Serviceleveranceaftale. mellem. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Arbejdstilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceleveranceaftale. mellem. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Arbejdstilsynet"

Transkript

1 Serviceleveranceaftale mellem Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter og Arbejdstilsynet

2 1. SERVICELEVERANCEAFTALE FRA 1. JANUAR GRUNDLAG FOR SAMARBEJDE ANSVAR OG FORPLIGTELSE MØDEFORA OG KONTAKTPERSONER IKRAFTTRÆDEN ÆNDRING AF AFTALEN AFTALENS PARTER 5 2. BILAG BASISYDELSER ANSVARSBESKRIVELSE AF OPGAVER MELLEM KUNDE OG BAC SKABELON FOR YDERLIGERE DETALJERING AF YDELSER FRA OG TIL BAC. 14 2

3 1. Serviceleveranceaftale fra 1. januar Grundlag for samarbejde Aftalens formål Aftalen har til formål at skabe klare og entydige rammer for BAC's varetagelse af en stabil administrativ drift af økonomiforvaltningen for Arbejdstilsynet. Hvordan Service Leverance Aftale (SLA) indgås med alle kunder, der anvender BAC's services med udgangspunkt i BACs resultatkontrakt og i services overtaget fra Beskæftigelsesministeriets enheder. Aftalen indgås mellem direktøren i BAC og direktøren hos kunden. BAC tager initiativ til indgåelse af SLA med enhederne. Det daglige samarbejde mellem enheden og BAC bygger på en åben dialog med løbende forventningsafstemninger, så det bedst mulige resultat opnås hurtigst muligt. Orientering om væsentlige ændringer, på baggrund af den løbende erfaringsopsamling om ydelsen fra BAC, vil ske på førstkommende kontaktudvalgsmøde. Kontaktudvalget er et samarbejdsorgan på tværs af BACs kunder. I øvrigt henvises til Kontaktudvalgets kommissorium. Løbende erfaringer i en kontraktperiode opsamles i BAC og indarbejdes i fremtidige SLA. Hvornår Primo december skal alle SLA'er være indgået for det kommende år. Det forventes at BAC Leverer aftalte administrative serviceydelser med stor driftssikkerhed. Udvikler bedre og mere effektive administrative systemer. Imødekommer kundernes behov for større ændringer via direktør beslutninger (KCL). Kundernes daglige behov imødekommes via kontakt på medarbejderniveau. Benchmarker egne services. Sikrer kunde feedback og gennemfører systematiske tilfredshedsmålinger. Gennemfører årlig rapportering til direktion og kunder om indfrielse af resultatmål. Gennemfører finansielt tilsyn og controlling Udstikker retningslinier for regnskabstilrettelæggelse hos kunder Gennemfører ændringer i egne procedurer og organisation, som følge af ændrede arbejdsgange i enhederne Det forventes at kunden I god tid giver feedback om væsentlige ændringer i forventningerne s ydelse Sikrer kvalitet og rettidighed i egne leverancer. Gennemfører ændringer i egne procedurer og organisation, som følge af ændrede arbejdsgange i forhold Er ansvarlig for at udgifter er i overensstemmelse med gældende politikker og retningslinier og at de er posteret og attesteret korrekt. Sikrer at der ikke er opbygget/opbygges dobbelt kompetencer for opgaver og funktioner, der er flyttet, i den pågældende institution. 3

4 1.2. Ansvar og forpligtelse Direktøren for Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter har ansvaret for at arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver i forbindelse med udførelse af de af Arbejdstilsynet overførte funktioner, der er placeret i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter, foregår i henhold til beskrivelsen i instrukserne. Virksomhedsinstruksen og regnskabsinstruksen administreres af Arbejdstilsynets direktør. Arbejdstilsynets direktør har således ansvaret for at aflægge et retvisende regnskab og at den økonomiske disponering sker i henhold til beskrivelserne i regnskabsinstruksen. Det indebærer, at der er betryggende forretningsgange i Arbejdstilsynet, herunder at der er udarbejdet en virksomheds- og regnskabsinstruks i samarbejde med Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter, der foretages løbende tilretning af instrukserne, således at der sikres overensstemmelse mellem instrukser og de rent faktiske forhold i virksomheden, bevillingslovene, herunder budgetteringsforudsætninger samt anden lovgivning, er overholdt, de regnskabsmæssige forklaringer er dækkende og retvisende, forbruget af bevillingerne forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, og at aktiver og passiver har en rimelig størrelse, det sikres, at fakturaer mm. indhentes så betids, at betaling og bogføring kan foretages rettidigt med en korrekt periodisering i både måned og regnskabsår. Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenters tekniske godkendelse af regnskabet skal sikre, at der er sket en korrekt bogføring, dvs. at forbruget af givne bevillinger samt aktiver og passiver er opgjort korrekt, der gennemføres en betryggende regnskabsmæssig opfølgning, der sker korrekt inddatering af budgetter, der udskrives rapporter til enhederne og at rapporterne valideres. Parterne har gensidig oplysningspligt på ny viden samt om ændringer i forudsætningerne Mødefora og kontaktpersoner Styregruppen Styregruppen har det overordnede ansvar for samarbejdets gennemførelse med henblik på Serviceleveranceaftalens overholdelse. Styregruppen består af BACs og enhedens direktør samt repræsentanter for ledelsen hos henholdsvis kunden og BAC. Styregruppen behandler spørgsmål af principiel karakter. Alene styregruppen har mandat til at ændre Serviceleveranceaftalen. Styregruppen mødes efter behov. Der føres referat af møderne Kontaktudvalget Til drøftelse af tværgående spørgsmål er der på chefniveau etableret et kontaktudvalg med repræsentanter fra styrelserne, departementet og Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter. Der afholdes kvartalsvise møder. 4

5 Kontaktgruppen Kontaktgruppen har ansvaret for en stabil administrativ drift af opgaverne placeret i BAC. Kontaktgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra BAC og kunden. Eventuelle forstyrrelser af driften afhjælpes af kontaktgruppen. Ændringer i tilrettelæggelsen af driften behandles af kontaktgruppen. Kontaktgruppen mødes efter behov. I øvrigt tages emner af mere generel karakter op i kontaktudvalget. Kontaktgruppen har kompetencen til at tilføje, revidere eller slette bilag til serviceleveranceaftalen. Væsentlige ændringer godkendes af styregruppen Kundekoordinatorer BAC knytter en ansvarlig til hver kunde. Der afholdes møde mellem BAC og kundens primærkontaktpersoner efter behov og 1 gang månedligt. På disse møder gennemgås løbende kvaliteten af driften ved hjælp af driftsstatistikker Opgavespecifikke kontaktpersoner På kan man se hvilke medarbejdere, der beskæftiger sig med de konkrete opgaver, der kan og må således tages direkte kontakt til pågældende Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. januar Ændring af aftalen Såfremt ingen af parterne indleder forhandling inden aftalens udløb, anses aftalen for forlænget for det følgende år, uden ændringer Aftalens parter Arbejdstilsynet Dato: BAC Dato: Jens Jensen Jan Nielsen 5

6 2. Bilag 2.1. Basisydelser Af dette afsnit i aftalen fremgår, hvilke basisydelser der er omfattet af Serviceleveranceaftalen Administration Udvikling og vedligeholdelse af kontoplan BAC vedligeholder og udvikler Navision Stat kontoplanen i et samarbejde med virksomhederne, og ud fra de individuelle styringsbehov som findes. I 2005 tages en ny fælles kontoplan i brug. Regnskabsstruktur/nummerstruktur BAC koordinerer oprettelser og ændringer af Beskæftigelsesministeriets nummerstruktur hos Økonomistyrelsen. Strukturændringer i forbindelse med FL og ny lovgivning aftales konkret BAC og kunde imellem. Navision drift BAC indgår på vegne af BACs kunder driftsaftale med BIT. BAC koordinerer opgraderinger og versionsløft, dette vil altid ske i samarbejde med den enkelte kunde. BAC skal godkende alle projekter, der har relation til Navision. Navision Support BAC Navision Stat support har åbent mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl Supporten understøtter teknisk support omkring anvendelse af Navision. Fejlmelding af Navision Stat driften BAC visiterer opgaven i forhold til KMD og BIT. (1.level support). Hjemmeside og koncernintranet BAC udvikler og vedligeholder egen hjemmeside Koncernintranet og hjemmeside opdateres løbende med generel information og statistik om BAC, økonomiforvaltning, indkøb og udbud, rejser og tilsyn. Koncernpolitikker, regler og cirkulærer BAC udarbejder koncernpolitikker og generelle retningslinier for ministerområdet. BAC formidler og fortolker cirkulærer for de administrative funktioner. Koncernparagrafregnskab BAC aflægger ministeriets koncernparagrafregnskab. Til brug for aflæggelsen godkendes de underliggende regnskaber af henholdsvis virksomhederne og BAC Controlling og tilsyn Driftsstatistik BAC registrerer og offentliggør løbende statistikker. På de følgende sider er ansvar og forventningsafstemning for driftsopgaverne indenfor områderne regnskab, bogholderi, lønbogholderi samt en række virksomhedsspecifikke opgaver. Områderne hvor der laves driftsstatistik udbygges løbende. 6

7 Tilsyn BAC har, som en selvstændig funktion med reference til departementet, en finansiel tilsynsforpligtelse i forhold til ministerområdet. Instrukser Indfører BAC nye procedurer, der giver anledning til ændringer i gældende/aktuelle instrukser, udarbejder BAC forslag til ajourføring af instruksen. Ansvaret for instrukser ligger fortsat hos kunden. Årsafslutning BAC varetager den overordnede årsafslutning, bevillingskontrol og bevillingsafregning. Tidsfrister og forventninger til årsafslutning afstemmes årligt i oktober måned. Der udarbejdes en tidsplan som formidles til medarbejdere hos BAC's kunder samt internt i BAC. Koordinering af kontakt til Rigsrevisionen BAC varetager ministeriets overordnede kontakt til Rigsrevisionen i relation til eksempelvis bevillingskontrol og regnskabsmæssige forklaring, årlige møder med rigsrevisor, revisionsplanlægning samt ved at modtage kopi af alle korrespondancer fra Rigsrevisionen til ministeriets virksomheder. Der er en løbende direkte kontakt mellem ministeriets virksomheder og Rigsrevisionen i forbindelse med løbende revision, statusrevision o. lign Indkøb og udbud Indkøb BAC udarbejder indkøbspolitik, gennemfører koordinerende aktiviteter på indkøbsområde, og analyserer enhedernes indkøb. Herudover følges op på gældende indkøbspolitik og aktuelle retningslinier. BAC udarbejder indkøbspolitikker til godkendelse i KCL. BAC fører statistik over alle BMs udbud og koordinerer disse både internt i BM og tværministerielt, hvor dette er muligt og økonomisk hensigtsmæssigt. I øvrigt henvises til aktuel indkøbs- og udbudspolitik. Beskæftigelsesministeriets Effektiviseringsstrategi BAC udarbejder udbudspolitik, og koordinerer indsatsen omkring effektiviseringsstrategien i relation til at vurdere BMs ydelser og aktiviteter i forhold til egnethed til udlicitering og dermed udbud. I øvrigt henvises til gældende indkøbs- og udbudspolitik Rapporteringer, værktøjer og informationssystemer Koncerndatabase (KOBRA) BAC har etableret en koncerndatabase, hvorfra BAC bl.a. udvikler og distribuerer bevillingskontroloversigter samt Excel-værktøjer til brug for bevillingsopfølgning. Udarbejdelse af standardrapporter BAC udarbejder i samarbejde med enhederne en række standardrapporter. Disse rapporter vil blive tilbudt alle BACs kunder. 7

8 2.2. Ansvarsbeskrivelse af opgaver mellem kunde og BAC Administration, regnskab Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kontoplan Godkendelse af regnskab Import og eksport af data Vejledning i regnskabsmæssige regler Regnskabsmæssige omposteringer Udvikling og vedligeholdelse Ensartede styrings- og registreringsprincipper. Drift BAC opdaterer styrelsens kontoplan senest 2 arbejdsdage efter modtaget rekvisition Godkendelse af månedsregnskab Eksport af data til SKS Import af data fra SKS Fastlæggelse af individuel-ensartele styringsbehov ministeriestruktur Fyldestgørende rekvisition Tilpasning af kundens om tilpasning af kontoplaner på registreringsgrund- kontoplan. lagets (fælles) dimensioner. Overholdelse af udsendte frister Godkendte regnskaber Måling om godkendelse sker senest inden de udsendte frister. BAC eksporterer data fra de enkelte regnskaber iht. ØSs foreskrifter pt 1 gang pr. måned BAC importerer løndata og personaleoplysninger hurtigst muligt efter frigivelse fra ØS. Interne vejledninger for BM BAC udvikler og vedligeholder interne retningslinier Foretage omposteringer BAC foretager samtlige rekvirerede regnskabsmæssige omposteringer senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning. Ingen krav Ingen krav Foretage eksport af data til SKS. Foretage import af data fra SKS. Ingen krav Interne retningslinier Korrekt anmodning om ompostering senest 5 arbejdsdage før månedsafslutning, hvis ompostering skal indgå i den pågældende måned. Foretage ompostering. Gennemførte omposteringer vil efterfølgende fremgå af kontoudtog. Bilag bogføres senest 5 dage efter modtagelse i BAC. Der laves en status hver måned, der viser tilgang og afgang af bilag. Med registrering af årsagen til at registreringen ikke er sket til tiden. 8

9 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kreditoradministration Debitoradministration Betaling af fakturaer. * Udbetaling af tilskud. Bogføring og afstemning af indbetalinger. Rykkeropfølgning på debitorer Inkassohåndtering Samtlige fakturaer betales senest sidste betalingsdato. Samtlige tilskud udbetales rettidig i henhold til den enkelte tilskudsordnings bestemmelser. Alle indbetalinger bogføres senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af indberetning om betaling fra debitor, eller efter modtagelse af kontoudtog fra bank. Senest 14 dage efter forfaldsdato udsender BAC en rykkerskrivelse til debitorer - Koordineres med instruks BAC initierer inkassosager ved senest 14 dage efter forfaldsdatoen på anden rykker at fremsende liste til Told&Skat. Godkendt fyldestgørende faktura senest 5 arbejdsdage før betalingsfrist Korrekt indrapportering af tilskud/rekvisition om udbetaling senest 5 arbejdsdage før betalingsfrist. Ved manuel indbetaling: indberetning af debitorbetaling ved bogføring af kasserapport iht. til gældende praksis Kunden underretter løbede BAC om eventuelle kreditnotaer, der skal oprettes, samt eventuelle særaftaler med debitorer. Ingen krav Betaling, bogføring og arkivering af faktura senest 5 dage efter modtagelse Udbetaling af tilskud. Gennemførte udbetalinger vil efterfølgende fremgå af kontoudtog. Udligning af kundens fordring. Udligning/kreditnota i debitorsystem, samt undlade at rykke de pågældende debitorer. Afskrivning af tilgodehavender i økonomisystem. Oversendelse af fordringer til T & S. Der laves en status hver måned, der viser tilgang og afgang af bilag. Med registrering af årsagen til at registreringen ikke er sket til tiden. * Kreditoradministation fakturas Kan afregning og betaling ikke ske korrekt og rettidigt iht. gældende aftale, tages dette op på de løbende møder med kunden. Giver dette ikke anledning til ændringer i administrationen, eskaleres til, de i aftalen, nævnte fora. Bilag, der har en særlig prioritet (kort frist) kan alene fremsendes af Birthe Andersen og Viktor Mørk Johansen, som sikrer at bilagene er korrekt udfyldte før fremsendelse. BAC vil så vidt muligt afregne disse før betalingsfristen. BAC fører særlig statistik over disse bilag. Morarenter skal som udgangspunkt undgås. En gang årligt vurderes omfanget af disse og eventuelle tiltag iværksættes for at begrænse omfanget. 9

10 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Momsopgørelser Momsopgørelse BAC udfylder og indsender momsblanketter i henhold til gældende afl. frister (25 dage efter momsper. Udløb ved md. indberetningspligt). Rejseafregning Navision Afstemning Afregning af tilgodehavender. Oplysninger til T&S om udbetalte diæter mv. samt oplysningssedler herom til de pågældende medarbejdere. BAC lægger rejseafregningen til betaling senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af korrekt rejseafregning. BAC foretager ifm årets sidste lønkørsel indberetning til Told & Skat om dagpenge, procentgodtgørelser, transportgodtgørelser mv. Ingen krav. Rejsende fremsender korrekt udfyldt, godkendt blanket til rejseafregning samt alle relevante bilag senest 10 dage efter hjemkomst. Ingen krav. (Input generes fra rejseadministrationssystem) Udfylde og afsende momsblanket til ØS/T&S. Notifikation af medarbejderen, hvis afregning ikke matcher bilag samt afregning af tilgodehavende. Indberetning til T & S. Oplysningssedler til medarbejdere. Drift af Navision Sikker drift Ingen krav Indgår driftsaftale med BIT Udvikling og opgradering af Nødvendige tilpasninger og opgraderinger af Navision for at den økonomidespecifikke behov og ØS for Afdække og udtrykke kun- BAC koordinerer med BIT Navision BM ske styring er i top. Afstemning af beholdninger Beholdningskonti skal den pågældende måned, senest være afstemt to uger efter, at perioden er afsluttet. Bankkontoafstemning Bankkonti skal stemme overens med konti i Navision. Der måles på om der betales morarenter. Antal rejser og antal rejser, der ikke overholder gældende frister. Kunden skal bidrage med Afstemte beholdninger og Om beholdningskonti oplysninger til udligning af sikring af udligning af åbne er afstemt og hvor poster poster. lang tid der går, efter perioden er afsluttet. Ingen krav. Rettidige afstemninger Kontrol af løbende ugentlige afstemninger. Herudover om månedsafstemning er sket senest 2 uger efter månedsafslutning 10

11 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Instrukser Bidrag til instrukser Honorere formelle krav til instrukser, herunder krav afstukket af RR Ansvaret for instrukser BAC bidrager med input når BAC indfører nye procedurer, der giver anledning til ændringer i gældende instrukser Controlling og tilsyn Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Kontakt til Rigsrevisionen (RR) Koordinering af og kontakt til RR Ensartet koordineret service og kontakt Al information af relevans til RR for korrekt håndtering af RR Materiale samt evt. udkast til svarskrivelse til RR Assistance til udformning af svar til Rigsrevisionen BAC afgiver svar på henvendelse fra kunden senest 20 arbejdsdage efter modtaget henvendelse, eller før hvis svarfrist fra Rigsrevisionen tilsiger dette. Evt. materiale fra sagen (brev fra RR mv.) samt så vidt muligt udførlig angivelse af ønskede oplysninger. Materiale samt evt. udkast til svarskrivelse til RR. 11

12 Rapportering Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Rapportering Udarbejdelse af standard rapporter Fastlagte rapport pakker Relevante rapporter Årsrapporter Kundespecifikke opgaver Ensartede rapporteringsmetoder til alle enheder BAC kører standardrapporter. Talmateriale og regnskabsmæssig forklaring. Ønsker til fremtidig rapportering Rapportering af relevante data Oversigt over hvilke konkrete rapporter kunden ønsker. Kundespecifik aftale udarbejdes i vedlagte skabelon. Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden Disse stilles til rådighed senest 4 dage efter perioden er afsluttet. Liste over rapporter, der kan bestilles. Frister meldes ud i god tid. Frister aftales ad hoc iht departementets udmelding. Budgetter Indtastning i Navision Stat Korrekte budgetter i Navision Stat Skriftligt materiale fra KLS. Indtastede budgetter senest 14 dage efter modtagelse. Finanslov Indtastning i SB Opdaterede data i Statens Budgetsystem Arbejdsbetingede Honorering af læger Afregning af honorar til læger, der udsteder lidelser arbejdsbetingede lidelser Skriftligt materiale fra KLS. Iht. til aftale med KLS tastes bilag i SB. Fremsendelse af anmeldelsesblanket Afregning af honorar senest 10 dage efter modtagelse i BAC Der måles på om rapporterne har en faktisk kørselsdata, der ligger senest 4 dage efter at perioden er afsluttet eller senere end den aftalte tid. 12

13 Område Ydelse Mål Påkrævet input fra kunden IV/TA Rådgivning af projektansvarligske Korrekt rådgivning om regnskabstekni- Kontakte BAC være op- Ikke specificerede opga- spørgsmål søgende. ver udføres ad hoc. Projekt-, månedlige og slutregnskaber Afregning til Nordisk Ministerråd Rettidige regnskaber til projektledere. Forberedelse af kommende års økonomi. Regnskabsaflæggelse til og afregning med Nordisk ministerråd Tidsplaner for regnskaber. Levere de ønskede regnskaber. Udsende budgetskemaer ultimo året for førstkommende år. Fremsende afregning til BAC. Præsentere tidsplan for BAC. Håndtering af ikke-statslige Korrekt håndtering af ikke statslige aktiver/likvider Tydeliggøre at der er tale aktiver. om ikke statslige aktiver Udarbejdelse af indtægts- Korrekt estimering af indtægter og udgifter Løbende oplysninger fra og udgiftsbudgetter på koncernniveau for IV/TA. projektansvarlige. Bilag til lønompostering Retvisende lønregnskab på IV/TA Kvartalsvise opgørelser fra projektansvarlige TilskudsadministratRegistrering af tilsagn samt ion/reservationsbe udbetalinger. villinger/bar Regneark udsendes månedligt. Rammeredegørelse jf. konkret aftale. Orientere BAC om givne tilsagn ved kopi af tilsagnskrivelse påført original attestation. Partsindsats Opkrævning udsendes Udsendelse af opkrævninger i maj/juni ACP skal deltage i udarbejdelse af grundbilag i maj måned. Fremsende rettidig og korrekt afregning/regnskab til NM Korrekt placering af likvider og aktiver. Budgetopfølgning frem til rammeredegørelse II Grundlag for lønomposteringer leveres til personalekontoret i AT kvartalsvis. Regneark vedligeholdes på baggrund af modtagne oplysninger. Bidrag til rammeredegørelse. Opkrævning ud fra fordelingsnøgle/grundlag fra ASK i maj/juni Som supplement til ovenstående skema kan der efter behov udarbejdes procesvejledninger mellem BACs kundekoordinator og kundens kontaktperson. Disse vedlægges og journaliseres sammen med SLA. Skabelon til detaljerede procesvejledninger se næste side. 13

14 2.3. Skabelon for yderligere detaljering af ydelser fra og. Beskrivelse af serviceleverancer fra BAC hhv. inputleverancer fra kunde. Skemaet drøftes med BAC kundekoordinator/kontaktperson og tages i brug efter behov. Ydelse: Ansvarlig i BAC: Servicemål: 1. Anvendes fx til Arbejdsgangsbeskrivelser Modtager hos kunde : 14

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Stabilitet og nye initiativer

Stabilitet og nye initiativer BAC NYT September 2004 Stabilitet og nye initiativer Stabilitet og nye initiativer Nyt rejsesystem i BM Opgradering af Navision Stat Modernisering af IT-redskaber til forsikringsordningerne Omkostningsbaseret

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011 STATENS ADMINISTRATION Møde i kundeforum OKTOBER 2011 Velkommen Kort præsentation Ikke mulighed for nærmere drøftelse af betalingsmodellen i dag Næste møde er tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 9 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Økonomistyrelsen Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 10213231 EAN nr. 5798000015005 Indledning

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Strategiplan 2005 2008

Strategiplan 2005 2008 Notat Strategiplan 2005 2008 Strategiplanen er udarbejdet med udgangspunkt i konklusionerne i brugerundersøgelsen, drøftelser med BAC s Kontaktudvalg, Finansministeriets udmeldinger og den interne udvikling

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 15 Regionsøkonomi Notat om supplerende

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere