Serviceleveranceaftale. mellem. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Arbejdstilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceleveranceaftale. mellem. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Arbejdstilsynet"

Transkript

1 Serviceleveranceaftale mellem Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter og Arbejdstilsynet

2 1. SERVICELEVERANCEAFTALE FRA 1. JANUAR GRUNDLAG FOR SAMARBEJDE ANSVAR OG FORPLIGTELSE MØDEFORA OG KONTAKTPERSONER IKRAFTTRÆDEN ÆNDRING AF AFTALEN AFTALENS PARTER 5 2. BILAG BASISYDELSER ANSVARSBESKRIVELSE AF OPGAVER MELLEM KUNDE OG BAC SKABELON FOR YDERLIGERE DETALJERING AF YDELSER FRA OG TIL BAC. 14 2

3 1. Serviceleveranceaftale fra 1. januar Grundlag for samarbejde Aftalens formål Aftalen har til formål at skabe klare og entydige rammer for BAC's varetagelse af en stabil administrativ drift af økonomiforvaltningen for Arbejdstilsynet. Hvordan Service Leverance Aftale (SLA) indgås med alle kunder, der anvender BAC's services med udgangspunkt i BACs resultatkontrakt og i services overtaget fra Beskæftigelsesministeriets enheder. Aftalen indgås mellem direktøren i BAC og direktøren hos kunden. BAC tager initiativ til indgåelse af SLA med enhederne. Det daglige samarbejde mellem enheden og BAC bygger på en åben dialog med løbende forventningsafstemninger, så det bedst mulige resultat opnås hurtigst muligt. Orientering om væsentlige ændringer, på baggrund af den løbende erfaringsopsamling om ydelsen fra BAC, vil ske på førstkommende kontaktudvalgsmøde. Kontaktudvalget er et samarbejdsorgan på tværs af BACs kunder. I øvrigt henvises til Kontaktudvalgets kommissorium. Løbende erfaringer i en kontraktperiode opsamles i BAC og indarbejdes i fremtidige SLA. Hvornår Primo december skal alle SLA'er være indgået for det kommende år. Det forventes at BAC Leverer aftalte administrative serviceydelser med stor driftssikkerhed. Udvikler bedre og mere effektive administrative systemer. Imødekommer kundernes behov for større ændringer via direktør beslutninger (KCL). Kundernes daglige behov imødekommes via kontakt på medarbejderniveau. Benchmarker egne services. Sikrer kunde feedback og gennemfører systematiske tilfredshedsmålinger. Gennemfører årlig rapportering til direktion og kunder om indfrielse af resultatmål. Gennemfører finansielt tilsyn og controlling Udstikker retningslinier for regnskabstilrettelæggelse hos kunder Gennemfører ændringer i egne procedurer og organisation, som følge af ændrede arbejdsgange i enhederne Det forventes at kunden I god tid giver feedback om væsentlige ændringer i forventningerne s ydelse Sikrer kvalitet og rettidighed i egne leverancer. Gennemfører ændringer i egne procedurer og organisation, som følge af ændrede arbejdsgange i forhold Er ansvarlig for at udgifter er i overensstemmelse med gældende politikker og retningslinier og at de er posteret og attesteret korrekt. Sikrer at der ikke er opbygget/opbygges dobbelt kompetencer for opgaver og funktioner, der er flyttet, i den pågældende institution. 3

4 1.2. Ansvar og forpligtelse Direktøren for Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter har ansvaret for at arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver i forbindelse med udførelse af de af Arbejdstilsynet overførte funktioner, der er placeret i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter, foregår i henhold til beskrivelsen i instrukserne. Virksomhedsinstruksen og regnskabsinstruksen administreres af Arbejdstilsynets direktør. Arbejdstilsynets direktør har således ansvaret for at aflægge et retvisende regnskab og at den økonomiske disponering sker i henhold til beskrivelserne i regnskabsinstruksen. Det indebærer, at der er betryggende forretningsgange i Arbejdstilsynet, herunder at der er udarbejdet en virksomheds- og regnskabsinstruks i samarbejde med Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter, der foretages løbende tilretning af instrukserne, således at der sikres overensstemmelse mellem instrukser og de rent faktiske forhold i virksomheden, bevillingslovene, herunder budgetteringsforudsætninger samt anden lovgivning, er overholdt, de regnskabsmæssige forklaringer er dækkende og retvisende, forbruget af bevillingerne forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, og at aktiver og passiver har en rimelig størrelse, det sikres, at fakturaer mm. indhentes så betids, at betaling og bogføring kan foretages rettidigt med en korrekt periodisering i både måned og regnskabsår. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenters tekniske godkendelse af regnskabet skal sikre, at der er sket en korrekt bogføring, dvs. at forbruget af givne bevillinger samt aktiver og passiver er opgjort korrekt, der gennemføres en betryggende regnskabsmæssig opfølgning, der sker korrekt inddatering af budgetter, der udskrives rapporter til enhederne og at rapporterne valideres. Parterne har gensidig oplysningspligt på ny viden samt om ændringer i forudsætningerne Mødefora og kontaktpersoner Styregruppen Styregruppen har det overordnede ansvar for samarbejdets gennemførelse med henblik på Serviceleveranceaftalens overholdelse. Styregruppen består af BACs og enhedens direktør samt repræsentanter for ledelsen hos henholdsvis kunden og BAC. Styregruppen behandler spørgsmål af principiel karakter. Alene styregruppen har mandat til at ændre Serviceleveranceaftalen. Styregruppen mødes efter behov. Der føres referat af møderne Kontaktudvalget Til drøftelse af tværgående spørgsmål er der på chefniveau etableret et kontaktudvalg med repræsentanter fra styrelserne, departementet og Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Der afholdes kvartalsvise møder. 4

5 Kontaktgruppen Kontaktgruppen har ansvaret for en stabil administrativ drift af opgaverne placeret i BAC. Kontaktgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra BAC og kunden. Eventuelle forstyrrelser af driften afhjælpes af kontaktgruppen. Ændringer i tilrettelæggelsen af driften behandles af kontaktgruppen. Kontaktgruppen mødes efter behov. I øvrigt tages emner af mere generel karakter op i kontaktudvalget. Kontaktgruppen har kompetencen til at tilføje, revidere eller slette bilag til serviceleveranceaftalen. Væsentlige ændringer godkendes af styregruppen Kundekoordinatorer BAC knytter en ansvarlig til hver kunde. Der afholdes møde mellem BAC og kundens primærkontaktpersoner efter behov og 1 gang månedligt. På disse møder gennemgås løbende kvaliteten af driften ved hjælp af driftsstatistikker Opgavespecifikke kontaktpersoner På kan man se hvilke medarbejdere, der beskæftiger sig med de konkrete opgaver, der kan og må således tages direkte kontakt til pågældende Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. januar Ændring af aftalen Såfremt ingen af parterne indleder forhandling inden aftalens udløb, anses aftalen for forlænget for det følgende år, uden ændringer Aftalens parter Arbejdstilsynet Dato: BAC Dato: Jens Jensen Jan Nielsen 5

6 2. Bilag 2.1. Basisydelser Af dette afsnit i aftalen fremgår, hvilke basisydelser der er omfattet af Serviceleveranceaftalen Administration Udvikling og vedligeholdelse af kontoplan BAC vedligeholder og udvikler Navision Stat kontoplanen i et samarbejde med virksomhederne, og ud fra de individuelle styringsbehov som findes. I 2005 tages en ny fælles kontoplan i brug. Regnskabsstruktur/nummerstruktur BAC koordinerer oprettelser og ændringer af Beskæftigelsesministeriets nummerstruktur hos Økonomistyrelsen. Strukturændringer i forbindelse med FL og ny lovgivning aftales konkret BAC og kunde imellem. Navision drift BAC indgår på vegne af BACs kunder driftsaftale med BIT. BAC koordinerer opgraderinger og versionsløft, dette vil altid ske i samarbejde med den enkelte kunde. BAC skal godkende alle projekter, der har relation til Navision. Navision Support BAC Navision Stat support har åbent mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl Supporten understøtter teknisk support omkring anvendelse af Navision. Fejlmelding af Navision Stat driften BAC visiterer opgaven i forhold til KMD og BIT. (1.level support). Hjemmeside og koncernintranet BAC udvikler og vedligeholder egen hjemmeside Koncernintranet og hjemmeside opdateres løbende med generel information og statistik om BAC, økonomiforvaltning, indkøb og udbud, rejser og tilsyn. Koncernpolitikker, regler og cirkulærer BAC udarbejder koncernpolitikker og generelle retningslinier for ministerområdet. BAC formidler og fortolker cirkulærer for de administrative funktioner. Koncernparagrafregnskab BAC aflægger ministeriets koncernparagrafregnskab. Til brug for aflæggelsen godkendes de underliggende regnskaber af henholdsvis virksomhederne og BAC Controlling og tilsyn Driftsstatistik BAC registrerer og offentliggør løbende statistikker. På de følgende sider er ansvar og forventningsafstemning for driftsopgaverne indenfor områderne regnskab, bogholderi, lønbogholderi samt en række virksomhedsspecifikke opgaver. Områderne hvor der laves driftsstatistik udbygges løbende. 6

7 Tilsyn BAC har, som en selvstændig funktion med reference til departementet, en finansiel tilsynsforpligtelse i forhold til ministerområdet. Instrukser Indfører BAC nye procedurer, der giver anledning til ændringer i gældende/aktuelle instrukser, udarbejder BAC forslag til ajourføring af instruksen. Ansvaret for instrukser ligger fortsat hos kunden. Årsafslutning BAC varetager den overordnede årsafslutning, bevillingskontrol og bevillingsafregning. Tidsfrister og forventninger til årsafslutning afstemmes årligt i oktober måned. Der udarbejdes en tidsplan som formidles til medarbejdere hos BAC's kunder samt internt i BAC. Koordinering af kontakt til Rigsrevisionen BAC varetager ministeriets overordnede kontakt til Rigsrevisionen i relation til eksempelvis bevillingskontrol og regnskabsmæssige forklaring, årlige møder med rigsrevisor, revisionsplanlægning samt ved at modtage kopi af alle korrespondancer fra Rigsrevisionen til ministeriets virksomheder. Der er en løbende direkte kontakt mellem ministeriets virksomheder og Rigsrevisionen i forbindelse med løbende revision, statusrevision o. lign Indkøb og udbud Indkøb BAC udarbejder indkøbspolitik, gennemfører koordinerende aktiviteter på indkøbsområde, og analyserer enhedernes indkøb. Herudover følges op på gældende indkøbspolitik og aktuelle retningslinier. BAC udarbejder indkøbspolitikker til godkendelse i KCL. BAC fører statistik over alle BMs udbud og koordinerer disse både internt i BM og tværministerielt, hvor dette er muligt og økonomisk hensigtsmæssigt. I øvrigt henvises til aktuel indkøbs- og udbudspolitik. Beskæftigelsesministeriets Effektiviseringsstrategi BAC udarbejder udbudspolitik, og koordinerer indsatsen omkring effektiviseringsstrategien i relation til at vurdere BMs ydelser og aktiviteter i forhold til egnethed til udlicitering og dermed udbud. I øvrigt henvises til gældende indkøbs- og udbudspolitik Rapporteringer, værktøjer og informationssystemer Koncerndatabase (KOBRA) BAC har etableret en koncerndatabase, hvorfra BAC bl.a. udvikler og distribuerer bevillingskontroloversigter samt Excel-værktøjer til brug for bevillingsopfølgning. Udarbejdelse af standardrapporter BAC udarbejder i samarbejde med enhederne en række standardrapporter. Disse rapporter vil blive tilbudt alle BACs kunder. 7

8 2.2. Ansvarsbeskrivelse af opgaver mellem kunde og BAC Administration, regnskab Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kontoplan Godkendelse af regnskab Import og eksport af data Vejledning i regnskabsmæssige regler Regnskabsmæssige omposteringer Udvikling og vedligeholdelse Ensartede styrings- og registreringsprincipper. Drift BAC opdaterer styrelsens kontoplan senest 2 arbejdsdage efter modtaget rekvisition Godkendelse af månedsregnskab Eksport af data til SKS Import af data fra SKS Fastlæggelse af individuel-ensartele styringsbehov ministeriestruktur Fyldestgørende rekvisition Tilpasning af kundens om tilpasning af kontoplaner på registreringsgrund- kontoplan. lagets (fælles) dimensioner. Overholdelse af udsendte frister Godkendte regnskaber Måling om godkendelse sker senest inden de udsendte frister. BAC eksporterer data fra de enkelte regnskaber iht. ØSs foreskrifter pt 1 gang pr. måned BAC importerer løndata og personaleoplysninger hurtigst muligt efter frigivelse fra ØS. Interne vejledninger for BM BAC udvikler og vedligeholder interne retningslinier Foretage omposteringer BAC foretager samtlige rekvirerede regnskabsmæssige omposteringer senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning. Ingen krav Ingen krav Foretage eksport af data til SKS. Foretage import af data fra SKS. Ingen krav Interne retningslinier Korrekt anmodning om ompostering senest 5 arbejdsdage før månedsafslutning, hvis ompostering skal indgå i den pågældende måned. Foretage ompostering. Gennemførte omposteringer vil efterfølgende fremgå af kontoudtog. Bilag bogføres senest 5 dage efter modtagelse i BAC. Der laves en status hver måned, der viser tilgang og afgang af bilag. Med registrering af årsagen til at registreringen ikke er sket til tiden. 8

9 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kreditoradministration Debitoradministration Betaling af fakturaer. * Udbetaling af tilskud. Bogføring og afstemning af indbetalinger. Rykkeropfølgning på debitorer Inkassohåndtering Samtlige fakturaer betales senest sidste betalingsdato. Samtlige tilskud udbetales rettidig i henhold til den enkelte tilskudsordnings bestemmelser. Alle indbetalinger bogføres senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af indberetning om betaling fra debitor, eller efter modtagelse af kontoudtog fra bank. Senest 14 dage efter forfaldsdato udsender BAC en rykkerskrivelse til debitorer - Koordineres med instruks BAC initierer inkassosager ved senest 14 dage efter forfaldsdatoen på anden rykker at fremsende liste til Told&Skat. Godkendt fyldestgørende faktura senest 5 arbejdsdage før betalingsfrist Korrekt indrapportering af tilskud/rekvisition om udbetaling senest 5 arbejdsdage før betalingsfrist. Ved manuel indbetaling: indberetning af debitorbetaling ved bogføring af kasserapport iht. til gældende praksis Kunden underretter løbede BAC om eventuelle kreditnotaer, der skal oprettes, samt eventuelle særaftaler med debitorer. Ingen krav Betaling, bogføring og arkivering af faktura senest 5 dage efter modtagelse Udbetaling af tilskud. Gennemførte udbetalinger vil efterfølgende fremgå af kontoudtog. Udligning af kundens fordring. Udligning/kreditnota i debitorsystem, samt undlade at rykke de pågældende debitorer. Afskrivning af tilgodehavender i økonomisystem. Oversendelse af fordringer til T & S. Der laves en status hver måned, der viser tilgang og afgang af bilag. Med registrering af årsagen til at registreringen ikke er sket til tiden. * Kreditoradministation fakturas Kan afregning og betaling ikke ske korrekt og rettidigt iht. gældende aftale, tages dette op på de løbende møder med kunden. Giver dette ikke anledning til ændringer i administrationen, eskaleres til, de i aftalen, nævnte fora. Bilag, der har en særlig prioritet (kort frist) kan alene fremsendes af Birthe Andersen og Viktor Mørk Johansen, som sikrer at bilagene er korrekt udfyldte før fremsendelse. BAC vil så vidt muligt afregne disse før betalingsfristen. BAC fører særlig statistik over disse bilag. Morarenter skal som udgangspunkt undgås. En gang årligt vurderes omfanget af disse og eventuelle tiltag iværksættes for at begrænse omfanget. 9

10 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Momsopgørelser Momsopgørelse BAC udfylder og indsender momsblanketter i henhold til gældende afl. frister (25 dage efter momsper. Udløb ved md. indberetningspligt). Rejseafregning Navision Afstemning Afregning af tilgodehavender. Oplysninger til T&S om udbetalte diæter mv. samt oplysningssedler herom til de pågældende medarbejdere. BAC lægger rejseafregningen til betaling senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af korrekt rejseafregning. BAC foretager ifm årets sidste lønkørsel indberetning til Told & Skat om dagpenge, procentgodtgørelser, transportgodtgørelser mv. Ingen krav. Rejsende fremsender korrekt udfyldt, godkendt blanket til rejseafregning samt alle relevante bilag senest 10 dage efter hjemkomst. Ingen krav. (Input generes fra rejseadministrationssystem) Udfylde og afsende momsblanket til ØS/T&S. Notifikation af medarbejderen, hvis afregning ikke matcher bilag samt afregning af tilgodehavende. Indberetning til T & S. Oplysningssedler til medarbejdere. Drift af Navision Sikker drift Ingen krav Indgår driftsaftale med BIT Udvikling og opgradering af Nødvendige tilpasninger og opgraderinger af Navision for at den økonomidespecifikke behov og ØS for Afdække og udtrykke kun- BAC koordinerer med BIT Navision BM ske styring er i top. Afstemning af beholdninger Beholdningskonti skal den pågældende måned, senest være afstemt to uger efter, at perioden er afsluttet. Bankkontoafstemning Bankkonti skal stemme overens med konti i Navision. Der måles på om der betales morarenter. Antal rejser og antal rejser, der ikke overholder gældende frister. Kunden skal bidrage med Afstemte beholdninger og Om beholdningskonti oplysninger til udligning af sikring af udligning af åbne er afstemt og hvor poster poster. lang tid der går, efter perioden er afsluttet. Ingen krav. Rettidige afstemninger Kontrol af løbende ugentlige afstemninger. Herudover om månedsafstemning er sket senest 2 uger efter månedsafslutning 10

11 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Instrukser Bidrag til instrukser Honorere formelle krav til instrukser, herunder krav afstukket af RR Ansvaret for instrukser BAC bidrager med input når BAC indfører nye procedurer, der giver anledning til ændringer i gældende instrukser Controlling og tilsyn Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kontakt til Rigsrevisionen (RR) Koordinering af og kontakt til RR Ensartet koordineret service og kontakt Al information af relevans til RR for korrekt håndtering af RR Materiale samt evt. udkast til svarskrivelse til RR Assistance til udformning af svar til Rigsrevisionen BAC afgiver svar på henvendelse fra kunden senest 20 arbejdsdage efter modtaget henvendelse, eller før hvis svarfrist fra Rigsrevisionen tilsiger dette. Evt. materiale fra sagen (brev fra RR mv.) samt så vidt muligt udførlig angivelse af ønskede oplysninger. Materiale samt evt. udkast til svarskrivelse til RR. 11

12 Rapportering Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Rapportering Udarbejdelse af standard rapporter Fastlagte rapport pakker Relevante rapporter Årsrapporter Kundespecifikke opgaver Ensartede rapporteringsmetoder til alle enheder BAC kører standardrapporter. Talmateriale og regnskabsmæssig forklaring. Ønsker til fremtidig rapportering Rapportering af relevante data Oversigt over hvilke konkrete rapporter kunden ønsker. Kundespecifik aftale udarbejdes i vedlagte skabelon. Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Disse stilles til rådighed senest 4 dage efter perioden er afsluttet. Liste over rapporter, der kan bestilles. Frister meldes ud i god tid. Frister aftales ad hoc iht departementets udmelding. Budgetter Indtastning i Navision Stat Korrekte budgetter i Navision Stat Skriftligt materiale fra KLS. Indtastede budgetter senest 14 dage efter modtagelse. Finanslov Indtastning i SB Opdaterede data i Statens Budgetsystem Arbejdsbetingede Honorering af læger Afregning af honorar til læger, der udsteder lidelser arbejdsbetingede lidelser Skriftligt materiale fra KLS. Iht. til aftale med KLS tastes bilag i SB. Fremsendelse af anmeldelsesblanket Afregning af honorar senest 10 dage efter modtagelse i BAC Der måles på om rapporterne har en faktisk kørselsdata, der ligger senest 4 dage efter at perioden er afsluttet eller senere end den aftalte tid. 12

13 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden IV/TA Rådgivning af projektansvarligske Korrekt rådgivning om regnskabstekni- Kontakte BAC være op- Ikke specificerede opga- spørgsmål søgende. ver udføres ad hoc. Projekt-, månedlige og slutregnskaber Afregning til Nordisk Ministerråd Rettidige regnskaber til projektledere. Forberedelse af kommende års økonomi. Regnskabsaflæggelse til og afregning med Nordisk ministerråd Tidsplaner for regnskaber. Levere de ønskede regnskaber. Udsende budgetskemaer ultimo året for førstkommende år. Fremsende afregning til BAC. Præsentere tidsplan for BAC. Håndtering af ikke-statslige Korrekt håndtering af ikke statslige aktiver/likvider Tydeliggøre at der er tale aktiver. om ikke statslige aktiver Udarbejdelse af indtægts- Korrekt estimering af indtægter og udgifter Løbende oplysninger fra og udgiftsbudgetter på koncernniveau for IV/TA. projektansvarlige. Bilag til lønompostering Retvisende lønregnskab på IV/TA Kvartalsvise opgørelser fra projektansvarlige TilskudsadministratRegistrering af tilsagn samt ion/reservationsbe udbetalinger. villinger/bar Regneark udsendes månedligt. Rammeredegørelse jf. konkret aftale. Orientere BAC om givne tilsagn ved kopi af tilsagnskrivelse påført original attestation. Partsindsats Opkrævning udsendes Udsendelse af opkrævninger i maj/juni ACP skal deltage i udarbejdelse af grundbilag i maj måned. Fremsende rettidig og korrekt afregning/regnskab til NM Korrekt placering af likvider og aktiver. Budgetopfølgning frem til rammeredegørelse II Grundlag for lønomposteringer leveres til personalekontoret i AT kvartalsvis. Regneark vedligeholdes på baggrund af modtagne oplysninger. Bidrag til rammeredegørelse. Opkrævning ud fra fordelingsnøgle/grundlag fra ASK i maj/juni Som supplement til ovenstående skema kan der efter behov udarbejdes procesvejledninger mellem BACs kundekoordinator og kundens kontaktperson. Disse vedlægges og journaliseres sammen med SLA. Skabelon til detaljerede procesvejledninger se næste side. 13

14 2.3. Skabelon for yderligere detaljering af ydelser fra og. Beskrivelse af serviceleverancer fra BAC hhv. inputleverancer fra kunde. Skemaet drøftes med BAC kundekoordinator/kontaktperson og tages i brug efter behov. Ydelse: Ansvarlig i BAC: Servicemål: 1. Anvendes fx til Arbejdsgangsbeskrivelser Modtager hos kunde : 14

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013 Indholdsfortegnelse_Toc372035170 1 Indledning... 7 2 Services fordelt på områder... 7 3 Samarbejde om service... 8 4 Forvaltningernes

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

To-be-processer for nyt økonomisystem i Københavns Kommune

To-be-processer for nyt økonomisystem i Københavns Kommune To-be-processer for nyt økonomisystem i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse To-be-processer for Budget 2 - Delproces: Budgettering 5 - Delproces: Rapportering 11 To-be-processer for Regnskab 17 - Delproces:

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 7 1.4 BUDGETOPGAVER...

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere