Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER"

Transkript

1 Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 7 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 124 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Netværkets navn og kontakt person FORDI - Forum for Rettigheder og Diversitet / Elsebeth Gravgaard 3. Værtsorganisation Folkekirkens Nødhjælp Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) 1165 København K Elsebeth Gravgaard/ 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Rapporteringsperioden Sæt kryds Årsrapport X Afsluttende rapport 6. Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. administrationsvederlag) NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Koordinator timer/uge DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler. Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete resultater eller lign. Der er nogen netværksinitiativer, der lægger stor vægt på kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på fortalervirksomhed i sådanne tilfælde skal rapporten også lægge stor vægt på afsnittet om kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på afsnittet om fortalervirksomhed. Ligeledes vil fokus i rapporten være anderledes, hvis initiativet lægger stor vægt på fortalervirksomhed. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen tager udgangspunkt i netværksinitiativets eget formål og forventede resultater (outcomes). Det er ok at lade noget stå tomt! Version Side 1 af 9

2 10. Netværksarbejde og samarbejde Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig i rapporteringsperioden og hvad har det betydet bl.a. i forhold til: Antal og typologi (gruppering af medlemsorganisationer; professionelle, frivillig baseret, forskningsinstitutioner, private virksomheder,..) Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2 første år bruges som baseline for vurderingen af udviklingen i den afsluttende rapport). FORDI er et nyt netværksinitiativ. Da vi ansøgte NGO FORUM om midler til at opstarte FORDI havde 23 organisationer på forhånd givet tilsagn om medlemskab. Siden er en org. faldet fra, mens yderligere otte har meldt sig ind. Det vil sige at ved årets udgang ( ) havde FORDI 30 medlemsorganisationer. FORDI medlemsorganisationer favner udviklingsorganisationer, humanitære organisationer, menneskeretsorganisationer, institutter og forskningsinstitutter. Der er en god blanding af professionelle, frivillig baseret og forskningsinstitutioner. FORDI har ingen private virksomheder som medlemsorganisationer. Medlemmernes arbejde spænder over et bredt spektrum af tematiske områder, herunder fødevaresikkerhed, demokratisering, politisk deltagelse, køn, menneskerettighedsbaseret udviklingsbistand, HIV/AIDS, politisk vold, handicap, MDG, uddannelse, tortur, reproduktiv sundhed, sport, fortalervirksomhed, klima, miljø og bæredygtig naturressourceforvaltning. Nogle af organisationerne har erfaringer med at arbejde rettighedsbaseret i deres projekt- og programarbejde, andre med rettighedsorienteret fortalervirksomhed og igen andre med diversitet og ikke-diskrimination. Beskriv kort hvem har deltaget i aktiviteterne og hvorfor det var vigtigt at bringe dem sammen? Er der opstået nye samarbejdsrelationer? Brug gerne eksempler til at illustrere: Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne. Brug eksempler til at illustrere: FORDI har i det forgange år oplevet en høj grad af medlemsinvolvering. Repræsentanter fra medlemsorganisationer har brugt aktiviteterne som anledning til at netværke, lære af hinandens erfaringer og få ny viden. Helt konkret kan nævnes: - Under overskriften Good Practices on how to work with RBA har FORDI på opfordring fra flere medlemsorganisationer igangsat en seminarrække med fokus på praktisk arbejde og konkrete erfaringer med den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsprojekter. I 2012 har fire forskellige organisationer på skift stået for hver deres seminar, hvor de har delt ud af gode (og mindre gode) erfaringer og udfordringer med at arbejde med RBA. Ud over selve oplæggene har de også lavet et skrifteligt input, der evt. på sigt skal indgå i en metodeudviklingspublikation. - FORDI har i det forgangne år arrangeret to kurser. Begge disse har været planlagt og gennemført i tæt samarbejde med medlemsorganisationer. - FORDI har nedsat en policygruppe med 12 medlemmer fra otte medlemsorganisationer. Gruppen giver input og anbefalinger til guidelines, policypapers, rapporter etc. Der er en høj grad af faglig sparring i gruppen og gruppen fungerer som et eksempel på, hvordan der kan laves fortalerarbejde, samtidig med at de deltagende organisationers kapacitet bliver styrket. - Flere af FORDIs medlemsorganisationer har været tæt involveret i arbejdet omkring Post-2015 ved bl.a. at give substantielle input til positionspapiret, samt aktiv deltagelse ved workshops. Version Side 2 af 9

3 Fremhæv de vigtigste eksterne samarbejder i bevillingsperioden f.eks.: Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark? Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted? Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene? Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer? - FORDI har to gange i løbet af året afholdt arrangementer med involvering af en medlemsorganisations sydpartner. Da det er omkostningstungt at flyve en syd-partner til DK, er arrangementerne altid gennemført i forbindelse med allerede planlagte partnerbesøg. - FORDI har samarbejdet tæt med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen om Post-2015 dagsordenen. Det er første gang nogensinde af disse fire platforme og netværk samarbejder. Dette har bl.a. resulteret i fire workshops, et stormøde, samt et fælles positionspapir fra de danske civilsamfundsorganisationer med anbefalinger til den danske regering. Positionspapiret blev præsenteret på en stor konference med internationale oplægsholdere i februar FORDIs mandat i samarbejdet har bl.a. været at sikre, at menneskerettigheder blev bredt integreret i det fælles positionspapir. - Fagligt Fokus, NGO FORUM og FORDI inviterede i juni til diskussionsworkshop om tendenser i fortalervirksomhed og rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Workshoppen tog udgangspunkt i en række cases fra den tværgående monitorering af gennemførslen af Civilsamfundsstrategiens målsætninger for 2011, hvor årets tema var Rettighedsbaseret bistand, fortalervirksomhed og levende debat. - FORDI har ved enkelte lejligheder inddraget forskere i arrangementer, bl.a. Signe Arnfred fra RUC. 11. Kapacitetsudvikling Hvilke strategier for kompetenceudvikling har netværksinitiativet anvendt (strategier for at styrke medlemmernes kapacitet individuelt)? - FORDI har lavet en seminarrække Good Practices on how to work with RBA med fokus på operationalisering og good practices, som er illustreret med eksempler, do s and dont. Der har været input fra medlemsorganisationerne, samt eksterne samarbejdspartnere. Ansvar for arrangementerne er gået på skift mellem medlemsorganisationerne. Alle møderne fulgte den samme skabelon. Ud over selve oplægget og den efterfølgende debat, så har hver organisation forpligtet sig til at levere et skriftligt input, der få sigt evt. skal føde ind i en samlet rapport. Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværksinitiativet har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitets-deltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens kapacitetsudvikling/organisatoriske praksis? Ikke relevant. Version Side 3 af 9

4 Afsluttende rapport: Giv en vurdering af hvorvidt medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter. Brug eksempler til at illustrere ændringer i politik, organisatorisk praksis og anvendelse af metoder: Det er en klar vurdering, at medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling er blevet påvirket af netværkets aktiviteter og at de har fået mere viden om og forståelse for arbejdet med rettigheder og diversitet. Følgende er plukket fra evalueringer fra kapacitetsopbyggende aktiviteter: INTEGRERINGEN AF MENNESKERETTIGHEDSTILGANGEN I UDVIKLINGSPRAKSIS: - Før kurset følte kun 4 ud af 10 respondenter, at de kunne støtte partnere i at arbejde med HRBA, hvorimod tallet efter kurset er øget til ca. 9 ud af Kurset har øget deltagernes grundlæggende forståelse af HRBA. Før kurset oplevede 7 ud af 10, at de slet ikke havde nogen forståelse, hvorimod dette tal efter kurset var ændret, således at 7 ud af 10 oplevede, at de havde en grundlæggende forståelse, og 3 ud af 10 gav udtryk for, at de havde en del eller en rigtig stor forståelse for HRBA. GOOD PRACTICE SEMINAR: - Jeg vil bare lige komme med lidt ros til FORDI. X har lige givet feedback angående deres RBA seminar, og de var meget tilfredse med arrangementerne, diskussionerne og ikke mindst at det har medført en øget dialog med andre organisationer. F.eks. har en af de andre deltagende organisationer spurgt om de også vil give et oplæg derude. BUDGET TRACKING COURCE: - As I am currently working with mapping of experiences and future capacity building this course has helped me/inspired me on how to structure this - I am more clear on how the UN universal rights can be translated to a local level På hvilke områder har netværksinitiativet arbejdet med metodeudvikling og herunder rettighedsbaseret tilgang (RBA)? Hele fundamentet for FORDIs virke, er at arbejde ud fra en rettighedsbaseret og diversitetsfokuseret tilgang til udvikling. Det vil sige, at alt hvad netværket laver tager udgangspunkt i RBA. - I forhold til metodeudvikling, så indsamler netværket pt. de skriftelige input fra seminarrække Good Practices on how to work with RBA. Ambitionen er, at disse skal indgå som del i en metodeudvikling. - FORDI og KIT Royal Tropical Institute er i samarbejde påbegyndt en opdatering af Gender and Rights: A Resource Guide. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde bidrager netværksinitiativet til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering) 1? Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Som et fast element i hvert nyhedsbrev, har FORDI anbefalet en række aktuelle og relevante ressourcer og har på den måde løbende indsamlet ressourcer. FORDI har dog ikke prioriteret at opbygge et online ressource-bibliotek i FORDI har oprettet en Facebook og Twitter-profil. Tiltagene på de sociale medier er tænkt sammen med hjemmesiden og nyhedsbrevene og skaber på den måde en helhed, der er med til at styrke synligheden af FORDI, samt invitere til debat/dialog med vores brugere. 1 Et eksempel på filtrering er at tovholder (koordinator, et aktivt medlem eller en aktiv medlemsgruppe) læser fag-relevant materiale og sortere og vurderer, om dette er interessant for initiativets involverede. Det kommunikeres evt. med kort opsummering ud til den bredere gruppe via mails, groupsite, hjemmeside eller andet. Version Side 4 af 9

5 12. Nytænkning og innovation Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis) - Med dokumentar-teaterstykket SEVEN er det lykkedes at oplyse om kvinders rettigheder på utraditionel vis. Projektet har nået en bred skare af personer, der normalt ikke er i berøring med udviklingsproblematikker. Dette er bl.a. opnået ved at inddrage kendte danskere i opsætningen, samt ved at bruge teatret som afsæt for et oplysningsprojekt. Forestillingerne blev afsluttet med en debat om stykkets emner, koblet til Danmarks udviklingsarbejde. De kendte på scenen, samt publikum, blev inddraget og her blev det tydeligt at mange var overraskede over, at kvinder flere steder ikke har de samme rettigheder som mænd og at kampen for rettigheder langt fra er færdig. Undervejs i debatterne, på Facebook og i de udleverede evalueringsskemaer, giver flere blandt publikum og de kendte udtryk for stor inspiration og ønske om at gøre noget aktivt for at bekæmpe fattigdom og sikre lige rettigheder til alle. Projektet var et samarbejde mellem med UNDP Nordic Office, tre danske teatre og Kønsnet. Kønsnet stod for fundraising og projektbeskrivelse, men SEVEN blev implementeret under FORDI. - Samarbejdet omkring Post-2015 er et eksempel på, hvordan et fagligt netværk kan være med til at skabe fornyelse og nytænkning. Ud over at det er første gang at NGO FORUM, Concord Danmark, 92-gruppen og FORDI har samarbejdet, så har de fire netværk/platforme også formået at løfte en kompleks og meget aktuel diskussion, som de enkelte medlemsorganisationer ville have haft meget vanskeligt ved at bære. Samarbejdet har helt konkret ført til et positionspapir med fem meget klare anbefalinger til den danske regering om hvordan Post rammen skal se ud. Bag disse anbefalinger står størstedelen af de danske udviklings- og miljøorganisationer. Samarbejdet har været til inspiration for andre lande og bl.a. i Sverige er man nu i gang med et lignende set-up. Afsluttende rapport: Har der været eksempler på social innovation 2 i fht. Netværkets tema (innovative løsninger på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført til denne sociale innovation? 13. Fortalervirksomhed Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)? FORDI har en ambition om at kunne dokumentere sit fingeraftryk på den politiske og udviklingsstrategiske debat ved konkrete koordinerede indspil. For flere detaljer, se nedenfor. 2 Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder det er ideer der skaber forandring/løser problemer. Version Side 5 af 9

6 Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden: På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet søgt at sætte emner på den politiske dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)? I det danske civilsamfund har flere organisationer i en årrække arbejdet ud fra en rettighedsbaseret tilgang. En del af disse organisationer valgte i regi af FORDI at etablerer et institutionaliseret samarbejde omkring erfaringsudveksling, læring og policy dialog indenfor feltet og på tværs af organisationerne og dannede FORDI s Policygruppe. Tilblivelsen af gruppen er sammenfaldne med, at Danida i 2012 igangsatte en række revisioner, evalueringer og tilblivelse af diverse handlingsplaner og policy papirer, som medlemmerne i FORDI skønnede var af høj relevans for netværket. Policygruppen har: - Formuleret seks anbefalinger til indholdet af de RBA guidelines Guidance Note on a Human Rights Based Approach to Denmark s Development Cooperation, som Danida på det tidspunkt havde under udarbejdelse. - Deltaget i kaffemøde med Udviklingsministeren. - Givet en række anbefalinger til indhold af Guidance Noten efter at denne blev præsenteret på et ekspertmøde i UM den 22. januar. Policygruppem mener, at der er områder i Noten, som bør styrkes og har derfor formuleret ni anbefalinger til indhold af Guidance Noten. Derudover følger gruppen evalueringen af civilsamfundsstrategien, revision af Ligestillingsstrategien og Handlingsplan for Resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed. I Post-2015 samarbejdet har der også været en del fortalerarbejde. Som ovenfor beskrevet har samarbejdet bl.a. resulteret i et positionspapir med stærke anbefalinger til den danske regering. Positionspapiret blev præsenteret på en stor konference på Christiansborg, hvor bl.a. Udviklingsministeren, samt flere andre politikere deltog. Konferencen fandt sted i februar 2013 og dækkes derfor ikke af indeværende årsrapport. Derudover er der blevet skrevet en kronik i Politiken d. 18. september (http://politiken.dk/debat/kroniken/ece /verdens-vigtigste-debat/) og sekretariatsgruppen har været og er fortsat i tæt dialog med UM, samt vigtige EU platforme om Post-2015 dagsordenen. 14. Fakta box 3 Antal åbne/offentlige arrangementer 12 Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer 265 Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 2 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 38 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 57 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget i kurser/workshops/træning (den systematiserede kompetenceopbygning)? Hvor mange % af deltagerne i kurser/workshops/træning var nye i netværkssammenhæng? Antal møder i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 4 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget som faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper? SEVEN (som blev opført 11 gange) (SEVEN) 23 x 100 / 30 = 76,67% 100% (eftersom FORDI er et nyt netværk) 24 (fordelt på to grupper) 33,33 % 3 Det vil ikke være alle netværksinitiativer, der både arrangere åbne offentlige møder, større konferencer, kurser og temagrupper. Det er kun de relevante boxe, der skal udfyldes. Ellers skrives der Ikke Relevant. Version Side 6 af 9

7 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? 26,66 %* Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden? 5.329** Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? 5 Hvor mange modtager nyhedsbrevene? 291 *Der er 12 personer og 8 organisationer i FORDI s Policy Gruppe. Gruppen har stået for størstedelen af FORDI s fortalervirksomhed. Fortalervirksomhed og policy-arbejde på Post-2015 er ikke medregnet her. **FORDI har i hele 2012 haft en midlertidig hjemmeside i WordPress. DEL 2: Tematisk fokus og resultater 15. Bidrag til kapacitetsudvikling af det danske NGO miljø Giv en vurdering af netværketsinitiativets bidrag til NGO FORUMs øvrige strategiske prioriteter i bevillingsperioden 1) Globale tendenser og/eller 2) Metodeudvikling og fælles læring: Afsluttende rapport: Giv en samlet vurdering af netværksinitiativets bidrag til kapacitetsudvikling af (hele) det danske NGO miljø indenfor det specifikke faglige tema, som initiativet beskæftiger sig med: 16. Resultater Hvad har været initiativets tre største succeser i det sidste år? - Den store medlemsopbakning og engagement i FORDI. Næsten 77% af medlemsorganisationerne har deltaget i FORDIs aktiviteter. Det vidner om interesse for netværket og relevans af de aktiviteter netværket har tilbudt. - Opsætning af dokumentar-teaterstykket SEVEN. Projektet er et eksempel på en aktivitet, der rækker ud over netværket, tilfører midler fra andre donorer, etablerer nye spændende partnerskaber og oplyser om relevante emner på en innovativ måde. - Post-2015 samarbejdet er et godt eksempel på, hvad udviklingsmiljøet kan, når det beslutter sig for at gå sammen om en kompleks problemstilling. For resultatrapportering i forhold til arbejdsplan bruges rapporteringsformatets bilag 3. Afsluttende rapport: Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad netværkets egne strategiske mål overordnet (development objective) såvel som resultater (outcomes) er nået. Konklusioner fra refleksions møder og evalueringer (interne og eksterne) kan med fordel bruges til at underbygge vurderingen. Ud fra kursusevalueringer og tilbagemeldinger er det sekretariatets vurdering, at FORDI har fået en rigtig god start og er godt på vej i forhold til den overordnende målsætning. Netværket har arbejdet på flere niveauer for at styrke medlemsorganisationernes kapacitet og viden om rettigheder og diversitet og som tidligere nævnt har rigtig mange medarbejdere og frivillige fra den danske ressourcebase deltaget i aktiviteterne. FORDI fik sin bevilling samtidig med at Danmark fik en ny regering og en udviklingsminister, der valgte at kalde sig selv Rettighedsminister. Kort efter fik Danmark en ny udviklingsstrategi Retten til et bedre liv, der har en rettighedsbasereret tilgang til udvikling som sit helt centrale omdrejningspunkt. Disse politiske omstændigheder har været med til at genereret positiv energi, som FORDI har kunne drage fordel af. I det danske civilsamfund har flere organisationer i en årrække arbejdet ud fra en rettighedsbaseret tilgang og FORDI har derved kunne tilbyde et netværk omkring institutionaliseret samarbejde og erfaringsudveksling, læring og policy-dialog. FORDI er blevet et netværk af organisationer og ressourcepersoner med stor erfaring indenfor forskellige dele af rettighedsarbejdet. Det gør FORDI til en oplagt sparringspartner for Danida i arbejdet med at omsætte den rettighedsbaserede tilgang i Retten til et bedre liv til handling i ministeriet og ude i programsamarbejdslandene. 17. Udfordringer og justeringer Hvad har været de tre største udfordringer i rapporteringsperioden? Version Side 7 af 9

8 Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? - Anmodning og godkendelse om No Cost extension på kr. frem til Den ekstra måned blev brugt til at planlægge et kursus i Human Rights and Budget Tracking. Kurset blev afholdt i samarbejde med MS Action Aid og Melander Schnell Consultants fra Sverige. Udover udgifter til kurset, så dækkede forlængelsen lønudgifter til koordinator for januar og administrationsgebyr. - For flere justeringer, se Rulleplan og bilag indsendt til NGO FORUM den 22. oktober 2012 og godkendt den 11. januar SAMMENDRAG 18. Sammendrag (1/2-2/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværketsinitiativets vigtigste resultater, problemer og læring i den indeværende bevillingsperiode (1/2-2/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i rapporteringen til DANIDA samt i den fælles årsrapport for puljen (som findes på NGO FORUMs hjemmeside under netværksinitiativer/årsrapporter: ). FORDI har fået en fantastisk start med mange spændende aktiviteter og stor opbakning fra det danske udviklingsmiljø. Netværket fik godkendt sin ansøgning samtidig med at Danmark fik en ny udviklingsminister, der har valgt at kalde sig selv Rettighedsminister. Det har uden tvivl været med til at skabe positiv energi omkring FORDI, men vigtigere har været ønsket om et rettighedsnetværk for de mange organisationer, der i årevis har arbejdet med emnet, samt for dem for hvem den rettighedsbaserede tilgang er ny. FORDIs første aktivitet, var opsætningen af dokumentar-teaterstykket SEVEN måske også den mest spektakulære aktivitet, som netværket har stået bag. Ved at bruge teateret som medie og inddrage markante danske politikere, erhvervsfolk og kulturpersoner i rollerne som de syv kvinder stykket handlede om, så lykkedes det at oplyser om relevante emner på nye måder, der rakte ud over netværket. Netværket Kønsnet havde stået for fundraising og projektdesign, mens selve implementeringen af SEVEN blev gennemført under FORDI. I det forgangne år indgik FORDI i et samarbejde med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen om at formulere en fælles position i forhold til Post-2015 dagsordenen. Nye globale mål for udvikling og bæredygtighed skal være besluttet og træde i kraft fra Disse nye mål skal bl.a. videreføre de nuværende udviklingsmål (MDG erne), men også inkludere nye globale bæredygtighedsmål. Den nye post-2015 udviklingsramme får dermed stor betydning for muligheden for at skabe en bæredygtig og retfærdig udvikling for alle på kloden. Samarbejdet omkring Post-2015 er et eksempel på, hvordan et fagligt netværk kan være med til at skabe fornyelse og nytænkning. Ud over at det er første gang, at de fire danske netværk samarbejder, så er det også lykkedes at løfte en kompleks og meget aktuel diskussion, som de enkelte medlemsorganisationer ville have haft meget vanskeligt ved selv at bære. Samarbejdet har helt konkret ført til et positionspapir med fem meget klare anbefalinger til den danske regering om hvordan Post-2015 rammen skal se ud. Bag disse anbefalinger står størstedelen af de danske udviklings- og miljøorganisationer. Samarbejdet har været til inspiration for andre lande og bl.a. i Sverige er man nu i gang med et lignende set-up. FORDI har i samarbejde med medlemsorganisationer og samarbejdspartnere sat fokus på rettigheder og diversitet gennem en lang række af aktuelle aktiviteter. Under overskriften Good Practices on how to work with RBA har FORDI lanceret en seminarrække med fokus på operationalisering og konkrete erfaringer med den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsprojekter. Fire forskellige organisationer har stået for hver deres seminar, hvor de har delt ud af gode og mindre gode erfaringer og udfordringer med at arbejde med RBA. En gruppe medlemsorganisationer valgte i FORDI regi at etablere en Policygruppe - et institutionaliseret samarbejde omkring erfaringsudveksling, læring og policy-dialog indenfor rettigheder og diversitet på tværs af organisationerne. Gruppen blev dannet som respons på de mange igangværende og forestående Danida revisioner, evalueringer, tilblivelse af diverse handlingsplaner og policy papirer, som medlemmerne i FORDI skønnede var af høj relevans for netværket. Policygruppen har ved flere lejligheder kommenteret og formuleret anbefalinger til guidelines, policypapers, rapporter etc. Version Side 8 af 9

9 BILAG som skal sendes med årsrapporten Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (skal udfyldes). Bilag 3: Resultat rapportering BILAG Arbejdsredskaber til internt brug. Skal IKKE sendes med Bilag a1: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner. Bilag a2: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til netværksmedlemmerne, som kan bruges årligt eller i sammenhæng med en evaluering/review. Bilag b1 og b2: Netvæek Navigator Redskab til at identificere fremtidig fokus, monitorere løbende fremdrift og gennemføre afsluttende evalueringer. Version Side 9 af 9

10 Bilag 2 Involveringsgrad og samarbejdsrelationer Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Rapporteringsredskab: Skønsmæssig vurdering af medlemmernes og eksterne strategiske samarbejdspartneres involveringsgrad Involveringsg rad Beskrivelse Medlemsorganisation (navn) Tæt tilknyttet Aktiv i arbejdsgrupper, Folkekirkens (kernemedlem) initiativtager på Nødhjælp arrangementer, Amnesty International Institut for Menneskerettigheder Afrika Kontakt Danner CARE Danmark LGBT MS Action Aid Danske Handicap Organisationer Dansk Røde Kors DIGNITY Løst tilknyttet Ad hoc deltagelse ADRA Danmark DIIS Friluftsrådet Freia/Edge Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling DUF Foreningen for Kønsforskning IBIS KVINFO Sex & Samfund AIDS-Fondet Hvilende Modtager nyhedsbreve, ingen GAM3 fysisk deltagelse, Plan Danmark Danmission Eksterne samarbejdspartner e (navn) UNDP NGO FORUM Concord 92-gruppen Faglig Fokus RUC Melander Schnell Consultants KIT Royal Tropical Institute Baseret på format udarbejdet af Hanne Lund Madsen

11 Ulandsforeningen Svalerne Dansk Flygtningehjælp Kvinderådet Vedvarende Energi Tæt tilknyttet(ker nemedlem) Løst tilknyttet Hvilende medlem Baseret på format udarbejdet af Hanne Lund Madsen

12 gggggggggggg - g ggg gggssgssggggggggsgg Rrrr r rrr t tt tt trrttrtr t r r trr - tttt ttt tttttttttt tt ttttttttt ltrrlrltrr lt : tt tttttttittt tttitttttit tii tt it itt ttitt ii tt ttitit ititittt ttt itiitititt it tittttti tittttttt tt titttiiitttttit iiiitt tiitit ttttiititttttiittitttitti tttiittitt tttiittitttitti ttiittittttttttttttttiittitttitti tittttttttt tt ttttt iittitttttiittitttitt. 1r lt 1lrr1llr 1 åtitit tttittttttiittitttittitt iiiiåtttt tti it tiiit ttttitittt ii tttttttttt- tt ttttttttttttttittt. ]iiiiåttttttiiititit] Rrrr r rrr ))gg gg)sgg)g ggs ggggg) rtl t rlrrr ))gg gg)sgg)g ggs gg)) tr rrr1 t tr rt rrrr r r ttr t rrrrr rttrlttrr tttitit 1.1 tiittttti it tttitttttitt itititt ttt ttttttttttt tt tttttttttt tt ttititt ttiitt iittiti tttittittttttititit tt ii tttti. ttit it tttittttttiittitttittit tiiittttttti it tt tt iitttt itttt tti it itititt ttt ttttttttttt tt tttttttttt iiiitt iittt ii tttit it iittttttttt itttitt it. tt tt ii ittittitt ttttitiit tiit tttttittt ti tititt ttiittttit it t iittttttttti tti ii tt ittttt ttitttt tt it 1 ttititttti it ittttt tittt ttttt ttt ttittt iiiiåtttt tt tittt ttttiiitt tti it ttittt iittittt t it itititt ttt ttttttttttt. ittttttt ttitttt tt it 1 i it ttt tittt ittttt tittt tiititt ttititttitt tttitiitttitt tttttititt it iiiiåttttttiiititittiittttttttt t

13 tttitit 1. titttitittti it ttt itiittti titt ttttiitit it.. ttttiiitti ttt iii ttitit tttitttttit t it itiitit tittttti tittttttt tt titttiiitttttit. tt tt ttititittt tt titittitttitttitttit ttt tttiittitiit t tttittttttiittitttittitt ttit tttittittt ttt it itititt itiittt tt itiittti ttt... tttttttt tit ttttiitt ttittt tt ttttiii t tititititt ttt tttittttttiittitttittit. tt ii ittittitt ttttitiit t tiit ttt it tittitit tittttiit tti tt titittitttitttitttit ttt tttiittitiit t tttittttttiittitttittitt ttit tttittittt ttt it itititt itiittt tt itiittti ttt ttttttttttt. tt titt t tttitittitt ttt ttttiittiiiti AAAAAAAAA A A A A A AA AAAA AAA tttt ttttitiittt tttittttttiittitttitt ii tittt ttitt tt it tttt tt ttittt tttt tttittittt tt ttttttttittt ttt it itititt ttt... t tttt ttitt tiiitttit tit tt ttti iittt tt titttttittt tiitti ttt ii tttt tiii titti t ti ttttttttttiitittitiitiittti. iittttttttt.titittt ttt titittitttitttitttittt tti ttittt t 1 i iit tittt tttittttttiittitttitt tit ttit ttttt tttittittt. tt ii ittittitt ttttitiit t tiit ttt it tititttt tittt ttttt. ttttttåt tttt t tititititt ttt. t.tiiiit

14 1r lt 1lrr1llr 2:.tttitt tti itttåiåi-itititt ii tttttttttt- tt ttttttttttttttittt. ]ttttiitttttitttttt] Rrrr r rrr ))gg gg)sgg)g ggs ggggg) rtl t rlrrr ))gg gg)sgg)g ggs gg)) tr rrr1 t tr rt rrrr r r ttr t rrrrr rttrlttrr tttitit.1 titittitt t itttåiåi itititti t.tit. ttiittttt tti tti tiitit ttttiitittitittti tt t tttitittitt ttt Pttt- 1. ititittt. iii ttitttitttt ttt ttitttitttii ii tti itittttit tt ttttiititttttitttttit ttiit ttt itiitttt itttttittttt tittiti. tit ttitittt t itttåiåi ititåi itititt tti tittt ttt ttittiitt ttitttittttitt t i ttttiitittttitttttti tt tttttitttit it iiittiitittt tt ittttitittt tti ttttttititti it A AAAA AA A A A AAA AAAAAA AAAA AppA AAA A AAAAAAA AA paaaa n paaaaa A tt Pttt- 1. ititittt..i.. iittttttttt. tt tit tittt tiit tt itiitttt tt itttttittttt tiitti ttt titti tt ttititittt it t Ptitåitttiit tiitt t titititittt ttittit Pttt

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Evalueringsrapport. De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN. Oktober 2010

Evalueringsrapport. De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN. Oktober 2010 Evalueringsrapport De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 1. Baggrund 5 2. Resumé 7 3. Forarbejdet 10 4. Udvikling af kampagne idé

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere