Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER"

Transkript

1 Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 7 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 124 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Netværkets navn og kontakt person FORDI - Forum for Rettigheder og Diversitet / Elsebeth Gravgaard 3. Værtsorganisation Folkekirkens Nødhjælp Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) 1165 København K Elsebeth Gravgaard/ 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Rapporteringsperioden Sæt kryds Årsrapport X Afsluttende rapport 6. Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. administrationsvederlag) NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Koordinator timer/uge DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler. Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete resultater eller lign. Der er nogen netværksinitiativer, der lægger stor vægt på kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på fortalervirksomhed i sådanne tilfælde skal rapporten også lægge stor vægt på afsnittet om kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på afsnittet om fortalervirksomhed. Ligeledes vil fokus i rapporten være anderledes, hvis initiativet lægger stor vægt på fortalervirksomhed. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen tager udgangspunkt i netværksinitiativets eget formål og forventede resultater (outcomes). Det er ok at lade noget stå tomt! Version Side 1 af 9

2 10. Netværksarbejde og samarbejde Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig i rapporteringsperioden og hvad har det betydet bl.a. i forhold til: Antal og typologi (gruppering af medlemsorganisationer; professionelle, frivillig baseret, forskningsinstitutioner, private virksomheder,..) Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2 første år bruges som baseline for vurderingen af udviklingen i den afsluttende rapport). FORDI er et nyt netværksinitiativ. Da vi ansøgte NGO FORUM om midler til at opstarte FORDI havde 23 organisationer på forhånd givet tilsagn om medlemskab. Siden er en org. faldet fra, mens yderligere otte har meldt sig ind. Det vil sige at ved årets udgang ( ) havde FORDI 30 medlemsorganisationer. FORDI medlemsorganisationer favner udviklingsorganisationer, humanitære organisationer, menneskeretsorganisationer, institutter og forskningsinstitutter. Der er en god blanding af professionelle, frivillig baseret og forskningsinstitutioner. FORDI har ingen private virksomheder som medlemsorganisationer. Medlemmernes arbejde spænder over et bredt spektrum af tematiske områder, herunder fødevaresikkerhed, demokratisering, politisk deltagelse, køn, menneskerettighedsbaseret udviklingsbistand, HIV/AIDS, politisk vold, handicap, MDG, uddannelse, tortur, reproduktiv sundhed, sport, fortalervirksomhed, klima, miljø og bæredygtig naturressourceforvaltning. Nogle af organisationerne har erfaringer med at arbejde rettighedsbaseret i deres projekt- og programarbejde, andre med rettighedsorienteret fortalervirksomhed og igen andre med diversitet og ikke-diskrimination. Beskriv kort hvem har deltaget i aktiviteterne og hvorfor det var vigtigt at bringe dem sammen? Er der opstået nye samarbejdsrelationer? Brug gerne eksempler til at illustrere: Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne. Brug eksempler til at illustrere: FORDI har i det forgange år oplevet en høj grad af medlemsinvolvering. Repræsentanter fra medlemsorganisationer har brugt aktiviteterne som anledning til at netværke, lære af hinandens erfaringer og få ny viden. Helt konkret kan nævnes: - Under overskriften Good Practices on how to work with RBA har FORDI på opfordring fra flere medlemsorganisationer igangsat en seminarrække med fokus på praktisk arbejde og konkrete erfaringer med den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsprojekter. I 2012 har fire forskellige organisationer på skift stået for hver deres seminar, hvor de har delt ud af gode (og mindre gode) erfaringer og udfordringer med at arbejde med RBA. Ud over selve oplæggene har de også lavet et skrifteligt input, der evt. på sigt skal indgå i en metodeudviklingspublikation. - FORDI har i det forgangne år arrangeret to kurser. Begge disse har været planlagt og gennemført i tæt samarbejde med medlemsorganisationer. - FORDI har nedsat en policygruppe med 12 medlemmer fra otte medlemsorganisationer. Gruppen giver input og anbefalinger til guidelines, policypapers, rapporter etc. Der er en høj grad af faglig sparring i gruppen og gruppen fungerer som et eksempel på, hvordan der kan laves fortalerarbejde, samtidig med at de deltagende organisationers kapacitet bliver styrket. - Flere af FORDIs medlemsorganisationer har været tæt involveret i arbejdet omkring Post-2015 ved bl.a. at give substantielle input til positionspapiret, samt aktiv deltagelse ved workshops. Version Side 2 af 9

3 Fremhæv de vigtigste eksterne samarbejder i bevillingsperioden f.eks.: Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark? Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted? Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene? Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer? - FORDI har to gange i løbet af året afholdt arrangementer med involvering af en medlemsorganisations sydpartner. Da det er omkostningstungt at flyve en syd-partner til DK, er arrangementerne altid gennemført i forbindelse med allerede planlagte partnerbesøg. - FORDI har samarbejdet tæt med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen om Post-2015 dagsordenen. Det er første gang nogensinde af disse fire platforme og netværk samarbejder. Dette har bl.a. resulteret i fire workshops, et stormøde, samt et fælles positionspapir fra de danske civilsamfundsorganisationer med anbefalinger til den danske regering. Positionspapiret blev præsenteret på en stor konference med internationale oplægsholdere i februar FORDIs mandat i samarbejdet har bl.a. været at sikre, at menneskerettigheder blev bredt integreret i det fælles positionspapir. - Fagligt Fokus, NGO FORUM og FORDI inviterede i juni til diskussionsworkshop om tendenser i fortalervirksomhed og rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Workshoppen tog udgangspunkt i en række cases fra den tværgående monitorering af gennemførslen af Civilsamfundsstrategiens målsætninger for 2011, hvor årets tema var Rettighedsbaseret bistand, fortalervirksomhed og levende debat. - FORDI har ved enkelte lejligheder inddraget forskere i arrangementer, bl.a. Signe Arnfred fra RUC. 11. Kapacitetsudvikling Hvilke strategier for kompetenceudvikling har netværksinitiativet anvendt (strategier for at styrke medlemmernes kapacitet individuelt)? - FORDI har lavet en seminarrække Good Practices on how to work with RBA med fokus på operationalisering og good practices, som er illustreret med eksempler, do s and dont. Der har været input fra medlemsorganisationerne, samt eksterne samarbejdspartnere. Ansvar for arrangementerne er gået på skift mellem medlemsorganisationerne. Alle møderne fulgte den samme skabelon. Ud over selve oplægget og den efterfølgende debat, så har hver organisation forpligtet sig til at levere et skriftligt input, der få sigt evt. skal føde ind i en samlet rapport. Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværksinitiativet har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitets-deltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens kapacitetsudvikling/organisatoriske praksis? Ikke relevant. Version Side 3 af 9

4 Afsluttende rapport: Giv en vurdering af hvorvidt medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter. Brug eksempler til at illustrere ændringer i politik, organisatorisk praksis og anvendelse af metoder: Det er en klar vurdering, at medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling er blevet påvirket af netværkets aktiviteter og at de har fået mere viden om og forståelse for arbejdet med rettigheder og diversitet. Følgende er plukket fra evalueringer fra kapacitetsopbyggende aktiviteter: INTEGRERINGEN AF MENNESKERETTIGHEDSTILGANGEN I UDVIKLINGSPRAKSIS: - Før kurset følte kun 4 ud af 10 respondenter, at de kunne støtte partnere i at arbejde med HRBA, hvorimod tallet efter kurset er øget til ca. 9 ud af Kurset har øget deltagernes grundlæggende forståelse af HRBA. Før kurset oplevede 7 ud af 10, at de slet ikke havde nogen forståelse, hvorimod dette tal efter kurset var ændret, således at 7 ud af 10 oplevede, at de havde en grundlæggende forståelse, og 3 ud af 10 gav udtryk for, at de havde en del eller en rigtig stor forståelse for HRBA. GOOD PRACTICE SEMINAR: - Jeg vil bare lige komme med lidt ros til FORDI. X har lige givet feedback angående deres RBA seminar, og de var meget tilfredse med arrangementerne, diskussionerne og ikke mindst at det har medført en øget dialog med andre organisationer. F.eks. har en af de andre deltagende organisationer spurgt om de også vil give et oplæg derude. BUDGET TRACKING COURCE: - As I am currently working with mapping of experiences and future capacity building this course has helped me/inspired me on how to structure this - I am more clear on how the UN universal rights can be translated to a local level På hvilke områder har netværksinitiativet arbejdet med metodeudvikling og herunder rettighedsbaseret tilgang (RBA)? Hele fundamentet for FORDIs virke, er at arbejde ud fra en rettighedsbaseret og diversitetsfokuseret tilgang til udvikling. Det vil sige, at alt hvad netværket laver tager udgangspunkt i RBA. - I forhold til metodeudvikling, så indsamler netværket pt. de skriftelige input fra seminarrække Good Practices on how to work with RBA. Ambitionen er, at disse skal indgå som del i en metodeudvikling. - FORDI og KIT Royal Tropical Institute er i samarbejde påbegyndt en opdatering af Gender and Rights: A Resource Guide. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde bidrager netværksinitiativet til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering) 1? Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Som et fast element i hvert nyhedsbrev, har FORDI anbefalet en række aktuelle og relevante ressourcer og har på den måde løbende indsamlet ressourcer. FORDI har dog ikke prioriteret at opbygge et online ressource-bibliotek i FORDI har oprettet en Facebook og Twitter-profil. Tiltagene på de sociale medier er tænkt sammen med hjemmesiden og nyhedsbrevene og skaber på den måde en helhed, der er med til at styrke synligheden af FORDI, samt invitere til debat/dialog med vores brugere. 1 Et eksempel på filtrering er at tovholder (koordinator, et aktivt medlem eller en aktiv medlemsgruppe) læser fag-relevant materiale og sortere og vurderer, om dette er interessant for initiativets involverede. Det kommunikeres evt. med kort opsummering ud til den bredere gruppe via mails, groupsite, hjemmeside eller andet. Version Side 4 af 9

5 12. Nytænkning og innovation Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis) - Med dokumentar-teaterstykket SEVEN er det lykkedes at oplyse om kvinders rettigheder på utraditionel vis. Projektet har nået en bred skare af personer, der normalt ikke er i berøring med udviklingsproblematikker. Dette er bl.a. opnået ved at inddrage kendte danskere i opsætningen, samt ved at bruge teatret som afsæt for et oplysningsprojekt. Forestillingerne blev afsluttet med en debat om stykkets emner, koblet til Danmarks udviklingsarbejde. De kendte på scenen, samt publikum, blev inddraget og her blev det tydeligt at mange var overraskede over, at kvinder flere steder ikke har de samme rettigheder som mænd og at kampen for rettigheder langt fra er færdig. Undervejs i debatterne, på Facebook og i de udleverede evalueringsskemaer, giver flere blandt publikum og de kendte udtryk for stor inspiration og ønske om at gøre noget aktivt for at bekæmpe fattigdom og sikre lige rettigheder til alle. Projektet var et samarbejde mellem med UNDP Nordic Office, tre danske teatre og Kønsnet. Kønsnet stod for fundraising og projektbeskrivelse, men SEVEN blev implementeret under FORDI. - Samarbejdet omkring Post-2015 er et eksempel på, hvordan et fagligt netværk kan være med til at skabe fornyelse og nytænkning. Ud over at det er første gang at NGO FORUM, Concord Danmark, 92-gruppen og FORDI har samarbejdet, så har de fire netværk/platforme også formået at løfte en kompleks og meget aktuel diskussion, som de enkelte medlemsorganisationer ville have haft meget vanskeligt ved at bære. Samarbejdet har helt konkret ført til et positionspapir med fem meget klare anbefalinger til den danske regering om hvordan Post rammen skal se ud. Bag disse anbefalinger står størstedelen af de danske udviklings- og miljøorganisationer. Samarbejdet har været til inspiration for andre lande og bl.a. i Sverige er man nu i gang med et lignende set-up. Afsluttende rapport: Har der været eksempler på social innovation 2 i fht. Netværkets tema (innovative løsninger på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført til denne sociale innovation? 13. Fortalervirksomhed Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)? FORDI har en ambition om at kunne dokumentere sit fingeraftryk på den politiske og udviklingsstrategiske debat ved konkrete koordinerede indspil. For flere detaljer, se nedenfor. 2 Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder det er ideer der skaber forandring/løser problemer. Version Side 5 af 9

6 Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden: På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet søgt at sætte emner på den politiske dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)? I det danske civilsamfund har flere organisationer i en årrække arbejdet ud fra en rettighedsbaseret tilgang. En del af disse organisationer valgte i regi af FORDI at etablerer et institutionaliseret samarbejde omkring erfaringsudveksling, læring og policy dialog indenfor feltet og på tværs af organisationerne og dannede FORDI s Policygruppe. Tilblivelsen af gruppen er sammenfaldne med, at Danida i 2012 igangsatte en række revisioner, evalueringer og tilblivelse af diverse handlingsplaner og policy papirer, som medlemmerne i FORDI skønnede var af høj relevans for netværket. Policygruppen har: - Formuleret seks anbefalinger til indholdet af de RBA guidelines Guidance Note on a Human Rights Based Approach to Denmark s Development Cooperation, som Danida på det tidspunkt havde under udarbejdelse. - Deltaget i kaffemøde med Udviklingsministeren. - Givet en række anbefalinger til indhold af Guidance Noten efter at denne blev præsenteret på et ekspertmøde i UM den 22. januar. Policygruppem mener, at der er områder i Noten, som bør styrkes og har derfor formuleret ni anbefalinger til indhold af Guidance Noten. Derudover følger gruppen evalueringen af civilsamfundsstrategien, revision af Ligestillingsstrategien og Handlingsplan for Resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed. I Post-2015 samarbejdet har der også været en del fortalerarbejde. Som ovenfor beskrevet har samarbejdet bl.a. resulteret i et positionspapir med stærke anbefalinger til den danske regering. Positionspapiret blev præsenteret på en stor konference på Christiansborg, hvor bl.a. Udviklingsministeren, samt flere andre politikere deltog. Konferencen fandt sted i februar 2013 og dækkes derfor ikke af indeværende årsrapport. Derudover er der blevet skrevet en kronik i Politiken d. 18. september (http://politiken.dk/debat/kroniken/ece /verdens-vigtigste-debat/) og sekretariatsgruppen har været og er fortsat i tæt dialog med UM, samt vigtige EU platforme om Post-2015 dagsordenen. 14. Fakta box 3 Antal åbne/offentlige arrangementer 12 Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer 265 Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 2 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 38 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 57 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget i kurser/workshops/træning (den systematiserede kompetenceopbygning)? Hvor mange % af deltagerne i kurser/workshops/træning var nye i netværkssammenhæng? Antal møder i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 4 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget som faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper? SEVEN (som blev opført 11 gange) (SEVEN) 23 x 100 / 30 = 76,67% 100% (eftersom FORDI er et nyt netværk) 24 (fordelt på to grupper) 33,33 % 3 Det vil ikke være alle netværksinitiativer, der både arrangere åbne offentlige møder, større konferencer, kurser og temagrupper. Det er kun de relevante boxe, der skal udfyldes. Ellers skrives der Ikke Relevant. Version Side 6 af 9

7 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? 26,66 %* Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden? 5.329** Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? 5 Hvor mange modtager nyhedsbrevene? 291 *Der er 12 personer og 8 organisationer i FORDI s Policy Gruppe. Gruppen har stået for størstedelen af FORDI s fortalervirksomhed. Fortalervirksomhed og policy-arbejde på Post-2015 er ikke medregnet her. **FORDI har i hele 2012 haft en midlertidig hjemmeside i WordPress. DEL 2: Tematisk fokus og resultater 15. Bidrag til kapacitetsudvikling af det danske NGO miljø Giv en vurdering af netværketsinitiativets bidrag til NGO FORUMs øvrige strategiske prioriteter i bevillingsperioden 1) Globale tendenser og/eller 2) Metodeudvikling og fælles læring: Afsluttende rapport: Giv en samlet vurdering af netværksinitiativets bidrag til kapacitetsudvikling af (hele) det danske NGO miljø indenfor det specifikke faglige tema, som initiativet beskæftiger sig med: 16. Resultater Hvad har været initiativets tre største succeser i det sidste år? - Den store medlemsopbakning og engagement i FORDI. Næsten 77% af medlemsorganisationerne har deltaget i FORDIs aktiviteter. Det vidner om interesse for netværket og relevans af de aktiviteter netværket har tilbudt. - Opsætning af dokumentar-teaterstykket SEVEN. Projektet er et eksempel på en aktivitet, der rækker ud over netværket, tilfører midler fra andre donorer, etablerer nye spændende partnerskaber og oplyser om relevante emner på en innovativ måde. - Post-2015 samarbejdet er et godt eksempel på, hvad udviklingsmiljøet kan, når det beslutter sig for at gå sammen om en kompleks problemstilling. For resultatrapportering i forhold til arbejdsplan bruges rapporteringsformatets bilag 3. Afsluttende rapport: Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad netværkets egne strategiske mål overordnet (development objective) såvel som resultater (outcomes) er nået. Konklusioner fra refleksions møder og evalueringer (interne og eksterne) kan med fordel bruges til at underbygge vurderingen. Ud fra kursusevalueringer og tilbagemeldinger er det sekretariatets vurdering, at FORDI har fået en rigtig god start og er godt på vej i forhold til den overordnende målsætning. Netværket har arbejdet på flere niveauer for at styrke medlemsorganisationernes kapacitet og viden om rettigheder og diversitet og som tidligere nævnt har rigtig mange medarbejdere og frivillige fra den danske ressourcebase deltaget i aktiviteterne. FORDI fik sin bevilling samtidig med at Danmark fik en ny regering og en udviklingsminister, der valgte at kalde sig selv Rettighedsminister. Kort efter fik Danmark en ny udviklingsstrategi Retten til et bedre liv, der har en rettighedsbasereret tilgang til udvikling som sit helt centrale omdrejningspunkt. Disse politiske omstændigheder har været med til at genereret positiv energi, som FORDI har kunne drage fordel af. I det danske civilsamfund har flere organisationer i en årrække arbejdet ud fra en rettighedsbaseret tilgang og FORDI har derved kunne tilbyde et netværk omkring institutionaliseret samarbejde og erfaringsudveksling, læring og policy-dialog. FORDI er blevet et netværk af organisationer og ressourcepersoner med stor erfaring indenfor forskellige dele af rettighedsarbejdet. Det gør FORDI til en oplagt sparringspartner for Danida i arbejdet med at omsætte den rettighedsbaserede tilgang i Retten til et bedre liv til handling i ministeriet og ude i programsamarbejdslandene. 17. Udfordringer og justeringer Hvad har været de tre største udfordringer i rapporteringsperioden? Version Side 7 af 9

8 Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? - Anmodning og godkendelse om No Cost extension på kr. frem til Den ekstra måned blev brugt til at planlægge et kursus i Human Rights and Budget Tracking. Kurset blev afholdt i samarbejde med MS Action Aid og Melander Schnell Consultants fra Sverige. Udover udgifter til kurset, så dækkede forlængelsen lønudgifter til koordinator for januar og administrationsgebyr. - For flere justeringer, se Rulleplan og bilag indsendt til NGO FORUM den 22. oktober 2012 og godkendt den 11. januar SAMMENDRAG 18. Sammendrag (1/2-2/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværketsinitiativets vigtigste resultater, problemer og læring i den indeværende bevillingsperiode (1/2-2/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i rapporteringen til DANIDA samt i den fælles årsrapport for puljen (som findes på NGO FORUMs hjemmeside under netværksinitiativer/årsrapporter: ). FORDI har fået en fantastisk start med mange spændende aktiviteter og stor opbakning fra det danske udviklingsmiljø. Netværket fik godkendt sin ansøgning samtidig med at Danmark fik en ny udviklingsminister, der har valgt at kalde sig selv Rettighedsminister. Det har uden tvivl været med til at skabe positiv energi omkring FORDI, men vigtigere har været ønsket om et rettighedsnetværk for de mange organisationer, der i årevis har arbejdet med emnet, samt for dem for hvem den rettighedsbaserede tilgang er ny. FORDIs første aktivitet, var opsætningen af dokumentar-teaterstykket SEVEN måske også den mest spektakulære aktivitet, som netværket har stået bag. Ved at bruge teateret som medie og inddrage markante danske politikere, erhvervsfolk og kulturpersoner i rollerne som de syv kvinder stykket handlede om, så lykkedes det at oplyser om relevante emner på nye måder, der rakte ud over netværket. Netværket Kønsnet havde stået for fundraising og projektdesign, mens selve implementeringen af SEVEN blev gennemført under FORDI. I det forgangne år indgik FORDI i et samarbejde med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen om at formulere en fælles position i forhold til Post-2015 dagsordenen. Nye globale mål for udvikling og bæredygtighed skal være besluttet og træde i kraft fra Disse nye mål skal bl.a. videreføre de nuværende udviklingsmål (MDG erne), men også inkludere nye globale bæredygtighedsmål. Den nye post-2015 udviklingsramme får dermed stor betydning for muligheden for at skabe en bæredygtig og retfærdig udvikling for alle på kloden. Samarbejdet omkring Post-2015 er et eksempel på, hvordan et fagligt netværk kan være med til at skabe fornyelse og nytænkning. Ud over at det er første gang, at de fire danske netværk samarbejder, så er det også lykkedes at løfte en kompleks og meget aktuel diskussion, som de enkelte medlemsorganisationer ville have haft meget vanskeligt ved selv at bære. Samarbejdet har helt konkret ført til et positionspapir med fem meget klare anbefalinger til den danske regering om hvordan Post-2015 rammen skal se ud. Bag disse anbefalinger står størstedelen af de danske udviklings- og miljøorganisationer. Samarbejdet har været til inspiration for andre lande og bl.a. i Sverige er man nu i gang med et lignende set-up. FORDI har i samarbejde med medlemsorganisationer og samarbejdspartnere sat fokus på rettigheder og diversitet gennem en lang række af aktuelle aktiviteter. Under overskriften Good Practices on how to work with RBA har FORDI lanceret en seminarrække med fokus på operationalisering og konkrete erfaringer med den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsprojekter. Fire forskellige organisationer har stået for hver deres seminar, hvor de har delt ud af gode og mindre gode erfaringer og udfordringer med at arbejde med RBA. En gruppe medlemsorganisationer valgte i FORDI regi at etablere en Policygruppe - et institutionaliseret samarbejde omkring erfaringsudveksling, læring og policy-dialog indenfor rettigheder og diversitet på tværs af organisationerne. Gruppen blev dannet som respons på de mange igangværende og forestående Danida revisioner, evalueringer, tilblivelse af diverse handlingsplaner og policy papirer, som medlemmerne i FORDI skønnede var af høj relevans for netværket. Policygruppen har ved flere lejligheder kommenteret og formuleret anbefalinger til guidelines, policypapers, rapporter etc. Version Side 8 af 9

9 BILAG som skal sendes med årsrapporten Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (skal udfyldes). Bilag 3: Resultat rapportering BILAG Arbejdsredskaber til internt brug. Skal IKKE sendes med Bilag a1: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner. Bilag a2: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til netværksmedlemmerne, som kan bruges årligt eller i sammenhæng med en evaluering/review. Bilag b1 og b2: Netvæek Navigator Redskab til at identificere fremtidig fokus, monitorere løbende fremdrift og gennemføre afsluttende evalueringer. Version Side 9 af 9

10 Bilag 2 Involveringsgrad og samarbejdsrelationer Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Rapporteringsredskab: Skønsmæssig vurdering af medlemmernes og eksterne strategiske samarbejdspartneres involveringsgrad Involveringsg rad Beskrivelse Medlemsorganisation (navn) Tæt tilknyttet Aktiv i arbejdsgrupper, Folkekirkens (kernemedlem) initiativtager på Nødhjælp arrangementer, Amnesty International Institut for Menneskerettigheder Afrika Kontakt Danner CARE Danmark LGBT MS Action Aid Danske Handicap Organisationer Dansk Røde Kors DIGNITY Løst tilknyttet Ad hoc deltagelse ADRA Danmark DIIS Friluftsrådet Freia/Edge Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling DUF Foreningen for Kønsforskning IBIS KVINFO Sex & Samfund AIDS-Fondet Hvilende Modtager nyhedsbreve, ingen GAM3 fysisk deltagelse, Plan Danmark Danmission Eksterne samarbejdspartner e (navn) UNDP NGO FORUM Concord 92-gruppen Faglig Fokus RUC Melander Schnell Consultants KIT Royal Tropical Institute Baseret på format udarbejdet af Hanne Lund Madsen

11 Ulandsforeningen Svalerne Dansk Flygtningehjælp Kvinderådet Vedvarende Energi Tæt tilknyttet(ker nemedlem) Løst tilknyttet Hvilende medlem Baseret på format udarbejdet af Hanne Lund Madsen

12 gggggggggggg - g ggg gggssgssggggggggsgg Rrrr r rrr t tt tt trrttrtr t r r trr - tttt ttt tttttttttt tt ttttttttt ltrrlrltrr lt : tt tttttttittt tttitttttit tii tt it itt ttitt ii tt ttitit ititittt ttt itiitititt it tittttti tittttttt tt titttiiitttttit iiiitt tiitit ttttiititttttiittitttitti tttiittitt tttiittitttitti ttiittittttttttttttttiittitttitti tittttttttt tt ttttt iittitttttiittitttitt. 1r lt 1lrr1llr 1 åtitit tttittttttiittitttittitt iiiiåtttt tti it tiiit ttttitittt ii tttttttttt- tt ttttttttttttttittt. ]iiiiåttttttiiititit] Rrrr r rrr ))gg gg)sgg)g ggs ggggg) rtl t rlrrr ))gg gg)sgg)g ggs gg)) tr rrr1 t tr rt rrrr r r ttr t rrrrr rttrlttrr tttitit 1.1 tiittttti it tttitttttitt itititt ttt ttttttttttt tt tttttttttt tt ttititt ttiitt iittiti tttittittttttititit tt ii tttti. ttit it tttittttttiittitttittit tiiittttttti it tt tt iitttt itttt tti it itititt ttt ttttttttttt tt tttttttttt iiiitt iittt ii tttit it iittttttttt itttitt it. tt tt ii ittittitt ttttitiit tiit tttttittt ti tititt ttiittttit it t iittttttttti tti ii tt ittttt ttitttt tt it 1 ttititttti it ittttt tittt ttttt ttt ttittt iiiiåtttt tt tittt ttttiiitt tti it ttittt iittittt t it itititt ttt ttttttttttt. ittttttt ttitttt tt it 1 i it ttt tittt ittttt tittt tiititt ttititttitt tttitiitttitt tttttititt it iiiiåttttttiiititittiittttttttt t

13 tttitit 1. titttitittti it ttt itiittti titt ttttiitit it.. ttttiiitti ttt iii ttitit tttitttttit t it itiitit tittttti tittttttt tt titttiiitttttit. tt tt ttititittt tt titittitttitttitttit ttt tttiittitiit t tttittttttiittitttittitt ttit tttittittt ttt it itititt itiittt tt itiittti ttt... tttttttt tit ttttiitt ttittt tt ttttiii t tititititt ttt tttittttttiittitttittit. tt ii ittittitt ttttitiit t tiit ttt it tittitit tittttiit tti tt titittitttitttitttit ttt tttiittitiit t tttittttttiittitttittitt ttit tttittittt ttt it itititt itiittt tt itiittti ttt ttttttttttt. tt titt t tttitittitt ttt ttttiittiiiti AAAAAAAAA A A A A A AA AAAA AAA tttt ttttitiittt tttittttttiittitttitt ii tittt ttitt tt it tttt tt ttittt tttt tttittittt tt ttttttttittt ttt it itititt ttt... t tttt ttitt tiiitttit tit tt ttti iittt tt titttttittt tiitti ttt ii tttt tiii titti t ti ttttttttttiitittitiitiittti. iittttttttt.titittt ttt titittitttitttitttittt tti ttittt t 1 i iit tittt tttittttttiittitttitt tit ttit ttttt tttittittt. tt ii ittittitt ttttitiit t tiit ttt it tititttt tittt ttttt. ttttttåt tttt t tititititt ttt. t.tiiiit

14 1r lt 1lrr1llr 2:.tttitt tti itttåiåi-itititt ii tttttttttt- tt ttttttttttttttittt. ]ttttiitttttitttttt] Rrrr r rrr ))gg gg)sgg)g ggs ggggg) rtl t rlrrr ))gg gg)sgg)g ggs gg)) tr rrr1 t tr rt rrrr r r ttr t rrrrr rttrlttrr tttitit.1 titittitt t itttåiåi itititti t.tit. ttiittttt tti tti tiitit ttttiitittitittti tt t tttitittitt ttt Pttt- 1. ititittt. iii ttitttitttt ttt ttitttitttii ii tti itittttit tt ttttiititttttitttttit ttiit ttt itiitttt itttttittttt tittiti. tit ttitittt t itttåiåi ititåi itititt tti tittt ttt ttittiitt ttitttittttitt t i ttttiitittttitttttti tt tttttitttit it iiittiitittt tt ittttitittt tti ttttttititti it A AAAA AA A A A AAA AAAAAA AAAA AppA AAA A AAAAAAA AA paaaa n paaaaa A tt Pttt- 1. ititittt..i.. iittttttttt. tt tit tittt tiit tt itiitttt tt itttttittttt tiitti ttt titti tt ttititittt it t Ptitåitttiit tiitt t titititittt ttittit Pttt

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008 at arbejde systematisk for at fremme ligestilling er styrket. Delmål 3: Medlemsorganisationernes fortalervirksomhed og samarbejde med internationale netværk og forskningscentre på ligestillingsområdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse

Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse IDA-Global Development Strategi 1. Vision IDA Global Development støtter aktuel og kritisk debat om udviklingspolitiske og globale emner. Selskabet arrangerer debatmøder, seminarer og workshops, som giver

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien...

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien... DANSKE ORGANISATIONERS TVÆRGÅENDE MONITORERING AF GENNEMFØRELSEN AF MÅLSÆTNINGERNE I CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 2010 FORORD INDHOLD Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene (Civilsamfundsstrategien)

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere