Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:"

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger og udtalelser om en række forhold. Med Justitsministeriets skrivelse af 7. december 2000 modtog jeg udtalelse af 23. juni 2000 fra Politimesteren i Køge, og notits af 12. juli 2000 fra Rigspolitichefen. Justitsministeriet fremsatte ikke særskilte bemærkninger. Jeg modtog endvidere en skrivelse af 11. december 2000 fra Politimesteren i Køge vedlagt interne forskrifter af 13. juli og 2. august 2000 om opbevaring af lægeerklæringer som er udarbejdet af politiinspektøren ved Køge politi og politimesterens dagsbefaling nr. 26. af 21. november 2000 om detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer. Den 2. april 2001 afgav jeg opfølgningsrapport om inspektionen. Jeg anmodede om nogle nærmere angivne oplysninger og bad om at politimesterens udtalelse blev sendt hertil gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets bemærkninger. Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: - udtalelse af 21. maj 2001 fra Politimesteren i Køge, og - udtalelse af 22. juni 2001 fra Rigspolitichefen vedlagt Rigspolitichefens cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige politimestre vedrørende ny detentionskundgørelse. Jeg skal herefter meddele følgende:

2 Folketingets Ombudsmand 2 Ad pkt. 2 - Rapportgennemgang Ad pkt. 2.1 Om en detentionsanbringelse den 27. oktober 1999 fremgik det at den pågældende blev anbragt for husspektakler og det er angivet at den pågældende var påvirket i let grad. En lægeerklæring indeholdt ikke særlige oplysninger til belysning af den anbragtes påvirkethed. Jeg anmodede politimesteren om at udtale sig om retsgrundlaget for denne detentionsanbringelse. Politimesteren anførte følgende herom i sin udtalelse af 23. juni 2000: Retsgrundlaget for detentionsanbringelsen er en kombination af retsplejelovens 108, nødret og den pågældendes spirituspåvirkethed. Det fremgår af døgnrapporten vedrørende den pågældende detentionsanbringelse, at den pågældendes hustru kl rettede telefonisk henvendelse til vagthavende og bad om hjælp, idet hendes ægtefælle igen var kommet hjem til bopælen påvirket af spiritus, hvor han var i færd med at splitte hjemmet ad eller rettere det, der var tilbage fra gårsdagen, hvor han også havde været spirituspåvirket og i den forbindelse foretaget ødelæggelser i hjemmet. Da politipersonalet ankom til adressen var der ud over ægteparret tillige ægteparrets børn, og politipersonalet besluttede kl at frihedsberøve den pågældende, idet det skønnede, at han var i en tilstand, hvor det var strengt nødvendigt at fjerne ham fra hjemmet, fordi han udgjorde en konkret fare for hustruen og børnene samt tillige var til stor ulempe på grund af ødelæggelserne i hjemmet. Politipersonalet skønnede samtidig, at mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. indlogering i den konkrete situation ikke var tilstrækkelige til at sikre ro og fred hos hustruen og børnene. Frihedsberøvede blev under visitationen fundet i besiddelse af ,75 kr. og skønnet påvirket af spiritus i let grad. Han blev detentionsanbragt og tilset af en læge. Om morgenen kl blev han løsladt, og han var således alene frihedsberøvet i 6 timer og 44 minutter. Justitsministeriet fremsatte ikke bemærkninger til politimesterens udtalelse.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Jeg fandt i min opfølgningsrapport (nr. 1) at måtte anmode Justitsministeriet om en udtalelse om retsgrundlaget for denne anbringelse idet jeg efter det oplyste lagde til grund at spirituspåvirketheden (påvirket af spiritus i let grad) ikke i sig selv efter kundgørelsen gav grundlag for anbringelsen (og da slet ikke i så lang tid som det var tilfældet). Politimesteren har i sin udtalelse af 21. maj 2001 bl.a. udtalt følgende: Det følger af Kundgørelse II, nr. 55, 1, at det er den vagthavende, der på baggrund af et konkret skøn, afgør, om der er behov for detentionsanbringelse af en spirituspåvirket person, der er indbragt til politistationen, og at en detentionsanbringelse kun må ske i tilfælde, hvor det skønnes strengt nødvendigt. Efter min vurdering omfatter begrebet spirituspåvirket i Kundgørelse II, nr. 55 de grader af påvirkethed, som fremgår af Politiskolens lærebog i Polititeori, afsnit 7.1.2, hvoraf kopi vedlægges, og hvoraf fremgår at følgende terminologi anvendes ved vurdering af påvirkningsgraderne: 1) ædru, 2) påvirket i let grad, 3) påvirket i middel grad, 4) påvirket i svær grad og 5) beruset. Yderligere fremgår af lærebogen, at påvirkningsgraderne let og middel grad, jf. retspraksis, svarer til promillekørsel. Som det fremgår af min udtalelse af 23. juni 2000, rettede den pågældendes hustru telefonisk henvendelse til Køge Politi og bad om hjælp, fordi hendes mand var kommet hjem i beruset tilstand og var i færd med at ødelægge hjemmet. Hun oplyste tillige, at han dagen forinden også var kommet hjem i spirituspåvirket tilstand og var begyndt at ødelægge hjemmet. Hun bad derfor politiet om hjælp. På den baggrund skønnede den vagthavende, at det var spiritusindtagelsen, der var årsag til mandens adfærd, og vagthavende skønnede ham påvirket i let grad, da han ankom til politistationen. Det skal i den forbindelse nævnes, at det ikke er ualmindeligt, at der hos personer, der indbringes til en politistation, og som skønnes beruset i let grad, ved en efterfølgende alkoholanalyse af udtaget blodprøve konstateres en promille på langt over 1. Så i begrebet beruset i let grad ligger ikke en konkret vurdering af promillens størrelse, men udelukkende en vurdering af den pågældendes aktuelle adfærd sammenholdt med udseende (ansigtsfarve og øjne) og spirituslugt. På baggrund af mandens ødelæggelser i hjemmet sammenholdt med sprituspåvirketheden og for at hindre ham i at tage hjem og fortsætte balladen og ødelæggelserne blev det besluttet at lade ham overnatte i detentionen og først løslade ham, når han skønnedes ædru. Som det fremgår af min udtalelse af 23. juni 2000 blev han løsladt om morgenen kl Det bemærkes i den forbindelse, at arresthuse kun undtagelsesvis kan anvendes til anbringelse af spirituspåvirkede personer, jf. Kundgørelsen II, nr. 55, 20. Der har derfor ikke været overvejelser om at søge ham anbragt i Køge Arrest.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Rigspolitichefen har i din udtalelse af 22. juni 2001 udtalt at rigspolitiet finder at anvendelse af detentionen i Køge er sket i overensstemmelse med reglerne i detentionskundgørelsens 1. Justitsministeriet har i sit brev af 16. juli 2001 bl.a. udtalt følgende: Idet der henvises til det rejste spørgsmål om detentionsanbringelsen den 27. oktober 2001 [skal være 1999, min bemærkning] skal bemærkes, at det fremgår af Kundgørelse II nr. 55 af 28. marts 1994 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer, at anbringelse kun må ske i tilfælde, hvor det skønnes strengt nødvendigt. Dette har i praksis været fortolket således, at den pågældende har skulle træffes under forhold, der indebærer en fare for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed. Dette forhold kommer nu klart til udtryk i 1, stk. 1, i den reviderede kundgørelse om detentionsanbringelse som træder i kraft den 1. august 2001, og som Folketingets Ombudsmand har fået tilsendt til orientering. Justitsministeriet har i øvrigt henholdt sig til politimesterens udtalelse. Jeg bemærker for en god ordens skyld at den omtalte kopi fra Politiskolens lærebog i Polititeori ikke var vedlagt Justitsministeriets brev af 16. juli Jeg forstår myndighedernes udtalelser således at husspektakler i sig selv ikke giver grundlag for anbringelse i detention. Grundlaget for anbringelsen af den pågældende var en antagelse om spirituspåvirkning i let grad kombineret med fare for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed. Jeg foretager ikke videre. Jeg er bekendt med at spørgsmålet om hvad politiet har hjemmel til i tilfælde af husspektakler er genstand for overvejelser i Politikommissionen. I en sag modtog jeg tillige en tilsigelse af 12. november 1999 fra Skovbo Kommune til den pågældende. Tilsigelsen angår et møde i inkassoafdelingen i Skovbo Kommune den 2. december Den pågældende blev bedømt til at være spirituspåvirket i middel grad. Jeg anmodede politimesteren om en udtalelse om sagen, herunder om sammenhængen mellem tilsigelsen fra kommunen og detentionsanbringelsen.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Politimesteren udtalte følgende herom i sit brev af 23. juni 2000: Sammenhængen mellem tilsigelsen fra kommunen og detentionsanbringelsen er alene, at politiet fik kontakt med den pågældende, da han blev anholdt for tyveri. Det fremgår af sagen, at den pågældende blev anholdt den 28. november 1999 kl for tyveri begået samme dag i Brugsen i Lellinge kl Han var ved anholdelsen spirituspåvirket. I forbindelse med behandlingen af straffesagen mod den pågældende blev politipersonalet opmærksom på, at han var [efter]søgt med henblik på at skulle tilsiges til at møde hos Skovbo Kommune den 2. december På baggrund af straffesagen og for at forkynde tilsigelsen for den pågældende, blev han tilbageholdt og bragt til Politigården. Under opholdet på Politigården var han bl.a. anbragt i detentionen hvor der er konstant overvågning jf. nedenfor ad Ombudsmandens rapport side 14 og ikke i venterum, fordi han var spirituspåvirket. Efter endt afhøring og efter forkyndelse af tilsigelsen blev han løsladt kl Jeg udtalte i min opfølgningsrapport (nr. 1) at jeg forstod at der var tale om en anholdelse i forbindelse med et tyveri og at den pågældende blev anbragt i venterum. Som venterum blev anvendt et detentionslokale fordi den pågældende var spirituspåvirket. Der var således ikke tale om en anbringelse efter kundgørelsen (vel også fordi den pågældende alene var spirituspåvirket i middel grad). Jeg måtte forstå at politiet var blevet anmodet om at tilsige den pågældende til at møde i Skovbo Kommune og at der i hvert fald i en vis periode skete en tilbageholdelse af den pågældende med henblik på forkyndelse af tilsigelsen. Jeg bad Justitsministeriet om at udtale sig om hjemlen for denne tilbageholdelse. Politimesteren har i sin udtalelse af 21. maj 2001 udtalt følgende: Som det fremgår af udtalelsen skønnedes den pågældendes tilstedeværelse nødvendig dels på grund af straffesagen og dels fordi han var eftersøgt vedrørende et økonomisk mellemværende med Skovbo Kommune, og jeg kan tilføje at baggrunden for frihedsberøvelsens iværksættelse (anholdelsen) er det strafbare forhold, jf. retsplejelovens 755, stk. 1. Frihedsberøvelsens udstrækning var begrundet dels i det strafbare forhold, dels i undersøgelserne af den pågældendes identitet samt tillige i undersøgelser vedrørende det økonomiske mellemværende med Skovbo Kommune, jf. nedenfor.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Det skal i den forbindelse oplyses, at han da han blev anholdt oprindeligt i registreret var anført som eftersøgt til fremstilling for Skovbo Kommune, incassoafdelingen. Ombudsmandens opfølgningsrapport har i den konkrete sag givet anledning til en henvendelse til Skovbo Kommune om sagen i relation til spørgsmålet om fremstilling af den pågældende for kommunen. Af skrivelsen fremgår, at der anmodes om Politifremstilling, jf. vedlagte kopi af skrivelse af 12. november Det fremgår også af skrivelsen, at der som bilag var vedlagt kopi af tidligere forsøg på at få den pågældende til at møde for udlægsforretning. Skrivelsen har dannet grundlag for opdateringen i Kriminalregisteret om fremstilling af den pågældende, hvilket viste sig at være en fejl. En del af den tid, som hengik inden han blev løsladt, har derfor også baggrund i undersøgelser vedrørende det økonomiske mellemværende mellem kommunen og frihedsberøvede samt tillige for at få afklaret, om der alene var tale om en tilsigelse eller om reel fremstilling. En fremstilling for kommunen ville have hjemmel i inddrivelseslovens 7, jf. retsplejelovens 494, stk. 2 og 3. I efterfølgende drøftelser med Skovbo Kommunes incassoafdeling er det præciseret, at kommunen først anmoder politiet om bistand ved fremstilling, når skyldneren er udeblevet efter lovlig tilsagt med oplysning om udeblivelsesvirkning. Rigspolitichefen har i sin udtalelse af 22. juni 2001 udtalt at rigspolitiet finder at anvendelse af detentionen i Køge er sket i overensstemmelse med reglerne i detentionskundgørelsens 1. Justitsministeriet har henholdt sig til det af politimesteren anførte om tilbageholdelsesgrundlaget. Det er naturligvis uheldigt at en del af den tid som hengik inden den anholdte blev løsladt også har baggrund i kriminalregisterets fejlagtige udvisende. Jeg har på det foreliggende grundlag, herunder at frihedsberøvelsen også var begrundet i det strafbare forhold, imidlertid ikke fundet anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse af ansvaret for den således delvist ubegrundede (og muligvis delvist uhjemlede) frihedsberøvelse, og jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Jeg går ud fra at Rigspolitichefens udtalelse af 22. juni 2001 beror på en misforståelse. Ad pkt. 2.4.

7 Folketingets Ombudsmand 7 I rapporten bad jeg politimesteren om at redegøre nærmere for praksis med hensyn til visitation således at der er kønsfællesskab mellem de der foretager visitation og den der bliver visiteret. Politimesteren oplyste at der altid er kønsfællesskab når der foretages egentlig visitation. I min opfølgningsrapport (nr. 1) tog jeg det oplyste om kønsfællesskab til efterretning. Jeg lagde til grund at der i alle tilfælde foretages en egentlig visitation. Er dette ikke tilfældet anmodede jeg politimesteren om at oplyse mig herom. Politimesteren bekræftede i sit brev af 21. maj 2001 at der i forbindelse med detentionsanbringelse altid foretages egentlig visitation, og at der altid er kønsfællesskab mellem den der visiteres og den visiterende. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Efter bestemmelsen i 17, stk. 1, i kundgørelsen skal der ske et effektivt tilsyn med detentionsanbragte. Det skal efter bestemmelsens stk. 4 ske så hyppigt som den indsattes tilstand gør det nødvendigt og så vidt muligt mindst en gang hver halve time. Tilsynet skal noteres med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer, jf. stk. 5. Overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler, herunder tilsyn der alene foretages gennem spionøjet i døren til detentionsrummet, kan anvendes som supplement til det i stk. 4 foreskrevne tilsyn, men kan ikke træde i stedet herfor, jf. stk. 6. Skemaer der anvendes som detentionsanbringelsesrapporter indeholder en rubrik til notater om tilsyn. Jeg konstaterede i i rapporten at der i de 19 rapporter som jeg gennemgik kun var gjort notater om tilsyn i to tilfælde (rapport af den 11. oktober 1999 (to tilsyn, heraf et af lægen) og den 27. oktober 1999 (et tilsyn)). Jeg anmodede politimesteren om en udtalelse. Politimesteren anførte følgende:

8 Folketingets Ombudsmand 8 I lighed med den af Ombudsmanden nævnte forsøgsordning i visse politikredse med elektronisk overvågning af detentionerne, overvåges detentionerne i Køge elektronisk. Det vil sige, at der sker en konstant overvågning såvel audielt som visuelt af de detentionsanbragte. I ca. 95 % af tilfældene er den elektroniske overvågning det bærende element i tilsynet med de detentionsanbragte. Det skal i den forbindelse understreges, at den elektroniske overvågning indebærer, at den vagthavende konstant kan høre den detentionsanbragtes vejrtrækning og se den pågældende på en monitor. Hvis der foreligger særlige omstændigheder f.eks. kraftig beruselse el. lignende foretages tillige fysisk tilsyn, jf. kundgørelsens 17, stk. 1. Beslutning herom beror altid på en konkret vurdering. Idet den elektroniske overvågning er konstant såvel visuelt som audielt samt det forhold, at Justitsministeriet har tiltrådt Rigspolitichefens indstilling om, at forsøgsordningen hvorefter den elektroniske overvågning delvis erstatter det personlige tilsyn gøres permanent og udvides til at omfatte alle detentioner, der er udstyret med et moderne lytte- og overvågningsudstyr, finder jeg ingen betænkeligheder ved den overvågning og det tilsyn, der er praksis her i politikredsen. Rigspolitichefen som af Justitsministeriet blev gjort bekendt med politimesterens udtalelse af 23. juni 2000 meddelte den 12. juli 2000 telefonisk vicepolitimesteren i Køge at Køge politi ikke har fået tilladelse til at lave forsøg med elektronisk overvågning af detentionslokalerne. Politimesteren i Køge har den 2. august 2000 indskærpet at tilsynene med detentionsanbragte skal ske efter kundgørelsen og understreget at det skal ske ved et personligt tilsyn. I politimesterens dagsbefaling af 21. november 2000 er det på samme måde anført at tilsyn skal ske efter kundgørelsen. Jeg måtte lægge til grund at detentionsanbragte i detentionslokalerne i Køge Politikreds ikke blot i de sager som jeg har undersøgt ikke er blevet tilset efter bestemmelsen i kundgørelsens 17. Jeg udtalte i rapporten at jeg havde overvejet at iværksætte yderligere undersøgelser for at fastlægge i hvilket omfang og i hvor lang tid Politimesteren i Køge har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter kundgørelsen. Jeg fandt imidlertid ikke at have fuldt tilstrækkeligt grundlag herfor. Jeg udtalte videre at jeg ved inspektionerne af detentioner i andre politikredse, i en del tilfælde måttet konstatere at tilsyn ikke har været ført i overensstemmelse med kundgørelsen. Der har bl.a. været tale om at der er gået for lang tid mellem de enkelte tilsyn. Jeg har i sådanne tilfælde måttet udtale

9 Folketingets Ombudsmand 9 (alvorlig) kritik. Jeg har imidlertid ikke tidligere konstateret tilfælde hvor kundgørelsens tilsynsregler helt er blevet tilsidesat. Jeg måtte for så vidt angår tilsynsforpligtelsen for Politikredsen i Køge lægge til grund at det i kundgørelsens foreskrevne tilsyn kun er foretaget i enkelte tilfælde hvor der har foreligget særlige forhold (f.eks. kraftig beruselse), at der end ikke er foretaget notat om de tilsyn som efter det oplyste er foretaget ved TV-overvågningen, og at Politimesteren i Køge først den 2. august 2000, dvs. næsten 8 måneder efter min inspektion og ca. 4½ måned efter min foreløbige rapport af 16. marts 2000 og ca. 3½ måned efter min endelige rapport af 19. april 2000, udsendte meddelelsen af 2. august Jeg anmodede politimesteren om oplysning om hvorvidt den manglende iagttagelse af kundgørelsen fortsatte efter inspektionen den 7. december 1999, efter udsendelsen af den foreløbige rapport af 16. marts 2000 eller efter udsendelsen af den endelige rapport af 19. april Jeg anmodede om at Justitsministeriet udtrykkeligt forholder sig til det der fremkommer herom. Politimesteren har i sin udtalelse af 21. maj 2001 udtalt følgende: Umiddelbart efter inspektionen den 7. december 1999 blev det på efterfølgende morgenmøder med de vagthavende indskærpet, at kundgørelsens 17 skulle iagttages, hvorefter kundgørelsens 17 straks blev efterlevet, og der er også fulgt op herpå, ligesom der primo 2000 blev nedsat en arbejdsgruppe til udfærdigelse af mere detajlerede retningslinier, der er udmøntet i en dagsbefaling udfærdiget af Politimesteren om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 16. juli 2001 anført følgende: Justitsministeriet kan tilslutte sig det af Ombudsmanden anførte om tilsynspraksis med detentionerne i Køge politikreds. Justitsministeriet har imidlertid noteret sig, at praksis efter det af politimesteren oplyste blev bragt i overensstemmelse med kundgørelsens regler umiddelbart efter inspektionen den 7. december Justitsministeriet skal hertil bemærke, at det i forbindelse med udstedelsen af Rigspolitichefens nye kundgørelse om detentionsanbringelse af berusede personer er indskærpet, at elektronisk overvågning af detentionr alene kan ske i kredse, der har fået Rigspolitichefens godkendelse til at

10 Folketingets Ombudsmand 10 foretage sådan overvågning, og at Rigspolitichefen snarest vil undersøge politikredsenes lytte- og overvågningsudstyr. Jeg foretager ikke videre. Ad punkt 3 Opfølgning Jeg betragter herefter min inspektion af detentionen i Køge som afsluttet. Ad punkt 4 Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Politimesteren i Køge, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere