Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser. Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser. Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen"

Transkript

1 Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen

2 Indhold 1. Indledning Afgrænsning Specialets opbygning Teori Europæisering Mod en definition af europæisering En forventelig europæisering? Mulige forklaringer Verden og EU: Udviklingen Verden og EU: Når EU smitter af Danmark og EU: Udviklingen Danmark og EU: EU som elitens projekt? Avisredaktionerne og EU: Udviklingen Avisredaktionerne og EU: EU-events Avisredaktionerne og EU: Nyhedskriterier Avisredaktionerne og EU: Domesticering Avisredaktionerne og EU: Domesticering som symptom Journalisterne og EU Journalisterne og EU: Arbejdsmetoder En forventelig europæisering? Opsummering Teoretiske overvejelser om måling af europæisering Metode Indholdsanalysen som metode Kvalitative og kvantitative indholdsanalyser Hvad er en indholdsanalyse egentlig? Kritik og kvalitet Mod et metodedesign Specialets delspørgsmål Delspørgsmål til EU-journalistikken Delspørgsmål til Europa-journalistikken Valg af medier Valg af undersøgelsestidspunkt Bias Resultater og analyse EU-og Europa-stoffet i avisen EU-journalistikken

3 Er der plads til EU i avisen? EU vinkles Hvem har ordet i EU-journalistikken? EU som kilde til konflikt eller som problemløser? Danmark i EU Stormagter og småstater hvem får mest plads i EU-journalistikken? Det handler om korn, kroner og konflikt Opsummering på EU-journalistikken Europa-journalistikken Er der plads til Europa i avisen? Avisernes Europa-kort Europa vinkles Andre interessante observationer i Europa-journalistikken Opsummering på Europa-journalistikken Styr på tendenserne opsamling Konklusioner og perspektiver Tilbage til metoden Perspektivering Litteratur Summary Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Anvendte forkortelser i specialet ECB EP EU EU15 EU25 EU27 JP MEP ØMU Den Europæiske Centralbank Europaparlamentet Den Europæiske Union EU med de 15 medlemsstater: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig EU med 25 medlemsstater efter udvidelsen med Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn EU med 27 medlemmer efter udvidelsen med Bulgarien, Rumænien Jyllands-Posten (anvendes kun i fodnoter) Medlem af Europaparlamentet Den Økonomiske og Monetære Union 3

5 1. Indledning Som oftest tilbyder medierne den bedste mulighed for at følge med i hvad, der foregår i verden omkring os. Også i forhold til EU og Europa er mediebilledet borgernes bedste mulighed for at følge med. 1 Jo længere ud over de danske grænser vi kommer, jo svære bliver det for borgeren at danne sig en mening uden mediernes mellemkomst. 2 Medierne følger med i den daglige verdenssituation og prioriterer stoffet for os. Som Cohen slår fast i sin klassiske bog fra 1963 om udenrigspolitik og medier, så er vores indre politiske verdenskort og forestillinger i høj grad tegnet af reportere og redaktører på medierne. De vælger, hvad vi skal vide noget om. Hvis en begivenhed ikke bliver til en avisartikel eller et tv-indslag, findes den ikke i vores bevidsthed, for vi har ikke oplevet den, mener Cohen. 3 Med den øgede europæiske integration har journalisterne netop fået til opgave at tegne nye mediebilleder eller politiske europakort i borgernes hoveder, og det er derfor interessant at se på, hvilke historier de danske medier spytter ud til borgerne. At tegne mediebilleder er blot én af mediernes opgaver i demokratiet. Forholdet mellem medier og demokrati kan beskrives som en social kontrakt, hvor begge parter er gensidigt afhængige af hinanden. 4 Medierne har brug for demokratiet, fordi det er den eneste styreform, der tillader ytringsfrihed og en fri mediestruktur. Omvendt har demokratiet brug for medierne til at tegne billeder af samfundet og verden omkring os, til at skabe en offentlig debat og til at agere vagthund uden at være i lommen på staten. I denne sociale kontrakt giver medierne borgerne den information, de har brug for, for at kunne agere frit og selvstændigt. Magthaverne får til gengæld information om borgerne og deres meninger, så de kan træffe beslutninger i overensstemmelse med borgernes ønsker. 5 Så langt kan de fleste blive enige, men når mediernes rolle og indhold skal defineres nærmere, opstår uenighed, fordi der er forskellige normative forestillinger om, hvad et demokrati egentlig er, og dermed også forskellige forventninger til mediernes roller. Mens nogle mener, at mediernes rolle i et demokrati i høj grad går ud på at inddrage borgerne, mener andre, at medierne blot skal være vagthunden, der fanger personer med urent mel i posen. Altså skal 1 Det vurderer borgerne selv (Eurobarometer 2007: 13). 2 Shoemaker & Reese 1996: 33 3 Cohen 1963: 13 4 Strömbäck 2005: Strömbäck 2005: 332 4

6 demokratiet forstås i eksempelvis en habermask forstand, hvor borgerne i høj grad inddrages, eller nærmere som en praktisk foranstaltning, der sikrer, at de politiske ledere skiftes ud ved en jævnlig og tilbagevendende valghandling? 6 Mediernes formidling af EU og Europa falder både ned midt i denne debat om mediernes rolle i demokratiet og i debatten om EU som demokratisk institution. 7 For hvilken rolle skal medierne spille i EU s demokrati, og hvordan skal EU s demokrati overhovedet forstås? Groft sagt er der to lejre i debatten: den ene lejr vil hævde, at borgerne har brug for meget mere europæisk information for at kunne blive deltagere i den demokratiske proces, mens den anden lejr kunne være fortaler for, at danskerne ikke har brug for andet end journalistisk dækning de største begivenheder i Europa. Den sidstnævnte lejr ser derfor ikke noget problem i mediernes dækning af EU. Det gør den førstnævnte lejr til gengæld. EU har demokratiske problemer og skylden ligger bl.a. hos medierne, der er for passive og for fokuseret på nationalstaten. Mere europæiserede medier er blevet fremhævet som en løsning, der kan hjælpe EU s borgere med at opføre sig som gode borgere og deltage aktivt i den politiske proces. 8 Oprindeligt gik tanken på, at der skulle skabes fælleseuropæiske medier, som dækkede hele Europa, men sådanne medier findes kun i et meget snævert omfang, og forsøg med at skabe europæiske massemedier har ikke haft stor succes. I erkendelse af dette er diskussionerne i stedet begyndt at handle om de nationale medier og en såkaldt europæisering af disse. 9 Argumentet lyder, at europæiserede nationale medier er den næstbedste løsning, hvis medierne skal hjælpe med til at løse EU s demokratiske problemer. Igen er der altså to forskellige forestillinger om demokrati og medier på spil, men uanset hvilken normativ forestilling, der er udgangspunktet for diskussionen om mediernes rolle i demokratiet og i EU, er det interessant at se på mediernes indhold og de billeder, de tegner af verden, EU og Europa om ikke andet så alene ud fra Cohens argument. 10 Det leder mig frem 6 Se mere om demokratimodeller i f.eks. Strömbäck 2005, Baker For yderligere om demokratidebatten og EU se f.eks. Hix 2005: Se også afsnit Gerhards 2000: Begrebet europæisering uddybes i afsnit 2.1., men henviser til EU s indvirkning på det politiske og økonomiske liv i medlemsstaterne. 10 Opfattelsen af demokratiet i EU og mediernes europæisering diskuteres ikke yderligere her, men berøres kort i opgavens perspektivering. 5

7 til dette speciales problemformulering, hvor jeg vil undersøge, hvilke mediebilleder de danske aviser skaber, når det drejer sig om EU og Europa. På baggrund af indholdsanalyser søges svar på, hvorvidt de danske avisers dækning af EU og Europa viser tegn på europæisering, hvordan en eventuel europæisering kommer til udtryk i avisernes indhold, samt hvor omfangsrig denne eventuelle europæisering er Afgrænsning Denne problemformulering rejser en række nye spørgsmål bl.a. hvordan udtrykket dækningen af EU og Europa skal forstås. Jeg mener, at det er for smalt kun at analysere avisindhold, der referer til EU. 11 Hvis vi antager, at jo mere EU integreres, jo mere betydning får de andre europæiske lande for Danmark, og derfor vil andre europæiske lande også optræde i de danske medier. 12 På jagt efter europæisering er det derfor ikke kun interessant at se, hvordan journalisterne skriver om EU, men også hvor meget og hvordan andre europæiske lande optræder i de danske aviser. Derfor inddrages både avisernes omtale af EU, Europa og landene i Europa i dette speciale. 13 Dette betyder, at der er brug for et klart skel mellem EU-journalistik og Europa-journalistik hvordan et sådan skel kan opstilles, defineres yderligere i metodeafsnit, men den pragmatiske definition er ind til videre, at EU-journalistik har med EU at gøre - forstået som alt, der har med den Europæiske Union at gøre både nationalt, internationalt, transnationalt og inden for 11 I forskningen om integrationsteorier og den Europæiske Union opfattes EU og integrationsprocessen forskelligt. Meget groft sagt ses EU enten som et rent intergovernmentalt samarbejde mellem nationale aktører eller som en overnational integration, hvor EU-institutioner og aktører har en egen interesse og fremdrift (Hix 2005: 14-18). I dette speciale forsøger jeg så vidt muligt at holde mig ude af denne diskussion, da det ikke er relevant for opgavens problemformulering. 12 Dette diskuteres yderligere i specialets analysedel. 13 Jeg bruger i denne opgave en forståelse af Europa, som inkluderer de 27 nuværende EU-medlemslande, de tre EU-kandidatlande Kroatien, Tyrkiet og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien samt Norge, Schweiz og Island. Definitionen af Europa kan ikke kun fastsættes efter EU grænser, men det er også nødvendigt at tilføje andre lande som Albanien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien (inklusiv Kosovo), Moldova, Ukraine og Hviderusland. Man kan argumentere for, at de tidligere russiske republikker Armenien, Azerbaijan, Georgien osv. også burde medtages, men hvis dette argument følges, bør hele det nordlige Afrika også inddrages. Generelt viser denne korte diskussion, at der er en stor debat om, hvad Europa egentlig er. Pladshensyn tillader dog ikke, at dette uddybes yderligere. 6

8 EU s institutioner. Europa-journalistik har omvendt med Europa og Europas lande at gøre. 14 Også begrebet europæisering defineres grundigere i den teoretiske del. 15 Endelig skal begreberne aviser, avisindhold, nyheder og historier også nævnes. Jeg vælger i denne opgave udelukkende at se på aviserne og deres indhold, selvom jeg godt er klar over, at aviserne ikke er ene om at producere EU-og Europa-journalistik. 16 Det avisindhold, min indholdsanalyse omfatter, defineres som nyheder/historier. Journalister bruger ordene nyheder og historier i flæng, og i denne opgave skelnes ikke mellem de to begreber. Jeg definerer nyheder/historier, som alle de redaktionelle enheder i en avis med undtagelser. Disse undtagelser er ledere, læserbreve, kronikker, andet debatstof, navnestof, billeder, billedtekster, grafiske fremstillinger, anmeldelser. Når indholdsanalysen vælges som metode i denne opgave, er det fordi, den kan undersøge det indhold, borgerne får stillet til rådighed af medierne, når de skal danne sig indtryk af verdenen og i dette tilfælde EU og Europa. Nogle forskere mener, at danske medier er mere europæiserede end mange af de andre nationale medier i Europa. 17 Det lægger selvfølgelig op til en sammenlignende analyse på tværs af de nationale medier. En sådan undersøgelse vil dog blot sammenligne de danske medier med de andre landes medier, men ikke sige ret meget om den danske dækning som sådan. I stedet rettes fokus mod de danske medier over de sidste otte år gennem indholdsanalysen. 18 Ud over problemformuleringen har denne opgave også en anden rettesnor i forhold til indholdet og opbygningen nemlig en række delspørgsmål, som præsenteres og uddybes i specialets metodeafsnit. På den måde styrkes indholdsanalysen, og den holdes på rette kurs Se afsnit 3. for uddybning. Som samlende betegnelse for både EU- og Europastoffet bruges fremover udtrykket det europæiske stof/den europæiske journalistik. 15 Se afsnit Valget af aviser frem for andre medier diskuteres i afsnit Se f.eks. Ørsten Altså fra (begge inklusive). Yderligere begrundelser og overvejelser findes i metodeafsnittet. 19 Krippendorff 2004: 32 7

9 1.2. Specialets opbygning Efter dette korte blik på specialets spiseseddel bladrer vi længere ind og undersøger begreber som europæisering og domesticering nærmere. I denne sektion søges også et svar på, hvorfor vi overhovedet kan forvente, at der sker en europæisering af mediernes indhold. På baggrund af teorien udarbejdes i metoden en række delspørgsmål. Da det er svært at måle europæisering, bliver disse delspørgsmål det nærmeste denne opgave kommer på at finde et europæiseringsmeter, som kan måle europæiseringens udbredelse. I selve analysedelen sættes europæiseringsmetret i gang, og med udgangspunkt i både teori og metode analyseres de udvalgte artikler. Det resultat, europæiseringsmetret spytter ud, kommenteres og søges efterfølgende forklaret. Afslutningsvis diskuteres det kort, om europæiseringsmetret skal justeres, og hvordan opgavens konklusioner kan bruges fremover. 2. Teori I denne sektion af specialet gås i dybden med den teoretiske baggrund for problemformuleringen. Først sættes begrebet europæisering under lup. Der udarbejdes både en overordnet definition af begrebet og en specifik definition af europæisering af medierne. Efterfølgende søges i teorien efter mulige forklaringer på, hvorfor en sådan europæisering kunne være forventelig Europæisering I den akademiske verden bliver begrebet europæisering brugt i flere forskellige sammenhænge. I historieforskningen kan europæisering bl.a. forstås som de europæiske styreformers udbredelse til lande langt fra Europa under kolonitiden. Europæisering kan også forstås i et kulturelt perspektiv, hvor begrebet bl.a. dækker over udbredelsen af bestemte normer eller ideer enten inden for Europa eller udenfor. 20 Den politologiske forskning har også beskæftiget sig med europæisering. Det er dels sket i forlængelse af teorierne omkring europæisk integration, og dels i forhold til debatten om EU s såkaldte demokratiske underskud. 21 Kort sagt handler diskussionen om EU s demokratiske underskud om, at der mangler legitimitet og en overnational, fælleseuropæisk politisk offentlighed i EU. 22 Blandt løsningerne på dette problem er bl.a., at både borgerne og 20 Featherstone 2003: Europæisering i forbindelse med integrationsteori uddybes ikke her, men danner baggrund for afsnit Politisk offentlighed forstås som den fælles samtale mellem samfundets borgere (Bro 1998:10). 8

10 medierne skal aktiveres gennem fælleeuropæiske partier og fælleseuropæiske medier. 23 Tanken om fælleseuropæiske medier blev dog hurtigt afvist bl.a. fordi, der ikke findes et fælles europæisk sprog. 24 Dermed afvistes også ideen om en fælleseuropæisk politisk offentlighed. I stedet har europæiseringstankegangen åbnet op for, at de nationale offentligheder kan europæiseres og dermed øge EU s legitimitet. 25 En sådan europæisering af de nationale offentligheder skulle bl.a. spire frem vha. mediernes mellemkomst. Argumentet lød, at såfremt de nationale medier havde nok europæisk stof, kunne man måske tale om nationale europæiserede del-offentligheder. 26 Hvordan denne europæisering defineres, og hvor meget europæisk stof, der skal til, for at f.eks. en avis er europæiseret, har været livligt diskuteret. 27 Disse diskussioner tages også op her, og i denne teoretiske del diskuteres derfor først, hvordan begrebet europæisering kan defineres, hvilke faktorer der kan forklare en eventuel europæisering af mediernes indhold, og hvornår medier i givet fald er blevet europæiserede Mod en definition af europæisering Umiddelbart ser det ud til, at medieforskerne har svært ved at skabe en sammenhængende disciplin og metode inden for forskning i EU og medierne. Derfor er det småt med solide definitioner af begrebet europæisering, selvom begrebet er ganske flittigt brugt i litteraturen. En af de mere kendte definitioner er Jürgen Gerhards definition fra Egentlig skelner han mellem transnationalisering og europæisering, men ender med at konkludere, at i forhold til tysk økonomi, politik og offentlighed er transnationaliseringen i høj grad det samme som europæisering. 28 Han mener, at europæisering af nationale offentligheder vil komme til udtryk i to tendenser i offentlighederne og dermed også i medierne. Disse to træk er dels et stigende 23 Esmark 2005: Se Hix 2005: for en uddybende diskussion af begrebet demokratisk underskud. Begrebet demokratiske underskud er dog blevet kritiseret se bl.a. Majone 1998 og Moravcsik van de Steeg 2002: Esmark 2005: 49. Men også forestillingen om europæiserede nationale (del-)offentligheder kan kritiseres (van de Steeg 2000: 64-65). 26 Se f.eks. Machill et al. 2006: Se f.eks. diskussionen i Esmark 2007: Gerhards definerer transnationalisering som das Verhältnis zwischen Außeninteraktion und Binneninteraktion eines sozialen Teilbereichs einer Gesellschaft... (Gerhards 2000: 280). Dvs. transnationalisering er forholdet mellem interaktion nationalt og uden for nationen - set inden for et socialt delområde af samfundet. Den del af interaktionen med aktører uden for nationen kan dermed være interaktion med andre europæiske aktører denne del af transnationaliseringen kalder Gerhards så for europæisering (Gerhards 2000: 284). 9

11 fokus på europæiske temaer og aktører, og dels at disse temaer og aktører evalueres ud fra et ikke-nationalstatsligt perspektiv. 29 Gerhards operationaliserer dette til, dels hvilke temaer der optræder i de tyske medier han inddeler i tyske, europæiske og internationale temaer, og dels til hvor ofte europæiske aktører kommer til orde i medierne. 30 Men når Gerhards taler om, at temaer og aktører skal evalueres ud fra et ikke-nationalstatsligt perspektiv, kan man kritisere ham for at vende tilbage til forestillingen om europæisering som en overnational europæisering. Netop den forståelse, som forskerne har bevæget sig væk fra, og Gerhards afviser endda selv, at en sådan fælleseuropæisk offentlighed kan eksistere. 31 I dansk forskning definerer blandt andre Mark Ørsten europæisering med klar hilsen til Gerhards. Han ser europæisering som, at europæiske emner og europæiske aktører i stigende grad præger de nationale offentligheder, her især forstået som de nationale massemedier. 32 For medierne vil konsekvensen af en europæisering derfor være en mere omfattende transnational politisk journalistik, mener Ørsten. 33 Derfor operationaliserer Ørsten europæiseringen af danske medier til en dækningsprocent, der illustrerer, hvor stor en andel EU-journalistikken udgør af det samlede danske mediebillede. 34 En anden forståelse af europæisering findes hos Barbara Pfetsch, som mener, at en europæisering af nationale offentligheder vil finde sted, når nationally based mass media shift their focus away from the national political arena and towards the European level. 35 Dette leder hende til at skelne mellem to former for europæisering - horisontal og vertikal europæisering. Den vertikale europæisering består af kommunikation mellem det nationale niveau og det europæiske. Den horisontale europæisering består af kommunikation mellem forskellige EUmedlemsstater. 36 Dette skel mellem vertikal og horisontal europæisering genfindes hos Meyer. Han definerer den vertikale dimension af europæisering mere praktisk som en stigning i EU s tilstedeværelse i 29 Gerhards 2000: Gerhards 2000: Gerhards 2000: Ørsten 2006: Transnational politisk journalistik forstås som nyhedsjournalistik, der omtaler emner, aktører eller begivenheder [der] kan knyttes til EU s transnationale politiske beslutningsproces (Ørsten 2006: 106). 34 Ørsten 2006: Pfetsch 2007: Pfetsch 2007:

12 medierne. Den horisontale europæisering går på tværs af medlemslandene og defineres derfor ud fra antallet af referencer til andre medlemsstaters politikker eller politikere. 37 Dermed ser både Pfetsch og Meyer ud til at være nogenlunde enige om dette skel. Faktisk er det svært inden for medieforskningen at finde andre udbredte definitioner på europæiseringen af medierne end Gerhards. Derfor vendes blikket her kortvarigt mod definitionerne i den politologiske lejr, hvor begrebet europæisering har større udbredelse, men samtidig en noget mere afgrænset betydning. Heller ikke her findes endnu autoritative definitioner, men blandt de definitioner, som er forholdsvis brede og kunne være interessante for denne opgave, finder vi bl.a. Morten Kallestrups definition. Han definerer begrebet europæiseringen af nationalstaten som EU s konsekvenser for offentlig politik og forvaltning i nationalstaterne. 38 En endnu bredere og mere simpel definition finder vi hos Holzhacker og Haverland. For dem er europæisering blot the effect of European integration on the member states. 39 I medievidenskaben kommer definitionerne af europæisering hurtigt til at dreje sig om, hvordan europæiseringen konkret kan måles i medierne. For at undgå denne faldgrube startes her med en mere politologisk og principiel definition, hvorefter denne definition udvides med en mere praktisk dimension, der er inspireret af medievidenskaben. Jeg vælger derfor at definere europæisering af medierne rent principielt som konsekvenser af EU-medlemskab for de nationale mediers indhold. I forhold til denne opgaves problemformulering er det som nævnt også nødvendigt med en mere praktisk udlægning af denne definition. Her vælger jeg at tage udgangspunkt i Gerhards definition. Jeg mener dog, at det er nødvendigt at måle europæiseringen på flere parametre, end Gerhards gør dermed bliver definitionen mere robust, og problemstillingen kan undersøges i et bredere perspektiv. Desuden opretholdes Pfetschs og Meyers skel mellem vertikal og horisontal europæisering. Samtidig opfattes europæisering som en proces, hvor mere europæisering afspejles i, at visse fænomener bliver mere udbredte. I definitionen af den vertikale europæisering genbruges Gerhards træk, nemlig at når medierne bliver europæiseret, vil der være et stigende fokus på europæiske aktører. Hertil føjes et stigende fokus på europæiske kilder, europæiske vinkler og EU-vinkler. Desuden genbruges idéen om en stigende dækningsprocent, og en stigende brug af emner, der ikke kun er 37 Meyer 2005: 122, Kallestrup 2005: Holzhacker & Haverland 2004: 8. Dette er blot to ud af mange definitioner inden for politologien. 11

13 fokuseret på nationalstaten. En europæisering af medierne forventes også at give sig udslag i, at EU i stigende grad ikke udelukkende beskrives i relation til Danmark, men også beskrives som en selvstændig og neutral institution. Ved en europæisering må det forventes, at når Danmark beskrives, er det i stigende grad som en naturlig del af EU, hvor Danmark deltager i samarbejdet på lige fod med andre lande. Den horisontale europæisering mellem landene i Europa defineres også ud fra antagelsen om, at europæisering er en udvikling. Det betyder, at når medierne bliver vertikalt europæiseret, vil der være et stigende fokus på andre lande i Europa og på europæiske eller andre landes indenrigske vinkler. Også her tilføjes, at den horisontale europæisering vil komme til udtryk i en stigende dækningsprocent. Desuden forventes en europæisering at betyde, at andre europæiske lande omtales i en europæiseret sammenhæng En forventelig europæisering? Mulige forklaringer Når europæisering af medierne defineres som konsekvenser af EU-medlemskab for de nationale mediers indhold, er det selvfølgelig ud fra en forestilling om, at EU-medlemskab har en række konsekvenser for medlemslandene og institutioner i medlemslandene. Men hvorfor kan vi overhovedet forvente en europæisering af medierne? Svaret på dette spørgsmål er langt fra simpelt det kan lige så vel handle om EU s udvikling som om journalisternes praksis. Forskellige niveauers påvirkning på mediernes indhold er tidligere blevet sat i system af bl.a. Shoemaker & Reese 40 De deler omverdenens indflydelse på mediernes indhold ind i fem niveauer, der udgøres af fem koncentriske cirkler. Inderst er den individuelle journalist og dennes baggrund. Rundt om journalisten er de rutiner, der bruges på mediernes til indsamling og formidling af nyhederne. Næste ring består af mediernes organisatoriske niveau, uden om denne er det ekstra-mediale niveau, der inkluderer social, økonomisk og politisk indflydelse. Yderst er det ideologiske niveau, der primært beskæftiger sig med magtfordeling. 41 En model, der minder om Shoemaker og Reeses, er Denis McQuails. Han har også journalisten inderst omgivet af organisationen, dernæst mediet/industrien/institutionen, som igen er omgivet af samfundet. Yderst er det internationale niveau. 42 I det følgende er jeg inspireret af begge tankegange, men jeg vælger at tilpasse modellerne specifikt til medieindholdet om EU og Europa. 40 Se Shoemaker & Reese Shoemaker & Reese 1996: 60, McQuail 2005:

14 Journalistens individuelle niveau er også den inderste kerne i min model, rundt om den vælger jeg at slå Shoemaker & Reeses næste to niveauer sammen, så der her bliver tale om mediernes rutiner og medieorganisationerne som samlet forklarende niveau. Rundt om disse er samfundet her særligt forstået som det danske samfund og forholdet til EU. Yderst er det internationale niveau - igen relateret til EU. Se figur 1. Figur 1: Forklaringsniveauer, der kan have indflydelse på mediernes indhold. Inden for hvert niveau vil jeg i det følgende først bruge udviklingen over tid som den forklarende variabel. Derefter følger på hvert niveau en række andre bud på faktorer, der kan forklare en eventuel vertikal og/eller horisontal europæisering af medieindholdet. Det er selvfølgelig klart, at det ikke er muligt at lave en fuldstændig analyse, men udvalgte aspekter nævnes for at skabe en bredere forståelsesmæssig kontekst for indholdsanalysens resultater Verden og EU: Udviklingen I et internationalt perspektiv skiller nogle få store begivenheder sig ud efter årtusindeskiftet. Terrorangrebene i New York den 11. september 2001, den efterfølgende krig i Afghanistan og krigen i Irak i Hertil kommer terrorangrebene i London og Madrid. 43 Siden år 2000 har disse begivenheder både givet anledning til megen ny politik og meget debat. Særligt i tiden omkring Irak-krigen kredsede debatten omkring uenighederne mellem Europa og USA, og om krigen mod terror havde vist, at de to allierede var vokset fra hinanden Se bilag 2. 13

15 I EU blev uenighederne mellem medlemslande udstillet. 45 Fællesskabet kunne ikke nå til enighed om deltagelse i USA s krig mod terror debatten stod mellem det gamle Europa og det nye Europa, der enten var med eller imod USA. Men bl.a. Christopher Hill peger på, at krisen kan have været midlertidig og nødvendig for at undgå endnu større skade. 46 Han konkluderer, at splittelsen viste nogle tegn på re-nationalisering, hvor fokus vender tilbage til nationalstaterne, men samtidig peger han også på tegn på, at EU-medlemmerne ikke opgav den fælles udenrigspolitik, men i stedet begyndte at samles om den igen. 47 Generelt er udviklingen i EU i de sidste otte til ti år gået mod en konsolidering af endnu mere union med store punkter som fælles monetær politik, fælles mønter og pengesedler, nedsættelsen af et EU-konvent, forsøgene på at lave en forfatning, afvisningen af forfatningen i Frankrig og Holland, den efterfølgende tænkepause og senere en ny forfatningstraktat, udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og udbredt brug af EU s udenrigspolitiske højkommissær. Overordnet vidner EU s udvikling over de sidste otte til ti år om øget integration, om end der også er blevet spændt ben for integrationen som i forfatningsspørgsmålet. 48 Umiddelbart ser det altså ud til, at der både er tendenser, der peger på europæisering, som følge af den øgede integration, mens der også er tendenser, som er mere fokuseret på nationalstaten altså det, Hill kalder, re-nationalisering. Endelig har perioden også været præget af store internationale debatter, som kunne tale for et større internationalt fokus Verden og EU: Når EU smitter af En af de andre faktorer, som kan være med til at forklare en ændring af det europæiske stof, finder vi i europæiseringsforskningen. Her har en række studier beskæftiget sig med, hvordan EU-medlemskab påvirker medlemsstaterne. Dette inddrages kort her, da disse forklaringer kan tjene til en dybere forståelse af, hvilke mekanismer der er på spil, når Europa bliver mere 44 Se f.eks. Cox 2005 og Pouliot Hix 2005: , Hill 2004: Hill 2004: Hill 2044: Se bilag 2 og Denne udlægning er hverken udtømmende eller fuldstændig. Desuden afhænger konklusionen af øjnene, der ser. Men konklusionen om øget integration er blot bygget på, at EU ikke er begyndt at smuldre, og at der er sket yderligere konsolidering samt nye tiltag og lovgivning. 14

16 integreret, og EU dermed smitter af på medlemsstaterne - og sandsynligvis også på journalistikken. Der ser ud til at være en vis enighed om, at EU påvirker medlemsstaternes politiske system og politikkens indhold på tre måder. 49 I den mest direkte form for europæisering, kaldet institutionel europæisering, giver EU direkte besked til medlemsstaterne om, hvordan de skal indrette bestemte nationale politikker, så EU kan ensrette forskellige politikker i medlemsstaterne. 50 I en mindre direkte form sker afsmitningen gennem interaktionsorienteret europæisering, hvor EU s politikker betyder ændringer og udfordringer af de nationale aktørers handlemuligheder og af deres indbyrdes positioner. 51 Den indirekte eller ideationelle europæisering sker gennem socialisering og læringsmekanismer. De nationale aktørers forståelser, forventninger, ideer, normer, værdier og diskurser påvirkes fra EU. 52 Denne påvirkning kan på længere sigt betyde, at ønsket om et bestemt policy-output på nationalt plan kan fremmes. Det er dermed en langsigtet strategi/logik, der først rigtig kan måles, når/hvis egentlige politikker bliver udformet nationalt og i overensstemmelse med EU s ønsker. 53 I forholdet mellem EU og de nationale medier kan man netop argumenterer for, at det er denne indirekte form for europæisering eller socialisering, der finder sted. Eksempelvis er det ikke aktuelt med EU-lovgivning om medieindhold, men alligevel kunne man forestille sig, at EU s institutioner gør, hvad de kan for at påvirke pressen på andre måder. 54 Samtidig har flere studier f.eks. vist, at Bruxelles-journalisterne til en vis grad bliver socialiseret ind i EUinstitutionerne og bliver en del af systemet. 55 Her er det netop den ideationelle europæisering, 49 Se f.eks. Featherstone 2003: 14 eller Radaelli 2003: Denne direkte besked sker, når EU stiller specifikke krav til, hvordan det skal være i medlemsstaterne (Kallestrup 2005: 52-53). 51 EU kan f.eks. ændre på, hvordan det politiske samspil skal organiseres. Dermed skabes nye situationer og fordelinger mellem de politiske aktører, og EU kan på den måde opnå et bestemt policy-output (Kallestrup 2005: 54). 52 Kallestrup 2005: 58, Radaelli 2003: 35-36, Börzel 2005: Man kan stille spørgsmålstegn ved, om denne strategi/logik overhovedet er en europæiseringslogik, da EUpolitikken så bare bliver et middel i samspillet mellem de nationale aktører. Kallestrup mener dog, at det er en form for europæisering, fordi alene det faktum, at EU-politikker til en eller anden grad påvirker den nationale proces, er en form for europæisering (Kallestrup 2005: 59). 54 Egentlig institutionel europæisering kan dog finde sted, men har mindre betydning for mediernes indhold. 55 Se afsnit

17 som påvirker de nationale aktørers forståelser, forventninger, ideer, normer, værdier og/eller diskurser. Det virker usandsynligt, at dette ikke vil smitte af på medieindholdet. Med den øgede integration i baghovedet virker det derfor plausibelt, at europæiseringen af medierne kunne blive fremmet af bl.a. disse mekanismer Danmark og EU: Udviklingen Selvom de helt store internationale begivenheder har været dominerende i denne undersøgelses tidsperspektiv, er der også sket en lang række af mindre begivenheder, der viser, at forholdet mellem Danmark og EU har ændret sig. I 2000 afviser danskerne at deltage i ØMU-samarbejdet, i 2002 bliver Danmark formandsland for EU, og i december i København forhandles aftalen om øst-udvidelsen af EU på plads med den danske statsminister for bordenden. I 2004 er der valg til Europaparlamentet. I 2005 afviser de franske og hollandske vælgere den nye forfatning, og der erklæres tænkepause, hvor borgerne skal inddrages, og EU diskuteres. I 2007 er tænkepausen forbi, forfatningen bliver støvet af og konverteret til en traktat i Danmark diskuteres det, om den nye traktat indebærer en suverænitetsafgivelse, og derfor skal til afstemning. 56 At dansk medlemskab har konsekvenser for dansk politik, danske institutioner og den almindelige hverdag virker næsten indlysende. En række undersøgelser prøver at sætte tal på, hvor meget EU egentlig påvirker den danske hverdag, økonomi og politik. Det ser ud til, at en stigende andel af Folketingets lovgivning sker på baggrund af EUregulering. Togeby et al. finder, at 12% af alle vedtagende love i 2000/2001 var en direkte konsekvens af EU-samarbejdet, mens yderligere 25% af lovene var tilpasset EU-regulering. 57 Derudover sker en del EU-regulering af den danske lovgivning via administrativt faste forskrifter. 58 Lykke Friis kommer med et noget højere bud på andelen af lovgivning, der har rødder i EU - hun peger på franske beregninger, der viser, at allerede i 1994 blev 75-80% af den franske lovgivning påvirket af EU. 59 Anders Esmark beskriver derudover, at det danske medlemskab har haft stor betydning for den danske forvaltnings organisation Se bilag Togeby et al. 2003: 121, 310. I 1981/82 var tallene henholdsvis 3% og 11%. 58 Togeby et al. 2003: Friis 1999: 285. Blom-Hansen & Christensen vurderer dog, at selv i de ministerier, der er mest påvirket af EUlovgivningen, er politik stadig overvejende et nationalt anliggende (Blom-Hansen & Christensen 2004: 130). 60 Esmark

18 Også økonomisk har medlemskabet betydning for Danmark. Eksempelvis går omkring 70% af dansk eksport til andre EU-lande. Den samme tendens gør sig gældende for importen. 61 EU s betydning i Danmark ser altså ud til at være ganske betydelig og stigende på nogle områder til trods for de fire danske EU-forbehold Danmark og EU: EU som elitens projekt? En faktor, som også kan være med til at forklare omfanget af avisernes EU-journalistik, er muligvis elitens holdning til EU. Flere undersøgelser kæder uenighed om EU-deltagelse blandt et lands elite sammen med en højere national EU-dækning. 62 Mediernes fokus på konflikt som nyhedskriterium gør, at uenighed i den politiske elite om EU genererer omtale i medierne. 63 Dette bliver f.eks. tydeligt under en valgkamp, hvor politisk uenighed skaber konflikt. 64 Den politiske elite i Danmark blev med SF s ja til EU-deltagelse i 2004 forholdsvis bredt over det politiske spektrum enig om, at EU-medlemskab og mere integration er en god ting. 65 Dog er der stadig anti-eu partier, som kommer på banen i perioderne omkring EP-valg. 66 Hvis de Vreeses tese holder stik, bør der altså ikke være en stor national EU-dækning i de danske medier. Desuden er det værd at holde øje med, om der så sker et skift i debatten efter SF s holdningsændring. Igen ser vi på dette niveau forklarende faktorer, der peger i forskellige retninger. Udviklingen med øget dansk deltagelse i EU taler for europæisering, men omvendt kan enigheden blandt den politiske elite pege i retning af en mindre omfattende EU-dækning i de danske aviser Avisredaktionerne og EU: Udviklingen Dette forklaringsniveau går længere ind i mediebranchen - her bliver mediernes organisation og rutiner set som tænkelige forklaringer på en eventuel europæisering. Det går ikke godt i avisbranchen. Siden 1990 erne har branchen været præget af faldende annoncesalg og færre læsere, og efter årtusindeskiftet er presset på dagbladene blevet yderligere 61 Fra 1996 til 2005 har tallene ligget på ca. 70% for både eksport og import til og fra de andre EU-lande (Danmarks Statistik 2006: 67-68). 62 de Vreese 2007: 36, Peter et al. 2004: 418, Peter et al. 2004: Peter et al. 2004: Weiss & Thobo-Carlsen Der er dog stadig stor uenighed mellem den politiske elite og befolkningen generelt i EU-spørgsmål (Togeby et al. 2003: ). 17

19 forstærket af gratisavisernes fremkomst. 67 Udviklingen har bl.a. betydet nedskæringer og fyringsrunder, og nogle vil hævde, at det er gået ud over avisernes kvalitet. 68 I 1990 erne gjaldt det om at lave en så tyk avis med så mange tillæg som muligt, men efter årtusindeskiftet begyndte aviserne at skære ned på stoffet og integrerer specialstoffet i selve avisen. 69 Umiddelbart er der ikke udsigt til opklaring for de hårdt prøvede aviser oplagstallene taler for sig selv. På to år det halvårlige oplag for B.T., Politiken og Jyllands-Posten tilsammen faldet med næsten aviser. Urban derimod har i samme periode forøget sit oplag med mere end aviser. 70 Samtidig med dette har både tv og aviser valgt at spare penge ved at trække en del af deres faste udenrigskorrespondenter hjem og i stedet sende korrespondenter af sted i en kortere periode til aktuelle brændpunkter. 71 Specifikt omkring dækningen af EU er der i dag 27 danske journalister akkrediteret ved EUinstitutionerne. 72 Det er dog ikke alle 27, der er faste korrespondenter. 73 Det vurderes, at der er omkring 14 danske journalister i Bruxelles med faste leverancer til danske medier. 74 I perioden fra 1999/2000 til 2004 er antallet af danske, akkrediterede journalister i Bruxelles tilsyneladende halveret, påpeger Raeymaeckers et al. 75 Derudover findes ingen samlet oversigt over udviklingen i antallet af Bruxelles-journalister i den undersøgte periode, men både DR, Jyllands-Posten, TV2 og Erhvervsbladet har i den undersøgte periode trukket journalister hjem fra Bruxelles. 76 Blandt undersøgelsens aviser har Jyllands-Posten en fast journalist i Bruxelles, mens Politiken har to og en praktikant. Derudover har både Jyllands-Posten og Politiken europæiske 67 Jensen 2003: 123. Også de elektroniske medier og Internettet presser aviserne. 68 Jensen 2003: Jensen 2003: 126, Tal for 1. halvår Tallene er tilgængelige på 71 Jensen 2003: 36. Denne tendens ses også i andre lande jf. Gleissner & de Vreese 2005: Soldati De danske journalister udgjorde i ,3% af det samlede EU-pressekorps (Raeymaeckers et al. 2007). 73 Iblandt disse 27 er bl.a. også praktikanter, journalister med adresse i Danmark og danske journalister ved udenlandske medier. 74 Dalgaard Raeymaeckers et al. 2007: Maressa 2007a, Jessen 2007, Dalgaard

20 korrespondenter i Berlin, Paris og Prag. Derudover har Jyllands-Posten i Stockholm, London og Rom, og Politiken i Madrid og Malmø. 77 Desuden må det forventes, at en del af det europæiske stof produceres af hjemmeredaktionen og nyhedsbureauerne. 78 Alt i alt peger de generelle udviklingstendenser i branchen på, at der nok bliver færre sider i avisen, men økonomien er stram, og det betyder bl.a., at der skæres ned på korrespondenterne. Det kunne pege i retning af en mere event- eller brændpunktsorienteret europæisk journalistik Avisredaktionerne og EU: EU-events Særlige begivenheder er en af de faktorer, som tidligere forskning har peget på, er med til at forklare en stigning i mængden af EU-journalistik. Mediernes dækning af EU-emner ser ud til at være langt fra lineær. Medierne dækker i stedet EU, når der sker noget og derfor bliver dækningen periodisk med større dækning omkring visse begivenheder. 79 Blandt disse begivenheder er bl.a. møderne i Det Europæiske Råd. 80 Det har ledt flere til at konkludere, at EU-dækningen kan betegnes som cyklisk. Det vil sige, at dækningen er høj, når topmøderne forekommer, men både før og efter disse står EU ikke ret højt på mediernes dagsorden. 81 Omvendt viser ikke-tilbagevendende begivenheder, at det ikke kun er topmøder, der kan få medierne til at dække Bruxelles omfattende både nationale begivenheder i de enkelte medlemsstater og begivenheder uden for EU kan aktivere mediernes interesse, hvis EU blandes ind i disse sager. 82 Det skete f.eks. i forbindelse med Haider-sagen i Østrig, hvor EU blandede sig i, at Jörg Haiders højrefløjsparti kom med i en koalitionsregering. 83 Desuden skaber andre store begivenheder som f.eks. indførelsen af euroen også medieomtale Maressa 2007a, Aagaard Raeymaeckers et al. 2007: 113. Trenz finder, at i de store kvalitetsaviser er omkring en tredjedel af EU-stoffet skrevet af EU-korrespondenterne (Trenz 2004: 299). 79 de Vreese finder faktisk, at der måske er en undtagelse for de danske medier, idet dækningen mellem de store begivenheder er højere i Danmark end de lande, han sammenligner med (de Vreese 2007: 29). Til denne observation skal det dog indvendes, at i de Vreeses rutineperiode er der afstemning om ØMU en i Danmark, og dette kan forklare den forholdsvis høje dækning mellem begivenhederne. 80 de Vreese 2007: 30, Norris 2000: 188, Machill et al. 2006: Norris 2000: 188, de Vresse 2001: , de Vreese 2003: Machill et al. 2006: van de Steeg et al de Vreese 2003: 91 19

21 Til gengæld ser det ikke ud til, at valghandlinger i særlig høj grad hører til blandt disse begivenheder. EU bliver umiddelbart ikke gjort til et stort emne ved de nationale valg, til trods for at de nationalt valgte politikere skal træffe beslutninger i EU. 85 Heller ikke valgene til Europaparlamentet giver den store genklang i pressen. 86 Men spørgsmålet er nu, hvad det er, der gør Haider-sagen mere interessant end EP-valg. I det følgende ses derfor på, hvilke faktorer der spiller ind på omfanget af EU-nyheder, og på hvilke nyheder der er vigtige nok til at komme i dagens avis Avisredaktionerne og EU: Nyhedskriterier Journalisterne fungerer som gatekeepere og lukker kun de nyheder ind i avisen, de mener, har nyhedsværdi. 87 For at vurdere nyhedsværdien benytter journalisterne sig af en række nyhedskriterier. Nyhedskriterierne er meget omdiskuterede, og der er en vis uenighed om den præcise udformning af kriterierne. 88 De fem mest anerkendt kriterier på de danske journalistuddannelser er dog: Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation og Konflikt. 89 Kriterierne fungerer som en slags rygrad, som journalisten ubevidst bruger til at bedømme en histories nyhedsværdi ud fra. Desuden fungerer nyhedskriterierne som en slags fælles arbejdssprog, som journalisterne kan bruge til at argumentere for eller imod en bestemt historie. 90 Dog må man være sig bevidst om, at det ikke udelukkende er nyhedskriterierne, der er afgørende for, om en historie når frem til avisens spalter. 91 Ida Schultz observerer, at nyhedskriterierne bruges af alle journalister, og de dermed er institutionaliserede, men samtidig er de også differentierede. Alle journalister arbejder nemlig forskelligt med nyhedskriterierne Holzhacker & Römmele 2007: Campbell 2007, Kevin 2003: 67, Se f.eks. White 1950, McQuail 2005: Se f.eks. Esmann Meilby 2004: Rækkefølgen af kriterierne er ikke et udtryk for rangorden. Wien skriver, at den gode historie skal nærmere forstås som en slags cocktail, der i et passende miks lever op til flest mulige af kriterierne og i størst mulig koncentration (Wien 2005: 22). Kriterierne er altså i princippet ligestillede. Se f.eks. Meilby 2004 for en uddybning af nyhedskriteriernes indhold. 90 Schultz 2005: 47, Meilby 2004: Schultz 2005: 197, Hjarvard 1995: Schultz 2005: 45. Alene fra medie til medie er der stor variation af, hvilke nyhedskriterier man vægter højest. 20

22 I forhold til nyhedskriterierne og EU-journalistikken ser det også ud til, at de bruges til at vurdere EU-historiernes værdi. 93 de Vreese karakteriserer den gode EU-historie som historier, hvor der er konflikt og spændinger mellem eliter. Det skal helst tage udgangspunkt i store EUevents og spørgsmål, der har store politiske eller økonomiske konsekvenser for den hjemlige nationalstat Avisredaktionerne og EU: Domesticering Når de Vreese fremhæver, at en historie skal have betydning for den hjemlige nationalstat, beskæftiger han sig i virkeligheden med begrebet domesticering. Oprindeligt kendes det fra udenrigsjournalistikken. Egentlig betyder det at tæmme noget eller gøre det tilknyttet til hjemmet. Dette noget har ofte karakter af at være noget fremmet, uforståeligt og uforudsigeligt. En nyhed fra et andet land kan netop være fremmed og uforståelig, men ved at fortælle om de nationale konsekvenser af nyheden, interviewe nationale kilder eller lægge en national vinkel ned over nyheden, kan den tæmmes og gøres forståelig for det hjemlige publikum. Nyheden er blevet domesticeret. 95 Med andre ord kan man kalde domesticering for en national ramme, der lægges ned over en ikke-national nyhed/begivenhed for at gøre den forståelig. Derfor må denne ramme nødvendigvis trække på de nationale politiske, historiske og kulturelle forestillinger. Det handler altså om at sætte nyheden i en kulturel kontekst, som gør nyhederne forståelig og relevante for hjemmepublikummet. 96 Dermed får muligheden for at domesticere en nyhed også en betydning for, om en nyhed overhovedet er interessant at beskæftige sig med for det nationale medie. Men man skal dog ikke glemme, at nyhedskriterier som identifikation og nærhed også kan bruges som argumenter for at fordanske en udenlandsk nyhed. Dermed kan domesticeringen på linje med nyhedskriterierne lige så vel være en forholdsvis ubevidst taktik fra mediernes side. 93 de Vresse mener dog, at det kan se ud til, at medierne nogle gange sænker deres krav til EU-historierne for at få EU-stoffet med (de Vreese 2001: 300). Dette understøttes dog ikke umiddelbart af andre undersøgelser. 94 de Vreese 2003: 73. de Vreese fandt, at dette gjaldt i både Holland, Danmark og Storbritannien. Også Ørsten peger på, at nyhedskriteriet konflikt er et af de mest benyttede i den danske EU-journalistik. Han finder dog ligeledes, at identifikation og væsentlighed er vigtige (Ørsten 2005: 425). 95 Chan et al. 2002: Gurevitch et al. 1991: , Cohen et al. 1995: 85 21

23 Domesticering er i øvrigt ikke noget særligt dansk det foregår i alle nationale medier fra USA til Belgien og Japan. 97 Også EU-journalistikken bliver udsat for en vis grad for domesticering. Som eksempel fremhæver Ørsten, at debatten om Tyrkiets mulige optagelse i EU bliver til en national debat blandt de danske politikere. 98 Tendensen ser ud til at være ganske omfattende han finder i hvert fald en massiv tilstedeværelse af en nationalt fokuseret politisk kommunikation i sin undersøgelse af EU-stoffet. 99 Også Anker Brink Lund finder, at forhold i EU skal helst kunne defineres som problematisk for danske interesser, hvis den hjemlige nyhedsinstitution skal aktiveres. 100 Dog viser interviews med EU-journalister, at de selv er klar over, at en historie med en national tilgang, er lettere at sælge til redaktøren Avisredaktionerne og EU: Domesticering som symptom Ovenfor ridsedes mulige praktiske forklaringer på EU-journalistikkens domesticering op, men flere ser også domesticeringen af europæisk stof som et symptom på, at de danske medier har store problemer, når det drejer sig om dækningen af EU og Europa. Et bud på en forklaring kommer fra Anker Brink Lund, der i sin tolkning af de danske mediers hverdagsdækning af EU anlægger den vinkel, at en stor del af EU-stoffet kan tolkes i et vi/deperspektiv. 102 Lund finder, at der er mange konfliktfyldte vi er på spil i den danske mediedækning af EUstoffet og de danske EU-forbehold. Det handler bl.a. om et nationalt vi, der er i konflikt med et transnationalt vi. Men disse forskellige vi er er for komplekse for medierne. I stedet fremstilles den danske debat om f.eks. EU-forbeholdene som en kamp mellem de nationale politikere, og dermed gør medierne det fremmede (altså EU og forbeholdene) til en debat på en velkendt scene med de velkendte politikere fra det danske Folketing. 103 Det virker dog ikke som en bevidst strategi, og Lund ser faktisk denne domesticering som et udtryk for, at den danske medieinstitution ikke kan finde sine egne ben at stå på, når omgivelserne bliver europæiseret. 97 Se f.eks. Clausen 2004, Gurevitch et al. 1991, Morgan Ørsten 2005: Ørsten 2005: Lund 2002: 146. Samme mønster finder de Vreese. 69% af hverdagens EU-historier har en dansk vinkel, mens 20% har en europæisk vinkel (de Vreese 2003: 108). Palm finder, at svenske journalister også fortæller EUhistorier ud fra et nationalt aspekt (Palm 2002: , 250). 101 Se f.eks. Gleissner & de Vreese 2005: Se f.eks. Lund 2002, Lund 2000b, Lund 2001 og Lund Lund 2000b: 24 22

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere