) Overskudsgrad (%) (224) (115) (2.177) (35.347) (941) Egenkapitalens forrentning (%) 3 (4) (6) (20) (5) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie 64,34 63,89 84,79 96,11 91,77 Udbytte pr. aktie Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Antal årsværk Antal ansatte Definitioner Resultat pr. aktie = Overskudsgrad = Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Resultat før skat Antal aktier Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital t x 100 Samlede aktiver Indre værdi pr. aktie = Egenkapital Antal aktier Udbytte pr. aktie = Udbytte Antal aktier 6

7 Mål og strategi NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende virksomhed med basis i det grønlandske samfund. Grønland har en geologi, som er sammenlignelig med geologien i lande som Canada, Australien samt Sverige og Finland, hvor minedrift er betydende erhverv. Antallet af ansøgte og bevilgede efterforskningslicenser i Grønland er vokset eksplosivt fra 54 ved årets udgang dækkende km 2 til 82 licenser dækkende km 2 pr. 1. marts Budskabet er klart Grønlands potentiale som mineland er blevet opdaget af omverdenen, og fra nu af bliver der intens konkurrence om at komme først til de mest prospektive områder. NunaMinerals har i to år målrettet forberedt sig på denne situation og besidder nu en portefølje af efterforskningsprojekter i forskellige udviklingsstadier, som vil være attraktiv for joint venture partnere. Selskabets strategi er, at identificere projekter for fokuseret efterforskning. For sådanne projekter underbygges potentialet, og selskabet stiler efter etablering af samarbejder med ressourcestærke selskaber. Etablering af samarbejdsaftaler baseres på, at partnere i selskabets projekter optjener ejerandele i projekterne ved at tilføre projekterne yderligere teknisk kompetence og finansiel styrke. NunaMinerals vil udnytte selskabets viden om mineralpotentialet i Grønland til at indgå nye, forretningsmæssige aftaler med internationale samarbejdspartnere om efterforskning i Grønland. Selskabet råder over stor viden om mineralpotentialer og praktisk prospektering opsamlet gennem mange års efterforskning. Projektporteføljen Ved udgangen af 2006 råder NunaMinerals over følgende koncessioner: Størrelse Ejerandel Type Fokus STORØ, Vestgrønland 691 km2 100% Efterforskning, eneret Guld Qingaaq & Aappalaartoq Guld Ivisaartoq Wolfram & Guld Qussuk Guld & Kobber ISUA, Vestgrønland 179 km2 100% Efterforskning, eneret Guld & Zink KANG, Vestgrønland 500 km2 100% Efterforskning, eneret Guld & Kobber FISKEFJORD, Vestgrønland 766 km2 100% Efterforskning, eneret Platinmetaller & Diamanter PAAMIUT, Vestgrønland 182 km2 100% Efterforskning, eneret Guld KITAK, Østgrønland 229 km2 100% Efterforskning, eneret Nikkel VAGAR, Sydgrønland 404 km2 100% Efterforskning, eneret Guld Nanortalik I/S, Sydgrønland 265 km2 22% Efterforskning, eneret Guld KANG-East, Vestgrønland 1223 km2 100% Ansøgning 2006 Guld & Diamanter GIESECKE, Vestgrønland 337 km2 100% Ansøgning 2006 Nikkel HUGIN, Østgrønland 1074 km2 100% Ansøgning 2006 Ædelmetaller & Nikkel Nalunaq Gold Mine A/S, Sydgrønland 22 km2 17,5% Minedrift, eneret Guld Vestgrønland 100% Prospektering, ikke eneret Alle Mineraler Østgrønland 100% Prospektering, ikke eneret Alle Mineraler 7

8 Selskabets aktiviteter Professionaliseringen af NunaMinerals, som for alvor blev indledt i 2005 med fastansættelsen af tre geologer og opbyggelsen af en administrativ stab på to personer, er fortsat i 2006, idet selskabet ansatte yderligere en seniorgeolog med mere end 15 års grønlandsrelateret efterforskningserfaring. Dette gør det muligt at øge tempoet i udvidelsen af og fremdriften i selskabets efterforskningsportefølje. Etableringen af et geokemisk laboratorium drevet af det internationalt anerkendte firma Activations Laboratories Ltd. muliggør en hurtigere fremdrift af projekterne. I løbet af et år er det nu muligt at gennemføre aktiviteter, der tidligere tog tre år. I foråret 2006 udtog NunaMinerals en koncession i Sydgrønland (Vagar-koncessionen) dækkende områder prospektive for guld i nærheden af Nalunaq Gold Mine. I december ansøgte NunaMinerals om tre nye licensområder (Hugin, Giesecke og KANG Øst), men opgav samtidig Bjørnesund-koncessionen, da det ikke var lykkedes at få tilstrækkelig fremdrift i projektet. Hugin-koncessionen i Sydøstgrønland er udtaget som et multidisciplinært projekt, hvor selskabet søger efter mineralforekomster i det stort set uudforskede Sydøstgrønland med det velkendte Sydvestgrønland som skabelon. Målet er at lokalisere forekomster af bl.a. guld og nikkel. Projektet gennemføres ved en kombineret brug af velkendte geokemiske efterforskningsmetoder kombineret med nyere teknologier som remote sensing. Giesecke-koncessionen dækker området ved Nordre Strømfjord prospektivt for nikkel af samme type som de kendte nikkelforekomster i Raglan og Thompson områderne på den canadiske side af Davisstrædet. KANG-Øst-koncessionen, som ligger i forlængelse af den eksisterende KANG-koncession, dækker områder med potentiale for kobber-guld, guld samt diamanter. Efterforskningen NunaMinerals anvendte i alt 18,4 mio. kr. på efterforskningsaktiviteter i 2006 fordelt med ca. 50% på Storø-koncessionen, ca. 40% på Fiskefjord, Qussuk og Paamiut og resten på de øvrige koncessioner. Af feltomkostningerne er de 18,2 mio. kr. aktiverede og de 0,2 mio. kr. driftsført. I feltsæsonen beskæftigede NunaMinerals 27 personer. Storø-guldprojektet er selskabets aktuelt største projekt, hvor selskabet i gennemførte kontinuitetsundersøgelser med succes. Udviklingen på Storø i de kommende år kan føre til udtagning af store prøver (bulk samples) med henblik på bestemmelse af guldindholdet i malmzonerne. Forudsat en positiv udvikling kan projektet fortsætte ind i en ressourcedefinitionsfase ved gennemførsel af et større boreprogram og eventuelt etablering af efterforskningstunneller. 8

9 Qussuk-projektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, anses for at være et Storø-type guldprojekt. Guldførende strukturer er lokaliseret indenfor en strækning på mere end 10 km med bedste guldindhold i bjergartsprøver på 21,8 g/t guld. Paamiut guldprojektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, anses for at være et Nalunaq-type guldprojekt. Guldførende strukturer er lokaliseret indenfor et ca. 5 km² stort landområde med bedste guldindhold i bjergartsprøver på 11,8 g/t. Geologien i Fiskefjord platinprojektet, som er i en tidlig efterforskningsfase, har mange lighedspunkter med geologien i Bushveld-komplekset i Sydafrika, hvorfra hovedparten af den globale platinforsyning stammer. Det regionale sedimentindsamlingsprogram viser, at Fiskefjord indeholder mindst fire magmatiske intrusioner, som er beriget i platinmetaller. Selskabets øvrige koncessioner vedrører efterforskning efter guld (Isua-koncessionen), kobber-guld (KANG-koncessionen), guld (Vagar-koncessionen) samt nikkel (Kitakkoncessionen). I Kitak har selskabets samarbejdspartner, Inco Ltd., gennemført efterforskning uden større succes. Inco har herefter trukket sig ud af aftalen. Nalunaq Gold Mine Aktiviteterne i Nalunaq Gold Mine i Sydgrønland, hvor NunaMinerals har en ejerandel på 17,5%, var i 2006 fortsat præget af højere omkostninger end oprindelig antaget. Regnskabet for Nalunaq Gold Mine A/S (NGM A/S) for perioden 1. juli juni 2006 viste et underskud på 52,3 mio. kr. (en forbedring på 17,3 mio. kr. i forhold til ). Resultatet før finansielle poster og afskrivninger blev et overskud på 10,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 24,9 mio. kr. i forhold til året før. NunaMinerals partner i guldminen Crew Gold Corporation - har tiltrådt et Letter of Comfort, hvorved Crew forpligter sig til at sikre Nalunaq Gold Mine finansiel støtte i yderligere mindst 12 måneder. Malmproduktionen i perioden 1. juli juni 2006 udgjorde ton. Guldindholdet i malmen var 19 g/t. I alt ton malm med et guldindhold på 18,55 g/t, er afskibet til forarbejdning i udlandet. De direkte produktionsomkostninger ( cash cost ) er opgjort til 426 US$ pr. unse. Administrationsomkostninger udgjorde 33,8 mio. kr. Nalunaq Gold Mine A/S skifter regnskabsperiode så den for fremtiden følger kalenderåret. Regnskabet for perioden 1. juli december 2006 foreligger ikke endnu men forventes at foreligge før NunaMinerals generalforsamling. Økonomisk udvikling Hovedtræk Årets resultat blev et underskud på 21,7 mio. kr. før aktivering af efterforskningsomkostninger og et underskud på 3,5 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. 9

10 Forbedringen i forhold til selskabets senest udtrykte forventning i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal 2006 skyldes positive efterforskningsresultater, som medfører større aktivering end tidligere forventet. Selskabet har fået evalueret sine projekter hos en uafhængig valuar CSA Group som vurderer den samlede portefølje af licenser inklusiv licensansøgninger pr. 31. december 2006 til 61,6 mio. kr. (US$ 11,0 mio.) Pengestrømme Der er i 2006 investeret 18,2 mio. kr. i immaterielle anlægsaktiver. Bygningen af et hovedkontor, hvor alle selskabets aktiviteter samles blev opstartet ultimo februar 2006 og er gradvis ibrugtaget. Således blev det geokemiske laboratorium opstartet i august og borekernelageret ibrugtaget i november. Kontorfaciliteterne blev ibrugtaget i januar 2007, lejlighederne i februar 2007 samt indkvarteringen i marts Den samlede investeringen i materielle anlægsaktiver var på 19,1 mio. kr. i 2006, hvoraf de 18,6 mio. kr. vedrører byggeriet. Restbetalingerne på byggeriet udfør 2,3 mio. kr. Der har ikke i 2006 været kapitaltilførsel til selskabet. Ved udgangen af året var likviditetssituationen således at der på selskabets bankkonti var 11,2 mio. kr. Der er modtaget belåningstilbud vedrørende hovedkontoret som forventes optaget i maj 2007, hvorved der bliver tilført selskabet mindst 12,6 mio. kr. Selskabet skal i løbet af de næste 12 måneder have tilført ny kapital for dels at drive de eksisterende projekter fremad og dels for at bevare en så stor egenandel i projekterne som muligt. Selskabet vil finansiere den fortsatte fremdrift af projekterne via partnerfinansiering, men vil samtidig søge generalforsamlingen om bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser, hvis kapitalfrembringelse herfra vurderes som mere fordelagtigt for selskabet. 10

11 Markedsudviklingen US$/oz London PM-FIX Grafen viser prisudviklingen for guld, platin og palladium opgjort månedligt som simpelt gennemsnit af de daglige prisfikseringer i London. Efter årtier med prisfald er guldprisen siden 2001 steget fra et niveau på 250 US$ pr. unse til et niveau på 600 US$ i Platin har i samme periode oplevet en tilsvarende prisudvikling fra et niveau på 500 US$ pr. unse i 2001 til et niveau tæt på US$ pr. unse i 2006, mens prisudviklingen for palladium har været negativ fra et niveau tæt på US$ pr. unse i starten af 2001 til et niveau på ca. 300 US$ pr. unse i Platin og palladium er søstermetaller, som ofte findes sammen i naturen. Dollarkursen primo 2001 lå tæt på 8 kr., mens den i 2006 lå lidt under 6 kr. På grund af et mangeårigt efterslæb i efterforskning efter guld er verdens totale guldproduktion fortsat stagnerende. Guldefterforskningen er kommet op i omdrejninger nu, men har endnu ikke ført til afgørende nye, store fund af guldforekomster. I modsætning til guldmarkedet, som fødes af talrige miner i mange lande, er markedet for platin og palladium kontrolleret af ganske få lande. Sydafrika producerer i dag 75% af platinmarkedet og 56% af palladiummarkedet. Zimbabwe og Rusland er to andre, større producenter, hvor Rusland i forbindelse med produktion af nikkel har en meget stor biproduktion af palladium. USA og Canada står for ca. 5% af platin og palladiumproduktionen. Platinmetaller benyttes primært i bilindustrien til katalysatorer og 11

12 partikelfiltre samt i smykkeindustrien. Geologiske formationer med potentiale for platinforekomster er meget sjældne og derfor meget eftertragtede. Efterforskningsforpligtelser Når efterforskningsvirksomheder tildeles en eksklusiv efterforskningstilladelse, sker dette på to betingelser: Selskabet skal betale en engangsafgift pr. km 2 og påtager sig desuden at bruge en årlig sum penge på at efterforske koncessionsområdet en såkaldt arbejdsforpligtelse. Eneretskoncessioner gives for en periode af fem år med ret til forlængelse for yderligere en femårig periode. Arbejdsforpligtelsen beregnes af koncessionsarealet ultimo året. Bortset fra i koncessionens første år kan licenstager løbende reducere koncessionsarealet og derved mindske arbejdsforpligtelsen. De arbejdsforpligtelser, der er angivet for år 2007 i tabellen nedenfor, er derfor teoretiske og beregnet på baggrund af koncessionernes nuværende størrelse. Udført Arbejde - Actual Work - Suliaqartussaatitaaneq Akkumuleret Arbejdsforpligtelse- Accumulated Work Commitment- Pisusskatersat -> * 2007 STORØ ISUA KANG FISKEFJORD PAAMIUT KITAK VAGAR Nanortalik I/S KANG-East GIESECKE HUGIN YMER Ø AMMASSALIK MANIITSOQ East VESTGRØNLAND-WEST GREENLAND-KITAA ØSTGRØNLAND-EAST GREENLAND-TUNU *Foreløbige tal - Preliminary numbers - Suliat kisitsisaagallarput Ejerstruktur Arbejdsforpligtelse Work Commitment - Akuersissuteqarfiit Følgende aktionærer besidder mere end 5% af aktiekapitalen: Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 43,2% Rudersdal A/S, Rudersdal, 20,1% Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København, 17,9% NunaMinerals er noteret på aktiebørsen Dansk AMP (www.danskamp.dk) og er det eneste børsnoterede selskab i Danmark inden for minedrift og efterforskning efter guld og andre metaller. Primo 2006 var aktiekursen 410 og ultimo 2006 var aktiekursen 439,9. I løbet af året svingede aktiekursen mellem 350 og 500. Den samlede omsætning udgjorde kr. NunaMinerals markedsværdi ultimo 2006 var således 355,9 mio. kr. 12

13 Begivenheder efter periodens udløb NunaMinerals har i primo marts 2007 ansøgt om følgende koncessioner: Størrelse Ejerandel Type Fokus YMER Ø, Østgrønland 1226 km2 100% Ansøgning 2007 Wolfram & Guld AMMASSALIK, Østgrønland 149 km2 100% Ansøgning 2007 Nikkel MANIITSOQ East, Vestgrønland 697 km2 100% Ansøgning 2007 Nikkel & Guld Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling NunaMinerals forventer i 2007 et underskud i størrelsesordenen 22 mio. kr. før aktivering af efterforskningsomkostninger og underskud på 4 mio. kr. efter aktivering af efterforskningsomkostninger. Efterforskningen i 2007 vil primært rette sig imod de eksisterende koncessioner med fokus på Storø-koncessionen. I løbet af året vil der kunne blive udtaget nye koncessioner. Der er observeret en stærk forøget interesse også fra store internationale selskaber om at igangsætte mineralefterforskning i Grønland. Der er derfor i NunaMinerals regi igangsat en intensiveret indsats med henblik på at tilvejebringe Joint Venture Partnere til selskabets projekter. 13

14 Ledelsesforhold Ingen fra bestyrelsen, direktionen, eller den øvrige daglige ledelse er blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser, udsat for offentlige sanktioner eller blevet frakendt retten til at fungere som direktør eller bestyrelsesmedlem. Direktion Selskabets direktion udgøres af Ole Christian Anthon Christiansen. Daglig ledelse Den daglige ledelse udgøres af direktør Ole Christian Anthon Christiansen og økonomichef Martin Ben Shalmi. Ole Christiansen (født 1957) Iiminaq 31, 3900 Nuuk, direktør i NUNAMINERALS A/S. Ole Christiansen er cand. scient. i geologi fra Aarhus Universitet. Ole Christiansen har 21 års erfaring med mineralefterforskning i Grønland og har siden 1999 været direktør i selskabet. Bestyrelsesmedlem i GREENLAND VENTURE A/S, GREENLAB GREENLAND A/S, NANORTALIK I/S Martin Ben Shalmi (født 1968) Uiffak 3C, Qinngorput, Nuuk, økonomichef i NUNAMINERALS A/S. Martin Ben Shalmi er cand. polit. fra Københavns Universitet. Martin har en bred administrativ erfaring fra 15 års arbejde i og for Grønlands Hjemmestyre og Grønlands Arbejdsgiverforening samt som selvstændig konsulent. Bestyrelsesformand i GREENTOP GREENLAND ApS. Bestyrelsesmedlem i NALUNAQ GOLD MINE A/S, VINSLOTTET GRØNLAND A/S Direktør i VINSLOTTET GRØNLAND A/S, TOORNAT ILLUAT ApS, SERRASOQ ApS Bestyrelse Ove Rosing Olsen (født 1950) Qivittoqarfik 1, 3911 Sisimiut (bestyrelsesformand). Ove Rosing Olsen er chefdistriktslæge, har bestridt flere politiske poster, herunder som landsstyremedlem med ansvar for erhvervsforhold, og har igennem årene været aktiv i flere erhvervsmæssige sammenhænge. Bestyrelsesformand i NATAARNAQ A/S, ICE TRAWL GREENLAND A/S, KATAQ ApS. Carsten Michael Berger (født 1957) Udsigtsbakken 1, 3460 Birkerød. Carsten Michael Berger er statsautoriseret ejendomsmægler og har ledelsesekspertise og erfaring inden for ejendoms- og virksomhedsfinansiering, ejendomsadministration, ejendomsformidling og virksomhedsoverdragelser. 14

15 Bestyrelsesformand i KIKI ApS, SHIPPING INVEST II K/S, TI GUARDIAN K/S, KOMPLEMENTARSELSKABET RØDOVRE 2000 ApS Bestyrelsesmedlem RUDERSDAL A/S, NALUNAQ GOLD MINE A/S, RUDERSDAL INVEST ApS, K/S BUTIKSCENTER ÅRHUS, K/S Maria J Direktør i RUDERSDAL A/S, RUDERSDAL INVEST ApS, RUDERSDAL TRADING ApS, RUDERSDAL 1 ApS, RUDERSDAL TRUST ApS, STRONTIN ApS, GROUVILLE ApS, TOLDBODHUS ApS, 25. MARTS 1992 ApS Johan Magnus Ericsson (født 1948), Skyttevägen 8, Stocksund, Sverige. Johan Magnus Ericsson er civilingeniør og er initiativtager til og konsulent for Raw Materials Group i Stockholm. Han er aktiv omkring en lang række rådgiveropgaver inden for mineralindustrien og er sekretær i Svenska Gruvföreningens Kommitte för Ackreditering av "Kvalificerade Personer", Director Mining Course, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy at the University of Dundee, Scotland, Member of International Advisory Committee, Stocks & Flow Project at Yale University, New Haven USA. Kaare Vagner Jensen (født 1946) Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, er uddannet maskinmester og maskinofficer i Den Kongelige Danske Marine og har efterfølgende bestridt en lang række topchefposter i Asea Brown Boveri koncernen og i Daimler-Benz koncernen. Han besidder desuden stor ekspertise inden for shippingbranchen hvor han er medejer i en række selskaber. Herudover er han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber. Bestyrelsesformand i FABRICIUS MARINE A/S, MS INVEST ODENSE A/S, RIEGENS A/S, SKYGATE HOLDING A/S, SKYGATE INTERNATIONAL A/S, STRANDØRE INVEST A/S, RIEGENS HOLDING ApS. Bestyrelsesmedlem i A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI, BANEDANMARK A/S (Næstformand), NORDATLANTISK VENTURE A/S, FYNS SHIPPING ApS, SAIGON SHIPPING COMPANY J/S, KS FELIPPA, K/S KAROLINE, K/S MARGRETHE, K/S MONTE VERDE, K/S VILLE DE MIJO, K/S GLOBAL SPIRIT. 15

16 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver I arbejde udført for egen regning og opført under aktiver indregnes medgåede direkte og indirekte omkostninger ved efterforsknings- og prospekteringsaktiviteter. 16

17 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.lign. såfremt salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris for aktivet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kontantrabatter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved beregning af skat anvendes den aktuelle selskabsskatteprocent på 30%. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter efterforskningsudgifter. Efterforskningsudgifter omfatter omkostninger, herunder gager, afskrivninger og renter, der direkte og indirekte kan henføres til projekterne. 17

18 Efterforskningsudgifterne aktiveres efter et succesfull effort -princip, hvor der løbende tages stilling til, om det er sandsynligt, at de opnåede & forventede resultater på sigt vil bidrage til en positiv fremtidig indtjening. Specifikt gælder, at udgifter der direkte og indirekte kan henføres til et eneretskoncessionsområde aktiveres. Dette princip finder anvendelse på projekter i fase 1 (græsrodsefterforskning), fase 2 (prospektering) og fase 3 (kontinuitetsundersøgelser). For projekter i fase 4 (ressorcedefinition) og fase 5 (lønsomhedsstudie) aktiveres efterforskningsudgifterne efter samme princip som ovenfor op til den skønnede nutidsværdi. Efterforskningsudgifter afskrives lineært over den forventede brugstid fra det tidspunkt, hvor kommerciel udnyttelse kan påbegyndes. Såfremt den skønnede nutidsværdi af fremtidig indtjening er lavere end den bogførte værdi nedskrives efterforskningskoncessionerne til denne lavere værdi. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg og større maskiner Biler Inventar 50 år 5-10 år 5 år 5 år 18

19 Større feltudstyr og Camps Kortmateriale fysisk og elektronisk EDB hardware, softwarelicenser samt kontormaskiner Driftsmateriel og mindre maskiner 5 år 5 år 3 år 3 år Aktiver med en kostpris under 15 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Egne kapitalandele Køb og salg af egne kapitalandele indregnes til kostpris henholdsvis salgspris under egenkapitalens frie reserver. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder Virksomheder hvorigennem selskabet har indgået en aftale om fælles ledelse, og ikke på anden måde har bestemmende indflydelse, betragtes som joint venture virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Øvrige kapitalandele Øvrige kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 19

20 Gældsbreve Tilgodehavender i form af gældsbreve indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Efter en konkret vurdering er værdien af gældsbreve med Nalunaq Gold Mine A/S opført til nominel værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles i balancen til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Såfremt der er usikkerhed omkring realiseringen af udskudte skatteaktiver indregnes disse ikke i balancen. Finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår 20

21 mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. 21

22 Resultatopgørelse for kr. t.kr. Nettoomsætning Note Arbejde udført for egen regning opført under aktiver Note Andre driftsindtægter Note Andre eksterne omkostninger ( ) (10.904) Personaleomkostninger Note 4 ( ) (3.636) Afskrivninger og nedskrivninger Note 5 ( ) (245) Driftsresultat ( ) (5.302) Resultat af associerede virksomheder Note 6 0 (2.969) Nedskrivning af finansielle aktiver Note 7 0 (5.698) Andre finansielle indtægter Note Øvrige finansielle omkostninger Note 9 (24.839) (7) Ordinært resultat før skat ( ) (12.937) Skat af ordinært resultat Note Årets resultat ( ) (12.937) Forslag til resultatdisponering Overført til næste år ( ) 22

23 Balance pr kr. t.kr. Koncessioner Note Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Note Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Note Øvrige kapitalandele Note Gældsbreve Note Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger 0 28 Varebeholdninger 0 28 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Note Omsætningsaktiver Aktiver Eventualaktiver Note 16 23

24 Balance pr kr. t.kr. Virksomhedskapital Note Overkurs ved emission Note Reserve for egne kapitalandele 0 0 Overført overskud Note 19 ( ) (30.034) Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser Note 20 Transaktioner med nærtstående parter Note 21 Ejerforhold Note 22 Revisorhonorar Note 23 24

25 Egenkapitalopgørelse for 2006 Aktie- Overkurs Reserve Overført I alt kapital ved emis- for egne resultat t. kr. t. kr. sion t. kr. kapital t. kr. andele t. kr. Egenkapital (17.066) Kapitalforhøjelse Egne kapitalandele 0 0 (31) 0 (31) Årets resultat (12.937) (12.937) Egenkapital (31) (30.003) Kapitalforhøjelse Egne kapitalandele 0 0 (44) 0 (44) Inddækning af akk. underskud Årets resultat (3.467) (3.467) Egenkapital (75) (6.659) Beholdningen af egne aktier udgør ultimo stk. mod 75 stk. ved udgangen af

26 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Driftsresultat ( ) (5.302) Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme vedrørende primær drift ( ) (4.357) Betalte renteindtægter mv Betalte renteomkostninger mv. (24.839) (7) Pengestrømme vedrørende drift ( ) (3.883) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet ( ) (3.883) Køb immaterielle anlægsaktiver ( ) (9.281) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) (2.140) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver ( ) (150) Salg af finansielle anlægsaktiver (44.423) (31) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (11.602) Indskudt aktiekapital og overkurs ved emission Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvide midler ( ) Likvider Likvider

27 Noter 1) Nettoomsætning kr. t.kr. Husleje Udlejning udstyr ) Arbejde udført for egen regning opført under aktiver Bjørnesund-koncessionen 0 32 Fiskefjord-koncessionen Hugin-koncessionen Isua-koncessionen Ivisaartoq-prospektet (del af Storø-koncessionen) Kang-koncessionen Kang-East-koncessionen Kitaq-koncessionen Giesecke-koncessionen Paamiut-koncessionen Qussuk-prospektet (del af Storø-koncessionen) Storø-koncessionen (Qingaaq- & Aappalaartoq-prospekterne) Vagar-koncessionen ) Andre driftsindtægter Erstatning Diverse ) Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensioner Øvrige sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til: Direktion Bestyrelse ) Afskrivninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afgang immaterielle anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver

28 6) Resultat af associerede virksomheder kr. t.kr. Andel i årets resultat (pr ), Nalunaq Gold Mine A/S 0 (2.969) 7) Nedskrivning af finansielle aktiver Renter gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S for (98) Renter gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S for (460) Renter gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S tidligere år 0 (190) Renter gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S tidligere år 0 (1.238) Hovedstol gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S 0 (3.713) (0) (5.698) 8) Andre finansielle indtægter Renteindtægter associerede virksomheder Renteindtægter bank Kursgevinster ) Øvrige finansielle omkostninger Renter i øvrigt (24.839) (7) 10) Skat af ordinært resultat Aktuel skat 0 0 Ændring af udskudt skat 0 0 Regulering af skat vedrørende tidligere år ) Immaterielle anlægsaktiver Storø-koncessionen Øvrige koncessioner Kostpris Tilgang Afgang 0 (32.375) Kostpris Afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Afskrivninger 0 0 Afskrivninger

29 Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Under forudsætning af at prospekter i Giesecke-koncessionen udvikler sig lønsomt vil kun 85% af nettooverskuddet herfra tilgå NunaMinerals. Tilsvarende gælder for Hugin-koncessionen. CSA Group - et uafhængigt vurderingsselskab - har vurderet værdien af selskabets licenser og licensansøgninger pr. ultimo 2006 til 61,6 mio. kr. (11,0 mio. US$) 12) Materielle anlægsaktiver Grunde og Andre bygninger anlæg m.v. kr. kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 ( ) Kostpris Afskrivninger ( ) Afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 0 ( ) Afskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Der foretages ikke offentlige vurderinger i Grønland, men selskabet har indhentet en vurdering fra Agerskov Consulting Aps som vurderet at selskabets ejendom har en værdi på 22,0 mio. kr. svarende til 1,0 mio. mere end opførelsessummen. Ved årsskiftet resterer der 2,3 mio. kr. i betalinger for endnu ikke udført arbejde. 13) Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele Øvrige i associerede kapitalandele virksomheder kr. t.kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Nettoopskrivninger ( ) Andel i årets resultat efter skat og elimineringer 0 0 Nettoopskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter Nanortalik I/S, Nanortalik, 21,72% 29

30 Resultat pr udgør (743) t.kr. Egenkapital pr udgør (6.122) t. kr. Nalunaq Gold Mine A/S, Nanortalik, 17,5% Resultat pr udgør (52,3) mio.kr. Egenkapital pr udgør (104,9) mio.kr. GreenLAB Greenland A/S, Nuuk, 48,78% Selskabet blev stiftet 1. juli 2006 med en egenkapital på 4,1 mio. kr. selskabet aflægger første regnskab pr ) Gældsbreve kr. t.kr. Gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev nr. 5 Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrevene er ikke omsættelige anfordringsgældsbreve med en pålydende rente på 8% på gældsbrev 3 og LIBOR+3% p.a. for gældsbrev 5. Forrentningen er i henhold til aftale aktionærerne i Nalunaq Gold Mine A/S imellem imidlertid beregnet til 5,3% p.a. Der er ud fra et forsigtighedshensyn hensat til tab for såvel de tidligere tilskrevne renter og indeværende års rente. 15) Likvide beholdninger kr. t.kr. Bankindestående ) Eventualaktiver Værdi af udskudt skat Renter på gældsbrev nr. 3 Nalunaq Gold Mine A/S Renter på gældsbrev nr. 5 i Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S I regnskab 2005 blev der hensat til tab på Gældsbrev nr. 4 Nanortalik I/S da der var usikkerhed om selskabets fremtid. Imidlertid fik Nanortalik I/S i 2006 en licens dækkende de mest prospektive områder fra det gamle licensområde, hvorfor gældsbrevet nu opføres under eventualaktiver. Som følge af, at selskabets hovedaktivitet er mineralefterforskning, er der ingen begrænsninger i fremførsel af skattemæssige underskud. Den aktuelle selskabsskat er 30% 30

31 17) Virksomhedskapital Virksomhedskapitalen består af aktier á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i virksomhedskapitalen i perioden Virksomhedskapital Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Virksomhedskapital ) Overkurs ved emission kr. t.kr. Primosaldo Indbetalt i året Anvendt til dækning af udgifter ved kapitalforhøjelse 0 (985) Anvendt til dækning af underskud ( ) 0 Ultimosaldo ) Overført overskud kr. t.kr. Primosaldo ( ) (17.066) Overført fra reserve for egne kapitalandele 0 0 Overført fra overkurs ved emission Overført af årets resultat ( ) (12.937) Ultimosaldo ( ) (30.003) 20) Eventualforpligtelser Selskabet hæfter direkte og solidarisk for Nanortalik I/S s forpligtelser. Forpligtelserne er i regnskabet for Nanortalik I/S pr opgjort til t.kr., hvoraf t.kr. udgør gæld til NunaMinerals A/S. Selskabet har over for Activations Laboratories Ltd. afgivet en tidsbegrænset underskudsgaranti løbende til udgangen af 2008, således at Actlabs ikke løber nogen økonomisk risiko ved at være operatør på det Geokemiske Laboratorium i Nuuk. Underskuddet i 2006 er medtaget under NunaMinerals drift. NunaMinerals har jf. aktionæroverenskomst fortrinsret til overskud i GreenLAB Greenland A/S til fuld inddækning af eksercerede underskudsgarantier. 21) Transaktioner med nærtstående parter 31

32 Nærtstående parter, som NunaMinerals A/S har haft transaktioner med i 2005 Raw Materials Group (Bestyrelsesmedlem Magnus Ericsson er direktør i Raw Materials Group) Konsulentydelser (kr ) Greentop Greenland ApS (Økonomichef Martin Ben Shalmi er Bestyrelsesformand i Greentop Greenland ApS). Køb af feltudstyr (kr ) Alle transaktioner mellem NunaMinerals A/S og de nærtstående parter sket på sædvanlige markedsmæssige vilkår. 22) Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital: Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 43,2% Rudersdal A/S, Rudersdal 20,1% Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København 17,9% 23) Revisorhonorar kr. t.kr. Revision af årsrapport Regulering tidligere år Bistand i forbindelse med due dilligence og prospekt Øvrige Assistancer

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere